21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 393/5


Oznámenie Komisie o uplatňovaní zásady kvantitatívneho označenia množstva zložky (QUID)

(2017/C 393/05)

OBSAH

1.

Úvod 5

2.

Povinnosť uviesť QUID 5

3.

Výnimky z povinnosti uvádzať QUID 7

4.

Formy vyjadrenia QUID 10

5.

Umiestnenie QUID na označení 12

Účelom oznámenia Komisie je poskytnúť podnikom a vnútroštátnym orgánom usmernenia o uplatňovaní zásady kvantitatívneho označenia množstva zložky (Quantitative Ingredients Declaration – QUID) v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (1) o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie“). Oznámením sa nahrádzajú a dopĺňajú usmernenia o kvantitatívnom označení množstva zložky (ďalej len QUID) prijaté podľa článku 7 smernice Rady 79/112/EHS (2).

Oznámenie vychádza z rokovaní Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (ďalej len „GR SANTE“) s odborníkmi z členských štátov v rámci pracovnej skupiny pre nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Týmto oznámením nie je dotknutý výklad, ktorý môže poskytnúť Súdny dvor Európskej únie.

1.   Úvod

1.

V nariadení (EÚ) č. 1169/2011 sa vyžaduje uvádzanie množstva určitých zložiek alebo kategórií zložiek použitých na výrobu alebo prípravu všetkých balených potravín [článok 9 ods. 1 písm. d) a článok 22 nariadenia].

2.

Požiadavka na QUID sa nevzťahuje na potraviny pozostávajúce z jedinej zložky, keďže množstvo jedinej zložky bude vo všetkých prípadoch zodpovedať 100 %.

3.

Existujú aj iné osobitné prípady balených potravín, pri ktorých sa QUID nevyžaduje (príloha VIII k nariadeniu). Okrem toho sa QUID nevyžaduje pri „nebalených potravinách“ (potravinách ponúkaných bez balenia alebo potravinách balených v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balených na priamy predaj), ak členské štáty neprijali vnútroštátne predpisy, na základe ktorých ho vyžadujú aj pri týchto potravinách (článok 44 nariadenia).

4.

Napokon, keďže pri kvantitatívnom označení množstva zložky ide o uvedenie množstva jednotlivých zložiek, netýka sa súčastí prirodzene prítomných v potravinách, t. j. súčastí, ktoré neboli do potravín pridané ako zložky, napr. kofeín (v káve) a vitamíny a minerály (v ovocných šťavách).

2.   Povinnosť uviesť QUID

5.

V článku 22 ods. 1 nariadenia sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva zložky alebo kategórie zložiek použitých na výrobu alebo prípravu potraviny sa vyžaduje, ak sa daná zložka alebo kategória zložiek:

a)

vyskytuje v názve potraviny alebo ju spotrebiteľ zvyčajne spája s týmto názvom;

b)

na označení zdôrazní slovami, obrázkami alebo graficky alebo

c)

je nevyhnutná pre charakteristiku potraviny a na jej odlíšenie od výrobkov, s ktorými by sa pre svoj názov alebo vzhľad mohla zameniť.“

6.

S ohľadom na článok 22 ods. 1 písm. a) nariadenia sa QUID vyžaduje, ak sa zložka vyskytuje v názve potraviny, napríklad „pizza so šunkou a hubami“, „jahodový jogurt“, „lososová pena“, „čokoládová zmrzlina“. V týchto prípadoch je potrebné uviesť množstvo podčiarknutých zložiek v názve potraviny.

7.

Podľa článku 22 ods. 1 písm. a) nariadenia sa QUID vyžaduje aj v prípade, že sa v názve potraviny vyskytuje kategória zložiek, napríklad zeleninové pirohy (pasties), rybie prsty, orechový chlieb, ovocný koláč. V týchto prípadoch by sa QUID malo týkať celkového obsahu zeleniny, rýb, orechov alebo ovocia v daných potravinách.

8.

Ak ide o zložené zložky  (3), malo by sa uplatňovať toto:

a)

Ak sa v názve potraviny vyskytuje zložená zložka (napr. sušienky s krémovou náplňou), malo by sa uviesť QUID pre zloženú zložku (t. j. krémovú náplň).

b)

Ak sa v názve potraviny vyskytuje zložka zloženej zložky (napr. sušienky s krémovou náplňou obsahujúcou vajcia), okrem QUID pre zloženú zložku by sa malo uviesť aj QUID pre túto zložku (vajcia).

