5.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/4


Oznámenie Komisie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v súvislosti s tovarom vstupujúcim na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, vrátane tovaru v tranzite

(2016/C 244/03)

Obsah

1.

CIEĽ 4

2.

TOVAR PORUŠUJÚCI PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V SÚVISLOSTI S PRESADZOVANÍM PRÁVA COLNÝMI ORGÁNMI 5

2.1.

Tovar pochádzajúci z tretích krajín bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu 5

2.2.

Tovar pochádzajúci z tretích krajín bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, a ktorý je označený zhodnou alebo v podstate zhodnou ochrannou známkou 5

3.

TOVAR PODOZRIVÝ Z PORUŠOVANIA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – PRESADZOVANIE COLNÝMI ORGÁNMI 6

3.1

Kontrola a zaistenie 6

3.2.

Tovar označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou 7

3.3.

Lieky 8

3.4.

Spolupráca s držiteľmi práva 8

1.   CIEĽ

„Usmernenie Európskej komisie pre colné orgány EÚ týkajúce sa presadzovania práv duševného vlastníctva pri tranzite tovaru, predovšetkým liekov, cez územie EÚ“, ktoré útvary Komisie zverejnili 1 februára 2012 na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (TAXUD), treba aktualizovať, aby zohľadňovalo:

nariadenie (EÚ) č. 608/2013 (1), ktorým sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 (2);

balík právnych predpisov o ochrannej známke [nariadením (EÚ) 2015/2424 (3) sa zmenilo nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 (4) a bola prijatá smernica (EÚ) 2015/2436 (5)].

Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa stanovujú podmienky a postupy presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi z administratívneho hľadiska a značne sa rozšíril rozsah pôsobnosti práv duševného vlastníctva, ktoré majú presadzovať colné orgány (ochranná známka, dizajn, autorské právo a právo súvisiace s autorským právom, zemepisné označenie, patent, právo k odrodám rastlín, topografia polovodičových výrobkov, úžitkový vzor, obchodné meno).

Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi sa musia uplatňovať s prihliadnutím na potrebu podporovať efektívnu a primeranú ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečiť, aby sa samotné opatrenia a postupy presadzovania práv duševného vlastníctva nestali prekážkami zákonného obchodu, ako sa uvádza v preambule a článku 41 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva („Dohoda TRIPS“) Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (6).

Balíkom právnych predpisov o ochrannej známke sa v súčasnosti rozširujú práva majiteľov ochrannej známky zapísanej na úrovni Únie ako ochranná známka Európskej únie alebo na úrovni členského štátu ako národná ochranná známka zabrániť tretím stranám vstupu tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar prichádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky. Túto skutočnosť treba zohľadniť pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Týmto dokumentom sa preto nahrádza „Usmernenie Európskej komisie pre colné orgány EÚ týkajúce sa presadzovania práv duševného vlastníctva pri tranzite tovaru, predovšetkým liekov, cez územie EÚ“.

2.   TOVAR PORUŠUJÚCI PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V SÚVISLOSTI S PRESADZOVANÍM PRÁVA COLNÝMI ORGÁNMI

Nariadenie (EÚ) č. 608/2013 obsahuje postupy presadzovania umožňujúce colným orgánom prijať opatrenia v súvislosti s tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. V článku 2 uvedeného nariadenia sa vymenúvajú práva duševného vlastníctva, ktorých sa týka presadzovanie práva colnými orgánmi. Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa stanovujú podmienky a postupy na prijatie opatrení colnými orgánmi, pokiaľ ide o tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, ktorý je alebo by mal byť pod ich dohľadom alebo kontrolou (článok 1 ods. 1), keďže procedurálne právomoci colných orgánov sa obmedzujú na overenie, či ide o „tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva“ vymedzený v článku 2 ods. 7

Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa nestanovujú žiadne kritériá na overenie toho, či sa porušilo právo duševného vlastníctva (odôvodnenie 10). Otázka, či je právo duševného vlastníctva porušené, je vecou hmotného práva duševného vlastníctva podľa výkladu príslušných vnútroštátnych súdov a Súdneho dvora Európskej únie.

2.1.   Tovar prichádzajúci z tretích krajín bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu

V prípade tovaru vstupujúceho na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, môžu byť príslušné práva duševného vlastníctva porušené, ak počas prítomnosti tohto tovaru na colnom území Únie (napríklad ak je umiestnený do osobitného colného režimu v súlade s Colným kódexom Únie (7)), alebo aj pred jeho príchodom na uvedené územie, je tento tovar predmetom obchodného aktu zameraného na trh Európskej únie, napríklad predaja, ponuky na predaj alebo reklamy (pozri v tomto zmysle veci Philips/Nokia, bod 57 (8)), alebo keď je z dokladov (napríklad návodu na použitie) alebo korešpondencie týkajúcich sa daného tovaru zjavné, že sa plánuje jeho presmerovanie na trh Únie bez povolenia držiteľa práva.

