18.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 17/11


Uznesenie k situácii informačných centier Europe Direct (EDIC)

(2017/C 017/03)

Predkladajú politické skupiny SES, EĽS, ALDE, EA a EKR

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 na tému Situácia informačných centier Europe Direct (EDIC) (CdR 84/2012),

so zreteľom na svoje stanovisko na tému Znovu spojiť Európu s jej občanmi – potreba širšej a lepšej komunikácie na miestnej úrovni z 3. decembra 2014 (COR-2014-04460),

1.

konštatuje, že EÚ čelí závažným politickým a hospodárskym výzvam. Skutočnosť, že pretrváva demokratický deficit a občania sú čoraz viac sklamaní z EÚ, poukazuje na to, že je potrebné, aby všetci aktéri v európskej politike vyvinuli spoločné úsilie s cieľom zvýšiť zapojenie občanov EÚ do európskeho projektu a aby európske politiky zaistili svoju legitímnosť;

2.

zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány majú dobré postavenie na to, aby pomohli lepšie prepojiť občanov s aktérmi európskej politiky a informovali európskych lídrov o bezprostredných potrebách občanov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa pripisoval väčší význam decentralizovanému európskemu komunikačnému procesu;

3.

zaväzuje sa zintenzívniť spoluprácu s informačnými centrami Europe Direct v rámci svojej komunikačnej stratégie na roky 2015 – 2020;

4.

pripomína, že v decentralizovanej európskej komunikačnej stratégii zohráva významnú úlohu sieť Europe Direct a jej terajších 518 informačných centier v členských štátoch. Ide o jeden z najvýznamnejších nástrojov Európskej komisie na informovanie občanov na miestnej a regionálnej úrovni o konkrétnom význame rôznych európskych politických tém pre ich každodenný život;

5.

víta prebiehajúci proces hodnotenia rámca Európskej komisie pre obsah a technické aspekty informačných centier Europe Direct v súvislosti s prípravou finančného obdobia 2018 – 2023 a stanovením nových rámcových podmienok pre informačné centrá Europe Direct;

6.

poukazuje na zásadný význam činnosti centier EDIC pri nadväzovaní kontaktov s európskymi inštitúciami a ostatnými informačnými sieťami Európskej komisie a na ich úlohu pri vytváraní prepojení na orgány a potreby jednotlivých území, miestnych orgánov a občianskej spoločnosti;

7.

konštatuje, že v súvislosti so súčasnou krízou je činnosť informačných centier Europe Direct ešte dôležitejšia a náročnejšia. Vzhľadom na početné výzvy, ktorým EÚ čelí, by cieľom malo byť využitie plného potenciálu informačných centier Europe Direct a ďalšie posilnenie úlohy európskeho komunikačného procesu. Treba pritom zaistiť vyvážené geografické rozdelenie a nesmie dôjsť k zníženiu súčasného počtu subjektov v jednotlivých miestnych a regionálnych orgánoch;

8.

konštatuje, že činnosť informačných centier Europe Direct sa môže v budúcnosti zaručiť zlepšením už aj tak intenzívnej spolupráce a financovania zo strany EÚ;

9.

navrhuje, aby v terajšom viacročnom finančnom rámci boli podstatne navýšené finančné zdroje vyčlenené pre informačné centrá Europe Direct na ďalšie finančné obdobie. Predovšetkým by sa mal zdvojnásobiť paušálny príspevok vyčlenený na základnú ponuku informácií pre každé informačné centrum Europe Direct a navýšiť by sa mal aj štandardný paušálny príspevok na financovanie rozličných modulov. Zároveň treba zabezpečiť, aby sa informačné centrá Europe Direct usilovali zlepšiť svoju efektívnosť a maximalizovali vhodné využívanie svojich zdrojov. A napokon vyčlenenie väčších finančných prostriedkov na pilotné moduly by umožnilo reagovať na krízové situácie. Týmto spôsobom by sa mohlo pokryť zvýšenie nákladov napríklad na platy a nájomné;

10.

očakáva, že vďaka zvýšeným požiadavkám na EDIC sa zlepší financovanie. Preto by sa mal vo výraznej miere zvýšiť objem podpory;

11.

trvá na tom, že z dôvodu verejnoprospešného charakteru aktivít EDIC musia byť tieto aktivity naďalej oslobodené od DPH;

12.

zdôrazňuje, že je potrebné výrazne znížiť administratívnu záťaž;

13.

potvrdzuje, že opatrenia Európskej komisie týkajúce sa európskej komunikačnej činnosti v podstate zasahujú jej cieľové skupiny. Priority Európskej komisie však len čiastočne zodpovedajú potrebám občanov, pokiaľ ide o európske politiky. Čím je daná téma abstraktnejšia, tým menej ju občania budú vnímať ako dôležitú politickú otázku. Z tohto dôvodu by sa mala venovať osobitná pozornosť riešeniu európskych politických otázok, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov;

