V Bruseli20. 12. 2017

COM(2017) 798 final

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

V globalizovanom svete, v ktorom závažná trestná činnosť a terorizmus majú v čoraz väčšej miere nadnárodný a rôznorodý charakter, by orgány presadzovania práva mali byť plne vybavené na účely spolupráce s externými partnermi s cieľom zaistiť bezpečnosť svojich občanov. Z tohto dôvodu by Europol mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia 2016/794 dňa 1. mája 2017 1 a podľa zmluvy je Komisia zodpovedná za vedenie rokovaní v mene Únie s tretími krajinami o medzinárodných dohodách o výmene osobných údajov s Europolom. Europol môže pre potreby vykonávania svojich úloh nadviazať a udržiavať spoluprácu s externými partnermi na základe pracovných a administratívnych dohôd, ktoré samy osebe nemôžu predstavovať právny základ na výmenu osobných údajov.

Pri zohľadnení politickej stratégie, ako je vytýčená v Európskom programe v oblasti bezpečnosti 2 , v záveroch Rady 3 a v globálnej stratégii 4 , operačných potrieb orgánov presadzovania práva v celej EÚ a potenciálnych prínosov užšej spolupráce v tejto oblasti sa Komisia domnieva, že treba v krátkom čase začať rokovania s ôsmimi krajinami, ako sa uvádza v 11. správe o pokroku pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie 5 .

Komisia uskutočnila svoje posúdenie prioritných krajín, pri ktorom zohľadnila operačné potreby Europolu. V Stratégii Europolu na roky 2016 – 2020 sa určuje oblasť Stredozemia ako priorita pre posilnené partnerstvá 6 . Vo vonkajšej stratégii Europolu na roky 2017 – 2020 sa takisto zdôrazňuje potreba užšej spolupráce medzi Europolom a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) v dôsledku súčasných teroristických hrozieb a výziev súvisiacich s migráciou 7 .

Europol neuzavrel dohodu so žiadnou krajinou v tomto regióne.

Toto odporúčanie sa osobitne týka rokovaní s Jordánskom, hoci spoluprácu s ktoroukoľvek krajinou Blízkeho východu a severnej Afriky treba vnímať v kontexte regiónu ako celku. Súčasná nestabilita v regióne, a najmä situácia v Sýrii a Iraku, predstavujú pre EÚ významnú dlhodobú bezpečnostnú hrozbu, ktorú je potrebné naliehavo riešiť. Toto sa týka tak účinného boja proti terorizmu a súvisiacej organizovanej trestnej činnosti 8 , ako aj výziev súvisiacich s migráciou, ako je napomáhanie neregulárnej migrácii a obchodovanie s ľuďmi. Spolupráca s miestnymi orgánmi presadzovania práva je na riešenie týchto výziev nevyhnutná.

Medzitým EÚ, vychádzajúc z technických rozhovorov, ktorých cieľom bolo určiť spoločné opatrenia na zlepšenie výmeny informácií a spoločné operačné opatrenia na presadzovanie práva proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami, už schválila s Jordánskom zoznam opatrení na zlepšenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva, zabezpečenie pomoci pri budovaní kapacítpríslušných regionálnych a/alebo dvojstranných programoch a rozvoj operačných opatrení na základe spoločne dohodnutého rámca 9 . Jordánsko ukázalo svoj záujem spolupracovať s orgánmi EÚ na presadzovanie práva v oblasti boja proti terorizmu, najmä prostredníctvom odbornej prípravy, ktorú organizuje CEPOL, a úsilia v oblasti odhaľovania financovania terorizmu. Tieto výmeny však nezahŕňajú prenos osobných údajov.

Politický kontext

Jordánsko je kľúčovým partnerom EÚ, najmä pokiaľ ide o jeho úlohu pri podpore stability, umiernenosti a tolerancie medzi náboženstvami na Blízkom východe. EÚ a Jordánsko majú silné partnerstvo v mnohých odvetviach a od roku 2002 boli prepojené prostredníctvom dohody o pridružení (od roku 2010 s posilneným štatútom).

Jordánsko čelí zložitým hospodárskym, sociálnym a bezpečnostným výzvam. Konkrétne sa v Jordánsku sa nachádza viac ako 650 000 registrovaných sýrskych utečencov (čo je približne 10 % jordánskeho obyvateľstva pred krízou v Sýrii), ako aj utečencov z ďalších krajín.

EÚ a Jordánsko prijali v decembri 2016 priority partnerstva medzi EÚ a Jordánskom a pakt EÚ-Jordánsko na roky 2016 – 2018. EÚ a Jordánsko prostredníctvom priorít partnerstva potvrdili svoje ambície ďalej posilňovať vzájomné spojenectvo, pričom stanovili strategickú agendu, v ktorej je jedným z pilierov posilnenie spolupráce v oblasti regionálnej stability a bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu. EÚ a Jordánsko sú odhodlané najmä zintenzívniť konkrétnu spoluprácu a výmenu informácií v záujme riešenia výziev v oblasti terorizmu, násilného extrémizmu a radikalizácie v rámci zásad právneho štátu.