Tovar prichádzajúci z tretej krajiny bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva chráneného v Európskej únii, napríklad ochrannou známkou, autorským právom alebo právom súvisiacim s autorským právom, dizajnom alebo patentom, možno kvalifikovať ako „tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva“, ak existuje dôkaz, že je určený na predaj v Európskej únii. Takéto dôkazy by mohli naznačovať, že tovar bol predaný zákazníkovi v Európskej únii alebo ponúkaný na predaj alebo inzerovaný spotrebiteľom v Európskej únii (pozri v tomto zmysle veci Philips/Nokia, bod 78).

2.2.   Tovar prichádzajúci z tretích krajín bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, a ktorý je označený zhodnou alebo v podstate zhodnou ochrannou známkou

Nariadením (ES) č. 207/2009 zmeneným nariadením (EÚ) 2015/2424 a smernicou (EÚ) 2015/2436 sa rozširujú práva majiteľa ochrannej známky registrovanej na úrovni Únie ako ochranná známka Európskej únie alebo na úrovni členského štátu ako národná ochranná známka zabrániť tretím stranám vo vstupe tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar prichádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky (ďalej len „tovar označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou“), aj keď tento tovar nie je určený na uvedenie na trh Únie. Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 15 nariadenia (EÚ) 2015/2424, je to v záujme „posilnenia ochrany ochrannej známky a účinnejšieho boja proti falšovaniu spôsobom a v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), […]“.

Nové ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s tovarom označeným zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou vstupujúcim na územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, sa uplatňujú takto:

Ochranné známky Európskej únie

V prípade ochrannej známky Európskej únie nariadenie (EÚ) 2015/2424 nadobudlo účinnosť 23. marca 2016 (článok 4) a uplatňuje sa od toho istého dňa. Colné orgány teda môžu od 23. marca 2016 prijímať opatrenia v súvislosti s tovarom z tretích krajín vstupujúcim na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, a ktorý je označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou s niektorou ochrannou známkou EÚ.

Národné ochranné známky

V prípade národných ochranných známok smernica (EÚ) 2015/2436 nadobudla účinnosť 12. januára 2016 (článok 56). S cieľom implementovať túto smernicu členské štáty v súlade s článkom 54 smernice (EÚ) 2015/2436 prispôsobia svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa národnej ochrannej známky do 14. januára 2019. To znamená, že v prípade národných ochranných známok sa budú nové ustanovenia týkajúce sa tovaru označeného zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou, ktorý vstupuje na územie členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná, bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, uplatňovať v tomto členskom štáte, len čo sa prijmú a nadobudnú platnosť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 10 smernice, čo môže nastať kedykoľvek pred 14. januárom 2019. Colné orgány každého členského štátu by preto mali pozorne sledovať revíziu ich vnútroštátneho práva týkajúceho sa ochranných známok, aby vedeli, od ktorého dátumu by mali uplatňovať ustanovenia o tranzite pre národné ochranné známky. Colné orgány môžu prijať opatrenie v súvislosti s tovarom prichádzajúcim z tretích krajín bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu, ktorý je označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou s národnou ochrannou známkou, odo dňa, keď v tomto členskom štáte nadobudnú účinnosť a uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia.

Práva majiteľa v súvislosti s tovarom označeným zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou

Článok 9 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2424 znie takto:

„Práva z ochrannej známky EÚ

[…] 4. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky. […] (podčiarknutie doplnené)“

Práva z národnej ochrannej známky

Článok 10 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2436 znie podobne ako článok 9 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2424, pričom jeho ustanoveniami sa rozširujú práva majiteľa zapísanej národnej ochrannej známky, pokiaľ ide o tovar vstupujúci na územie členského štátu, ktorý je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo v zásade zhodná so zapísanou národnou ochrannou známkou bez toho, aby bol tento tovar v danom členskom štáte prepustený do voľného obehu.

Treba poznamenať, že v súlade so znením a účelom týchto nových ustanovení sa práva majiteľa ochrannej známky nerozširujú len na tovar nesúci označenie, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou jej majiteľa (to znamená označenie, ktoré reprodukuje bez zmien či doplnení všetky prvky tvoriace chránenú ochrannú známku alebo ktoré posudzované ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že by si ich priemerný spotrebiteľ nemusel všimnúť, ako vymedzil Súdny dvor Európskej únie vo veci C-291/00, LTJ Diffusion SA).

