V Bruseli20. 12. 2017

COM(2017) 830 final

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.    KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii sa každý členský štát môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami a v prípade, že sa tak rozhodne, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou.

Spojené kráľovstvo oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Európska rada prijala 29. apríla 2017 usmernenia, ktoré vymedzujú rámec pre rokovania podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii a stanovujú všeobecné zásady, ktorými sa bude Únia pri rokovaniach riadiť.

Európsky parlament prijal 5. apríla 2017 uznesenie o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie.

Rada 22. mája 2017 poverila na začatie rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie, a prijala smernice na rokovania o dohode („rozhodnutie Rady z 22. mája 2017“).

Rokovania sa začali 19. júna 2017. V súlade s usmerneniami Európskej rady a smernicami na rokovania prijatými Radou sa prvá fáza rokovaní zamerala na práva občanov, finančné vyrovnanie, otázky týkajúce sa ostrova Írsko, ďalšie otázky týkajúce sa oddelenia a na zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení.

Európsky parlament prijal 3. októbra 2017 uznesenie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom.

So zreteľom na doteraz dosiahnutý pokrok vyzvala Európska rada 20. októbra 2017 na pokračovanie v činnosti v záujme konsolidácie dosiahnutého zbližovania postojov a vedenia ďalších rokovaní, aby bolo možné čo najskôr postúpiť do druhej fázy rokovaní. Európska rada teda vyzvala Radu a Komisiu ako vyjednávača Únie, aby začali interné prípravné diskusie, a to aj o možných prechodných dojednaniach.

Európsky parlament prijal 13. decembra 2017 uznesenie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom.

Na základe:

odporúčania uvedeného v oznámení Komisie o pokroku v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii z 8. decembra 2017 1

spoločnej správy vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie z 8. decembra 2017, z ktorej vychádza odporúčanie Komisie,

Európska rada 15. decembra 2017 uvítala pokrok, ktorý sa dosiahol počas prvej fázy rokovaní, a rozhodla, že tento pokrok bol dostatočný na to, aby sa postúpilo do druhej fázy týkajúcej sa procesu prechodu a rámca budúcich vzťahov. Európska rada vyzvala Komisiu ako vyjednávača Únie a Spojené kráľovstvo, aby dokončili prácu na všetkých otázkach týkajúcich sa vystúpenia, a to aj tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, v súlade s usmerneniami Európskej rady z 29. apríla 2017, skonsolidovali dosiahnuté výsledky a začali s vypracúvaním návrhu príslušných častí dohody o vystúpení. Zároveň zdôraznila, že rokovania v druhej fáze môžu napredovať len vtedy, ak sa budú v plnej miere rešpektovať všetky záväzky prijaté počas prvej fázy, ktoré sa čo najskôr aj verne transformujú do právne záväzných ustanovení.

Počas druhej fázy rokovaní by sa vzhľadom na osobitný charakter otázok týkajúcich sa ostrova Írsko malo v rámci samostatnej vetvy rokovaní pokračovať v práci na podrobných dojednaniach potrebných na uplatnenie zásad a záväzkov stanovených v spoločnej správe, pričom niektoré z nich by sa premietli do dohody o vystúpení, iné do rámca budúcich vzťahov.

Základné práva

Podľa článku 6 Zmluvy o Európskej únii uznáva Únia práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy. Okrem toho základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie.

Tieto práva, slobody a zásady budú v Únii naďalej plne zachované a chránené, a to tak počas procesu rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii a v akýchkoľvek prechodných dojednaniach, ako aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.

2.PRÁVNY ZÁKLAD

Právny základ

Spojené kráľovstvo oznámilo svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Z tohto dôvodu predstavuje článok 50 Zmluvy o Európskej únii právny základ pre rokovania a uzavretie dohody o vystúpení. Prechodné dojednania možno stanoviť len v dohode o vystúpení.

Pripomína sa, že článok 50 Zmluvy o Európskej únii sa v súlade s článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vzťahuje aj na Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

Podľa článku 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na ktorý sa článok 50 Zmluvy o Európskej únii odvoláva, Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá prijme rozhodnutie poverujúce na začatie rokovaní, a vymenuje vyjednávača Únie. Rozhodnutie Rady, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017, sa prijme podľa rovnakého postupu.

Výber nástroja

Podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii sa má dojednať dohoda so Spojeným kráľovstvom, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie. V článku 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Komisia má predložiť odporúčania Rade, ktorá prijme rozhodnutie vymenúvajúce vyjednávača Únie a poverujúce na začatie rokovaní. Rozhodnutie Rady je na doplnenie rozhodnutia Rady z 22. mája 2017 vhodným nástrojom.

3.VPLYV NA ROZPOČET

Očakáva sa, že toto odporúčanie nebude mať priamy vplyv na rozpočet, pokiaľ ide o proces rokovaní. Pripomína sa, že v prípade dohody podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii sa vplyv na rozpočet uvedie pri predložení príslušných návrhov týkajúcich sa podpisu a uzatvorenia dohody o vystúpení.

4.ĎALŠIE PRVKY

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Článkom 1 odporúčaného rozhodnutia Rady sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017 s cieľom poveriť Komisiu, aby v rámci rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie, rokovala o všetkých zostávajúcich otázkach týkajúcich sa riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj o akýchkoľvek potrebných prechodných dojednaniach.

Uverejnenie rozhodnutia a smerníc na rokovania uvedených v prílohe

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich smerníc na rokovania Komisia navrhuje Rade, aby sa rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie, ako aj doplňujúce smernice na rokovania uvedené v prílohe k nemu, zverejnili.

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvy, a najmä na článok 50 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na usmernenia Európskej rady,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)Európska rada prijala 29. apríla 2017 usmernenia, ktoré vymedzujú rámec pre rokovania podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii a stanovujú všeobecné zásady, ktorými sa bude Únia pri rokovaniach riadiť.

(2)Rada 22. mája 2017 poverila na začatie rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie, a prijala smernice na rokovania o takejto dohode.

(3)Rokovania sa začali 19. júna 2017.

(4)Európsky parlament prijal 3. októbra 2017 uznesenie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom.

(5)So zreteľom na doteraz dosiahnutý pokrok vyzvala Európska rada 20. októbra 2017 na pokračovanie v činnosti v záujme konsolidácie dosiahnutého zbližovania postojov a vedenia ďalších rokovaní, aby bolo možné čo najskôr postúpiť do druhej fázy rokovaní. Európska rada teda vyzvala Radu a Komisiu ako vyjednávača Únie, aby začali interné prípravné diskusie, a to aj o možných prechodných dojednaniach.

(6)Komisia 8. decembra 2017 vo svojom oznámení o pokroku v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii odporučila Európskej rade, aby prijala záver, že v prvej fáze rokovaní o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa dosiahol dostatočný pokrok, ktorý umožňuje, aby sa rokovania posunuli do druhej fázy. Komisia zároveň uviedla, že je pripravená začať okamžite pracovať na prechodných dojednaniach, ak tak Európska rada rozhodne.

(7)Odporúčanie Komisie vychádzalo zo spoločnej správy vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie z 8. decembra 2017.

(8)Európsky parlament prijal 13. decembra 2017 uznesenie o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom.

(9)Európska rada vo svojich usmerneniach z 15. decembra 2017 uvítala pokrok, ktorý sa dosiahol počas prvej fázy rokovaní, a rozhodla, že tento pokrok bol dostatočný na to, aby sa postúpilo do druhej fázy týkajúcej sa procesu prechodu a rámca budúcich vzťahov. Európska rada vyzvala Komisiu ako vyjednávača Únie a Spojené kráľovstvo, aby dokončili prácu na všetkých otázkach týkajúcich sa vystúpenia, a to aj tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, v súlade s usmerneniami Európskej rady z 29. apríla 2017, a aby skonsolidovali dosiahnuté výsledky, predovšetkým vypracovaním návrhu príslušných častí dohody o vystúpení. Európska rada vyzvala Komisiu, aby na tento účel predložila príslušné odporúčania, a Radu, aby prijala dodatočné smernice na rokovania o prechodných dojednaniach.

