17.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/1


OZNÁMENIE KOMISIE

Výkladové usmernenia k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 – Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme (PSO)

(2017/C 194/01)

Obsah

1.

Úvod 2

2.

Prípad, keď sa uplatňujú usmernenia 3

2.1.

Právny rámec 3

2.2.

Potreba objasniť pravidlá 3

3.

Uloženie PSO 4

3.1.

Všeobecné zásady 4

3.2.

Oprávnené služby a trasy 5

3.2.1.

Druh služieb 5

3.2.2.

Druhy trás 5

3.2.3.

Dôležitosť trasy 6

3.2.4.

Spájanie trás 7

3.2.5.

Prepojenie s nariadením o prevádzkových intervaloch 7

3.3.

Nevyhnutnosť a primeranosť záväzkov 8

3.3.1.

Úmernosť potrebám hospodárskeho a sociálneho rozvoja 8

3.3.2.

Nedostatok alternatívnych druhov dopravy 8

3.3.3.

Súčasné letecké cestovné a podmienky 8

3.3.4.

Kombinovaný účinok existujúcej ponuky leteckej dopravy 9

3.4.

Druhy záväzkov 9

3.5.

Záväzky týkajúce sa kontinuity 10

3.6.

Dôsledky vyplývajúce z uloženia PSO 10

4.

Postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri ukladaní PSO 11

4.1.

Uverejňovanie oznámení v Úradnom vestníku 12

5.

Potreba pravidelného opätovného posudzovania PSO 12

6.

Výhradné koncesie na služby 13

6.1.

Záväzok uskutočniť verejnú súťaž 13

6.2.

Oprávnenosť predložiť ponuku 14

6.3.

Výberové kritériá 14

6.4.

Dôsledky vyplývajúce z udelenia výhradného práva prevádzkovať trasu 14

6.5.

Opätovné preskúmanie PSO a výhradných práv na konci každého obdobia platnosti koncesie 15

6.6.

Osobitný prípad: zoskupenie trás, ktoré majú byť predmetom verejnej súťaže 15

7.

Postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade verejných súťaží 16

8.

Náhrada a súvislosť s pravidlami štátnej pomoci 17

8.1.

Možnosť a výška náhrady 17

8.2.

Súvislosť s pravidlami štátnej pomoci 17

8.2.1.

Verejné dotácie poskytované na náhradu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme 18

8.2.2.

Kritériá rozsudku vo veci Altmark 18

9.

Núdzový postup 19

10.

Verejné súťaže týkajúce sa PSO a súvislosť s pravidlami verejného obstarávania 20

11.

Vyšetrovacie a rozhodovacie právomoci Komisie 21

PRÍLOHA I:

Dotazník, ktorý vypracovalo GR COMP a GR MOVE na oznámenie PSO Komisii 22

PRÍLOHA II:

Výňatok z ustanovení nariadenia č. 1008/2008 týkajúcich sa PSO 25

1.   ÚVOD

1.

Úlohou záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (ďalej len „PSO“) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1) (ďalej len „nariadenie č. 1008/2008“ alebo „nariadenie“) je stanoviť štandardy týkajúce sa plynulosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity, aby sa zabezpečil prístup k izolovaným alebo rozvojovým regiónom v prípade, keď členský štát zistí, že ciele politiky regionálneho rozvoja sa nebudú dať primerane dosiahnuť, ak sa to ponechá len na slobodnom pôsobení trhových síl, keďže samotný trh neposkytne v týchto regiónoch prijateľnú úroveň služieb leteckej dopravy. Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme sú teda výnimkou zo všeobecnej zásady slobody poskytovať letecké služby v rámci EÚ zaručené podľa článku 15 ods. 1 nariadenia.

2.

Vo svojom oznámení na tému „Stratégia v oblasti letectva pre Európu“ (2) identifikovala Komisia odlišné potreby občanov a podnikov EÚ, ako napríklad prístup k vysokokvalitným službám leteckej dopravy, a domnieva sa, že ak samotný trh nezabezpečuje prijateľnú úroveň služieb leteckej dopravy konkrétnym regiónom v Európe, členské štáty môžu zvážiť PSO ako nástroj na zabezpečenie služieb do a z regiónov, v ktorých sú služby nedostatočné, t. j. zabezpečiť v prípade potreby prepojenie. Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme môžu zohrávať významnú pozitívnu úlohu, pokiaľ ide o prepojenie, zatiaľ čo z niektorých štúdií vyplýva, že prepojenie je pre regióny EÚ životne dôležité: 10 % zvýšenie prepojenia, merané v týchto štúdiách, stimuluje HDP (na obyvateľa) o ďalších 0,5 %, mieru rastu HDP o 1 % a vedie k celkovému nárastu produktivity práce. (3) Prepojenie je kľúčom k rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti.

3.

V súčasnosti existuje 179 trás PSO stanovených v EÚ podľa nariadenia č. 1008/2008, pričom všetky sa nachádzajú v trinástich členských štátoch (Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) (4). Francúzsko ich má najväčší počet (40), s približne 5,7 milióna cestujúcich ročne, čo znamená, že každý piaty domáci cestujúci cestuje na trase PSO. V Írsku je podiel PSO vo vnútroštátnej doprave približne 70 %. V praxi predstavujú trasy PSO hlavne vnútroštátne trasy, pričom len sedem trás spája letiská nachádzajúce sa v dvoch rôznych členských štátoch. Zo súčasných trás PSO dotujú subjekty verejného sektora 136 trás a výška subvencií, ktoré sa ročne vynakladajú na ich prevádzku, sa na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, odhadujú na najmenej 300 miliónov EUR.

4.

Kontrolou vhodnosti nariadenia č. 1008/2008, ktorú vykonala Komisia v rokoch 2011 – 2013, sa zistilo, že pravidlá PSO v ňom stanovené sú vhodné na daný účel, t. j. na zabezpečenie prepojenia v prípade, keď ho nezabezpečuje trh. Odporúčania zainteresovaných strán a členských štátov s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou a zabezpečiť dobré prepojenie pravidiel EÚ o štátnej pomoci a pravidiel PSO nariadenia, a to aj prostredníctvom možnosti vydávať usmernenia (5).

5.

Boli prijaté praktické kroky s cieľom nadviazať na tieto odporúčania. Komisia vytvorila aktuálnu sieť kontaktov PSO; okrem toho zorganizovala zasadnutia výboru pre prístup na trh (6) podľa nariadenia č. 1008/2008, kde útvary Komisie uskutočnili konsolidovanú prezentáciu o PSO a kde si členské štáty vymieňali svoje praktické skúsenosti. Bol pripravený jednoduchý dotazník, ktorý umožňuje vnútroštátnym orgánom ľahko predložiť všetky ich plány na zavedenie PSO, a v súčasnosti ho tieto orgány systematicky používajú. Útvary Komisie upozornia členské štáty ex ante, v prípade, keď spozorujú problémy. Nová databáza umožňuje útvarom Komisie získavať konsolidované údaje o PSO z celej Európy.

2.   PRÍPAD, KEĎ SA UPLATŇUJÚ USMERNENIA

2.1.   Právny rámec

6.

Podmienky a požiadavky pre PSO sú stanovené v článkoch 16 – 18 nariadenia č. 1008/2008 (pozri výňatok v prílohe II k týmto usmerneniam). V článku 16 sa stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa PSO. Obsahuje kritériá na uloženie PSO a požiadavky na zaistenie plynulosti, kritériá posudzovania pre členské štáty, pravidlá týkajúce sa postupu uverejňovania a začatia prevádzky na trasách PSO, podmienky a postup pre obmedzenie prístupu k trase, ako aj postup, ktorý sa má uplatniť v prípade núdzových situácií. V článku 17 sa stanovuje spôsob realizácie verejnej súťaže. Obsahuje pravidlá týkajúce sa obsahu výzvy na predkladanie ponúk a následnej zmluvy, pravidlá týkajúce sa postupu uverejňovania a informácií, ktoré sa majú uchádzačom poskytnúť, výberových kritérií pre verejnú súťaž, náhrady a informácií, ktoré sa majú poskytnúť Komisii na konci postupu verejnej súťaže. Napokon článok 18 obsahuje pravidlá skúmania a prehodnotenia rozhodnutí prijatých podľa predchádzajúcich článkov.

2.2.   Potreba objasniť pravidlá

7.

Právny rámec EÚ stanovený nariadením č. 1008/2008 zaručuje otvorenosť, uverejnenie a transparentnosť postupu uloženia PSO. Monitorovanie správneho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa PSO je dôležité, aby sa zabránilo možnému zneužitiu systému z dôvodu neprimeraných obmedzení hospodárskej súťaže vo vzťahu k plánovaným sociálnym a hospodárskym cieľom. Cieľom Komisie je poskytovať poradenstvo a riešiť čo najväčší počet potenciálnych problémov už pred uverejnením oznámenia týkajúceho sa PSO.

8.

V tejto súvislosti sa považuje za užitočné v širokej miere zdieľať posúdenia realizované v minulosti, jednotlivé prípady, ktoré sú doposiaľ obyčajne známe len príslušnému členskému štátu a Komisii.

9.

Ďalším dôvodom pre prijatie týchto usmernení je súčasný nedostatok judikatúr Súdneho dvora týkajúcich sa PSO stanovených podľa nariadenia č. 1008/2008.

10.

Na zasadnutí poradného výboru pre uplatňovanie právnych predpisov o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva s národnými expertmi, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015 (7), útvary Komisie uviedli možnosť vydať usmernenia týkajúce sa PSO. Členské štáty privítali túto myšlienku a súhlasili, že takéto usmernenie by mohlo leteckým spoločnostiam EÚ, členským štátom a regionálnym orgánom a orgánom verejnej správy priniesť transparentnosť, konzistentnosť a jasnosť. Toto stanovisko zodpovedá stanoviskám vyjadreným počas predchádzajúcich dvojstranných výmen s vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi. Preto sa vo svojom oznámení na tému „Stratégie v oblasti letectva“ Komisia zaviazala uverejniť usmernenia objasňujúce výklad a uplatňovanie útvarmi Komisie, pokiaľ ide o pravidlá a postupy, ktorými sa riadia PSO stanovené v nariadení č. 1008/2008. Tieto usmernenia vychádzajú z daného záväzku. Ako prípravný krok pre tieto usmernenia sa v lete 2016 konala neformálna cielená konzultácia s cieľom zhromaždiť názory hlavných zainteresovaných strán.

11.

Cieľom týchto usmernení je vysvetliť výklad Komisie týkajúci sa kritérií použitých v nariadení a opísať príslušné postupy, ktoré treba dodržiavať. Okrem toho sú v celom texte odpovede na najčastejšie otázky, na ktoré nariadenie neponúka jasnú odpoveď. Je zrejmé, že niektoré z jednotlivých členských štátov sú veľmi dobre oboznámené s pravidlami PSO a ich uplatňovaním, zatiaľ čo iné majú s uplatňovaním pravidiel PSO len veľmi obmedzené alebo žiadne skúsenosti. Objasnenie pravidiel a ich výklad by mali uľahčiť, najmä tým, ktorí využívajú PSO po prvý raz, dodržiavanie platných pravidiel.

12.

Okrem skúseností, ktoré Komisia získala pri uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa PSO, ako sa stanovuje v nariadení, sa v týchto usmerneniach takisto zohľadňujú pravidlá štátnej pomoci stanovené v právnych predpisoch EÚ (najmä články 107 – 109 ZFEÚ) (8). Hoci vo všeobecnosti dostáva Komisia mnoho otázok týkajúcich sa PSO, a to takmer každý deň a najmä od členských štátov, počet formálnych sťažností (všetky podané zo strany leteckých spoločností a letísk) bol veľmi obmedzený. Tieto usmernenia sú určené na riešenie problémov, s ktorými sa najčastejšie stretávajú vnútroštátne orgány, letecké spoločnosti a letiská. Ich cieľom nie je vzťahovať sa na všetky ustanovenia vyčerpávajúcim spôsobom.

13.

Tieto usmernenia poskytujú informácie relevantné pre väčšinu prípadov, avšak je potrebné zdôrazniť, že každý prípad sa musí posudzovať individuálne vzhľadom na jeho osobitné okolnosti.

14.

V každom prípade cieľom súčasných usmernení nie je vytvoriť žiadne nové právne záväzky a nemajú vplyv na výklad, ktorý by v budúcnosti mohol poskytnúť Súdny dvor v súvislosti s PSO.

3.   ULOŽENIE PSO

3.1.   Všeobecné zásady

15.

Z článku 16 ods. 1 a 4 nariadenia č. 1008/2008 vyplýva, že členské štáty musia informovať Komisiu o každom svojom zámere uložiť PSO. Uverejnenie oznámenia nepredstavuje v prípade daného výsledku právnu istotu; jeho cieľom je informovať trh o zámeroch členského štátu týkajúcich sa nového PSO (9). Útvary Komisie vypracovali dotazník pre oznámenie a opis PSO, ktorý sa vzťahuje na najdôležitejšie otázky podľa nariadenia č. 1008/2008 a pravidlá štátnej pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú, ale nezávislú súčasť posúdenia akéhokoľvek PSO (pozri prílohu I) (10). Kým Komisia neprijme formálne rozhodnutie o PSO ako takom, je stále veľmi dôležité objasniť všetky nejasnosti, ktoré môžu sa zistiť pred zavedením PSO alebo jeho úpravou a môžu v budúcnosti vzbudzovať obavy. Komisia členským štátom odporúča, aby kontaktovali jej útvary čo najskôr v prípade, keď začnú uvažovať o uložení nových PSO alebo úprave existujúcich PSO. Tým sa zabezpečuje, že útvary Komisie vedia o plánoch a môžu poskytovať pomoc od začiatku a tým priebeh celého procesu uľahčiť.

16.

Dôležitým špecifikom PSO v odvetví leteckej dopravy je jasné rozlíšenie medzi režimom PSO, ktorým sa stanovujú podmienky prevádzky na určitej trase a zmluvou, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi výhradné právo (s náhradou alebo bez). Uloženie PSO v odvetví leteckej dopravy nemusí pre dotknutý členský štát nevyhnutne a automaticky vytvárať právo obmedziť prístup k letovej trase na jediného prevádzkovateľa alebo poskytnúť náhradu za plnenie PSO (tzv. obmedzený PSO). Ak letecký dopravca prejaví ochotu prevádzkovať trasu bez exkluzivity a náhrady, potom prístup k trase musí zostať otvorený pre každého leteckého dopravcu, ktorý dodržiava podmienky PSO (tzv. otvorené PSO).

17.

Podľa nariadenia sa PSO môžu použiť najmä na zabezpečenie prístupu k odľahlým a izolovaným regiónom, alebo za určitých okolností, keď trhové sily samy osebe neumožňujú minimálne poskytovanie leteckých dopravných služieb spĺňajúcich určité normy.

18.

Keďže PSO sú výnimkou zo všeobecnej zásady slobody poskytovať služby leteckej dopravy (11), podliehajú prísnym požiadavkám a obmedzeniam. PSO by mali dodržiavať zásady transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality: hlavne nemôžu zaviesť nijakú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckých dopravcov a nemôžu ísť nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie politických cieľov (12).

3.2.   Oprávnené služby a trasy

3.2.1.   Druh služieb

19.

