8.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 126/13


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 126/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov (a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane predlisovacích strojov

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Dodatočné požiadavky na prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach

Toto je prvá publikácia

EN 1755:2000+A2:2013

Poznámka 2.1

30.11.2017

CEN

EN 1834-1:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1839:2012

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1953:2013

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Stroje na lakovanie ponorom a elektroforeticky na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky.

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje na dodávku a/alebo cirkuláciu nanášacích materiálov pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie materiálov na nanášanie povlakov. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13012:2012

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným dýchaním „fr“

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d“

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou „c“

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 6: Ochrana kontrolou zdroja iniciácie „b“

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny „k“

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13616:2004

Ochranné zariadenia proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu otočných kĺbov používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systémy potlačenia výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zariadenie odolné proti účinkom výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14491:2012

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Mechanické vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovenie teploty samovznietenia plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Konštrukcia ventilátora v nevýbušnom vyhotovení odolná tlaku pri výbuchu 2 bar

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Uzávery z vodných korýtok

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárna výroba ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace stanice. Časť 1: Výdajné stojany

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrickej oblúkovej peci

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14756:2006

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) horľavých plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zariadenia na uvoľnenie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14973:2015

Dopravné pásy na používanie v podzemných inštaláciách. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a horľavosť

Toto je prvá publikácia

EN 14973:2006+A1:2008

Poznámka 2.1

31.5.2016

CEN

EN 14983:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na odvod banského plynu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14986:2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy na uvoľnenie (tlaku pri) výbuchu plynu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy na oddelenie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovenie spontánneho správania pri vznietení nahromadeného prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika posudzovania rizika neelektrických zariadení a prvkov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie ponorných čerpacích zostáv

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16009:2011

Zariadenia na bezplameňové odľahčenie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odchyľovače výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16447:2014

Spätné klapky na izolovanie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852: 2008, vrátane Cor 1:2008 a Cor 2: 2009)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových materiálov

Toto je prvá publikácia

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových práškov

Toto je prvá publikácia

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových vločiek

Toto je prvá publikácia

EN 50050:2006

Poznámka 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie zápalných kvapalných povlakových látok. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárne elektrostatické zariadenia na aplikáciu zápalných povlakových práškov. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

EN 50223:2010

Poznámka 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostné prístroje požadované na bezpečné fungovanie zariadení vzhľadom na riziká výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

IEC 60079-0:2011 (Modifikovaná) + IS1:2013

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“

IEC 60079-1:2014

Toto je prvá publikácia

EN 60079-1:2007

Poznámka 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom „p“

IEC 60079-2:2014

Toto je prvá publikácia

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Poznámka 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“

IEC 60079-5:2015

Toto je prvá publikácia

EN 60079-5:2007

Poznámka 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“

IEC 60079-6:2015

Toto je prvá publikácia

EN 60079-6:2007

Poznámka 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“

IEC 60079-7:2015

Toto je prvá publikácia

EN 60079-7:2007

Poznámka 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“

IEC 60079-11:2011

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení typom ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“

IEC 60079-18:2014

Toto je prvá publikácia

EN 60079-18:2009

Poznámka 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Materiálové charakteristiky na klasifikáciu plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

IEC 60079-20-1:2010

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

IEC 60079-25:2010

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Toto je prvá publikácia

EN 60079-26:2007

Poznámka 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)

IEC 60079-27:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-28:2015

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením

IEC 60079-28:2015

Toto je prvá publikácia

EN 60079-28:2007

Poznámka 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynov. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Prevádzkové požiadavky na vyhotovenie detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie

IEC 60079-30-1:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadenia pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“

IEC 60079-31:2013

Toto je prvá publikácia

EN 60079-31:2009

Poznámka 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pre elektrické a neelektrické zariadenia (ISO/IEC 80079-34:2011)

Toto je prvá publikácia

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 316, 14.11.2012, s. 12.