(10)Preto je potrebné doplniť smernice na rokovania uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017.

(11)Článok 50 Zmluvy o Európskej únii sa v súlade s článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vzťahuje aj na Európske spoločenstvo pre atómovú energiu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia vedie v mene Únie rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou, a to v zmysle usmernení prijatých Európskou radou a v súlade so smernicami na rokovania uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017 doplnenými smernicami na rokovania uvedenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

   Článok 2    

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    COM(2017) 784 final.

V Bruseli20. 12. 2017

COM(2017) 830 final

PRÍLOHA

k

odporúčaniu na

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie


PRÍLOHA

Doplňujúce smernice na rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie

1.V súlade s usmerneniami Európskej rady z 29. apríla 2017 a smernicami na rokovania z 22. mája 2017 prijatými Radou sa prvá fáza rokovaní zamerala na práva občanov, finančné vyrovnanie, otázky týkajúce sa ostrova Írsko, ďalšie otázky týkajúce sa oddelenia a na zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení.

2.So zreteľom na doteraz dosiahnutý pokrok vyzvala Európska rada 20. októbra 2017 na pokračovanie v činnosti v záujme konsolidácie dosiahnutého zbližovania postojov a vedenia ďalších rokovaní, aby bolo možné čo najskôr postúpiť do druhej fázy rokovaní. Európska rada teda vyzvala Radu a Komisiu ako vyjednávača Únie, aby začali interné prípravné diskusie, a to aj o možných prechodných dojednaniach.

3.Na základe:

odporúčania uvedeného v oznámení Komisie o pokroku v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii z 8. decembra 2017 1

spoločnej správy vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie z 8. decembra 2017, z ktorej vychádza odporúčanie Komisie,

Európska rada 15. decembra 2017 uvítala pokrok, ktorý sa dosiahol počas prvej fázy rokovaní a rozhodla, že tento pokrok bol dostatočný na to, aby sa postúpilo do druhej fázy týkajúcej sa procesu prechodu a rámca budúcich vzťahov.

4.Európska rada takisto ozrejmila, že rokovania v druhej fáze môžu napredovať len vtedy, ak sa budú v plnej miere rešpektovať všetky záväzky prijaté počas prvej fázy, ktoré sa čo najskôr aj verne premietnu do právne záväzných ustanovení. Počas druhej fázy rokovaní by sa takisto malo dosiahnuť celkové porozumenie v otázke rámca budúcich vzťahov Únie so Spojeným kráľovstvom. Bude si to vyžadovať dodatočné usmernenia Európskej rady.

5.Tento súbor smerníc na rokovania je určený pre druhú fázu rokovaní, a preto predstavuje doplnenie prvého súboru smerníc na rokovania prijatých 22. mája 2017. Pre túto fázu rokovaní ďalej v plnom rozsahu platia usmernenia Európskej rady z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené v smerniciach Rady na rokovania z 22. mája 2017, a to aj pokiaľ ide o územnú pôsobnosť dohody o vystúpení, ako aj o ustanovenia o prechodných dojednaniach a budúci rámec; v týchto smerniciach na rokovania by sa preto, tak ako v prípade prvého súboru smerníc na rokovania, mali v plnej miere rešpektovať odseky 4 a 24 usmernení Európskej rady z 29. apríla 2017, a to predovšetkým pokiaľ ide o Gibraltár.

6.Počas druhej fázy rokovaní by sa vzhľadom na osobitný charakter otázok týkajúcich sa ostrova Írsko malo v rámci samostatnej vetvy rokovaní pokračovať v práci na podrobných dojednaniach potrebných na uplatnenie zásad a záväzkov stanovených v spoločnej správe, pričom niektoré z nich by sa mali premietnuť do dohody o vystúpení a iné do rámca budúcich vzťahov.

