9.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 288/3


Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2016/C 288/03)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike bola Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručená žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o revízne prešetrovanie

Žiadosť bola podaná 4. mája 2016 Združením na ochranu riedkych sieťovín (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú viac než 25 % výroby určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú riedke sieťoviny zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, s vylúčením kotúčov zo sklenených vláken, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510019 a 7019590019).

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 (3), rozšírené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 672/2012 (4) na dovoz zasielaný z Malajzie bez ohľadu na to, či je deklarovaný pôvod v Malajzii, alebo nie, rozšírené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 21/2013 (5) na dovoz zasielaný z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či je deklarovaný pôvod na Taiwane, alebo nie, rozšírené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1371/2013 (6) na dovoz zasielaný z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či je deklarovaný pôvod v Indii alebo Indonézii, a rozšírené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 976/2014 (7) na dovoz určitých upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken tiež s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

4.   Dôvody revízneho prešetrovania

Žiadosť sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

4.1.    Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

Keďže vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa Čínska ľudová republika (ďalej len „dotknutá krajina“) považuje za krajinu s iným ako trhovým hospodárstvom, žiadateľ stanovil normálnu hodnotu pre Čínsku ľudovú republiku na základe ceny v tretej krajine s trhovým hospodárstvom, a to v Kanade. Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu je založené na porovnaní takto stanovenej normálnej hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, s pôvodom v dotknutej krajine pri predaji na vývoz do Európskej únie. Žiadateľ tiež predložil dôkazy o vývoznej cene (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, s pôvodom v dotknutej krajine pri jeho vývoze do iných tretích krajín.

Vypočítané dumpingové rozpätia sú v prípade dotknutej krajiny značné. Na uvedenom základe žiadateľ tvrdí, že existuje pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu z dotknutej krajiny.

4.2.    Tvrdenie o pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy

Žiadateľ tvrdí, že by mohlo dôjsť k opätovnému výskytu ujmy. V tejto súvislosti žiadateľ predložil dôkazy prima facie o tom, že ak by uplynula platnosť opatrení, súčasná úroveň dovozu výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, z dotknutej krajiny do Únie by sa pravdepodobne zvýšila, a to v dôsledku existencie nevyužitej kapacity v Čínskej ľudovej republike a z dôvodu pretrvávajúcej atraktívnosti trhu Únie z hľadiska objemu a cien.

Žiadateľ napokon tvrdí, že ujma bola odstránená najmä vďaka existencii opatrení a že uplynutie ich platnosti by viedlo k opätovnému výskytu značného objemu dovozu za dumpingové ceny z dotknutej krajiny, čo by pravdepodobne spôsobilo opätovný výskyt ujmy by mohol viesť k opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s výborom zriadeným podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, začína týmto revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

Týmto revíznym prešetrovaním pred uplynutím platnosti sa stanoví, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, s pôvodom v dotknutej krajine a k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

5.1.    Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu sa bude vzťahovať na obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2013 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu

Vyvážajúci výrobcovia (8) výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, z dotknutej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach vedúcich k platným opatreniam, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní Komisie.

5.2.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v Čínskej ľudovej republike

Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť, na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia výber vykonala, všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojich spoločnostiach požadované v prílohe I k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, osloví aj orgány dotknutej krajiny a môže osloviť všetky známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky s výnimkou už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúci výrobcovia budú vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, predaja alebo vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane preskúmať. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom dotknutej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely preskúmania v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Čínskej ľudovej republiky.

Všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 18 základného nariadenia, spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

5.2.2.   Ďalší postup v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami z krajiny s netrhovým hospodárstvom

Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa v prípade dovozu z Čínskej ľudovej republiky normálna hodnota určí na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom.