14.

považuje za vhodné zintenzívniť vzťahy informačných centier Europe Direct s miestnymi a regionálnymi sieťami združení vytvorením obojsmerného komunikačného kanála s cieľom identifikovať rôzne oblasti záujmu občanov, aby informácie poskytované zo strany EÚ zodpovedali ich požiadavkám;

15.

konštatuje, že systém modulov možno vo všeobecnosti považovať za pozitívny. Je však potrebná séria úprav, ako je napríklad zaistenie väčšej flexibility rozličných modulov;

16.

vyzýva Európsku komisiu, aby informačným centrám Europe Direct umožnila prispôsobiť plánované opatrenia komunikačným preferenciám Komisie aj miestnym potrebám. Ak chcú európski politickí aktéri dosiahnuť, aby mal európsky projekt budúcnosť, musia komunikovať s občanmi takým spôsobom, aby občania znovu vnímali Európu ako spoločný domov, spoločenstvo hodnôt a mieru, hybnú silu sociálneho a kultúrneho pokroku a spravodlivosti. Informačné centrá Europe Direct môžu vďaka tomu, že občanom ponúkajú informácie v ich blízkosti, vytvoriť prepojenie medzi oboma stranami a propagovať medzi občanmi Európu pozitívnym spôsobom;

17.

navrhuje, aby sa na začiatku nového rozpočtového obdobia na roky 2018 – 2023 uskutočnila informačná kampaň zameraná na vyzdvihnutie pridanej hodnoty značky Europe Direct a zviditeľnenie každodennej činnosti informačných centier Europe Direct a ich európskych aktivít na miestnej a regionálnej úrovni ako doplnku zvyčajného informovania zo zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré občanom neposkytuje komplexný obraz o európskom projekte;

18.

navrhuje, aby sa systém modulov otvoril regionálnym prioritám, formátom a skupinám, ktoré doteraz neboli stanovené ako ciele, a odporúča najmä flexibilnejšie využívanie dostupných modulov. Cieľom je prispôsobiť komunikáciu v maximálnej miere miestnym potrebám; Nové oznámenie by malo umožniť predkladanie projektov na regionálnej úrovni s cieľom čo najviac prispôsobiť komunikáciu miestnym potrebám. Takto by sa zlepšilo partnerstvo medzi rozličnými organizáciami, ktoré spoločne zabezpečujú pokrytie územia primeranými verejnými službami, kvalitnejšie a modernejšie komunikačné stratégie a štruktúrovanejšie vzťahy so zainteresovanými stranami a ostatnými európskymi sieťami. Malo by sa umožniť čiastočné využívanie niektorých foriem partnerstiev, ktoré zahŕňajú spoluprácu medzi verejnými a súkromnými subjektmi, k čomu nakoniec nabáda aj samotná Európska komisia pri programovaní európskych fondov na roky 2014 – 2020. Pre tieto projekty by sa mali zabezpečiť primerané finančné prostriedky na základe počtu obyvateľov a verejných kontaktných miest;

19.

požaduje, aby sa zaviedla možnosť financovať spoluprácu medzi jednotlivými informačnými centrami, ktorá by bola zameraná na uľahčenie výmeny osvedčených postupov medzi centrami v rôznych oblastiach, ako aj na využívanie synergií, a to najmä v prípade cieľových skupín s podobnými charakteristikami a potrebami;

20.

na záver zdôrazňuje, že úloha informačných centier Europe Direct je kľúčová pre miestne a regionálne orgány, ktoré najlepšie poznajú miestne a regionálne zúčastnené strany, ako aj oblasti záujmu občanov. Sú obzvlášť kompetentné na to, aby určili, aký druhy informácií a aké metódy najlepšie pomôžu osloviť občanov a zaujať ich. Ich úloha v oblasti európskej komunikácie je preto mimoriadne dôležitá a mala by sa ešte viac posilniť najmä prostredníctvom užšej spolupráce s európskymi inštitúciami;

21.

podporuje výzvu Európskeho parlamentu adresovanú Európskej komisii, aby poskytla primerané a komplexné usmernenia organizátorom európskych iniciatív občanov (1);

22.

vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu medzi rozličnými európskymi sieťami s cieľom zlepšiť informovanie a komunikáciu s občanmi, ktorým poskytne viac možností reagovať na ich požiadavky.

V Bruseli 16. júna 2016

Predseda Európskeho výboru regiónov

Markku MARKKULA


(1)  Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 k európskej iniciatíve občanov [2014/2257(INI)].