I.Otázky týkajúce sa riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

7.V súlade s usmerneniami Európskej rady z 15. decembra 2017 a v súlade so smernicami na rokovania, ktoré sú pripojené k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017, doplnenými týmito smernicami na rokovania, je potrebné dokončiť prácu na všetkých otázkach týkajúcich sa vystúpenia vrátane tých, ktoré sa ešte neriešili v prvej fáze.

8.Rokovania v druhej fáze by sa okrem toho mali premietnuť do právne záväzných ustanovení ako výsledkov rokovaní, vrátane tých, ktoré boli dosiahnuté počas prvej fázy, pričom tieto by sa mali v prípade potreby upraviť so zreteľom na existenciu prechodných dojednaní uvedených ďalej. Ako sa uvádza v prvom súbore smerníc na rokovania, v dohode o vystúpení by sa malo pripomenúť, že právo Únie sa k dátumu vystúpenia prestane vzťahovať na zámorské krajiny a územia, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, a na európske územia 2 , za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá Spojené kráľovstvo, na ktoré sa zmluvy vzťahujú na základe článku 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

II.Prechodné dojednania

9.V usmerneniach Európskej rady z 29. apríla 2017 sa stanovujú všeobecné základné zásady vzťahujúce sa na akúkoľvek dohodu so Spojeným kráľovstvom, ako aj na akékoľvek prechodné dojednania:

akákoľvek dohoda musí byť založená na rovnováhe práv a povinností a musí zabezpečovať rovnaké podmienky pre všetkých,

zachovanie integrity jednotného trhu vylučuje účasť založenú na sektorovom prístupe,

štát, ktorý nie je členom Únie a neplní si rovnaké povinnosti ako člen, nemôže mať rovnaké práva a požívať rovnaké výhody ako člen,

štyri slobody jednotného trhu sú nedeliteľné a nemôže dochádzať k „vyberaniu hrozienok z koláča“,

Únia si zachová nezávislosť, pokiaľ ide o jej rozhodovanie, ako aj o úlohu Súdneho dvora Európskej únie. Podľa usmernení Európskej rady z 15. decembra 2017 sa uvedené týka predovšetkým právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

10.Okrem týchto základných zásad sa v usmerneniach Európskej rady z 29. apríla 2017 stanovujú osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na akékoľvek prípadné prechodné dojednania. V rozsahu, ktorý je nevyhnutný a z právneho hľadiska možný, môžu rokovania smerovať k určeniu prechodných dojednaní, ktoré sú v záujme Únie, a prípadne k vytvoreniu prepojenia s očakávaným rámcom budúcej spolupráce v závislosti od dosiahnutého pokroku. Všetky takéto prechodné dojednania sa musia jasne vymedziť, musia byť presne časovo obmedzené a musia podliehať účinným mechanizmom presadzovania.

11.Tieto doplňujúce smernice na rokovania sa zakladajú na zásadách a podmienkach stanovených v usmerneniach Európskej rady z 15. decembra 2017 a ďalej ich rozvíjajú.

12.V súlade s uvedenými usmerneniami by všetky prechodné dojednania stanovené v dohode o vystúpení mali zahŕňať celé acquis Únie vrátane záležitostí Euratomu. Bez ohľadu na odsek 17 týchto smerníc na rokovania by sa acquis Únie malo vzťahovať na Spojené kráľovstvo a malo by sa v ňom uplatňovať, akoby šlo o členský štát. Počas prechodného obdobia by sa mali akékoľvek zmeny acquis automaticky uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve. V prípade aktov prijatých na základe hlavy V časti III Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorými je Spojené kráľovstvo viazané pred svojím vystúpením, by sa počas prechodného obdobia mal naďalej uplatňovať článok 4a protokolu (č. 21) pripojeného k zmluvám. Spojené kráľovstvo však už nebude môcť uplatniť svoje právo podľa protokolu (č. 21) na účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v článku 4a uvedeného protokolu.

