V Bruseli2. 2. 2016

SWD(2016) 19 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

Sprievodný dokument

Posúdenie vplyvu

Návrh rozhodnutia Euópskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

{COM(2016) 43 final}
{SWD(2016) 20 final}


Súhrnný prehľad

Posúdenie vplyvu využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

A. Potreba konať

Prečo? Aký problém sa rieši?

Bezdrôtové pripojenie si vyžaduje prístup k vhodnému spektru. Nárast objemu mobilného prenosu dát stimulovaný najmä obrazovým obsahom vytvára tlak na pásma, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie. Na riešenie tohto stavu sa na úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) pripravujú opatrenia a diskusie o možnom využívaní frekvenčného spektra v pásme do1 GHz. ITU povoľuje využívať na bezdrôtové širokopásmové pripojenie frekvenčné pásmo 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“). Krajiny Severnej Ameriky plánujú využívať na bezdrôtové širokopásmové pripojenie aj pásmo 470 – 694 MHz („pásmo do 700 MHz“). Keďže celé pásmo UHF (470 – 790 MHz) v EÚ v súčasnosti využívajú zariadenia na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVT-B) a na výrobu programového obsahu a záznamov z osobitných podujatí (PMSE), o toto atraktívne frekvenčné spektrum súperia viacerí záujemcovia.

Pásma, ktoré EÚ harmonizovala pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, najmä pásma do 1 GHz, sú dôležité na dosiahnutie cieľov stanovených v Digitálnej agende pre Európu (DAE) týkajúcich sa prepojenosti Únie. Krajiny EÚ podporujú koordinovaný prístup EÚ k poskytovaniu služieb bezdrôtového širokopásmového pripojenia v 700 MHz pásme, ale majú rozdielne názory, pokiaľ ide o vhodné načasovanie, pretože ich potreby súvisiace s DVT-B sa výrazne líšia. Tieto odlišné názory môžu oneskoriť zavedenie vyspelejších sietí potrebných na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti prepojenosti a vytvárajú cezhraničné rušenie medzi krajinami EÚ.

Čo sa od tejto iniciatívy očakáva?

Digitálny jednotný trh je jednou z desiatich kľúčových politických priorít Komisie. Na dosiahnutie digitálneho jednotného trhu je nevyhnutné univerzálne vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie. Je možné poskytovať ho nákladovo efektívnym spôsobom všetkým občanom EÚ prostredníctvom rovnako dôležitých pevných a bezdrôtových sietí. Vysokorýchlostným pripojením pre celú EÚ sa umožní rozvoj inovatívnych služieb na audiovizuálnych a mobilných trhoch. Bude zároveň slúžiť ako východisko pre nové služby, napríklad prepojené autá využívajúce celoeurópske pokrytie a kapacitu.

Komisia stanovuje stratégiu EÚ pre budúce využitie pásma UHF tak, aby sa táto časť spektra mohla efektívne využívať na adaptáciu vyvíjajúcich sa telekomunikačných a mediálnych trhov, pričom sa zároveň zachová audiovizuálny model EÚ a súčasné bezplatné (free-to-view) verejnoprávne vysielanie.

Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ?

V porovnaní s opatreniami na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni bude mať koordinovaný prístup EÚ tieto výhody:

zabezpečí sa ním pripojenie s rýchlosťou 30 Mb/s do roku 2020, čím sa umožnia inovácie existujúcich služieb, a poslúži ako východisko pre nové služby, ktoré si vyžadujú univerzálne pripojenie;

zabráni sa ním vzájomnému rušeniu vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia a DVT-B;

využijú sa ním úspory z rozsahu takmer globálneho trhu pre zariadenia pripravené pre 700 MHz pásmo.

B. Riešenia

Aké legislatívne a nelegislatívne možnosti politiky sa zvažovali? Je niektorá z možností uprednostňovaná? Prečo?