PSO možno uložiť len na pravidelné letecké dopravné služby (13). Na nepravidelné letecké dopravné služby nemajú záväzky služby vo verejnom záujme naďalej žiadny vplyv. Keď letecký dopravca ponúka na trase výlučný predaj miesta na sedenie (14) v súlade s požiadavkami PSO uloženého na danú trasu, táto letecká dopravná služba sa tiež považuje za pravidelnú leteckú dopravnú službu (15).

3.2.2.   Druhy trás

20.

Nariadenie č. 1008/2008 umožňuje uložiť PSO na dva typy trás (16):

a)

Trasy na letisko obsluhujúce okrajový alebo rozvojový región

Okrajový región je obyčajne odľahlý región alebo región, ktorý je z hlavného mesta alebo iných veľkých miest v členskom štáte ťažko prístupný. Odľahlosť a izolovanosť by sa mali posudzovať so zreteľom na územie členského štátu, jeho administratívne, obchodné, vzdelávacie a zdravotnícke centrá, ale aj so zreteľom na územie a takéto centrá iných členských štátov, s ktorými má spoločné hranice. Rozvojový región zaostáva ekonomicky (17), ako napríklad v HDP na obyvateľa alebo podľa miery nezamestnanosti.

b)

Málo vyťažené trasy na akékoľvek letisko

Vzhľadom na rôzne situácie, ktoré môžu prevládať v rôznych členských štátoch, sa v nariadení nevymedzuje kvantitatívne kritérium na posúdenie „vyťaženosti“ trasy. Avšak na základe skúseností Komisie vyplývajúcich z veľkého počtu prípadov PSO zjavne možno povedať, že trasa s objemom prepravy viac ako 100 000 cestujúcich ročne sa za zvyčajných okolností nemôže v zmysle nariadenia (18) považovať za málo vyťaženú trasu.

21.

Nariadením č. 1008/2008 sa neobmedzujú PSO na trasy v rámci jedného a toho istého členského štátu. Je takisto možné ich uplatniť na každú trasu v rámci EÚ, ktorá spĺňa podmienky nariadenia. Trasy PSO do tretích krajín nie sú zahrnuté do nariadenia, pretože jeho rozsah pôsobnosti sa obmedzuje len na letecké dopravné služby v rámci EÚ (19).

22.

Z článku 16 ods. 1 nariadenia vyplýva, že trasa PSO je vždy definovaná z jedného letiska na druhé, a nie s odkazom na dve mestá alebo regióny. Výber letísk na účely PSO by mal byť riadne odôvodnený. Ďalšie prepojenie – t. j. destinácie a frekvencie, ktoré ponúkajú letiská cieľového mesta – je jedným z prvkov tohto posudzovania, ale nemôže byť jediným dôvodom pre výber konkrétneho letiska pred iným letiskom. Prípadne ak sa subjekt verejného sektora domnieva, že viaceré cieľové letiská by slúžili potrebám jedného regiónu rovnako, môže uložiť PSO z letiska v tomto regióne na tieto viaceré cieľové letiská, čím uloží PSO na tieto samostatné trasy. Ak letecký dopravca začne prevádzku na jednej z týchto trás alebo ak je letecký dopravca vybraný pre jednu trasu po verejnej súťaži vrátane všetkých týchto trás, ostatné PSO sa potom musia zrušiť, aby trh nebol zbytočne uzavretý (20). Hoci táto konfigurácia nie je v článku 16 ods. 1 výslovne uvedená, znenie tohto ustanovenia tomu neodporuje, a je tiež v súlade s cieľmi tohto ustanovenia. S cieľom predísť nerovnakému zaobchádzaniu a narušeniu hospodárskej súťaže je dôležité, aby boli zámery orgánu transparentné od začiatku, a to najmä prostredníctvom oznámenia uvedeného v článku 16 ods. 4 nariadenia.

23.

Vymedzenie PSO na trasách z regiónu na viaceré letiská obsluhujúce/z viacerých letísk obsluhujúcich jedno a to isté mesto by vo všeobecnosti nebolo primerané z hľadiska cieľov na zabezpečenie mobility a územnej súdržnosti. Účinok opatrenia by predstavoval vylúčenie príležitostných leteckých dopravcov, pretože by nemohli lietať z regiónu na ktorékoľvek z letísk cieľového mesta, a tým by prispel k definitívnemu uzatvoreniu trhu pre nových prevádzkovateľov na najviac vyťažených trasách. Preto by PSO nemali mať v zásade vplyv na ostatné letiská okrem toho, ktoré bolo vybrané, aj keď obsluhuje to isté mesto.

24.

PSO sa môžu vo všeobecnosti vzťahovať na trasy s jedným alebo viacerými medzipristátiami (21). Avšak posúdenie primeranosti PSO sa musí pre každý letový segment vykonať osobitne. PSO by sa nemal vzťahovať na letové segmenty, ktoré nespĺňajú jeho podmienky. Napríklad, ak je PSO uložený na trase z A do C s prestupom v B, potom by sa oprávnenosť trás A–C, A–B a B–C mala posudzovať pre každú z nich osobitne. Napríklad, ak by segment B–C nespĺňal podmienky na PSO, potom by sa na leteckých dopravcov prepravujúcich cestujúcich a/alebo náklad na tomto letovom segmente nemali vzťahovať žiadne povinnosti týkajúce sa PSO. Žiadne záväzky na trase A–C by nemali byť prekážkou slobodného poskytovania leteckých dopravných služieb na letovom segmente B–C.

3.2.3.   Dôležitosť trasy

25.

PSO možno uložiť len na trasy, ktoré sa „považujú za životne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko obsluhuje“ (22). To je nevyhnutnou podmienkou každého uvedeného druhu trás a posúdenie sa musí vždy vykonať so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu. Členské štáty disponujú určitou voľnosťou, ak ide o posúdenie toho, či je trasa životne dôležitá. Táto voľnosť sa však musí uplatňovať na základe objektívnych skutočností súvisiacich s potrebami v oblasti prepojenia v súlade s nariadením, ako aj s právom Únie vo všeobecnosti.

26.

Životne dôležitá je nevyhnutná trasa pre región, ako je napríklad malý ostrov alebo odľahlý región. Avšak letecké dopravné služby spájajúce malé a stredne veľké mestá s významnými ekonomickými alebo administratívnymi centrami by sa tiež mohli za určitých okolností považovať za životne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj dotknutých regiónov. Napríklad režim PSO bol uložený na trase spájajúcej hlavné mesto ostrovného členského štátu s Bruselom, ako mestom, kde majú rôzne inštitúcie a orgány EÚ svoje kancelárie.

27.

Článkom 16 ods. 1 nariadenia sa uvedená voľnosť členských štátov obmedzuje. Napríklad, zatiaľ čo by PSO mohli byť navrhnuté na zrušenie prekážok hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov alebo miest, nemôžu byť stanovené s cieľom priamo alebo nepriamo propagovať alebo podporovať konkrétneho leteckého dopravcu alebo rozvíjať konkrétne letisko.

3.2.4.   Spájanie trás

28.

Členské štáty nemôžu podmieniť prístup k jednej konkrétnej trase závislosťou od služieb iných trás. Takéto spájanie by bolo v rozpore s nariadením č. 1008/2008 (23). Kritériá oprávnenosti a primeranosti stanovené v článku 16 ods. 1, 2 a 3 nariadenia odkazujú na „trasu“, s ktorou sa spojené trasy nemôžu porovnávať. Z toho teda treba vyvodiť záver, že každé z kritérií sa musí posudzovať samostatne vo vzťahu ku každej trase chápanej individuálne. Zaobchádzať so spojenými trasami ako s jednou trasou by sa mohlo považovať za neprimerané obmedzenie prístupu k trasám, keďže iba leteckí dopravcovia s regionálnymi základňami by mohli poskytovať služby pre všetky tieto trasy.

29.

Tento zákaz spájania trás vo fáze ukladania PSO by sa nemal zamieňať s možnosťou predkladať ponuky na právo prístupu k skupine trás, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 10 nariadenia. Táto možnosť je podrobnejšie vysvetlená v bode 6.6 týchto usmernení; uplatňuje sa iba na tie pre trasy, na ktorých žiadny letecký dopravca nezačal alebo nezačne prevádzkovať pravidelné letecké služby v súlade s PSO.

3.2.5.   Prepojenie s nariadením o prevádzkových intervaloch

30.

Nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (24) (ďalej len „nariadenie č. 95/93“) umožňuje rezerváciu prevádzkových intervalov pre PSO. V článku 9 ods. 1 sa uvádza, že „členský štát si môže rezervovať na koordinovanom letisku prevádzkové intervaly požadované na vyhlásenú prevádzku na uvedenej trati. Ak nie sú vyhradené prevádzkové intervaly na príslušnej trati využité, môžu byť poskytnuté k dispozícii ktorémukoľvek inému leteckému dopravcovi, ktorý má záujem o prevádzkovanie trate v súlade so záväzkami služieb vo verejnom záujme -- --. Ak nemá žiadny letecký dopravca záujem o prevádzkovanie trate a príslušný členský štát nevypíše verejnú súťaž [podľa článku 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008]- -, prevádzkové intervaly sa rezervujú buď pre inú trať podliehajúcu záväzkom služieb vo verejnom záujme, alebo sa vrátia do fondu.“ Tieto záväzky sa stanovujú najneskôr v momente uvedenom v článku 16 ods. 11 nariadenia 1008/2008, podľa ktorého sa platnosť PSO považuje za skončenú, ak sa v priebehu 12 mesiacov nevykonávala pravidelná letecká dopravná služba na trase, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok. Opätovná rezervácia prevádzkových intervalov na tej istej trase by si vyžadovala nové uloženie PSO.

31.

Článkom 9 ods. 2 nariadenia č. 95/93 sa objasňuje, že postup verejnej súťaže týkajúci sa PSO by sa mal uplatňovať, „ak viac než jeden letecký dopravca [EÚ] má záujem o prevádzku na trati a nemohol získať prevádzkové intervaly v priebehu hodiny pred alebo po časoch vyžadovaných koordinátorom“.

32.

Ustanovenia nariadenia č. 1008/2008 týkajúce sa PSO nemajú vplyv na rozdelenie právomocí medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 9 nariadenia č. 95/93 (25).

33.

Toto rezervovanie prevádzkových intervalov nemá vplyv na výsadné práva udelené podľa nariadenia č. 95/93. Je preto možné len z fondu nepridelených prevádzkových intervalov zriadeného článkom 10 nariadenia č. 95/93, ktorý zahŕňa prevádzkové intervaly vrátené v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia.

34.

Treba zdôrazniť, že prevádzkové intervaly by nemali byť vyhradené na iné účely ako PSO. Táto otázka je zvlášť relevantná v prípade medzipristátí. Napríklad na trase A-B-C, na ktorej sú B a C letiská s preťaženými prevádzkovými intervalmi, by mohli byť prevádzkové intervaly vyhradené len pre lety medzi B a C, v prípade, že tento segment sám osebe predstavuje predmet PSO. Najmä PSO týkajúci sa trasy medzi A a C (t. j. súvisiaci s dopravou medzi týmito dvoma bodmi) neodôvodňuje rezerváciu prevádzkových intervalov v bode B.

35.

Preto na trasách PSO s rezerváciou prevádzkových intervalov:

1.

by sa vždy, keď je to možné, malo zamedziť medzipristátiam na preťažených letiskách,

2.

by sa počas medzipristátí nemalo meniť lietadlo, pokiaľ sa druhý segment (B-C) nepovažuje za taký PSO, v prípade ktorého sa má použiť určitý (iný) typ lietadla. V opačnom prípade by sa prevádzkové intervaly mohli rezervovať pre veľké lietadlá prevádzkované na trasách s objemom dopravy väčším, než je oprávnené podľa PSO.

3.3.   Nevyhnutnosť a primeranosť záväzkov

36.

Potreba a primeranosť plánovaného PSO sa má určiť na základe štyroch kritérií (26) opísaných v nasledujúcich odsekoch. Hoci Komisia nemá právomoc požadovať od členského štátu uloženie špecifického PSO na ktorejkoľvek trase, posudzuje kritériá, na základe ktorých sa (plánované) PSO ukladá s cieľom overiť, či je PSO v súlade s nariadením. V prípade potreby útvary Komisie kontaktujú príslušný členský štát a požadujú vysvetlenie. Skúsenosti ukazujú, že trasy PSO na ostrovy môžu byť vo väčšine prípadov potrebné a oprávnené, ak turistický dopyt nie je na takej úrovni, aby podporil komerčnú prevádzky počas celého roka. Takéto trasy existujú napríklad v Estónsku, Írsku, Taliansku, Grécku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve. V menej osídlených členských štátoch ako Fínsko a Švédsko, v prípadoch, keď sú obzvlášť veľké vzdialenosti medzi regiónmi a neexistujú žiadne alternatívne možnosti dopravy, vo všeobecnosti môžu byť takéto trasy tiež oprávnené na využívanie PSO.

3.3.1.   Úmernosť potrebám hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (27)

37.

Toto kritérium je priamym vyjadrením všeobecnej zásady proporcionality. Úzko súvisí s ustanovením článku 16 ods. 1, podľa ktorého sa PSO môžu ukladať len na trasách, ktoré sú životne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko obsluhuje (28). Z článku 16 ods. 3 písm. a) vyplýva, že samotné záväzky by mali byť úmerné potrebám hospodárskeho vývoja príslušného regiónu. PSO nemôžu uložiť obmedzenia na poskytovanie leteckých dopravných služieb, ktoré idú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na splnenie príslušných potrieb.

3.3.2.   Nedostatok alternatívnych druhov dopravy  (29)

38.

PSO by sa mali uložiť len vtedy, ak iné druhy dopravy nemôžu zabezpečiť dopravné potreby príslušného regiónu. Treba vziať do úvahy najmä služby ponúkané prevádzkovateľmi železničnej, trajektovej a autobusovej dopravy. Primeranosť služieb by sa mala posúdiť, najmä pokiaľ ide o ich frekvenciu, dĺžku trvania cesty, časy odchodu a možné spojenia s inými dôležitými destináciami, najmä s diaľkovými (30). Mali by sa preskúmať takisto možnosti individuálnej dopravy (automobil), najmä so zreteľom na dĺžku trvania jazdy po ceste.

39.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať železničným službám, ktoré obsluhujú plánovanú trasu a v prípade ktorých cesta trvá menej ako tri hodiny (31). Týka sa to tak vysokorýchlostných železničných služieb, ako aj ostatných železničných služieb. Ak sú takéto železničné služby pre potreby mobility v príslušnom regióne dostatočne pravidelné, v zásade by sa PSO nemali na letecké dopravné služby ukladať. Vo výnimočných prípadoch by sa však o takýchto PSO mohlo uvažovať, najmä ak železničné služby neumožňujú primerané spojenia na letecké dopravné služby na stredné a dlhé vzdialenosti (napr. nedostatočné prepojenie medzi železničnou stanicou v príslušnom regióne a letiskom ponúkajúcim služby na stredné a dlhé vzdialenosti alebo neexistencia alternatívnych možností cestovania na prepojenie diaľkových destinácií, vrátane možnosti nepriamych letov). Posúdenie je potrebné vykonať na individuálnom základe.

