V Bruseli11. 2. 2016

COM(2016) 64 final

2016/0038(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

·Dôvody a ciele návrhu

Pripojený návrh rozhodnutia Rady predstavuje právny nástroj na uzatvorenie Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (ďalej len „EAC“) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane (ďalej len „dohoda EAC-DHP“). Partnerskými štátmi EAC sú Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda.

Hlavní vyjednávači ukončili rokovania 14. októbra 2014 v Bruseli. Dohoda bola parafovaná 16. októbra 2014 v Bruseli.

Keňa v súčasnosti profituje zo systému, ktorý je súčasťou nariadenia o prístupe na trh. Ostatné krajiny tohto regiónu v súčasnosti profitujú z iniciatívy „Všetko okrem zbraní“, keďže sa považujú za jedny z najmenej rozvinutých krajín.

Dohoda bude predstavovať jednotný prístupový režim pre partnerské štáty EAC ihneď po nadobudnutí platnosti.

·Súlad s existujúcimi ustanoveniami v danej oblasti politiky

V tomto návrhu sa vykonáva Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej 1 (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), v ktorej sa požaduje uzavretie dohôd o hospodárskom partnerstve v súlade s pravidlami WTO.

·Súlad s ostatnými politikami Únie

Dohoda EAC-DHP je obchodná dohoda zameraná na rozvoj. Ponúka asymetrický prístup na trh partnerským štátom EAC, ktorý im umožňuje chrániť citlivé odvetvia pred liberalizáciou; poskytuje veľký počet ochranných opatrení a ustanovení pre ochranu nerozvinutých priemyselných odvetví; obsahuje ustanovenia o pravidlách pôvodu uľahčujúce vývoz a odstraňuje uplatňovanie vývozných subvencií v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami. Tieto ustanovenia prispievajú k cieľu súdržnosti politík v záujme rozvoja a sú v súlade s článkom 208 ods. 2 ZFEÚ.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

·Právny základ

Právnym základom pre toto rozhodnutie Rady je Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 3 a 4 a článok 209 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a). 

·Subsidiarita (na nevýhradnú právomoc)

V súlade s článkom 3 ZFEÚ spoločná obchodná politika je vymedzená ako oblasť, ktorá patrí do výlučnej právomoci Únie.

·Proporcionalita

Tento návrh je potrebný, aby sa mohli implementovať medzinárodné záväzky Únie, ako sú stanovené v dohode o partnerstve AKT – ES.

·Výber nástroja

Tento návrh je v súlade s článkom 218 ods. 6 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že rozhodnutia o uzatváraní medzinárodných dohôd prijíma Rada. Neexistuje žiadny iný právny nástroj, ktorý by sa mohol použiť na dosiahnutie cieľa vyjadreného v tomto návrhu.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

·Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Neuplatňuje sa.

·Konzultácie so zainteresovanými stranami

Neuplatňuje sa.

·Získavanie a využívanie expertízy

Neuplatňuje sa.

·Posúdenie vplyvu

Posúdenie vplyvu na udržateľnosť dohôd o hospodárskom partnerstve EÚ – AKT sa vykonalo v rokoch 2003 a 2007. Referenčný rámec tohto projektu uverejnila Európska komisia v roku 2002 na základe výzvy na predloženie ponúk. Výsledkom tejto výzvy na predloženie ponúk bolo, že v auguste 2002 bola uzavretá päťročná rámcová zmluva so spoločnosťou PwC France. Návrh konečnej správy posúdenia vplyvu na udržateľnosť bol predložený zainteresovaným stranám v Európe počas zasadnutia dialógu občianskej spoločnosti EÚ, ktoré zorganizovala Európska komisia 23. marca 2007 v Bruseli, Belgicko.

·Vhodnosť právnych predpisov a ich zjednodušenie

Dohoda EAC-DHP nepodlieha postupom Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti; nevyplývajú z nej žiadne náklady pre malé a stredné podniky Únie; ani nepredstavuje žiadny problém z hľadiska digitálneho prostredia.