Zvažovali sa tieto štyri možnosti:

1 – Žiadne opatrenie na úrovni EÚ: Krajiny EÚ budú o prideľovaní a schvaľovaní 700 MHz pásma (pre DVT-B a/alebo vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie), o dostupných frekvenciách a príslušných technických podmienkach a podmienkach prístupu rozhodovať samostatne.

2 – Koordinované prideľovanie a schvaľovanie 700 MHz pásma. Patrí sem:

lehota na pridelenie a cezhraničnú koordináciu;

presadzovanie záväzkov týkajúcich sa pokrytia v prípade povolení pre 700 MHz pásmo;

vyhradenie pásma do 700 MHz pre DVB-T a pre zvukové zariadenia PMSE.

Preskúmanie pravidiel týkajúcich sa pásma do 700 MHz bude súčasťou hodnotenia trhu, ktoré sa na úrovni EÚ plánuje najneskôr v roku 2025.

3 – Koordinované prideľovanie a schvaľovanie 700 MHz pásma (ako pri možnosti 2) a koordinované prideľovanie pásma do 700 MHz výhradne na zostupné prepojenie pod podmienkou, že sa zaručí poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (AVMS) širokej verejnosti vrátane bezplatnej (free-to view) distribúcie a používania zvukových zariadení PMSE, pokiaľ existuje dopyt na vnútroštátnej úrovni.

Preskúmanie pravidiel týkajúcich sa pásma do 700 MHz bude súčasťou hodnotenia trhu, ktoré sa na úrovni EÚ plánuje najneskôr v roku 2025.

4 – Koordinované pridelenie a schválenie celého pásma UHF pre služby bezdrôtového širokopásmového pripojenia do roku 2020.

Uprednostňovanou možnosťou je možnosť č. 3, pretože zabezpečuje vyvážené a flexibilné riešenie s podporou digitálneho hospodárstva, európskeho audiovizuálneho modelu a výhod pre občanov.

Kto podporuje ktorú možnosť?

Odvetvia vysielacích služieb a médií podporujú Lamyho správu 1 . Táto správa slúži ako východisko pre uprednostňovanú možnosť č. 3, pretože sa v nej odporúča koordinované pridelenie a schválenie 700 MHz pásma a flexibilný prístup pre pásmo do 700 MHz. Pri tomto prístupe tradičné vysielacie služby koexistujú so službami bezdrôtového širokopásmového pripojenia výhradne v režime zostupného prepojenia.

Zástupcovia členských štátov EÚ v Skupine pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) prijali stanovisko skupiny RSPG 2 , v ktorom podporujú možnosť koordinovaného prístupu EÚ k prerozdeleniu 700 MHz pásma. Patria sem:

– harmonizácia technických podmienok používania bezdrôtového širokopásmového pripojenia v 700 MHz pásme;

– stanovenie spoločnej lehoty na uvoľnenie 700 MHz pásma a

– flexibilné využívanie pásma do 700 MHz.

K obom dokumentom sa uskutočnili verejné konzultácie a respondenti vyjadrili podporu koordinácii na úrovni EÚ.

C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti

Aké sú výhody uprednostňovanej možnosti (ak existujú, okrem tých hlavných)?

Možnosťou č. 3 sa:

poskytne dodatočné spektrum harmonizované EÚ na bezdrôtové širokopásmové pripojenie pri plnení cieľa programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP);

prispeje k cieľom digitálneho jednotného trhu v oblasti prepojenosti a cieľom Digitálnej agendy pre Európu v oblasti širokopásmového pripojenia;

zníži roztrieštenosť pásma UHF využívaného na vysielanie a zabráni vzájomnému rušeniu vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia a DVT-B;

uľahčí inováciu a transformáciu trhu na efektívnejšie technológie;

adaptuje sa na nové formy audiovizuálnej spotreby, pričom si zachová súčasný model bezplatného (free-to-view) vysielania;

krajinám EÚ umožní otvoriť pásmo do700 MHz na iné využitie než na DVB-T a pre zvukové zariadenia PMSE, ak je to možné, pričom tieto typy využívania budú zaručené;

posilní pozícia EÚ pri medzinárodných rokovaniach o budúcom využívaní pásma do 700 MHz.

