V Bruseli29. 6. 2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

1.1.Dôvody a ciele návrhu

V celej Európskej únii (EÚ) si jednotlivci, ktorí si chcú zabezpečiť doplnkový zdroj svojich dôchodkov, sporia na dôchodok mnohými rôznymi spôsobmi, napríklad investovaním do nehnuteľností, životného poistenia a iných dlhodobých investičných produktov. Osobné dôchodkové produkty sú ďalšou možnosťou. Trhy s dôchodkovými produktmi sú však rozvinuté nerovnomerne a cenová dostupnosť osobných dôchodkových produktov v EÚ je rôznorodá. Ľudia, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, potrebujú väčší výber vhodných osobných dôchodkových produktov, ktoré sa opierajú o investície založené na kapitálových trhoch. Ďalšou výzvou verejnej politiky je potreba zabezpečiť dlhodobú dostatočnú úroveň dôchodkového príjmu ako kombinácie štátnych dôchodkov, zamestnaneckých dôchodkov a osobných dôchodkov.

Fragmentácia trhu bráni poskytovateľom osobného dôchodkového zabezpečenia maximalizovať diverzifikáciu rizika, inovácie a úspory z rozsahu. Obmedzuje sa tým výber a atraktívnosť a vedie to k zvýšeným nákladom sporiteľov na dôchodok. Takisto sa tým prispieva k nedostatku likvidity a hĺbky na kapitálových trhoch v porovnaní s inými jurisdikciami, ako sú napríklad Spojené štáty americké, kde dôchodkové fondy zohrávajú dôležitejšiu úlohu v pozícii inštitucionálnych investorov. Navyše, niektoré existujúce osobné dôchodkové produkty majú nedostatočné vlastnosti 1 a ich dostupnosť a cezhraničná prenosnosť sú obmedzené, pričom sa sotva vyskytne nejaká cezhraničná aktivita poskytovateľov alebo sporiteľov.

Iniciatíva EÚ v oblasti osobných dôchodkov by preto mohla doplniť súčasné rozličné pravidlá na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni vytvorením celoeurópskeho rámca pre dôchodky v prospech jednotlivcov, ktorí chcú využiť túto ďalšiu možnosť sporenia. Tento rámec nenahradí ani neharmonizuje existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy. Jednotlivcom ponúkne nový dobrovoľný rámec na účely sporenia zabezpečením dostatočnej ochrany spotrebiteľa pri zohľadnení základných vlastností produktu. Zároveň bude rámec dostatočne flexibilný na to, aby rôznym poskytovateľom umožnil prispôsobiť produkty ich obchodnému modelu. Podporí poskytovateľov, aby vhodným spôsobom v dlhodobom horizonte investovali do reálnej ekonomiky, najmä do infraštruktúrnych projektov a spoločností, čím sa budú napĺňať dlhodobé záväzky vo vzťahu k celoeurópskemu dôchodkovému produktu (ďalej len „PEPP“).

Celkovo sa na základe návrhu vytvorí označenie kvality pre osobné dôchodkové produkty v EÚ a zvýši dôvera medzi spotrebiteľmi. Povedie k tomu, že spotrebitelia budú mať väčší výber medzi poskytovateľmi, a zabezpečí rovnaké podmienky pre poskytovateľov. Návrh môže takisto prispieť k vytvoreniu jednotného trhu s osobnými dôchodkami a podporiť hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi v prospech spotrebiteľov.

V akčnom pláne Komisie pre úniu kapitálových trhov zo septembra 2015 2 sa uvádza, že voliteľný európsky osobný dôchodok by mohol poskytnúť regulačný vzor založený na primeranej úrovni ochrany spotrebiteľa a poskytovatelia dôchodkového zabezpečenia by sa mohli preň rozhodnúť v rámci svojej ponuky produktov v celej EÚ. Väčší európsky trh s dôchodkami „tretieho piliera“ by zároveň podporil ponuku finančných prostriedkov pre inštitucionálnych investorov a investície do reálnej ekonomiky. V akčnom pláne Komisia takisto oznámila, že posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a určí, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 3 vyjadril znepokojenie nad nedostatkom dostupných a atraktívnych (dlhodobých) investičných, nákladovo efektívnych a vhodných sporiacich produktov pre spotrebiteľov. Európsky parlament zdôraznil, že „treba podporovať prostredie, ktoré stimuluje inovácie finančných produktov, vytvára väčšiu rozmanitosť a prínosy pre reálnu ekonomiku a poskytuje zvýšené stimuly pre investície, a ktoré tiež môže prispieť k zabezpečeniu primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, napríklad vypracovaním celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), s jednoduchým transparentným dizajnom“, pričom zopakoval potrebu pestrosti výberu pre investorov a spotrebiteľov.

V júni 2016 Európska rada vyzvala na „rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov 4 .“

V septembri 2016 Komisia vo svojom oznámení s názvom „Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy“ 5 , v kontexte silnej podpory pre akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov vyjadrenej Európskym parlamentom, Radou a zainteresovanými stranami, uviedla, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ“.

Následne Komisia vo svojom oznámení o preskúmaní akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov v polovici trvania oznámila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupnými a dobrovoľnými úsporami osobných dôchodkov, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investície pre dôchodkové úspory 6 “.

Tento návrh rámca PEPP zahŕňa doplnkový dobrovoľný systém, ktorý má existovať popri vnútroštátnych režimoch a ktorý poskytovateľom umožní vytvoriť osobné dôchodkové produkty v celoeurópskom meradle. Jeho cieľom je presmerovať väčší objem úspor domácností od tradičných nástrojov, akými sú napríklad sporiace účty, ku kapitálovým trhom.

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby si spotrebitelia boli plne vedomí kľúčových vlastností produktu. Pokiaľ ide o investičnú politiku, spotrebitelia budú mať voľbu medzi bezpečnou štandardnou investičnou možnosťou a alternatívnymi možnosťami s rôznymi profilmi rizika a návratnosti. Spotrebitelia budú mať úžitok z prenosnosti v rámci celej EÚ, z plnej transparentnosti nákladov PEPP a z možnosti zmeniť poskytovateľov (s hornou hranicou nákladov na zmenu).

Pokiaľ ide o poskytovateľov, cieľom návrhu je umožniť širokej škále z nich (bankám, poisťovniam, správcom aktív, zamestnaneckým dôchodkovým fondom, investičným firmám) ponúkať PEPP a zabezpečiť rovnaké podmienky. PEPP vrátane poradenstva by sa mohol poskytovať online a nevyžadoval by sieť pobočiek, čím by sa umožnil ľahší prístup na trh. Pravidlá pre udeľovanie povolení by poskytovateľom umožnili vstupovať na nové vnútroštátne trhy. Štandardizácia kľúčových vlastností by mala takisto obmedziť náklady poskytovateľov a pomôcť im združovať príspevky z rôznych vnútroštátnych trhov, aby mohli aktíva smerovať do celoeurópskych nástrojov.

Pružnosť v súvislosti s ďalšími vlastnosťami, ako sú napríklad podmienky pre akumuláciu dôchodkových príspevkov, má spotrebiteľom umožniť získať prospech z vnútroštátnych daňových stimulov dostupných v členskom štáte, v ktorom majú pobyt pod podmienkou, že poskytovatelia prispôsobia PEPP vnútroštátnym kritériám pre daňové stimuly.

S cieľom podporiť členské štáty, aby pre PEPP poskytli daňovú úľavu, Komisia spolu s týmto návrhom prijala odporúčanie pre daňový režim pre osobné dôchodkové produkty vrátane PEPP.

1.2.Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

V oblasti dôchodkov EÚ v posledných rokoch prijala tieto hlavné iniciatívy:

·smernicu z roku 1998 týkajúcu sa zabezpečenia doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci spoločenstva 7 ,

·smernicu z roku 2014 o prenosnosti doplnkových dôchodkových práv 8 , zameranú na podporu mobility pracovníkov tým, že sa obmedzujú prekážky, ktoré vznikajú v dôsledku určitých pravidiel o zamestnaneckých dôchodkoch,

·smernicu z roku 2016 o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) 9 , ktorá posilňuje riadenie a správu, zverejňovanie informácií a cezhraničné požiadavky na zamestnanecké dôchodkové fondy.

Medzi ďalšie nelegislatívne opatrenia prijaté Komisiou v oblasti dôchodkov patrí projekt „Sleduj svoj dôchodok v Európe“ 10 , ktorým sa navrhuje vytvorenie európskej služby sledovania s cieľom pomôcť ľuďom sledovať informácie o ich dôchodkových právach v členských štátoch, a projekt RESAVER 11 .

Návrh rámca PEPP nemá vplyv na tri smernice uvedené vyššie, keďže tie sa zameriavajú na zamestnanecké dôchodky. Pokiaľ ide o nelegislatívne iniciatívy, rámec PEPP by sa mohol začleniť do budúcich projektov.

1.3.Súlad s ostatnými politikami EÚ

Cieľom návrhu je zvýšiť mieru využívania osobných dôchodkových systémov v EÚ. Je v súlade s politikou EÚ spočívajúcou v podpore doplnkových dôchodkových sporení v snahe dosiahnuť primeranosť dôchodkov, ako sa stanovuje v bielej knihe Komisie o dôchodkoch z roku 2012 12 . V tejto súvislosti sa v správe o primeranosti dôchodkov z roku 2015 dospelo k záveru, že nároky na vyšší dôchodok z doplnkových (t. j. zamestnaneckých a osobných) dôchodkových sporení by spolu s ďalšími opatreniami mohli zmierniť vplyv nižších dôchodkov z verejných systémov v niektorých členských štátoch. V ročnom prieskume rastu za rok 2017 sa uvádza, že široké pokrytie doplnkových dôchodkov (t. j. široká dostupnosť a zvýšená miera využívania) by mohlo zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečení dôchodkového príjmu, najmä v prípadoch, keď dôchodky vo verejnom dôchodkovom systéme môžu byť neprimerané, a mali by sa podporovať vhodnými prostriedkami v závislosti od vnútroštátneho kontextu.

Návrh je v súlade s politikou EÚ zameranou na posilňovanie ochrany spotrebiteľa, najmä vytvorením štandardnej investičnej možnosti s nízkym rizikom, vyžadujúcou úplnú transparentnosť pre sporiteľov PEPP, osobitne vo vzťahu k nákladom, a umožňujúcou sporiteľom zmeniť poskytovateľa s hornou hranicou nákladov na zmenu.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

2.1.Právny základ

Právnym základom pre tento návrh je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý umožňuje prijímať opatrenia na aproximáciu vnútroštátnych ustanovení, ktorých cieľom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu.

V súčasnosti fungovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami bráni vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi a obmedzená úroveň prenosnosti osobných dôchodkových produktov. To môže jednotlivcom sťažiť uplatňovanie ich základných slobôd. Napríklad im môže byť znemožnené zamestnať sa alebo odísť do dôchodku v inom členskom štáte. Navyše, možnosť poskytovateľov využiť slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby je obmedzená nedostatkom štandardizácie existujúcich osobných dôchodkových produktov.

Návrh povedie k vytvoreniu celoeurópskeho produktu, ktorý je do veľkej miery štandardizovaný a dostupný vo všetkých členských štátoch, pričom spotrebiteľom poskytne príležitosť plne využívať vnútorný trh tým, že im umožní previesť dôchodkové práva do cudziny a ponúkne im väčší výber poskytovateľov, a to aj v iných krajinách EÚ. Návrhom sa harmonizujú základné vlastnosti PEPP: udeľovanie povolení, distribúcia (vrátane poskytovania informácií a poradenstva), investičná politika, zmena poskytovateľa a cezhraničné poskytovanie a prenosnosť. Návrh dopĺňa odporúčanie pre daňový režim pre osobné dôchodkové produkty vrátane PEPP 13 . Má sa ním predísť situácii, keď sa v určitých členských štátoch na PEPP neuplatnia vnútroštátne daňové úľavy v prípadoch, keď základné vlastnosti produktu nespĺňajú všetky vnútroštátne kritéria pre daňovú úľavu.

2.2.Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Podľa článku 4 ZFEÚ sa činnosť EÚ zameraná na dokončenie vnútorného trhu musí posúdiť v kontexte zásady subsidiarity stanovenej v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Je potrebné posúdiť, či ciele návrhu nemôžu dosiahnuť členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych právnych systémov (test nevyhnutnosti) a z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ (test účinnosti).

Po prvé, pokiaľ ide o test nevyhnutnosti, nekoordinované úsilie členských štátov na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni nemôže napraviť právnu fragmentáciu z hľadiska regulácie príslušného produktu, ktorá vedie k dodatočným nákladom poskytovateľov na dodržiavanie súladu a odradzuje od cezhraničnej aktivity. Právne predpisy EÚ v oblasti požiadaviek na distribúciu finančných produktov, ako je napríklad smernica o distribúcii poistenia, smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) a nariadenie o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch (PRIIPs) 14 , sa napríklad na väčšinu osobných dôchodkových produktov neuplatňujú, preto sa na takéto produkty vzťahujú vnútroštátne právne predpisy.

Tým, že regulácia trhov s osobnými dôchodkovými produktmi sa ponecháva výlučne na vnútroštátne právne prepisy, medzi poskytovateľmi a sporiteľmi dochádza k informačnej asymetrii, najmä v cezhraničnom kontexte. V tomto súvislosti sporitelia nemusia mať dostatočnú vedomosť o skutočnej výkonnosti svojich osobných dôchodkových produktov či dokonca byť schopní zmeniť poskytovateľov. V prípade, že poskytovatelia na vnútroštátnej úrovni neposkytujú sporiteľom dostatočné informácie, môže to znížiť dôveru v poskytovateľov osobných dôchodkových produktov a vyústiť do menšieho počtu transakcií, nižšej úrovne účasti v systémoch dôchodkového zabezpečenia a do zlých rozhodnutí sporiteľov.

Prenosnosť osobných dôchodkových produktov je predmetom obáv ľudí, ktorý sa sťahujú do inej krajiny EÚ, pričom si chcú ponechať rovnaký produkt a poskytovateľa. V súčasnosti ľudia sťahujúci sa do iného členského štátu nemajú inú možnosť, ako hľadať nový produkt ponúkaný určitým poskytovateľom v novom členskom štáte s výrazne odlišnými pravidlami, namiesto toho, aby si naďalej sporili vo svojom bývalom členskom štáte. Vnútroštátne daňové úľavy motivujú ľudí, aby si sporili na dôchodok, a sú kľúčovým prvkom pre podporu miery využívania osobných dôchodkových produktov. Strata týchto daňových výhod po presťahovaní do iného členského štátu je hlavnou prekážkou cezhraničnej prenosnosti osobných dôchodkových produktov. Tieto problémy s prenosnosťou nemôžu napraviť členské štáty konajúc samostatne.

Po druhé, pokiaľ ide o test účinnosti, opatrenie na úrovni EÚ môže pomôcť napraviť dôsledky fragmentácie trhu, najmä z hľadiska nákladov. V prípade neprijatia opatrenia na úrovni EÚ je pravdepodobné, že skupiny aktív zostanú malé, obmedzené vnútroštátnymi hranicami a bez úspor z rozsahu, pričom naďalej by súťažili iba domáci poskytovatelia. Je preto nepravdepodobné, že jednotliví sporitelia budú mať úžitok z nižších cien a lepšieho sortimentu produktov, ktoré by boli dôsledkom zvýšenia efektívnosti a výnosov z veľkých skupín aktív. Fragmentácia je nákladná i pre poskytovateľov: rozdiely vo vnútroštátnej právnej úprave znamenajú dodatočné náklady na dodržiavanie predpisov. Obmedzená je motivácia poskytovateľov ponúkať produkty cezhranične, najmä z dôvodu vysokých nákladov. Oproti tomu sa očakáva, že štandardizovaný osobný dôchodkový produkt EÚ zníži náklady poskytovateľov vytvorením väčších skupín aktív. Z jednej štúdie napríklad vyplynulo, že rozdelenie fixných nákladov v rámci väčšej skupiny členov by znížilo administratívne náklady o 25 % 15 .

Vytvorenie legislatívneho rámca EÚ pre osobné dôchodky by znížilo náklady poskytovateľov dosiahnutím úspor z rozsahu, najmä vo vzťahu k investíciám a správe. Rámec EÚ pre osobné dôchodky by poskytovateľom uľahčil cezhraničné pôsobenie, keďže by im umožnil centralizovať určité funkcie na úrovni EÚ (namiesto spoliehania sa na miestne prevádzky alebo outsourcing). Po štandardizácii by pre poskytovateľov bolo ľahšie ponúkať dôchodkové riešenie korporátnym klientom, ktorí pôsobia v niekoľkých členských štátoch a ktorí pre svojich zamestnancov hľadajú osobný dôchodkový produkt pre celú EÚ. To by takisto mohlo viesť k zvýšeniu efektívnosti v distribúcii, napríklad využitím digitálnych kanálov na predaj osobných dôchodkov. Legislatívny rámec EÚ pre osobné dôchodky by mohol byť doplnený o politickú prácu EÚ v oblasti finančných technológií.

Rastúca miera využívania osobných dôchodkových produktov by pomohla zabezpečiť primeranú náhradu v budúcnosti ako doplnok štátnych a zamestnaneckých dôchodkov. Z väčšieho výberu bezpečných a vysokokvalitných osobných dôchodkových produktov majú prospech všetci pracujúci, a to bez ohľadu na to, či sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, a bez ohľadu na to, či sa zamestnali v inom členskom štáte. Jednotný trh EÚ s osobnými dôchodkami by produkt sprístupnil širokej škále ľudí. Minimálne požiadavky na produkt stanovené v pravidlách EÚ by zabezpečili transparentnosť, jednoduchosť a bezpečnosť v prospech sporiteľov PEPP. Okrem toho by sa v ňom zohľadnila zvýšená mobilita občanov EÚ a čoraz flexibilnejšia povaha práce.

2.3.Proporcionalita

Podľa zásady proporcionality obsah a forma opatrenia EÚ neprekročia rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. V zásade je už teraz možné ponúkať osobné dôchodkové produkty vo všetkých členských štátoch. V porovnaní s ich trhovým potenciálom však neprispievajú k tomu, aby na kapitálové trhy smeroval dostatočný objem úspor a aby sa dosiahla únia kapitálových trhov. Navyše, vlastnosti niektorých existujúcich osobných dôchodkových produktov sú nedostatočné, ako je tomu aj v prípade rozvoja cezhraničnej prenosnosti a poskytovania osobných dôchodkových produktov.

Politické možnosti stanovené v posúdení vplyvu pripojenom k tomuto návrhu zahŕňajú možnosť neprijatia opatrenia na úrovni EÚ, rámec PEPP a harmonizáciu vnútroštátnych osobných dôchodkových režimov.