V rámci predchádzajúceho prešetrovania sa na účely stanovenia normálnej hodnoty vo vzťahu k Čínskej ľudovej republike použila ako tretia krajina s trhovým hospodárstvom Kanada. Na účely tohto prešetrovania má Komisia v úmysle opäť použiť Kanadu ako vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, môžu mať ďalší výrobcovia z krajín s trhovým hospodárstvom sídlo okrem iného v Bangladéši, Indii, Indonézii, Moldavsku, na Filipínach, Taiwane, v Thajsku a v Turecku. S cieľom vybrať s konečnou platnosťou tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom Komisia preskúma, či existuje výroba a predaj výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, v tých tretích krajinách s trhovým hospodárstvom, v prípade ktorých existujú náznaky výroby výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie zaslali svoje pripomienky týkajúce sa výberu analogickej krajiny.

5.2.3.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (9)  (10)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, z Čínskej ľudovej republiky do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia výber vykonala, všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní, ktoré viedlo k opatreniam, ktoré sú predmetom tohto revízneho prešetrovania, sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe II k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky s výnimkou už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane preskúmať. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.3.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy

S cieľom stanoviť, či existuje pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci výrobok, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní Komisie.

5.3.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykonáva v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených ďalej v bode 5.7). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane výrobcov z Únie, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní, resp. prešetrovaniach, ktoré viedli k zavedeniu platných opatrení, a ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam výrobcov z Únie. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.4.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by zachovanie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na preskúmaní, musia v rámci tej istej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a výrobkom, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo vyplnením dotazníka vypracovaného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.5.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.6.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

5.7.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nevzťahujú autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, od držiteľa autorských práv vyžiadať osobitné povolenie, ktorým sa výslovne povoľuje, aby: a) Komisia mohla používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) sa dané informácie a/alebo údaje mohli poskytnúť stranám zainteresovaným na tomto prešetrovaní tak, aby mohli uplatniť svoje práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia poznámkou „Limited“ (11).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené poznámkou „Limited“, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrny týchto informácií, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré sa označia poznámkou „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti predkladali prostredníctvom e-mailu vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení, s výnimkou rozsiahlych odpovedí, ktoré sa predkladajú na nosičoch CD-ROM alebo DVD osobne alebo doporučenou zásielkou. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na elektronické podania, uvedenými v dokumente KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU uverejnenom na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ vyslovene nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailová adresa na účely korešpondencie:

Pre aspekty dumpingu

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu.

Pre aspekty ujmy

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Nespolupráca

V prípadoch, keď niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významným spôsobom bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k pozitívnym alebo negatívnym zisteniam na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, uvedené informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne, a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu za predpokladu, že zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by predstavovalo neprimeranú ďalšiu zaťaž alebo neprimerané dodatočné náklady. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany môžu požiadať, aby sa na obchodných konaniach zúčastnil úradník pre vypočutie. Úradník pre vypočutie je prostredníkom medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže zorganizovať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovanej strany na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie s účasťou strán, na ktorom bude možné predniesť rôzne stanoviská a protiargumenty k otázkam týkajúcim sa okrem iného pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy, ako aj záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Možnosť požiadať o revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia

Keďže sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti začína v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene existujúcich opatrení, ale k zrušeniu alebo zachovaniu uvedených opatrení v súlade s článkom 11 ods. 6 základného nariadenia.

Ak sa niektorá zainteresovaná strana domnieva, že revízne prešetrenie opatrení je potrebné, aby bolo možné opatrenia zmeniť, môže požiadať o revízne prešetrenie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

Strany, ktoré chcú požiadať o takéto revízne prešetrovanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti uvedeného v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na vyššie uvedenej adrese.

10.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (12).


(1)  Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 384, 18.11.2015, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 791/2011 z 3. augusta 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 672/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013 z 10. januára 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie (Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii, alebo nie (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2014 z 15. septembra 2014, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých mierne upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken tiež s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 274, 16.9.2014, s. 13).

(8)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania, na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu výrobku, ktorý je predmetom revízneho prešetrovania.

(9)  Do vzorky môžu byť zaradení iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú s vyvážajúcimi výrobcami prepojení, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(10)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie dumpingu.

(11)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30.mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu