V Bruseli4. 3. 2016

COM(2016) 109 final

2016/0062(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

1.1. Súvislosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (dohovor č. 210) (dohovor) bol prijatý Výborom ministrov 7. apríla 2011. Bol otvorený na podpis 11. mája 2011. Dohovor je v súlade s jeho článkom 75 otvorený na podpis a schválenie členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní, a Európskej únii a ďalšie nečlenské štáty k nemu môžu pristúpiť za podmienok stanovených v jeho článku 76. O dohovore rokoval osobitný ad hoc výbor na šiestich zasadnutiach v období od decembra 2009 do decembra 2010. Európska únia sa na týchto zasadnutiach zúčastnila spolu s členskými štátmi ako pozorovateľ. Po desiatej ratifikácii členským štátom Rady Európy nadobudol dohovor platnosť 1. augusta 2014. K 1. februáru 2016 dohovor ratifikovalo 12 členských štátov EÚ a 25 členských štátov ho podpísalo.

Dohovor bolmene Európskej únie podpísanýsúladerozhodnutím Rady (XXX)[...] 1 výhradou jeho uzavretianeskoršiemu dátumu.

Násilie na ženách je porušovaním ich ľudských právextrémnou formou diskriminácie, je posilňované rodovými nerovnosťamiprispievaich pretrvávaniuposilňovaniu. Rovnosť medzi mužmiženami je základnou hodnotoucieľom Európskej únie, ako sa uznávazmluvách [články 23 ZmluvyEurópskej únii (ZEÚ), článok 8 Zmluvyfungovaní Európskej únie (ZFEÚ)] a v Charte základných práv Európskej únie (článok 23).charte sa tiež uznáva právo na ľudskú dôstojnosť, právo na život, právo na nedotknuteľnosť osobyzakazuje neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, ako aj všetky formy otroctvanútenej práce (články 1 až 5 charty). Ochrana žien pred násilím je záväzkom aj na základe Dohovoru OSNprávach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého je EÚ zmluvnou stranou spolujej členskými štátmi 2 ,výbor OSN, ktorý monitoruje vykonávanie tohto dohovoru, odporučil, aby EÚ ratifikovala dohovor Rady Európy ako krokboju proti násiliu na ženáchdievčatách so zdravotným postihnutím 3 .

Vo všeobecnosti je EÚ pevne odhodlaná bojovať proti násiliu nielen na svojom území, ale ajrámci svojich medzinárodných iniciatív 4 .

EÚ zaujala rozhodné pozície 5 týkajúce sa potreby odstrániť násilie na ženáchfinancuje konkrétne kampanemiestne projekty na boj proti nemu.súčasných právnych predpisoch oblastiach ochrany obetí trestnej činnosti, sexuálneho vykorisťovaniazneužívania detí, azylumigrácie sa zohľadňujú osobitné potreby obetí rodovo motivovaného násilia.

Napriek úsiliu na vnútroštátnej úrovnina úrovni EÚ je rozsah násilia na ženách stále vážnym problémom: podľa prieskumu Agentúry pre základné práva uverejnenéhoroku 2014 6 jednatroch žienEÚ od svojich 15 rokov zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie, jednadvadsiatich žien bola znásilnená, 75 % žienkvalifikovaných povolaniach alebo vo vrcholovom manažmente bolo obeťami sexuálneho obťažovaniajednadesiatich žien zažila prenasledovanie (stalking) alebo sexuálne obťažovanie prostredníctvom nových technológií.

Rodovo motivované násilie má dosah nielen na zdravieblaho, ale aj na účasť žien na trhu práce, čo má negatívny vplyv na ich ekonomickú nezávislosťna hospodárstvo vo všeobecnosti. Podľa odhadov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť rodovo motivované násilie voči ženám vytváraEÚ náklady vo výške približne 226 miliárd EUR ročne 7 .

1.2.Cieľobsah dohovoru

Ako sa stanovuje v kapitole I dohovoru, dohovorom sa vytvára komplexný právny rámec na ochranu žien a dievčat pred všetkými formami násilia a na predchádzanie násiliu na nich vrátane domáceho násilia, ako aj na jeho stíhanie a odstraňovanie. Vzťahuje sa na širokú škálu opatrení od zhromažďovania údajov a zvyšovania povedomia po právne opatrenia týkajúce sa kriminalizácie jednotlivých foriem násilia na ženách. Zahŕňa opatrenia na ochranu obetí a poskytovanie podporných služieb a venuje sa rozmeru rodovo motivovaného násilia v oblasti azylu a migrácie, ako aj cezhraničným prvkom. Dohovorom sa zavádza osobitný monitorovací mechanizmus, ktorým sa má zabezpečiť účinné vykonávanie jeho ustanovení zmluvnými stranami.

V dohovore sa vymedzujú kľúčové pojmy používané v celom znení. Vymedzenie pojmu žena sa ním rozširuje o dievčatá vo veku do 18 rokov. Zmluvné strany sú povinné odsúdiť všetky formy diskriminácie tak, že zabezpečia uplatňovanie zásady rovnosti mužov a žien vo svojich právnych poriadkoch, pričom sa v dohovore spresňuje, že je možné prijímať pozitívne opatrenia. Dohovorom sa v súlade s jeho povahou nástroja v oblasti ľudských práv ukladá všetkým zmluvným stranám povinnosť zabezpečiť, aby sa štátne subjekty zdržali akýchkoľvek násilných činov a s náležitou starostlivosťou konali v záujme predchádzania násilným činom páchaným neštátnymi subjektmi, ako aj ich vyšetrenia, trestania a odškodnenia. V dohovore sa výslovne uvádza, že sa uplatňuje v časoch mieru aj počas ozbrojeného konfliktu. Aj keď sa dohovorom ustanovujú záväzné povinnosti len vo vzťahu k ženám, nabáda sa na jeho uplatňovanie vo vzťahu k všetkým obetiam domáceho násilia, t. j. aj mužom a chlapcom.

V kapitole II sa uznáva, že samotné právne opatreniarámci tzv. „trojbodového“ prístupu – prevencia, ochranastíhanie –, ktorý sa zavádzaterajších nástrojoch Rady Európy, nebudú postačujúce na odstránenie násilia na ženách,preto sa tento prístup dopĺňapovinnosť zaviesť integrované politiky 8 poskytovať komplexnú reakciu na daný fenomén. To sa premieta do povinnosti zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia zameriavali na práva obetí,tiež zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi všetkými relevantnými subjektmi, t. j. medzi inštitúciami, agentúramiorganizáciami, ako aj na všetkých úrovniach, t. j. na celoštátnej, regionálnejmiestnej. Mimovládne organizácieobčianska spoločnosť musia byť uznané za dôležitých aktérovzmluvné strany musia podporovať ich prácu. Zmluvné strany musia poskytnúť primerané finančnéľudské zdroje na vykonávanie integrovaných politík, opatreníprogramov na boj proti násiliujeho predchádzanie vrátane dostatočného financovania mimovládnych aktérov. Okrem toho sadohovore uznáva kľúčová úloha systematickéhoprimeraného zhromažďovania údajov pre efektívnu tvorbu politíkmonitorovanie opatrení prijatýchrámci mechanizmu dohľadu na základe spoľahlivýchporovnateľných údajov.

Ústredným ustanovením je vymenovanie a v prípade potreby vytvorenie jedného alebo viacerých oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie politík a opatrení vrátane koordinácie zhromažďovania, analýzy a šírenia údajov.

V kapitole III sa podrobne uvádzajú záväzky zmluvných strán v oblasti prevencie. V súlade s celkovou orientáciou dohovoru sú zmluvné strany povinné zaujať mnohostranný prístup, ktorý obsahuje zvyšovanie povedomia, začlenenie rodovej rovnosti a problematiky násilia do formálneho vzdelávania na všetkých úrovniach prostredníctvom vhodných vyučovacích materiálov a učebných osnov a ktorým sa podpora nenásilia a rodovej rovnosti rozširuje na kontext informálneho učenia, šport, kultúru, voľný čas a médiá. Zmluvné strany musia zabezpečiť poskytovanie primeranej odbornej prípravy odborníkom pracujúcim s obeťami a páchateľmi. Je tiež potrebné zaviesť opatrenia na poskytovanie podpory a liečebných programov páchateľom. Médiá a sektor informačných technológií treba nabádať k tomu, aby sa zapojili do vypracovania materiálu a dobrovoľných noriem.

V kapitole IV sa stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa povahy informácií, podporných služieb a ochrany obetí násilia, ako aj svedkov. Obsahuje zoznam oblastí, v ktorých musia zmluvné strany prijať určité opatrenia. Patria medzi ne dostupnosť všeobecných podporných služieb, ako sú napríklad právne a psychologické poradenstvo, a špecializovaných služieb vrátane zariadení núdzového bývania, bezplatných a trvalo dostupných telefónnych liniek pomoci, konkrétnej lekárskej a forenznej podpory obetiam sexuálneho násilia a posúdenie potrieb detských svedkov. Okrem toho treba zaviesť opatrenia, ktorými by sa podporilo oznamovanie násilia každým svedkom spáchania násilného činu alebo osobou, ktorá má dostatočné dôvody domnievať sa, že k takémuto činu môže dôjsť alebo že sa dajú očakávať ďalšie násilné činy, ako aj pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých by odborníci pri oznamovaní spáchaných alebo očakávaných násilných činov neporušovali svoju všeobecnú povinnosť zachovávať dôvernosť.

V kapitolehmotnom práve sa identifikujú tie formy násilia, ktoré si vyžadujú trestnoprávnu reakciu,od zmluvných strán sa vyžaduje, aby vo svojom trestnom práve upravili niekoľko trestných činov. Patria medzi ne psychické násiliepodobe hrozby alebo nátlaku, prenasledovanie (stalking) 9 , fyzické násilie, sexuálne násilieznásilnenie, nútené manželstvo, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené umelé prerušenie tehotenstva/násilná sterilizáciasexuálne obťažovanie. Zmluvné strany musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa „česť“ nedala použiť na ospravedlnenie niektoréhouvedených trestných činov. Dohovorom sa zmluvným stranám ukladá povinnosť ustanoviť za trestný čin napomáhanie pri trestnom čine, navádzanie naňpokusjeho spáchanie, ako aj zapríčinenie spáchania týchto trestných činov tretími osobamistanoviť primerané odrádzajúce sankcie. Pri určovaní sankcií sa môžu zohľadňovať konečné rozsudky už vynesené inou zmluvnou stranou. Vo vnútroštátnych právnych poriadkoch je potrebnésúladedohovorom ustanoviť určité priťažujúce okolnosti. Na základe dohovoru sa takisto vyžaduje, aby zmluvné strany zabezpečili dostatočné občianskoprávne prostriedky nápravyodškodnenie od páchateľov, ako aj primerané subsidiárne odškodnenie zo strany štátu 10 prospech obetí vymedzených trestných činov.súdnych konaniach týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, práva stykudeťmibezpečnosti detí treba brať do úvahy incidenty násilia.procedurálneho hľadiska sadohovore ukladá zmluvným stranám povinnosť ustanoviť právomoc pre činy spáchané na ich území jednýmich štátnych príslušníkov alebo osobouobvyklým pobytom na ich území,vynaložiť úsilie na ustanovenie súdnej právomoci vo vzťahutrestným činom proti jednémuich štátnych príslušníkov alebo osobeobvyklým pobytom na ich území 11 . Napokon, zmluvným stranám sa nepovoľuje ustanoviť povinné postupy alternatívneho riešenia sporov.

Kapitola VI sa týka procesného právaochranných opatrení počas vyšetrovaniasúdneho konania. Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby orgány presadzovania práva rýchlo poskytovali obetiam ochranu vrátane zhromažďovania dôkazovvykonali posúdenie rizika úmrtiazávažnosti situácie. Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, či majú páchatelia prístupstrelným zbraniam.právnych poriadkoch sa musí ustanoviť možnosť prijať mimoriadne, obmedzujúce alebo ochranné príkazy bez neprimeraného finančného alebo administratívneho zaťaženia pre obeť. Všeobecným pravidlom je, že najzávažnejšie trestné činy nesmú byť závislé od oznámenia alebo sťažnosti zo strany obete 12 .tejto kapitole dohovoru sa stanovuje neúplný zoznam opatrení určených na ochranu právzáujmov obetí vrátane ich potrieb ako svedkov vo všetkých štádiách vyšetrovaniasúdneho konania. Patria sem napríklad opatrenia na ochranu obetí pred zastrašovanímopakovanou viktimizáciou, včasné informovanieprípade úteku alebo prepustenia páchateľov, alebo zamedzenie kontaktu medzi obeťoupáchateľomčo najväčšom rozsahu. Osobitne treba prihliadať na osobitné potreby detí, ktoré sú obetesvedkovia. Zmluvné strany musia ustanoviť právo na právnu pomoc. Okrem toho, premlčacia lehota sa musí vykladať tak, aby saprípade najzávažnejších trestných činov umožnilo účinné začatie konania po tom, čo obeť dosiahne plnoletosť 13 .

V kapitole VII sa zohľadňuje skutočnosť, že migrantkyženy žiadajúceazyl sú osobitne zraniteľné, pokiaľ iderodovo motivované násilie,zavádza sanejtomto kontexte rodový aspekt do chápania násilia. Pre migrantky, ktoré sú obete, sanej ustanovuje možnosť získať autonómny pobytový status 14 . Rodovo motivované násilie je potrebné uznať za formu prenasledovaniapri posudzovaní postavenia utečenca treba prihliadať na rodový aspekt. Zmluvné strany musia okrem toho zaviesť konanieazyle zohľadňujúce rodový aspekt. Táto kapitola sa zaoberá aj dodržiavaním zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia voči obetiam násilia na ženách.

Kapitola VIII je venovaná zabezpečeniu medzinárodnej spolupráce medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany spolupracujú pri vykonávaní tohto dohovoru a využívajú príslušné nástroje regionálnej a medzinárodnej spolupráce. Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby obete mohli v krajine svojho pobytu podať sťažnosť v prípade trestných činov spáchaných na území druhej zmluvnej strany. V situáciách, keď osobe bezprostredne hrozí násilie, by sa zmluvné strany mali navzájom informovať, aby sa mohli prijať ochranné opatrenia. Táto kapitola zahŕňa záväzok spracúvať osobné údaje v súlade s Dohovorom Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (č. 108).

V kapitole IX sa stanovuje mechanizmus monitorovania vykonávania dohovoru. Zriadi sa nezávislá skupina odborníkov („GREVIO“) 15 (pozostávajúca10 až 15 16 členov) zloženánezávislýchvysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi zmluvných strán 17 . Volebný postup stanovil Výbor ministrov 18 . Členov skupiny GREVIO volí Výbor zmluvných strán.

Zmluvné strany podávajú správu skupine GREVIO, ktorá môže vykonávať aj špecifickejšie skúmanianávštevy krajín. GREVIO predkladá zmluvným stranám návrhy správ na pripomienkovanie. Záverečné správyzávery sa zasielajú dotknutej zmluvnej straneVýboru zmluvných strán. Výbor zmluvných strán môže rozhodnúťprijatí odporúčaní určených dotknutej zmluvnej strane. GREVIO môže tiež prijímať všeobecné odporúčania. Národné parlamenty sa vyzvú na účasť na monitorovaní. GREVIO pracujesúlade so svojím rokovacím poriadkom 19 .

Výbor zmluvných strán pozostáva zo zástupcov zmluvných strán dohovoru. Volí členov skupiny GREVIO. Zasadá, ak ju o to požiada jedna tretina zmluvných strán, predseda Výboru zmluvných strán alebo generálny tajomník Rady Európy.

V kapitole X sa objasňuje, že dohovor nemá vplyv na záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných nástrojov a že zmluvné strany môžu slobodne uzavrieť ďalšie medzinárodné dohody o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje dohovor, s cieľom doplniť alebo posilniť jeho ustanovenia.

V kapitole XI sa stanovuje postup pre vykonanie zmien v dohovore. Tieto zmeny sa konzultujú so zmluvnými stranami, ktoré nie sú členmi Rady Európy.

Kapitola XII obsahuje záverečné ustanovenia. Patrí medzi ne objasnenie, že dohovorom nie sú dotknuté priaznivejšie ustanovenia vnútroštátneho alebo medzinárodného práva, doložka o riešení sporov a ustanovenia týkajúce sa podpisu, ratifikácie, nadobudnutia platnosti a pristúpenia štátov, ktoré nie sú členmi Rady Európy. Dohovor je výslovne otvorený na podpis Európskej únii (článok 75 ods. 1) a podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, pričom listiny, ktoré sú na to potrebné, sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy. Každý štát a EÚ môžu pri podpise alebo ratifikácii dohovoru vymedziť územnú pôsobnosť. Výhrady je možné vzniesť k obmedzenému počtu ustanovení, a to na (obnoviteľné) obdobie piatich rokov.

Súčasťou dohovoru je dodatok, v ktorom sa stanovujú výsady a imunity, ktoré sa vzťahujú na členov skupiny GREVIO (a ďalších členov delegácií) počas návštev krajín, ktoré uskutočňujú v rámci výkonu svojich funkcií.

1.3. Politický cieľ EÚ súvisiaci s uzavretím dohovoru

Prístup uplatnený v dohovore je v plnej miere v súlade s mnohostranným prístupom Únie k fenoménu rodovo motivovaného násilia a so zameraním opatrení zavedených prostredníctvom vnútorných a vonkajších politík EÚ. Uzavretím dohovoru by sa vyslal silný politický signál o záväzku EÚ bojovať proti násiliu na ženách, zosúladila by sa jej vnútorná a vonkajšia činnosť, vytvorila komplementarita vnútroštátnej úrovne a úrovne EÚ a posilnila dôveryhodnosť a zodpovednosť EÚ voči jej medzinárodným partnerom. Zjednotila by sa tým aj činnosť EÚ zameraná na boj proti násiliu na ženách dosiahnutím interne koordinovanejšieho prístupu a EÚ by tak zaujala efektívnejšiu úlohu na medzinárodných fórach.

2.PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

2.1. Právomoc EÚ uzavrieť dohovor

Aj keď majú členské štáty naďalej právomoc vo vzťahu k podstatným častiam dohovoru, najmä pokiaľ ide o väčšinu ustanovení o trestnom práve hmotnom a iné ustanovenia v kapitole V – pokiaľ sú doplnkové, EÚ má právomoc vo vzťahu k značnej časti ustanovení dohovoru, a preto by mala dohovor ratifikovať spolu s členskými štátmi.

Únia má právomoc predovšetkýmoblasti antidiskriminácierodovej rovnosti podľa článku 157 ZFEÚ, ktorá je relevantná pri kapitole I,pokiaľ idesexuálne obťažovanie, na ktoré sa vzťahuje článok 40 dohovoru,záležitostiach týkajúcich sa zamestnanostipovolaniaprístuputovaruslužbámposkytovania tovaruslužieb; takisto existuje právomocsekundárne právne predpisy podľa článkov 8284 ZFEÚ vo vzťahuopatreniamkapitole IVkapitole VI, ktoré sa týkajú ochrany obetíich podpory, vyšetrovania, stíhania, procesného právaochranných opatrení. Čo sa týka sexuálneho vykorisťovania žiendetí, právnym základom pre činnosť je článok 83 ods. 1 ZFEÚ. EÚ má podľa článkov 7879 ZFEÚ právomocurčitých záležitostiachoblasti azylumigrácie, ktoré sú predmetom kapitoly VII dohovoru. Na pobytový status mobilných štátnych príslušníkov EÚich manželovtretích krajín, ako aj status štátnych príslušníkov tretích krajíndlhodobým pobytomich manželov sa vzťahuje právomoc EÚsúladečlánkami 18, 21, 46, 50, 7879 ZFEÚ. Pokiaľ ideaspekty konzulárnej ochrany (pozri článok 18 ods. 5 dohovoru), právomoc EÚ vyplývačlánku 23 ZFEÚ. Napokon, Únia má právomoc podľa článkov 8182 ZFEÚ, pokiaľ idecezhraničné občiansketrestné veci, ktorá sa vzťahuje na opatrenia zahrnutékapitole VIIImedzinárodnej spolupráci 20 . Táto kapitola tiež obsahuje záväzky týkajúce sa ochrany údajov, t. j. oblasti,ktorej má Únia právomocsúladečlánkom 16 ZFEÚ.

Únia prijala množstvo právnych predpisov vo väčšine týchto oblastí: sexuálne obťažovaniezáležitostiach týkajúcich sa zamestnanostipovolaniaprístuputovaruslužbámposkytovania tovaruslužieb, 21 práva, podporaochrana obetí trestných činovkontexte trestných konaní vrátane vyšetrovaniastíhania 22 , azylmigrácia, ako aj pobytový status štátnych príslušníkov tretích krajín, 23 cezhraničná spoluprácaobčianskychtrestných veciach 24 , ustanovenia trestného práva hmotného týkajúce sa ochrany detí (na ktoré – t. j. na dievčatá – sa vzťahuje dohovor) 25 , ustanoveniaochrane maloletých týkajúce sa audiovizuálnych mediálnych služieb, zákaz diskriminácieobchodnej komunikáciipodnecovanianenávisti založených okrem iného na pohlaví, 26 ochrana údajov.  27 Existujú aj právne predpisy Únie týkajúce sa aspektov spolupráce členských štátovoblasti konzulárnej ochrany občanov EÚ 28 .

Záväzky vyplývajú ajDohovoru OSNprávach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého sú EÚjej členské štáty zmluvnými stranami. 29 Na základe článkov 6, 7, 1516 uvedeného dohovoru musia štáty, ktoré sú jeho zmluvnou stranou,rozsahu svojich právomocí zabezpečiť, aby mali ženydeti so zdravotným postihnutím rovnaké právaaby boli osoby so zdravotným postihnutím chránené pred vykorisťovaním, násilímzneužívaním.

Únia má výlučnú právomoc podľa článku 3 ods. 2 ZFEÚ v rozsahu, v akom môže dohovor ovplyvniť alebo pozmeniť rozsah pôsobnosti uvedených spoločných pravidiel. Platí to napríklad v prípade záležitostí týkajúcich sa pobytového statusu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti vrátane osôb s postavením medzinárodnej ochrany, pokiaľ sa na ňu vzťahujú právne predpisy Únie, a preskúmania žiadostí o medzinárodnú ochranu, a to aj pokiaľ ide o práva obetí trestných činov. Aj keď mnohé existujúce ustanovenia uvedené vyššie sú minimálnymi pravidlami, nemožno vylúčiť, že vzhľadom na najnovšiu judikatúru niektoré z nich môžu byť dotknuté alebo môže byť pozmenený rozsah ich pôsobnosti.

2.2. Právny základ navrhovaného rozhodnutia Rady

Podľa ustálenej judikatúry musí byť voľba právneho základu aktu Únie založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmanémedzi ktoré patria najmä cieľobsah aktu 30 . Ak preskúmanie aktu Únie preukáže, že tento akt slúži na dvojaký účel alebo má dvojitú zložku,pokiaľ jednunich možno označiť ako hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo druhá je len doplňujúca, musí byť akt založený na jedinom právnom základe,to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci účel alebo zložka. Ak sa výnimočne preukáže, že akt sleduje viacero cieľov zároveň, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že jeden vo vzťahudruhému nie je druhoradý alebo nepriamy, takýto akt sa musí založiť na rôznych príslušných právnych základoch 31 .

V tejto súvislosti sú relevantné tieto právne základy podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie: článok 16 (ochrana údajov), článok 19 ods. 1 (diskriminácia z dôvodu pohlavia), článok 23 (konzulárna ochrana občanov iného členského štátu), články 18, 21, 46, 50 (voľný pohyb občanov, voľný pohyb pracovníkov a sloboda usadiť sa), článok 78 (azyl, doplnková a dočasná ochrana), článok 79 (prisťahovalectvo), článok 81 (justičná spolupráca v občianskych veciach), článok 82 (justičná spolupráca v trestných veciach), článok 83 (vymedzenie trestných činov a sankcií EÚ za obzvlášť závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom), článok 84 (neharmonizujúce opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti) a článok 157 (zásada rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania).

Hoci tento dohovor ako celok obsahuje viacero zložiek, prevažujúcim účelom je predchádzanie násilným trestným činom voči ženám vrátane domáceho násiliaochrana obetí takýchto trestných činov. Javí sa preto vhodné založiť rozhodnutieprávomociach Únie na hlaveZFEÚ,najmä na jej článku 82 ods. 2článku 84. Ustanovenia dohovoru týkajúce sa iných záležitostí sú doplnkové, alebo napríkladprípade ochrany údajov dopĺňajú opatrenia, ktoré súdohovore hlavné 32 . Aby EÚ mohla vykonávať svoje právomocicelom rozsahu pôsobnosti dohovoru, avšakvýnimkou prvkov,ktorých nemá právomoc, hlavnými právnymi základmi sú preto článok 82 ods. 2článok 84 ZFEÚ.

2.3. Záver

Keďže existujú prepojené právomoci prenesené na Úniu a právomoci, ktoré nie sú prenesené na Úniu, členské štáty aj Únia sa stávajú zmluvnými stranami dohovoru. Keďže sú právomoci prepojené, Komisia sa domnieva, že je vhodné, aby sa aj medzi Komisiou a členskými štátmi stanovili pravidlá pre mechanizmy vykonávania a monitorovania stanovené dohovorom [koordinačný orgán podľa článku 10, záväzok podávať správy skupine expertov a zhromažďovať pre ňu údaje (článok 11 ods. 3 a články 66 až 70 dohovoru)].

2016/0062 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 82 ods. 2 a článok 84 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu 33 ,

keďže:

(1)Dohovor Rady Európypredchádzaní násiliu na ženáchdomácemu násiliu a o boji proti nemu („dohovor“) bolsúladerozhodnutím Rady [XXX][...] 34 podpísaný [...]výhradou jeho uzavretianeskoršiemu dátumu.