Nové ustanovenia sa vzťahujú aj na tovar nesúci označenie, ktoré v jeho „základných aspektoch nemožno rozlíšiť“ od takejto ochrannej známky.

3.   TOVAR PODOZRIVÝ Z PORUŠOVANIA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – PRESADZOVANIE COLNÝMI ORGÁNMI

3.1.   Kontrola a zaistenie

V súlade s Colným kódexom Únie [nariadenie (EÚ) č. 952/2013] colné orgány môžu vykonávať akékoľvek kontroly tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, vstupujúceho na colné územie Únie, ktoré považujú za potrebné (9). Tieto kontroly musia byť primerané a vykonávané v súlade s kritériami analýzy rizík.

Okrem všeobecnej možnosti colných kontrol v súlade s článkom 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sú colné orgány takisto príslušné zaistiť tovar, pri ktorom existuje podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, ktorý podlieha alebo by mal podliehať colnému dohľadu alebo colnej kontrole na colnom území Únie, predovšetkým tovar v týchto situáciách:

a)

ak je navrhovaný na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz;

b)

ak vstupuje na colné územie Únie alebo vystupuje z tohto územia;

c)

ak je umiestnený do osobitného colného režimu.

Rozhodnutie o zaistení tovaru colné orgány prijmú na základe dôvodných náznakov, že tento tovar porušuje práva duševného vlastníctva.

Zaistenie tovaru znamená, že prepustenie tovaru je dočasne odložené a držiteľovi práva sa umožní prístup k dôverným informáciám a prehliadka predmetného tovaru, pričom môže viesť k zničeniu tovaru bez toho, aby bolo potrebné formálne určiť, či došlo k porušeniu práva (10). Tento postup ide nad rámec samotnej činnosti kontroly vykonávanej colnými orgánmi.

3.2.   Tovar označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou

Ako sa uvádza v odôvodnení 15 nariadenia (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009:

„[…] V záujme posilnenia ochrany ochrannej známky a účinnejšieho boja proti falšovaniu spôsobom a v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä článku V Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) o slobode prepravy, a vo vzťahu ku generickým liekom, Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví, prijatého na ministerskej konferencii WTO 14. novembra 2001 v Dauhe, by majiteľ ochrannej známky EÚ mal mať právo zabrániť tretím osobám v dovoze tovarov v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo v zásade zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi. […]“

Ako sa uvádza v odôvodnení 16 nariadenia (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a v odôvodnení 22 smernice (EÚ) 2015/2436:

„[…], by […] malo byť dovolené zabrániť vstupu tovarov porušujúcich práva a ich prepusteniu do ktoréhokoľvek colného režimu vrátane tranzitu, prekládky, uskladnenia, slobodných pásiem, dočasného uskladnenia, aktívneho zušľachťovacieho styku alebo dočasného použitia, a to aj vtedy, keď takéto tovary nie sú určené na uvedenie na trh Únie. Colné orgány by pri vykonávaní colných kontrol mali využiť právomoci a postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 […].“

V súlade s právnymi predpismi Únie o ochranných známkach a právnymi predpismi o národných ochranných známkach tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že je označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou, môžu colné orgány zaistiť podľa nariadenia (EÚ) č. 608/2013, ak vstupuje na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu a bez toho, aby bol určený pre trh Únie. Tento tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že je bez povolenia označený zhodnou alebo v zásade zhodnou ochrannou známkou, možno nájsť na colnom území Únie:

v dočasnom uskladnení,

v tranzite počas prepravy z tretej krajiny do inej tretej krajiny,

v colnom režime skladovanie v slobodnom pásme alebo colnom sklade bez toho, aby bol určený pre trh EÚ alebo tretiu krajinu,

v colnom režime dočasné použitie,

v colnom režime aktívny zušľachťovací styk.

Pred zaistením tovaru, pri ktorom existuje podozrenie, že je bez povolenia označený ochrannou známkou zhodnou alebo v zásade zhodnou s chránenou ochrannou známkou, ak tento tovar nie je určený pre trh EÚ, colné orgány môžu v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, aby sa nebránilo legálnemu obchodu, požiadať držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, aby im poskytol všetky príslušné informácie týkajúce sa tohto tovaru.

Keď sa zaistí tovar, pri ktorom existuje podozrenie, že je bez povolenia označený ochrannou známkou zhodnou alebo v zásade zhodnou s chránenou ochrannou známkou a ktorý nie je určený pre trh EÚ, colné orgány by mali zabezpečiť, aby sa dotknutým osobám (t. j. držiteľovi alebo deklarantovi tovaru a držiteľovi práva) okamžite adresovalo oznámenie o zaistení.

