5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 2/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. decembra 2017

Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus

(ECB/2017/43)

(2018/C 2/01)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 27.1,

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasného externého audítora Central Bank of Cyprus, KPMG Limited, skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2017. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2018.

(3)

Central Bank of Cyprus vybrala za svojho externého audítora na finančné roky 2018 až 2022 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Limited,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúča sa, aby bola spoločnosť PricewaterhouseCoopers Limited vymenovaná za externého audítora Central Bank of Cyprus na finančné roky 2018 až 2022.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI