V Štrasburgu5. 7. 2016

SWD(2016) 224 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

Sprievodný dokument

Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Text s významom pre EHP)

{COM(2016) 450 final}
{SWD(2016) 223 final}


Súhrnný prehľad

Posúdenie vplyvu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

A. Potreba konať

Prečo? Aký problém sa rieši?

Aj keď smernica (EÚ) 2015/849 predstavuje veľký krok vpred, pokiaľ ide o predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v EÚ, nedávne teroristické útoky a odhalenia týkajúce sa niektorých nedostatkov vo svetovom finančnom systéme („Panama papers") dokazujú, že sú potrebné ďalšie kroky na zlepšenie tohto rámca. V tejto súvislosti sa musí riešiť päť problémov týkajúcich sa otázky financovania terorizmu:

1.nejasné a nekoordinované požiadavky na povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vyplývajúce z menej efektívneho monitorovania podozrivých transakcií spojených s vysoko rizikovými tretími krajinami;

2.orgány nedostatočne monitorujú podozrivé transakcie vykonávané pomocou virtuálnych mien;

3.nedostatočné opatrenia na zmiernenie rizík spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi;

4.obmedzenia v zabezpečovaní včasného prístupu finančných spravodajských jednotiek (ďalej len FIU) k informáciám – ako aj v zabezpečovaní výmeny informácií – ktoré majú povinné subjekty;

5.FIU nemajú alebo majú neskorý prístup k informáciám o totožnosti vlastníkov bankových a platobných účtov.

Navrhované zmeny riešia tiež problémy spojené s nedostatočným prístupom k aktualizovaným informáciám o vlastníckych právach, pokiaľ ide o podnikové a právne štruktúry.

Čo by táto iniciatíva mala podľa očakávaní dosiahnuť?

Očakáva sa, že navrhnuté zmeny zabezpečia väčšiu transparentnosť a príslušným orgánom pomôžu účinne odhaľovať finančné toky páchateľov trestných činov a teroristov. Zmeny by mali a) zabezpečiť väčšiu právnu istotu pre povinné subjekty, pokiaľ ide o opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré sa musia uplatňovať voči vysokorizikovým tretím krajinám, b) zlepšiť odhaľovanie podozrivých transakcií s virtuálnymi menami; c) znížiť zneužívanie anonymných predplatených nástrojov; d) zlepšiť prístup FIU k informáciám a výmenu informácií, ktoré majú povinné subjekty; e) zabezpečiť rýchly prístup k príslušným informáciám o totožnosti vlastníkov bankových a platobných účtov s cieľom predchádzať transakciám spojeným s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu a odhaľovať ich a f) zvýšiť transparentnosť vlastníckych práv, pokiaľ ide o podnikové a právne štruktúry.

Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ?

Táto iniciatíva sa snaží zaistiť harmonizovaný prístup k rýchlemu posilneniu existujúceho rámca EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí. Ak v niektorom členskom štáte nie je efektívny preventívny právny rámec, môžu to využiť páchatelia trestných činov a teroristi a táto skutočnosť môže mať následky v inom členskom štáte. Preto je dôležité mať harmonizovaný rámec na úrovni EÚ.

B. Riešenia

Aké legislatívne a nelegislatívne možnosti politiky sa zvažovali? Je niektorá z možností uprednostňovaná? Prečo?

Komisia posúdila nelegislatívne možnosti, ako je vypracovanie „najlepších postupov“ na prekonanie praktických prekážok zistených v prebiehajúcom mapovaní a vypracovanie odporúčaní pre členské štáty (na základe pravidla „dodržiavaj alebo vysvetli“). Tieto možnosti by však mali skôr doplniť – než nahradiť – legislatívne opatrenie.