V rámci scenára bez opatrenia na úrovni EÚ by sa uvedené ciele nedosiahli. Harmonizácia vnútroštátnych režimov by naopak umožnila dosiahnuť dané ciele, avšak súčasne by si vyžadovala plnú harmonizáciu veľmi odlišných vnútroštátnych situácií – osobné dôchodky sú dobre rozvinuté v niektorých členských štátoch a v iných nie. Táto možnosť sa považovala za príliš zložitú na dosiahnutie daných cieľov. V tomto kontexte je vhodné navrhnúť rámec PEPP pre celú EÚ, ktorý by dopĺňal existujúce vnútroštátne režimy.

V rámci posúdenia vplyvu sa takisto posúdili možnosti pre kľúčové vlastnosti PEPP a daňové dôsledky odporúčaných vlastností. Kľúčové vlastnosti týkajúce sa distribúcie, investičnej politiky, zmeny poskytovateľa a cezhraničných prvkov sa vytvorili na to, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana spotrebiteľa a atraktívnosť rámca pre budúcich poskytovateľov PEPP. Napríklad v súvislosti s distribúciou by sa vo veľkom rozsahu uplatňovali sektorové pravidlá. Pokiaľ ide o investičnú politiku, v rámci štandardnej možnosti by sa stanovila požiadavka na zabezpečenie kapitálovej ochrany, avšak poskytovatelia by mohli navrhovať alternatívne investičné možnosti. Zmena poskytovateľov by bola povolená, avšak frekvencia zmeny by bola obmedzená. Pokiaľ ide o cezhraničnú prenosnosť a poskytovanie, odporúčaná možnosť je založená na metóde vytvárania vnútroštátnych zložiek pri zmene členských štátov (v súčasnosti využívanej niektorými inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia), zjednodušila by sa však ešte viac v prospech sporiteľov PEPP.

Administratívna záťaž spojená s PEPP by bola obmedzená, keďže návrhom sa pridáva nová kategória produktov do existujúceho portfólia produktov, ktoré poskytujú poisťovne, dôchodkové fondy, investičné firmy, správcovia aktív a banky, pričom všetky tieto subjekty podliehajú regulačnému dohľadu príslušných vnútroštátnych orgánov v existujúcich regulačných rámcoch. Subjekty verejného sektora môžu poskytovateľom uložiť nové požiadavky na podávanie správ v súvislosti s poskytovaním PEPP a najmä monitorovať cezhraničnú distribúciu PEPP. Táto administratívna záťaž by mala byť primeraná rizikám cezhraničného poskytovania PEPP a umožniť monitorovanie trhu, zabezpečiť náležitý dohľad a prispieť k ochrane spotrebiteľa.

2.4.Výber nástroja

V článku 114 ZFEÚ sa povoľuje prijatie aktov v podobe nariadenia alebo smernice. V tomto prípade sa nariadenie zvolilo z dôvodov uvedených nižšie.

Po prvé, keďže nariadenie je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, urýchlilo by sa ním zvyšovanie miery využívania PEPP a prispelo by k rýchlejšiemu riešeniu potreby väčšieho množstva dôchodkových sporení a investícií v kontexte únie kapitálových trhov.

Po druhé, keďže návrh by harmonizoval základné vlastnosti PEPP, nesmú sa na ne vzťahovať špecifické vnútroštátne pravidlá, preto je v tomto prípade nariadenie vhodnejšie ako smernica. Všetky vlastnosti, na ktoré sa návrh nevzťahuje (napr. podmienky pre akumulačnú fázu), sa samozrejme budú riadiť vnútroštátnymi pravidlami.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

3.1.Konzultácie so zainteresovanými stranami

Od júla do októbra 2016 Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu týkajúcu sa osobných dôchodkov v EÚ (vrátane verejného vypočutia), pričom celkovo bolo prijatých 585 príspevkov od širokej škály zainteresovaných strán 16 . Z odpovedí vyplynul silný záujem fyzických osôb z celej EÚ o jednoduché, transparentné a nákladovo efektívne osobné dôchodkové produkty. V rámci verejnej konzultácie bola takisto vznesená požiadavka na spätnú väzbu od subjektov z praxe, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť rámca EÚ pre osobné dôchodky vrátane PEPP. Celkovo sa domnievali, že rámec PEPP predstavuje vhodnú príležitosť na vytvorenie nového dôchodkového produktu, pričom niektoré subjekty z praxe sa už pripravujú na zavedenie PEPP.

3.2.Získavanie a využívanie expertízy

Návrh vychádza zo štúdie týkajúcej sa európskeho osobného dôchodkového rámca, ktorú uskutočnila spoločnosť Ernst & Young v mene Komisie. Štúdia dokončená v júni 2017 mapuje najmä daňové požiadavky a ďalšie právne požiadavky uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a posudzuje sa v nej trhový potenciál pre PEPP. Štúdia priniesla hlavný záver, že daňové režimy v EÚ sú značne rozdielne, čo si vyžaduje dostatočnú flexibilitu rámca EÚ pre PEPP s cieľom prispôsobiť vnútroštátne kritériá. Okrem toho sa v štúdii konštatuje, že v prípade PEPP hodnota trhu s osobnými dôchodkami narastie do roku 2030 z 0,7 bilióna EUR na 2,1 bilióna EUR s PEPP oproti 1,4 bilióna EUR bez PEPP (za predpokladu, že by sa pri PEPP využili existujúce vnútroštátne daňové stimuly pre osobné dôchodkové produkty).

Návrh vychádza aj z technického vyjadrenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) 17 , ktoré sa týkalo rozvoja jednotného trhu EÚ s osobnými dôchodkovými produktmi. Toto poradenstvo vychádza zo skoršej predbežnej správy EIOPA s názvom „Smerom k jednotnému trhu s osobnými dôchodkami 18 “. V technickom vyjadrení sa odporúča:

·zvolenie PEPP namiesto harmonizácie vnútroštátnych režimov a

·vymedzenie kľúčových vlastností PEPP na úrovni EÚ a ponechanie úpravy určitých ďalších daňovo citlivých prvkov na vnútroštátne právo.

V súvislosti s kľúčovými vlastnosťami sa v rámci technického poradenstva odporúča najmä zahrnutie bezpečnej štandardnej investičnej možnosti a podrobných požiadaviek, pokiaľ ide o transparentnosť informácií poskytovaných sporiteľom PEPP. Návrh je v súlade s uvedenými odporúčaniami.

Napokon návrh vychádza:

·zo štúdie OECD s názvom „Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries“ („Zhodnotenie daňového režimu pre financované súkromné dôchodkové plány v krajinách OECD a EÚ“), 19

·z projektu Komisie a OECD o zdaňovaní, finančných stimuloch a dôchodkových úspor, 20

·zo štúdie OECD s názvom „Core Principles of Private Pension Regulation“ („Hlavné zásady regulácie súkromných dôchodkov“) 21 a

·zo štúdie, ktorú uskutočnila spoločnosť Oxera v súvislosti s postavením sporiteľov vo vzťahu k súkromným dôchodkovým produktom v 14 členských štátoch EÚ. 22

3.3.Posúdenie vplyvu

Návrh týkajúci sa PEPP bol podporený kladným stanoviskom, ktorý vydal výbor pre kontrolu regulácie 22. mája 2017 23 po prvom negatívnom stanovisku vydanom 2. mája 2017 24 . Výbor pre kontrolu regulácie vo svojich pripomienkach navrhol, aby sa posúdenie vplyvu viac zameralo na analýzu kľúčových vlastností PEPP, pričom bližšie porovnal vlastnosti PEPP s vlastnosťami existujúcich osobných dôchodkových produktov.

Výbor pre kontrolu regulácie takisto požiadal o podrobnejšiu kvantifikáciu vplyvu možnosti PEPP a o vysvetlenie východiskových predpokladov. Tieto body sa v konečnej verzii posúdenia vplyvu riešia:

·podrobným opisom rôznych možností pre vlastnosti PEPP,

·vysvetlením, akým spôsobom sa inšpirujú existujúcimi osobnými dôchodkovými produktmi s najvyšším indexom penetrácie,

·kvantifikáciou dodatočných objemov vygenerovaných v dôsledku uvedenia PEPP na trh s osobnými dôchodkami a vplyvu na kapitálové trhy.

Návrh je v súlade so závermi posúdenia vplyvu 25 .

Všeobecné politické alternatívy skúmané v rámci posúdenia vplyvu tvorili tieto možnosti:

·žiadne opatrenie na úrovni EÚ,

·rámec PEPP alebo

·harmonizácia vnútroštátnych osobných dôchodkových režimov.

V rámci prvej možnosti by identifikované nedostatky stále pretrvávali (fragmentácia vnútroštátnych kapitálových trhov by zostala, vlastnosti existujúcich osobných dôchodkových produktov by boli nedostatočné a existovali by obmedzenia cezhraničnej prenosnosti a poskytovania). Na rozdiel od toho by tretia možnosť tieto nedostatky riešila. Zahŕňala by však aj harmonizáciu vnútroštátnych daňových režimov pre osobné dôchodky, čo by si vyžadovalo jednohlasnú podporu zo strany členských štátov. Okrem toho by poskytovateľom vznikli významné náklady: najprv by museli všetky svoje osobné dôchodkové produkty prispôsobiť novému režimu. Okrem toho sa tento režim môže priebežne výrazne líšiť od sektorových režimov, v rámci ktorých poskytovatelia distribuujú svoje ostatné finančné produkty.

V rámci posúdenia vplyvu sa preto dospelo k záveru, že druhá možnosť je uprednostňovanou politickou možnosťou, keďže ponúka dodatočný harmonizovaný celoeurópsky rámec, ktorý dopĺňa existujúce vnútroštátne režimy a ktorým sa môžu napraviť identifikované nedostatky použitím cielených riešení, ktorými sa predchádza nadmerným nákladom na dodržiavanie predpisov.

Rámec PEPP by mal pozitívny ekonomický vplyv. Podľa štúdie EY by viedol k nárastu spravovaných aktív na trhu s osobnými dôchodkovými produktmi do roku 2030 z 0,7 bilióna EUR na 2,1 bilióna EUR s PEPP oproti 1,4 bilióna EUR bez PEPP za predpokladu, že sa pre PEPP poskytnú daňové úľavy.

Bude mať aj pozitívny sociálny vplyv, keďže viac ľudí by si mohlo PEPP doplniť svoje ostatné zdroje dôchodkového príjmu, a tým zabezpečiť primeranejší dôchodok. Konkrétne bude mať väčší vplyv na pracovníkov v neštandardných zamestnaniach, na samostatne zárobkovo činné osoby a na mobilných pracovníkov, ktorí majú nedostatočný prístup alebo nemajú žiadny prístup k štátnym alebo zamestnaneckým dôchodkovým systémom. Pozitívny sociálny vplyv bude väčší v členských štátoch, v ktorých sú výber a miera využívania osobných dôchodkových produktov v súčasnosti obmedzené.

Neočakáva sa žiadny významný vplyv na životné prostredie, aj keď výzva určená poskytovateľom, aby pri svojich investíciách zohľadňovali environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy (v spojení s požiadavkami zverejňovania informácií), môže mať pozitívny účinok z hľadiska udržateľnosti.

3.4.Základné práva

Návrh rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov, právo vlastniť majetok, slobodu podnikania a zásadu rovnosti medzi mužmi a ženami. Prispieva k cieľom článku 38 charty, v ktorom sa stanovuje vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Návrh má vplyv na rozpočet EÚ. Konkrétne si dodatočné úlohy európskych orgánov dohľadu (ESA) budú vyžadovať zvýšenie zdrojov, ako aj určité prevádzkové investície. Tieto úlohy zahŕňajú:

·udeľovanie povolení pre PEPP,

·vypracovanie dodatočných usmernení alebo

·centrálny register všetkých povolených PEPP.

Odhad nákladov na rok 2019 je 1 000 000 EUR vrátane jednorazovej investície na prevádzkové záležitosti, pričom do roku 2021 dosiahnu celkovo približne 1 200 000 EUR za rok. V rámci súčasných mechanizmov spolufinancovania európskych orgánov dohľadu bude 40 % tohto financovania zahrnutých do rozpočtu EÚ a ako také neprekročí hranice stanovené v súčasnom viacročnom finančnom rámci, ktorý platí do roku 2020.

5.ĎALŠIE PRVKY

5.1.Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Keď nariadenie nadobudne účinnosť, Komisia bude monitorovať kľúčové ukazovatele výkonnosti v polovici trvania vo vzťahu k príslušným cieľom. Tieto ukazovatele zahŕňajú:

·celkovú mieru využívania osobných dôchodkových produktov z hľadiska spravovaných aktív a geografický a sektorový rozptyl poskytovateľov PEPP a investícií do PEPP (cieľ spočívajúci vo zvýšení investícií v EÚ a v príspevku k dokončeniu únie kapitálových trhov),

·počet registrácií PEPP a relatívny podiel osobných dôchodkových produktov (vrátane vnútroštátnych produktov a PEPP) ako percento finančných aktív domácností (cieľ spočívajúci v zlepšení vlastností produktov na osobnom dôchodkovom trhu) a

·počet poskytovateľov využívajúcich povolenie na cezhraničnú činnosť a relatívny podiel PEPP s viac ako jednou vnútroštátnou zložkou v porovnaní so všetkými osobnými dôchodkovými produktmi (cieľ spočívajúci vo zvýšení cezhraničného poskytovania a prenosnosti osobných dôchodkových produktov).

Údaje zhromaždené európskymi orgánmi dohľadu by mohli uľahčiť monitorovanie ukazovateľov výkonnosti PEPP.

Okrem toho Komisia posúdi, v akom rozsahu členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zohľadnili odporúčanie Komisie pre preferenčné daňové zaobchádzanie pre PEPP.

Návrh zahŕňa hodnotenie, ktoré sa uskutoční päť rokov po dni začatia uplatňovania nariadenia.

5.2.Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Navrhované nariadenie o PEPP má 11 kapitol. Okrem prvej kapitoly (všeobecné ustanovenia) a poslednej kapitoly (záverečné ustanovenia) štruktúra kopíruje životný cyklus produktu.

V kapitole I sa vymedzujú ciele navrhovaného nariadenia, medzi ktoré patrí:

·získanie väčšieho objemu kapitálu a zabezpečenie jeho využívania na dlhodobé európske investície do reálnej ekonomiky,

·ponuka vylepšených vlastností produktu, aby občania mali prospech z jednoduchého, bezpečného a nákladovo efektívneho osobného dôchodkového produktu a aby si mohli vybrať z rôznych typov poskytovateľov PEPP, a

·podpora cezhraničného poskytovania a prenosnosti PEPP.

Kapitola I obsahuje vymedzenia dôležitých pojmov navrhovaného nariadenia vrátane „celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu“, „účtu PEPP“, „dôchodkových dávok“, „akumulačnej fázy“, „fázy čerpania“, „poskytovateľa“ a „distribútora PEPP“, „prenosnosti PEPP“ a „zmeny poskytovateľov“.

V článku o uplatniteľných predpisoch sa vysvetľuje vzťah medzi navrhovaným nariadením, zmluvnými ustanoveniami týkajúcimi sa PEPP a vnútroštátnymi predpismi, ktoré upravujú danú oblasť.

V kapitole II sa zavádza zásada, podľa ktorej by oprávnenie žiadať o povolenie poskytovať PEPP (t. j. vytvoriť a distribuovať ich) mali iba finančné podniky, ktorým už príslušné orgány udelili povolenie na úrovni EÚ podľa príslušných sektorových právnych nástrojov. Povolenie pôsobiť ako poskytovateľ PEPP, t. j. používať označenie „PEPP“ pre osobné dôchodkové produkty, bude udeľovať jediný orgán EÚ, konkrétne EIOPA. Označenie „PEPP“ alebo „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ vo vzťahu k osobnému dôchodkovému produktu možno používať len v prípade, že EIOPA udelil povolenie na poskytovanie osobného dôchodkového produktu pod označením „PEPP“. Existujúce osobné dôchodkové produkty sa môžu zmeniť na PEPP po udelení povolenia od EIOPA, ktorý sa musí poradiť s príslušným orgánom dohľadu finančného podniku pred tým, ako rozhodne o odmietnutí alebo schválení jeho žiadosti.

Okrem toho sa v kapitole II stanovujú pravidlá, ktorými sa má zabezpečiť, aby PEPP mohli distribuovať aj finančné podniky, ktoré ich nevytvorili. Môžu tak robiť finančné podniky, ktorým príslušné vnútroštátne orgány udelili osobitné povolenie na distribúciu, ako aj sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia registrovaní na základe smernice 2016/97 EÚ (smernica o distribúcii poistenia).

Pokiaľ ide o umožnenie uplatnenia slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa poskytovateľmi PEPP, príslušné právomoci sa medzi príslušné orgány domovských a hostiteľských členských štátov rozdeľujú v kapitole III. Berúc do úvahy obavy niektorých členských štátov v súvislosti s možnými nerovnakými podmienkami z dôvodu rozličných prudenciálnych režimov, ktorým podliehajú rôzne skupiny potenciálnych poskytovateľov PEPP, režim udeľovania povolení by do veľkej miery zmiernil súťažné účinky rôznych prudenciálnych režimov, pokiaľ sa bude opierať o príslušné orgány domovských a hostiteľských členských štátov spolu s právomocou udeľovať povolenie používať predmetné označenie, ktorá sa zveruje EIOPA.

Kapitola III takisto obsahuje ustanovenia o prenosnosti. Tá sporiteľom PEPP, ktorí si zmenia miesto pobytu presťahovaním sa do iného členského štátu, umožňuje naďalej platiť príspevky v rámci PEPP, ktorý si zakúpili u poskytovateľa v pôvodnom členskom štáte. V takom prípade si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého PEPP.

Mechanizmus, ktorý je základom služby prenosnosti, predpokladá otvorenie novej zložky v rámci každého individuálneho účtu PEPP. Táto zložka bude v súlade s právnymi požiadavkami a podmienkami na uplatňovanie daňových stimulov, ktoré pre PEPP na vnútroštátnej úrovni stanoví členský štát, do ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje. V navrhovanom nariadení sa stanovuje mechanizmus na otváranie nových zložiek, prevod nadobudnutých práv medzi týmito zložkami a poskytovanie informácií o tejto možnosti, pričom sa uplatňuje prístup založený na postupných krokoch. Počas prvých troch rokov uplatňovania nariadenia budú poskytovatelia PEPP povinní informovať o dostupných zložkách. Následne budú sporitelia PEPP oprávnení otvoriť si vnútroštátne zložky pokrývajúce režimy všetkých členských štátov.

Cieľom kapitoly IV je dosiahnuť najväčšiu možnú transparentnosť týkajúcu sa vlastností PEPP, najmä v prospech potenciálnych sporiteľov PEPP. V dotknutých ustanoveniach sa konkrétne objasňuje, že všetky dokumenty a informácie týkajúce sa PEPP sa poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom PEPP elektronicky – elektronická distribúcia je štandardnou možnosťou. Poskytovatelia a distribútori PEPP musia uvedené dokumenty a informácie poskytnúť bezodplatne aj na trvanlivom nosiči.

