7.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/11


OZNÁMENIE KOMISIE

Usmernenia k uplatňovaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 218/02)

1.   ÚVOD

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1286/2014“) (1) sa stanovujú jednotné pravidlá upravujúce formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami, ktorý majú vypracovať tvorcovia PRIIP, a poskytovanie dokumentu s kľúčovými informáciami zo strany tvorcov PRIIP retailovým investorom a osobám predávajúcim tieto produkty alebo poskytujúcim poradenstvo súvisiace s týmito produktmi.

(2)

Prostredníctvom dokumentu s kľúčovými informáciami sa zavádza spoločný štandard týkajúci sa stanovenia informácií retailového investora pre širokú škálu PRIIP a retailovým investorom umožňuje pochopiť a porovnať hlavné charakteristické znaky, riziká, potenciálnu budúcu výkonnosť a náklady PRIIP, čo umožní retailovým investorom prijímať informované investičné rozhodnutia.

(3)

Cieľom tohto oznámenia je ďalej uľahčiť vykonávanie a dodržiavanie nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 zmiernením potenciálnych výkladových odlišností v rámci Únie. Oznámenie vychádza zo spätnej väzby od zainteresovaných strán získanej počas technického seminára o vykonávaní rámca PRIIP, ktorý Komisia zorganizovala 11. júla 2016, a z nadväzujúcich otázok, ktoré Komisia dostala od Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

(4)

Toto oznámenie neobsahuje ani nevytvára nové právne predpisy. Pozíciou Komisie nie je dotknutý žiadny výklad, ktorý môže dať v budúcnosti k nariadeniu (EÚ) č. 1286/2014 alebo k akémukoľvek delegovanému či vykonávaciemu aktu prijatému v nadväznosti na toto nariadenie Súdny dvor Európskej únie.

2.   USMERNENIA

(5)

Produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1286/2014

Tvorcovia retailových investícií a poistných produktov a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s týmito produktmi alebo predávajúce tieto produkty retailovým investorom, sú povinní posúdiť, ktoré produkty musia byť v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. V tomto posúdení sa musia zohľadniť predovšetkým osobitné hospodárske charakteristiky a zmluvné podmienky týkajúce sa každého produktu.

(6)

Produkty bezodplatne sprístupnené retailovým investorom

Produkt, pri ktorého nadobudnutí sa od retailového investora platba nepožaduje, čo znamená, že nie je potrebné uskutočniť počiatočnú platbu a že pre retailového investora neexistuje riziko budúcich finančných záväzkov, sa nepovažuje za investíciu v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, a preto sa pri ňom dokument s kľúčovými informáciami nepožaduje.

(7)

PRIIP s viacerými možnosťami

Vzhľadom na špecifické znaky PRIIP s viacerými možnosťami, najmä ak informácie požadované v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 o každej podkladovej investičnej možnosti nie je možné poskytnúť prostredníctvom jedného stručného samostatného dokumentu, sa v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 umožňuje iba odchýlka od formátu jedného dokumentu s kľúčovými informáciami. So zreteľom na rozsah tejto odchýlky musia tvorcovia PRIIP poskytujúci takéto PRIIP s viacerými možnosťami dodržiavať všetky ostatné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Preto dokument s kľúčovými informáciami vytvorený v súlade s článkom 10 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/653 (2) (ďalej len „delegované nariadenie Komisie“) a v spojení s článkom 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie musí byť aj v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

(8)

Investičné produkty založené na poistení s PRIIP a inými produktmi ako PRIIP ako podkladovými investičnými možnosťami

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa požaduje, aby sa na všetky investičné produkty založené na poistení uplatňovali jednotné požiadavky, pokiaľ ide o poskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami retailovým investorom, bez ohľadu na to, či podkladové investičné možnosti týchto PRIIP sú alebo nie sú PRIIP.

(9)

Zmeny existujúcich PRIIP zahrnuté vo vymedzení „tvorcu PRIIP“

V článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa „tvorca PRIIP“ vymedzuje ako subjekt, ktorý vytvára PRIIP, alebo ako subjekt, ktorý vykonáva zmeny existujúceho PRIIP okrem iného, ale nie výlučne, úpravou jeho rizikového profilu a profilu výnosnosti alebo nákladov spojených s investíciou do PRIIP.