3.3.3.   Súčasné letecké cestovné a podmienky  (32)

40.

Nevyhnutnosť a primeranosť PSO tak, ako to vyžaduje nariadenie, by sa mala posudzovať aj so zreteľom na výšku leteckého cestovného a podmienky ponúkané používateľom. PSO môžu, ak sa to považuje za potrebné, zahŕňať požiadavky týkajúce sa maximálnych sadzieb, pretože v opačnom prípade by v kontexte ekonomických potrieb príslušného regiónu boli sadzby príliš vysoké. V osobitných prípadoch by sa mohlo uvažovať o PSO obmedzenom na určenie maximálnej ceny. Prudký nárast cien a pokles počtu cestujúcich počas krátkeho časového obdobia sa môže v závislosti od jednotlivého prípadu považovať za náznak, že cenový strop je potrebný.

3.3.4.   Kombinovaný účinok existujúcej ponuky leteckej dopravy  (33)

41.

Či sú PSO potrebné bude v konečnom dôsledku závisieť od kombinovaného účinku všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať túto trasu. Ak poskytovanie leteckých dopravných služieb v súčasnosti už spĺňa potreby mobility v príslušnom regióne, potom neexistuje žiadne „zlyhanie trhu“, ktoré by sa malo riešiť, a PSO nebude potrebné. Komisia sa domnieva, že PSO týkajúce sa osobnej dopravy by sa bežne nemalo považovať za oprávnené na trasách, na ktorých existuje kritický počet cestujúcich (na základe skúseností sa zdá, že takéto kritické množstvo predstavuje minimálne 100 000 cestujúcich ročne) a na ktorých funguje niekoľko leteckých dopravcov po celý rok. V rámci všeobecnej zásady platí, že v prípadoch, keď leteckí dopravcovia už pôsobia na príslušnej trase, by sa posúdenie vplyvu záväzkov malo vykonať s osobitnou starostlivosťou: nadmerné záväzky (napr. stanovenie cenových limitov, harmonogramov alebo počtu frekvencií) môže mať kontraproduktívny účinok v podobe obmedzenia ponuky leteckých dopravných služieb. Treba poznamenať, že uloženie PSO len na účely zabezpečenia prepravy nákladu a poštových zásielok je tiež možné. V každom jednotlivom prípade je nutné posúdiť, ako sa vyššie uvedené faktory, prípadne ich kombinácie, prejavia.

42.

Posúdenie existujúcej ponuky leteckej dopravy by malo zohľadniť aj nepriame letecké dopravné služby a iné neďaleké letiská. Uloženie PSO na trasu na konkrétne letisko, v prípade, že už existuje nepriame spojenie s primeraným časom prestupu (napr. jednu hodinu alebo menej) alebo sú už k dispozícii primerané služby na neďaleké letisko (napr. letiská, ktoré obsluhujú to isté mesto alebo región, ako aj letiská v susednom členskom štáte), by si vyžadovalo mimoriadne veľké odôvodnenie. Spôsob, akým sa vnútroštátna a medzinárodná doprava medzi týmito letiskami rozdeľuje, môže v tejto súvislosti zohrávať úlohu. Ak je ďalšie letisko vzdialené viac ako 100 km a/alebo čas cestovania verejnou dopravou presahuje jednu hodinu, vo všeobecnosti je opodstatnené položiť si otázku, či sa tieto dve letiská môžu považovať za alternatívy. Táto analýza sa však vždy musí vykonávať od prípadu k prípadu s prihliadnutím na špecifické okolnosti. Vo všeobecnosti je pravdepodobnejšie, že PSO je odôvodnený v prípadoch, keď neexistujú žiadne služby na iné letiská v blízkosti letiska, o ktorom sa uvažuje.

3.4.   Druhy záväzkov

43.

Cieľom PSO je zabezpečiť plnenie stanovených noriem týkajúcich sa plynulosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity (34).

44.

Za určitých podmienok sa kontinuita leteckých služieb môže zabezpečiť uložením záväzkov týkajúcich sa kontinuity (35) (pozri bod 3.5 ďalej).

45.

Záväzky týkajúce sa pravidelnosti a kapacity zahŕňajú predovšetkým stanovenie minimálnych kapacít z hľadiska ponúkaných sedadiel alebo minimálnych frekvencií, ktoré sa majú ponúknuť v danom časovom období. Tieto záväzky sa môžu meniť podľa času odletu, dní v týždni, ročných období atď. Napríklad jedna alebo dve frekvencie denne možno vo väčšine prípadov považovať za bežné, ale existujú PSO, ktoré si vyžadujú iba jednu frekvenciu týždenne. Členské štáty majú v prípade rozhodovania o týchto prvkoch určitú voľnosť, ale záväzky musia byť nediskriminačné a úmerné a musia spĺňať požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti stanovené v článku 16 ods. 3 (pozri už uvedený bod 3.3).

46.

Takisto je možné ukladať požiadavky týkajúce sa lietadiel, ktoré sa majú použiť, tieto by však mali byť objektívne odôvodnené a mali by rešpektovať zásadu proporcionality, t. j. predísť zbytočným obmedzeniam v tomto smere, a zostávať preto v rámci okolností čo najvšeobecnejšie (napr. turbovrtuľové alebo prúdové motory v závislosti od vzdialenosti letu lietadla, spôsobilosti lietadla pristáť za špecifických podmienok atď.). Tieto požiadavky by hlavne nemali viesť k situácii, v ktorej by konkrétni leteckí dopravcovia boli de facto svojvoľne vylúčení z prevádzky na príslušných trasách. V tomto zmysle by sa mala požiadavka týkajúca sa minimálnej kapacity miest na sedenie v lietadle uložiť iba vo výnimočných prípadoch a mala by byť riadne odôvodnená danými okolnosťami prevádzky a vo vzťahu k sledovaným cieľom mobility (36).

47.

Uloženie PSO znamená stanovenie minimálnych požiadaviek. O maximálnom počte miest na sedenie sa dá uvažovať len vtedy, keď je to jasne odôvodnené prevádzkovými obmedzeniami na niektorom z letísk v rámci trasy PSO. Podmienka, na základe ktorej sa vyžaduje, aby prinajmenšom časť členov posádky ovládala jazyk príslušného členského štátu, je zvyčajne prijateľná.

48.

Je tiež možné požadovať určitý typ lietadla, letún alebo vrtuľník, ktorý sa má na prevádzku trasy PSO používať, v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Môžu sa stanoviť špecifické požiadavky so zreteľom na typ lietadla (napr. typ motora, maximálnu vzletovú hmotnosť, pristávacie systémy) v prípade, že je to objektívne opodstatnené z prevádzkových dôvodov (napr. požiadavka použiť vrtuľník, keď nie je k dispozícii vzletová a pristávacia dráha). Okrem toho všetky takéto požiadavky musia byť nediskriminačné.

49.

Pokiaľ ide o stanovovanie cien, záväzky by mohli predovšetkým zahŕňať stanovenie maximálnych cien alebo sadzobníka pre časť alebo všetky ponúkané služby. Tieto siete môžu definovať kategórie sadzieb alebo preferenčné ceny pre určité kategórie cestujúcich (napr. pre cestujúcich s trvalým pobytom a študentov). Pokiaľ ide o osoby s trvalým pobytom, takéto preferenčné zaobchádzanie musí byť objektívne odôvodnené potrebou umožniť tejto kategórii osôb zúčastňovať sa na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote v ich členskom štáte. Ostatné záväzky sú v súvislosti s cenami možné, pokiaľ sú nediskriminačné a primerané a spĺňajú požiadavky už uvedené v bode 3.3 (37).

50.

Niekedy sa v rámci PSO vyžaduje, aby v maximálnej cene, ktorú zaplatí cestujúci, bolo zahrnuté jedlo alebo jeden kus batožiny. Odôvodnenie a primeranosť takejto požiadavky sa musí posúdiť od prípadu k prípadu, ale v zásade takéto podmienky nie sú nevyhnutné súčasti PSO. Výnimka by sa mohla akceptovať v prípade letov na stredné vzdialenosti a diaľkových letov, t. j. letov trvajúcich viac ako 3 hodiny. V takýchto prípadoch by bolo opodstatnené zahrnúť jedla do maximálnej ceny, spolu s prepravou batožiny, keďže dôvodom takýchto letov je obyčajne dlhší pobyt v mieste určenia. Je však potrebné upozorniť, že ak v takomto prípade (maximálna) cena nezahŕňa jeden kus batožiny, potom by sa mohla stanoviť na nižšej úrovni a zároveň by sa mohlo doplniť ustanovenie, ktoré umožňuje leteckému dopravcovi účtovať za ňu dodatočný poplatok.

3.5.   Záväzky týkajúce sa kontinuity

51.

PSO môže od leteckých dopravcov vyžadovať, aby zaručili, že na príslušnej trase budú počas určitého obdobia pôsobiť. Toto má väčší význam pre otvorené (t. j. nevýhradné) PSO, pretože v prípade obmedzených PSO existuje obvykle zmluvný záväzok tohto druhu výmenou za exkluzivitu (a prípadne finančná kompenzácia). Takéto záväzky týkajúce sa kontinuity možno uložiť len v prípadoch, keď ostatné druhy dopravy nemôžu zabezpečiť nepretržitú službu minimálne dve frekvencie za deň (38). To znamená službu, ktorá je dostupná počas celého roka. Záväzky týkajúce sa kontinuity môžu byť uložené týmito dvoma spôsobmi.

52.

Po prvé, PSO môže vyžadovať, aby leteckí dopravcovia obsluhujúci trasu oznámili určitý čas vopred, že majú v úmysle prestať poskytovať služby. Avšak v súlade so zásadou proporcionality by dĺžka tohto obdobia vo všeobecnosti nemala presiahnuť šesť mesiacov, čo stačí na realizáciu verejnej súťaže týkajúcej sa PSO.

53.

Po druhé, keď sa počas prevádzky na príslušnej trase zistia silné sezónne výkyvy, môže to byť užitočné na zabezpečenie minimálnej služby v tých obdobiach roka, keď je poskytovanie leteckých dopravných služieb veľmi nízke. Na určitých trasách majú leteckí dopravcovia tendenciu koncentrovať kapacity ponúkané v obdobiach vysokého dopytu a výrazne znížiť kapacity v iných obdobiach s cieľom zvýšiť ziskovosť služby. To by mohlo viesť k situáciám, keď je poskytovanie leteckých služieb nestabilné a počas období s nízkym dopytom nepostačujúce na uspokojenie potrieb mobility v príslušnom regióne. V súlade so zásadou proporcionality, by obdobia, na ktoré je uložený záväzok týkajúci sa kontinuity, spravidla nemali presiahnuť jeden rok (39).

54.

Obdobia prevádzky uložené v kontexte záväzkov týkajúcich sa kontinuity by sa nemali zamieňať s maximálnym obdobím štyroch alebo piatich rokov, počas ktorých môže byť prístup k trase obmedzený len na jedného leteckého dopravcu (40).

3.6.   Dôsledky vyplývajúce z uloženia PSO

55.

PSO uložený na danej trase sa uplatňuje na všetkých leteckých dopravcov EÚ najskôr od dátumu uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom určený (41). V zásade je to na príslušnom členskom štáte, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch určil, ako bude porušenie sankcionované. Všetky sankcie stanovené a uložené v tomto kontexte musia byť v súlade so zásadami práva EÚ, ktoré sa uplatňujú v tejto súvislosti, t. j. musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

56.

PSO by nemal obmedzovať možnosť leteckých dopravcov poskytovať, pokiaľ ide o kapacitu a frekvenciu, úroveň služieb, ktorá je vyššia ako sa požaduje v rámci PSO (42). Hoci vnútroštátne orgány môžu samozrejme monitorovať správne plnenie PSO a súlad s platnými právnymi predpismi, nemali by zasahovať do spôsobu, akým trh spĺňa povinnosti PSO. Napríklad v prípade, keď má viac ako jeden dopravca záujem prevádzkovať (otvorenú) trasu PSO, nemali by vnútroštátne orgány rozdeľovať frekvencie alebo kapacity medzi príslušných leteckých dopravcov.

57.

Po uložení PSO sa môže ktorémukoľvek leteckému dopravcovi EÚ kedykoľvek povoliť začať prevádzku pravidelných leteckých dopravných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky PSO (43), okrem prípadov, keď bolo výhradné právo udelené jednému dopravcovi (pozri kapitolu 6).

58.

Je možné rozlišovať dva typy záväzkov:

1.

Záväzky, ktoré sa uplatňujú podľa definície na každého leteckého dopravcu samostatne. Príklady zahŕňajú záväzky týkajúce sa maximálneho cestovného alebo kontinuity prevádzky. Záväzky takého druhu musia dodržiavať všetci leteckí dopravcovia samostatne a za každých okolností.

2.

Záväzky, pokiaľ ide o cieľ, ktorý majú dosiahnuť viacerí leteckí dopravcovia spoločne, pričom každý letecký dopravca prispieva k dosiahnutiu daného (celkového) cieľa na trase. To je zvyčajne prípad záväzkov v súvislosti s minimálnymi frekvenciami alebo kapacitou miest na sedenie. Komisia to potvrdila vo svojom rozhodnutí z 23. apríla 2007 týkajúcom sa Sardínie (44) (§51): „[…] dopravcovia totiž nemajú povinnosť zaviazať sa, že individuálne zabezpečia že individuálne zabezpečia počet frekvencií alebo kapacít, ale takúto minimálnu službu môžu zabezpečovať všetci prevádzkovatelia.“ Je jasné, že sa to uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté platné pravidlá práva hospodárskej súťaže (najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ). Situácie, keď k splneniu PSO prispeje viacero leteckých dopravcov, si zvyčajne vyžadujú zodpovedajúcu úpravu záväzkov (pozri kapitolu 5).

59.

Keďže článkom 15 ods. 4 nariadenia sa prevádzka v rámci dohôd o spoločnom využívaní kódu umožňuje a prípady PSO sa nevylučujú, takéto dohody sú v tomto prípade v zásade prípustné. Ako vo všetkých ostatných prípadoch, je to podmienené súladom s pravidlami hospodárskej súťaže. To isté sa vzťahuje na programy pre častých cestujúcich.

60.

Pokiaľ nie je uvedené inak a bez toho, aby bola dotknutá potreba pravidelného opätovného posudzovania, ktorou sa zaoberá kapitola 5 ďalej, PSO nemusia mať časové obmedzenie. Ak sa však počas obdobia dvanástich mesiacov nevykonávala žiadna pravidelná letecká dopravná služba, platnosť PSO sa považuje za skončenú (45).

4.   POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI UKLADANÍ PSO

61.