Pokiaľ ide o poradenstvo, od poskytovateľov PEPP sa očakáva, že uskutočnia test vhodnosti a primeranosti vo vzťahu k potenciálnym sporiteľom PEPP, aj keď sporitelia sa môžu vzdať svojho práva na poradenstvo, ak si zvolia štandardnú možnosť.

Základným prvkom poskytovania informácií pred uzavretím zmluvy je dokument s kľúčovými informáciami o PEPP. V navrhovanom nariadení je podrobne opísaná jeho forma, obsah a podmienky poskytovania.

Pokiaľ ide o informácie poskytované počas trvania zmluvy o PEPP, poskytovateľ musí poskytnúť výkaz dávok PEPP. Obsahovať bude tieto informácie:

·nadobudnuté nároky alebo akumulovaný kapitál,

·plné alebo čiastočné záruky v rámci systému PEPP a

·prípadná povaha záruky a mechanizmov na ochranu jednotlivých nadobudnutých nárokov.

Kapitola V sa týka akumulačnej fázy PEPP vrátane investičných pravidiel pre poskytovateľov PEPP a sporiteľov PEPP. Ustanovenia vzťahujúce sa na poskytovateľov PEPP sú odvodené od zásady obozretnosti 26 a poskytujú bezpečný a spoľahlivý rámec pre investičné politiky.

Pokiaľ ide o sporiteľov PEPP, poskytovatelia PEPP im musia ponúknuť najviac päť investičných možností, z ktorých jedna je štandardnou investičnou možnosťou, ktorá sporiteľom PEPP zaručí, že získajú späť aspoň investovaný kapitál. Všetky investičné možnosti musia poskytovatelia PEPP navrhnúť na základe osvedčených metód na zníženie rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov PEPP. Po uzatvorení zmluvy o PEPP si sporitelia PEPP musia vybrať investičnú možnosť a musia mať možnosť ju bezplatne zmeniť každých päť rokov akumulácie.

Pokiaľ ide o všetky ostatné podmienky týkajúce sa akumulačnej fázy, stanovenie ich rozsahu sa ponecháva na členské štáty. Medzi tieto podmienky môžu patriť:

·vekové limity pre začatie akumulačnej fázy,

·minimálne trvanie akumulačnej fázy,

·maximálne a minimálne splácané sumy a ich nepretržitosť a

·podmienky redemácie pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v prípade osobitne ťažkej životnej situácie.

V kapitole VI sa stanovuje mechanizmus na vymenovanie depozitára v prípade systému PEPP, v rámci ktorého sporitelia PEPP a poberatelia PEPP v plnom rozsahu znášajú investičné riziko. Ustanovenia sa vzťahujú na úschovu aktív, povinnosti depozitára v oblasti dohľadu a jeho zodpovednosť.

V navrhovanom nariadení sa vyžaduje stanovenie takých postupov, ktoré zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám, najmä spotrebiteľským združeniam, umožnia podávať sťažnosti proti poskytovateľom a distribútorom PEPP. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať. Zriadiť sa musia aj vhodné mechanizmy pre nestranné a nezávislé postupy mimosúdneho riešenia sporov medzi sporiteľmi PEPP a poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP na základe sťažností a prostriedkov nápravy.

V navrhovanom nariadení je zahrnutá možnosť pre poskytovateľov PEPP, aby kryli riziko smrti a ďalšie biometrické riziká.

V kapitole VII sa upravuje zmena poskytovateľov PEPP. Na základe žiadosti sporiteľa PEPP sa akýkoľvek kladný zostatok prevedie z účtu PEPP, vedeného u prevádzajúceho poskytovateľa, na nový účet PEPP otvorený u nového prijímajúceho poskytovateľa, pričom prvý účet PEPP sa zruší. Službu zmeny poskytovateľov môžu poskytovať poskytovatelia PEPP usadení v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v rôznych členských štátoch (cezhraničná zmena). Predpokladá sa strop pre celkové poplatky a náklady, ktorých úhradu môže prevádzajúci poskytovateľ PEPP vyžadovať od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý bol u neho vedený.

V kapitole VIII sa ponecháva na členské štáty, aby stanovili väčšinu podmienok PEPP vzťahujúcich sa na fázu čerpania, najmä:

·stanovenie veku odchodu do dôchodku,

·povinné prepojenie medzi dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a začiatkom fázy čerpania,

·minimálne obdobie účasti v systéme PEPP a

·maximálne obdobie pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku na vstup do systému PEPP.

Pokiaľ ide o formy výplat (napr. anuít, jednorazových platieb, platieb čerpania príjmu), tým, že sa poskytovateľom PEPP, sporiteľom PEPP a poberateľom PEPP poskytne voľnosť pri určovaní formy (foriem), v návrhu sa táto flexibilita vo vzťahu k členským štátom stanovuje ako záväzná podmienka, ktorá môže mať vplyv na dostupnosť vnútroštátnych daňových stimulov pre PEPP v niektorých členských štátoch.

V kapitole IX rozdeľuje povinnosti dohľadu medzi EIOPA a príslušné vnútroštátne orgány. Od EIOPA sa požaduje, aby monitoroval dôchodkové systémy zriadené alebo distribuované na území EÚ s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie „PEPP“ alebo či z nich nevyplýva, že sú PEPP, okrem prípadu, že by sa povolili na základe navrhovaného nariadenia.

V kapitole X sa stanovuje, ktoré porušenia ustanovení navrhovaného nariadenia môžu viesť k pokutám, akým spôsobom môžu príslušné vnútroštátne orgány uložiť tieto pokuty a akým spôsobom by sa mali porušenia a pokuty oznamovať.

V kapitole XI sa Európskej komisii udeľuje právomoc prijať delegované akty v týchto oblastiach:

·konflikt záujmov,

·stimuly,

·predaj PEPP s poradenstvom a bez neho,

·požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy,

·poskytovanie informácií počas trvania zmluvy a

·podávanie správ vnútroštátnym orgánom a investičné možnosti.

Komisia prijme aj regulačné technické predpisy pre obsah a poskytovanie dokumentu s kľúčovými informáciami a vykonávacie technické predpisy pre štandardizovaný formát na predkladanie výkazu dávok PEPP.

Komisia je povinná uskutočniť hodnotenie nariadenia päť rokov po dátume nadobudnutia jeho účinnosti. Hodnotenie sa konkrétne zameria na spôsob fungovania jeho pravidiel a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní, na rozsah, v akom poskytovatelia PEPP používajú označenie „PEPP“, na geografický a sektorový rozptyl poskytovateľov PEPP a investícií do PEPP, na vplyv tohto nariadenia na trh s osobnými dôchodkami, na primeranosť požiadaviek na informácie podľa kapitoly IV, na vhodnosť doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia o stimuloch pre investovanie do PEPP, na existenciu akýchkoľvek prekážok, ktoré môžu brániť investovaniu do osobných dôchodkových produktov používajúcich označenie „PEPP“ vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie na sporiteľov PEPP, na výšku poplatkov a nákladov, ktorých úhradu poskytovatelia PEPP vyžadujú za otvorenie nových zložiek v rámci individuálnych účtov PEPP sporiteľov PEPP, a na vplyv investičných rozhodnutí súvisiacich s PEPP na environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

2017/0143 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 27 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Úspory domácností EÚ patria k najvyšším na svete, ale väčšina týchto úspor je na bankových účtoch s krátkymi splatnosťami. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva a nízke úrokové miery.

(2)Osobné dôchodky sú dôležité z hľadiska prepojenia dlhodobých sporiteľov s dlhodobými investičnými príležitosťami. Väčší európsky trh s osobnými dôchodkami podporí ponuku finančných prostriedkov pre inštitucionálnych investorov a investície do reálnej ekonomiky.

(3)Fungovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami v súčasnosti prekáža vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera prenosnosti osobných dôchodkových produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia osobných dôchodkových produktov.

(4)Únia kapitálových trhov pomôže mobilizovať kapitál v Európe a usmerniť ho do všetkých obchodných spoločností vrátane malých a stredných podnikov, infraštruktúry a dlhodobých udržateľných projektov, ktoré to potrebujú na rozšírenie a vytvorenie pracovných miest. Jedným z hlavných cieľov únie kapitálových trhov je zvýšiť investície a rozšíriť možnosti pre retailových investorov, aby sa zabezpečilo účinnejšie využitie európskych úspor.

(5)Ako Komisia oznámila v septembri 2015 vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov 28 , „Komisia posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a určí, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ“.

(6)Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 29 zdôraznil, že „treba podporovať prostredie, ktoré stimuluje inovácie finančných produktov, vytvára väčšiu rozmanitosť a prínosy pre reálnu ekonomiku a poskytuje zvýšené stimuly pre investície, a ktoré tiež môže prispieť k zabezpečeniu primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, napríklad vypracovaním celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), s jednoduchým transparentným dizajnom“.

(7)Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2016 30 vyzvala na „rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov“.

(8)Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy 31 oznámila, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ [...] Zvažované možnosti zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, ktorý by mohol byť predložený v roku 2017.“

(9)Komisia vo svojom oznámení o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania 32 oznámila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupnými a dobrovoľnými úsporami osobných dôchodkov, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investície osobných dôchodkov“.

(10)Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. Domácnostiam poskytne lepšie možnosti na splnenie dôchodkových cieľov.

(11)Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich dôchodkových produktov a systémov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať.

(12)V nariadení sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako sú distribúcia, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenosnosť. Prostredníctvom harmonizácie týchto základných vlastností sa zlepší úroveň rovnakých podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov ako celok a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere normalizovaného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využiť vnútorný trh prostredníctvom prevodu svojich dôchodkových práv do zahraničia a prostredníctvom ponuky širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude existovať menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky na úspory z rozsahu, čo by malo byť prínosné pre sporiteľov.

(13)V článku 114 ZFEÚ sa povoľuje prijatie aktov v podobe nariadení alebo smerníc. Uprednostňuje sa prijatie nariadenia, pretože by bolo priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Pomocou nariadenia by sa preto umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery využívania PEPP a rýchlejšie by sa prispelo k riešeniu potreby väčšieho množstva dôchodkových úspor a investícií v kontexte únie kapitálových trhov. Keďže v tomto nariadení sa harmonizujú základné vlastnosti produktov PEPP, nevzťahujú sa na ne osobitné vnútroštátne predpisy, a tak sa nariadenie v tomto prípade javí ako lepšia možnosť ako smernica. Naopak na vlastnosti, ktoré sú mimo rámca pôsobnosti nariadenia (napr. podmienky akumulačnej fázy), sa vzťahujú vnútroštátne predpisy.

(14)Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotným povolením vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na základe jednotného súboru pravidiel.

(15)Jednotný pas PEPP zabezpečí vytvorenie jednotného trhu s PEPP.

(16)S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tomto nariadení. V prípade, že distribútori a poskytovatelia PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu by mal zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov stanovených v tomto nariadení, pretože má užšie styky s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovedností medzi príslušnými orgánmi z domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že na jeho území dochádza k porušeniam záväzkov, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal mať povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(17)V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú ekonomickú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie a pravidiel výkonu ekonomickej činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie záväzkov, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, aby vykonal primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností. S ohľadom na ochranu spotrebiteľov by príslušný orgán hostiteľského členského štátu mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(18)Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania ekonomickej činnosti distribútorov a poskytovateľov PEPP v celej Únii bez ohľadu na to, či sa vykonáva na základe slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané charakteru, rozsahu a zložitosti rizík prítomných v rámci ekonomickej činnosti konkrétneho poskytovateľa alebo distribútora bez ohľadu na dôležitosť príslušného poskytovateľa alebo distribútora z hľadiska celkovej finančnej stability trhu.

(19)Celoeurópsky rozmer PEPP možno rozvinúť nielen na úrovni poskytovateľa prostredníctvom možností na cezhraničnú činnosť, ale aj na úrovni sporiteľa PEPP prostredníctvom prenosnosti PEPP, čím sa prispeje k zabezpečeniu osobných dôchodkových práv osôb vykonávajúcich svoje právo na voľný pohyb podľa článkov 21 a 45 ZFEÚ. Prenosnosť zahŕňa aj situáciu, keď sporiteľ zmení miesto svojho pobytu do iného členského štátu bez zmeny poskytovateľa PEPP, zatiaľ čo zmena poskytovateľa PEPP nemusí nevyhnutne zahŕňať zmenu pobytu.

(20)PEPP by mal zahŕňať národné zložky; každá zložka by mala zodpovedať vlastnostiam osobného dôchodkového produktu, ktoré umožnia, aby príspevky do PEPP spĺňali požiadavky na získanie stimulov. Na úrovni jednotlivého sporiteľa PEPP by sa prvá zložka mala vytvoriť pri otvorení PEPP.

(21)S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod, povinnosť poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce zložky za každý členský štát sa bude uplatňovať tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Po uvedení PEPP na trh by však mal poskytovateľ poskytnúť informácie o tom, ktoré národné zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu spotrebiteľov.

(22)Po zohľadnení charakteru zriadeného dôchodkového systému a súvisiaceho administratívneho zaťaženia by distribútori a poskytovatelia PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by distribútori a poskytovatelia PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých štádiách dôchodkového systému – v štádiu pred registráciou, v štádiu členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale vierohodný.

(23)Potenciálni sporitelia PEPP by pred začlenením do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky potrebné informácie na informovanú voľbu.

(24)Tvorcovia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP predtým, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 33 , ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo nutné vypracúvať.

(25)S cieľom zaistiť rozsiahle šírenie a dostupnosť dokumentov s kľúčovými informáciami o PEPP by sa týmto nariadením malo ustanoviť, aby tvorca PEPP zverejňoval dokumenty s kľúčovými informáciami o PEPP na svojom webovom sídle.

(26)Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky na výpočet dôchodkových produktov. Na to, aby tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať aj náklady a poplatky účtované rôznymi tvorcami PEPP spolu so všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli tvorcovia PEPP.

(27)Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP dodatočne k prvkom, ktoré už sú stanovené v dokumente s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, a prezentácia týchto informácií by sa mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov, ktoré doplnia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie z 8. marca 2017 34 , zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov prezentácie informácií spotrebiteľom.

(28)Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by mal byť jasne odlíšiteľný a oddelený od akýchkoľvek marketingových oznámení.

(29)Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im predstavia kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite.

(30)Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do dôchodku informovať o možnostiach vyplácania dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky nevyplácajú ako doživotná anuita, členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, by mali dostať informácie o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku.

(31)V štádiu vyplácania dôchodkových dávok by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o dávkach a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď v štádiu vyplácania značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok PEPP. Poberatelia dávok PEPP by mali dostávať informácie aj o každom znížení splatných dávok, a to pred uplatnením každého takéhoto zníženia a po prijatí rozhodnutia o znížení. V záujme najlepšieho postupu sa odporúča, aby poskytovatelia PEPP túto skutočnosť oznámili poberateľom dávok PEPP ešte pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

(32)Na to, aby poskytovatelia PEPP primerane chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

(33)Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku.

(34)Týmto nariadením by sa mala poskytovateľom PEPP zaistiť primeraná úroveň slobody investícií. Poskytovatelia PEPP ako investori s veľmi dlhým investičným horizontom s nízkymi rizikami likvidity majú možnosť prispieť k rozvoju únie kapitálových trhov prostredníctvom investovania do nelikvidných aktív ako sú akcie a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v mnohostranných obchodných systémoch (ďalej len „MTF“) alebo organizovaných obchodných systémoch (ďalej len „OTF“) v rámci limitov obozretnosti. Môžu využívať aj výhody medzinárodnej diverzifikácie. Investovanie do akcií v iných menách, než sú meny, v ktorých majú záväzky, a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v MTF alebo OTF by sa preto nemalo obmedzovať z iných dôvodov ako sú dôvody obozretnosti, a to v súlade so zásadou obozretnosti na ochranu záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP.

(35)V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, aby umiestnili dostatočnú časť portfólia svojich aktív do udržateľných investícií do reálnej ekonomiky s dlhodobými hospodárskymi prínosmi najmä do infraštruktúrnych projektov a obchodných spoločností.

(36)Environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík.

(37)S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť vytvárať investičnú politiku v súlade so zásadou obozretnosti, malo by sa im zabrániť v investovaní vo vysoko rizikových a nespolupracujúcich jurisdikciách, ktoré určí Finančná akčná skupina.

(38)Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal vypracovať prehľad investičných možností poskytovaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci prvky, ktoré investorom umožnia prijať investičné rozhodnutie (vrátane počtu investičných možností, z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe pri registrácii PEPP by mal mať sporiteľ PEPP v primeraných intervaloch (každých päť rokov) možnosť meniť túto voľbu, aby sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná stabilita na vykonávanie dlhodobej investičnej stratégie a zároveň aj ochrana investora.

(39)Štandardná investičná voľba by mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie investovaného kapitálu. Poskytovatelia PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie.

(40)Príslušný orgán by mal uplatňovať svoje právomoci, pričom medzi hlavné ciele by mala patriť ochrana práv sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP a stabilita a riadne hospodárenie poskytovateľov PEPP.

(41)Ak je poskytovateľom PEPP inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo investičná spoločnosť, mala by vymenovať depozitára na účely úschovy aktív. Je to potrebné na ochranu spotrebiteľov, pretože v odvetvových právnych predpisoch uplatniteľných na inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a investičné spoločnosti sa nestanovuje vymenovanie depozitára.

(42)Transparentnosť nákladov a poplatkov je nevyhnutná na vybudovanie dôvery sporiteľov PEPP a na informovanú voľbu. Malo by sa teda zakázať používanie netransparentných postupov na tvorbu cien.

(43)S cieľom splniť ciele stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podmienok na vykonávanie intervenčných právomocí orgánom EIOPA a príslušnými orgánmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(44)Komisia by mala prijať návrh vykonávacích technických predpisov vypracovaný európskymi orgánmi dohľadu prostredníctvom spoločného výboru, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah špecifických prvkov dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP, na ktoré sa nevzťahujú [regulačné technické predpisy z dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení] v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 35 , nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 36 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 37 . Komisia by mala doplniť technickú prácu európskych orgánov dohľadu vykonaním spotrebiteľských testov prezentácie dokumentu s kľúčovými informáciami navrhnutého európskymi orgánmi dohľadu.

(45)Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP podať žalobu na súde, medzi distribútormi alebo poskytovateľmi PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť ľahko dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy na alternatívne riešenie sporov (ARS) vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

(46)Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu na riešenie sporov by distribútori a poskytovatelia PEPP mali zaviesť účinný postup na riešenie sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť predtým ako sa spor predloží na riešenie v rámci postupu na alternatívne riešenie sporov alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by distribútor alebo poskytovateľ PEPP mal odpovedať na sťažnosť. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primerané a účinné zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

(47)S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu.