V záujme zosúladenia potreby zabezpečiť účinné presadzovanie práv k ochranným známkam s potrebou vyhnúť sa obmedzovaniu voľného toku zákonného obchodu sa v nových ustanoveniach balíka právnych predpisov o ochrannej známke stanovuje, že právo majiteľa zapísanej ochrannej známky zabrániť samotnému vstupu tovaru do EÚ zaniká za určitých okolností, pokiaľ ide o tovar v tranzite, pri ktorom existuje podozrenie, že je bez povolenia označený ochrannou známkou zhodnou alebo v zásade zhodnou s chránenou ochrannou známkou, ktorý je údajne určený pre trh tretej krajiny. Toto právo zanikne, ak počas konania o určenie, či bola porušená zapísaná ochranná známka, deklarant alebo držiteľ tovaru predloží dôkazy, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia, pretože príslušná ochranná známka nie je v krajine konečného určenia chránená.

3.3.   Lieky

Hoci právne predpisy Únie uvedené v tomto oznámení neobsahujú osobitné pravidlá pre lieky, v nariadení (EÚ) č. 608/2013 (odôvodnenie 11) a nariadení (EÚ) 2015/2424 (odôvodnenie 19), ako aj v smernici (EÚ) 2015/2436 (odôvodnenie 25) sa opisuje, že je potrebné uľahčiť bezproblémový tranzit zákonných liekov v celej EÚ.

Na základe „Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví“, ktoré bolo prijaté na ministerskej konferencii WTO v Dauhe 14. novembra 2001, by sa mala Dohoda TRIPS vykladať a vykonávať spôsobom, ktorý bude podporovať právo členov WTO na ochranu verejného zdravia, a najmä podporovať prístup k liekom pre všetkých. EÚ a jej členské štáty sa s plným nasadením usilujú uľahčiť prístup krajín v núdzi k liekom v súlade s uvedeným vyhlásením.

Colné orgány majú prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa legitímne zákonne obchodované lieky (11), tiež generické, mohli prepravovať cez colné územie Únie a aby neboli zaistené podľa nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Colné orgány by preto nemali zaistiť lieky v prípade, že neexistujú náznaky, že sú určené pre trh EÚ, napríklad ak existujú podobnosti medzi INN (12) účinnej látky v liekoch a ochrannou známkou zapísanou v EÚ.

Colné orgány by teda mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zabrániť zaisteniu liekov podľa nariadenia (EÚ) č. 608/2013, pokiaľ nie sú určené pre trh EÚ alebo pokiaľ tento tovar nie je označený ochrannou známkou, pri ktorej existuje podozrenie, že je zhodná alebo v zásade zhodná s chránenou ochrannou známkou v zmysle bodu 2.2 tohto oznámenia.

3.4.   Spolupráca s držiteľmi práva

Pre colné orgány je veľmi dôležité mať od držiteľov práva k dispozícii dostatočné a relevantné informácie, aby mohli organizovať svoje analýzy rizík účinným a efektívnym spôsobom.

Držitelia práva, ktorí žiadajú o prijatie opatrení, by mali vždy venovať osobitnú pozornosť povinnosti poskytnúť všetky dostupné informácie, ktoré môžu pomôcť colným orgánom pri posudzovaní rizika porušenia predmetných práv.

V článku 28 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa stanovuje, že držiteľ práva má niesť zodpovednosť za škodu vo vzťahu k držiteľovi tovaru, ak sa okrem iného následne zistí, že dotknutý tovar právo duševného vlastníctva neporušuje.

Vzhľadom na prísne termíny uvedené v nariadení (EÚ) č. 608/2013 by mali držitelia práva zabezpečiť, aby kontaktné osoby uvedené v žiadostiach boli ľahko dostupné a schopné pohotovo reagovať na oznámenia/žiadosti colných orgánov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2454 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015. s. 21).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

(6)  Príloha 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie podpísanej v Marrákeši (Maroko) 15. apríla 1994.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Spojené veci C-446/09 a C-495/09.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, a najmä jeho článok 46

(10)  Pozri články 17 a 23 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

(11)  Napríklad lieky len v tranzite cez územie EÚ, na ktoré sa vzťahuje patentové právo uplatniteľné na takéto lieky na území EÚ, bez dostatočných dôkazov o významnej pravdepodobnosti presmerovania takýchto liekov na trh EÚ.

(12)  Medzinárodný nechránený názov (INN) označuje farmaceutické látky alebo účinné farmaceutické látky. Každý INN je jedinečný názov, ktorý je uznávaný na celom svete a je verejným majetkom. Nechránený názov je známy aj ako generický názov. Informácie o INN možno nájsť na tejto webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/