Pred uložením PSO by mal členský štát viesť konzultácie s ostatnými príslušnými členskými štátmi (najmä v prípade PSO na trase do iného členského štátu alebo keď iný členský štát má letisko v pohraničnej oblasti v blízkosti letiska, ktoré má byť zahrnuté do trasy, ktorej sa týka PSO). Mal by o tom informovať Komisiu (46), príslušné letiská a leteckých dopravcov, ktorí v súčasnosti pôsobia na danej trase. Na tento účel by mal členský štát týmto stranám oznámiť znenie návrhu právneho aktu týkajúci sa predpokladaných PSO a ponechať dostatočný časový priestor na možné reakcie. Kontakt s Komisiou by mal prebiehať prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu (ďalej len: „GR MOVE“). To sa dá najefektívnejšie dosiahnuť e-mailom na osobitnú emailovú schránku určenú pre otázky týkajúce sa PSO: MOVE-PSO@ec.europa.eu. Ak regionálny alebo miestny orgán zamýšľa uložiť PSO, Komisia podporuje zapojenie stáleho zastúpenia alebo ústrednej vlády príslušného členského štátu do procesu komunikácie, ktorý je tu opísaný, v súlade s platnými požiadavkami vnútroštátneho práva, a to s cieľom zabezpečiť primeranú koordináciu.

62.

Útvary Komisie sú pripravené neformálne poradiť a mali by byť kontaktované pokiaľ možno už v ranom štádiu príprav PSO. Rokovania sa môžu týkať výkladu nariadenia, postupov a možných riešení v špecifických situáciách. Nadviazanie kontaktu v ranom štádiu tiež umožňuje urýchlenie postupov, keďže možné obavy sa vyriešia vopred. Neformálne nadviazanie kontaktu môže tiež pomôcť vyhnúť sa tomu, aby sa určité problémy vyskytli neskôr, napríklad prípadné sťažnosti od zainteresovaných strán.

4.1.   Uverejňovanie oznámení v Úradnom vestníku

63.

Podľa článku 16 ods. 4 prvého pododseku nariadenia č. 1008/2008 príslušný členský štát, ktorý zamýšľa uložiť PSO, oznámi znenie plánovaného uloženia Komisii (47). Potom je úlohou Komisie uverejniť oznámenie uvedené v druhom pododseku daného ustanovenia. V záujme efektívneho a rýchleho vybavenia sa odporúča, aby členské štáty pripravili zodpovedajúci návrh oznámenia a oznámili ho Komisii (v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ). Mal by sa poslať e-mailom na už uvedenú funkčnú e-mailovú schránku (48) (v elektronickom formáte, s využitím jedného z bežných systémov spracovania). Návrh by mal obsahovať informácie uvedené v článku 16 ods. 4 písm. a) až c) nariadenia (49). Cieľom zverejnenia je, aby všetky zainteresované strany boli informované o plánovaných príslušných PSO, a umožniť im získať ďalšie informácie, najmä presné podmienky. Komisia pripravila vzory, ktoré sú dostupné na webovom sídle CIRCABC prístupnom pre príslušné vnútroštátne orgány verejnej správy. Kópie vzoru sa tiež môžu priamo vyžiadať od Komisie.

64.

S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť, GR MOVE uverejní zaslané oznámenia na svojom webovom sídle (50), vo svojom informačnom bulletine a na diskusnom fóre venovanom CIRCABC.

65.

Pokiaľ ide o trasy, kde sa očakáva, že celkový počet cestujúcich využívajúcich letecké dopravné služby bude nižší ako 10 000 ročne, nariadenie dáva členskému štátu na výber, a to, že buď požiada Komisiu o uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo ho uverejnení vo svojom vlastnom vnútroštátnom úradnom vestníku (51). Je potrebné uviesť, že článok 16 ods. 5 nariadenia predstavuje výnimku z odseku 4, pokiaľ ide iba o požiadavky na zverejnenie. Všetky ostatné požiadavky článku 16, najmä požiadavka týkajúca sa konzultácie s Komisiou a jej informovania, ako aj ostatných členských štátov a príslušných letísk a leteckých dopravcov, sa vzťahujú aj na trasy, na ktorých sa očakáva menej ako 10 000 cestujúcich ročne.

66.

Dátum nadobudnutia účinnosti PSO nemôže byť skorší ako dátum uverejnenia oznámenia (52). Uverejnenie takéhoto oznámenia vo vnútroštátnom úradnom vestníku v súlade s článkom 16 ods. 5 by sa nemalo uskutočniť skôr, ako uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v prípade, že členský štát chce mať oznámenie uverejnené v obidvoch vestníkoch.

67.

S cieľom informovať trh o zamýšľaných úpravách podmienok uložených PSO sa Komisia domnieva, že rovnaké postupy by sa mali uplatňovať v prípade úprav existujúcich PSO, v zásade z tých istých dôvodov, ako sú dôvody týkajúce sa prvého uverejnenia priamo uvedeného v článku 16 ods. 4 a 5. Z dôvodov transparentnosti to znamená, že by sa mali uviesť všetky zmeny podmienok uložených v rámci PSO. V prípadoch, keď členský štát dospeje k záveru, že PSO už nie je potrebný, môže Komisiu požiadať, aby v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnila oznámenie o zrušení PSO s cieľom informovať trh, že trasa je už opäť dostupná. Ak bolo dané oznámenie o PSO uverejnené len vo vnútroštátnom úradnom vestníku, prípadne v ňom môže sám uverejniť takéto oznámenie.

5.   POTREBA PRAVIDELNÉHO OPÄTOVNÉHO POSUDZOVANIA PSO

68.

Posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti PSO (pozri už uvedený bod 3.3) by sa nemalo uskutočniť len raz. Namiesto toho by sa PSO mali pravidelne posudzovať minimálne vtedy, keď sa výrazne zmení jeden z príslušných faktorov posudzovania, ako je napr. počet poskytovateľov služieb. PSO sú reakciou na konkrétne zlyhanie trhu, a preto by sa mali vyvíjať v súlade s trhom. Opätovné posúdenie môže viesť k úprave alebo dokonca zrušeniu príslušného PSO. S cieľom zabezpečiť, aby boli záväzky zo strany leteckých dopravcov prevádzkujúcich trasy PSO vždy dodržiavané, v rámci osvedčených postupov sa uprednostňuje preskúmanie ich výkonu aspoň raz ročne.

69.

S cieľom zabezpečiť, aby situácie, ktoré vyplývajú z uplatňovania situácií opísaných v bode 2 vyššie uvedeného bodu 58, neviedli k diskriminácii medzi leteckými dopravcami, zakaždým, keď nový prevádzkovateľ začína alebo sa chystá začať prevádzkovať trasu, úroveň kapacity a frekvencií uložených v rámci PSO na každého prevádzkovateľa by sa mala upraviť tak, aby celkové ponúkané kapacity a frekvencie na každej trase nepresahovali to, čo je vyložene nevyhnutné na poskytovanie primeranej služby.

6.   VÝHRADNÉ KONCESIE NA SLUŽBY

70.

V súlade so zásadami vnútorného trhu je cieľom nariadenia č. 1008/2008 zabezpečiť, aby sa hospodárska súťaž v kontexte PSO uskutočňovala v najširšom možnom rozsahu a že každá výnimka z tejto zásady je obmedzená na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie odôvodneného cieľa prepojenia. Tento režim tiež umožní príslušnému členskému štátu alebo miestnym/regionálnym orgánom značné úspory verejných prostriedkov, a zároveň zabezpečí primerané prepojenie.

71.

Konkrétne článkom 16 ods. 9 nariadenia umožňuje, aby bol prístup k pravidelným službám na trase PSO obmedzený len na jedného leteckého dopravcu EÚ len vtedy, ak žiadny letecký dopravca nezačal alebo nemôže preukázať, že zamýšľa začať neprerušené poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb na danej trase. V tejto súvislosti by malo byť jednoznačne a hodnoverne preukázané, že letecký dopravca zamýšľa začať neprerušené poskytovanie leteckých dopravných služieb, ktoré zodpovedajú PSO, čo znamená, že daný letecký dopravca sa bude musieť zaviazať k poskytovaniu takýchto služieb počas určitého obdobia špecifikovaného v podmienkach PSO v medziach jasného a obmedzeného časového rámca a akceptovať možnosť uloženia sankcií, ak nebude schopný tento záväzok dodržiavať. Obmedzenie režimu PSO na jedného leteckého dopravcu môže alebo nemusí byť spojené s finančnou náhradou, ako sa uvádza v nariadení (53).

6.1.   Záväzok uskutočniť verejnú súťaž

72.

Výhradné právo prevádzkovať trasu sa musí ponúknuť prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s postupmi nariadenia č. 1008/2008. Transparentnosť verejnej súťaže sa opäť zabezpečuje uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie  (54).

73.

Ak pred verejnou súťažou alebo počas nej začne letecký dopravca pravidelné letecké dopravné služby v súlade s PSO, alebo sa preukáže, že zamýšľa začať neprerušené poskytovanie leteckých dopravných služieb tohto druhu (55) (ale bez toho, aby sa požadovali výhradné práva alebo náhrady), verejná súťaž sa musí zrušiť a prístup k trase by mal zostať otvorený hospodárskej súťaži (56). Presný dátum uzávierky, od ktorého má letecký dopravca začať alebo preukázať úmysel začať prevádzku, nesmie nastať skôr, ako dátum uzavretia zmluvy s vybraným leteckým dopravcom. Z tohto uzavretia zmluvy vyplývajú konkrétne vzájomné záväzky zmluvných strán, ktoré predstavujú „obmedzenie prístupu“ v zmysle článku 16 ods. 9 nariadenia. Členské štáty však môžu ďalej odložiť tento dátum uzávierky, napr. do začiatku prevádzky leteckého dopravcu vybraného vo verejnej súťaži.

74.

Ak sa verejná súťaž týka trasy, ku ktorej už bol prístup obmedzený na jedného leteckého dopravcu v súlade s článkom 16 ods. 9, článkom 17 ods. 4 nariadenia sa stanovuje uverejnenie oznámenia šesť mesiacov pred začiatkom obdobia platnosti novej zmluvy. Hlavným cieľom tohto predchádzajúceho oznámenia je poskytnúť leteckým dopravcom, ktorí majú záujem o prevádzkovanie trasy bez náhrady, možnosť zabrániť v súlade s kritériami článku 16 ods. 9 novému obmedzeniu na jediného leteckého dopravcu vybraného v súlade s článkom 16 ods. 9 až 12 a článkom 17 nariadenia (pozri predchádzajúci bod).

6.2.   Oprávnenosť predložiť ponuku

75.

V súlade s článkom 16 ods. 9 nariadenia môžu získať výhradné právo na prevádzkovanie trás PSO iba leteckí dopravcovia EÚ alebo leteckí dopravcovia k nim pričlenení podľa práva EÚ. Oprávnení sú teda leteckí dopravcovia, ktorí sú držiteľmi platnej prevádzkovej licencie vydanej príslušnými orgánmi členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorú sa vzťahuje režim uvedený v nariadení č. 1008/2008 (napríklad Nórsko, Island) (57). V nasledujúcom texte sa pre zjednodušenie prezentácie bude odkazovať iba na „leteckých dopravcov“ alebo „leteckých dopravcov EÚ“.

76.

Nariadenie nebráni skupine leteckých dopravcov, aby predložili spoločnú ponuku, ale vo svojej ponuke musí letecký dopravca EÚ uviesť totožnosť leteckého(-ých) dopravcu(-ov) (konzorcium), ktorý(-í) by prevádzkoval(-i) služby v rámci PSO v súlade s podmienkami stanovenými v špecifikáciách, aby vnútroštátne orgány mohli kontrolovať splnenie formálnych požiadaviek zo strany všetkých zúčastnených leteckých dopravcov. Aj keď zadávanie zákaziek subdodávateľom nie je v nariadení zakázané, v zásade je to na členských štátoch, aby spresnili, či umožňujú zadávanie zákaziek subdodávateľom alebo nie a za akých podmienok, za predpokladu, že sa nariadenie a právne predpisy EÚ vo všeobecnosti dodržiavajú. V každom prípade, subdodávateľ musí byť tiež letecký dopravca EÚ.

77.

Daný PSO môže byť prevádzkovaný, len ak sú prevádzková licencia a osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (ďalej len „AOC“) v súlade s požiadavkami uvedeného PSO. Konkrétne letecký dopravca s tzv. B licenciou, ktorý sa riadi článkom 5 ods. 3 nariadenia, nemôže prevádzkovať iné lietadlo, ako je typ, na ktorý sa vzťahuje daná licencia (a na ktorý sa vzťahuje AOC, ktoré mu bolo udelené). Tieto požiadavky platia pre leteckého dopravcu resp. dopravcov, ktorí budú poskytovať služby PSO.

6.3.   Výberové kritériá

78.

Výber spomedzi ponúk sa vykoná čo najskôr, berúc do úvahy primeranosť služby vrátane cien a podmienok, ktoré sa môžu uplatniť voči používateľom, a náklady na náhradu prípadne požadované od príslušného(-ých) členského(-ých) štátu(-ov) (58). Členské štáty môžu v zásade slobodne určiť váhu kritérií použitých pri výbere (zadaní), napríklad pridelením 70 % úrovni náhrady a 30 % kvalite (59). Podľa názoru Komisie nič obyčajne nebráni tomu, aby stanovili maximálnu hranicu celkovej výšky náhrady, ktorá sa má vyplatiť. Je však mimoriadne dôležité, aby sa všetky tieto kritériá stanovili v súťažných podkladoch vopred, a jasným, objektívnym a transparentným spôsobom.

6.4.   Dôsledky vyplývajúce z udelenia výhradného práva prevádzkovať trasu

79.

Počas obdobia výhradnosti bude prístup k príslušnej trase zamietnutý v prípade každého leteckého dopravcu, ktorý nebol vybraný prostredníctvom verejnej súťaže. Trvanie výhradného práva prevádzkovať trasu nemôže presiahnuť štyri roky; toto obdobie však môže byť päťročné, ak sa PSO vzťahuje na trasu smerujúcu na letisko, ktoré obsluhuje jeden z najodľahlejších regiónov, ako je uvedené v článku 349 a 355 ods. 1 ZFEÚ (60). Ak je pôvodná zmluva uzavretá na dobu kratšiu ako maximálna doba stanovená v nariadení č. 1008/2008 (t. j. 4 alebo 5 rokov) (61), zmluva sa následne môže obnoviť na príslušné maximum za predpokladu, že táto možnosť bola jasne a transparentne spomenutá v súťažných podkladoch a v zmluve. Ak je zmluva uzavretá na maximálne obdobie od začiatku, potom sa musí zorganizovať nová verejná súťaž, pokiaľ sa členský štát domnieva, že podmienky, ktoré to odôvodňujú, stále pretrvávajú, keďže podľa článku 16 ods. 9 nariadenia je potrebné situáciu preskúmať. V súlade s článkom 17 ods. 4 nariadenia, ak sa verejná súťaž týka trasy, ku ktorej bol prístup už obmedzený na jedného leteckého dopravcu v súlade s článkom 16 ods. 9 nariadenia, výzva na predkladanie ponúk sa uverejní minimálne šesť mesiacov pred začiatkom platnosti novej koncesie s cieľom zhodnotiť potrebu zachovania obmedzeného prístupu k trase. Žiadne obnovenie po uplynutí uvedenej maximálnej lehoty nie je možné, keďže pravidelné preskúmanie je naplánované a to by uzavrelo trh pre nových účastníkov na príliš dlhé obdobie.

80.