(48)Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia.

(49)Pred udelením oprávnenia na zmenu by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch postupu, ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny.

(50)Na úspešnú zmenu poskytovateľa je potrebná spolupráca odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by mal teda prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP poskytnúť všetky informácie potrebné na obnovenie platieb na druhom účte PEPP. Takéto informácie by však nemali presahovať rámec potrebný na vykonanie zmeny poskytovateľa.

(51)S cieľom uľahčiť cezhraničnú zmenu poskytovateľa by sa sporiteľovi PEPP malo povoliť požiadať nového poskytovateľa PEPP, aby sporiteľovi PEPP poskytol podrobné informácie o novom účte PEPP, pokiaľ možno v rámci jedného stretnutia s novým poskytovateľom PEPP.

(52)Sporitelia PEPP by nemali byť vystavení finančným stratám (vrátane poplatkov a úrokov) spôsobeným akoukoľvek chybou zo strany ktoréhokoľvek poskytovateľa PEPP zapojeného do procesu zmeny poskytovateľa. Sporitelia PEPP by najmä nemali znášať žiadnu finančnú stratu vyplývajúcu z platby dodatočných poplatkov, úrokov alebo iných položiek a ani pokút, sankcií či akéhokoľvek iného druhu finančného poškodenia v dôsledku omeškaného vykonania zmeny poskytovateľa.

(53)Pri registrácii PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, a potom by raz za päť rokov mali mať možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám.

(54)Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP širokú škálu výplatných možností. Týmto prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je to politicky priechodné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré výplatné možnosti chcú podporovať.

(55)Mala by sa zaručiť úplná transparentnosť nákladov a poplatkov súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Budú k dispozícii porovnávacie informácie o jednotlivých produktoch, a tak sa bude stimulovať konkurenčná tvorba cien.

(56)Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čím sa prispeje k celoeurópskemu charakteru dôchodkového produktu.

(57)EIOPA by mal spolupracovať s vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a mal by uľahčovať ich spoluprácu. V tomto smere by EIOPA mal zohrávať úlohu v právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov uplatňovať opatrenia dohľadu prostredníctvom poskytovania dôkazov o porušeniach týkajúcich sa PEPP. EIOPA by mal takisto poskytovať záväznú mediáciu v prípade rozporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách.

(58)S cieľom zabezpečiť, aby finančné spoločnosti, ktoré tvoria PEPP, ako aj finančné spoločnosti a osoby, ktoré distribuujú PEPP, dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť, aby sa na ne vzťahovalo podobné zaobchádzanie v rámci celej Únie, mali by sa zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie a iné opatrenia.

(59)V súlade s oznámením Komisie z 8. decembra 2010 s názvom „Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb“ 38 a s cieľom zaistiť splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je dôležité, aby členské štáty prijali potrebné kroky na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a opatrenia.

(60)Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré sú predmetom vnútroštátneho trestného práva. Zachovaním trestných sankcií za porušenia tohto nariadenia namiesto správnych sankcií by sa však nemala obmedziť alebo inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám a informácie si včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to aj po akomkoľvek predložení predmetných porušení príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(61)Príslušné orgány by mali mať plnú moc ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie finančné spoločnosti a ich manažérov.

(62)Pri stanovovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a úrovne správnych peňažných sankcií by príslušné orgány mali zohľadniť všetky relevantné okolnosti s cieľom zaistiť konzistentné uplatňovanie sankcií v rámci celej Únie.

(63)S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach a sankciách mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť, a s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľov tým, že sa upozornia na produkty PEPP distribuované v rozpore s týmto nariadením, by sa tieto rozhodnutia mali uverejňovať pod podmienkou, že lehota na podanie opravného prostriedku uplynula a opravný prostriedok nebol podaný, ak takéto zverejnenie neohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie.

(64)S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zaviesť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.

(65)Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(66)Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 39 a akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 40 .

(67)Daňové stimuly môžu mať rôzne formy a zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore využívania osobných dôchodkových produktov vo viacerých členských štátoch. V mnohých členských štátoch možno na príspevky uhrádzané na osobné dôchodkové produkty uplatniť nejakú formu daňovej úľavy, či už explicitnú alebo implicitnú.

(68)Toto nariadenie netreba chápať tak, že zaväzuje členské štáty k tomu, aby na produkty PEPP uplatňovali rovnaké daňové pravidlá, aké by uplatňovali na porovnateľné osobné dôchodkové produkty v rámci svojho vnútroštátneho práva. Pri uplatňovaní zásady národného zaobchádzania, ktorá vyplýva z článkov 21 a 45 ZFEÚ vo výklade Súdneho dvora Európskej únie, by však malo byť možné, aby sa na PEPP, ktorý je objektívne porovnateľný s osobným dôchodkovým produktom distribuovaným v danom členskom štáte, vzťahovala rovnaká daňová úľava, aká sa udeľuje osobnému dôchodkovému produktu v tomto členskom štáte, ak tam sporiteľ PEPP podlieha zdaneniu. Platí to aj vtedy, ak PEPP poskytuje poskytovateľ z iného členského štátu.

(69)Po uvedení PEPP na trh sa členské štáty vyzývajú k tomu, aby zohľadnili odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/... a aby rozšírili výhody spojené s daňovými zvýhodneniami, ktoré udeľujú vnútroštátnym osobným dôchodkovým produktom, aj na PEPP.

(70)Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov.

(71)Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na ochranu osobných údajov, vlastnícke právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

(72)Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie ochrany sporiteľov PEPP a zvýšenie ich dôvery v produkty PEPP vrátane cezhraničnej distribúcie týchto produktov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, vytvárania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ a dohľadu nad nimi.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.„osobný dôchodkový produkt“ je produkt:

a)ktorý je založený na zmluve uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom;

b)ktorého výslovný cieľ sa týka dôchodku;

c)ktorým sa zabezpečuje akumulácia kapitálu do dôchodku len s obmedzenými možnosťami predčasne vypovedať zmluvu pred odchodom do dôchodku;

d)ktorým sa zabezpečuje príjem na dôchodku;

2.„celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje regulovaný finančný podnik, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

3.„sporiteľ PEPP“ je:

a)retailový klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES 41 ;

b)klient, resp. zákazník v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES 42 , ak by sa klient nemohol považovať za profesionálneho klienta v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ;

4.„plán PEPP“ je zmluva, dohoda, správcovská listina alebo pravidlá, v ktorých sa stanovuje, ktoré dôchodkové dávky a za akých podmienok sa poskytnú na základe individuálneho plánu dôchodkového sporenia dohodnutého s poskytovateľom PEPP;

5.„účet PEPP“ je osobný dôchodkový účet vedený v mene sporiteľa PEPP alebo poberateľa PEPP, ktorý sa používa na uskutočňovanie transakcií a ktorý umožňuje sporiteľovi PEPP uhrádzať pravidelné príspevky na svoj dôchodok a poberateľovi PEPP poberať dôchodkové dávky;

6.„poskytovanie PEPP“ je vytváranie a distribúcia PEPP;

7.„poberateľ PEPP“ je osoba poberajúca dôchodkové dávky PEPP;

8.„distribúcia PEPP“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poskytnutí PEPP, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých zmluvách týkajúcich sa dôchodku v súlade s kritériami, ktoré si klienti PEPP zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj zostavenia rebríčka dôchodkových produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy týkajúcej sa dôchodku, keď klient PEPP môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu týkajúcu sa dôchodku prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;

9.„dôchodkové dávky PEPP“ sú dávky uhrádzané v súvislosti s dosiahnutím alebo očakávaním dosiahnutia veku odchodu do dôchodku. Tieto dávky môžu mať podobu doživotných platieb, dočasných platieb, jednorazovej platby alebo akejkoľvek ich kombinácie;

10.„akumulačná fáza“ je obdobie akumulácie aktív (splácaných súm) na účte PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým poberateľ PEPP nedosiahne vek odchodu do dôchodku;

11.„fáza čerpania“ je obdobie čerpania aktív akumulovaných na účte PEPP s cieľom financovať nároky na dôchodok alebo iný príjem;

12.„anuita“ je suma, ktorá sa ako vrátenie investície uhrádza v určených intervaloch počas určitého obdobia, napríklad obdobia života poberateľa PEPP alebo určitý počet rokov;

13.„platby čerpania“ sú možnosťou poberateľov PEPP do určitej výšky pravidelne čerpať ľubovoľné sumy;

14.„poskytovateľ PEPP“ je finančný podnik, ktorému bolo udelené povolenie vytvárať a distribuovať PEPP;

15.„distribútor PEPP“ je finančný podnik, ktorému bolo udelené povolenie distribuovať PEPP, ktoré nevytvoril, ako aj sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia;

16.„trvanlivý nosič“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)umožňuje klientovi PEPP uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným na budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a

b)umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

17.„príslušné orgány“ poskytovateľov PEPP sú vnútroštátne orgány, ktoré každý členský štát určil, aby vykonávali dohľad nad poskytovateľmi PEPP;

18.„domovský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát, v ktorom má poskytovateľ PEPP svoje sídlo;

19.„hostiteľský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát s výnimkou domovského členského štátu, v ktorom poskytovateľ PEPP vytvára alebo distribuuje PEPP;

20.„zložka“ je zložka otvorená v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky a podmienky na využívanie stimulov, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým môže byť jednotlivec v rámci každej zložky sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre akumulačnú fázu a fázu čerpania;

21.„kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

22.„finančný nástroj“ sú nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

23.„depozitár“ je inštitúciou, ktorá zodpovedá za úschovu aktív a dohľad nad dodržiavaním pravidiel pre fondy a príslušných právnych predpisov;

24.„štandardná investičná možnosť“ je investičnou stratégiou uplatňovanou v prípade, že sporiteľ PEPP nevydal žiadne pokyny týkajúce sa spôsobu investovania prostriedkov akumulovaných na jeho účte PEPP;

25.„metódy zmierňovania rizika“ sú metódy na systematické znižovanie rozsahu expozície voči riziku a/alebo pravdepodobnosti jeho výskytu;

26.„zmena poskytovateľov“ je prevod akéhokoľvek kladného zostatku z účtu PEPP na iný účet PEPP od poskytovateľa PEPP inému poskytovateľovi PEPP na žiadosť klienta PEPP, pri ktorom sa môže a nemusí zrušiť pôvodný účet;

27.„poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť alebo na podnet poskytovateľa alebo distribútora PEPP v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o zakúpení PEPP;

28.„klient PEPP“ je sporiteľ PEPP, potenciálny sporiteľ PEPP a/alebo poberateľ PEPP.

Článok 3
Uplatniteľné predpisy

Na poskytovanie PEPP sa vzťahuje:

a)toto nariadenie;

b)v prípade, že sa tak stanovuje v tomto nariadení, ustanovenia zmluvy o poskytnutí PEPP uzatvorenej medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP;

c)vo veciach neupravených v tomto nariadení alebo vo veciach upravených týmto nariadením iba čiastočne vo zvyšnej časti, ktorá nie je upravená:

i)ustanoveniami právnych predpisov prijatých členskými štátmi pri vykonávaní opatrení EÚ týkajúcich sa osobitne PEPP;

ii)ustanoveniami právnych predpisov členských štátov, ktoré by sa vzťahovali na porovnateľný osobný dôchodkový produkt vytvorený a distribuovaný v súlade s právom členského štátu, v ktorom má sídlo subjekt, ktorý produkt vytvoril.

KAPITOLA II
POVOLENIE

Článok 4
Povolenie

1.PEPP možno vytvoriť a distribuovať v Únii len v prípade, že preň udelil povolenie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) v súlade s týmto nariadením.

2.Povolenie pre PEPP je platné vo všetkých členských štátoch. Držiteľ povolenia je oprávnený vytvárať a distribuovať PEPP v súlade s týmto povolením od EIOPA.

Článok 5
Žiadosť o udelenie povolenia pre PEPP

1.Žiadosť o udelenie povolenia pre PEPP môžu podať len tieto finančné podniky:

a) úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ 43 ;

b)poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES 44 a ktoré poskytujú priame životné poistenie podľa článku 2 ods. 3 a prílohy II smernice 2009/138/ES;

c)inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli registrované alebo ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341/EÚ 45 ;

d)investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2014/65/EÚ a ktoré poskytujú službu riadenia portfólia alebo investičné poradenstvo;

e)investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES 46 ;

f)správcovia alternatívnych investičných fondov (AIF), ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ 47 .

2.Finančné podniky uvedené v odseku 1 predložia EIOPA žiadosť o udelenie povolenia pre PEPP. Žiadosť musí obsahovať:

a)informácie o štandardných zmluvných podmienkach, ktoré sa majú navrhovať sporiteľom PEPP;

b)informácie o totožnosti žiadateľa a jeho súčasné a predchádzajúce finančné skúsenosti a história;

c)totožnosť osôb, ktoré budú v skutočnosti riadiť činnosť tvorby a/alebo distribúcie PEPP;

d)informácie o opatreniach týkajúcich sa riadenia portfólia a rizík a správy vo vzťahu k PEPP;

e)informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ostatných charakteristických znakoch PEPP;

f)zoznam členských štátov, v ktorých chce žiadateľ o PEPP predávať PEPP;

g)prípadné informácie o totožnosti depozitára;

h)opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť sporiteľom PEPP vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností predložených sporiteľmi PEPP;

i) dôkaz o udelení povolenia žiadateľovi alebo o jeho registrácii v súlade s príslušným právnym predpisom Únie uvedeným v odseku 1 a identifikácia príslušného orgánu, ktorý tak urobil.

3.EIOPA môže požiadať o vysvetlenie a dodatočné informácie v súvislosti s dokumentáciou a informáciami poskytnutými podľa odseku 1.

4.EIOPA môže požiadať príslušný orgán finančného podniku, ktorý požiadal o udelenie povolenia, o vysvetlenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v odseku 2. Príslušný orgán odpovie na žiadosť v lehote desiatich pracovných dní odo dňa, v ktorom mu bola doručená žiadosť od EIOPA.

5.Akékoľvek následné úpravy dokumentácie a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznámia EIOPA.

Článok 6
Podmienky udeľovania povolení pre PEPP

1.EIOPA udelí povolenie pre PEPP v lehote dvoch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti len v prípade, že sú k úplnej spokojnosti EIOPA splnené tieto podmienky:

a)žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení;

b)príslušný orgán udelil žiadateľovi povolenie vytvoriť produkt v súlade s tým druhom investičných stratégií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

c)navrhovaný PEPP spĺňa všetky požiadavky podľa tohto nariadenia;

d)navrhovaný PEPP je založený na investičnej stratégii umožňujúcej dosiahnutie výsledku pre dôchodok, ktorý sa uvádza v navrhovaných zmluvných podmienkach.

2.Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným orgánom žiadateľa.

3.EIOPA oznámi žiadateľovi dôvody každého odmietnutia udeliť povolenie pre PEPP.

4.EIOPA zruší povolenie udelené pre PEPP v prípade, že sa prestali spĺňať podmienky pre udelenie tohto povolenia.

5.EIOPA každý štvrťrok informuje príslušné orgány finančných podnikov uvedených v článku 5 ods. 1 o rozhodnutiach o udelení povolenia, o odmietnutí udeliť povolenie alebo o zrušení povolenia podľa tohto nariadenia.

6.EIOPA zabezpečí koordináciu s európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) zriadeným nariadením (EÚ) č. 1093/2010 a európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením (EÚ) č. 1095/2010 a zašle im informácie na účely plnenia ich úloh.

Článok 7
Označenie a premena

1.Označenie „PEPP“ alebo „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ v súvislosti s osobným dôchodkovým produktom možno používať len v prípade, že EIOPA udelil povolenie na distribúciu osobného dôchodkového produktu pod označením „PEPP“ v súlade s týmto nariadením.

2.Existujúce osobné dôchodkové produkty môžu byť zmenené na PEPP po udelení povolenia od EIOPA.

3.Poskytovatelia PEPP nesmú PEPP premeniť na osobné dôchodkové produkty, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

Článok 8
Distribúcia PEPP

1.Finančné podniky uvedené v článku 5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý nevytvorili, na základe povolenia na distribúciu udeleného príslušnými orgánmi svojho domovského členského štátu.

2.Sprostredkovatelia poistenia registrovaní v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/97/EÚ 48 sú oprávnení distribuovať PEPP, ktoré nevytvorili.

Článok 9
Prudenciálny režim vzťahujúci sa na rôzne druhy poskytovateľov

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP musia po celý čas dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia, ako aj príslušný prudenciálny režim, ktorý sa na nich vzťahuje podľa právnych predpisov uvedených v článku 5 ods. 1.

Článok 10
Centrálny verejný register

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP a príslušný orgán poskytovateľa PEPP. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe.

KAPITOLA III
CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE A PRENOSNOSŤ PEPP

ODDIEL I
SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SA

Článok 11
Uplatňovanie slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa poskytovateľmi a distribútormi PEPP

PEPP môžu na území hostiteľského členského štátu poskytovať poskytovatelia PEPP a distribuovať distribútori PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v súlade s príslušnými predpismi a postupmi stanovenými v právnych predpisoch Únie, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 alebo v článku 8 ods. 2, alebo na ich základe.

ODDIEL II
PRENOSNOSŤ

Článok 12
Služba prenosnosti

1.Služba prenosnosti umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili zmluvu so svojím poskytovateľom.

2.V prípade využitia služby prenosnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého PEPP.

Článok 13
Poskytovanie služby prenosnosti

1.Poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenosnosti sporiteľom PEPP, ktorí u nich majú účet PEPP a ktorí o túto službu požiadali.

2.Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď k dispozícii.

3.Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa na základe žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP budú pre každý PEPP ponúkať vnútroštátne zložky pre všetky členské štáty.

Článok 14
Zložky PEPP

Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovatelia PEPP zabezpečia, že v rámci každého jednotlivého účtu PEPP sa bude dať otvoriť nová zložka v súlade s právnymi požiadavkami a podmienkami na využívanie stimulov, ktoré na vnútroštátnej úrovni pre PEPP stanovil členský štát, do ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje.

Článok 15
Otvorenie novej zložky

1.Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako bude informovaný o zámere sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo mobility medzi členskými štátmi, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno túto zložku otvoriť.

2.Na uplatnenie tejto možnosti sporiteľ PEPP predloží poskytovateľovi PEPP žiadosť, ktorá bude obsahovať tieto informácie:

a)nový členský štát pobytu sporiteľa PEPP;

b)dátum, od ktorého by investície mali smerovať do novootvorenej zložky;

c)akékoľvek dôležité informácie o možných zmenách v prijatej investičnej stratégii alebo iných prvkoch.