Pakt EÚ-Jordánsko zahŕňa vzájomné záväzky, pomocou ktorých obe strany plnia sľuby prijaté vo februári 2016 na londýnskej konferencii o podpore Sýrie a okolitého regiónu. Tieto záväzky boli posilnené na konferencii o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu, ktorá sa konala 5. apríla 2017 v Bruseli, a to aj s cieľom posilniť odolnosť Jordánska vzhľadom na dosah krízy v Sýrii.

Pri príležitosti worskhopu EÚ-Jordánsko v oblasti boja proti terorizmu/posilnenej bezpečnosti, ktorý sa konal 15. marca 2016, uvedeného v pakte EÚ-Jordánsko, sa obe strany dohodli napredovať v práci v troch oblastiach: boj proti násilnému extrémizmu, boj proti financovaniu terorizmu, bezpečnosť letectva a hraníc aj s pomocou zapojenia špecializovaných agentúr EÚ. EÚ a Jordánsko sa dohodli aj na zintenzívnení spolupráce s cieľom riešiť výzvy týkajúce sa obchodovania s ľuďmi, zahraničných teroristických bojovníkov a pašovania strelných zbraní.

EÚ a Jordánsko sú takisto partnermi Globálneho fóra pre boj proti terorizmu (GCTF) 10 a globálnej koalície proti Dá’iš. Jedno z regionálnych CBRN centier excelentnosti financovaných EÚ sa nachádza v Ammáne.

Operačné potreby

Z údajov uvedených v hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA) 2017 11 a v správe EÚ o situácii a trendoch v oblasti terorizmu (TE-SAT) 2017 12 , z uvedených diskusií, ako aj – okrem iného – z poznatkov interného experta Europolu vyplýva, že spolupráca s Jordánskom je potrebná najmä na riešenie týchto javov trestnej činnosti:

Terorizmus: Destabilizácia Sýrie a Iraku, šírenie Dá’iš a iných teroristických skupín predstavujú priamu bezpečnostnú hrozbu pre Jordánsko a EÚ, ktoré sa obe stali terčom teroristických skupín. Európski a jordánski teroristi cestovali najmä do Sýrie, Iraku a iných konfliktných zón, aby tam absolvovali výcvik a bojovali. Užšia spolupráca v oblasti presadzovania práva vrátane výmeny osobných údajov pomôže odhaliť a stíhať osoby podozrivé z terorizmu, predchádzať cestovaniu na účely terorizmu (vrátane rizika infiltrácie migračných tokov alebo premiestnenia do iných konfliktných oblastí) a financovaniu terorizmu (vrátane prepojenia s organizovanou trestnou činnosťou).

Obchodovanie so strelnými zbraňami: EÚ a Jordánsko zaviedli spoluprácu v oblasti strelných zbraní a schválili pracovný program zahŕňajúci výmenu najlepších postupov, odbornú prípravu a budovanie kapacít. V dôsledku zvýšenej spolupráce sa potreba zlepšiť výmenu informácií a následné vyšetrovanie stáva ešte naliehavejšou. Jordánsko, keďže hraničí so Sýriou, môže zohrávať významnú úlohu v predchádzaní dovozu strelných zbraní do oblastí s ozbrojenými konfliktmi, a zabezpečiť, aby boli nezákonné zásielky zadržané, najmä na ich ceste späť do EÚ.

Výzvy súvisiace s migráciou: V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom v Sýrii existuje celý rad výziev súvisiacich s migráciou. Oblasti nachádzajúce sa okolo utečeneckých táborov a blízko sýrskych hraníc sú náchylné na prítomnosť zbraní, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania. Existujú obavy, že značný počet sýrskych detí je v ohrození, a preto sú zraniteľné voči vykorisťovaniu zo strany organizovanej trestnej činnosti, keďže ich prístup k základnej vybavenosti, ako sú školy, je veľmi slabý.

Obchodovanie s drogami: Blízky východ a severná Afrika (MENA) sú hlavným zdrojom, tranzitným bodom a spotrebiteľom nelegálnych drog. Stabilná základňa zákazníkov na severe a heroínová trasa prechádzajúca z východu na západ spôsobujú, že región na jednej strane ovplyvňuje užívanie nelegálnych látok a ich produkciu a na druhej strane je touto skutočnosťou negatívne ovplyvňovaný. V rámci programu zameraného na kokaínovú trasu financovaného EÚ (zložka AIRCOP) bola v roku 2016 v Jordánsku zriadená spoločná špeciálna protidrogová letisková jednotka so zákonnou právomocou (JAITF).