(2)Tento dohovor, ktorého zmluvnými stranami je ...krajín vrátane .... členských štátov, je prvým medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je odstrániť násilie na ženách vrátane dievčat vo veku do 18 rokov ako hlavnej príčiny pretrvávajúcej nerovnosti medzi mužmi a ženami prostredníctvom vytvorenia komplexného rámca právnych a politických opatrení na predchádzanie násiliu na ženách, pomoc obetiam takéhoto násilia a ich ochranu. Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 2014. V súlade s článkom 75 dohovoru sa Európska únia môže stať jeho zmluvnou stranou.

(3)Dohovorom sa vytvára komplexný a mnohostranný právny rámec na ochranu žien pred všetkými formami násilia. Jeho cieľom je predchádzať násiliu na ženách a dievčatách a domácemu násiliu, ako aj jeho stíhanie a odstraňovanie. Vzťahuje sa na širokú škálu opatrení od zhromažďovania údajov a zvyšovania povedomia po právne opatrenia týkajúce sa kriminalizácie jednotlivých foriem násilia na ženách. Zahŕňa opatrenia na ochranu obetí a poskytovanie podporných služieb a venuje sa rozmeru rodovo motivovaného násilia v oblasti azylu a migrácie. Dohovorom sa zavádza osobitný monitorovací mechanizmus, ktorým sa má zabezpečiť účinné vykonávanie jeho ustanovení zmluvnými stranami.

(4)Uzavretie dohovoru Európskou úniou prispieva k dosahovaniu rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, čo je v súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, článkom 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 23 Charty základných práv Európskej únie jedným z kľúčových cieľov a hodnôt Únie vo všetkých jej činnostiach. Násilie na ženách je porušovaním ich ľudských práv a extrémnou formou diskriminácie, je posilňované rodovými nerovnosťami a prispieva k ich pretrvávaniu a posilňovaniu. Únia svojím záväzkom vykonávať dohovor potvrdzuje, že je odhodlaná bojovať proti násiliu na ženách tak na svojom území, ako aj v celosvetovom meradle, a posilňuje svoj terajší politický rámec a existujúci zásadný právny rámec v oblasti trestného práva procesného, ktorý sa osobitne vzťahuje na ženy a dievčatá.

(5)Aj keď majú členské štáty naďalej právomocoblasti kriminalizácie viacerých foriem násilného správania voči ženám vo svojom vnútroštátnom trestnom práve hmotnom, ako sa požadujedohovore, Únia má právomoc vo vzťahuväčšine ustanovení dohovoruprijala rozsiahly súbor pravidieldaných oblastiach. Konkrétne Únia prijala pravidlá týkajúce sa práv obetí trestných činov, najmä smernicu Európskeho parlamentuRady 2012/29/EÚ 35 . Dohovor takisto rieši potreby migrantiekosôb žiadajúcichazyl alebo komplementárnudoplnkovú ochranu,to uložením povinnosti zohľadňovať rodový aspektuvedených oblastiach,ktorých už existuje komplexný súbor právnych predpisov Únie.

(6)Únia má výlučnú právomoc v rozsahu, v akom môže dohovor ovplyvniť spoločné pravidlá alebo pozmeniť ich rozsah pôsobnosti.

(7)Dohovor by mal doplniť existujúce pravidlá a prispieť k jednotnému výkladu právnych predpisov Únie. V dôsledku uzavretia dohovoru by sa Únia mala zúčastňovať na vykonávaní a monitorovaní podľa neho.

(8)Únia, ako aj jej členské štáty majú právomoc v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohovor. Únia a členské štáty by sa preto mali stať jeho zmluvnými stranami, aby mohli spoločne a jednotným spôsobom plniť záväzky stanovené v dohovore a uplatňovať práva, ktoré im zaručuje.

(9)Írsko a Spojené kráľovstvo sú viazané smernicou 2012/29/EÚ, a zúčastňujú sa preto na prijatí tohto rozhodnutia.

(10)V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(11)Dohovor by sa mal v mene Únie schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

Znenie dohovoru je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú uložiť v mene Únie listinu o schválení stanovenú v článku 75 ods. 2 dohovoru s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude týmto dohovorom viazaná.

Článok 3

Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do právomoci Únie, a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov, Komisia plní úlohu koordinačného orgánu v súlade s článkom 10 dohovoru a plní záväzky týkajúce sa podávania správ podľa kapitoly IX dohovoru.

Článok 4

1.Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do právomoci Únie, Komisia zastupuje Úniu na zasadnutiach orgánov zriadených týmto dohovorom, a najmä Výboru zmluvných strán uvedeného v jeho článku 67. Komisia predovšetkým vyberá, navrhuje a zúčastňuje sa na vymenovaní expertov do skupiny expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu („GREVIO“) v mene Únie.

2.Keďže sa dohovor vzťahuje aj na právomoci, ktoré nie sú prenesené na Úniu, Komisia a členské štáty úzko spolupracujú, najmä pokiaľ ide o otázky pravidiel monitorovania, podávania správ, hlasovania a fungovania koordinačného orgánu uvedeného v článku 10 dohovoru. Na tento účel, ako aj pre zastupovanie svojich pozícii na zasadnutiach orgánov zriadených dohovorom Komisia a členské štáty stanovia vopred príslušné pravidlá. Tieto pravidlá sa stanovia v kódexe správania, ktorý sa pokiaľ možno schváli pred uložením listiny o formálnom potvrdení v mene Únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejneniaÚradnom vestníku Európskej únie 36 .

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1) ODKAZ NA Ú. v. EÚ L.
(2) Rozhodnutie Rady26. novembra 2009uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národovprávach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (2010/48/ES), Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35 – 36.
(3) Záverečné poznámkyprvej správe Európskej únie, CRPD/C/EU/CO/1, 4. 9. 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en .
(4) http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-gender-development/ ; závery Radyakčnom pláne pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020, http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-gender-development/ ; závery Radyakčnom pláne pre ľudské právademokraciu na obdobie rokov 2015 – 2019 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/sk/pdf ; usmernenia EÚ pre oblasť násilia voči ženámboja proti všetkým formám ich diskriminácie http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf .
(5) Pozri napr. KOM(2010) 491konečnom znení, oznámenie Komisienázvom Stratégia rovnosti žienmužov 2010-2015 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1396540108305&uri=CELEX:52010DC0491 ); závery Rady8. marca 2010odstránení násilia páchaného na ženáchEurópskej únii, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf ; pracovný dokument útvarov Komisienázvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, SWD(2015) 278 final  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf .
(6) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(7) Odhadovanie nákladov vzniknutýchspojenírodovo motivovaným násilímEurópskej únii: správa, 5. 12. 2014, http://eige.europa.eu/node/393 .
(8) Pozri dôvodovú správudohovoru, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a .
(9) Zmluvné strany môžu naďalej rozhodnúť, že pokiaľ idepsychické násilieprenasledovanie (stalking), ustanovia iba sankcie netrestnej povahy, pozri článok 78 ods. 3.
(10) Zmluvné strany môžu vzniesť výhradutejto povinnosti, pozri článok 78 ods. 2.
(11) V spojeníviacerými aspektmi súvisiaceho ustanovenia je možné vzniesť výhrady, pozri článok 44.
(12) Zmluvné strany však môžu vzniesť výhradu, pokiaľ idemenej závažné trestné činy fyzického násilia, pozri článok 78 ods. 2.
(13) Zmluvným stranám sa povoľuje vzniesť výhraduprípade týchto trestných činov: nútené manželstvo, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené umelé prerušenie tehotenstva/násilná sterilizácia. Táto výhrada sa nemôže uplatniťprípade sexuálneho násilia vrátane znásilnenia.
(14) Zmluvné strany môžu vzniesť výhradučlánku 59pobytovom statuse, pozri článok 78 ods. 2.
(15) Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu.
(16) Títo piati dodatoční členovia budú vymenovaní po 25. ratifikácii.
(17) Žiadni dvaja členovia nemôžu byť štátnymi príslušníkmi tej istej zmluvnej strany.
(18) Rezolúcia CM/Res(2014)43pravidlách volieb členov skupiny expertov pre boj proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu (GREVIO), 19. 11. 2014, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res%282014 %2943&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 .
(19) Prijatý skupinou GREVIO na jej 1. zasadnutí 21. – 23. 9. 2015, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048358b .
(20) Pozri napríklad bod 329 dôvodovej správydohovoru,ktorom sa uvádza, že článok 62 ods. 2 dohovoru je založený na rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV15. marca 2001postavení obetítrestnom konaní (Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 1).
(21) Smernica 2004/113/ES13. decembra 2004vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmiženamiprístupetovaruslužbám a k ich poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 372, 21.12.2004, s. 37; smernica 2006/54/ES5. júla 2006vykonávaní zásady rovnosti príležitostírovnakého zaobchádzaniamužmiženami vo veciach zamestnanostipovolania, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23; smernica 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženamimužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(22) Smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normyoblasti práv, podporyochrany obetí trestných činov, Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(23) Medzi relevantné sekundárne právne predpisy patrí smernica Rady 2004/81/ES29. apríla 2004povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovaniaľuďmi, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19; smernica 2003/86/ESpráve na zlúčenie rodiny, Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12; smernica 2008/115/ESspoločných normáchpostupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98; smernica 2009/52/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcieopatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24; smernica 2011/95/EÚnormách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany,jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany, Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9; smernica 2013/33/EÚ, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľovmedzinárodnú ochranu (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96; smernica 2013/32/EÚspoločných konaniachposkytovaníodnímaní medzinárodnej ochrany, Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60; pozri tiež smernicu 2004/38/ESpráve občanov Únieich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovaťzdržiavať sarámci územia členských štátov, Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77smernicu Rady 2003/109/ESprávnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobamidlhodobým pobytom, Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.
(24) Nariadenie (EÚ) č. 606/2013vzájomnom uznávaní ochranných opatreníobčianskych veciach, Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4; smernica 2003/8/ESzlepšení prístupuspravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch, Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41; smernica 2004/80/ESodškodňovaní obetí trestných činov, Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15; rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVVuplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudkyprobačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniamialternatívnymi sankciami, Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102; smernica 2011/99/EÚeurópskom ochrannom príkaze, Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2; rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVVorganizáciiobsahu výmeny informáciíregistra trestov medzi členskými štátmi, Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23; rozhodnutie Rady 2009/316/SVVzriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 33; rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVVzohľadňovaní odsúdeníčlenských štátoch Európskej únienovom trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32.
(25) Smernica 2011/93/EÚboji proti sexuálnemu zneužívaniusexuálnemu vykorisťovaniu detíproti detskej pornografii, Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(26) Smernica 2010/13/EÚ (smernicaaudiovizuálnych mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
(27) Smernica 95/46/EHSochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31; rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVVochrane osobných údajov spracúvanýchrámci policajnejjustičnej spoluprácetrestných veciach, Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.
(28) Smernica (EÚ) 2015/637opatreniach koordináciespolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únietretích krajinách, Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 1.
(29) Rozhodnutie Rady26. novembra 2009uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národovprávach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (2010/48/ES), Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.
(30) Vec C-377/12, Komisia/Rada, bod 34.
(31) Tamže, bod 34.
(32) Skutočnosť, že prvok môže byť doplnkový, neznamená, že Únia nemá výlučnú právomoc vo veci tohto prvku. Právny základ pravidiel EÚ je sám osebe nepodstatný pri určovaní toho, či medzinárodná dohoda ovplyvňuje tieto pravidlá: právny základ vnútorných právnych predpisov je určený ich hlavnou zložkou, pričom pravidlo, ktoré môže byť ovplyvnené, môže byť len doplnkovou zložkou daného právneho predpisu. Účelom výlučnej právomoci Únie je najmä zabezpečiť účinnosť práva Úniesprávne fungovanie režimov založených na ňom,to bez ohľadu na prípadné obmedzenia uvedenéustanovení zmluvy, ktoré použijú inštitúcie ako základ pre prijatie týchto pravidiel (stanovisko 1/03, EÚ:C:2006:81, bod 131).
(33) Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
(34) Ú. v. EÚ L ….
(35) Smernica Európskeho parlamentuRady 2012/29/EÚ25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normyoblasti práv, podporyochrany obetí trestných činovktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57).
(36) Dátum nadobudnutia platnosti dohovoru pre Európsku úniu uverejní Generálny sekretariát RadyÚradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli4. 3. 2016

COM(2016) 109 final

PRÍLOHA

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU

k

Návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie


   Séria zmlúv Rady Európy – č. 210

Dohovor Rady Európy
predchádzaní násiliu na ženách
domácemu násiliu
a o 
boji proti nemu

Istanbul, 11. mája 2011       Preambula

       Členské štáty Rady Európyostatné signatárske štáty,

       Pripomínajúc Dohovorochrane ľudských právzákladných slobôd (ETS č. 5, 1950)jeho protokoly; Európsku sociálnu chartu (ETS č. 35, 1961revidovanúroku 1996); Dohovor Rady Európyboji proti obchodovaniuľuďmi (ETS č. 197, 2005)Dohovor Rady Európyochrane detí pred sexuálnym vykorisťovanímzneužívaním (ETS č. 201, 2007);