9.

V článku 22 ods. 1 písm. a) nariadenia sa QUID vyžaduje aj v prípade, že si spotrebiteľ zložku alebo kategóriu zložiek zvyčajne spája s názvom potraviny. Toto ustanovenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou uplatní v prípadoch, keď sa potraviny pomenúvajú zaužívanými názvami (4) bez ďalších opisných názvov (5). V takýchto prípadoch možno ako pomôcku na rozhodnutie o tom, ktoré zložky sa pravdepodobne spájajú s potravinou označenou len zaužívaným názvom, zvážiť opisný názov potraviny. QUID by sa potom týkalo hlavných alebo hodnotných zložiek, pri ktorých sa určilo, že spotrebitelia si ich zvyčajne spájajú s názvom potraviny.

Príklady:

Zaužívaný názov

Príklad opisného názvu

QUID

„Lancashire hot pot“

Baranie mäso a zemiaky s cibuľou, mrkvou a mäsovou šťavou

Baranie mäso

„Chilli con carne“

Mleté hovädzie mäso s fazuľou, paradajkami, paprikou, cibuľou a čili

Mleté hovädzie mäso

„Forloren skildpadde“

Teľacie mäso, guľky z mletého mäsa a rybacie guľky s cibuľou, mrkvou a omáčkou zo sherry

Teľacie mäso

„Boudoir“

Sušienky s vajcami

Vajcia

„Brandade“

Jedlo zo zemiakov a tresky

Treska

„Cassoulet“

Jedlo z fazule, klobásy a kúskov mäsa

Mäso

„Königinpastete“

Dusené teľacie mäso so špargľou a hubami v kruste

Teľacie mäso

„Königsberger Klopse“

Guľky z mletého mäsa s bielou omáčkou s kaparami

Mäso

„Gulaschsuppe“

Polievka s hovädzím mäsom, cibuľou a paprikou

Hovädzie mäso

„Hutspot“

Jedlo zložené najmä z mrkvy a cibule

Mrkva a cibuľa

„Kåldolmar“

Zavinutý kapustový list plnený mletým mäsom a ryžou

Mäso

„Kroppkakor“

Guľky z cesta zo zemiakov a pšeničnej múky plnené smaženým údeným mletým bravčovým mäsom

Bravčové mäso

„Janssonin kiusaus“ alebo „Janssons frestelse“

Jedlo zo zemiakov a sardel

Sardely

Toto ustanovenie by sa však nemalo vykladať tak, že každý názov, pod ktorým sa potravina predáva, je v konečnom dôsledku spojený s konkrétnou zložkou, čo by znamenalo povinnosť uviesť QUID pre danú zložku. Každý prípad treba posúdiť individuálne. Nie je napríklad potrebné uvádzať množstvo jabĺk, ktoré sa použijú pri príprave cideru. Podobne sa v tomto ustanovení nestanovuje automatická povinnosť uviesť množstvo mäsa vo výrobkoch, ako je sušená šunka.

10.

V článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva zložky alebo kategórie zložiek použitých na výrobu alebo prípravu potraviny sa vyžaduje, ak sa daná zložka alebo kategória zložiek: […] b) na označení zdôrazní slovami, obrázkami alebo graficky; […]“.

11.

Podľa článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia sa požiadavka na QUID uplatňuje:

i)

ak sa konkrétna zložka alebo kategória zložiek na etikete zdôrazní inak ako v názve potraviny, napr. informáciami ako

„s kuracím mäsom“,

„vyrobené s použitím masla“,

„so smotanou“,

alebo ak sa konkrétna zložka alebo kategória zložiek na etikete zdôrazní použitím inej veľkosti, farby a/alebo štýlu písma s cieľom odkázať na konkrétne zložky inde ako v názve potraviny;

ii)

ak sa na selektívne zdôraznenie jednej alebo viacerých zložiek používa zobrazenie, napr.:

rybací nákyp s výrazným obrázkom alebo ilustráciou len niektorých vybraných rybacích zložiek;

iii)

ak sa zložka zdôrazní obrázkom, ktorý pripomína jej pôvod, napr.:

obrázok alebo kresba kravy s cieľom zdôrazniť mliečne zložky: mlieko, maslo.

