V Bruseli10. 1. 2017

SWD(2016) 462 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

Sprievodný dokument

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady

o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

{COM(2016) 822 final}
{SWD(2016) 463 final}


Súhrnný prehľad

Posúdenie vplyvu pre návrh na zavedenie testu proporcionality pri regulácii povolaní

A. Potreba konať

Prečo? Aký problém sa rieši?

Keďže regulované povolania so svojím počtom približne 5 600 povolaní v rámci EÚ priamo ovplyvňujú veľkú časť európskej pracovnej sily, neprimeraná regulácia predstavuje významnú prekážku pre jednotný trh so službami a má široký negatívny ekonomický vplyv. Regulačné rozhodnutia sa často prijímajú bez riadnej analýzy alebo transparentných postupov. V smernici o uznávaní odborných kvalifikácií sa od členských štátov vyžaduje, aby posudzovali proporcionalitu svojich regulačných úprav, ale neposkytuje sa v nej súbor spoločných kritérií na vykonávanie tohto posúdenia alebo na predchádzanie tomu, aby sa prijali neprimerané opatrenia.

Čo sa od tejto iniciatívy očakáva?

Cieľom je ozrejmiť minimálne kritériá tým, že sa pre členské štáty vytvorí transparentný a predvídateľný rámec na posudzovanie proporcionality pred tým, než prijmú novú reguláciu. Zámerom je predchádzať neprimeraným opatreniam, a to tým, že:

kontroly proporcionality sú objektívnejšie, komplexnejšie a porovnateľnejšie;

zabezpečuje sa dodržiavanie pravidiel rovnakým spôsobom zo strany všetkých vnútroštátnych orgánov;

vyžadujú sa presvedčivé dôkazy a účasť zúčastnených strán na tvorbe politiky;

podporujú sa inovácie a zároveň sa pravidelnými preskúmaniami zabezpečuje aktuálnosť pravidiel;

analýza sa stáva verejne prístupná, a teda sa umožní partnerské preskúmanie.

Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ? 

Súčasný nerovnomerný dohľad na reguláciu povolaní má negatívny vplyv na jednotný trh služieb, poskytovanie služieb a mobilitu odborníkov. Opatreniami jednotlivých členských štátov sa nezabezpečí jednotný právny rámec EÚ, ani nevyriešia súčasné problémy, ktorým čelia vnútroštátne orgány. Ciele opatrenia by sa mohli úspešnejšie dosiahnuť na úrovni EÚ vzhľadom na jeho rozsah a účinky, a to prostredníctvom zavedenia spoločného a porovnateľného celoeurópskeho mechanizmu posudzovania Vzhľadom na časté zmeny v regulovaní povolania existuje riziko, že bez opatrení EÚ sa prehĺbi rozdiel medzi tými, ktorí už uplatňujú osvedčené regulačné postupy a tými, ktorí tak nerobia, a teda sa zväčšia rozdiely v kvalite regulácie. To má v konečnom dôsledku negatívny vplyv na prístup k povolaniam a negatívne dôsledky na mobilitu a ekonomickú výkonnosť.

B. Riešenia

Aké legislatívne a nelegislatívne možnosti politiky sa zvažovali? Je niektorá z možností uprednostňovaná? Prečo? 

Uvažovalo sa o týchto troch možnostiach politiky: 1) Usmernenia a hĺbkové výmena informácií medzi orgánmi by členským štátom mohli pomôcť vykonávať testy proporcionality, ale mali by veľmi obmedzený vplyv. Zavedenie testu proporcionality pre celú EÚ v oblasti regulovaných povolaní by mohlo zahŕňať viaceré možnosti. Mohli by sa ním stanoviť minimálne kritériá pre vykonávanie kontrol proporcionality na základe judikatúry a jej doplnením a zavedením transparentnosti v posúdeniach členských štátov prostredníctvom záväzného nástroja (možnosť 2a) alebo prostredníctvom odporúčania (možnosť 2b). K tomuto by sa navyše mohli zahrnúť procedurálne aspekty, ako napríklad verejné konzultácie a pravidelné revízie na zabezpečenie toho, aby sa kontroly proporcionality vykonávali objektívnym a nezávislým spôsobom. Zabezpečilo by sa tým komplexné posudzovanie vo všetkých odvetviach činností (tu sú dve možnosti: možnosť 3a – smernica EÚ –, a možnosť 3b – odporúčanie). Hoci sa jednotlivé možnosti navzájom nevylučujú, uprednostňovaná je možnosť 3a, keďže by sa ňou riešili problémy na všetkých úrovniach regulácie (vplyv ex ante) najadekvátnejším spôsobom a dosiahol by sa ňou najväčší prínos.

