11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/14


Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 340/06)

Členský štát

Španielsko

Príslušné trasy

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Dátum opätovného otvorenia trasy, ktorej sa týka záväzok služby vo verejnom záujme, leteckým dopravcom Spoločenstva

1. august 2018

Adresa, na ktorej možno získať znenie záväzkov služby vo verejnom záujme a všetky príslušné informácie alebo súvisiacu dokumentáciu

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANIELSKO

Tel.: +34 915977505

Fax: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Trasy, na ktoré sa vzťahujú záväzky služby vo verejnom záujme, možno obsluhovať na základe voľnej hospodárskej súťaže od 1. augusta 2018. Ak žiadny letecký dopravca nepredloží svoj program leteckých služieb v súlade s uloženými záväzkami služby vo verejnom záujme, prístup sa v rámci príslušnej verejnej súťaže podľa článku 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 obmedzí na jediného leteckého dopravcu.