12.

Existujú spôsoby zobrazenia, ktoré by sa nemali považovať za patriace do rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia. Napríklad:

ak sa uvádza obrázok potraviny ponúkanej na predaj; ak má zobrazenie formu „odporúčania na servírovanie“ a za predpokladu, že zobrazenie je jasné a iným spôsobom nezdôrazňuje predávanú potravinu a/alebo niektorú z jej zložiek,

ak sa na obrázku zobrazujú všetky zložky potraviny bez zdôraznenia konkrétnej z nich,

ak sa v prípade zmesi potravín poskytujú obrázky spôsobu prípravy potraviny podľa inštrukcií bez zdôraznenia konkrétnej zložky.

13.

V článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva zložky alebo kategórie zložiek použitých na výrobu alebo prípravu potraviny sa vyžaduje, ak daná zložka alebo kategória zložiek: […] c) je nevyhnutná pre charakteristiku potraviny a na jej odlíšenie od výrobkov, s ktorými by sa pre svoj názov alebo vzhľad mohla zameniť.“

14.

Účelom tohto ustanovenia je splniť požiadavky spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých je zloženie určitých potravín regulované a/alebo v ktorých si spotrebitelia spájajú určité názvy s konkrétnym zložením.

Sortiment potravín, na ktoré môže mať toto ustanovenie vplyv, je veľmi úzky, pretože sa vzťahuje na výrobky, ktorých zloženie sa môže v jednotlivých členských štátoch výrazne líšiť, ale ktoré sa bežne uvádzajú na trh pod rovnakým názvom.

Počas predchádzajúcich diskusií s odborníkmi z členských štátov sa doposiaľ zistili tieto prípady:

majonéza,

marcipán.

QUID sa stáva povinným, ak sú kumulatívne splnené dve podmienky. Zložka alebo kategória zložiek musí byť nevyhnutná na účely:

charakterizácie potraviny; a zároveň

jej odlíšenia od výrobkov, s ktorými by sa pre svoj názov alebo vzhľad mohla zameniť.

3.   Výnimky z povinnosti uvádzať QUID

15.

V prílohe VIII k nariadeniu sa stanovujú prípady, keď sa QUID nevyžaduje.

16.

V bode 1 písm. a) bode i) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „1. Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: a) pri zložke alebo kategórii zložiek: i) ktorej netto hmotnosť pevného podielu sa uvádza v súlade s bodom 5 prílohy IX; […]“.

V bode 5 prílohy IX k nariadeniu sa stanovuje, že: „Ak ide o potravinu v pevnom stave, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, uvádza sa aj netto hmotnosť pevného podielu potraviny bez tohto média. Ak ide o glazúrovanú potravinu, uvádza sa jej netto hmotnosť bez glazúry.

Na účely tohto bodu ‚kvapalné médium‘ znamená nasledujúce výrobky s možným výskytom v podobe zmesí a tiež v mrazenom alebo rýchlozmrazenom stave za predpokladu, že kvapalina je len prídavok k základným zložkám prípravku, a teda nie je rozhodujúcim činiteľom pre kúpu: voda, vodné roztoky solí, nálev, vodné roztoky potravinárskych kyselín, ocot, vodné roztoky cukrov, vodné roztoky iných sladidiel, ovocné alebo zeleninové šťavy, ak ide o ovocie alebo zeleninu.“

V súlade s uvedenými ustanoveniami nariadenia je preto každý výrobok, pri ktorom sa má v súlade s bodom 5 prílohy IX na etikete uviesť netto hmotnosť pevného podielu a netto hmotnosť, vyňatý z povinnosti uviesť samostatné QUID. Množstvo zložky alebo kategórie zložiek možno vypočítať z uvedenej netto hmotnosti pevného podielu.

Príklady: tuniak v slanom náleve, ananás v sirupe.

Analogicky by sa rovnaká zásada mohla uplatniť aj vtedy, ak označenie výrobku, ktorý sa nachádza v kvapaline (kvapalnom médiu), na ktorú sa nevzťahuje bod 5 prílohy IX (napr. slnečnicový olej), na dobrovoľnej báze obsahuje údaj o netto hmotnosti pevného podielu. Množstvo zložky alebo kategórie zložiek možno vypočítať z uvedenej netto hmotnosti pevného podielu. V takom prípade by preto QUID nemalo byť povinné.