       Pripomínajúc nasledujúce odporúčania Výboru ministrov členským štátom Rady Európy: odporúčanie (2002)5ochrane žien pred násilím, odporúčanie (2007)17štandardochmechanizmoch rodovej rovnosti, odporúčanie (2010)10úlohe žienmužov pri predchádzaní konfliktomriešení konfliktovpri budovaní mieruďalšie príslušné odporúčania;

       Berúc do úvahy rastúci objem judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá ustanovuje dôležité štandardyoblasti násilia na ženách;

       Majúc na zreteli Medzinárodný paktobčianskychpolitických právach (1966), Medzinárodný pakthospodárskych, sociálnychkultúrnych právach (1966), Dohovor Organizácie Spojených národovodstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979)jeho opčný protokol (10. decembra 1999), ako aj všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru CEDAWnásilí na ženách; Dohovor Organizácie Spojených národovprávach dieťaťa (1989)jeho opčné protokoly (2000)Dohovor Organizácie Spojených národovprávach osôb so zdravotným postihnutím (2006);

       Majúc na zreteli Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (2002);

       Pripomínajúc základné zásady medzinárodného humanitárneho práva,najmä Štvrtý Ženevský dohovorochrane civilných osôbčase vojny (1949)jeho Dodatkové protokoly III;

       Odsudzujúc všetky formy násilia na ženáchdomáceho násilia;

       Uznávajúc, že realizácia de iurede facto rovnoprávnosti medzi ženamimužmi je kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na ženách;

       Uznávajúc, že násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocennej rozdelenia sily medzi ženamimužmi, ktorá viedladominancii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi, a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien;

       Uznávajúc štrukturálnu povahu násilia na ženách ako rodovo podmieneného násiliaže násilie na ženách je jednýmrozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa ženy ocitajúpodriadenej pozíciiporovnanímužmi;

       Uznávajúchlbokým znepokojením, že ženydievčatá sú často vystavené závažným formám násilia, akými sú domáce násilie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, nútené manželstvo, zločiny spáchanémene ctimrzačenie pohlavných orgánov, ktoré zakladajú závažné porušenie ľudských práv žiendievčattvoria hlavnú prekážku pre dosiahnutie rovnoprávnosti medzi ženamimužmi;

       Pripúšťajúc pokračujúce porušovanie ľudských práv počas ozbrojených konfliktov, ktoré postihuje civilné obyvateľstvo, najmä ženy, formou rozsiahleho alebo systematického znásilňovaniasexuálneho násilia,potenciál pre zvýšenie rodovo podmieneného násilia počas ozbrojených konfliktovpo ozbrojených konfliktoch.

       Uznávajúc, že ženydievčatá sú vystavené vyššiemu riziku rodovo podmieneného násilia ako sú muži.

       Uznávajúc, že domáce násilie postihuje ženy disproporcionálne,že tiež muži môžu byť obeťami domáceho násilia;

       Uznávajúc, že deti sú tiež obeťami domáceho násilia, ako aj svedkami násiliarodine;

       Usilujúc sa vytvoriť Európu oslobodenú od násilia na ženáchdomáceho násilia;

       sa uzniesli na nasledovnom:

Kapitola I – Ciele, vymedzenie pojmov, rovnosť, nediskriminácia, všeobecné záväzky

       Článok 1 – Ciele dohovoru

   1.    Ciele dohovoru sú:

       a)    ochraňovať ženy pred všetkými formami násiliapredchádzať násiliu na ženáchdomácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženáchdomáce násilieodstrániť ho;

       b)    prispieťodstráneniu všetkých foriem diskriminácie žienpodporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženamimužmi vrátane emancipácie žien;

       c)    navrhnúť komplexný rámec, politikuopatrenia na ochranu všetkých obetí násilia na ženáchdomáceho násiliapomoc všetkým obetiam násilia na ženáchdomáceho násilia;

       d)    podporovať medzinárodnú spoluprácucieľom odstrániť násilie na ženáchdomáce násilie;

       e)    poskytnúť podporupomoc organizáciámorgánom činnýmtrestnom konaní, aby mohli efektívne spolupracovať na vytvorení integrovaného prístupu na odstránenie násilia na ženáchdomáceho násilia;

   2.    cieľom zabezpečenia účinného vykonávania jeho ustanovení zmluvnými stranami, tento dohovor zriaďuje špecifický monitorovací mechanizmus.

       Článok 2 – Rozsah pôsobnosti dohovoru

   1.    Tento dohovor sa uplatní na všetky formy násilia na ženách vrátane domáceho násilia, ktorému sú vystavené najmä ženy.

   2.    Zmluvné strany sú vyzvané uplatňovať tento dohovor na všetky obete domáceho násilia. Zmluvné strany venujú pri uplatňovaní ustanovení tohto dohovoru náležitú pozornosť ženám, ktoré sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia.

   3.    Tento dohovor sa uplatníčase mieru a v situáciách ozbrojeného konfliktu.

       Článok 3 – Vymedzenie pojmov

       Na účel tohto dohovoru:

       a)    pojmom „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských právforma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebosúkromnom živote;

       b)    pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševnéhoekonomického násilia, ktoré sa vyskytujúrámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebominulosti malobeťou spoločný pobyt;

       c)    pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činnostíatribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženymužov;

       d)    pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne;

       e)    pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovanéhoodsekoch)b) tohto článku;

       f)    pojem „ženy“ zahŕňa aj dievčatá vo veku menej ako 18 rokov.

       Článok 4 – Základné práva, rovnoprávnosťnediskriminácia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia, aby podporovaliochraňovali právo každého človeka, predovšetkým žien, na život bez násilia tak vo verejnej, ako ajsúkromnej oblasti.

   2.    Zmluvné strany odsudzujú všetky formy diskriminácie žienprijmú bezodkladne potrebné legislatívneiné opatrenia na jej predchádzanie,to najmä prostredníctvom:

           začlenenia zásady rovnoprávnosti medzi ženamimužmi do štátnych ústav alebo iného príslušného zákonodarstvacieľom zabezpečenia praktickej realizácie tejto zásady;

           zákazu diskriminácie žien,to aj pomocou použitia sankcií, ak je to primerané;

           zrušenia zákonovpraktík, ktoré diskriminujú ženy.

   3.    Vykonávanie ustanovení tohto dohovoru zmluvnými stranami, najmä opatrenia na ochranu práv obetí sa zabezpečia bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rod, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosťnárodnostnej menšine, majetok, rodová príslušnosť, sexuálna orientácia, rodová identita, vek, zdravotný stav, zdravotné postihnutie, manželský stav, postavenie migranta alebo utečenca alebo iné postavenie.

   4.    Osobitné opatrenia, ktoré sú potrebnécieľom predchádzania rodovo podmienenému násiliuochrany žien pred rodovo podmieneným násilím sa nepovažujú za diskrimináciu za podmienok ustanovených týmto dohovorom.

       Článok 5 – Štátne záväzkynáležitá starostlivosť

   1.    Zmluvné strany sa zdržia účasti na akomkoľvek čine násilia na ženáchzabezpečia, aby štátne orgány, štátni zamestnanciúradníci, inštitúcieiné orgány konajúcemene štátu konalisúladetýmto záväzkom.

   2.    Zmluvné strany prijmú legislatívneiné opatrenia potrebné na vykonávanie náležitej starostlivosti na účel predchádzania násilným činom, vyšetrovaniapotrestania násilných činovrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ktoré sú páchané neštátnymi subjektmi.

       Článok 6 – Rodovo citlivá politika

       Zmluvné strany sa zaväzujú začleniť rodovú perspektívu do implementácievyhodnocovania vplyvu ustanovení tohto dohovorupodporovaťefektívne uplatňovať politiku rovnoprávnosti medzi ženamimužmiemancipácie žien.

Kapitola II – Integrovaná politika a zber údajov

       Článok 7 – Komplexnákoordinovaná politika

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia, aby prijaliimplementovali celoštátnu, účinnú, komplexnúkoordinovanú politiku zahŕňajúcu všetky relevantné opatrenia na predchádzanie všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoruna boj proti nemuaby ponúkli celkovú odpoveď na otázku násilia na ženách.

   2.    Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia uvedenéodseku 1 postavili práva obete do centra všetkých opatreníboli implementované cestou efektívnej spolupráce všetkých relevantných agentúr, inštitúciíorganizácií.

   3.    Opatrenia prijaté podľa tohto článku zahrnúprípade potreby všetky relevantné subjekty ako vládne orgány, národný parlament, miestneregionálne parlamentyúrady, národné inštitúcie činnéoblasti ľudských právorganizácie občianskej spoločnosti.

       Článok 8 – Finančné zdroje

       Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedkyľudské zdroje na primeranú implementáciu integrovanej politiky, opatreníprogramov na predchádzanie všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoruna boj proti nemu vrátane tých, ktoré sú realizované mimovládnymi organizáciamiobčianskou spoločnosťou.

       Článok 9 – Mimovládne organizácieobčianska spoločnosť

       Zmluvné strany budú uznávať, podnecovaťpodporovať na všetkých úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizáciíobčianskej spoločnosti aktívnychboji proti násiliu na ženáchrozvinú efektívnu spoluprácutýmito organizáciami.

       Článok 10 – Koordinačný orgán

   1.    Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politikyopatrení pre predchádzanie všetkým formám násiliaboj proti nemu, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. Tieto orgány budú koordinovať zber údajov, ako sa uvádzačlánku 11taktiež analyzovaťšíriť jeho výsledky.

   2.    Zmluvné strany zabezpečia, aby orgány ustanovené alebo zriadené podľa tohto článku dostávali všeobecné informácieopatreniach vykonaných podľa kapitoly VIII.

   3.    Zmluvné strany zabezpečia, aby orgány vymenované alebo zriadené podľa tohto článku mali kompetenciu priamo komunikovaťudržiavať vzťahyich partnermiiných zmluvných stranách.

       Článok 11 – Zhromažďovanie údajovprieskum

   1.    Na účel vykonávania tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú:

       a)    zhromažďovať oddelene relevantné štatistické údajepravidelných intervalochprípadoch všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru;

       b)    podporovať výskumoblasti všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovorucieľom štúdia ich príčinnásledkov, frekvencie ich výskytumieru odsúdení, ako aj účinnosti opatrení prijatých na implementáciu tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany sa vynasnažia vykonávať prieskumy obyvateľstvapravidelných intervaloch na posúdenie rozšíreniatrendov všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   3.    Zmluvné strany poskytnú skupine expertov uvedenejčlánku 66 tohto dohovoru požadované informácie zhromaždené podľa tohto článku, aby sa podporila medzinárodná spoluprácaumožnilo medzinárodné porovnanie.

   4.    Zmluvné strany zabezpečia, aby informácie zhromaždené podľa tohto článku boli prístupné verejnosti.

Kapitola III – Prevencia

       Článok 12 – Všeobecné záväzky

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmienspoločenskýchkultúrnych modeloch správania sa žienmužovcieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradícievšetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolách žienmužov.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia, aby predišli všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru páchanému akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.

   3.    Akékoľvek opatrenia prijaté podľa tejto kapitoly vezmú do úvahyuspokoja špecifické potreby osôb zraniteľných na základe osobitných okolností,taktiež umiestnia ľudské práva všetkých obetí do centra týchto opatrení.

   4.    Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel motivácie všetkých členov spoločnosti, hlavne mužovchlapcov, aby aktívne prispievalipredchádzaniu všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   5.    Zmluvné strany zabezpečia, aby kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ neboli považované za ospravedlnenie akýchkoľvek násilných činovrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   6.    Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia, aby propagovali programyaktivity zamerané na emancipáciu žien.

       Článok 13 – Zvyšovanie povedomia

   1.    Zmluvné strany podporiauskutočnia na pravidelnej bázena všetkých úrovniach kampane alebo programy zvyšujúce povedomie,to ajspoluprácinárodnými inštitúciami pre ľudské právaorgánmi rovnakého zaobchádzania, občianskou spoločnosťoumimovládnymi organizáciami najmä ženskými organizáciami, ak je to primerané, aby zvýšili medzi širokou verejnosťou povedomieporozumenierôznych prejavoch všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ich následkoch na deti, ako ajpotrebe predchádzania takéhoto násilia medzi širokou verejnosťou.

   2.    Zmluvné strany zabezpečia, medzi širokou verejnosťou, rozšírenie informáciídostupných opatreniach na predchádzanie násilným činomrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

       Článok 14 – Vzdelávanie

   1.    Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužovžien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktovmedziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženáchpráva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.

   2.    Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedenýchodseku 1neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako ajšportových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného časumédiách.

       Článok 15 – Výcvik odborníkov

   1.    Zmluvné strany poskytnú alebo posilnia náležitý výcvik príslušných odborníkov zaoberajúcich sa obeťami alebo páchateľmi akýchkoľvek násilných činovrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru,predchádzaní takémuto násiliuodhaľovaní takéhoto násilia, rovnosti medzi ženamimužmi, potrebáchprávach obetí, ako ajspôsoboch predchádzania sekundárnej viktimizácii.

