22.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/13


Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40023 – cezhraničný prístup k platenej televízii

(2016/C 141/07)

1.   Úvod

1.

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (1) v prípadoch, keď Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončiť porušovanie a dotknuté strany sa zaviažu, že splnia požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, môže Komisia rozhodnutím urobiť takýto záväzok pre podniky záväzným. Takéto rozhodnutie sa môže prijať na vymedzené obdobie, pričom sa v ňom uvedie, že dôvody na zásah Komisie už neexistujú.

2.

Podľa článku 27 ods. 4 toho istého nariadenia Komisia uverejní stručné zhrnutie veci a hlavný obsah príslušných záväzkov. Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v rámci lehoty stanovenej Komisiou.

2.   Zhrnutie veci

3.

Dňa 23. júla 2015 Komisia prijala oznámenie námietok týkajúce sa okrem iného konania spoločností Paramount Pictures International Limited (ako právneho nástupcu po fúzii so spoločnosťou Viacom Global (Netherlands) B.V.) („PPIL“) a Viacom Inc. („Viacom“) (ďalej spolu len „Paramount“). Oznámenie námietok zároveň predstavuje predbežné posúdenie v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

4.

Podľa oznámenia námietok spoločnosť Paramount uzavrela licenčné zmluvy s prevádzkovateľom plateného televízneho vysielania, spoločnosťou Sky UK Limited, obsahujúce doložky, ktoré:

ukladajú spoločnosti Sky zákaz alebo obmedzenie, pokiaľ ide o sprístupnenie jej retailových platených televíznych služieb v reakcii na nevyžiadané žiadosti spotrebiteľov, ktorí majú pobyt alebo sa nachádzajú v EHP, ale v inej krajine ako Spojené kráľovstvo a Írska republika, a/alebo

ukladajú spoločnosti Paramount povinnosť zakázať prevádzkovateľom vysielania nachádzajúcim sa v EHP, ale v inej krajine ako Spojené kráľovstvo a Írska republika, alebo ich obmedziť, pokiaľ ide o sprístupnenie ich retailových platených televíznych služieb v reakcii na nevyžiadané žiadosti spotrebiteľov, ktorí majú pobyt alebo sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve a Írskej republike (oba typy doložiek sa ďalej označujú ako „sporné doložky“).

5.

V oznámení námietok sa dospelo k predbežnému záveru, že konanie spoločnosti Paramount predstavuje porušene článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), pretože i) doložky majú za cieľ obmedziť hospodársku súťaž v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP; ii) neexistujú žiadne okolnosti vyplývajúce z hospodárskeho a právneho kontextu doložiek, ktoré by umožňovali konštatovať, že tieto doložky nemajú dosah na hospodársku súťaž; a iii) doložky nespĺňajú podmienky pre výnimku podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP.

6.

Oznámenie námietok sa na jednej strane týka tiež konania spoločnosti Sky a strane druhej spoločností Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox a Warner Bros. Komisia naďalej skúma súlad konania spoločností Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros a Sky s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Dohody o EHP (vrátane konania spoločnosti Sky vo vzťahu k uvedeným doložkám v licenčných zmluvách medzi spoločnosťami Paramount a Sky).

3.   Hlavný obsah ponúkaných záväzkov

7.

Spoločnosť Paramount nesúhlasí s obavami vyjadrenými v oznámení námietok. Ponúkla však záväzky podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 s cieľom rozptýliť obavy Komisie týkajúce sa porušovania pravidiel hospodárskej súťaže. Kľúčové prvky záväzkov:

a)