13.Počas prechodného obdobia by malo mať právo Únie, na ktoré sa vzťahujú tieto prechodné dojednania, v Spojenom kráľovstve rovnaké právne účinky ako má v Únii.

14.V súlade s usmerneniami Európskej rady z 29. apríla 2017 sa tiež pripomína, že odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie nebude Spojené kráľovstvo využívať výhody dohôd, ktoré uzavrela Únia alebo členské štáty konajúce v jej mene, resp. Únia a jej členské štáty konajúc spoločne. V prípade, že to bude v záujme Únie, môže Únia zvážiť, či a ako je možné dohodnúť dojednania opatrenia, ktorými by sa zachovali účinky uvedených dohôd počas prechodného obdobia, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo; Spojené kráľovstvo sa však už nebude podieľať na žiadnych orgánoch zriadených uvedenými dohodami.

15.V súlade s usmerneniami Európskej rady z 15. decembra 2017 si všetky prechodné dojednania vyžadujú pokračujúcu účasť Spojeného kráľovstva v colnej únii a na jednotnom trhu (so všetkými štyrmi slobodami) počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo by malo prijať všetky potrebné opatrenia na zachovanie integrity jednotného trhu a colnej únie. Spojené kráľovstvo by malo naďalej dodržiavať súlad s obchodnou politikou Únie. Takisto by malo predovšetkým zabezpečiť, aby jeho colné orgány naďalej konali v súlade s úlohou colných orgánov EÚ vrátane výberu ciel podľa Spoločného colného sadzobníka a vykonávania všetkých kontrol požadovaných podľa práva Únie na hraniciach s tretími krajinami.

16.V súlade s usmerneniami Európskej rady z 29. apríla 2017 a prvým súborom smerníc na rokovania z 22. mája 2017 si každé? časovo obmedzené predĺženie acquis Únie vyžaduje, aby sa uplatňovali existujúce nástroje a štruktúry Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania, a to vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

17.V súvislosti s uplatňovaním acquis Únie v Spojenom kráľovstve by sa mala prostredníctvom dohody o vystúpení v prechodnom období zachovať právomoci inštitúcií Únie (najmä úplná súdna právomoc Súdneho dvora Európskej únie), orgánov, úradov a agentúr Únie, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a fyzické alebo právnické osoby Spojeného kráľovstva. V súlade s usmerneniami Európskej rady z 15. decembra 2017 by sa však Spojené kráľovstvo už nemalo podieľať na inštitúciách Únie ani menovať alebo voliť členov inštitúcií Únie, ani zúčastňovať sa na rozhodovaní alebo riadení orgánov, úradov a agentúr Únie.

18.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 17, je počas prechodného obdobia možné vyzvať Spojené kráľovstvo, aby sa zúčastnilo bez hlasovacieho práva na schôdzach stálych výborov alebo expertných skupín Komisie a iných podobných subjektov alebo agentúr, úradov alebo orgánov, v ktorých sú zastúpené členské štáty:

ak sa rokovania týkajú individuálnych aktov určených Spojenému kráľovstvu, resp. fyzickým alebo právnickým osobám Spojeného kráľovstva, alebo

ak je prítomnosť Spojeného kráľovstva z hľadiska Únie nevyhnutná na účinné vykonávanie acquis počas prechodného obdobia.

19.V dohode o vystúpení by sa mali vymedziť presné podmienky a jasný rámec, na základe ktorých by bola takáto mimoriadna prítomnosť umožnená.

20.Osobitné procesné pravidlá, ktoré sú v súlade s odsekmi 17 a 18, by sa mali nájsť aj pre určovanie a prideľovanie rybolovných možností (celkového povoleného výlovu) počas prechodného obdobia.

21.Prechodné dojednania by sa mali uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Uvedené v posledných dvanástich zarážkach prílohy II k Zmluve o fungovaní Európskej únie.