3.Najneskôr tri mesiace po prijatí žiadosti podľa odseku 2 poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne úplné informácie a poradenstvo podľa kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na novú zložku.

4.Nová zložka sa otvorí podpísaním novej zmluvy alebo zmenou existujúcej zmluvy medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP v súlade s uplatniteľným zmluvným právom. Dátum otvorenia sa stanoví v zmluve alebo, ak zmluva takéto ustanovenie nebude obsahovať, nová zložka sa bude považovať za otvorenú v deň podpísania zmluvy alebo jej zmeny.

Článok 16
Prevod nadobudnutých práv medzi zložkami PEPP

1.Poskytovateľ PEPP navrhne sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť zabezpečenie prevodu akumulovaných aktív medzi rôznymi zložkami účtu PEPP, aby mohli byť všetky aktíva konsolidované v rámci jednej zložky.

2.Prevod aktív podľa odseku 1 je možný bez vecnej redemácie týchto aktív.

Článok 17
Poskytovanie informácií o prenosnosti vnútroštátnym orgánom

1.Všetky zmluvné dojednania na účely poskytovania služby prenosnosti poskytovateľ PEPP oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý nad ním vykonáva prudenciálny dohľad.

2.Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky v centrálnej databáze vedenej vnútroštátnym orgánom dohľadu v lehote jedného mesiaca po otvorení novej zložky, pričom budú zahŕňať aspoň:

a)identifikáciu zložky (meno poskytovateľa PEPP, príslušné vnútroštátne právne predpisy, dátum otvorenia zložky);

b)sumu prípadných prevedených aktív;

c)spôsob prevodu (s vecnou redemáciou prevedených aktív alebo bez nej).

KAPITOLA IV
DISTRIBÚCIA A POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE

ODDIEL I
Všeobecné ustanovenia

Článok 18
Všeobecná zásada

Pri vykonávaní distribučných činností týkajúcich sa PEPP konajú poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vždy čestne, spravodlivo a odborne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov.

Článok 19
Režim distribúcie vzťahujúci sa na rôzne druhy poskytovateľov a distribútorov PEPP

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne typy poskytovateľov a distribútorov PEPP v súlade s týmito pravidlami:

a)distribútori poistenia vymedzení v článku 2 ods. 1 bode 8 smernice (EÚ) č. 2016/97 konajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v kapitolách V a VI uvedenej smernice týkajúcej sa distribúcie investičných produktov založených na poistení, spolu s akýmikoľvek priamo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie prijatými na základe uvedených pravidiel v súvislosti s distribúciou týchto produktov, ako aj s ustanoveniami článkov 18, 19, 21 až 23 a 27 až 32 tejto kapitoly;

b)investičné firmy uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ konajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú pravidlá uvádzania finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 prvom pododseku a v článkoch 23, 24 a 25 uvedenej smernice, spolu s akýmikoľvek priamo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie prijatými na základe uvedených ustanovení, ako aj s ustanoveniami článkov 18, 19, 21 až 23 a 27 až 32 tejto kapitoly;

c)všetci ostatní poskytovatelia a distribútori PEPP konajú v súlade so všetkými ustanoveniami tejto kapitoly.

Článok 20
Stimuly

Pokiaľ ide o úhradu alebo prijatie poplatkov alebo odmien, alebo poskytnutie alebo prijatie nepeňažných výhod v súvislosti s distribúciou PEPP akejkoľvek strane alebo akoukoľvek stranou s výnimkou sporiteľa PEPP alebo osoby konajúcej v mene sporiteľa PEPP, poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia konajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú pravidlá pre investičné spoločnosti stanovené v článku 24 ods. 7 písm. b) a článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ. Na účely tohto článku sa odkaz na článok 23 smernice 2014/65/EÚ v článku 24 ods. 9 tejto smernice vykladá ako odkaz na článok 18 tohto nariadenia.

Článok 21
Elektronická distribúcia a iné trvanlivé nosiče

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim budúci prístup k nim a počas obdobia primeraného na účely týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií. Na požiadanie poskytovatelia a distribútori PEPP poskytnú uvedené dokumenty a informácie bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči.

Článok 22
Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy

1.Poskytovatelia PEPP majú zavedený, uplatňujú a preverujú postup na schvaľovanie každého PEPP alebo na dôležité úpravy existujúceho PEPP pred jeho distribúciou klientom PEPP.

Schvaľovací proces produktu musí byť pre PEPP vhodný a primeraný jeho povahe.

V rámci schvaľovacieho procesu produktu sa vymedzí určený cieľový trh pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie všetkých relevantných rizík pre tento určený cieľový trh, ako aj to, aby zamýšľaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa PEPP distribuoval na určený cieľový trh.

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho preverovať, pričom prihliada na akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdil aspoň to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám určeného cieľového trhu a či je zamýšľaná distribučná stratégia naďalej vhodná.

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o schvaľovacom procese produktu vrátane určeného cieľového trhu PEPP.

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a na pochopenie charakteristických znakov a určeného cieľové trhu každého PEPP.

2.Postupmi, procesmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky podľa tohto nariadenia alebo požiadavky uplatňované na základe tohto nariadenia, a to ani tie, ktoré sa týkajú uverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riadenia konfliktu záujmov, ako aj odmeňovania.

ODDIEL II
INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Článok 23
Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP

1.Pred tým, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje pre tento produkt dokument s kľúčovými informáciami o PEPP v súlade s požiadavkami podľa tejto kapitoly a tento dokument uverejní na svojom webovom sídle.

2.Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP konajú v súlade s článkom 5 ods. 2 a článkami 6 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

3.Okrem informácií uvedených v článku 8 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa v oddiele s názvom „O aký produkt ide?“ uvedú tieto informácie:

i)opis dôchodkových dávok a rozsahu, v akom sa zaručujú;

ii)akékoľvek minimálne alebo maximálne obdobie účasti v pláne PEPP;

iii)vek odchodu do dôchodku;

iv)všeobecné informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách;

v)všeobecné informácie o službe zmeny poskytovateľa a odkaz na osobitné informácie o službe zmeny poskytovateľa podľa článku 50;

vi) dostupné informácie týkajúce sa výkonnosti investičnej politiky z hľadiska environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa správy;

vii) právo rozhodné pre zmluvu o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu slobodne vybrať právo, alebo právo, ktoré navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si zmluvné strany môžu slobodne vybrať rozhodné právo.

4.Okrem dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek správy o solventnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní jednoduchý prístup k týmto informáciám.

5.Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investícií súvisiacich s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie piatich rokov alebo, ak daný plán existuje menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas ktorých plán existuje, ako aj informácie o štruktúre nákladov, ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia PEPP.

6.S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a EIOPA) prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu vypracujú návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o predkladaní a obsahu každej z informácií uvedených v odsekoch 3 a 4 spolu s požiadavkami potrebnými na predkladanie týchto informácií v štandardizovanom formáte umožňujúcom porovnanie.

Pri vypracovaní návrhu vykonávacích technických predpisov európske orgány dohľadu vezmú do úvahy rôzne typy PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, aby si sporitelia PEPP mohli vybrať spomedzi rôznych príslušných investícií alebo iných možností, ktoré produkt poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Európske orgány dohľadu predložia tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... .

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 24
Uverejnenie informácií týkajúcich sa distribúcie

1.V primeranom čase pred uzavretím zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytnú sporiteľom PEPP alebo potenciálnym sporiteľom PEPP najnovšie informácie týkajúce sa zmluvy o PEPP a o sebe podľa článku 19 a článku 29 ods. 1 prvého pododseku písm. a) a c) smernice (EÚ) č. 2016/97 súvisiacej s poistnými zmluvami a sprostredkovateľmi poistenia.

2.Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v štandardizovanom formáte umožňujúcom porovnanie a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia PEPP dokázali primerane pochopiť povahu a riziká týkajúce sa ponúkaného PEPP a následne urobiť informované investičné rozhodnutia.

3.Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty s cieľom určiť kritériá, z ktorých bude vychádzať štandardizovaný formát uvedený v odseku 2.

Oddiel III
Poradenstvo a postupy predaja v prípade neposkytnutia poradenstva

Článok 25
Určenie požiadaviek a potrieb a poskytovanie poradenstva

1.Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia určí na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť informované rozhodnutie.

Každá navrhnutá zmluva musí byť v súlade s požiadavkami a potrebami sporiteľov PEPP.

2.V prípade, že sa poradenstvo poskytne pred uzatvorením akejkoľvek konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP personalizované odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky a potreby sporiteľa PEPP.

3.Pri poskytovaní poradenstva v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté na základe článku 25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace s uvedenými pravidlami.

4.V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia informuje sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na základe analýzy dostatočne veľkého počtu osobných dôchodkových produktov dostupných na trhu, aby mohol dať osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva týkajúca sa PEPP bude vhodná na naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané samotným poskytovateľom alebo distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré majú úzke väzby na poskytovateľa alebo distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, s ktorými má poskytovateľ alebo distribútor PEPP úzke právne alebo ekonomické vzťahy vrátane zmluvných vzťahov, ktoré by predstavovali riziko narušenia nezávislosti poskytovaného poradenstva.

5.Poskytovatelia a distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné skúsenosti a zručnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tejto kapitoly. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú používať na posúdenie týchto znalostí a zručností.

Článok 26
Uzatvorenie zmluvy o PEPP bez poradenstva

1.Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, sporiteľ PEPP sa môže vzdať práva na poradenstvo v súvislosti s uzatvorením zmluvy pre štandardnú investičnú možnosť.

V prípade, že sporiteľ PEPP sa vzdá práva na poradenstvo, poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia pri uskutočňovaní distribučných činností súvisiacich s PEPP požiadajú sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti, ktoré sú pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP relevantné, aby mohol poskytovateľ alebo distribútor PEPP posúdiť, či je plánovaný PEPP pre sporiteľa PEPP vhodný.

V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dospeje na základe informácií získaných podľa prvého pododseku k záveru, že produkt nie je pre sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP vhodný, poskytovateľ alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť upozorní sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

Ak sporitelia PEPP alebo potenciálni sporitelia PEPP neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, poskytovateľ alebo distribútor PEPP ich upozorní, že nedokáže určiť, či je PEPP pre nich vhodný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

2.Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, ak sa sporiteľ vzdal práva na poradenstvo v súvislosti so štandardnou investičnou možnosťou, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia môže vykonávať distribučné činnosti súvisiace s PEPP bez potreby získania informácií alebo prijatia rozhodnutia podľa odseku 1, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

a)činnosti sa týkajú zmlúv o PEPP súvisiacich so štandardnou investičnou možnosťou, v rámci ktorých sa umožňuje len investičná expozícia voči finančným nástrojom považovaným za nekomplexné podľa článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ a ktoré nemajú štruktúru, ktorá by sporiteľovi PEPP sťažovala pochopenie príslušných rizík;

b)k distribúcii PEPP dochádza na podnet sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP;

c)sporiteľ PEPP alebo potenciálny sporiteľ PEPP boli zrozumiteľne informovaní o tom, že pri vykonávaní distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemusí posúdiť vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného PEPP alebo distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP a že na sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP sa nevzťahuje zodpovedajúca ochrana podľa príslušných predpisov v oblasti podnikania. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej podobe;

d)poskytovateľ alebo distribútor PEPP si plní svoje povinnosti podľa pravidiel vzťahujúcich sa na neho v súlade s touto kapitolou, pokiaľ ide o konflikt záujmov v kontexte distribučných činností súvisiacich s PEPP.

3.Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť, ako majú poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia postupovať s cieľom dodržiavať zásady stanovené v tomto článku pri vykonávaní distribučných činností súvisiacich s PEPP, a to aj pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú získať pri posudzovaní vhodnosti PEPP pre svojich klientov, a kritériá na posúdenie nekomplexných zmlúv týkajúcich sa PEPP na účely tohto článku odseku 2 písm. a) bodu ii). V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní:

a)povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP so zreteľom na druh, predmet, objem a frekvenciu transakcií a

b)povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane rôznych druhov finančných nástrojov.

ODDIEL IV
INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ POČAS TRVANIA ZMLUVY

Článok 27
Všeobecné ustanovenia

1.Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný personalizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, pričom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a príslušného vnútroštátneho práva v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

2.Na presný dátum, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP, na formát informácií uvedených vo výkaze dávok PEPP a na postup v prípade každej dôležitej zmeny informácií sa primerane uplatní článok 38 ods. 2 až 4 smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „výkaz dôchodkových dávok“ výkazom dávok PEPP.

3.Okrem toho bude sporiteľ PEPP informovaný počas trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej sa týchto informácií:

a) všeobecné a osobitné obchodné podmienky;

b) názov podniku poskytovateľa PEPP, jej právna forma alebo adresa ústredia a prípadne pobočky, ktorá uzatvorila zmluvu;

c) všetky informácie uvedené v článku 23 ods. 2 až 5 v prípade zmeny podmienok týkajúcich sa PEPP alebo zmeny práva rozhodného pre zmluvu týkajúcu sa PEPP;

d) informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

Článok 28
Výkaz dávok PEPP

1.Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP:

a)osobné údaje o sporiteľoch PEPP, názov poskytovateľa PEPP, informácie o prognózach pre dôchodkové dávky, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP, na ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, „IZDZ“ poskytovateľom PEPP, „dôchodkový plán“ plánom PEPP a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek treťou stranou;

b)členský štát, v ktorom bolo poskytovateľovi PEPP udelené povolenie alebo v ktorom je registrovaný, a názov príslušného orgánu;

c)prípadné informácie o plných alebo čiastočných zárukách v rámci plánu PEPP a prípadná povaha záruky a mechanizmov na ochranu nadobudnutých individuálnych nárokov;

d)informácie o minulej výkonnosti plánu PEPP ako celku alebo prípadná investičná možnosť sporiteľa PEPP zobrazená v grafe zahŕňajúcom dostupnú výkonnosť za akékoľvek roky a najviac za desať posledných rokov;

e)rozpis nákladov odpočítaných poskytovateľom PEPP za posledných 12 mesiacov s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu nákladov na konečné dávky.

2.Komisia prijme v súlade s článkom 62 delegované akty, v ktorých sa stanovia pravidlá na určenie predpokladov týkajúcich sa prognóz pre dôchodkové dávky podľa odseku 1 písm. a). Uvedené pravidlá sa uplatnia na poskytovateľov PEPP s cieľom určiť v relevantných prípadoch ročnú mieru nominálnych výnosov z investícií, ročnú mieru inflácie a predpokladaný vývoj miezd.

3.V súlade s článkom 55 si členské štáty vymieňajú najlepšie postupy týkajúce sa formátu a obsahu výkazu dávok PEPP.

Článok 29
Doplňujúce informácie

1.Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

a)ďalších praktických informácií podľa článku 40 ods. 1 písm. a) smernice 2016/2341/EÚ;

b)informácií o ročnej účtovnej závierke a výročnej správe poskytovateľa PEPP so zreteľom na každý plán PEPP poskytovaný týmto poskytovateľom a o prípadnej ročnej účtovnej závierke a výročnej správe za každý plán PEPP;

c)písomného vyhlásenia o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP obsahujúceho aspoň také informácie, akými sú metódy merania investičného rizika, zavedené procesy riadenia rizík a prideľovanie strategických aktív so zreteľom na povahu a trvanie záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsob, akým sa v investičnej politike zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

d)prípadných informácií o predpokladoch použitých v prípade súm vyjadrených v anuitách, najmä pokiaľ ide o anuitné sadzby, typ poskytovateľa PEPP a trvanie anuity;

e)informácií o úrovni dávok v prípade predčasnej redemácie.

2.V prípade plánov PEPP, v ktorých investičné riziko znášajú sporitelia PEPP a investičná možnosť sa ukladá sporiteľovi PEPP na základe osobitného pravidla špecifikovaného v rámci plánu PEPP, sa vo výkaze dávok PEPP uvádza, kde sú k dispozícii doplňujúce informácie.

3.EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po vykonaní spotrebiteľských testov vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o predkladaní informácií uvedených v článku 28 a v tomto článku.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 30
Informácie poskytované sporiteľom PEPP vo fáze pred priznaním dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo fáze čerpania

1.    Sporiteľom PEPP sa poskytnú informácie vo fáze pred priznaním dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 2016/2341/EÚ.

2.    Poskytovatelia PEPP pravidelne poskytujú poberateľom PEPP informácie v súlade s článkom 43 smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „vyplácanie“ čerpaním.

Článok 31
Dodatočné informácie poskytované na požiadanie sporiteľom PEPP a poberateľom PEPP

Na žiadosť sporiteľa PEPP alebo poberateľa PEPP alebo ich zástupcov poskytovateľ PEPP poskytne tieto dodatočné informácie:

a)ročnú účtovnú závierku a výročnú správu podľa článku 29 ods. 1 písm. b) alebo, ak je poskytovateľ PEPP zodpovedný za viac než jeden plán PEPP, tie účtovné závierky a správy, ktoré súvisia s ich konkrétnym plánom PEPP;

b)vyhlásenie o zásadách investičnej politiky uvedené v článku 29 ods. 1 písm. c);

c)akékoľvek ďalšie informácie o predpokladoch použitých na získanie prognóz uvedených v článku 28 ods. 1 písm. a).

ODDIEL V
PODÁVANIE SPRÁV VNÚTROŠTÁTNYM ORGÁNOM

Článok 32
Všeobecné ustanovenia

1.Poskytovatelia PEPP predkladajú príslušným orgánom informácie potrebné na účely dohľadu. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie potrebné na vykonanie týchto činností v rámci procesu preskúmania vykonávaného orgánom dohľadu:

a)hodnotenie systému správy uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, hodnotenie vykonávaných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, rizík, ktorým čelia, a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

b)prijatie akýchkoľvek náležitých rozhodnutí vyplývajúcich z výkonu ich práv a povinností v oblasti dohľadu.

2.Príslušné orgány majú tieto právomoci:

a) určenie povahy, rozsahu a formátu informácií uvedených v odseku 1, ktorých predloženie od poskytovateľov PEPP vyžadujú v týchto časových úsekoch:

i) vo vopred stanovených lehotách;

ii)v prípade výskytu vopred stanovených udalostí;

iii) počas vyšetrovaní súvisiacich so situáciou poskytovateľa PEPP;

b) získanie akýchkoľvek informácií od poskytovateľov PEPP v súvislosti so zmluvami nachádzajúcimi sa u poskytovateľov PEPP alebo zmluvami uzatvorenými s tretími stranami a

c) požadovanie informácií od externých odborníkov, ako sú audítori a aktuári.

3.Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú:

a) kvalitatívne alebo kvantitatívne prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

b) historické, súčasné alebo očakávané prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

c) údaje pochádzajúce z vnútorných alebo vonkajších zdrojov, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov.