Kto podporuje ktorú možnosť? 

Medzi zúčastnenými stranami sa dosiahol široký konsenzus, že by sa mali prijať opatrenia na úrovni EÚ s cieľom zaviesť zrozumiteľnosť a spoločný prístup, pokiaľ ide o testy proporcionality, ako aj silná podpora myšlienky, aby testy boli povinné.

C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti

Aké sú výhody uprednostňovanej možnosti (prípadne hlavných možností, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)? 

Výhody pre odborníkov, spotrebiteľov a verejné správy spočívajú zväčša v zabezpečení lepšej regulácie, a to tým, že sa zamedzí prijímanie neprimeraných pravidiel. Smernicou by sa zabezpečilo, aby členské štáty vykonávali test rovnakým spôsobom s cieľom vyhnúť sa rozdrobeniu jednotného trhu. Záväznou možnosťou sa zabezpečí objektívna analýza vykonávaná vopred, zrozumiteľnosť a výmena informácií na podporu spoľahlivých a komplexných testov, ktoré by dokazovali opodstatnenosť záverečných rozhodnutí. Vďaka uprednostňovanej možnosti by sa zvýšila dôvera, inovácie a technický vývoj, a to prostredníctvom pravidelných preskúmaní vnútroštátnej regulácie povolaní.

Aké sú náklady na uprednostňovanú možnosť (prípadne na hlavné možnosti, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)? 

Náklady súvisiace s posudzovaním proporcionality vo všeobecnosti vychádzajú zo súčasných povinností, ako sú stanovené v smernici o uznávaní odborných kvalifikácií, a judikatúry, a preto nepredstavujú ďalšie dodatočné administratívne náklady. Rozšírený rozsah pôsobnosti, zahrňujúci procedurálne aspekty ako verejné konzultácie, však môže mať za následok zvýšenie nákladov a pracovného zaťaženia verejných orgánov. Na druhej strane by ale uprednostňovaná možnosť mala priaznivý vplyv na jednotný trh s odbornými službami a dôsledne by pomáhala predchádzať neprimeraným regulačným prekážkam vo všetkých odvetviach činností. Očakáva sa, že opatrením sa podporí sociálna a ekonomická integrácia predovšetkým mladých kvalifikovaných pracovníkov.

Aký bude vplyv na podniky, MSP a mikropodniky?

Táto možnosť nepredstavuje žiadne povinnosti pre odborníkov a podniky. Predchádzanie zbytočným prekážkam by pre nich, naopak, malo byť prínosom.

Očakáva sa významný vplyv na štátne rozpočty a verejnú správu?

Príde k obmedzenému nárastu administratívnych nákladov pre tak vnútroštátnu verejnú správu, ako aj pre Komisiu, ale očakáva sa, že tento následok z veľkej miery vykompenzujú nižšie náklady na súdne spory pre porušovanie zásady proporcionality.

Očakávajú sa iné významné vplyvy? 

Žiadne ďalšie významné vplyvy sa neočakávajú. Základné práva sú plne dodržané.

D. Nadväzné opatrenia

Kedy sa táto politika preskúma?

Komisia bude pravidelne podávať správy o vykonávaní testov na vnútroštátnej úrovni a do piatich rokov od prijatia návrhu sa uskutoční ich hodnotenie.