   2.    Zmluvné strany podporia, aby výcvik uvedenýodseku 1 zahŕňal výcvikkoordinovanej multisektorovej spolupráci, aby sa umožnilo všeobecnéprimerané zaobchádzanieoznámeniamiprípadoch násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

       Článok 16 – Programy preventívnej intervencieliečby

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na vytvorenie, alebo podporu programov zameraných na vzdelávanie páchateľov domáceho násilia na účel osvojenia si nenásilného správaniamedziľudských vzťahochcieľom predchádzania ďalšiemu násiliuzmeny násilných modelov správania sa.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby vytvorili alebo podporili programy zamerané na predchádzanie recidíve páchateľmi najmä páchateľmi sexuálne motivovaných trestných činov.

   3.    Pri prijímaní opatrení uvedenýchodsekoch 12 zmluvné strany zabezpečia, aby bezpečnosť, podporaľudské práva obetí boli primárnym záujmom programovaby tieto programy boli vytvorenéimplementovanéprípade potrebyúzkej koordinácii so špecializovanými podpornými službami pre obete.

       Článok 17 – Účasť súkromného sektoramédií

   1.    Zmluvné strany sú povinné podnecovať súkromný sektorsektor informačnýchkomunikačných technológiímédiáosobitným ohľadom na slobodu prejavunezávislosť, aby sa podieľali na vypracovaníimplementácii politiky,aby zaviedli smernicesamoregulačné normy pre predchádzanie násiliu na ženáchprehĺbili rešpektovanie ich dôstojnosti.

   2.    Zmluvné strany sú povinné rozvíjaťpropagovať medzi deťmi, rodičmipedagógmispolupráci so subjektmi súkromného sektora schopnosti orientovať saprostredí informačnýchkomunikačných technológií, ktoré poskytuje prístupponižujúcemu obsahu sexuálnej alebo násilnej povahy, ktorý môže byť škodlivý.

Kapitola IV – Ochrana a podpora

       Článok 18 – Všeobecné záväzky

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ochranu všetkých obetí pred akýmikoľvek ďalšími násilnými činmi.

   2.    Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatreniasúladevnútroštátnymi právnymi predpismi na zabezpečenie toho, aby boli primerané mechanizmy na efektívnu spoluprácu medzi všetkým relevantnými štátnymi orgánmi vrátane súdov, prokuratúry, orgánov presadzovania práva, miestnychregionálnych úradov, ako aj mimovládnych organizáciíiných relevantných organizáciísubjektov pri ochranepodpore obetísvedkov všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane odkázania na všeobecnéšpecializované podporné služby, ako sú podrobne uvedenéčlánkoch 2022 tohto dohovoru.

   3.    Zmluvné strany zabezpečia, že opatrenia vykonané podľa tejto kapitoly budú

           založené na rodovom chápaní násilia na ženáchdomáceho násiliabudú zamerané na ľudské práva,bezpečnosť obete;

           založené na integrovanom prístupe, ktorý berie do úvahy vzťah medzi obeťami, páchateľmi, deťmiich širším spoločenským prostredím;

           zamerané na predchádzanie sekundárnej viktimizácie;

           zamerané na emancipáciuekonomickú nezávislosť ženských obetí násilia;

           v prípade potreby umožňovať na jednom mieste, nájsť škálu služieb zameraných na ochranupodporu;

           riešiť špecifické potrebybudúdispozícii zraniteľným jedincom vrátane detských obetí.

   4.    Poskytnutie takýchto služieb nesmie závisieť od ochoty obete vzniesť obvinenia alebo svedčiť proti akémukoľvek páchateľovi.

   5.    Poskytnutie takýchto služieb nesmie závisieť od ochoty obete vzniesť obvinenia alebo svedčiť proti akémukoľvek páchateľovi.

       Článok 19 – Informácie

       Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete dostali dostačujúcevčasné informáciedostupných podporných službáchprávnych opatreniachjazyku, ktorému rozumejú.

       Článok 20 – Všeobecné podporné služby

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete mali prístupslužbám, ktoré napomáhajú ich zotaveniu sanásilia. Tieto opatrenia by mali zahŕňať, ak je to potrebné, služby, akými sú právnepsychologické poradenstvo, finančná pomoc, bývanie, vzdelávanie, školeniapomoc pri hľadaní zamestnania.

   2.    Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete mali prístupslužbám zdravotnej starostlivostisociálnym službámaby tieto služby disponovali primeraným vybavenímodborníci boli vyškolení, aby boli schopní pomáhať obetiamodkázať ich na vhodné služby.

       Článok 21 – Pomoc pri individuálnych/kolektívnych sťažnostiach

       Zmluvné strany zabezpečia, aby obetiam boli poskytnuté informácieexistujúcich regionálnychmedzinárodných mechanizmoch individuálnych/kolektívnych sťažnostíaby mali prístuptýmto mechanizmom. Zmluvné strany podporia poskytovanie citlivejodbornej pomoci obetiam pri podávaní takýchto sťažností.

       Článok 22 – Špecializované podporné služby

   1.    Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli alebo zabezpečiliprimeranom geografickom rozmiestnení okamžité, krátkodobédlhodobé špecializované podporné služby každej obeti, ktorá je vystavená akýmkoľvek násilným činomrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany poskytnú alebo zabezpečia špecializované podporné služby všetkým ženským obetiam násiliaich deťom.

       Článok 23 – Zariadenia núdzového bývania

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zriadenie dostatočného množstva vhodných, ľahko dostupných zariadení núdzového bývania, ktoré by poskytovali bezpečné ubytovanieponúkali proaktívnu pomoc obetiam, predovšetkým ženámich deťom.

       Článok 24 – Telefónne linky pomoci

       Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na vytvorenie celoštátnych nepretržitých (24/7) bezplatných telefónnych liniek pomocicieľom poskytnutia rady volajúcim,to dôverne aleboriadnym zreteľom na ich anonymitu vo vzťahuvšetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

       Článok 25 – Podpora obetí sexuálneho násilia

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia, aby vybudovali dostatočné množstvo ľahko dostupnýchdostačujúcich krízových centier pre obete znásilnenia alebo centier pomoci pre obete sexuálneho násilia na účel poskytnutia lekárskehosúdneho vyšetrenia, podpory pri liečbe traumyporadenstva obetiam.

       Článok 26 – Ochrana detských svedkovpomoc detským svedkom

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri zabezpečovaní služieb ochranypomoci obetiam bola venovaná náležitá pozornosť právampotrebám detských svedkov všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   2.    Opatrenia vykonané podľa tohto článku zahrnú psychologicko-sociálne poradenstvo adekvátne veku detských svedkov všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoruvezmú náležitý ohľad na najlepšie záujmy dieťaťa.

       Článok 27 – Ohlasovanie

       Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia, aby podporili akúkoľvek osobu, ktorá je svedkom páchania násilných činovrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto čin by mohol byť spáchaný alebo je možné očakávať ďalšie násilné činy, ohlásiť to príslušným organizáciám alebo orgánom.

       Článok 28 – Ohlasovanie odborníkmi

       Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pravidlá ochrany dôverných informácií, ktoré ukladajú vnútroštátne právne predpisy niektorým odborníkom, nepredstavovali prekážku možnosti za primeraných podmienok, ich ohlasovania príslušným organizáciám alebo orgánom, ak majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že bol spáchaný závažný násilný činrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovorupáchanie ďalších závažných násilných činov je možné očakávať.

Kapitola V – Hmotné právo

       Článok 29 – Občianskoprávne sporyprostriedky

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli obetiam primerané občianskoprávne prostriedky proti páchateľovi.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli obetiamsúladevšeobecnými zásadami medzinárodného práva primerané občianskoprávne prostriedky proti štátnym orgánom, ktoré nevykonali potrebné preventívneochranné opatreniarámci rozsahu ich právomocí.

       Článok 30 – Odškodnenie

   1.    Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete mali právo požadovať od páchateľov odškodnenie za akýkoľvektrestných činov ustanovených týmto dohovorom.

   2.    Štát poskytne primerané odškodnenie tým, ktorí utrpeli vážnu ujmu na zdraví alebo zhoršenie zdraviarozsahu, pokiaľ nie je škoda poskytnutáiných zdrojov, ako od páchateľa,poistenia alebo zo štátom dotovaných zdravotných alebo sociálnych systémov. To nebráni zmluvným stranám požadovať regresnú náhradu poskytnutého odškodnenia od páchateľa, berúc súčasne náležitý ohľad na bezpečnosť obete.

   3.    Opatrenia prijaté podľa odseku 2 tohto článku zabezpečia poskytnutie odškodneniaprimeranom čase.

       Článok 31 – Poručníctvo, práva stykubezpečnosť

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že pri určovaní poručníctvapráv stykudeťmi boli vzaté do úvahy akékoľvek incidenty násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že uplatňovanie akýchkoľvek návštevnýchporučníckych práv neohrozí právabezpečnosť obete alebo detí.

       Článok 32 – Občianskoprávne následky manželstievdonútenia

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby manželstvá uzavreté pod nátlakom mohli byť vyhlásené za neexistujúce, neplatné alebo byť rozvedené bez nenáležitého finančného alebo administratívneho zaťaženia pre obeť.

       Článok 33 – Psychické násilie

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spôsobujúce vážne narušenie duševnej integrity osoby prostredníctvom nátlaku alebo hrozieb bolo ustanovené za trestné.

       Článok 34 – Nebezpečné prenasledovanie

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúceopakovanej účasti na ohrozujúcom konaní nasmerovanom voči inej osobe bolo ustanovené za trestné.

       Článok 35 – Fyzické násilie

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúcepáchaní činov fyzického násilia na inej osobe bolo ustanovené za trestné.

       Článok 36 – Sexuálne násilie vrátane znásilnenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konanie bolo ustanovené za trestné:

       a)    účasť na vaginálnom, análnomorálnom preniknutí sexuálneho charakteru akoukoľvek časťou tela alebo akýmkoľvek predmetom do tela inej osoby bez jej súhlasu;

       b)    zapojenie sa do iných činností sexuálneho charakteruosobou bez jej súhlasu;

       c)    prinútenie inej osoby zapojiť sa do činov sexuálneho charakterutreťou osobou bez súhlasu tejto osoby.

   2.    Súhlas musí byť daný dobrovoľne ako následok slobodnej vôle osoby vyjadrenejsúvislostidanými okolnosťami.

   3.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ustanovenia odseku 1 sa taktiež uplatnili na činy spáchané proti bývalému alebo súčasnému manželovi alebo partnerovi, ako sú uznaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

       Článok 37 – Manželstvádonútenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúceprinútení dospelej osoby alebo dieťaťa uzavrieť manželstvo bolo ustanovené za trestné.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúce vo vylákaní dospelej osoby alebo dieťaťa na územie inej zmluvnej strany alebo štátu, než tej,ktorej má pobyt na účel prinútenia tejto dospelej osoby alebo dieťaťa uzavrieť manželstvo bolo ustanovené za trestné.

       Článok 38 – Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:

       a)    odstránenie, infibulácia alebo vykonanie akéhokoľvek iného zmrzačenia celých alebo akejkoľvek časti veľkých pyskov, malých pyskovklitorisu dievčaťa alebo ženy;

       b)    donútenie alebo kupliarstvo ženy podstúpiť ktorýkoľvekčinov uvedenýchpísm. a),

       c)    navádzanie, donútenie alebo kupliarstvo ženy podstúpiť ktorýkoľvekčinov uvedenýchpísm. a).

       Článok 39 – Nútené umelé prerušenie tehotenstvanásilná sterilizácia

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:

       a)    vykonanie umelého prerušenia tehotenstva ženy bez jej predchádzajúcehoinformovaného súhlasu;

       b)    vykonanie zákroku, ktorého účelom alebo následkom je ukončenie schopnosti prirodzenej reprodukcie ženy bez predchádzajúcehoinformovaného súhlasu ženy alebo vysvetlenia postupu.

       Článok 40 – Sexuálne obťažovanie

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie, aby akákoľvek forma nechceného verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahyúmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby najmä vytváraním zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia, podliehala trestnoprávnej alebo inej právnej sankcii.

       Článok 41 – Napomáhanie alebo navádzaniepokus

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby ustanovili za trestný čin, ak bol spáchaný úmyselne, napomáhanie alebo navádzanie na spáchanie niektoréhotrestných činov ustanovenýchsúladečlánkami 33, 34, 35, 36, 37, 38 písm. a), 39 tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby ustanovili za trestný čin, ak bol spáchaný úmyselne, pokusspáchanie trestných činov ustanovenýchsúladečlánkami 35, 36, 37, 38 písm. a), 39 tohto dohovoru.

       Článok 42 –Neakceptovateľné ospravedlňovania trestných činov vrátane trestných činov spáchanýchmene takzvanej „cti“

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia na zabezpečenie toho, aby satrestnom konaní začatom po spáchaní akýchkoľvek násilných činovrozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ nepovažovali za ospravedlnenie takýchto činov. Toto zahŕňa najmä obžaloby, že obeť prekročila kultúrne, náboženské, spoločenskétradičné normy alebo zvyky primeraného správania.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestná zodpovednosť osoby, ktorá podnecuje dieťa na spáchanie akýkoľvekčinov ustanovenýchods. 1 neznižovala trestnú zodpovednosť tejto osoby za spáchané trestné činy.