Spoločnosť Paramount by nemala uzatvoriť, obnoviť ani predĺžiť licenčnú zmluvu (2) na produkciu formou platenej televízie, ktorá vo vzťahu k akémukoľvek územiu v rámci EHP (opätovne) zavádza akékoľvek dodatočné povinnosti. Tieto sú vymedzené ako:

zmluvné povinnosti podobné tým, ktoré boli vymedzené v oznámení námietok, ktoré bránia prevádzkovateľovi vysielania alebo ho obmedzujú, pokiaľ ide o reakciu na nevyžiadané žiadosti spotrebiteľov, ktorí majú pobyt a nachádzajú sa v Európskom hospodárskom priestore, ale mimo územia, na ktoré sa vzťahuje licencia prevádzkovateľa vysielania („povinnosť prevádzkovateľa vysielania“),

zmluvné povinnosti podobné tým, ktoré boli vymedzené v oznámení námietok, ktoré ukladajú spoločnosti Paramount povinnosť zakázať prevádzkovateľom vysielania nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore, ale mimo územia, na ktoré sa vzťahuje licencia prevádzkovateľa vysielania, alebo ich obmedziť, pokiaľ ide o reakciu na nevyžiadané žiadosti spotrebiteľov, ktorí majú pobyt a nachádzajú sa na území, na ktoré sa vzťahuje licencia prevádzkovateľa vysielania („povinnosť spoločnosti Paramount“).

b)

Spoločnosť Paramount by:

sa nemala snažiť presadzovať povinnosť prevádzkovateľa vysielania uvedenú v existujúcej licenčnej zmluve na produkciu formou platenej televízie alebo začínať konania pred súdom alebo súdnym orgánom o porušení týchto povinností,

nemala priamo alebo nepriamo dodržiavať alebo presadzovať povinnosť spoločnosti Paramount uvedenú v existujúcej licenčnej zmluve na produkciu formou platenej televízie.

8.

Záväzky spoločnosti Paramount by sa týkali platených lineárnych televíznych služieb a v rozsahu uvedenom v licencii (alebo samostatných licenciách) s prevádzkovateľom vysielania aj služieb predplateného videa na požiadanie (SVOD).

9.

Záväzky by mali platiť v období piatich rokov od dátumu zaslania formálneho oznámenia rozhodnutia Komisie podľa článku 9 nariadenia (EC) č. 1/2003 spoločnosti Paramount.

10.

Tieto záväzky sú uverejnené v plnom znení v anglickom jazyku na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Výzva na predloženie pripomienok

11.

S výhradou testu trhu má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým vyššie uvedené záväzky uverejnené na internete na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž vyhlási za záväzné.

12.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia č. 1/2003 Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky k navrhovaným záväzkom. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Komisia takisto vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili verziu svojich pripomienok, ktorá nemá dôverný charakter, v ktorej by sa mali informácie považované týmito stranami za obchodné tajomstvá a ďalšie dôverné informácie vypustiť a nahradiť zhrnutím, ktoré nemá dôverný charakter, alebo slovami „obchodné tajomstvo“ alebo „dôverné“.

13.

Odpovede a pripomienky by mali byť pokiaľ možno odôvodnené a podložené relevantnými faktami. V prípade, že v ktorejkoľvek časti navrhovaných záväzkov zistíte problém, Komisia by uvítala návrh jeho možného riešenia.

14.

Pripomienky možno zasielať Komisii pod referenčným číslom AT.40023 – cezhraničný prístup k platenej televízii, a to e-mailom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxom (+32 22950128) alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES stal článkom 101 ZFEÚ a článok 82 Zmluvy o ES sa stal článkom 102 ZFEÚ. Uvedené dva súbory ustanovení sú vo svojej podstate totožné. Na účely tohto oznámenia by sa odkazy na články 101 a 102 ZFEÚ mali v prípade potreby chápať ako odkazy na články 81 a 82 Zmluvy o ES.

(2)  „Licenčná zmluva na produkciu formou platenej televízie“ je vymedzená ako zmluva, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi vysielania (ako nadobúdateľovi licencie) licenciu na budúcu produkciu určených filmov poskytovateľa licencie, a to na výlučnom základe (a môže zahŕňať iný audiovizuálny obsah) na obmedzený čas, počas ktorého môže prevádzkovateľ vysielania sprístupňovať filmy formou platenej televízie a v rozsahu uvedenom v jeho licencii (alebo samostatných licenciách) ako služby predplateného videa na požiadanie (SVOD).