Požiadavka primeranosti znamená, že výhradné právo by malo byť obmedzené na tie služby, ktorých sa PSO týkajú. Napríklad, ak sa PSO týka iba zimnej sezóny, prístup k trase by mal byť počas letnej sezóny voľný. V PSO a výzve na predkladanie ponúk by sa malo jasne uviesť, na ktoré obdobia a ktoré služby sa vzťahujú. Tieto informácie majú zásadný význam pre leteckých dopravcov reagujúcich na výzvu na predkladanie ponúk, keďže rozsah výhradného práva má zvyčajne značný vplyv na podmienky ich ponuky.

81.

Obmedzenie na jediného leteckého dopravcu by nemalo brániť tomuto leteckému dopravcovi uzavrieť dohody o spoločnom využívaní kódu s inými leteckými dopravcami s výhradou dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Ako už bolo spomenuté (62), povolenie vykonávať prevádzku v rámci dohody o spoločnom využívaní kódu, uvedené v článku 15 ods. 4 nariadenia, sa vzťahuje aj na trasy PSO a v nariadení sa nestanovuje ani žiadne vylúčenie, ak je prístup k takejto trase obmedzený podľa článku 16 ods. 9 a nasl. nariadenia.

82.

Pokiaľ nie je v súťažných podkladoch uvedené inak, nič v nariadení nebráni leteckému dopravcovi EÚ využívať výhradné právo zadať časť alebo všetky letecké služby subdodávateľovi, ktorým by bol iný letecký dopravca EÚ. Zodpovednosť za plnenie zmluvy však nesie letecký dopravca vybraný prostredníctvom verejnej súťaže.

83.

Článok 16 ods. 9 je výnimkou zo zásady stanovenej v odseku 8 toho istého článku, podľa ktorej akýkoľvek letecký dopravca môže kedykoľvek začať poskytovať služby vymedzené v PSO. Ak bolo jednému leteckému dopravcovi udelené výhradné právo definitívnym spôsobom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a špecifikáciami, táto zásada sa už neuplatňuje.

6.5.   Opätovné preskúmanie PSO a výhradných práv na konci každého obdobia platnosti koncesie

84.

Ako je uvedené vyššie, členské štáty by mali pravidelne posudzovať nevyhnutnosť a primeranosť PSO. Najmä v prípade obmedzených (výhradných) PSO sa situácia prehodnotí na konci obdobia platnosti koncesie (63) a potreba zachovania obmedzeného prístupu k trase sa posúdi pred začiatkom novej koncesie (64). Cieľom je posúdiť vo všeobecnosti počas obdobia šiestich mesiacov pred začiatkom novej koncesie, či sa okolnosti, za ktorých bola predchádzajúca verejná súťaž vyhlásená, nezmenili. Toto posúdenie bude obyčajne zahŕňať skúsenosti z posledného obdobia platnosti koncesie, najmä so zreteľom na zaznamenaný dopyt, a na to, či by sa primerané poskytovanie leteckých služieb mohlo poskytovať bez exkluzivity a/alebo so zmeneným, menej obmedzujúcim alebo dokonca žiadnym PSO.

85.

Lehota šesť mesiacov nie je maximálnou lehotou na to, ktorú má Komisia k dispozícii na „schválenie“ návrhu PSO. V nariadení sa takéto schválenie nestanovuje a táto lehota je určená na iné účely. Potrebná je predovšetkým na to, aby sa iným leteckým dopravcom umožnilo predložiť návrhy na prevádzku na trase PSO bez výhradného práva alebo náhrady, čo by bolo dôkazom toho, že obmedzený prístup už nie je potrebný. V opačnom prípade by to mohlo znamenať, že obmedzený prístup je naďalej potrebný. V každom prípade je na členských štátoch, aby najprv vykonali posúdenie potreby obmedzeného prístupu, ktoré podlieha preskúmaniu zo strany Komisie v súlade s právnymi predpismi EÚ.

6.6.   Osobitný prípad: zoskupenie trás, ktoré majú byť predmetom verejnej súťaže

86.

V zásade platí, že členské štáty by mali vyhlásiť verejné súťaže pre každú jednotlivú trasu. Nariadenie však umožňuje členským štátom vyhlásiť verejnú súťaž pre skupinu trás PSO, ale iba v prípadoch, keď je to z dôvodov prevádzkovej efektívnosti (65) oprávnené. V praxi to znamená udelenie výhradného práva týkajúceho sa skupiny trás PSO jednému leteckému dopravcovi.

87.

Takéto zoskupenie trás PSO môže byť odôvodnené, najmä vtedy, ak viacero málo vyťažených trás predstavuje významné prevádzkové doplnkové prvky (napr. trasy na izolované súostrovie/v rámci neho alebo do/v rámci odľahlej a riedko osídlenej oblasti).

88.

Dôvody zoskupenia musia mať prevádzkový charakter (napr. potreba prevádzkovej základne v odľahlej oblasti). Hlavným cieľom zoskupenia nesmie byť zníženie rozpočtového vplyvu na členský štát. V tomto zmysle nie je zoskupenie ziskových a stratových trás bez prevádzkových spoločných prvkov možné.

89.

Zoskupenie trás pre verejnú súťaž, ktoré je tu opísané, by sa nemalo zamieňať so spájaním trás pri ukladaní PSO. Ako je vysvetlené v už uvedenom bode 28, prístup k jednej konkrétnej trase nemôže byť podmienený prevádzkou na ostatných trasách. Je tiež možné, že niektoré trasy nie sú oprávnené na to, aby boli zoskupené z dôvodu verejnej súťaže, pričom v takomto prípade môžu byť napriek tomu zahrnuté spoločne v jednej výzve na predkladanie ponúk, ak je to z dôvodov administratívnej efektívnosti oprávnené (66).

7.   POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ V PRÍPADE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

90.

Pokiaľ ide o fázu pred uverejnením uvedeným v článku 17 ods. 4 (67), nariadením sa stanovuje, že príslušný členský štát oznámi Komisii úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk okrem prípadu, keď v súlade s článkom 16 ods. 5 uverejnil oznámenie o záväzku vyplývajúcom zo služby vo verejnom záujme vo svojom vnútroštátnom úradnom vestníku. V tom prípade sa vo vnútroštátnom úradnom vestníku uverejní aj verejná súťaž (68). V záujme efektívneho a rýchleho vybavenia by mal členský štát takisto oznámiť (v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ) Komisii (e-mailom na už uvedenú funkčnú e-mailovú schránku) (69) návrh oznámenia o výzve na predkladanie ponúk (v elektronickom formáte s využitím jedného z bežných systémov spracovania), ktorý sa má uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Tento návrh by mal obsahovať informácie uvedené v článku 17 ods. 5 nariadenia. Komisia pripravila vzory, ktoré sú dostupné na CIRCABC a k dispozícii na požiadanie od Komisie. Členské štáty sa tiež vyzývajú k tomu, aby oznámili plánované zmluvné podmienky a predložili akékoľvek ďalšie dokumenty týkajúce sa bodov uvedených v článku 17 ods. 3 nariadenia č. 1008/2008.

91.

Podľa článku 17 ods. 6 nariadenia č. 1008/2008 príslušný členský štát bezodkladne a bezplatne sprístupní všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré si vyžiada strana zainteresovaná vo verejnej súťaži. Hoci neexistuje žiadna povinnosť poskytnúť súťažné podklady zainteresovaným stranám v iných jazykoch, ako je jazyk príslušného členského štátu, mohlo by to pritiahnuť viac potenciálnych uchádzačov.

92.

Výzva na predkladanie ponúk a následná zmluva by prinajmenšom mali zahŕňať body uvedené v článku 17 ods. 3 nariadenia. Presný formát a obsah týchto dokumentov je na rozhodnutí príslušných orgánov členských štátov a Komisia pre ne nemá vzory.

93.

Členský štát môže z dôvodu administratívnej efektívnosti (70) uverejniť jednu výzvu na predkladanie ponúk, ktorá zahŕňa rôzne trasy. To môže viesť k tomu, že viacerí leteckí dopravcovia budú prevádzkovať rôzne príslušné trasy, keďže to neznamená, že ponuky sa môžu predložiť len pre všetky príslušné trasy.

94.

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako dva mesiace odo dňa uverejnenia oznámenia (71). Dátum začiatku obdobia výhradnosti musí byť vo výzve na predkladanie ponúk uvedený. Tento dátum obvykle zodpovedá dátumu začiatku platnosti zmluvy s vybraným leteckým dopravcom, ale platnosť zmluvy môže začať aj neskôr. Zmluva a prevádzka nemôžu začať pred uvedeným dátumom začiatku výhradnosti.

95.

Podľa článku 17 ods. 4 nariadenia sa v prípade, že sa ponuka týka trasy, ku ktorej bol prístup už obmedzený na jedného leteckého dopravcu, výzva na predkladanie ponúk uverejní minimálne šesť mesiacov pred začiatkom platnosti novej koncesie. Ako vyplýva z tohto ustanovenia, táto minimálna lehota má zabezpečiť, aby sa riadne posúdila (72) potreba zachovania obmedzeného prístupu. Keď platnosť zmluvy s výhradným dopravcom skončí a trasa sa opäť stane otvorenou trasou PSO, je tiež možné uverejniť oznámenie o opätovnom otvorení trasy. Nová výzva na predkladanie ponúk v súlade s nariadením však leteckým dopravcom takisto umožňuje, aby boli informovaní a aby oznámili svoju ochotu prevádzkovať bez výhradného práva a náhrady.

96.

Členský štát musí Komisiu bezodkladne informovať o výsledkoch verejnej súťaže (73). Žiadny vzor na tento účel nie je v súčasnosti k dispozícii. Komisia môže členský štát požiadať, aby do jedného mesiaca oznámil všetky relevantné dokumenty týkajúce sa výberu leteckého dopravcu pre PSO (74).

8.   NÁHRADA A SÚVISLOSŤ S PRAVIDLAMI ŠTÁTNEJ POMOCI

8.1.   Možnosť a výška náhrady

97.

Cieľom verejnej súťaže je udeliť výhradné právo prevádzkovať trasu PSO len jedinému leteckému dopravcovi. Podľa článku 17 ods. 8 nariadenia príslušný členský štát môže poskytnúť leteckému dopravcovi, ktorého vybral verejnou súťažou, náhradu za splnenie noriem požadovaných záväzkom PSO. Aj keď letecký dopravca ponúka, že túto trasu bude prevádzkovať bez náhrady, výhradné právo môže byť udelené iba verejnou súťažou (75).

98.

Náhrada nesmie presiahnuť sumu nevyhnutnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri výkone jednotlivých PSO, s prihliadnutím na súvisiaci výnos leteckého dopravcu a primeraný zisk (76). Pojem „primeraný zisk“ nie je v nariadení č. 1008/2008 vymedzený. V kontexte služieb všeobecného hospodárskeho záujmu je tento pojem vymedzený v článku 5 ods. 5 rozhodnutia Komisie 2012/21/EÚ (77) (ďalej len „rozhodnutie o SVHZ“) ako miera rentability kapitálu, ktorú by vyžadoval bežný podnik zvažujúci poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu pri zohľadnení miery rizika, a to na dĺžku trvania poverenia. Podľa článku 5 ods. 7 uvedeného rozhodnutia „w) ak poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu nie je spojené s podstatným obchodným alebo zmluvným rizikom, najmä ak sú čisté náklady vzniknuté pri poskytovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu v podstate v plnej miere hradené ex post, primeraný zisk nemôže prekročiť relevantnú swapovú mieru zvýšenú o prémiu vo výške 100 bázických bodov.“ (78) Zdá sa vhodné uplatňovať tieto zásady analogicky v kontexte PSO v leteckej doprave podľa nariadenia. Ak by zisk prekročil primeranú úroveň, náhrada môže tiež vyvolať otázky, pokiaľ ide o súlad s právnymi predpismi o štátnej pomoci.

99.

Výška náhrady vyplatená leteckému dopravcovi by mala byť vypočítaná na základe účinných, skutočných nákladov a výnosov z prevádzky trasy, zaznamenaných leteckým dopravcom. V záujme transparentnosti a overiteľnosti týchto údajov musí letecký dopravca viesť dostatočne podrobné účtovníctvo, aby bolo možné vypočítať náklady a príjmy zodpovedajúce tejto osobitnej trase PSO. V každom prípade sa náhrada obmedzuje na sumu uvedenú v ponuke leteckého dopravcu.

8.2.   Súvislosť s pravidlami štátnej pomoci

100.

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že posúdenie štátnej pomoci sa uskutočňuje nezávisle od posúdenia podľa ustanovení nariadenia č. 1008/2008. Ak však nie sú splnené požiadavky nariadenia č. 1008/2008, napríklad pokiaľ ide o vymedzenie PSO, a ak je finančná náhrada súčasťou takéhoto PSO, nemôžu byť splnené ani požiadavky týkajúce sa pravidiel štátnej pomoci. Zatiaľ čo príslušné útvary Komisie úzko spolupracovali pri posudzovaní schém PSO, je dôležité zdôrazniť, že oznámenia o štátnej pomoci, ak sa vyžadujú (79), sú oddelené od oznámenia schémy PSO Komisii; na administratívnej úrovni sa oznámením schémy PSO Komisii zaoberá GR MOVE, zatiaľ čo akýmikoľvek potrebnými oznámeniami o štátnej pomoci sa zaoberá Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodársku súťaž (známe ako „GR COMP“). Je potrebné dodržiavať obidva súbory pravidiel a postupov a sťažnosti možno Komisii adresovať v rámci obidvoch súborov.

8.2.1.   Verejné dotácie poskytované na náhradu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme

101.

Nariadenie sa uplatňuje rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či je náhrada poskytnutá alebo nie. Ak sa však náhrada za plnenie PSO poskytne, musí sa tak stať v súlade s výkladom pravidiel štátnej pomoci stanovených v zmluve (články 107-109 ZFEÚ), ktorý podal Súdny dvor, a v súlade s pravidlami uvedenými v balíku nástrojov Komisie, ktorým sa riadi štátna pomoc na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ). Tieto nástroje Komisie sú:

a)

oznámenie (80), ktorým sa objasňujú kľúčové zásady zdôrazňujúce uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na náhrady za službu vo verejnom záujme najrelevantnejšie, ako aj podmienky (tzv. kritériá rozsudku vo veci Altmark (81), pozri ďalší bod), za ktorých náhrada za službu vo verejnom záujme nepredstavuje štátnu pomoc;

b)

nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 o pomoci de minimis na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len: „nariadenie č. 360/2012“) (82) ktorým sa stanovuje, že náhrada za služby vo verejnom záujme nepresahujúca sumu 500 000 EUR za akékoľvek obdobie troch fiškálnych rokov sa nepovažuje za pomoc za predpokladu, že podmienky stanovené v uvedenom nariadení sú splnené;

c)

rozhodnutie o SVHZ, v ktorom sa stanovujú podmienky, za ktorých je štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od oznamovacej povinnosti; Rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia sa vzťahuje na náhradu za PSO, ktorá sa poskytuje leteckým dopravcom, pokiaľ ide o letecké spojenia na ostrovy, kde priemerný ročný objem dopravy nepresahuje 300 000 cestujúcich, a ktorá je v súlade s nariadením č. 1008/2008;

d)

oznámenie o rámci pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (83) (ďalej len „rámec SVHZ“), v ktorom sa stanovujú podmienky, za ktorých náhrada podlieha oznamovacej povinnosti (84), môže Komisia vyhlásiť za zlučiteľné s článkom 106 ods. 2 ZFEÚ,

e)

príručka Komisie o uplatňovaní pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby všeobecného hospodárskeho záujmu a najmä na sociálne služby všeobecného záujmu (85), ktorou sa poskytuje ďalšie usmernenie o uplatňovaní pravidiel SVHZ.