2.PRÁVNE PRVKY ODPORÚČANIA

V nariadení (EÚ) 2016/794 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) sa stanovuje právny rámec pre Europol, konkrétne jeho ciele, úlohy, rozsah právomocí, záruky v oblasti ochrany údajov a spôsoby spolupráce s externými partnermi.

Toto odporúčanie je v súlade s ustanoveniami nariadenia o Europole.

Cieľom tohto odporúčania je získať od Rady poverenie pre Komisiu rokovať o budúcej dohode v mene EÚ. Právnym základom pre poverenie Radou na začatie rokovaní je článok 218 ods. 3 a 4 ZFEÚ.

V súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by Komisia mala byť ustanovená za vyjednávača Únie, pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Jordánskom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 218 ods. 3 a 4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 13 bolo prijaté 11. mája 2016 a uplatňuje sa od 1. mája 2017.

(2)Týmto nariadením, najmä jeho článkom 25, sa stanovujú pravidlá pre prenos osobných údajov z Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) do tretích krajín a medzinárodných organizácií. Europol môže uskutočniť prenos osobných údajov príslušnému orgánu tretej krajiny na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi Úniou a danou treťou krajinou podľa článku 218 ZFEÚ a poskytujúcej náležité záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd fyzických osôb.

(3)Mali by sa začať rokovania s cieľom uzavrieť takúto dohodu medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.

(4)Dohoda by mala rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na súkromný a rodinný život uznané v článku 7 charty, právo na ochranu osobných údajov uznané v článku 8 charty a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces uznané v článku 47 charty. Dohoda by sa mala uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia sa týmto poveruje začať v mene Únie rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Článok 2

Smernice na rokovania sa stanovujú v prílohe.

Článok 3

Rokovania sa povedú po porade s [Rada vloží názov osobitného výboru].

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Nariadenie (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016, Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.
(2)    COM(2015) 185 final.
(3)    Dokument Rady 10384/17, 19. jún 2017.
(4)    Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa – Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie http://europa.eu/globalstrategy/en  
(5)    COM(2017) 608 final.
(6)    Stratégia Europolu na roky 2016 – 2020, prijatá správnou radou Europolu 1. decembra 2015, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-2016-2020 .
(7)    Vonkajšia stratégia Europolu na roky 2017 – 2020, prijatá správnou radou Europolu 13. decembra 2016, EDOC#865852v3.
(8)    Príslušné trestné činy organizovanej trestnej činnosti v regióne podľa Europolu zahŕňajú nedovolené obchodovanie so strelnými zbraňami, obchodovanie s drogami, finančnú trestnú činnosť vrátane prania špinavých peňazí, ako aj počítačovú kriminalitu.
(9)    Niekoľko iniciatív v tomto kontexte bolo zahrnutých do priority Strelné zbrane v rámci cyklu politík EÚ na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako aj do oznámenia „Vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti: Akčný plán EÚ na boj proti nelegálnemu pašovaniu a používaniu strelných zbraní a výbušnín“ z 2. 12. 2015, COM(2015) 624 final.
(10)    Jordánsko je spolupredsedom jeho pracovnej skupiny zameranej na zahraničných teroristických bojovníkov.
(11)     https://www.europol.europa.eu/socta/2017  
(12)     https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf  
(13)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

V Bruseli20. 12. 2017

COM(2017) 798 final

PRÍLOHA

k

odporúčaniu týkajúcemu sa ROZHODNUTIA RADY

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu


PRÍLOHA

Smernice na rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

Komisia by sa v priebehu rokovaní mala zamerať na dosiahnutie cieľov, ktoré sú podrobne stanovené ďalej v texte.

1.Cieľom dohody je poskytnúť právny základ pre prenos osobných údajov medzi Europolom a príslušnými orgánmi Jordánska s cieľom podporovať a posilňovať činnosť príslušných orgánov tejto krajiny a členských štátov, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu a boji proti nim, a pritom poskytnúť primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia, osobných údajov a základných práv a slobôd fyzických osôb.

2.Na účely zabezpečenia obmedzenia účelu sa spolupráca podľa tejto dohody týka iba trestných činov a súvisiacich trestných činov, ktoré patria do právomoci Europolu v súlade s článkom 3 nariadenia 2016/794 (ďalej spolu len „trestné činy“). Spolupráca by predovšetkým mala byť zameraná na boj proti terorizmu a predchádzanie radikalizácii, boj proti organizovanej trestnej činnosti, najmä proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami, prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s drogami, a na boj proti počítačovej kriminalite.

3.V dohode sa jasne a presne stanovujú potrebné záruky a kontroly pri výmene osobných údajov medzi Europolom a jordánskymi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, základných práv a slobôd fyzických osôb, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto bydliska.