Toto vymedzenie obsahuje príklady zmien existujúceho PRIIP, ktorými sa subjekt na účely nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 stáva „tvorcom PRIIP“, neobmedzuje sa však na tieto príklady. Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 je zabezpečiť, aby informácie poskytované v dokumente s kľúčovými informáciami boli presné, pravdivé, jasné a nezavádzajúce retailových investorov a aby retailovým investorom umožnili porovnávať rôzne PRIIP a v plnej miere pochopiť ich jednotlivé charakteristické znaky. Zo zaradenia existujúceho PRIIP na sekundárny trh však nemusí automaticky vyplývať zmena jeho rizikového profilu a profilu výnosnosti alebo nákladov spojených s týmto PRIIP.

(10)

Územná pôsobnosť

Nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 sa uplatňuje na všetkých tvorcov PRIIP a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP sprístupnené retailovým investorom na území Únie vrátane takýchto subjektov a osôb z tretích krajín. Ak sa následne retailoví investori na území Únie rozhodnú upísať alebo predať PRIIP tretej krajiny, uplatňujú sa požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1286/2014. V takýchto prípadoch v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP musí retailovým investorom poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami.

Podľa potreby treba dodržiavať a rešpektovať odvetvové predpisy (3) stanovujúce podmienky, za ktorých tvorcovia PRIIP z tretích krajín alebo osoby z tretích krajín poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP môžu vykonávať svoje činnosti v rámci Únie.

Ak je PRIIP sprístupnený iba investorom mimo Únie, dokument s kľúčovými informáciami sa nepožaduje.

(11)

Aktuálne ponuky k 1. januáru 2018

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa nestanovuje žiadny prechodný právny režim týkajúci sa PRIIP sprístupnených retailovým investorom pred 1. januárom 2018, ktoré zostávajú sprístupnené retailovým investorom aj po tomto dátume, a preto sa uplatňuje aj na tieto PRIIP.

(12)

Ponuky uzavreté k 31. decembru 2017

Ak od 1. januára 2018 PRIIP už nebude sprístupnený retailovým investorom a zmeny existujúcich záväzkov podliehajú iba zmluvným podmienkam dohodnutým pred uvedeným dátumom, dokument s kľúčovými informáciami sa nepožaduje.

Ak tieto zmluvné podmienky umožňujú odstúpenie od PRIIP, ale tento PRIIP už po 1. januári 2018 nebude sprístupnený ostatným retailovým investorom, dokument s kľúčovými informáciami sa nepožaduje.

(13)

Použitie dokumentu s kľúčovými informáciami zo strany PKIPCP

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) a alternatívne investičné fondy (ďalej len „AIF“), ktoré podliehajú požiadavke vypracovať dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, sú na základe vnútroštátnych právnych predpisov vyňaté z ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 podľa článku 32 ods. 1, a to do 31. decembra 2019. Nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 však nezahŕňa nijaké ustanovenie, ktoré by umožňovalo nahradenie dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov dokumentom s kľúčovými informáciami.

(14)

Preklady dokumentov s kľúčovými informáciami

Podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 musí byť dokument s kľúčovými informáciami poskytnutý v jazyku stanovenom členským štátom, v ktorom sa PRIIP distribuoval, s cieľom zabezpečiť, aby mu retailoví investori rozumeli. Zo samotnej skutočnosti, že na webové sídlo osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúcej PRIIP sa môžu dostať aj retailoví investori z iných členských štátov, než je členský štát, v ktorom táto osoba PRIIP distribuuje (t. j. ktoré nie je týmto retailovým investorom sprístupnené), nevyplýva požiadavka zabezpečiť dokument s kľúčovými informáciami v jazykoch stanovených uvedenými inými členskými štátmi.

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa výslovne nešpecifikuje, kto by mal dokument s kľúčovými informáciami preložiť, ak má byť PRIIP sprístupnený cezhranične. Z článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 je však jasné, že za presnosť prekladu je zodpovedný tvorca PRIIP. V článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa takisto stanovuje, že preložený dokument s kľúčovými informáciami musí byť zverejnený na webovej stránke tvorcu PRIIP.