8.2.2.   Kritériá rozsudku vo veci Altmark

102.

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark) trval na tom, že náhrada služby vo verejnom záujme nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ZFEÚ za predpokladu splnenia štyroch súhrnných kritérií.

1.

prijímajúci podnik musí byť v skutočnosti poverený plnením povinností poskytovať PSO a tieto PSO musia byť jasne vymedzené,

2.

parametre na výpočet náhrady musia byť stanovené vopred objektívnym a transparentným spôsobom;

3.

náhrada nemôže prekročiť sumu, ktorá je potrebná na pokrytie všetkých nákladov alebo ich časti, vzniknutých pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme, pri zohľadnení príslušných príjmov a primeraného zisku,

4.

ak sa výber podniku povereného plnením PSO v konkrétnom prípade neuskutočnil prostredníctvom postupu verejnej súťaže, ktorý umožňuje výber poskytovateľa schopného poskytovať tieto služby verejnosti za najnižšie náklady, výška potrebnej náhrady sa musí určiť na základe analýzy nákladov, ktoré by vznikli stredne veľkému podniku, dobre riadenému a primerane vybavenému dopravnými prostriedkami.

103.

Ak sú tieto štyri kritériá splnené, náhrada za PSO nepredstavuje štátnu pomoc a oznámenie o štátnej pomoci Komisii nie je v tomto prípade potrebné (ako sa však uvádza vyššie, požiadavky nariadenia č. 1008/2008 na oznamovanie a uverejňovanie zostávajú v platnosti) (86). Je najmä na príslušných vnútroštátnych orgánoch, aby posúdili, či sú tieto štyri kritériá splnené prostredníctvom akejkoľvek náhrady poskytnutej na základe článku 17 ods. 8 nariadenia č. 1008/2008.

104.

Ustanovenia nariadenia č. 1008/2008 boli sformulované na základe uvedených kritérií: článok 17 ods. 3 písm. a) sa vzťahuje na prvé kritérium rozsudku vo veci Altmark, článok 17 ods. 3 písm. e) na druhé, článok 17 ods. 8 na tretie a pokiaľ ide o štvrté kritérium rozsudku vo veci Altmark, v článku 16 ods. 10 sa stanovuje použitie verejnej súťaže. Zatiaľ čo v článku 16 ods. 10 sa verejná súťaž ďalej nekvalifikuje, podľa rozsudku vo veci Altmark by zvolený postup mal viesť k poskytovaniu služby s najnižšími nákladmi pre verejnosť. Preto pri uplatňovaní štvrtého kritéria rozsudku vo veci Altmark, ak existuje iba jedna ponuka predložená v rámci verejnej súťaže, je obvykle možné predpokladať, že toto kritérium bolo splnené, ak i) existujú mimoriadne silné záruky v koncepcii postupu zabezpečujúce poskytovanie služby verejnosti za najnižšiu cenu, alebo ii) príslušný členský štát overí prostredníctvom dodatočných prostriedkov, že výsledok zodpovedá najnižšej cene pre verejnosť. To znamená, že ak sú splnené podmienky nariadenia č. 1008/2008, vzhľadom na už uvedené vysvetlenia sa v zásade môže dospieť k názoru, že nejde o štátnu pomoc.

105.

Ak nie je možné vylúčiť, že vzhľadom na kritériá stanovené v rozsudku vo veci Altmark môže ísť o štátnu pomoc, príslušný členský štát by mal zabezpečiť, aby sa pravidlá štátnej pomoci dodržiavali iným spôsobom. Tento prípad môže napríklad nastať za núdzových podmienok uvedených v článku 16 ods. 12 nariadenia, keď je letecký dopravca vybraný bez otvorenej verejnej súťaže na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi členského štátu a leteckým dopravcov. V takýchto prípadoch by mal členský štát skontrolovať, či výška náhrady nepredstavuje poskytnutie štátnej pomoci na základe kritérií rozsudku vo veci Altmark alebo nariadenia č. 360/2012. V opačnom prípade je tiež možné, že pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa rozhodnutia SVHZ, v takom prípade nie je potrebné žiadne oznámenie, alebo pomoc musí byť oznámená, ale Komisia ju môže podľa článku 106 ods. 2 ZFEÚ vyhlásiť za zlučiteľnú v prípade, že spĺňa podmienky rámca SVHZ.

9.   NÚDZOVÝ POSTUP

106.

V priebehu výhradnej koncesie môže byť letecký dopravca EÚ, ktorý bol vybraný verejnou súťažou, nútený ukončiť poskytovanie služieb v krátkom čase, napríklad z dôvodu platobnej neschopnosti. Za týchto okolností sa v prípade potreby článkom 16 ods. 12 nariadenia umožňuje núdzový postup, aby sa zabránilo prerušeniu príslušných leteckých dopravných služieb. Postup sa uplatňuje len v prípade náhleho a neočakávaného prerušenia leteckých dopravných služieb na trase PSO, na ktorej už služby vykonáva letecký dopravca vybraný prostredníctvom verejnej súťaže. Nevzťahuje sa to na prípady, keď vnútroštátne postupy na úpravu PSO alebo obnovu verejných súťaží trvajú nečakane dlho (87).

107.

Núdzový postup nemožno okrem iného uplatniť v týchto situáciách:

letecká spoločnosť prevádzkovala trasu bez výhradného práva (otvorené PSO),

prerušenie leteckých dopravných služieb je dôsledkom ukončenia zmluvy (keďže toto prerušenie poskytovania služieb je predvídateľné, a preto nie je náhle). Nový výzva na predkladanie ponúk by mala byť zverejnená aspoň šesť mesiacov pred začiatkom obdobia novej koncesie;

prerušenie leteckých dopravných služieb, o ktorom prevádzkujúci letecký dopravca informoval najmenej šesť mesiacov vopred (prerušenie služby nie je náhle ani nepredvídateľné a je dosť času na začatie novej verejnej súťaže bez použitia núdzového postupu) (88).

108.

V prípade náhleho prerušenia služby leteckým dopravcom vybraným v súlade s uvedenou verejnou súťažou môže členský štát vybrať iného leteckého dopravcu EÚ na prevádzku PSO na obdobie najviac siedmich mesiacov, ak výška náhrady je aj naďalej v súlade s článkom 17 ods. 8 nariadenia (89) a ak sa výber nového leteckého dopravcu uskutočňuje spomedzi leteckých dopravcov EÚ v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie. Nová výzva na predkladanie ponúk na pravidelné zmluvné obdobie sa taktiež začne okamžite, čo vyplýva aj z interakcie lehôt uvedenej ďalej.

109.

Sedemmesačné obdobie sa počíta od začiatku prevádzky zo strany práve vybratého leteckého dopravcu. Nemôže sa obnoviť. Keďže sa výzva na predkladanie ponúk zameriava na obnovenie už existujúceho výhradného práva, výzva na predkladanie ponúk sa musí začať minimálne šesť mesiacov vopred v súlade s článkom 17 ods. 4 nariadenia.

110.

Pri výbere leteckého dopravcu by sa mali dodržiavať zásady transparentnosti a nediskriminácie s prihliadnutím na osobitné okolnosti. Núdzový postup sa v skutočnosti uplatňuje vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok času na formálnu verejnú súťaž, pretože nový letecký dopravca sa musí nájsť rýchlo. Orgány by mali čo najskôr kontaktovať niekoľko leteckých dopravcov, ktorí by mohli mať záujem o prevádzku na príslušnej trase. Obyčajne sú to leteckí dopravcovia, ktorí už v danom regióne pôsobia a/alebo sa zúčastnili na poslednej verejnej súťaži.

111.

Príslušný členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné príslušné členské štáty o núdzovom postupe a jeho dôvodoch (90). Odporúča sa, aby členský štát informoval Komisiu aj o tom, či kontaktoval iných leteckých dopravcov a o výsledku tohto kontaktovania. Komisia môže takisto zabezpečiť uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, hoci toto uverejnenie sa v prípade núdzového postupu nevyžaduje.

112.

Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže Komisia v súlade s príslušným konzultačným postupom núdzový postup pozastaviť, ak sa po jeho posúdení domnieva, že nespĺňa požiadavky núdzového postupu stanovené v nariadení alebo je inak v rozpore s právom EÚ (91).

10.   VEREJNÉ SÚŤAŽE TÝKAJÚCE SA PSO A SÚVISLOSŤ S PRAVIDLAMI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

113.

Postupy uvedené v nariadení č. 1008/2008 sa pri organizovaní verejných súťaží na obstarávanie leteckých dopravných služieb musia uplatňovať vždy. Ak príslušný orgán členského štátu uzatvorí zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme, musí dodržiavať platné pravidlá verejného obstarávania. Dňa 26. februára 2014 Európsky parlament a Rada prijali smernice 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ (92) (ďalej len „smernica 2014/24“ a „smernica 2014/25“), v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zmlúv o poskytovaní služieb vo verejnom záujme.

114.

V ten istý deň Európsky parlament a Rada prijali novú smernicu 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií na služby (93) (ďalej len „smernica 2014/23“) a podľa skúseností Komisie väčšina zmlúv uzavretých v rámci uplatňovania článku 17 nariadenia č. 1008/2008 predstavuje „koncesie na služby“ v zmysle tejto novej smernice. Konkrétne, prostredníctvom takejto zmluvy príslušný orgán poveruje leteckého dopravcu poskytovaním leteckých dopravných služieb na určité obdobie. Letecký dopravca je povinný poskytovať dopravnú službu stanovenú v zmluve, a to obvykle za finančnú náhradu, ktorú poskytuje príslušný orgán (94). Letecký dopravca v zásade znáša prevádzkové riziko (v opačnom prípade by sa zmluva v zásade považovala za verejnú zákazku v zmysle smernice 2014/24 alebo smernice 2014/25), ktoré zahŕňa riziko týkajúce sa dopytu po dopravných službách, keďže príslušné orgány obvykle nezaručujú v zmluve, že leteckému dopravcovi sa vrátia všetky investície alebo náklady, ktoré vynaložil pri plnení svojich zmluvných záväzkov (95). Kvalifikácia za koncesiu je dôležitá, keďže v článku 10 ods. 3 smernice 2014/23 o udeľovaní koncesií sa výslovne uvádza, že sa neuplatňuje na koncesie na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie v zmysle nariadenia č. 1008/2008. Vo výnimočných prípadoch, keď by dohoda mohla byť kvalifikovaná ako zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/24 alebo smernica 2014/25, podľa konkrétneho prípadu, by sa platná smernica v zásade uplatňovala súbežne s nariadením č. 1008/2008, ktoré má, ako lex specialis, v prípade konfliktu prednosť.

11.   VYŠETROVACIE A ROZHODOVACIE PRÁVOMOCI KOMISIE

115.

Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek rozhodnutie (vrátane rozhodnutí o udelení zákazky) o PSO mohlo byť opätovne efektívne a čo najskôr prehodnotené z dôvodu porušenia právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich dané právne predpisy EÚ (96).

116.

V súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia môže Komisia požiadať členský štát, aby do dvoch mesiacov predložil dokument, v ktorom sa odôvodňuje PSO a jeho súlad s kritériami uvedenými v článku 16, analýzu ekonomiky regiónu, analýzu vyváženosti plánovaných záväzkov a cieľov hospodárskeho rozvoja, a napokon analýzu prípadných existujúcich leteckých dopravných služieb a iných dostupných druhov dopravy, ktoré by sa mohli považovať za náhradu plánovaného uloženia. Komisia je vďaka právu dostávať dokumenty a analýzy uvedené v článku 18 ods. 1 písm. a) až d) informovaná o PSO a o jeho odôvodnení. Tieto dokumenty vypracované príslušným členským štátom môžu takisto objasniť kontext PSO a jeho primeranosť podľa nariadenia.

117.

Komisia uskutoční prešetrovanie na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy podľa článku 18 ods. 2 nariadenia.

118.

Podľa článku 18 ods. 2 Komisia prijme rozhodnutie (97) na základe všetkých relevantných faktorov, o tom, či sa články 16 a 17 budú naďalej pre príslušnú trasu uplatňovať. Cieľom je zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa uloženia PSO ako takého a obmedzenia prístupu podľa článku 16 ods. 9 a výšku udelenej náhrady.


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2)  COM(2015) 598 final zo 7.12.2015.

(3)  InterVISTAS, 2015, Ekonomický vplyv na európske letiská – zásadný katalyzátor hospodárskeho rastu; PwC, 2013, Ekonometrická analýza dôkazov o prepojení medzi odvetvím leteckej dopravy a ekonomikou; IATA, 2007, Ekonomické výhody leteckej dopravy – Meranie ekonomickej miery návratnosti investícií v leteckom priemysle.

(4)  Aj niektoré ďalšie členské štáty prejavili záujem o uloženie PSO. Napríklad Nemecko v minulosti uložilo tri PSO. Maďarsko bolo blízko k uloženiu PSO, ale jeden letecký dopravca tesne predtým oznámil svoj úmysel začať na príslušnej trase prevádzku. Slovinsko sa obrátilo na Komisiu s otázkami v súvislosti s PSO. Lotyšsko a Malta majú zástupcov v záujmovej skupine pre PSO CIRCABC (centrum komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov. Prístup do záujmovej skupiny môžu udeliť príslušné vnútroštátne orgány). Odkaz: https://circabc.europa.eu.

(5)  Pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2013) 208 final, 6.6.2013, oddiel 5.1.1.3. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/fitness_check_en.htm.

(6)  Poradný výbor pre uplatňovanie právnych predpisov o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva.

(7)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3118&Lang=SK

(8)  Pravidlá o štátnej pomoci tak hmotnoprávne, ako aj procesné, sa na trasách PSO naďalej uplatňujú. Postup PSO podľa nariadenia nie je náhradou konania vo veci štátnej pomoci.

(9)  Komisia môže požadovať ďalšie informácie kedykoľvek pred alebo po uverejnení, buď na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy (napr. na základe sťažnosti).

(10)  Ako je uvedené v dotazníku, pravidlá týkajúce sa oznamovania štátnej pomoci sa uplatňujú v plnom rozsahu na náhradu v rámci PSO. V prípade potreby by sa oznámenie štátnej pomoci malo uskutočniť hneď, ako je známa výška náhrady, ktorá je stanovená v rozhodnutí o udelení grantu a/alebo zmluve. Členské štáty budú mať tiež možnosť Komisii vopred oznámiť náhradu PSO. Toto oznámenie vopred predstavuje užitočnú neformálnu fázu pred oznámením, kedy útvary Komisie môžu členskému štátu poskytnúť neformálnu spätnú väzbu a usmernenie. Je na členskom štáte, aby vopred požiadal o ex ante usmernenie Komisie, ak to považuje za potrebné.

(11)  Ako je definované v článku 15 nariadenia č. 1008/2008.

(12)  Pozri článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(13)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(14)  V článku 2 ods. 15: „Výlučný predaj miesta na sedenie znamená, že sa predávajú len miesta na sedenie bez akejkoľvek inej s tým spojenej služby, napr. ubytovaním verejnosti priamo leteckým dopravcom, jeho oprávneným zástupcom alebo nájomcom“.