Výnimka sa neuplatňuje, ak sa netto hmotnosť a netto hmotnosť pevného podielu uvádzajú pri výrobkoch zo zmiešaných zložiek, pri ktorých sa jedna alebo viaceré z týchto zložiek uvádzajú v názve alebo sú nejakým spôsobom zdôraznené. Množstvo jednotlivých zložiek sa nedá vypočítať z údajov o hmotnosti, ktoré sú už uvedené.

Príklad: olivy a paprika sa nachádzajú v (kvapalnom) médiu. V takomto prípade sa QUID vyžaduje osobitne pre olivy a pre papriku.

17.

V bode 1 písm. a) bode ii) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „1. Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: a) pri zložke alebo kategórii zložiek: […] ii) ktorej množstvo sa musí uvádzať na označení už na základe predpisov Únie; […]“.

Ustanovenia Únie uvedené v tomto bode sa uvádzajú ďalej v tabuľke. QUID sa nevyžaduje, ak sa podľa právnych predpisov už vyžaduje, aby sa na etikete uviedlo množstvo príslušnej zložky alebo kategórie zložiek. Ak sa však v prípade nektárov a džemov vyrobených z dvoch alebo viacerých druhov ovocia dané druhy ovocia osobitne zdôrazňujú na etikete slovami alebo obrázkami, alebo ak sú jednotlivo uvedené v názve potraviny, musí sa uviesť aj množstvo alebo percentuálny podiel týchto zložiek.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES (6)

Kávové extrakty a čakankové extrakty

(článok 2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES (7)

Kakao a výrobky z čokolády

(článok 3)

Smernica Rady 2001/112/ES (8)

Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky

(článok 3 ods. 7: obsah ovocia v nektári)

Smernica Rady 2001/113/ES (9)

Ovocné džemy, rôsoly a marmelády a gaštanové pyré

(článok 2)

18.

V bode 1 písm. a) bode iii) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: a) pri zložke alebo kategórii zložiek: […] iii) ktorá sa používa v malých množstvách na účely dodania arómy […]“

Výnimka by sa mala chápať tak, že sa neobmedzuje len na „dochucovadlá“ vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (10): týka sa akejkoľvek zložky (alebo kategórie zložiek) používanej v malých množstvách na ochutenie jedla (napr. cesnak, bylinky, korenie).

Nariadenie neobsahuje vymedzenie „malých množstiev“. To by sa malo posúdiť v každom prípade individuálne.

Príklady: cesnakový chlieb, zemiakové lupienky s krevetovou príchuťou, zemiakové lupienky s príchuťou kuraťa.

19.

V bode 1 písm. a) bode iv) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: a) pri zložke alebo kategórii zložiek: […] iv) ktorá, ak je uvedená v názve potraviny, neovplyvňuje výber spotrebiteľa v krajine, kde sa umiestňuje na trh, pretože odchýlka od množstva nie je významná pre charakteristiku potraviny ani pre jej odlíšenie od podobných potravín; […]“.

V tomto ustanovení sa poskytuje výnimka z požiadavky na QUID, ak množstvo zložky uvedenej v názve potraviny neovplyvní rozhodnutie spotrebiteľa o nákupe.

Výnimka sa uplatňuje iba vtedy, ak sa názov zložky alebo kategórie zložiek vyskytuje v názve potraviny. Týka sa to aj prípadov, ak sa na rôznych stranách obalu v identickej forme opakuje znenie názvu potraviny. Nemala by sa uplatňovať, ak sa zdôrazňuje názov zložky, a najmä v prípade, že sa tento názov objavuje mimo názvu potraviny a v informáciách, ktoré slúžia na upozornenie kupujúceho na prítomnosť zložky.

Indikatívne sa táto výnimka môže vzťahovať na tieto druhy potravín:

sladová whisky/whisky a podobné výrobky, napr. obilná vodka,

štandardné likéry, ktorých názov obsahuje iba zložku používanú na dochutenie alkoholu,

destiláty z hroznových výliskov, ovocné destiláty, liehoviny (za ktorých názvom sa uvádza názov ovocia) získané maceráciou a destiláciou a Geist (s názvom použitého ovocia alebo suroviny) v zmysle bodov 6, 9, 16 a 17 prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (11),

sójová omáčka,

slané tyčinky,

tyčinky s makom,

tyčinky so sezamom,

chrumkavá kukurica,

medové pivo.