(15)

Občianskoprávna zodpovednosť za informácie o podkladových investičných možnostiach

V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa nevylučuje, že tvorcom PRIIP môže vzniknúť občianskoprávna zodpovednosť v súvislosti s konkrétnymi informáciami o rôznych investičných možnostiach, ak sa dokáže, že tieto informácie boli zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1286/2014 a delegovanom nariadení Komisie.

(16)

Distribučné kanály

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa nerozlišuje medzi PRIIP, ktoré boli predané s poskytnutím poradenstva alebo bez poskytnutia poradenstva retailovému investorovi, alebo ktoré retailový investor nadobudol z vlastnej iniciatívy či iným spôsobom. V prípade akéhokoľvek PRIIP sprístupneného retailovým investorom musí tvorca PRIIP vypracovať dokument s kľúčovými informáciami pre uvedený produkt a zverejniť ho na svojom webovom sídle a osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s týmto PRIIP alebo predávajúca tento PRIIP musí tento dokument s kľúčovými informáciami poskytnúť retailovým investorom.

(17)

PRIIP predávané iba prostredníctvom sprostredkovateľov

Aj ak PRIIP predávajú výlučne iné osoby ako tvorca PRIIP, podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa od tvorcu PRIIP požaduje, aby pre daný produkt vypracoval dokument s kľúčovými informáciami a aby ho zverejnil na svojej webovej stránke.

(18)

Distribúcia PRIIP bez dokumentu s kľúčovými informáciami

Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP musí v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami retailovým investorom. Distribúcia PRIIP bez dokumentu s kľúčovými informáciami predstavuje porušenie nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

(19)

Iný produkt ako PRIIP ponúkaný spolu s PRIIP

Ak sa iný produkt ako PRIIP ponúka spolu s PRIIP a informácie uvedené v článku 8 ods. 3 písm. a) až h) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 nie sú ovplyvnené iným produktom ako PRIIP, môže sa dokument s kľúčovými informáciami tohto PRIIP iba odvolať na iný produkt ako PRIIP v oddiele Ďalšie relevantné informácie.

(20)

Úpravy dokumentu s kľúčovými informáciami

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa neumožňujú žiadne úpravy dokumentu s kľúčovými informáciami, a to ani v prípade názvov a poradia oddielov.

(21)

Dĺžka dokumentu s kľúčovými informáciami

V nariadení (EÚ) č. 1286/2014 sa jasne stanovuje, že dokument s kľúčovými informáciami sa musí vypracovať ako krátky, stručne napísaný dokument v rozsahu najviac troch strán formátu A4 po vytlačení.

(22)

Určenie príslušného orgánu

V článku 8 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa požaduje iba to, aby dokument s kľúčovými informáciami obsahoval informácie o príslušnom orgáne tvorcu PRIIP, najmä informácie o príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom je tvorca PRIIP usadený, bez ohľadu na to, či tvorca PRIIP vykonáva činnosti cezhranične.

(23)

Dokument s kľúčovými informáciami „na požiadanie“ alebo „v reálnom čase“

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 musia tvorcovia PRIIP zrevidovať dokument s kľúčovými informáciami, ak z preskúmania vyplynie, že je potrebné vykonať zmeny. Revidovaný dokument s kľúčovými informáciami sa okamžite sprístupní. Ani v nariadení (EÚ) č. 1286/2014 ani v delegovanom nariadení Komisie sa od tvorcov PRIIP nepožaduje, aby poskytli dokument s kľúčovými informáciami „na požiadanie“ alebo „v reálnom čase“. Ak sa v delegovanom nariadení Komisie nestanovuje inak, frekvencia, s akou musí tvorca preskúmať a revidovať dokument s kľúčovými informáciami, závisí od povahy PRIIP a rozsahu, v akom informácie poskytované v dokumente s kľúčovými informáciami zostávajú presné a nezavádzajúce.

Systémy vypracúvania dokumentu s kľúčovými informáciami „na požiadanie“ alebo „v reálnom čase“ sú povolené, ak sú výsledné revidované dokumenty s kľúčovými informáciami v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 vrátane zverejnenia na webovom sídle tvorcu PRIIP.


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/653 z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (Ú. v. EÚ L 100, 12.4.2017, s. 1).

(3)  Napríklad smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).