1.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8539 – KPS/DexKo)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 212/10)

1.

Komisii bolo 16. júna 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik KPS Capital Partners, L. P. („KPS“, Spojené štáty americké) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom DexKo Global, Inc. („DexKo“, Spojené štáty americké) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

KPS je fond so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorý sa zaoberá správou investícií do širokej škály odvetví vrátane základných surovín, značkových spotrebných výrobkov, zdravotníckych a luxusných výrobkov, automobilových dielov, kapitálového vybavenia a všeobecnej priemyselnej výroby.

DexKo je spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou náprav a pojazdových komponentov prípojných vozidiel. Ponúka nápravy a brzdy, náboje a bubny, podvozky, komponenty zavesenia náprav, ako aj iné pojazdové komponenty pre prípojné vozidlá.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8539 – KPS/DexKo na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.