20.

V bode 1 písm. b) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: b) ak osobitné predpisy Únie presne ustanovujú presné množstvo zložky alebo kategórie zložiek bez potreby ich uvedenia na označení […]“.

V právnych predpisoch Únie neexistujú žiadne ustanovenia, v ktorých by sa stanovovali presné množstvá zložiek bez toho, aby sa stanovovalo uvedenie príslušných informácií na etikete. V bode 1 písm. b) prílohy VIII k nariadeniu sa vyžaduje „presné množstvo“. Zavedenie minimálneho množstva zložky by sa preto nemalo považovať za dôvod na výnimku podľa tohto ustanovenia.

21.

V bode 1 písm. c) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že „Uvádzanie množstva sa nevyžaduje: c) ak ide o prípady uvedené v prílohe VII časti A bodoch 4 a 5.“

22.

V časti A bode 4 prílohy VII k nariadeniu sa stanovuje „Ovocie, zelenina alebo huby používané v zmesi ako zložky potraviny, pričom žiadny druh významne neprevláda z hľadiska hmotnosti a ich pomer sa môže meniť. Môžu sa uvádzať spolu v zozname zložiek pod označením ‚ovocie‘, ‚zelenina‘ alebo ‚huby‘, doplnené slovami ‚v rôznych pomeroch‘, za ktorým bezprostredne nasleduje zoznam prítomných druhov ovocia, zeleniny alebo húb. V týchto prípadoch sa zmes zaraďuje do zoznamu zložiek v súlade s článkom 18 ods. 1 na základe celkovej hmotnosti ovocia, zeleniny alebo húb“.

V tomto prípade nie je QUID nutné pre každú zložku tejto zmesi za predpokladu, že žiadna zložka výrazne neprevláda z hľadiska hmotnosti a že zložky sú použité v pomeroch, ktoré sa môžu meniť.

23.

V časti A bode 5 prílohy VII nariadenia sa stanovuje, že: „Zmesi korenín alebo bylín, kde žiadny druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností. Môžu sa uvádzať v rôznom poradí za predpokladu, že takýto zoznam zložiek je doplnený vyjadrením ‚v rôznom pomere‘“.

V tomto prípade sa QUID nevyžaduje pri každej zložke uvedenej zmesi, ak hmotnostný podiel žiadnej zo zložiek zmesi výrazne neprevláda.

24.

V bode 2 prílohy VIII k nariadeniu sa uvádza, že „Písmená a) a b) článku 22 ods. 1 sa neuplatňujú, ak ide o: a) akúkoľvek zložku alebo kategóriu zložiek spadajúcich pod označenie ‚obsahuje sladidlá‘ alebo ‚obsahuje cukry a sladidlá‘, ak sa toto označenie nachádza pri názve potraviny podľa prílohy III, alebo b) akýkoľvek pridaný vitamín a minerálnu látku, ak sa na túto látku vzťahujú výživové údaje.“

Podľa rovnakej zásady by sa QUID podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a b) nemalo vyžadovať pri žiadnych ďalších pridaných živinách či iných látkach s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré sú zložkami potravinových doplnkov (tzv. výživových doplnkov) a v prípade ktorých sa informácie o výživovej hodnote poskytujú v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (12).

4.   Formy vyjadrenia QUID

25.

V bode 3 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Uvedenie množstva zložky alebo kategórie zložiek sa: a) vyjadruje ako percentuálny podiel zodpovedajúci množstvu zložky alebo zložiek v čase jej/ich použitia […]“.

Deklarované množstvo zložky sa vypočíta na základe receptúry v okamihu pridania zložiek, t. j. tej istej metódy, ktorá sa používa na určenie poradia v zozname zložiek (článok 18 ods. 1 nariadenia).

26.

V bode 4 prílohy VIII k nariadeniu sa uvádza niekoľko výnimiek zo zásady uvedenej v bode 3 písm. a), čo platí najmä pri potravinách, ktoré po ošetrení stratili vlhkosť, pri prchavých zložkách a pri koncentrovaných a dehydrovaných potravinách a zložkách.