       Článok 43 – Uplatnenie trestných činov

       Trestné činy ustanovenétomto dohovore sa uplatnia bez ohľadu na povahu vzťahu medzi obeťoupáchateľom.

       Článok 44 – Právomoc

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne, alebo iné opatrenia na zabezpečenie právomoci nad akýmkoľvek činom ustanovenýmsúladetýmto dohovorom, ak je trestný čin spáchaný:

       a)    na území zmluvnej strany, alebo

       b)    na palube lode plávajúcej pod vlajkou zmluvnej strany, alebo

       c)    na palube lietadla registrovaného podľa práva zmluvnej strany, alebo

       d)    jedným zo štátnych občanov zmluvnej strany, alebo

       e)    osobou, ktorej obvyklý pobyt je na území zmluvnej strany.

   2.    Zmluvné strany sa vynasnažia prijať potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ustanovenie právomoci nad akýmkoľvek trestným činom ustanovenýmsúladetýmto dohovorom, kde trestný čin je spáchaný voči jednémuich štátnych občanov alebo osobe, ktorá má obvyklý pobyt na jeho území.

   3.    Pre stíhanie trestných činov ustanovenýchsúladečlánkami 36, 37, 3839 tohto dohovoru zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich právomoc nebola podmienená tým, aby činy boli ustanovené za trestné na území, kde boli spáchané.

   4.    Pre stíhanie trestných činov ustanovenýchsúladečlánkami 36, 37, 3839 tohto dohovoru zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich právomoc, pokiaľ ideodsek 1 písm. d)e) nebola podmienená tým, že stíhanie sa môže začať len na základe oznámenia obete trestného činu alebo podania informácií zo strany štátu miesta, kde bol trestný čin spáchaný.

   5.    Zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zaviedli právomoc nad trestnými činmisúladetýmto dohovoromprípadoch, keď údajný páchateľ je prítomný na ich územího nevydajú inej zmluvnej strane len na základe jeho štátneho občianstva.

   6.    Ak viacero zmluvných strán tvrdí, že má právomoc nad údajným trestným činom ustanovenýmsúladetýmto dohovorom, zúčastnené zmluvné strany, ak je to primerané, vzájomne konzultujúcieľom určiť najvhodnejšiu právomoc pre trestné stíhanie.

   7.    Bez ujmy na príslušných všeobecných pravidlách medzinárodného práva, tento dohovor nevylučuje trestnú právomoc vykonávanú zmluvnou stranousúladevnútroštátnymi právnymi predpismi.

       Článok 45 – Sankcieopatrenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestné činy ustanovenésúladetýmto dohovorom podliehali účinným, primeranýmodstrašujúcim sankciám, berúc do úvahy ich závažnosť. Tieto sankcie zahrnú, ak je to primerané, tresty odňatia slobody, ktoré môžu mať za následok extradíciu.

   2.    Zmluvné strany môžu prijať iné opatrenia vo vzťahupáchateľom ako:

           monitorovaniedohľad nad odsúdenými osobami;

           pozbavenie rodičovských práv, ak najlepší záujem dieťaťa, ktorý môže zahŕňať bezpečnosť obete, nemôže byť zaručený iným spôsobom.

       Článok 46 – Priťažujúce okolnosti

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto okolnosti, pokiaľ nie sú už súčasťou skutkovej podstaty trestných činov, mohlisúladepríslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov brať do úvahy ako priťažujúce okolnosti pri rozhodovanítreste vo vzťahutrestným činom ustanovenýmsúladetýmto dohovorom:

       a)    trestný čin bol spáchaný proti bývalému alebo súčasnému manželovi alebo partnerovi ako sú uznaní vnútroštátnymi právnymi predpismi, členom rodiny, osobou žijúcouspoločnej domácnostiobeťou alebo osobou, ktorá zneužila svoju moc;

       b)    trestný čin alebo súvisiace trestné činy boli spáchané opakovane;

       c)    trestný čin bol spáchaný na osobe zraniteľnej za osobitných okolností;

       d)    trestný čin bol spáchaný na dieťati aleboprítomnosti dieťaťa;

       e)    trestný čin bol spáchaný dvoma alebo viacerými spolukonajúcimi osobami;

       f)    trestnému činu predchádzala alebo ho sprevádzala extrémna úroveň použitia násilia;

       g)    trestný čin bol spáchaný použitím alebo hrozbou použitia zbrane;

       h)    trestný čin mal za následok vážnu telesnú alebo psychickú ujmu obete;

       i)    páchateľ bol už predtým odsúdený za trestné činy podobnej povahy.

       Článok 47 – Rozsudky vydané inou zmluvnou stranou

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ustanovenie možnosti zohľadniť právoplatné rozsudky vydané inou zmluvnou stranousúvislostitrestnými činmi ustanovenýmisúladetýmto dohovorom pri rozhodovanítreste.

       Článok 48 –Zákaz povinných konaníalternatívnom riešení sporovtrestov

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zakázali povinné konaniaalternatívnom riešení sporovtrestov vrátane mediáciezmierovacieho konania vo vzťahu ku všetkým formách násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne, alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ak bola nariadená pokuta, jej výška bola ustanovenánáležitým ohľadom na relevantné okolnosti najmä na schopnosť páchateľa prevziať jeho alebo jej finančné záväzky voči obeti.

Kapitola VI – Vyšetrovanie, trestné stíhanie, procesné právo a ochranné opatrenia

       Článok 49 – Všeobecné záväzky

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vyšetrovaniesúdne konaniesúvislosti so všetkými formami násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vykonávalo bez zbytočného odkladu, berúc pritom do úvahy práva obete počas všetkých štádií trestného konania.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatreniasúlade so základnými zásadami ľudských právberúc do úvahy rodové chápanie násilia, aby zabezpečili účinné vyšetrovanietrestné stíhanie trestných činov ustanovenýchsúladetýmto dohovorom.

       Článok 50 – Okamžitá odpoveď, prevenciaochrana

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zodpovedné orgány činnétrestnom konaní reagovali rýchloprimerane pri predchádzaníochrane proti všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane prostredníctvom poskytnutia dostatočnejbezprostrednej ochrany obetí.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zodpovedné orgány činnétrestnom konaní sa zaoberali rýchloprimerane predchádzanímochranou proti všetkým formám násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane použitia preventívnych prevádzkových opatrenízhromažďovania dôkazov.

       Článok 51 – Posudzovanie rizíkkrízový manažment

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby posudzovanie smrteľného rizika, vážnosti situácierizika opakovaného násilia, sa vykonávalo všetkými príslušnými orgánmicieľom znížiť rizikoposkytovať alebo koordinovať bezpečnosťpodporu.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby posudzovanie uvedenéodseku 1 náležite zohľadňovalo vo všetkých štádiách vyšetrovaniapoužitia ochranných opatrení skutočnosť, že páchatelia násilných činovrámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vlastnia alebo majú prístupstrelným zbraniam.

       Článok 52 – Mimoriadne opatrenia

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušným orgánom bola poskytnutá právomoc nariadiťsituáciách bezprostredného nebezpečenstva, páchateľovi domáceho násilia vypratať obydlie obete alebo ohrozenej osobydostatočnom časovom obdobízakázať páchateľovi vstup do obydlia alebo kontaktovanie obete alebo ohrozenej osoby. Opatrenia prijaté na základe tohto článku uprednostnia bezpečnosť obetí alebo ohrozených osôb.

       Článok 53 – Obmedzujúce alebo ochranné opatrenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby primerané obmedzujúceochranné opatrenia boli prístupné obetiam všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obmedzujúceochranné opatrenia uvedenéodseku 1 boli:

           prístupné na okamžitú ochranubez neprimeraného finančného alebo administratívneho zaťaženia pre obeť,

           vydané na určité obdobie alebo až do zmeny alebo zrušenia,

           ak je to potrebné, vydané na ex parte základe, ktorý má okamžitý účinok,

           prístupné bez ohľadu na iné právne konania alebo okrem iných právnych konaní,

           umožnené zaviesťnásledných právnych konaniach.

   3.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby porušenia obmedzujúcichochranných opatrení vydaných podľa odseku 1 podliehali účinným, primeranýmodstrašujúcim trestným alebo iným právnym sankciám.

       Článok 54 – Vyšetrovaniedôkazy

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, abyobčianskom alebotrestnom konaní dôkazy týkajúce sa sexuálnej históriesprávania sa obete boli povolené iba vtedy, ak je to relevantnépotrebné.

       Článok 55 – Konania ex parteex officio

   1.    Zmluvné strany zabezpečia, aby vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov ustanovenýchsúladečlánkami 35, 36, 37, 3839 tohto dohovoru nebolo úplne závislé na oznámení obete alebo sťažnosti podanej obeťou, ak trestný čin bol spáchaný celý alebo čiastočne na území zmluvnej stranyaby konania mohli pokračovať dokonca aj vtedy, keď obeť stiahne svoje oznámenie alebo sťažnosť.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečilisúladepodmienkami ustanovenými ich vnútroštátnymi právnymi predpismi možnosť vládnychmimovládnych organizáciíporadcov pre problematiku domáceho násilia pomáhať obetiam a/alebo podporovať obete, na základe ich žiadosti, počas vyšetrovaniasúdneho konania týkajúceho sa činov ustanovenýchsúladetýmto dohovorom.

       Článok 56 – Ochranné opatrenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ochranu právzáujmov obetí vrátane ich osobitných potrieb ako svedkov vo všetkých štádiách vyšetrovania, súdneho konania, najmä prostredníctvom:

       a)    zabezpečenia ich ochrany, ako aj ochrany ich rodinných príslušníkovsvedkov od zastrašovania, odvetyopakovanej viktimizácie;

       b)    zabezpečenia, aby obete boli informované aspoňprípadoch, keď obeterodina môžu byťnebezpečenstve, ak páchateľ uniká alebo bol prepustený dočasne alebo definitívne;

       c)    ich informovaniaich právachslužbách, ktoré majúdispozícii, za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a o následnom postupeich prípade, obvineniach, všeobecnom pokroku vo vyšetrovaní alebo konaní a o ich úloheňom, ako ajvýsledku ich prípadu;

       d)    umožnenia obetiam spôsobom zlučiteľnýmprocesnými normami vnútroštátnych právnych predpisov byť vypočutý, predkladať dôkazyzvoliť si prostriedky na to, aby ich názory, potrebyzáujmy boli prezentované bezprostredne alebo sprostredkovanezohľadnené;

       e)    poskytovania obetiam vhodných podporných služieb tak, aby ich právazáujmy boli riadne prezentovanézohľadnené;

       f)    zabezpečenia, aby mohli byť prijaté opatrenia na ochranu súkromiapodobizne obete;

       g)    zabezpečenia, aby sa zabránilo kontaktu medzi obeťamipáchateľmirámci objektov súduobjektov orgánov presadzovania práva, kde je to možné;

       h)    poskytovania obetiam nezávislýchkompetentných tlmočníkovprípade potreby, ak obete sú stranamikonaní alebo keď poskytujú dôkazy;

       i)    umožnenia obetiam svedčiť podľa noriem ustanovených ich vnútroštátnymi právnymi predpismi bez prítomnostisúdnej sieni alebo aspoň bez prítomnosti údajného páchateľa, predovšetkým prostredníctvom použitia vhodných komunikačných technológií, ak sú dostupné.

   2.    Dieťaťu ako obetidieťaťu ako svedkovi násilia páchaného na ženáchdomáceho násilia sa zabezpečia, ak je to primerané, osobitné ochranné opatreniaohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

       Článok 57 – Právna pomoc

       Zmluvné strany ustanovia právo na právnu pomocbezplatnú právnu pomoc pre obete za podmienok ustanovených ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

       Článok 58 – Premlčanie

       Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívneiné opatrenia na zabezpečenie toho, aby premlčanie začatia akéhokoľvek právneho konania, pokiaľ idečiny ustanovenésúladečlánkami 36, 37, 3839 tohto dohovoru, pokračovalo po dobu potrebnúzodpovedajúcu závažnosti príslušného činu, na umožnenie účinného začatia konania po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť.

Kapitola VII – Migrácia a azyl

       Článok 59 – Pobytový status

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa obetiam násilia, ktorých pobytový status závisí od manželovho alebo partnerovho statusu podľa vnútroštátnych právnych predpisov,prípade zániku manželstva alebo vzťahudôsledku násilia sa poskytloprípade osobitne závažných okolností na základe žiadosti, samostatné povolenie na pobyt, bez ohľadu na dobu trvania manželstva alebo vzťahu. Podmienky týkajúce sa udeleniadoby trvania samostatného povolenia na pobyt ustanovujú vnútroštátne právne predpisy.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli obete násilia zastaviť konanievyhostení začatom vo vzťahupobytovému statusu, ktorý je závislý od manželovho alebo partnerovho statusu podľa vnútroštátnych právnych predpisov; toto im umožní žiadaťsamostatné povolenie na pobyt.