(15)  Článok 16 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(16)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(17)  Napríklad menej rozvinuté regióny v rámci regionálnej politiky EÚ (kde HDP na obyvateľa je nižší než 75 % priemeru EÚ) by za normálnych okolností túto podmienku spĺňali. Vzhľadom na to, že sa situácie jednotlivých regiónov patriacich k tomu istému členskému štátu môžu do veľkej miery líšiť, kvalifikácia ako rozvojový región môže vyplývať aj z porovnania s národným HDP alebo mierou nezamestnanosti príslušného členského štátu.

(18)  To však neznamená, že ktorákoľvek trasa s objemom prepravy menej ako 100 000 cestujúcich ročne sa nevyhnutne považuje za málo vyťaženú trasu. Vo všeobecnosti to znamená, že čím vyšší je počet cestujúcich na určitej trase, tým ťažšie možno tvrdiť, že takáto trasa je oprávnená na PSO, t. j. že keby dopravca sledoval výhradne svoje ekonomické záujmy, bez PSO by nespĺňal určité štandardy uvedené v článku 16 ods. 1.

(19)  Pozri najmä článok 1 ods. 1 a článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Týmto nariadením sa však v zásade nebráni členským štátom v tom, aby sa dohodli na podobných dojednaniach s tretími krajinami vychádzajúcich z dvojstranných alebo mnohostranných dohôd pod podmienkou, že budú uplatňovať platné právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Napríklad jeden členský štát uzatvoril memorandum o porozumení s tretími krajinami tak, aby sa umožnili lety medzi dvoma územiami za podmienok podobných ako sú trasy PSO v EÚ. Výzva na predkladanie ponúk sa uskutočnila v súlade s ustanoveniami Únie v oblasti verejných súťaží.

(20)  To znamená, že konkurenti môžu poskytovať letecké dopravné služby na iných trasách. V tomto prípade, ak konkurenčné letecké dopravné služby dodržiavajú požiadavky PSO, PSO by sa mali zrušiť. Ak konkurenčné letecké dopravné služby spĺňajú tieto požiadavky len čiastočne, uvedené požiadavky by sa mali upraviť. Napríklad Spojené kráľovstvo uložilo v roku 2014 PSO na šiestich trasách (Dundee – šesť londýnskych letísk). Víťazná ponuka bola na trase Dundee-London Stansted a následne bolo ďalších päť PSO zrušených.

(21)  Možnosť medzipristátí by sa mala uviesť v súťažných podkladoch a v PSO.

(22)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008. „Letisko“ v tomto prípade odkazuje na letisko obsluhujúce okrajový alebo rozvojový región na území daného členského štátu.

(23)  To znamená, že vytvorenie tzv. „hub-PSO“ zahŕňajúceho všetky alebo väčšinu trás s odletom z určitého letiska, nie je v súlade s nariadením č. 1008/2008.

(24)  Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

(25)  To znamená, že v prípade PSO medzi dvomi členskými štátmi môže členský štát rezervovať prevádzkové intervaly len na svojom vlastnom území, a nie na území iného členského štátu.

(26)  Článok 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(27)  Článok 16 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(28)  „Letisko“ v tomto prípade odkazuje na letisko obsluhujúce okrajový alebo rozvojový región na území daného členského štátu.

(29)  Článok 16 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(30)  V článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa stanovujú tieto kategórie dĺžky letu: do 1 500 km, od 1 500 do 3 500 km a ostatné lety (viac ako 3 500 km). Tieto vzdialenosti sa často používajú na definovanie letov na krátke vzdialenosti, stredné vzdialenosti a diaľkových letov.

(31)  Článok 16 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(32)  Článok 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(33)  Článok 16 ods. 3 písm. d) nariadenia č. 1008/2008.

(34)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(35)  Článok 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(36)  Minimálna denná kapacita by sa mohla dosiahnuť aj pomocou väčšieho počtu letov s menším lietadlom.

(37)  Napríklad stanovenie zvýhodneného cestovného pre osoby, ktoré sa narodili, ale už viac nežijú v určitom regióne, by sa javilo ako neprimerané.

(38)  Článok 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(39)  Záväzok týkajúci sa kontinuity by mohol byť spojený so sankciou, ale zároveň by mal dodržiavať zásadu proporcionality, pričom príliš vysoká sankcia by mohla pôsobiť odradzujúco od začatia prevádzky.

(40)  Článok 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(41)  Článok 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(42)  Tým nie je dotknutá požiadavka, podľa ktorej musí byť každý PSO nevyhnutný vzhľadom na ciele stanovené v článku 16 ods. 1 nariadenia č. 1008/2008. Zatiaľ čo vyššia úroveň poskytovaných služieb môže niekedy vyvolávať pochybnosti o tom, či to je nevyhnutné, rozhodnutie o tejto otázke bude závisieť od okolností každého prípadu. Najmä v prípadoch, keď ku zvýšeniu úrovne služieb v porovnaní s uloženým PSO dôjde len nakrátko alebo je toto zvýšenie inak nesystematické, nesmú byť rozhodujúcim ukazovateľom.

(43)  Článok 16 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1008/2008. To sa tiež jasne vzťahuje na dopravcov, ktorí prevádzkovali trasu predtým.

(44)  K(2007) 1712 v konečnom znení, 23.4.2007. Rozhodnutie sa týka schémy podľa nariadenia č. 2408/92, ktoré predchádzalo nariadeniu č. 1008/2008.

(45)  Článok 16 ods. 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(46)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(47)  Dostupné sú aj ostatným príslušným členským štátom, príslušným letiskám a leteckým dopravcom, ktorí na danej trase vykonávajú prevádzku.

(48)  GR MOVE požaduje uverejnenie prostredníctvom Generálneho sekretariátu Komisie. Členské štáty by nemali priamo kontaktovať Úrad pre vydávanie publikácií EÚ.

(49)  Návrh oznámenia môže zahŕňať PSO uložené na rôzne trasy.

(50)  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/pso_en.htm

(51)  Článok 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Na trasách s viac než 10 000 cestujúcimi musí byť oznámenie uverejnené minimálne v Úradnom vestníku Európskej únie, ale členské štáty môžu aj naďalej používať svoje vlastné vnútroštátne úradné vestníky, aby svoju verejnú súťaž čo najviac spropagovali.

(52)  Článok 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(53)  Článok 17 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Pozri kapitolu 8 ďalej. V praxi sú dodnes všetky obmedzené záväzky PSO v EÚ prevádzkované s finančnou náhradou.

(54)  Článok 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(55)  Pozri článok 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(56)  Pozri tiež už uvedený bod 71.

(57)  Pozri článok 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(58)  Článok 17 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(59)  Zohľadnené kvalitatívne aspekty by mohli zahŕňať skúsenosti s prevádzkou PSO, údržbu lietadiel a záložné zariadenia, vhodnosť harmonogramu a dĺžku pobytu v destinácii počas jednodňovej cesty, ponúkané možnosti vzájomného prepojenia leteckých liniek, ponúkané priemerné cestovné, predajné operácie & reklamu, podporu služieb a finančnú stabilitu dopravcu. Napríklad marketing trasy by mohol byť veľmi dôležitý na zabezpečenie počiatočného úspechu trasy a dlhodobú životaschopnosť rozvoja trasy s cieľom znížiť a v konečnom dôsledku odstrániť dotácie.

(60)  Článok 16 ods. 9 nariadenia č. 1008/2008 – príslušné regióny sú Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Mayotte, Réunion, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy.

(61)  Článok 17 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(62)  Bod 59.

(63)  Článok 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(64)  Článok 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Začiatkom novej koncesie je najskôr deň nasledujúci po dni, keď uplynie platnosť existujúcej koncesie, ale takisto by to mohol byť neskorší dátum.

(65)  Článok 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Príklady trás zoskupených vo fáze verejnej súťaže zahŕňajú 14 trás PSO na súostroví Azory, 4 trasy PSO na Shetlandských ostrovoch, 6 trás PSO na Orknejských ostrovoch, 4 trasy PSO na Kanárskych ostrovov a 4 trasy PSO spájajúce talianske ostrovy Lampedusa a Pantelleria s 3 mestami na Sicílii.

(66)  Článok 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Pozri bod 94 ďalej.

(67)  Pozri už uvedený bod 72.

(68)  Článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(69)  GR MOVE požaduje uverejnenie prostredníctvom Generálneho sekretariátu Komisie. Členské štáty by nemali priamo kontaktovať Úrad pre vydávanie publikácií EÚ. Tieto oznámenia budú uverejnené aj na webovom sídle GR MOVE, v jeho informačnom bulletine a na osobitnom diskusnom fóre CIRCABC.

(70)  Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(71)  Článok 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(72)  Článok 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(73)  Článok 17 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(74)  Článok 17 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(75)  Článok 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(76)  Článok 17 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(77)  Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3).

(78)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html.

(79)  Treba pripomenúť, že ak sú dodržané kritériá rozsudku vo veci Altmark (pozri poznámku pod čiarou č. 83) alebo ustanovenia rozhodnutia o SVHZ (pozri poznámku pod čiarou 85), žiadne takéto oznámenie nie je potrebné.

(80)  Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 4).

(81)  Vec C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.

(82)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8).

(83)  Oznámenie Komisie o rámci Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 15).

(84)  Je tomu tak v prípade, že náhrada za služby vo verejnom záujme nespĺňa kritériá rozsudku vo veci Altmark, nespadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia o pomoci de minimis na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a nevzťahuje sa na ňu bloková výnimka podľa daného rozhodnutia.

(85)  SWD(2013) 53 final/2, k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf.

(86)  Napríklad by sa malo zdôrazniť, že podľa prvého kritéria rozsudku vo veci Altmark, ako aj rozhodnutia o SVHZ a rámca SVHZ si všetky vyžadujú existenciu „skutočnej“ služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá v kontexte leteckej dopravy znamená, že články 16 a 17 nariadenia č. 1008/2008 musia byť dodržané.

(87)  Komisia zaznamenala častejšie využívanie núdzových postupov a vnútroštátnych postupov udeľovania verejných zákaziek v prípadoch, ktoré sa v skutočnosti nemusia kvalifikovať ako núdzové situácie. Toto je trend, ktorý chce Komisia pozorne monitorovať a kontrolovať a v prípade potreby riešiť.

(88)  Článok 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008 a už uvedený bod 97.

(89)  Tak ako vždy, musia byť dodržané aj pravidlá štátnej pomoci.

(90)  Článok 16 ods. 12 posledný pododsek prvá veta nariadenia č. 1008/2008.

(91)  Tamže, druhá veta.

(92)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65); Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(93)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(94)  Pozri aj vec C-205/99, Analir/Administración General del Estado, ECLI:EU:C:2001:107, odseky 63 a 65.

(95)  Rozdiel v úrovni rizika by takisto mohol mať vplyv na vymedzenie pojmu primeraný zisk.

(96)  Článok 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008. O tom, či to urobí správny orgán alebo súd, rozhodnú členské štáty.

(97)  Uplatnením príslušného konzultačného postupu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia č. 1008/2008.


PRÍLOHA I

Dotazník, ktorý vypracovalo GR COMP a GR MOVE na oznámenie PSO Komisii

Oznámenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme uložených na základe článkov 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1008/2008  (1)

* Pripojte prosím tento formulár k tým, ktoré sa musia zasielať GR MOVE, aby mohli byť uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

* Tento formulár treba zaslať na adresu: MOVE-PSO@ec.europa.eu

* Strany 1 a 2 by sa mali zasielať spolu s oznámením o uložení PSO.

* Strana 3 by sa mala zasielať spolu s oznámením o výzve na predloženie ponuky.

Informácie o regióne

Región, ktorý je obsluhovaný v rámci PSO (2)

 

Druh trasy

Je to okrajový alebo rozvojový región? Je trasa málo vyťaženou trasou považovanou za životne dôležitú pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko obsluhuje?

 

Odôvodnenie týkajúce sa potrieb regiónu (3)

 


Informácie o trase(-ách)

Odkedy boli na trase uložené záväzky PSO (4)?

 

Celkový objem prepravy na danej trase počas posledných dvoch rokov (vyjadrené v počte cestujúcich)

 

 

Celkový objem prepravy (5) na obsluhovaných letiskách počas posledných dvoch rokov

Cieľové letisko (obsluhujúce príslušný región)

 

 

Letisko odletu

 

 


Informácie o alternatívnych leteckých službách

Náhradné letiská pre cieľové letisko/letisko odletu (6)

 

Opis alternatívnych leteckých služieb (frekvencie, letové poriadky, medzipristátia, sezónnosť)

 

Porovnanie časov cesty medzi leteckou dopravnou službou, na ktorú sa vzťahuje PSO, a alternatívnou službou

 

Záver o neexistencii platnej alternatívy pre cestujúcich

 


Informácie o alternatívnych spôsoboch dopravy

Ostatné druhy dostupnej dopravy (prosím označte)

Námorná?

 

Železničná?

 

Cestná?

 

Opis služieb, ktoré ponúkajú alternatívne druhy dopravy (frekvencie, letové poriadky, medzipristátia, sezónnosť)

 

Porovnanie časov cesty medzi leteckou dopravnou službou, na ktorú sa vzťahuje PSO, a alternatívnou službou

 

Záver o neexistencii platnej alternatívy pre cestujúcich

 


Informácie o PSO

Krátka prezentácia PSO, pokiaľ ide o cestovné, letové poriadky, frekvencie a kapacitu.

 

Ako sa tieto aspekty služby stanovili?

 


Informácie o výzve na predkladanie ponúk

Uveďte, či sa z dôvodov prevádzkovej efektívnosti výzva na predkladanie ponúk týka viacerých trás

 

Uveďte, či má výzva na predkladanie ponúk za cieľ ponúknuť výhradnosť bez finančnej náhrady. Ak nie, vysvetlite, prečo táto možnosť nie je vhodná.

 

Uveďte, či bola ponúknutá finančná náhrada a v akej výške

 

Uveďte, ako bola vypočítaná náhrada ponúknutá v rámci výzvy na predkladanie ponúk a referenčného rámca.

 

Informácie týkajúce sa štátnej pomoci

Útvary Komisie by chceli vnútroštátne orgány upozorniť na to, že súlad s požiadavkami nariadenia č. 1008/2008 nemá vplyv na posúdenie prípadnej finančnej náhrady na základe pravidiel štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá podľa článku 17 ods. 8 nariadenia č. 1008/2008 (pozri predovšetkým bod 68 oznámenia Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (7)).

Najmä súlad takejto náhrady s článkom 17 ods. 3, 8 a článkom 16 ods. 10 nariadenia č. 1008/2008 nestačí na to, aby sa všetky štyri kumulatívne podmienky uvedené v rozsudku vo veci Altmark  (8) považovali za splnené. Je na vnútroštátnych orgánoch, aby posúdili, či všetky náhrady poskytnuté na základe článku 17 ods. 8 nariadenia č. 1008/2008 spĺňajú tieto štyri podmienky. Ak to tak nie je, príslušná náhrada predstavuje štátnu pomoc (pomoc de minimis vymedzená v nariadení (EÚ) č. 360/2012 sa považuje za nespĺňajúcu všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ a nepodlieha teda oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy (9)).