Konkrétnejšie:

27.

V bode 4 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že „Odchylne od bodu 3: a) ak ide o potraviny, ktoré v dôsledku tepelnej úpravy alebo inej úpravy stratili vlhkosť, množstvo vyjadrené v percentách zodpovedá takému množstvu použitých zložiek, ktoré sa vzťahuje na konečný výrobok, ak množstvo alebo celkové množstvo všetkých zložiek uvedených na označení nepresahuje 100 %, keď sa množstvo uvádza hmotnosťou zložiek, ktorá sa použije na prípravu 100 g konečného výrobku;“.

QUID pri potravinách, ktoré po výrobe stratili vlhkosť (ako sú zákusky, sušienky, koláče, sušené solené mäso), musí byť založené na množstve zložky prítomnej v miešacej mise vyjadrenom ako percentuálny podiel množstva konečného výrobku. Napríklad:

Pri „maslovej sušienke“, v prípade ktorej by sa QUID vyžadovalo len pri masle, musí byt výpočet takýto:

Hmotnosť zložiek:

Múka: 100 g

Cukor: 40 g

Maslo: 50 g

Vajcia: 10 g

Celková hmotnosť zložiek v miešacej mise: 200 g

Celková hmotnosť konečného výrobku po upečení: 170 g

Výpočet na účely QUID pre maslo (v percentách): (50/170)*100 = 29,4 % masla.

Keďže výpočet na účely QUID pre maslo nepresahuje 100 %, QUID pre túto zložku musí byt vyjadrené ako percento vo vzťahu ku konečnému výrobku (t. j. 29,4 %).

Ak však QUID vo vzťahu ku konečnému výrobku prekročí 100 %, vyhlásenie o množstve zložky sa musí poskytnúť na základe hmotnosti zložky (zložiek) použitých na prípravu 100 g konečného výrobku. Napríklad:

Pri sušenom mäsovom výrobku (saláme) vyrobenom z bravčového mäsa, v prípade ktorého by sa QUID vyžadovalo len pri bravčovom mäse, musí byť výpočet takýto:

Hmotnosť zložiek:

Bravčové mäso 120 g

Soľ: 4,1 g

Sušené mlieko: 3 g

Iné zložky 2,9 g

Celková hmotnosť zložiek v miešacej mise: 130 g

Celková hmotnosť konečného výrobku: 100 g

Výpočet na účely QUID pre bravčové mäso v percentách: (120/100)*100 = 120 % bravčového mäsa.

Keďže výpočet na účely QUID pre bravčové mäso presahuje 100 %, percento sa musí nahradiť údajom o hmotnosti bravčového mäsa použitého na prípravu 100 g salámy (napr. QUID by sa mohlo vyjadriť takto: „Na výrobu 100 g salámy sa použilo 120 g bravčového mäsa“).

28.

V bode 4 písm. b) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že „Odchylne od bodu 3: […] b) sa množstvo prchavých zložiek uvádza na základe ich hmotnostného zastúpenia v konečnom výrobku;“.

QUID pre prchavé zložky (napr. brandy v koláči alebo pudingu) musí vychádzať z množstva zložky pri miešaní vyjadreného ako percentuálny podiel hmotnosti konečného výrobku.

29.

V bode 4 písm. c) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Odchylne od bodu 3: […] c) množstvo zložiek použitých v zahustenej alebo dehydrovanej podobe, ktoré sa počas výroby obnovujú, sa môže uvádzať na základe ich hmotnostného zastúpenia stanoveného pred ich zahustením alebo dehydratáciou;“.

Uvedená odchýlka sa musí vykladať v spojení s časťou A bodom 2 prílohy VII k nariadeniu, podľa ktorej „Zložky používané v zahustenej alebo dehydrovanej podobe a obnovené počas výroby/Môžu sa uvádzať v poradí podľa hmotnosti, aká bola zaznamenaná pred zahustením alebo dehydratáciou.“ Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v tejto súvislosti uvádza zoznam zložiek s využitím ustanovenia časti A bodu 2 prílohy VII, musí uviesť QUID v súlade s ustanovením bodu 4 písm. c) prílohy VIII.

30.