4.Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a) odrážajú povahu, rozsah a zložitosť činnosti poskytovateľa PEPP, a najmä riziká obsiahnuté v tejto činnosti;

b) sú prístupné, úplné vo všetkých dôležitých aspektoch, porovnateľné a konzistentné počas celého obdobia;

c) sú relevantné, spoľahlivé a zrozumiteľné.

5.Na účely splnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 majú poskytovatelia PEPP zavedené vhodné systémy a štruktúry a prijatý písomný predpis schválený administratívnym orgánom, riadiacim orgánom alebo orgánom dohľadu poskytovateľa PEPP, ktorým sa trvalo zabezpečí vhodnosť predkladaných informácií.

6.Na žiadosť určenú príslušným orgánom bude mať EIOPA prístup k informáciám predkladaným poskytovateľmi PEPP.

7.Komisia prijme v súlade s článkom 62 delegované akty, v ktorých sa špecifikujú informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 s cieľom zabezpečiť primeranú mieru konvergencie vykazovania na účely dohľadu.

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa formátu oznamovania orgánom dohľadu.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA V
AKUMULAČNÁ FÁZA

ODDIEL I
INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVATEĽOV PEPP

Článok 33
Investičné pravidlá

1.Poskytovatelia PEPP investujú v súlade so zásadou obozretnosti a najmä v súlade s týmito pravidlami:

a) aktíva sa investujú v najlepšom dlhodobom záujme sporiteľov PEPP ako celku. V prípade potenciálneho konfliktu záujmu poskytovateľ PEPP alebo subjekt, ktorý spravuje jeho portfólio, zabezpečí, aby sa investícia uskutočnila vo výlučnom záujme sporiteľov PEPP;

b) aktíva sa investujú tak, aby sa zaručila bezpečnosť, kvalita, likvidita a rentabilita portfólia ako celku;

c) aktíva sa investujú prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa v každom prípade musia zachovávať na obozretných úrovniach;

d) investície do derivátových nástrojov sú možné do tej miery, kým tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo efektívnemu riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa obozretne oceňujú, berúc do úvahy základné aktíva, a sú zahrnuté do ohodnotenia aktív poskytovateľa PEPP. Poskytovatelia PEPP sa vyhnú aj nadmernému vystaveniu sa riziku u jednej protistrany a u ostatných derivátových operácií;

e) aktíva sa náležite rozložia tak, aby sa vyhlo nadmernému spoliehaniu sa na jednotlivé aktívum, emitenta alebo skupinu subjektov a akumuláciám rizika v portfóliu ako celku. Investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny nesmú vystavovať poskytovateľa PEPP nadmernej koncentrácii rizika;

f) aktíva sa neinvestujú do vysokorizikových a nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré identifikovala Finančná akčná skupina;

g) poskytovateľ PEPP nevystaví sám seba rizikám vyplývajúcim z nadmerného pákového efektu a nadmernej transformácie splatnosti.

2.Pravidlá podľa odseku 1 písmen a) až g) sa uplatňujú len pokiaľ príslušné sektorové právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľa PEPP, neobsahujú prísnejšie ustanovenie.

ODDIEL II
INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE SPORITEĽOV PEPP

Článok 34
Všeobecné ustanovenia

1.Poskytovatelia PEPP ponúkajú sporiteľom PEPP najviac päť investičných možností.

2.Investičné možnosti zahŕňajú štandardnú investičnú možnosť a môžu zahŕňať alternatívne investičné možnosti.

3.Všetky investičné možnosti poskytovatelia PEPP navrhnú na základe osvedčených metód na zmierňovanie rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov PEPP.

Článok 35
Výber investičnej možnosti sporiteľom PEPP

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí pri uzatvorení zmluvy o PEPP.

Článok 36
Podmienky na zmenu zvolenej investičnej možnosti

1.Sporiteľ PEPP má možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť každých päť rokov akumulácie v rámci PEPP.

2.Zmena investičnej možnosti je pre sporiteľa PEPP bezplatná.

Článok 37
Štandardná investičná možnosť

1.Štandardnou investičnou možnosťou sa zabezpečí kapitálová ochrana v prospech sporiteľa PEPP na základe metódy na zmierňovanie rizika, ktorá vedie k bezpečnej investičnej stratégii.

2.Kapitálová ochrana sporiteľovi PEPP umožní, aby investovaný kapitál získal späť.

Článok 38
Alternatívne investičné možnosti

1.V prípade, že poskytovatelia PEPP ponúkajú alternatívne investičné možnosti, najmenej jedna z nich ponúkne sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu investičnú možnosť.

2.Alternatívne investičné možnosti zahŕňajú metódy na zmierňovanie rizika, ktoré stanovia poskytovatelia PEPP.

Článok 39
Delegovaný akt týkajúci sa investičných možností

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty, v ktorých určí:

a)metódu na zmierňovanie rizika s cieľom zabezpečiť kapitálovú ochranu v rámci štandardnej investičnej možnosti;

b)metódy na zmierovanie rizika, ktoré sa uplatnia na alternatívne investičné možnosti.

ODDIEL III
OSTATNÉ PRVKY AKUMULAČNEJ FÁZY

Článok 40
Podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú fázu

1.V súlade s článkom 3 písm. b) podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú fázu stanovia členské štáty okrem prípadu, že sa stanovujú v tomto nariadení.

2.Medzi tieto podmienky patria najmä vekové hranice pre začatie akumulačnej fázy, minimálne trvanie akumulačnej fázy, maximálna a minimálna výška splácaných súm a ich kontinuita, ako aj podmienky redemácie pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v osobitne ťažkej životnej situácii.

KAPITOLA VI
OCHRANA INVESTORA

Článok 41
Depozitár

1.V prípade, že poskytovateľ PEPP je inštitúciou zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo investičnou spoločnosťou podľa článku 5 ods. 1, vymenuje jedného alebo viacerých depozitárov pre úschovu aktív a plnenie povinností dohľadu.

2.Na vymenovanie depozitára a vykonávanie jeho úloh sa primerane uplatňuje článok 33 ods. 5, 6 a 7 smernice 2016/2341/EÚ.

3.Na úschovu aktív a zodpovednosť depozitára sa primerane uplatňuje článok 34 ods. 1 a 2 smernice 2016/2341/EÚ. Depozitár zodpovedá vo vzťahu k poskytovateľovi PEPP a sporiteľom PEPP za akúkoľvek stratu, ktorá im vznikla v dôsledku toho, že si bezdôvodne nesplnil svoje povinnosti alebo si ich neplnil riadne. Zodpovednosť depozitára nie je dotknutá skutočnosťou, že všetky alebo niektoré z aktív, ktoré má vo svojej úschove, zveril tretej strane.

4.Na povinnosti depozitára v oblasti dohľadu sa primerane uplatňuje článok 35 ods. 1 smernice 2016/2341/EÚ.

Článok 42
Krytie biometrických rizík

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia rizika spočívajúceho v biometrických rizikách. Na účely tohto nariadenia sú „biometrické riziká“ rizikami týkajúcimi sa dlhovekosti, zdravotného postihnutia a smrti.

Článok 43
Sťažnosti

1.Poskytovatelia a distribútori PEPP zavedú a uplatňujú vhodné a účinné postupy riešenia sťažností na účely vybavenia sťažností, ktoré podali klienti PEPP v súvislosti so svojimi právami a povinnosťami podľa tohto nariadenia.

2.Tieto postupy sa uplatňujú v každom členskom štáte, v ktorom poskytovateľ alebo distribútor PEPP ponúka svoje služby, a sú dostupné v úradnom jazyku príslušného členského štátu, ktorý si klient PEPP zvolil, alebo v inom jazyku, ak sa tak dohodol poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP.

3.Poskytovatelia a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP v písomnej forme alebo, ak sa tak dohodol poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP, na inom trvanlivom nosiči. V odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením termínu, do ktorého klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

4.Poskytovatelia a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

5.Informácie podľa odseku 3 sa uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme na webovom sídle poskytovateľa alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

6.Príslušné orgány zavedú postupy, ktoré klientom PEPP a iným zainteresovaným stranám vrátane spotrebiteľských združení umožnia predkladať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tohto nariadenia poskytovateľmi a distribútormi PEPP. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

Článok 44
Mimosúdne vyrovnanie

1.V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ 49 sa zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby s využitím existujúcich príslušných orgánov. Tieto postupy alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia na poskytovateľov alebo distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, pričom právomoc príslušných orgánov alternatívneho riešenia sporov sa účinne rozšíri.

2.Orgány uvedené v odseku 1 účinne spolupracujú na účely riešenia cezhraničných sporov, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

KAPITOLA VII
ZMENA POSKYTOVATEĽOV PEPP

Článok 45
Poskytovanie služby zmeny poskytovateľa

1.Poskytovatelia PEPP poskytujú službu zmeny poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP tak, že prevedú akýkoľvek kladný zostatok z účtu PEPP, vedeného u prevádzajúceho poskytovateľa, na nový účet PEPP otvorený u nového prijímajúceho poskytovateľa, pričom prvý účet PEPP sa zruší.

Službu zmeny poskytovateľa môžu poskytovať poskytovatelia PEPP usadení v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v rôznych členských štátoch (cezhraničná zmena).

2.Sporiteľ PEPP môže zmeniť poskytovateľov PEPP najviac raz za každých päť rokov po uzatvorení zmluvy o PEPP.

Článok 46
Služba zmeny poskytovateľa

1.Prijímajúci poskytovateľ PEPP iniciuje službu zmeny poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP. Služba zmeny poskytovateľa musí byť aspoň v súlade s odsekmi 2 až 5.

2.Prijímajúci poskytovateľ PEPP iniciuje službu zmeny poskytovateľa po tom, čo mu na to sporiteľ PEPP udelí oprávnenie.

Oprávnenie sa vystaví v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa iniciuje služba zmeny poskytovateľa, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

Oprávnením sa sporiteľovi PEPP umožní dať odovzdávajúcemu poskytovateľovi PEPP špecifický súhlas na vykonanie každej z úloh uvedených v odseku 3 a dať prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP špecifický súhlas na vykonanie každej z úloh uvedených v odseku 5.

Oprávnenie sporiteľovi PEPP umožní konkrétne identifikovať portfóliá aktív a/alebo sumy, ktoré sa majú previesť. Oprávnenie takisto sporiteľom PEPP umožní určiť dátum, od ktorého sa majú vykonávať platby na účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP. Tento dátum musí byť najmenej šesť pracovných dní po dni, v ktorom prijímajúci poskytovateľ PEPP prijal dokumenty odovzdané odovzdávajúcim poskytovateľom podľa odseku 4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby oprávnenie udelené sporiteľom PEPP malo písomnú formu a aby sa kópia oprávnenia poskytla sporiteľovi PEPP.

3.V lehote dvoch pracovných dní po prijatí oprávnenia podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP, teda nech:

a)odovzdá prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, a ak tak bude sporiteľ PEPP osobitne požadovať v oprávnení, aj sporiteľovi PEPP zoznam existujúcich prevádzaných aktív;

b)v deň určený sporiteľom PEPP prevedie akýkoľvek kladný zostatok na účet PEPP otvorený alebo vedený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a

c)v deň určený sporiteľom PEPP zruší účet PEPP vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP.

4.Po prijatí žiadosti od prijímajúceho poskytovateľa PEPP odovzdávajúci poskytovateľ PEPP vykoná tieto úlohy, ak sa tak stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP:

a) v lehote troch pracovných dní predloží prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP informácie uvedené v odseku 3 písm. a);

b) s účinnosťou odo dňa uvedeného v oprávnení prestane akceptovať prichádzajúce platby na účet PEPP, pokiaľ odovzdávajúci poskytovateľ PEPP nemá zavedený systém automatického presmerovania prichádzajúcich platieb na účet PEPP, ktorý si sporiteľ PEPP otvoril u prijímajúceho poskytovateľa PEPP. Členské štáty môžu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP žiadať, aby sporiteľa PEPP informoval o dôvode neakceptovania prichádzajúcich platieb;

c) v deň uvedený v oprávnení prevedie kladný zostatok z účtu PEPP na nový účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP;

d) v deň uvedený v oprávnení zruší účet PEPP, pokiaľ sporiteľ PEPP nemá na tomto účte PEPP žiadne neuhradené záväzky alebo pokiaľ boli vykonané úkony uvedené v tomto odseku písm. a), b) a c). Poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP v prípade, že uvedené neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

5.V lehote piatich pracovných dní po doručení informácií vyžiadaných od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP podľa odseku 3, pokiaľ sa tak stanovuje v oprávnení a v rozsahu, v akom informácie poskytnuté odovzdávajúcim poskytovateľom PEPP alebo sporiteľom PEPP umožňujú prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP takto postupovať, prijímajúci poskytovateľ PEPP vykoná tieto úlohy:

a) vykoná akékoľvek nevyhnutné prípravné kroky na akceptovanie prijímajúcich platieb, pričom ich akceptuje s účinnosťou odo dňa uvedeného v oprávnení;

b) oznámi platiteľom uvedeným v oprávnení údaje o účte PEPP sporiteľa PEPP vedeného u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a odovzdá platiteľom kópiu oprávnenia od sporiteľa PEPP.

Ak prijímajúci poskytovateľ PEPP nemá všetky informácie, ktoré potrebuje na informovanie platiteľov podľa prvého pododseku písm. b), požiada sporiteľa PEPP alebo odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby poskytol chýbajúce informácie.

V prípade, že sa sporitelia PEPP rozhodnú poskytnúť informácie uvedené v prvom pododseku písm. b) platiteľom osobne namiesto poskytnutia osobitného súhlasu na tento postup podľa odseku 2 prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, prijímajúci poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP v lehote uvedenej v prvom pododseku štandardné oznámenia s údajmi o účte PEPP a začiatočnom dni uvedenom v oprávnení.

Článok 47
Uľahčenie vnútroštátnej a cezhraničnej zmeny poskytovateľa sporiteľom PEPP

1.V prípade, že sporiteľ PEPP oznámi svojmu poskytovateľovi PEPP, že si chce otvoriť účet PEPP u poskytovateľa PEPP nachádzajúceho sa v rovnakom alebo inom členskom štáte, poskytovateľ PEPP, u ktorého má sporiteľ PEPP vedený účet PEPP, poskytne sporiteľovi PEPP po prijatí príslušnej žiadosti súčinnosť v tomto rozsahu:

a) poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne dostupné informácie o pravidelných prichádzajúcich platbách na účet PEPP sporiteľa PEPP v predchádzajúcich 13 mesiacoch;

b) prevedie kladný zostatok z účtu PEPP, ktorého majiteľom je sporiteľ PEPP, na účet PEPP otvorený sporiteľom PEPP u prijímajúceho poskytovateľa PEPP, pokiaľ žiadosť obsahuje všetky údaje, ktoré umožňujú identifikáciu prijímajúceho poskytovateľa PEPP a účtu PEPP sporiteľa PEPP;

c) zruší účet PEPP, ktorého majiteľom je sporiteľ PEPP.

2.Ak sporiteľ PEPP nemá na účte PEPP žiadne neuhradené záväzky, poskytovateľ PEPP, u ktorého má sporiteľ PEPP vedený účet PEPP, poskytne súčinnosť podľa tohto článku odseku 1 písm. a), b) a c) v deň, ktorý určí sporiteľ PEPP a ktorý bude najmenej šesť pracovných dní po tom, čo poskytovateľ PEPP dostane žiadosť od sporiteľa PEPP, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP v prípade, že neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

Článok 48
Poplatky a náklady spojené so službou zmeny poskytovateľa

1.Sporitelia PEPP majú bezplatný prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP.

2.Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP poskytne informácie vyžiadané prijímajúcim poskytovateľom PEPP podľa článku 46 ods. 4 písm. a) bezplatne sporiteľovi PEPP alebo prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

3.Celková výška poplatkov a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u neho vedený, nepresiahne 1,5 % kladného zostatku, ktorý sa má previesť prijímaciemu poskytovateľovi PEPP.

4.Prípadné poplatky a náklady, ktorých úhradu odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za akúkoľvek službu poskytnutú podľa článku 46 okrem služieb uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sú primerané a zodpovedajú skutočným nákladom tohto poskytovateľa PEPP.

Článok 49
Ochrana sporiteľov PEPP proti finančnej strate

1.Akúkoľvek finančnú stratu vrátane poplatkov, nákladov a úroku, ktorá vznikla sporiteľovi PEPP a ktorá je priamym dôsledkom toho, že poskytovateľ PEPP zapojený do postupu zmeny poskytovateľa si nesplnil svoje povinnosti podľa článku 46, tento poskytovateľ PEPP bez zbytočného odkladu nahradí.

2.Zodpovednosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje v prípade neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré poskytovateľ PEPP požadujúci zohľadnenie týchto okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ PEPP viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

3.Zodpovednosť podľa odseku 1 vzniká v súlade právnymi požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni.

4.Sporiteľ PEPP znáša náklady a akékoľvek riziko finančnej straty spojené s vecnou redemáciou aktív vedených na účte PEPP na účely ich prevodu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

5.Sporiteľ PEPP znáša náklady a akékoľvek riziko finančnej straty spojené s kapitálovou ochranou, ktorú poskytuje odovzdávajúci poskytovateľ PEPP. Kapitálová ochrana, ktorá sporiteľovi PEPP umožňuje spätne získať investovaný kapitál a poskytuje mechanizmus na indexáciu inflácie, zanikne v momente zmeny poskytovateľa.

Článok 50
Informácie o službe zmeny poskytovateľa

1.Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa:

a)úlohy odovzdávajúceho a prijímajúceho poskytovateľa PEPP pri každom kroku postupu zmeny poskytovateľa, ako sa uvádza v článku 46;

b)časový rámec na vykonanie príslušných krokov;

c)poplatky a náklady, ktorých úhrada sa požaduje za postup zmeny poskytovateľa;

d)akékoľvek informácie, ktorých poskytnutie sa od sporiteľa PEPP bude požadovať.

Poskytovatelia PEPP poskytnú aj ďalšie informácie vrátane prípadných informácií potrebných na identifikáciu systému ochrany vkladov, systému náhrad pre investorov alebo systému ochrany dôchodkov v rámci Únie, ktorého je poskytovateľ PEPP členom. „Systém ochrany dôchodkov“ je mechanizmus na poskytnutie náhrady sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v prípade platobnej neschopnosti poskytovateľa PEPP.

2.Informácie uvedené v odseku 1 sú neustále k dispozícii v elektronickej forme na webovom sídle poskytovateľa PEPP, bezplatne sa sprístupnia v písomnej forme alebo na akomkoľvek trvanlivom nosiči vo všetkých priestoroch poskytovateľa PEPP, do ktorých majú sporitelia PEPP prístup, a sporiteľom PEPP sa poskytnú na požiadanie.