   3.    Zmluvné strany vydajú obnoviteľné povolenia na pobyt obetiamjednej alebodruhejnasledujúcich dvoch situácii alebooboch situáciách:

       a)    príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je nevyhnutnýdôvodu ich osobnej situácie;

       b)    príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je nevyhnutný na účel spoluprácepríslušnými orgánmi pri vyšetrovaní alebo trestnom konaní.

   4.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete manželstvadonútenia odvedené do iného štátu na účel manželstvaktorédôsledku odvedenia prišlipobytštáte, kde mali trvalý pobyt, mohli znovu tento pobyt získať.

       Článok 60 – Rodovo podmienené žiadostiazyl

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že rodovo podmienené násilie na ženách môže byť uznané ako forma prenasledovaniazmysle článku 1 A (2) Dohovoruprávnom postavení utečencovroku 1951ako forma vážneho bezprávia, ktoré vediedoplnkovej/subsidiárnej ochrane.

   2.    Zmluvné strany zabezpečia rodovo citlivú interpretáciu všetkých oblastí dohovorutam, kde sa preukáže, že obavaprenasledovania je jednýmdôvodov alebo tvorí viacerotýchto dôvodov, žiadateľom sa udelí postavenie utečenca podľa uplatniteľných relevantných nástrojov.

   3.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na prijatie rodovo citlivých postupovpodporných služieb pre žiadateľovazyl, ako aj vytvorenie smernícrodovej rovnostirodovo citlivého azylového konania vrátane určenia postavenia utečencažiadostimedzinárodnú ochranu.

       Článok 61 – Zásada zákazu vráteniavyhostenia

   1.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na dodržiavanie zásady zákazu vráteniavyhosteniasúladeexistujúcimi záväzkami podľa medzinárodného práva.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete násilia na ženách, ktoré potrebujú ochranu, bez ohľadu na ich postavenie alebo pobyt, neboli za žiadnych okolností vrátené do štátu, kde by ich život alebo sloboda mohli byť ohrozené alebo kde by mohli byť podrobené mučeniu či neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Kapitola VIII – Medzinárodná spolupráca

       Článok 62 – Všeobecné zásady

   1.    Zmluvné stranysúladeustanoveniami tohto dohovoruprostredníctvom uplatňovania príslušných platných medzinárodnýchregionálnych právnych nástrojovjustičnej spolupráciobčianskoprávnychtrestných veciach, pravidiel dohodnutých na základe jednotnej alebo recipročnej legislatívyvnútroštátnych právnych predpisovčo najväčšej možnej miere navzájom spolupracujú na účel:

       a)    predchádzania násiliu, boja proti násiliutrestného stíhania všetkých foriem násiliarámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru;

       b)    ochranyposkytovania pomoci obetiam násilia;

       c)    vyšetrovania alebo konaniatrestných činoch ustanovenýchsúladetýmto dohovorom;

       d)    výkonu príslušných občianskoprávnychtrestných rozsudkov vydaných súdnymi orgánmi zmluvných strán vrátane príkazov na ochranu.

   2.    Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete trestného činu ustanovenéhosúladetýmto dohovoromspáchaného na území inej zmluvnej strany ako tej, kde majú pobyt, mohli podať sťažnosť príslušným orgánomštáte svojho pobytu.

   3.    Ak zmluvná strana, ktorá vykonáva vzájomnú právnu pomoctrestných veciach, vydáva alebo žiadavýkon občianskoprávnychtrestných rozsudkov podmienených existenciou zmluvy, prijme žiadosťprávnu pomoc alebo extradíciu od zmluvnej strany,ktorou nemá uzavretú takú zmluvu, môže považovať tento dohovor za právny základ vzájomnej právnej pomocitrestných veciach alebo extradície, pokiaľ idetrestné činy ustanovenésúladetýmto dohovorom.

   4.    Zmluvné strany sa vynasnažia, kde je to primerané,začlenenie predchádzania násiliu na ženáchdomácemu násiliuboja proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu do programov pomoci pre rozvoj poskytovanej tretím štátom vrátane uzatvárania bilaterálnychmultilaterálnych dohôdtretími štátmicieľom uľahčiť ochranu obetísúladečlánkom 18 ods. 5.

       Článok 63 – Opatrenia vzťahujúce sa na ohrozené osoby

       Ak má zmluvná strana, na základe informácií, ktoré mádispozícii, rozumné dôvody domnievať sa, že osoba jebezprostrednom nebezpečenstve ohrozenia niektorýmnásilných činov uvedenýchčlánkoch 36, 37, 3839 tohto dohovoru na území inej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má informácie, je podnecovanátomu, aby tieto informácie bezodkladne odovzdala druhej zmluvnej strane na účel zabezpečenia prijatia vhodných ochranných opatrení.prípade potreby musia tieto informácie obsahovať podrobnostiexistujúcich ustanoveniachochraneprospech ohrozenej osoby.

       Článok 64 – Informácie

   1.    Dožiadaná zmluvná strana bezodkladne informuje dožadujúcu zmluvnú stranukonečnom výsledku opatrenia prijatého podľa tejto kapitoly. Dožiadaná zmluvná strana taktiež bezodkladne informuje dožadujúcu zmluvnú stranuvšetkých okolnostiach, ktoré znemožňujú vykonanie požadovaného opatrenia alebo ho pravdepodobne výrazne oneskoria.

   2.    Zmluvná strana môžemedziach svojich vnútroštátnych právnych predpisov bez predchádzajúcej žiadosti odovzdať inej zmluvnej strane informácie získanérámci svojho vlastného vyšetrovania, ak sa domnieva, že zverejnenie týchto informácií by mohlo napomôcť prijímajúcej zmluvnej strane pri predchádzaní trestným činom ustanovenýmsúladetýmto dohovorom alebo začatí, alebo vedení vyšetrovania alebo konaniatýchto trestných činoch alebo by mohlo viesťžiadostispoluprácutouto zmluvnou stranou podľa tejto kapitoly.

   3.    Zmluvná strana, ktorá prijme všetky informáciesúladeodsekom 2, predloží tieto informácie svojim príslušným orgánom, aby sa mohlo začať konanie, ak sa to považuje za vhodné, alebo aby sa tieto informácie mohli zohľadniťpríslušných občianskychtrestných súdnych konaniach.

       Článok 65 – Ochrana údajov

       Osobné údaje sa uchovávajúpoužívajúsúlade so záväzkami prevzatými zmluvnými stranami podľa Dohovoruochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108).

Kapitola IX – Monitorovací mechanizmus

       Článok 66 –Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu

   1.    Skupina expertov pre opatrenia na boj proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu (ďalej len „GREVIO“) dohliada na vykonávanie dohovoru zmluvnými stranami.

   2.    GREVIO sa skladáminimálne 10 členovnajviac15 členov, berúc do úvahy vyvážené zastúpenie žienmužovgeografické zastúpenie, ako aj multidisciplinárnu expertízu. Jej členov volí Výbor zmluvných strán spomedzi kandidátov nominovaných zmluvnými stranami na obdobie štyroch rokovmožnosťou opätovného znovuzvoleniavyberaných zo štátnych občanov zmluvných strán.

   3.    Prvé voľby 10 členov sa uskutočnialehote jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Voľby ďalších 5 členov sa uskutočnia po 25. ratifikácii alebo pristúpení.

   4.    Voľba členov GREVIO sa zakladá na nasledujúcich zásadách:

       a)    sú vyberaní spomedzi osôbvysokým morálnym charakterom, známi svojou uznávanou kvalifikovanosťouoblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, násilia na ženáchdomáceho násilia alebo pomoci obetiamochrany obetí, alebo ktoré preukázali odbornú praxoblastiach upravených týmto dohovorom;

       b)    žiadni dvaja členovia GREVIO nemôžu byť štátnymi občanmi toho istého štátu;

       c)    mali by zastupovať hlavné právne systémy;

       d)    mali by reprezentovať relevantné organizácieorgányoblasti násilia na ženáchdomáceho násilia;

       e)    konajú vo svojom mene ako individuálne osobysú nezávislínestranní pri výkone svojich funkcií,sú schopní vykonávať svoje povinnosti účinným spôsobom.

   5.    Postup voľby členov GREVIO ustanovuje Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranamipo získaní jednomyseľného súhlasu zmluvných strán tohto dohovorulehote šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.

   6.    GREVIO prijme svoj rokovací poriadok.

   7.    Členovia GREVIOiní členovia delegácií uskutočňujúcich návštevy štátov podľa článku 68 odsekov 914 požívajú výsadyimunity ustanovenédodatkutomuto dohovoru.

       Článok 67 – Výbor zmluvných strán

   1.    Výbor zmluvných strán sa skladá zo zástupcov zmluvných strán dohovoru.

   2.    Výbor zmluvných strán zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa uskutočnílehote do jedného roka po nadobudnutí platnosti tohto dohovorucieľom zvoliť členov GREVIO. Následne sa Výbor zmluvných strán schádza vždy na požiadanie jednej tretiny zmluvných strán, predsedu Výboru zmluvných strán alebo generálneho tajomníka.

   3.    Výbor zmluvných strán prijme svoj rokovací poriadok.

       Článok 68 – Konanie

   1.    Zmluvné strany predložia generálnemu tajomníkovi Rady Európy, na základe dotazníka pripraveného GREVIO, správulegislatívnychiných opatreniach na uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru, na posúdenie prostredníctvom GREVIO.

   2.    GREVIO posúdi správu predloženúsúladeodsekom 1 so zástupcami dotknutej zmluvnej strany.

   3.    Následné hodnotenia sa rozdelia do kôl, ktorých dĺžku určuje GREVIO. Na začiatku každého kola GREVIO vyberá osobitné ustanovenia, na ktorých je založený postup hodnoteniaodošle dotazník.

   4.    GREVIO určí primerané prostriedky na realizáciu hodnotiaceho konania. GREVIO najmä môže pre každé kolo hodnotenia prijať dotazník, ktorý slúži ako základ hodnotenia implementácie dohovoru zmluvnými stranami. Takýto dotazník sa adresuje všetkým zmluvným stranám. Zmluvné strany odpovedia na dotazník, ako aj na akúkoľvek inú žiadosťinformácie od GREVIO.

   5.    GREVIO môže prijať informácieimplementácii dohovoru od mimovládnych organizáciíobčianskej spoločnosti, ako aj od národných inštitúcií na ochranu ľudských práv.

   6.    GREVIO vezme náležite do úvahy existujúce informácie prístupné od iných regionálnychmedzinárodných nástrojovorgánovoblastiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

   7.    Pri prijímaní dotazníka pre každé hodnotiace kolo, GREVIO náležite zohľadní existujúce databázyvýskumzmluvných stranách uvedenýčlánku 11 tohto dohovoru.

   8.    GREVIO môže prijať informácieimplementácii dohovoru od Komisára Rady Európy pre ľudské práva, Parlamentného zhromaždenia Rady Európypríslušných špecializovaných orgánov Rady Európyďalších orgánov zriadených na základe medzinárodných dokumentov. Sťažnosti podané týmto orgánomich výsledok sa sprístupní GREVIU.

   9.    GREVIO môže podporne organizovaťspolupráci so štátnymi orgánmi a s pomocou nezávislých expertov členských štátov, návštevy štátov, ak získané informácie sú nedostatočné aleboprípadoch ustanovenýchčlánku 14. Počas týchto návštev môžu GREVIU poskytovať pomoc odbornícikonkrétnych oblastiach.

   10.    GREVIO pripraví návrh správy obsahujúci analýzu týkajúcu sa implementácie ustanovení, na ktorých je založené hodnotenie, ako aj svoje návrhynávrhy týkajúce sa spôsobu, akým sa môže dotknutá zmluvná strana vyrovnaťproblémami, ktoré sa zistili. Návrh správy sa odovzdá na pripomienky zmluvnej strane, ktorá hodnotením prechádza. Jej pripomienky GREVIO vezme do úvahy pri prijímaní svojej správy.

   11.    Na základe všetkých získaných informáciípripomienok zmluvných strán, GREVIO prijme svoju správuzávery týkajúce sa opatrení prijatých zmluvnou stranou na implementáciu ustanovení tohto dohovoru. Táto správazávery sa zasielajú dotknutej straneVýboru zmluvných strán. Správazávery GREVIA sa po ich prijatí zverejnia spoluprípadnými pripomienkami dotknutej zmluvnej strany.

   12.    Bez ujmy postupuodsekoch 1 až 8 môže Výbor zmluvných strán prijať na základe správyzáverov GREVIO odporúčania adresované zmluvnej strane a)opatreniach, ktoré je potrebné prijať na implementáciu záverov GREVIO,prípade potreby stanoviť termín na podanie informáciíich implementácii,b) zamerané na podporu spolupráce so zmluvnou stranou na účel riadnej implementácie tohto dohovoru.

   13.    Ak GREVIO prijme spoľahlivé informácie poukazujúce na situáciu, kde si problémy vyžadujú okamžitú pozornosť, aby sa zabránilo vážnym porušeniam dohovoru alebo aby sa obmedzila miera počtu vážnych porušení dohovoru, môže požiadaťnaliehavé predloženie osobitnej správy týkajúcej sa opatrení na predchádzanie vážnym, masívnympretrvávajúcim metódam násilia na ženách.