Posúdil sa široký rozsah regulačných možností s cieľom riešiť identifikované problémy. Uprednostňované možnosti v príslušných oblastiach sú vybrané tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi dosahovaním cieľov a možnými nepriaznivými dopadmi na účastníkov trhu, ako sú najmä náklady na dodržiavanie predpisov. Patria k nim tieto možnosti: i) normatívny zoznam opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré majú uplatňovať povinné subjekty, spolu s ilustratívnym zoznamom protiopatrení, ii) zahrnutie zmenárenských platforiem virtuálnych mien a poskytovateľov služieb peňaženky do rozsahu pôsobnosti smernice v spojení s vytvorením systému dobrovoľnej sebaidentifikácie používateľov virtuálnych mien, iii) odstránenie anonymity pri on-line používaní predplatených kariet, ktoré sa dajú a nedajú dobíjať, a zníženie existujúcich limitov pri používaní anonymných predplatených kariet v priamom styku (z 250 EUR na 150 EUR), iv) ozrejmenie právnych záväzkov FIU, pokiaľ ide o ich prístup k informáciám a výmenu informácií, ktoré majú povinné subjekty, v) automatizovaný centrálny mechanizmus na vnútroštátnej úrovni, ktorý umožňuje identifikovať bankové a platobné účty a vi) opatrenia na zvýšenie transparentnosti a prístupu k informáciám o konečných užívateľoch výhod plynúcich z vlastníctva podnikových a právnych štruktúr.

C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti

Aké sú výhody uprednostňovanej možnosti (prípadne hlavných možností, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)?

Uprednostňované možnosti zabezpečia väčšiu transparentnosť a príslušným orgánom pomôžu účinne odhaľovať finančné toky páchateľov trestných činov a teroristov, najmä:

prinesú viacej právnej istoty pre povinné subjekty, keď pracujú s klientmi z vysokorizikových tretích krajín,

riešia otázky transparentnosti a obmedzujú anonymitu pre niektoré určené platobné nástroje (bez toho, že by sa odstránili výhody, ktoré tieto nástroje poskytujú v ich bežnom používaní),

umožňujú FIU mať prístup k viacerým informáciám od povinných subjektov a rýchly prístup k informáciám, ktoré identifikujú vlastníkov bankových a platobných účtov, čím sa zamedzuje zaťažujúcim plošným žiadostiam,

zlepšujú prístup verejných orgánov k informáciám o vlastníckych právach a tým zvyšujú transparentnosť právnych a podnikových štruktúr.

Aké sú náklady na uprednostňovanú možnosť (prípadne na hlavné možnosti, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)? 

Náklady spojené s navrhnutými zmenami sú u jednotlivých návrhov značne odlišné. Navrhnuté ustanovenie na zlepšenie odhaľovania podozrivých transakcií s virtuálnymi menami a zvýšenie transparentnosti týchto transakcií by vyvolalo náklady vo výške približne 10 EUR na každého klienta.

Náklady (napr. na vytvorenie automatizovaných centrálnych registrov alebo elektronických systémov na vyhľadávanie údajov) budú závisieť od modelu (jednorázové náklady sa pohybujú od 175 000 EUR do 1 200 000 EUR) a musia sa chápať v celkovom kontexte dosiahnutia vyššej transparentnosti a rýchlejšieho a presnejšieho odhaľovania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Odstránenie alebo zníženie anonymity v prípade predplatených kariet so sebou prináša určité náklady spojené s plnením povinností v smernici. Väčšina vydavateľov predplatených kariet však vydáva tiež neanonymné predplatené karty, a preto už má potrebných pracovníkov a zavedené systémy IT, aby tieto povinnosti splnila.

Aký bude vplyv na podniky, MSP a mikropodniky?

Niektoré podniky, ako sú zmenárenské platformy virtuálnych mien a poskytovatelia služieb peňaženky, budú začlenené do smernice, čo vytvára určité náklady, lebo budú podliehať režimu dohľadu. Odstránenie alebo zníženie anonymity v prípade predplatených kariet so sebou prináša tiež určité náklady.

Očakáva sa významný vplyv na štátne rozpočty a verejnú správu?

Vnútroštátnym orgánom vzniknú náklady na vytvorenie automatizovaných centrálnych registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov. Náklady budú závisieť od modelu a budú založené na informáciách z 5 členských štátov. Jednorazové náklady na tieto nástroje sa pohybujú od 175 000 EUR do 1 200 000 EUR, zatiaľ čo každoročné náklady sa pohybujú od 3 000 EUR do 600 000 EUR.

Očakávajú sa iné významné vplyvy?

Nie

D. Nadväzné opatrenia

Kedy sa táto politika preskúma?

Dva až štyri roky po prijatí smernice (EÚ) 2015/849 (t. j. 26. júna 2019 – 26. júna 2021).