Konkrétne:

a)Účely spracovania osobných údajov zmluvnými stranami v rámci dohody sa stanovujú jasne a presne a neprekračujú rozsah, ktorý je v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na účely predchádzania terorizmu a trestným činom a boja proti nim v zmysle dohody.

b)Osobné údaje prenesené Europolom v súlade s dohodou sa spracúvajú spravodlivo, na legitímnom základe a len na účely, na ktoré boli prenesené. V dohode sa stanovuje možnosť Europolu uviesť pri prenose údajov akékoľvek obmedzenia prístupu k údajom alebo ich použitia, a to aj pokiaľ ide o ich prenos, vymazanie alebo zničenie. Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na daný účel. Sú správne a aktualizované. Nesmú sa uchovávať dlhšie než je nevyhnutné na účely, na ktoré boli prenesené.

c)Prenos osobných údajov Europolom, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje a údaje týkajúce sa zdravotného stavu a sexuálneho života fyzickej osoby, je zakázaný, pokiaľ nie je nevyhnutne potrebný a primeraný v jednotlivých prípadoch na účely predchádzania trestným činom alebo boja proti nim v zmysle dohody a nepodlieha príslušným zárukám. Dohoda by mala obsahovať aj osobitné záruky týkajúce sa prenosu osobných údajov obetí trestných činov, svedkov alebo iných osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, ako aj maloletých osôb.

d)Dohoda zabezpečuje vynútiteľné práva fyzických osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, a to stanovením pravidiel týkajúcich sa práva na prístup, opravu a vymazanie, ako aj špecifických dôvodov, ktoré môžu umožniť akékoľvek nevyhnutné a primerané obmedzenia. V dohode sa takisto zabezpečujú vymožiteľné práva správnej a súdnej nápravy pre ktorúkoľvek osobu, ktorej údaje sa spracúvajú v rámci dohody, a zaručujú sa účinné prostriedky nápravy.

e)V dohode sa stanovujú pravidlá týkajúce sa uchovávania, kontroly, opravy a vymazania osobných údajov a vedenia záznamov na účely protokolovania a dokumentácie, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť fyzickým osobám. Mali by sa v nej stanoviť aj záruky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov.

f)V dohode sa stanovujú kritériá, na základe ktorých sa uvádza spoľahlivosť zdroja a správnosť údajov.

g)Dohoda obsahuje povinnosť zaistiť bezpečnosť osobných údajov prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení, a to aj tým, že sa prístup k osobným údajom umožní len oprávneným osobám. Dohoda obsahuje aj povinnosť oznámenia v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré má vplyv na údaje prenášané podľa dohody.

h)Ďalšie prenosy informácií medzi príslušnými orgánmi Jordánska a inými orgánmi v Jordánsku sa povoľujú len na účely dohody a za predpokladu primeraných podmienok a záruk.

i)Rovnaké podmienky ako v písmene h) sa uplatňujú na ďalšie prenosy informácií medzi príslušnými orgánmi Jordánska a orgánmi v tretej krajine, s dodatočnou požiadavkou, že takéto ďalšie prenosy sú povolené len vo vzťahu k tretím krajinám, ktorým je Europol oprávnený prenášať osobné údaje na základe článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794.

j)V dohode sa zabezpečuje systém dohľadu vykonávaného jedným alebo viacerými nezávislými orgánmi verejnej moci zodpovednými za ochranu údajov s účinnými právomocami na vyšetrovanie a zásah na účely vykonávania dohľadu nad tými orgánmi verejnej moci Jordánska, ktoré používajú osobné údaje/vymenené informácie, a na zúčastňovanie sa na súdnych konaniach. Tieto nezávislé orgány majú okrem iného právomoc prijímať sťažnosti fyzických osôb týkajúce sa používania ich osobných údajov. Orgány verejnej moci, ktoré používajú osobné údaje, sú zodpovedné za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podľa dohody.

4.V dohode sa stanovuje účinný mechanizmus urovnávania sporov, pokiaľ ide o jej výklad a uplatňovanie, ktorým sa zabezpečí, aby strany dodržiavali vzájomne dohodnuté pravidlá.

5.Dohoda obsahuje ustanovenie o nadobudnutí účinnosti a platnosti a ustanovenie, podľa ktorého každá zmluvná strana ju môže vypovedať alebo pozastaviť.

6.Dohoda môže v prípade potreby obsahovať doložku týkajúcu sa jej územnej pôsobnosti.

7.Dohoda môže obsahovať ustanovenia týkajúce sa monitorovania a pravidelného hodnotenia dohody.

8.V kontexte týchto rokovaní Komisia podporí pristúpenie Jordánska k dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov („dohovor č. 108“).

9.Dohoda je rovnako autentická v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku a na tento účel obsahuje jazykovú doložku.