Ak sú splnené kritériá rozhodnutia Komisie o štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (10), takáto štátna pomoc sa môže vyhlásiť za zlučiteľnú a nemusí podliehať oznamovacej povinnosti. V opačnom prípade sa uplatňuje oznamovacia povinnosť stanovená v článku 108 ods. 3 zmluvy. Kompenzácia môže byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom na základe rámca Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (11). S cieľom obmedziť počet oznámení môžu členské štáty oznamovať namiesto schémy pomoci opatrenia individuálnej pomoci.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(2)  Uveďte najmä mestá, ktoré majú byť obsluhované trasami PSO.

(3)  Uveďte, prosím, dôvody uvedené v článku 16 ods. 1 a ods. 3 písm. a) nariadenia č. 1008/2008 a ktoré odôvodňujú potrebu uložiť PSO.

(4)  Prosím pripojte znenie posledného uloženia alebo úpravy PSO na základe nariadenia č. 1008/2008 alebo prípadne nariadenia č. 2408/92.

(5)  Cestujúcich pri odlete a prílete.

(6)  Tento zoznam by mal zahŕňať aspoň letiská, ktoré sa nachádzajú v okruhu 150 km alebo 1 hodinu a 30 minút od mesta/miest príslušného regiónu.

(7)  Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 4.

(8)  Vec C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg a Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, body 87 až 93. Ide o tieto štyri podmienky: 1. Prijímajúci podnik musí byť v skutočnosti poverený plnením povinností poskytovať službu vo verejnom záujme a tieto povinnosti musia byť jasne vymedzené. 2. Kritériá, na základe ktorých sa vypočíta náhrada, musia byť vopred objektívne a transparentne stanovené, aby sa vylúčilo, že náhrada bude predstavovať ekonomickú výhodu, ktorá je spôsobilá zvýhodniť prijímajúci podnik vo vzťahu ku konkurenčným podnikom. 3. Náhrada nemôže byť vyššia ako suma nevyhnutná na pokrytie všetkých nákladov alebo ich časti vzniknutých pri plnení povinností verejnej služby, pričom sa berú do úvahy príjmy samotné, ako aj primerané ziskové rozpätie pre vyššie uvedené vykonávanie povinností. 4. Ak sa výber podniku, ktorý bude poverený realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme v konkrétnom prípade neuskutočňuje prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže umožňujúcej vybrať kandidáta schopného poskytovať tieto služby verejnosti za najnižšiu cenu, výška nevyhnutnej náhrady musí byť určená na základe analýzy nákladov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený dopravnými prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy, ako aj primeraný zisk pri realizácii záväzkov služby vo verejnom záujme.

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8).

(10)  Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3). Týka sa to napríklad trás na ostrovy, na ktorých ročná preprava v priebehu dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokov nepresiahla 300 000 cestujúcich).

(11)  Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 15.


PRÍLOHA II

Výňatok z ustanovení nariadenia č. 1008/2008 týkajúcich sa PSO

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)

Odôvodnenia 11 – 12 a články 16 – 18:

keďže:

11.

Aby sa zohľadnili osobitné vlastnosti a obmedzenia najodľahlejších regiónov, najmä ich odľahlosť, izolovanosť a malá rozloha, ako aj potreba ich riadneho prepojenia s centrálnymi regiónmi Spoločenstva, osobitné opatrenia týkajúce sa pravidiel počas platnosti zmlúv na služby vo verejnom záujme, ktoré sa vzťahujú na trasy do takých regiónov, by preto mohli byť odôvodnené.

12.

Podmienky, za ktorých sa ukladajú záväzky služby vo verejnom záujme, by sa mali definovať jasne a jednoznačne a príslušné postupy verejnej súťaže by mali umožniť účasť na verejnej súťaži dostatočnému počtu konkurentov. Komisia by mala mať k dispozícii toľko informácií, aby mohla posúdiť ekonomické opodstatnenie záväzkov služby vo verejnom záujme v jednotlivých prípadoch.

Článok 16

Všeobecné zásady záväzkov služby vo verejnom záujme

1.   Členský štát po konzultáciách s inými dotknutými členskými štátmi a po tom, ako informoval Komisiu, dotknuté letiská a leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku na danej trase, môže uložiť záväzok služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám medzi letiskom v Spoločenstve a letiskom obsluhujúcim okrajovú alebo rozvojovú oblasť na jeho území alebo na málo využívanú trasu k akémukoľvek letisku na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu, ktorý letisko obsluhuje. Tento záväzok sa uloží len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na minimálne zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, tak aby na tejto trase z hľadiska nadväznosti, pravidelnosti, cien alebo minimálnej kapacity vyhovovali štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nesplnili, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy.

Pevné štandardy uložené v súvislosti s trasou, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok služby vo verejnom záujme, sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom.

2.   V prípadoch, keď ostatné druhy dopravy nemôžu zabezpečiť nepretržitú službu minimálne s dvoma frekvenciami denne, dotknuté členské štáty môžu začleniť do služby vo verejnom záujme požiadavku, aby každý letecký dopravca Spoločenstva zamýšľajúci prevádzkovať túto trasu poskytol záruku, že ju bude prevádzkovať určitý čas, ktorý sa stanoví v súlade s ostatnými podmienkami služby vo verejnom záujme.

3.   Potrebu a primeranosť plánovaného záväzku služby vo verejnom záujme členský(-é) štát(-y) posúdi(-ia) s ohľadom na:

a)

vyváženosť plánovaného záväzku a potrieb príslušného regiónu v oblasti hospodárskeho vývoja;

b)

možnosť využívať iné druhy dopravy a schopnosti týchto druhov dopravy uspokojiť dopravné potreby, najmä ak sa na plánovanej trase už poskytujú železničné služby a cesta trvá menej ako tri hodiny, s dostatočnou pravidelnosťou, počtom spojení a vhodným časovým rozvrhom;

c)

letecké cestovné a podmienky, ktoré sa môžu ponúknuť užívateľom;

d)

kombinovaný efekt všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať túto trasu.

4.   Ak členský štát zamýšľa uložiť záväzok služby vo verejnom záujme, oznámi znenie plánovaného uloženia záväzku služby vo verejnom záujme Komisii, ostatným dotknutým členským štátom, dotknutým letiskám a leteckým dopravcom vykonávajúcim prevádzku na príslušnej trase.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie, v ktorom sa:

a)

určia dve letiská spojené príslušnou trasou s prípadnými medzipristátiami;

b)

uvedie deň nadobudnutia účinnosti záväzku služby vo verejnom záujme a

c)

uvedie úplná adresa, na ktorej dotknutý členský štát bezodkladne a bezplatne sprístupní dané znenie a relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu so záväzkom služby vo verejnom záujme.

5.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 4 v prípade trasy, na ktorej je očakávaný ročný počet cestujúcich, ktorí budú takúto leteckú službu využívať, nižší ako 10 000, sa oznámenie o záväzku služby vo verejnom záujme uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo vnútroštátnom úradnom vestníku dotknutého členského štátu.

6.   Záväzok služby vo verejnom záujme nenadobudne účinnosť pred uverejnením oznámenia uvedeného v odseku 4 druhom pododseku.

7.   Ak sa uložila služba vo verejnom záujme podľa odsekov 1 a 2, letecký dopravca Spoločenstva môže ponúkať výlučný predaj miest na sedenie za predpokladu, že dotknutá letecká dopravná služba spĺňa všetky požiadavky na služby vo verejnom záujme. Následne sa takáto letecká dopravná služba bude považovať za pravidelnú leteckú dopravnú službu.

8.   Ak sa uložila služba vo verejnom záujme podľa odsekov 1 a 2, akýkoľvek iný letecký dopravca Spoločenstva môže kedykoľvek začať prevádzku pravidelnej leteckej dopravnej služby pri splnení všetkých požiadaviek záväzku služby vo verejnom záujme vrátane času prevádzky, ktorý sa môže vyžadovať v súlade s odsekom 2.

9.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 8, ak žiadny letecký dopravca Spoločenstva nezačal ani nemôže preukázať, že zamýšľa začať na trase s neprerušeným poskytovaním pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so službou vo verejnom záujme určenou na danú trasu, dotknutý členský štát môže obmedziť prístup k pravidelnej leteckej dopravnej službe na tejto trase len na jedného leteckého dopravcu Spoločenstva, a to najviac na obdobie štyroch rokov, po ktorých uplynutí sa situácia prehodnotí.

Toto obdobie môže byť päťročné, ak sa záväzok služby vo verejnom záujme vzťahuje na trasu smerujúcu na letisko, ktoré obsluhuje jeden z najodľahlejších regiónov uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy.

10.   Právo vykonávať služby uvedené v odseku 9 na jednotlivej trase alebo v prípadoch, keď je to odôvodnené z dôvodov prevádzkovej efektívnosti, na skupine trás sa formou verejnej súťaže v súlade s článkom 17 ponúkne ktorémukoľvek leteckému dopravcovi Spoločenstva oprávnenému vykonávať takéto letecké dopravné služby. Z dôvodov administratívnej efektívnosti môže členský štát vydať jedinú výzvu na predkladanie ponúk, ktorá zahŕňa rôzne trasy.

11.   Platnosť záväzku služby vo verejnom záujme sa považuje za skončenú, ak sa v priebehu 12 mesiacov nevykonávala pravidelná letecká dopravná služba na trase, na ktorú sa vzťahuje tento záväzok.

12.   Ak letecký dopravca Spoločenstva vybraný v súlade s článkom 17 náhle preruší službu, dotknutý členský štát môže v núdzovom prípade vybrať na základe vzájomnej dohody iného leteckého dopravcu Spoločenstva, aby na obdobie najviac siedmich mesiacov, ktoré nemožno predĺžiť, prevádzkoval záväzok služby vo verejnom záujme za týchto podmienok:

a)

akúkoľvek náhradu uhradí členský štát v súlade s článkom 17 ods. 8;

b)

letecký dopravca sa vyberie spomedzi leteckých dopravcov Spoločenstva v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie;

c)

bude vyhlásená nová výzva na predkladanie ponúk.

O núdzovom postupe a jeho dôvodoch bezodkladne informuje Komisiu a dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y). Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže Komisia v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2 postup pozastaviť, ak sa po jeho posúdení domnieva, že nespĺňa požiadavky tohto odseku alebo je inak v rozpore s právom Spoločenstva.

Článok 17

Verejná súťaž v prípade záväzkov služby vo verejnom záujme

1.   Verejná súťaž, ktorá sa vyžaduje podľa článku 16 ods. 10, sa realizuje podľa postupu ustanoveného v odsekoch 2 až 10 tohto článku.

2.   Dotknutý členský štát oznámi Komisii úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk okrem prípadu, keď v súlade s článkom 16 ods. 5 uverejnil oznámenie o záväzku služby vo verejnom záujme vo svojom vnútroštátnom úradnom vestníku. V tom prípade sa vo vnútroštátnom úradnom vestníku uverejní aj verejná súťaž.

3.   Výzva na predkladanie ponúk a následná zmluva musia okrem iných náležitostí zahŕňať nasledujúce body:

a)

štandardy požadované záväzkom služby vo verejnom záujme;

b)

pravidlá pre zmenu a ukončenie zmluvy najmä s ohľadom na nepredvídateľné zmeny;

c)

dĺžku platnosti zmluvy;

d)

sankcie v prípade nedodržania zmluvy;

e)

objektívne a transparentné parametre, na ktorých základe sa vypočíta prípadné vyrovnanie za výkon záväzkov služby vo verejnom záujme.

4.   Komisia informuje o výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie. Lehota na predkladanie ponúk nie je kratšia ako dva mesiace odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. V prípade, že sa ponuka týka trasy, ku ktorej bol prístup už obmedzený na jedného dopravcu v súlade s článkom 16 ods. 9, výzva na predkladanie ponúk sa uverejní minimálne šesť mesiacov pred začiatkom platnosti novej koncesie s cieľom zhodnotiť potrebu zachovania obmedzeného prístupu k trase.

5.   Informačné oznámenie obsahuje tieto informácie:

a)

dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y);

b)

príslušnú leteckú trasu;

c)

dĺžku platnosti zmluvy;

d)

úplnú adresu, na ktorej dotknutý členský štát sprístupní znenie výzvy na predkladanie ponúk, a relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme;

e)

lehotu na predkladanie ponúk.

6.   Dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) bezodkladne a bezplatne oznámi(-a) relevantné informácie a dokumenty, ktoré si vyžiada strana zainteresovaná vo verejnej súťaži.

7.   Výber spomedzi ponúk sa vykoná čo najskôr, berúc do úvahy dostatočnosť služby vrátane cien a podmienok, ktoré sa môžu uplatniť voči užívateľom, a náklady na vyrovnanie požadované od dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov).

8.   Dotknutý členský štát môže poskytnúť vyrovnanie leteckému dopravcovi, ktorý bol vybraný podľa odseku 7, za dodržanie štandardov požadovaných službou vo verejnom záujme podľa článku 16. Takéto vyrovnanie nesmie presiahnuť sumu nevyhnutnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri výkone jednotlivých záväzkov služby vo verejnom záujme, s prihliadnutím na súvisiaci výnos leteckého dopravcu a primeraný zisk.

9.   Členský štát bezodkladne a písomne informuje Komisiu o výsledkoch verejnej súťaže a výbere, pričom uvedie tieto informácie:

a)

počet, názvy a informácie o spoločnostiach zúčastnených na verejnej súťaži;

b)

prevádzkové zložky obsiahnuté v ponukách;

c)

vyrovnanie požadované v ponukách;

d)

názov vybraného účastníka verejnej súťaže.

10.   Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže Komisia požiadať členské štáty, aby do jedného mesiaca oznámili všetky relevantné dokumenty týkajúce sa výberu leteckého dopravcu na výkon záväzku služby vo verejnom záujme. V prípade, že sa požadované dokumenty neoznámia v uvedenej lehote, Komisia môže rozhodnúť o pozastavení verejnej súťaže v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 18

Skúmanie záväzkov služby vo verejnom záujme

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s článkami 16 a 17 bolo opätovne efektívne prehodnotené, a predovšetkým čo najskôr k dispozícii, najmä ak na základe týchto rozhodnutí boli porušené právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy vykonávajúce tieto predpisy.

Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže Komisia požiadať členské štáty, aby do dvoch mesiacov oznámili predovšetkým:

a)

dokument, v ktorom sa odôvodňuje potreba záväzku služby vo verejnom záujme a jeho súlad s kritériami uvedenými v článku 16;

b)

ekonomickú analýzu regiónu;

c)

analýzu vyváženosti plánovaných záväzkov a cieľov hospodárskeho rozvoja;

d)

analýzu prípadných existujúcich leteckých dopravných služieb a iných dostupných druhov dopravy, ktoré by sa mohli považovať za náhradu plánovaného uloženia opatrenia.

2.   Na požiadanie členského štátu, ktorý považuje vývoj na trase za nadmieru obmedzený podmienkami článkov 16 a 17, alebo z vlastného podnetu Komisia vykoná vyšetrovanie a v priebehu šiestich mesiacov od prijatia žiadosti a v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 rozhodne na základe všetkých dostupných údajov o tom, či sa články 16 a 17 budú naďalej uplatňovať na príslušnú trasu.