25.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/41


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 361/08)

1.

Komisii bolo 19. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

BP p.l.c. (Spojené kráľovstvo),

Bridas Corporation (Britské Panenské ostrovy) pod spoločnou kontrolou podnikov Bridas Energy Holdings Ltd a China National Offshore Oil Corporation,

Axion Energy Holding S.L. (Španielsko) v súčasnosti pod výlučnou kontrolou podniku Bridas Corporation.

BP p.l.c. („BP“) a Bridas Corporation („Bridas“) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Axion Energy Holding S.L („Axion“).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

BP pôsobí na trhoch prieskumu, výroby a predaja ropy a zemného plynu, v oblasti rafinovania, dodávky a prepravy ropných a petrochemických výrobkov a súvisiacich výrobkov a v oblasti alternatívnych zdrojov energie,

Bridas je nepriamo aktívny v oblasti prieskumu, rozvoja, ťažby, prepravy a predaja ropy a zemného plynu, predaja a prepravy ropných výrobkov, zhromažďovania, úpravy, spracovania a distribúcie zemného plynu a elektriny, vŕtania a vrtných služieb a rafinácie, výroby a predaja pohonných hmôt, mazív a súvisiacich derivatívnych petrochemických výrobkov,

Axion pôsobí v oblasti rafinácie ropy a predaja ropných výrobkov a ich derivátov v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.