KAPITOLA VIII
FÁZA ČERPANIA

Článok 51
Podmienky vzťahujúce sa na fázu čerpania

1.Podmienky pre PEPP vzťahujúce sa na fázu čerpania stanovia v súlade s článkom 3 členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú v tomto nariadení.

2.Medzi tieto podmienky môže patriť najmä stanovenie veku odchodu do dôchodku, povinného prepojenia medzi dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a začatím fázy čerpania, minimálneho obdobia účasti v pláne PEPP, maximálneho obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do plánu PEPP, ako aj podmienok redemácie v osobitne ťažkej životnej situácii.

Článok 52
Formy výplat

1.Poskytovatelia PEPP môžu sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu z týchto foriem výplat:

a) anuity;

b) jednorazovú platbu;

c) platby čerpania;

d) kombinácie uvedených foriem.

2.Sporitelia PEPP si vyberú formu výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu následne zmeniť každých päť rokov počas akumulačnej fázy.

KAPITOLA IX
DOHĽAD

Článok 53
Dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi a monitorovanie vykonávané orgánom EIOPA

1.Príslušný orgán poskytovateľa PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. Takisto zodpovedá za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

2.EIOPA monitoruje dôchodkové plány zriadené alebo distribuované na území Únie s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie „PEPP“ alebo či z nich nevyplýva, že sú PEPP, okrem prípadu, že by sa pre ne udelilo povolenie na základe tohto nariadenia a že sú s ním v súlade.

3.V koordinácii s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu EIOPA preskúma výročné plány pre dohľad nad poskytovateľmi PEPP, ktoré prijali vnútroštátne orgány.

Článok 54
Právomoci príslušných orgánov

Každý členský štát zabezpečí, aby mali príslušné orgány všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 55
Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a s EIOPA

1.EIOPA a príslušný orgán PEPP navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.Príslušné orgány navzájom spolupracujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 575/2013/EÚ 50 , smernice 2009/138/ES, smernice 2016/2341/EÚ, smernice 2014/65/EÚ, smernice 2009/65/ES a smernice 2011/61/EÚ.

3.Príslušné orgány a EIOPA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010.

4.Príslušné orgány a EIOPA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010, a to najmä s cieľom identifikácie a nápravy porušení tohto nariadenia.

5.S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o mechanizme spolupráce a výmeny informácií spolu s požiadavkami potrebnými na predkladanie informácií uvedených vyššie v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje porovnanie.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 56
Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách

1.Ak príslušný orgán poskytovateľa alebo distribútora PEPP nesúhlasí s postupom alebo obsahom úkonu alebo nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štátu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, EIOPA na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov môže týmto orgánom pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

V prípadoch zahŕňajúcich cezhraničné situácie a ak na základe objektívnych kritérií možno konštatovať, že medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov došlo k sporu, EIOPA môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

2.EIOPA stanoví lehotu na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tejto fáze EIOPA zohrá úlohu sprostredkovateľa.

Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, EIOPA môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 prijať rozhodnutie, ktorým požiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenie so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie.

3.Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie EIOPA, a tým nezabezpečí, aby poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP spĺňal požiadavky, ktoré sa na neho priamo vzťahujú v zmysle tohto nariadenia, EIOPA môže prijať individuálne rozhodnutie určené poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP, v ktorom ho požiada o prijatie potrebných opatrení na splnenie si jeho povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

4.Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci. Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odseku 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

5.V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 predseda EIOPA vymedzí povahu a typ sporov medzi príslušnými orgánmi, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie týchto sporov.

KAPITOLA X
SANKCIE

Článok 57
Správne sankcie a nápravné opatrenia

1.Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanoviť a ukladať trestné sankcie, príslušné orgány môžu uložiť správne sankcie a nápravné opatrenia v týchto situáciách:

a)finančný podnik uvedený v článku 5 ods. 1 získal povolenie pre PEPP na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení alebo akýmikoľvek nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkami 5 a 6;

b)finančný podnik uvedený v článku 5 ods. 1 poskytuje alebo distribuuje produkty s označením „PEPP“ alebo „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ bez potrebného povolenia;

c)poskytovateľ PEPP porušil článok 7 ods. 3, neposkytol službu prenosnosti v rozpore s článkom 13 alebo informácie o tejto službe požadované podľa článku 17, alebo nesplnil požiadavky a povinnosti stanovené v kapitole IV, kapitole V, článku 43 a kapitole VII;

d)depozitár si nesplnil svoje povinnosti dohľadu podľa článku 42.

2.Uvedené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia zahŕňať aspoň:

a)verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby a povaha porušenia v súlade s článkom 59;

b)príkaz vyžadujúci, aby fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania uvedeného konania;

c)dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v takýchto podnikoch pre ktoréhokoľvek člena riadiaceho orgánu finančného podniku alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je zodpovedná za porušenie;

d)maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR, alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

e)v prípade právnickej osoby môžu byť maximálne správne pokuty uvedené v písmene d) až do výšky 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán; ak je právnická osoba materským podnikom alebo dcérskou spoločnosťou materského podniku, ktorý musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ 51 , príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán konečného materského podniku;

f)maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia v prípade, keď tieto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách d) a e).

3.Ak sa ustanovenia uvedené v prvom pododseku vzťahujú na právnické osoby, príslušné orgány uplatnia správne sankcie a nápravné opatrenia stanovené v odseku 2 voči členom riadiaceho orgánu a voči ďalším osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

4.Akékoľvek rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia podľa odseku 2 musí byť riadne odôvodnené a musí byť voči nemu možné podať opravný prostriedok na súde.

Článok 58
Vykonávanie právomoci ukladať správne sankcie a nápravné opatrenia

1.Príslušné orgány vykonávajú právomoc ukladať správne sankcie a nápravné opatrenia uvedené v článku 57 v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami:

a)priamo;

b)v súčinnosti s ostatnými orgánmi;

c)podaním príslušným súdnym orgánom.

2.Pri určovaní druhu a úrovne správnej sankcie alebo nápravného opatrenia uloženého podľa článku 57 príslušné orgány zohľadňujú všetky relevantné okolnosti, a to podľa potreby aj:

a)významnosť, závažnosť a trvanie porušenia;

b)mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

c)finančnú silu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby najmä podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistých aktív zodpovednej fyzickej osoby;

d)rozsah ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak ich možno určiť;

e)straty tretích strán spôsobené porušením, ak ich možno vyčísliť;

f)úroveň súčinnosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom bez toho, aby bola dotknutá potreba zabezpečiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

Článok 59
Uverejnenie správnych sankcií a nápravných opatrení

1.Príslušné orgány na svojich webových sídlach uverejnia akékoľvek rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia za porušenie tohto nariadenia bez zbytočného odkladu po tom, čo bolo toto rozhodnutie oznámené adresátovi sankcie alebo opatrenia.

2.Uverejnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných osôb, ako aj o uložených sankciách alebo opatreniach.

3.Ak na základe individuálneho posúdenia považuje príslušný orgán uverejnenie totožnosti v prípade právnických osôb alebo totožnosti a osobných údajov v prípade fyzických osôb za neprimerané, alebo ak sa príslušný orgán domnieva, že uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušné orgány:

a)odložia uverejnenie rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia dovtedy, kým pominú dôvody neuverejnenia, alebo

b)uverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia, v ktorom na primeraný čas vynechajú totožnosť a osobné údaje adresáta, ak sa predpokladá, že počas uvedeného času dôvody na anonymné uverejnenie pominú, a za predpokladu, že takéto anonymné uverejnenie zabezpečí účinnú ochranu dotknutých osobných údajov, alebo

c)vôbec neuverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia v prípade, že sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) nepovažujú za dostatočné na zabezpečenie:

i)toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii)primeranosti uverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

4.V prípade rozhodnutia uverejniť sankciu alebo opatrenie anonymne podľa odseku 3 písm. b) možno odložiť uverejnenie príslušných informácií. Ak sa voči rozhodnutiu o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia podal opravný prostriedok na príslušný súd, príslušné orgány na svojich oficiálnych webových sídlach ihneď uverejnia aj túto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto opravného prostriedku. Takisto sa uverejní každé súdne rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia.

5.Príslušné orgány zabezpečia, aby akékoľvek informácie uverejnené v súlade s odsekmi 1 až 4 ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň počas piatich rokov po ich uverejnení. Osobné údaje zahrnuté v uverejnených informáciách sa uchovajú na oficiálnom webovom sídle príslušného orgánu na obdobie, ktoré je potrebné v súlade s príslušnými predpismi v oblasti ochrany údajov.

Článok 60
Povinnosť predložiť informácie EIOPA v súvislosti so správnymi sankciami a nápravnými opatreniami

1.Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s článkom 59 ods. 1.

2.Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a nápravných opatrení uložených v súlade s článkom 57.

EIOPA uverejňuje tieto informácie vo výročnej správe.

3.Ak príslušný orgán uverejní správnu sankciu alebo iné opatrenie, podá zároveň o tejto skutočnosti správu orgánu EIOPA.

KAPITOLA XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 61
Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov orgánom EIOPA v rámci tohto nariadenia, EIOPA dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 62
Vykonávanie delegovania právomocí

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.Delegovanie právomocí uvedených v článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu aj Rade.

5.Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 63
Hodnotenie a správa

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie tohto nariadenia a po konzultácii s EIOPA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach.

Ak sa v rámci hodnotenia identifikujú závažné problémy pri uplatňovaní nariadenia, v správe by sa malo uviesť, ako Komisia plánuje riešiť identifikované problémy vrátane krokov a načasovania prípadnej revízie.

Článok 64
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

   1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

   1.2.    Príslušné oblasti politiky

   1.3.    Druh návrhu/iniciatívy

   1.4.    Ciele

   1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

   1.6.    Trvanie a finančný vplyv

   1.7.    Plánovaný spôsob hospodárenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

   2.1.    Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

   2.2.    Systémy riadenia a kontroly

   2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

   3.1.    Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

   3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

   3.2.1.    Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

   3.2.2.    Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   3.2.3.    Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

   3.2.4.    Súlad s platným viacročným finančným rámcom

   3.2.5.    Príspevky od tretích strán

   3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

1.2.Príslušné oblasti politiky

Finančné služby

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

X Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 52

 Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

·Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou

·Osobitné ciele

Osobitný cieľ č. 2.4:

Spotrebitelia majú prístup k bezpečnému a spoľahlivému poisteniu, dôchodku a produktom PKIPCP


·Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Ďalší rozvoj kapitálových trhov EÚ smerom k dostatočne prehĺbeným, likvidným a účinným trhom v prospech investícií a rastu v EÚ. Dobre fungujúci vnútorný trh s osobnými dôchodkami môže významne prispieť k tomu, že:

– spotrebitelia budú mať k dispozícii náležitý výber osobných dôchodkových produktov s minimálnymi kvalitatívnymi štandardmi EÚ, ktorými sa zabezpečí ochrana spotrebiteľov,

– sa spotrebiteľom a poskytovateľom dôchodkových produktov poskytne náležitý prístup na trh v celej EÚ.

·Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia bude Komisia monitorovať jeho uplatňovanie na základe pravidelných správ od EIOPA (napr. o každoročnej koordinácii postupu dohľadu), ako aj prostredníctvom svojich pravidelných kontaktov so zainteresovanými stranami (napr. so spotrebiteľmi, daným odvetvím a/alebo európskymi orgánmi dohľadu).

Kľúčovými ukazovateľmi vplyvu opatrenia budú (posúdi sa napr. päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia o PEPP):

Kľúčové ukazovatele výkonnosti na monitorovanie cieľa zvýšiť investície v EÚ a prispieť k dokončeniu únie kapitálových trhov:

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 1: Celková miera využívania osobných dôchodkových produktov (z hľadiska spravovaných aktív) (vrátane vnútroštátnych osobných dôchodkových produktov a PEPP) v porovnaní so základným scenárom

Celková miera využívania všetkých osobných dôchodkových produktov vrátane vnútroštátnych dôchodkových produktov a PEPP z hľadiska spravovaných aktív je kritériom úspechu, keďže PEPP bude predstavovať referenčnú hodnotu, pokiaľ ide o vlastnosti produktov. Vzhľadom na konkurenčné sily by vnútroštátne osobné dôchodkové produkty mali mať vlastnosti PEPP, čo by prispelo k zvýšeniu miery ich využívania. Úspech možno merať v prípade, že trend týkajúci sa celkovej miery využívania by bol štatisticky vyšší ako miera využívania podľa základného scenára (zahŕňajúci vnútroštátne osobné dôchodkové produkty). Tieto informácie sú dostupné na základe štatistického prieskumu domácností od EUROSTAT-u v kombinácii s informáciami od EIOPA.

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 2: Geografický a sektorový rozptyl poskytovateľov PEPP a investícií do PEPP

Široké geografické spektrum využívania PEPP by dokázalo ich popularitu bez ohľadu na relatívne bohatstvo domácností v rôznych členských štátoch a svedčilo by o ich príspevku k únii kapitálových trhov. Široký okruh poskytovateľov PEPP z rôznych sektorov finančného odvetvia by preukazoval ekonomickú životaschopnosť PEPP a čoraz intenzívnejšiu hospodársku súťaž medzi jednotlivými sektormi, pričom by poskytol dôkaz o vytvorení skutočného jednotného trhu s osobnými dôchodkami ako súčasti únie kapitálových trhov.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti na monitorovanie zlepšenia vlastností produktov na trhu s osobnými dôchodkami:

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 3: Počet registrácií PEPP podľa centrálneho registra, ktorý vedie EIOPA

Počet žiadostí po zavedení PEPP poskytuje dôležité informácie o dostupnosti a prijatí vlastností PEPP trhom.

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 4: Relatívny podiel osobných dôchodkových produktov (vrátane vnútroštátnych osobných dôchodkových produktov a PEPP) v porovnaní s finančnými aktívami domácností

Štatistické zvýšenie relatívneho podielu (v porovnaní so základným scenárom) by znamenalo, že domácnosti by po zavedení PEPP mali vyšší podiel úspor v osobných dôchodkových produktoch v porovnaní s vlastníctvom iných finančných aktív, ako sú napríklad úspory vo vkladoch. Táto štatistika je dostupná na základe štatistického prehľadu týkajúceho sa domácností od EUROSTAT-u v kombinácii s informáciami od EIOPA.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti na monitorovanie cezhraničného poskytovania a prenosnosti osobných dôchodkových produktov:

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 5: Počet poskytovateľov využívajúcich povolenie počas obdobia presahujúceho päť rokov (cezhraničná činnosť poskytovateľov na základe uplatnenia slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa)

Pozitívny trend v počte poskytovateľov využívajúcich povolenie je ukazovateľom zvýšenej cezhraničnej činnosti poskytovateľov. Tieto údaje by mali byť dostupné prostredníctvom príslušných orgánov a európskych orgánov dohľadu.

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti 6: Relatívny podiel (z hľadiska počtu a hodnoty spravovaných aktív) PEPP s viac ako jednou (vnútroštátnou) zložkou v porovnaní so všetkými osobnými dôchodkovými produktmi (vrátane vnútroštátnych osobných dôchodkových produktov a PEPP) (kritérium pre cezhraničnú činnosť jednotlivcov)

Pozitívny trend podielu PEPP s viac ako jednou zložkou je ukazovateľom toho, že jednotlivci využívajú PEPP v cezhraničnom kontexte. Tieto údaje by mali byť dostupné prostredníctvom príslušných orgánov a európskych orgánov dohľadu.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

·Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

EIOPA sa zveria určité právomoci dohľadu v zmysle nariadenia. Bude zodpovedať za udeľovanie povolení pre PEPP a za zriadenie a vedenie centrálneho registra. Spolu ďalšími európskymi orgánmi dohľadu a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže bude zároveň koordinovať dohľad.

V krátkodobom horizonte bude musieť EIOPA stanoviť vnútorné administratívne postupy, vytvoriť centrálny register, vypracovať vykonávacie štandardy a pripraviť sa na udeľovanie povolení pre PEPP.

V dlhodobom horizonte bude musieť byť EIOPA schopný koordinovať dohľad prostredníctvom koordinácie dohľadu nad príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. EIOPA bude musieť takisto zhromažďovať informácie a pravidelne podávať Komisii správy o údajoch o trhu v súlade so svojou povinnosťou stanovenou v nariadení.

·Prínos zapojenia Európskej únie (môže vyplývať z rôznych faktorov, napr. prínosy z koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo doplnkovosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Európskej únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Dôvody pre opatrenie na európskej úrovni (ex ante)

– zmierniť riziko rôznorodého a nesúladného uplatňovania nariadenia rôznymi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

– veľký počet zúčastnených príslušných vnútroštátnych orgánov a riziká vzniku sporov o právomoc (pre ktoré sa navrhuje záväzná mediácia).

Ako vyplýva z posúdenia vplyvu, tým, že sa EIOPA zveria úlohy registrácie a koordinácie dohľadu nad PEPP, sa tieto problémy napravia alebo významne obmedzia.

Očakávaný dosiahnutý prínos Únie (ex post) […]

Zaviesť jednotný trh s PEPP a zabezpečiť jeho náležité fungovanie.

·Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Tento model dohľadu je osvedčenou nákladovo efektívnou metódou na dosiahnutie cieľa skutočného jednotného trhu a predstavuje pre úniu kapitálových trhov vhodnú perspektívu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa. Európskym orgánom dohľadu sa už podobné úlohy zverili, pričom skúsenosti boli celkovo pozitívne.

·Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

EIOPA má v oblasti konvergencie dohľadu obmedzené právomoci dohľadu. Synergie by sa mohli dosiahnuť s využitím existujúcich právomocí EIOPA v oblasti kontrol na mieste a konvergencie dohľadu, aj keď právomoc udeľovať povolenia sa ešte EIOPA nezverila.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

 Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

   finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR

X návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od roku 2019 do roku 2020,

následne bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia 53

 Priame hospodárenie na úrovni Komisie

◻ prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

◻ prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

X Nepriame hospodárenie so zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

◻ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

◻ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

◻ Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond,

X subjekty podľa článkov 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

◻ verejnoprávne subjekty,

◻ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1 Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

V súlade s existujúcimi mechanizmami EIOPA pripravuje pravidelné správy o svojej činnosti (vrátane interných správ pre vrcholový manažment, správ pre riadiacu radu, správ o činnosti pre radu orgánov dohľadu za každých šesť mesiacov a výročnej správy), pričom to, ako využíva zdroje, je predmetom auditov Dvora audítorov a Útvaru pre vnútorný audit. Monitorovanie a podávanie správ o súčasných navrhovaných činnostiach bude v súlade s už existujúcimi požiadavkami.

2.2 Systémy riadenia a kontroly

·Zistené riziká.

Vzhľadom na zákonné, hospodárne a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov na základe tohto návrhu sa očakáva, že z návrhu by nemali vyplynúť nové riziká, na ktoré by sa už nevzťahoval platný rámec EIOPA pre vnútornú kontrolu.

·Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly

Systémy riadenia a kontroly stanovené v nariadení o EIOPA sa už zaviedli. EIOPA úzko spolupracuje s Útvarom Komisie pre vnútorný audit s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali príslušné štandardy vo všetkých oblastiach vnútornej kontroly. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať aj v súvislosti s úlohou EIOPA v zmysle tohto návrhu. Každoročné správy o vnútornom audite sa zasielajú Komisii, Parlamentu a Rade.

·Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby

neuplatňuje sa

2.3 Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na EIOPA bez akéhokoľvek obmedzenia uplatňujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym orgánom pre boj proti podvodom (OLAF).

EIOPA pristúpil k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o interných vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a prijala primerané ustanovenia vzťahujúce sa na všetkých pracovníkov EIOPA.

V súčasnosti má EIOPA osobitnú stratégiu pre boj proti podvodom a nadväzujúci akčný plán. Stratégia a akčný plán sa prijali v roku 2014. Posilnené činnosti EIOPA v oblasti boja proti podvodom budú v súlade s pravidlami a usmerneniami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách (opatrenia zamerané na boj proti podvodom ako súčasť riadneho finančného hospodárenia), s politikami OLAF-u v oblasti predchádzania podvodom, s ustanoveniami zahrnutými v stratégii Komisie pre boj proti podvodom [COM(2011)376], ako aj v rámci spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ (júl 2012) a v súvisiacom pláne.

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje EIOPA, obsahuje ustanovenia o plnení a kontrole rozpočtu EIOPA a príslušné finančné pravidlá.

[…]

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1 Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh výdavkov

Príspevky

Číslo 
[…][Názov………………………...……………]

DRP/NRP 54

krajín EZVO 55

kandidátskych krajín 56

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1a

12 02 05 EIOPA

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

Požadované nové rozpočtové riadky / Neuplatňuje sa

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo
[…][Názov ………………………………………]

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[…][XX YY YY YY]

ÁNO/ NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/ NIE

ÁNO/NIE

3.2 Odhadovaný vplyv na výdavky

·Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca 

Číslo

[Názov 1A.……………………………………………………………….]

GR: FISMA

Rok
2019

Rok
N + 1

Rok
N + +2

Rok
N + +3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

• Operačné rozpočtové prostriedky

Číslo rozpočtového riadka 12 02 05 EIOPA

Záväzky

(1)

0,348

0,251

P. m. na úrovni 100 % by bolo 870,5 tis. na rok 2019 a 629,2 tis. na rok 2020, pričom z dôvodu mechanizmu spolufinancovania v pomere 60/40 sa tu uvádza iba 40 %

Platby

(2)

0,348

0,251

Číslo rozpočtového riadka

Záväzky

(1a)

Platby

(2a)

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 57

Číslo rozpočtového riadka

(3)

Rozpočtové prostriedky pre GR FISMA SPOLU – (40 %)

Záväzky

= 1 + 1a + 3

0,348

0,251

Platby

= 2 + 2a

+ 3

0,348

0,251


Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

Platby

(5)

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHU <….> viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

Platby

= 5 + 6

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

• Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

Platby

(5)

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 4 viacročného finančného rámca SPOLU (referenčná suma)

Záväzky

= 4 + 6

Platby

= 5 + 6

Okruh viacročného finančného rámca 

5

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

GR: <…….>

• Ľudské zdroje

• Ostatné administratívne výdavky

GR <….> SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 58

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca SPOLU 

Záväzky

0,348

0,251

Platby

0,348

0,251

·Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: NEUPLATŇUJE SA

Viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

VÝSTUPY

Druh 59

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady spolu

OSOBITNÝ CIEĽ č. 1 60

– Výstup

– Výstup

– Výstup

Osobitný cieľ č. 1 medzisúčet

OSOBITNÝ CIEĽ č. 2…

– Výstup

Osobitný cieľ č. 2 medzisúčet

NÁKLADY SPOLU

·Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

·Zhrnutie

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 61

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

OKRUH 5 viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet

Mimo OKRUHU 5 62
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné
administratívne výdavky

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca medzisúčet

SPOLU

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.    

3.2.1 Odhadované potreby ľudských zdrojov

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
N

Rok
N + 1

Rok N + 2

Rok N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

• Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (jednotka ekvivalentu plného pracovného času) 63

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového balíka prostriedkov)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy  64

– ústredie

– delegácie

XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Externí zamestnanci

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

X    Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

[…]

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

[…]

3.2.5. Príspevky od tretích strán

◻ Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

X Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2019

Rok
N+1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt – vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže 60 %

0,870

0,629

P. m. na úrovni 100 %

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

0,522

0,377

P. m. na úrovni 60 % z dôvodu mechanizmu spolufinancovania

3.3 Odhadovaný vplyv na príjmy

X    Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 65

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

[…]

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

[…]PRÍLOHA k legislatívnemu finančnému výkazu pre návrh nariadenia o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

Použitá metodika a hlavné východiskové predpoklady

Odhad nákladov súvisiacich s koordináciou dohľadu orgánu EIOPA nad PEPP sa vykonal v rámci troch kategórií nákladov: personálne náklady, infraštruktúrne náklady a prevádzkové náklady, a to v súlade s klasifikáciou rozpočtu EIOPA.

Podľa predbežných aktuálnych odhadov zo strany Komisie by si úlohy udeľovania povolení pre PEPP a súvisiaceho dohľadu vyžadovali troch nových zamestnancov v roku 2019 a jedného dodatočného zamestnanca na rok 2020. Išlo by o zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí pracujú v EIOPA v súčasnosti a ktorí sú pokrytí súčasným rozpočtom pre EIOPA. Náklady sa delia s členskými štátmi v pomere 60/40.

Potreba zvýšeného počtu zamestnancov, súvisiaca s koordináciou dohľadu nad PEPP, odráža dodatočné úlohy zverené EIOPA na základe nariadenia:

·prípravu na proces udeľovania povolení a jeho riadenie,

·zriadenie a vedenie centrálneho registra 66 ,

·vypracovanie technických štandardov predpokladaných v nariadení,

·uľahčenie spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

·prípravu na účely začatia koordinácie prebiehajúceho dohľadu zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov: zriadenie rámca na podávanie správ a monitorovanie,

·každoročné monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti a predkladanie správ o nich.

Tieto nové úlohy sú uvedené v navrhovanom nariadení a ďalej konkretizované v dôvodovej správe. Ide napríklad o registráciu PEPP, koordináciu dohľadu nad registrovanými PEPP, vyžadovanie pravidelných kontaktov s vedením/zamestnancami subjektov, na ktoré sa vzťahuje dohľad, odpovedanie na otázky, sťažnosti alebo žiadosti príslušných vnútroštátnych orgánov alebo spotrebiteľov, monitorovanie súladu PEPP s požiadavkami stanovenými v nariadení o PEPP, vyžadovanie informácií od poskytovateľov PEPP alebo osôb podieľajúcich sa na správe jednotlivých systémov, uskutočňovanie kontrol na mieste, skúmanie záznamov a vypočúvanie osôb v súvislosti s údajnými porušeniami nariadenia. EIOPA by takisto mohol plniť úlohu v súvislosti s právomocou príslušných vnútroštátnych orgánov zrušiť registráciu a prijímať ostatné opatrenia dohľadu, ktoré sú uvedené v článku 57 nariadenia o PEPP, a ukladať pokuty a pravidelné penále poskytovateľom PEPP porušujúcim nariadenie, a to zabezpečovaním dôkazov o porušení a navrhovaním výšky pokuty alebo penále. Okrem toho by EIOPA mohol zabezpečovať záväznú mediáciu v prípade, že to budú vyžadovať príslušné vnútroštátne orgány.

Ďalej nasleduje opis všeobecných predpokladov na výpočet dodatočných zdrojov, nákladov na nový stav zamestnancov a dodatočných infraštrukturálnych nákladov.

Všeobecné predpoklady pri výpočte dodatočných zdrojov

Pri výpočte dodatočných zdrojov sa vychádzalo z predpokladov uvedených ďalej.

Predpokladá sa, že nariadenie nadobudne účinnosť začiatkom roka 2019, pričom vzhľadom na všeobecný záujem vyjadrený počas stretnutí so zainteresovanými stranami a na základe skúsenosti z iných nových režimov, ako je napríklad inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (80 registrácií počas dvoch rokov) a dlhodobé investičné fondy (päť registrácií počas jedného roka), sa odhaduje, že v nasledujúcich piatich rokoch požiada o registráciu PEPP približne 325 poskytovateľov. Po registrácii budú dohľad nad týmito PEPP vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, pričom tento dohľad bude koordinovať EIOPA.

Predpokladá sa, že dodatočné pracovné miesta sa obsadia stálymi zamestnancami alebo dočasnými zamestnancami triedy AD7 s priemernými mzdovými nákladmi vo výške 138 000 EUR podľa tabuľky 1.

Všeobecne sa poznamenáva, že náklady na EIOPA sa v súčasnosti delia medzi členské štáty a Komisiu v pomere 60/40.

Tabuľka 1 Osobné náklady

Kategória zamestnancov

Priemerné náklady na použitie pre finančné výkazy spolu (*)

Priemerné náklady bez „úpravy“ (**)

Úradník

138 000 EUR/rok

115 000 EUR/rok

Dočasný zamestnanec

138 000 EUR/rok

115 000 EUR/rok

(**) Výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, nábytok, IT atď.

Ďalšie predpoklady

Vzhľadom na sídlo EIOPA vo Frankfurte sa uplatňuje koeficient úpravy mzdy vo výške 0,972 z dôvodu nižších nákladov na ubytovanie v porovnaní s Bruselom.

Náklady na služobné cesty sa odhadujú vo výške 10 000 EUR na zamestnanca za rok.

Náklady súvisiace s prijímaním zamestnancov (cestovné náklady, náklady na ubytovanie, náklady na lekárske prehliadky, príspevok na usídlenie a ostatné príspevky, náklady na sťahovanie atď.) sa odhadujú vo výške 12 700 EUR na zamestnanca.

Výpočet dodatočných zamestnancov

Na výpočet dodatočných zamestnancov EIOPA sa nové úlohy rozdeľujú do troch hlavných oblastí nových úloh, ktoré sa zverili EIOPA: udeľovanie povolení, koordinácia dohľadu a politická práca. Pre tieto oblasti sa do úvahy berie odhad objemu práce, ako sa uvádza ďalej.

Pokiaľ ide o udeľovanie povolení, odhaduje sa, že jeden úradník (v záujme jednoznačnosti sa predpokladá, že sa rovná jednému ekvivalentu plného pracovného času) by mohol spracovať jedno povolenie za dva týždne, čo znamená približne 25 povolení za rok. Predpokladá sa, že v prvom roku uplatňovania (t. j. v roku 2019) bude podaných približne 25 žiadostí, pričom tento počet sa zvýši na 75 v každom z nasledujúcich celých rokov.

V prvom roku, keď počet systémov podliehajúcich dohľadu zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov bude stále malý, bude rozsah skutočnej koordinácie úloh dohľadu nízky, pričom sa bude zvyšovať zároveň s počtom systémov, pre ktoré sa každoročne udelí povolenie. Niektoré synergie by sa mohli dosiahnuť na základe existujúcich právomocí EIOPA v oblasti konvergencie dohľadu, aj keď nové právomoci, ktoré sa v súvislosti s PEPP zverujú EIOPA, sú širšie.

Pokiaľ ide o politickú prácu, v prvom rade sa berie do úvahy skutočnosť, že nariadenie obsahuje niekoľko mandátov pre EIOPA spočívajúcich v práci na technických štandardoch. Po druhé, očakávať sa bude monitorovanie a podávanie správ o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Určité synergie by sa mali dosiahnuť aj v tejto oblasti; EIOPA už teraz disponuje politickými odbornými znalosťami, ktoré by sa mohli využiť na plnenie nových úloh, pričom sa rieši potreba prilákať nových odborníkov v konkrétnej oblasti.

Špecializované IT a podpora zahŕňajú najmä zriadenie centrálneho registra, resp. registra PEPP, ako aj podpornú infraštruktúru na podávanie správ o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti a na účely výpočtov počtu zamestnancov sa predpokladá, že ich vykryje súčasný počet zamestnancov EIOPA.

V tabuľke 2 sa uvádza celkový odhadovaný dodatočný počet zamestnancov EIOPA za jednotlivé oblasti pre PEPP.

Tabuľka 2 Ekvivalent plného pracovného času za rok a za jednotlivé oblasti pre PEPP spolu

Ekvivalent plného pracovného času za jednotlivé oblasti pre PEPP spolu

2019

2020

Povolenie

1

2

Koordinácia dohľadu

1

1

Politická práca

1

1

Spolu

3

4

Budúce potreby po roku 2020 sa vypočítajú a pridelia v kontexte budúceho viacročného finančného rámca.

Výpočet výdavkov na infraštruktúru

Hlavné výdavky spojené s dodatočnou infraštruktúrou sa týkajú zriadenia centrálneho registra, sprievodných požiadaviek na podávanie správ a zriadenia databázy na monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Predpokladá sa, že na tieto výdavky spojené s IT je potrebných spolu 400 000 EUR vrátane ročných nákladov na údržbu vo výške 10 %. Predpoklady, z ktorých táto celková suma vychádza, sú tieto:

·Zriadenie a vedenie centrálneho registra, resp. registra PEPP

·Mohlo by sa zvážiť zriadenie „centrálneho registra“ podobného niektorému z existujúcich registrov, ako je napríklad register inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, pokiaľ ide o ustanovenia o obozretnosti; zahrnutých v ňom bude niekoľko stoviek dôchodkových produktov s uvedením názvu produktu, finančných údajov, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a potenciálnych kvalitatívnych informácií; aktualizácia sa uskutoční raz za rok; prevádzka sa začne v roku 2019, najneskôr v roku 2020.

·Na účely prípravy začatia koordinácie prebiehajúceho dohľadu: zriadenie rámca na podávanie správ a monitorovanie; zhromaždené údaje „centrálneho registra“ by sa mali vložiť do centrálneho registra EIOPA a mali by sa sprístupniť v rámci korporátneho riešenia pre obchodné informácie; potrebná bude práca zameraná na integráciu, ako aj získanie nových licencií pre nových zamestnancov.

Celková suma výdavkov v rokoch 2019 – 2020

S prihliadnutím na uvedený predpoklad sa celkové odhadované sumy na obdobie rokov 2019 – 2020 na úlohy týkajúce sa PEPP, ktoré má vykonávať EIOPA, uvádzajú v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Výdavky na PEPP týkajúce sa EIOPA v rokoch 2019 – 2020 spolu

Výška v tis.

Druh nákladov

Výpočet

2019

2020

Výdavky na zamestnancov/mzdy a príspevky

138 tis. na zamestnanca x 0,972

402,4

536,5

Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov

12,7 tis. ako pevná suma na nového zamestnanca

38,1

12,7

Výdavky na služobné cesty

10 tis. na zamestnanca za rok

30

40

Infraštruktúra / IT

400 tis. + 10 % údržba

400

40

Spolu (*)

870,5

629,2

(*) Celková suma: bez ohľadu na rozdelenie medzi členské štáty a Komisiu v pomere 60/40 pre rozpočet EIOPA.

(1) Týka sa to napríklad distribúcie, investičnej politiky, zmeny poskytovateľa, cezhraničného poskytovania alebo prenosnosti. Napríklad niektoré existujúce osobné dôchodkové produkty sporiteľom neumožňujú zmeniť poskytovateľov.
(2) COM(2015) 468 final, s. 19.
(3) Európsky parlament, uznesenie z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov, 2015/2106(INI), bod 20.
(4) Závery Európskej rady z 28. júna 2016, EUCO 26/16, bod 11.
(5) COM(2016) 601 final, s. 4.
(6) COM(2017) 292 final, s. 6.
(7) Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/. Projekt RESAVER je zamestnanecký dôchodkový fond pre konkrétny sektor, ktorý má výskumným pracovníkom uľahčiť zachovať si svoju účasť v príslušnom dôchodkovom systéme počas toho, ako sa pohybujú medzi výskumnými inštitúciami v rôznych krajinách EÚ. Zahŕňa takisto možnosť osobného dôchodku.
(12) Biela kniha s názvom „Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky“, COM(2012) 55 final zo 16. februára 2012.
(13) C(2017)4393.
(14) Smernica (EÚ) č. 2016/97, smernica 2014/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
(15) Ernst & Young, Štúdia o európskom osobnom dôchodkovom rámci pre Komisiu. Pozri časť 3.2 ďalej.
(16) Pozri zhrnutie verejnej konzultácie v prílohe 2 posúdenia vplyvu.
(17) Vyjadrenie EIOPA v súvislosti s rozvojom jednotného trhu EÚ s osobnými dôchodkovými produktmi, júl 2016, https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
(18) EIOPA, Smerom k jednotnému trhu EÚ s osobnými dôchodkami, 2014, k dispozícii na adrese: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS- 14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions _An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) K dispozícii na adrese: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) K dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(24) K dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(25) K dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(26) Požiadavka, podľa ktorej správca, investičný manažér dôchodkového fondu alebo akýkoľvek fiduciár (dôverník) musí investovať prostriedky uvážlivo, starostlivo a rozumne. Investície, na ktoré sa vo všeobecnosti vzťahuje zásada obozretnosti, zahŕňajú spoľahlivé bezpečné cenné papiere, zabezpečené úvery, hypotéky garantované štátom, štátne pokladničné poukážky a ďalšie konzervatívne investície poskytujúce primeraný výnos.
(27) Ú. v. EÚ C , , s. .
(28) Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov, Európska komisia, 30. septembra 2015 [COM(2015) 468 final].
(29) Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov, 2015/2106(INI), bod 20.
(30) Závery Európskej rady z 28. júna 2016, EUCO 26/16, bod 11.
(31) COM(2016) 601 final, s. 4.
(32) COM(2017) 292 final, s. 6.
(33) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.
(34) Delegované nariadenie Komisie z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov.
(35) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
(36) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
(37) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(38) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb“, 8. december 2010, COM(2010) 716 final.
(39) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(40) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(41) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(42) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 009, 15.1.2003, s. 3).
(43) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(44) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(45) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341/EÚ zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(46) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(47) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
(48) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).
(49) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).
(50) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(51) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
(52) Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(53) Podrobnosti o spôsoboch hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách možno nájsť na webovom sídle BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) DRP DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(55) EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(56) Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(57) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(58) Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.
(59) Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(60) Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Osobitné ciele...“.
(61) Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.
(62) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(63) ZZ = zmluvný zamestnanec, MZ = miestny zamestnanec, VNE = vyslaný národný expert, DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec, PED = pomocný expert v delegácii
(64) Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(65) Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % na náklady na výber.
(66) Nezávisle od nákladov súvisiacich s IT a technickou pomocou.