   14.    Berúc do úvahy informácie predložené dotknutou zmluvnou stranou, ako aj ďalšie spoľahlivé informácie, ktoré sú mu prístupné, GREVIO môže určiť jedného alebo viacerých členov, aby uskutočnili vyšetrovanienaliehavo oznámili jeho výsledky GREVIU. Ak je to opodstatnenédotknutá zmluvná stranatým súhlasí, môže vyšetrovanie zahŕňať návštevu na jej území.

   15.    Po preskúmaní zistení vyšetrovania uvedenéhoodseku 14, GREVIO odovzdá tieto zistenia dotknutej zmluvnej straneak je to primerané, Výboru zmluvných stránVýboru ministrov Rady Európy spolupripomienkamiodporúčaniami.

       Článok 69 – Všeobecné odporúčania

       GREVIO môže prijať, ak je to primerané, všeobecné odporúčaniaimplementácii tohto dohovoru.

       Článok 70 – Zapojenie parlamentov do monitorovania

   1.    Národné parlamenty budú prizvanéúčasti na monitorovaní opatrení prijatých na vykonávanie tohto dohovoru.

   2.    Zmluvné strany predložia správy GREVIO svojim národným parlamentom.

   3.    Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa vyzve, aby pravidelne hodnotilo vykonávanie tohto dohovoru.

Kapitola X – Vzťah k iným medzinárodným dokumentom

       Článok 71 – Vzťahiným medzinárodným dokumentom

   1.    Týmto dohovorom nie sú dotknuté záväzky vyplývajúceiných medzinárodných dokumentov, ktorými sú zmluvné strany tohto dohovoru zmluvnými stranami alebo sa stanú zmluvnými stranamiktoré obsahujú ustanoveniaotázkach upravených týmto dohovorom.

   2.    Zmluvné strany dohovoru môžu uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody medzi sebouotázkach upravenýchtomto dohovore na účel doplnenia alebo posilnenia jeho ustanovení alebo uľahčenia uplatňovania zásad obsiahnutýchdohovore.

Kapitola XI – Zmeny a doplnenia dohovoru

       Článok 72 – Zmeny

   1.    Každý návrh na zmenudoplnenie tohto dohovoru predložený zmluvnou stranou sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho ďalej predloží členským štátom Rady Európy, všetkým signatárom, každej zmluvnej strane, Európskej únii, všetkým štátom prizvanýmpodpisu tohto dohovorusúladeustanoveniami článku 75všetkým štátom prizvanýmpristúpeniutomuto dohovorusúladeustanoveniami článku 76.

   2.    Výbor ministrov Rady Európy posúdi navrhovanú zmenudoplneniepo konzultácii so zmluvnými stranami dohovoru, ktoré nie sú členmi Rady Európy, môže prijať pozmeňujúci návrh väčšinou ustanovenoučlánku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy.

   3.    Znenie textu každej zmenydoplnenia prijatých Výborom ministrovsúladeodsekom 2 tohto článku sa ďalej predloží zmluvným stranám na prijatie.

   4.    Akákoľvek zmenadoplnenie prijatésúladeodsekom 2 tohto článku nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca odo dňa, keď všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka, že ju prijali.

Kapitola XII – Záverečné ustanovenia

       Článok 73 – Účinky dohovoru

       Ustanoveniami tohto dohovoru nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisovzáväzných medzinárodných dokumentov, ktoré súplatnosti alebo môžu nadobudnúť platnosť, podľa ktorých sú alebo by mali byť jednotlivcom zabezpečené priaznivejšie právaoblasti predchádzaniaboja proti násiliu na ženáchdomácemu násiliu.

       Článok 74 – Riešenie sporov

   1.    Zmluvné stranyakomkoľvek spore, ktorý môže vzniknúť pri uplatňovaní alebo výklade ustanovení tohto dohovoru sa najprv pokúsia vyriešiť ho prostredníctvom rokovania, zmierovacieho konania, rozhodcovského konania alebo akýmikoľvek inými spôsobmi mierového riešenia sporov prijatými na základe vzájomnej dohody medzi nimi.

   2.    Výbor ministrov Rady Európy môže ustanoviť poriadok urovnávania sporov, ktorý budedispozícií na použitie zmluvnými stranamispore, aktým súhlasia.

       Článok 75 – Podpisnadobudnutie platnosti

   1.    Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom Rady Európy, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaníEurópskej únii.

   2.    Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listinyprijatí alebo listinyschválení sa uložiagenerálneho tajomníka Rady Európy.

   3.    Dohovor nadobúda platnosťprvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa, keď 10 signatárov vrátane najmenej 8 členských štátov Rady Európy, vyjadrí súhlas byť viazaný dohovoromsúladeustanoveniami predchádzajúceho odseku.

   4.    Vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu uvedenémuodseku 1 alebo Európskej únii, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas byť viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov po dátume uloženia jeho ratifikačných listín, listínprijatí alebo listínschválení.

       Článok 76 – Pristúpeniedohovoru

   1.    Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, Výbor ministrov Rady Európy môže po konzultácii so zmluvnými stranami dohovorupo získaní ich jednomyseľného súhlasu, prizvať ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, ktorý sa nezúčastnil na vypracovaní dohovoru, aby pristúpildohovoru rozhodnutím prijatým väčšinou ustanovenoučlánku 20. d Štatútu Rady Európyjednomyseľným hlasovaním zástupcov zmluvných strán oprávnených zasadať vo Výbore ministrov.

   2.    Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa uloženia listinypristúpenígenerálneho tajomníka Rady Európy.

       Článok 77 – Územná pôsobnosť

   1.    Ktorýkoľvek štát alebo Európska únia môžečase podpisu alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listinyprijatí, listinyschválení alebo listinypristúpení vymedziť územie, na ktoré sa dohovor vzťahuje.

   2.    Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na akékoľvek iné územie vymedzené vo vyhláseníza ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedná aleboktorého mene je oprávnená prijímať záväzky. Vo vzťahutomuto územiu nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa prijatia takéhoto vyhlásenia generálnym tajomníkom.

   3.    Každé vyhlásenie urobené podľa dvoch predchádzajúcich odsekov môže byť vo vzťahuakémukoľvek územiu určenému takýmto vyhlásením, odvolané oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.

       Článok 78 – Výhrady

   1.    K žiadnemu ustanoveniu tohto dohovoru nie sú prípustné žiadne výhradyvýnimkami ustanovenýmiodsekoch 23.

   2.    Ktorýkoľvek štát alebo Európska únia môžečase podpisu alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listinyprijatí, listinyschválení alebo listinypristúpení prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásiť, že si vyhradzuje právo neuplatňovať alebo uplatňovať ibašpecifických prípadoch alebo podmienkach ustanovenia upravené v:

           článku 30, odseku 2;

           článku 44, odsekoch 1 písm. e), 34;

           článku 55, odseku 1 vo vzťahučlánku 35 týkajúcemu sa menej závažných trestných činov;

           článku 58 vo vzťahučlánkom 37, 3839;

           článku 59.

   3.    Ktorýkoľvek štát alebo Európska únia môžečase podpisu alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listinyprijatí, listinyschválení alebo listinypristúpení prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásiť, že si vyhradzuje právo ustanoviť sankcie netrestného charakteru namiesto trestných sankcií za konania uvedenéčlánkoch 3334.

   4.    Každá zmluvná strana môže úplne alebo čiastočne odstúpiť od výhrady prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto vyhlásenie nadobudne platnosť odo dňa jeho prijatia generálnym tajomníkom.

       Článok 79 – Platnosťpreskúmavanie výhrad

   1.    Výhrady uvedenéčlánku 78, odsekoch 23, pokiaľ idedotknuté zmluvné strany, sú platné po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Takéto výhrady však môžu byť obnovené na rovnakú dobu.

   2.    Osemnásť mesiacov pred uplynutím doby platnosti výhrady, generálny sekretariát Rady Európy oznámi toto skončenie platnosti výhrady dotknutej zmluvnej strane. Najneskôr tri mesiace pred uplynutím zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi, že trvá na zachovaní, zmene alebo zrušení svojej výhrady.prípade neexistencie oznámenia dotknutej zmluvnej strany generálny sekretariát informuje zmluvnú stranu, že jej výhrada sa považuje za automaticky predĺženú na dobu šiestich mesiacov. Ak dotknutá strana neoznámi svoj úmysel zachovať alebo zmeniť svoje výhradu pred uplynutím tejto lehoty, má sa za to, že výhrada zaniká.

   3.    Ak strana robí výhradusúladečlánkom 78, odsekmi 23, poskytne pred jej obnovením alebo na základe žiadosti, vysvetlenie GREVIU, na základe dôvodov odôvodňujúcich jej pretrvávanie.

       Článok 80 – Vypovedanie

   1.    Každá zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

   2.    Táto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

       Článok 81 – Oznámenie

       Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na vypracovaní dohovoru, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, Európskej úniivšetkým štátom prizvanýmpristúpeniutomuto dohovoru:

       a)    každý podpis;

       b)    uloženie každej ratifikačnej listiny, listinyprijatí, listinyschválení alebo listinypristúpení;

       c)    každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovorusúladečlánkami 7576;

       d)    každú zmenu prijatúsúladečlánkom 72dátum nadobudnutia platnosti tejto zmeny;

       e)    každú výhradu alebo odstúpenie od výhrady urobené na základe článku 78;

       f)    každú výpoveď na základe ustanovení článku 80;

       g)    každý iný úkon, notifikáciu alebo oznámenie súvisiacetýmto dohovorom.

       Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne splnomocnení (svojimi vládami), podpísali tento dohovor.

       DanéIstanbule,tento [11.] deň [mája 2011],anglickomfrancúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť,jednom vyhotovení, ktoré zostáva uloženéarchíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na príprave tohto dohovoru, Európskej úniikaždému štátu, ktorý pristúpiltomuto dohovoru.

Dodatok – Výsady a imunity (článok 66)

   1.    Tento dodatok sa vzťahuje na členov GREVIO uvedenýchčlánku 66 dohovoru, ako aj na ďalších členov delegácie navštevujúcich štát. Na účel tohto dodatku pojem „ďalší členovia delegácie navštevujúci štát“ zahŕňa nezávislých národných expertovšpecialistov uvedenýchčlánku 68 odsek 9 dohovoru, členov personálu Rady Európytlmočníkov zamestnaných Radou Európy sprevádzajúcich GREVIO počas jej návštev štátov.

   2.    Členovia GREVIOďalší členovia delegácie navštevujúci štát pri výkone svojich funkcií týkajúcich sa prípravyrealizácie návštev štátov, ako aj ich nasledovaniacestovaniasúvislostitýmito funkciami, požívajú nasledujúce výsadyimunity:

       a)    imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniuvoči zhabaniu ich osobnej batožinyimunitu voči súdnemu konaniu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ideústny alebo písomný prejav, ako aj všetky úkony nimi vykonanéich úradnej funkcii;

       b)    oslobodenie od všetkých obmedzení ich voľného pohybu pri výstupenávrate do ich štátu pobytuvstupe do štátuvýstupe zo štátu,ktorom vykonávajú svoje funkcie,od ohlasovacej povinnosti cudzincovštáte,ktorom sú na návšteve, alebo cez ktorý prechádzajú pri výkone svojich funkcií.

   3.    Počas ciest uskutočňovanýchrámci výkonu ich funkcií sa členom GREVIOďalším členom delegácie navštevujúcim štát vo veci colnejdevízovej kontroly priznávajú rovnaké výhody, aké sa priznávajú zástupcom zahraničných vlád vykonávajúcim dočasné služobné povinnosti.

   4.    Dokumenty týkajúce sa hodnotenia uplatňovania dohovoru vykonávaného členmi GREVIOďalšími členmi delegácie navštevujúcimi štát sú nedotknuteľné, ak sa týkajú činnosti GREVIO. Úradný písomný styk GREVIOoficiálna komunikácia členov GREVIOďalších členov delegácie navštevujúcich štát sa použije bez prerušenia alebo cenzúry.

   5.    S cieľom zabezpečiť pre členov GREVIOďalších členov delegácie navštevujúcich štát úplnú slobodu slovaúplnú nezávislosť pri plnení svojich povinností, imunita voči právnym konaniam, pokiaľ ideústny alebo písomný prejavpre všetky konania, ktoré urobia pri plnení svojich povinností, sa naďalej poskytuje bez ohľadu na to, že tieto osoby už nevykonávajú tieto povinností.

   6.    Výsadyimunity sa poskytujú osobám uvedenýmodseku 1 tohto dodatkucieľom zabezpečiť nezávislý výkon ich funkciízáujme GREVIO,nie pre ich osobný prospech. Odňatie imunity osôb uvedenýchodseku 1 tohto dodatku vykoná generálny tajomník Rady Európy,každom prípade, ak by podľa jeho názoru takáto imunita bránila výkonu spravodlivostiak je možné odňať ju bez toho, aby boli dotknuté záujmy GREVIO.