Aké sú náklady uprednostňovanej možnosti (ak existujú, ktoré sú najdôležitejšie) 

Vysielatelia prostredníctvom DVB-T (verejní a súkromní) a používatelia zvukových zariadení PMSE prídu o ďalšiu časť spektra UHF (popri 800 MHz pásme, ktoré sa už pridelilo). Prechod na pásmo do 700 MHz si vyžiada prechodné náklady na rekonfiguráciu vysielacích sietí. Siete prevádzkovateľov DVT-B budú musieť v krátkom časovom horizonte prejsť na najúčinnejšie technológie využívania frekvenčného spektra, ak chcú zachovať (alebo zlepšiť) súčasnú rozmanitosť a kvalitu vysielaných programov. Spotrebitelia budú znášať nepríjemnosti v podobe vracania alebo výmeny zariadení (set-top-boxov a v niektorých prípadoch aj nových antén), ak budú chcieť aj naďalej prijímať služby digitálnej terestriálnej televízie.

Aký bude vplyv na podniky, MSP a mikropodniky?

Na jednej strane predstavujú MSP väčšinu kultúrnych a kreatívnych odvetví. Najviac postihnutou kategóriou sú používatelia zvukových zariadení PMSE, pre ktorých by to znamenalo výrazné zníženie dostupných „bielych miest“ na výrobu a záznam programov a podujatí. Na druhej strane by viaceré MSP spojené s odvetvím bezdrôtových širokopásmových služieb profitovali z možnosti dodatočného frekvenčného spektra, a z neho vyplývajúceho zlepšenia podnikateľských príležitostí.

Komisia prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia z roku 2014 3 zabezpečila, aby boli základné požiadavky na frekvenčné pásma dostupné aj pre zvukové zariadenia PMSE. Komisia okrem toho požiada skupinu RSPG o stanovisko ku svojej stratégii EÚ týkajúcej sa služieb PMSE. V rámci možnosti č. 3 sa môžu krajiny EÚ rozhodnúť, že časť 700 MHz pásma (až do 25 MHz v takzvanej „duplexovej medzere“) vyhradia na použitie pre PMSE.

Očakáva sa významný vplyv na vnútroštátne rozpočty a verejnú správu?

V prípade vnútroštátnych orgánov budú náklady a prínosy závisieť od príslušného uplatniteľného vnútroštátneho regulačného rámca, t. j. možností a podmienok týkajúcich sa rušenia, obnovovania alebo úpravy povolení a/alebo iných administratívnych nákladov. Na umožnenie prechodu na mobilné širokopásmové služby v rámci 700 MHz pásma budú musieť viaceré krajiny EÚ zrušiť alebo zmeniť súčasné povolenia v tomto pásme. Zatiaľ čo verejné príjmy by bolo možné získať z aukcií, potenciálne opatrenia verejnej podpory na modernizáciu zariadení koncových užívateľov by si mohli vyžadovať zdroje zo štátneho rozpočtu.

Očakávajú sa iné významné vplyvy?

Nie.

D. Nadväzujúce opatrenia

Kedy sa táto politika preskúma?

Vývoj na trhu v oblasti využívania pásma do 700 MHz sa preskúma prostredníctvom procesu hodnotenia na úrovni EÚ organizovaného Komisiou najneskôr v roku 2025 a v prípade potreby sa môže zmeniť aj regulačný rámec.

(1)  Správa Pascala Lamyho o výsledkoch práce skupiny na vysokej úrovni o budúcom využívaní pásma UHF (470 – 790 MHz) je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band .
(2)  stanovisko skupiny RSPG „Dlhodobá stratégia budúceho využívania pásma UHF (470-790 MHz) v Európskej únii“ (Long-term strategy on the future use of UHF band (470-790 MHz) in the European Union), [dokument RSPG14-585(rev1)].
(3)  Rozhodnutie Komisie 2014/641/EÚ.