V Bruseli23. 2. 2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2013 z 13. mája 2013 o upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Neumský koridor je miesto, na ktorom sa územie Bosny a Hercegoviny dotýka jadranského pobrežia, čím oddeľuje oblasť Dubrovníka od zvyšného územia Chorvátska.

Dôvody a ciele návrhu

V článku 3 neumského nariadenia sa pri určitých podmienkach upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo vstupe v súvislosti so zásielkami, ktoré sa prepravujú cez neumský koridor. Upustenie je možné, pokiaľ celková hodnota každej zásielky nepresahuje 10 000 EUR (článok 4 písm. a) a sú splnené aj ostatné podmienky stanovené v článku 4 písm. b). Tým sa neumské nariadenie odchyľuje od niektorých ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, ako aj od niektorých ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva Colný kódex Spoločenstva.

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 bolo 1. mája 2016 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „CKÚ“).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, vykonávací akt k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, bolo:

zrušené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/481,

následne nahradené:

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, a

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Na rozsah pôsobnosti článku 3 neumského nariadenia vrátane prahovej hodnoty 10 000 EUR sa v súčasnosti vzťahuje článok 126 delegovaného nariadenia Komisie, keďže sa v tomto článku zvyšuje prahová hodnota na uplatnenie upustenia na 15 000 EUR.

Komisia sa domnieva, že neumské nariadenie by sa malo zmeniť s cieľom zosúladiť rozsah pôsobnosti uvedeného upustenia so sumou uvedenou v článku 126 delegovaného nariadenia Komisie (15 000 EUR). Okrem toho by sa s právnym rámcom CKÚ mali zosúladiť právne odkazy aj terminológia použitá v neumskom nariadení.

Podľa článku 6 neumského nariadenia sa Chorvátska republika zaviazala monitorovať situáciu a do 1. marca 2014 informovať Komisiu o akýchkoľvek zistených nezrovnalostiach, ako aj o opatreniach, ktoré boli následne prijaté na účel nápravy uvedených nezrovnalostí.

V súlade s článkom 7 neumského nariadenia mala Komisia predložiť Rade správu s vyhodnotením uplatňovania neumského nariadenia najneskôr dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Komisia 11. novembra 2015 predložila Rade uvedenú správu, v ktorej dospela k záveru, „že úroveň uplatňovania neumského nariadenia je uspokojivá a neexistuje dôvod na pozastavenie alebo zrušenie tohto nariadenia.“.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Týmto nariadením sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2013 z 13. mája 2013 („neumské nariadenie“), ktoré bolo prijaté na základe článku 43 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátska k EÚ (ďalej len „akt o pristúpení“). Akt stanovuje, že Rada na návrh Komisie vymedzuje podmienky, za ktorých možno upustiť od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe, pokiaľ ide o tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor. Článok 43 aktu o pristúpení je preto správnym právnym základom.

2017/0030 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2013 z 13. mája 2013 o upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátska, a najmä na jeho článok 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)V článku 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 479/2013 sa stanovuje upustenie od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe na tovar Únie, ktorý sa prepravuje cez neumský koridor, pokiaľ celková hodnota zásielok tovaru Únie nepresahuje 10 000 EUR a pokiaľ tovar Únie sprevádzajú faktúry alebo prepravné doklady spĺňajúce podmienky stanovené v článku 4 písm. b) uvedeného nariadenia.

(2)Prahová hodnota 10 000 EUR bola určená s odkazom na ekvivalentnú prahovú hodnotu stanovenú v článku 317 ods. 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 1 a predstavuje limit, pod úrovňou ktorého na to, aby colné orgány považovali colný status tovaru Únie za preukázaný postačuje, že tento tovar je sprevádzaný faktúrou alebo prepravným dokladom. Ak sú splnené tieto podmienky, nevyžaduje sa potvrdenie príslušnými colnými orgánmi.

(3)S účinnosťou od 1. mája 2016 bol Colný kódex Spoločenstva, ustanovený v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 2 , nahradený Colným kódexom Únie, ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 3 . V dôsledku toho boli ustanovenia nariadenia (EHS) č. 2454/93 nahradené ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 4 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 5 .

(4)Predmet úpravy článku 317 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v súčasnosti upravuje článok 126 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. V uvedenom článku sa stanovuje, že pre tovar, ktorého hodnota je nižšia ako prahová hodnota 15 000 EUR, sa status tovaru Únie považuje za preukázaný na základe faktúry alebo prepravného dokladu bez akéhokoľvek potvrdenia príslušnými colnými orgánmi.

(5)S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov Únie je preto vhodné zosúladiť rozsah pôsobnosti upustenia stanoveného v článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 479/2013 s tým, ktoré je stanovené v článku 126 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

(6)Okrem toho z dôvodov právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti by sa mali právne odkazy v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 479/2013 na nariadenie (EHS) č. 2913/92 a na nariadenie (EHS) č. 2454/93 nahradiť príslušnými odkazmi na Colný kódex Únie a delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446.

(7)Preto je vhodné nariadenie (EÚ) č. 479/2013 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 479/2013 sa mení takto:

1.    V článku 2 sa bod 1 nahrádza takto:

„1. „tovar Únie“ je tovar vymedzený v článku 5 ods. 23 nariadenia (EÚ) č. 952/2013“;

2.    Článok 4 sa mení takto:

a)písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)Celková hodnota každej zásielky tovaru Únie, ktorá sa prepravuje cez neumský koridor, nepresahuje 15 000 EUR alebo rovnocennú sumu v miestnej mene;“

b)v písmene b) sa bod i) nahrádza takto:

„i)obsahujú aspoň dôkazy ktorýmkoľvek z prostriedkov uvedených v článku 126 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).
(5) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).