V bode 4 písm. d) prílohy VIII k nariadeniu sa stanovuje, že: „Odchylne od bodu 3: […] d) ak ide o zahustené alebo dehydrované potraviny určené na obnovenie pridaním vody, môže sa množstvo zložiek uvádzať na základe ich hmotnostného zastúpenia v obnovenom výrobku.“

Uvedená odchýlka sa musí vykladať v spojení s časťou A bodom 3 prílohy VII k nariadeniu, v ktorom sa uvádza, že: „Zložky použité v zahustených alebo dehydrovaných potravinách, ktoré sú určené na obnovenie pridaním vody/Môžu byť vymenované v poradí na základe pomeru v rozriedenom výrobku za predpokladu, že zoznam zložiek je doplnený o výraz ‚zložky rozriedeného výrobku‘ alebo ‚zložky výrobku pripraveného na použitie‘“. Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v tejto súvislosti uvádza zoznam zložiek s využitím ustanovenia časti A bodu 3 prílohy VII, musí uviesť QUID v súlade s ustanovením bodu 4 písm. d) prílohy VIII.

31.

QUID by sa malo vzťahovať na zložky uvedené na zozname zložiek. Množstvo zložiek označených napríklad ako „kurča“, „mlieko“, „vajcia“, „banán“ by sa malo vyčísliť v surovom/celom stave, keďže použité názvy neobsahujú žiadny údaj o spracovaní, a preto znamenajú použitie surovej/celej potraviny. Množstvo zložiek, ktorých názov by naznačoval, že boli použité inak ako v surovom stave/v celku, napr. „pečené kurča“, „sušené mlieko“, „kandizované ovocie“, by sa malo vyčísliť v stave, v akom sa používajú.

32.

V časti A bode 1 prílohy VII k nariadeniu sa stanovuje, že pridaná voda a prchavé výrobky musia byt uvedené v poradí podľa ich hmotnosti v konečnom výrobku. To sa však nevzťahuje na pridanú vodu v prípade, že jej množstvo nepresahuje 5 hmotnostných % konečného výrobku. Táto výnimka sa nevzťahuje na mäso, mäsové prípravky, nespracované produkty rybolovu a nespracované lastúrniky.

V prípade potraviny, do ktorej bola pridaná voda, sa však pri výpočte QUID musí vziať do úvahy aj množstvo pridanej vody pod 5 %.

33.

Množstvá uvedené na označení sa týkajú priemerného množstva zložky alebo kategórie zložiek, ktoré treba uviesť. Priemerné množstvo znamená množstvo zložky alebo kategórie zložiek získané dodržaním receptúry a správnej výrobnej praxe, čo umožňuje bežné výrobné odchýlky uskutočnené výrobcom.

5.   Umiestnenie QUID na označení

34.

QUID je povinným údajom na základe článku 9 ods. 1 nariadenia a musí byť uvedené na etikete v súlade s pravidlami článku 13 „Prezentácia povinných údajov“.

35.

V bode 3 písm. b) prílohy VIII k nariadeniu sa uvádza, že „Uvedenie množstva zložky alebo kategórie zložiek sa: […] b) uvádza buď v názve potraviny, alebo bezprostredne pri ňom, alebo v zozname zložiek v spojení s danou zložkou alebo kategóriou zložiek.“

36.

V prípade kategórií zložiek, ktoré nie sú uvedené v časti B prílohy VII a ktoré preto nemožno uvádzať v zozname zložiek samostatne, sa QUID pre tieto kategórie musí objaviť buď v názve potraviny, alebo bezprostredne vedľa jej názvu.

37.

V prípade potravín, ktoré sú v súčasnosti vyňaté zo zoznamu zložiek, sa QUID musí objaviť buď v názve potraviny, alebo bezprostredne vedľa neho, pokiaľ nie je na označení dobrovoľne uvedený zoznam zložiek. V takom prípade možno QUID uvádzať v zozname zložiek.


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

(3)  Podľa článku 2 ods. 2 písm. h) nariadenia je „zložená zložka“ taká zložka, ktorá je zložená z viac ako jednej zložky.

(4)  Zaužívaný názov podľa vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. o) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(5)  Opisný názov podľa vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. p) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(6)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

(7)  Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19.

(8)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 58.

(9)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 67.

(10)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(11)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(12)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.