·Základné práva

Návrh nemá dôsledky na ochranu základných práv v Únii.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Štyri z piatich partnerských štátov EAC sú najmenej rozvinuté krajiny, ktoré profitujú z iniciatívy „Všetko okrem zbraní“, ktorá im ponúka bezcolný, bezkvótový prístup do EÚ. Keňa profituje z nariadenia o prístupe na trh, ktoré takisto ponúka bezcolný, bezkvótový prístup do EÚ. Tento návrh nemá vplyv na rozpočet vzhľadom na to, že dohoda pokračuje v poskytovaní takých istých podmienok ich prístupu na trh EÚ.

5.OSTATNÉ PRVKY

·Plány vykonávania a monitorovanie, hodnotenie a predkladanie správ

Inštitucionálne ustanovenia dohody EAC-DHP predpokladajú zriadenie Výboru pre DHP zodpovedného za vykonávanie DHP. Výbor pre DHP sa bude skladať zo zástupcov zmluvných strán na ministerskej úrovni a bude mu pomáhať Výbor vysokých úradníkov.

Výboru vysokých úradníkov bude pomáhať Poradný výbor, s cieľom podporovať dialóg a spoluprácu medzi zástupcami občianskej spoločnosti, súkromného sektora, ako aj sociálnymi a ekonomickými partnermi. Dohoda EAC-DHP sa preskúmava každých päť rokov od dátumu nadobudnutia platnosti.

·Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuplatňuje sa.

·Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Dohoda EAC-DHP obsahuje ustanovenia o obchode s tovarom, uľahčení colného a obchodného styku, technických prekážkach obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, poľnohospodárstve a rybárstve.

V ustanoveniach týkajúcich sa spolupráce pri plnení rozvojového aspektu sú určené prioritné oblasti činnosti v rámci vykonávania dohody EAC-DHP, ktoré sú stanovené v regionálnom orientačnom programe na roky 2041 – 2020.

Dohoda EAC-DHP obsahuje záväzky týkajúce sa regionálnej integrácie, ktoré podporujú vykonávanie colnej únie EAC.

Dohoda EAC-DHP takisto stanovuje, že na regionálnej úrovni budú pokračovať rokovania o službách, politike hospodárskej súťaže, investíciách a rozvoji súkromného sektora, životnom prostredí a udržateľnom vývoji, právach duševného vlastníctva a transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

2016/0038 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a 4 a článok 209 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie 2 ,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)Rada 12. júna 2002 poverila Komisiu, aby začala rokovania o uzavretí dohôd o hospodárskom partnerstve so skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov.

(2)Tieto rokovania sa uzatvorili a Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (Burundská republika, Kenská republika, Rwandská republika, Tanzánijská zjednotená republika a Ugandská republika) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola parafovaná 16. októbra 2014.

(3)V súlade s rozhodnutím Rady č. [..] z [..] 3 bola táto dohoda podpísaná [..] s výhradou jej neskoršieho uzavretia.

(4)Táto dohoda sa predbežne vykonáva od [..] do nadobudnutia jej platnosti.

(5)V Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej 4 sa vyzýva na uzavretie dohôd o hospodárskom partnerstve v súlade s pravidlami WTO.

(6)Dohoda by sa mala uzavrieť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa uzatvára Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú konať v mene Únie vo veci oznámenia podľa článku 139 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Európskej únie s tým, že bude viazaná dohodou 5 .

Článok 3

Táto dohoda sa nesmie vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi alebo tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ PRE NÁVRHY, KTORÉ MAJÚ ROZPOČTOVÝ VPLYV LEN NA STRANU PRÍJMOV

1.NÁZOV NÁVRHU:

ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

2.ROZPOČTOVÉ RIADKY

Kapitola a článok: kapitola 12, článok 120

Suma zahrnutá do rozpočtu na rok 2014: 16 185 600 000 EUR

3.FINANČNÝ VPLYV

Návrh nemá finančný vplyv

4.OPATRENIA PROTI PODVODOM

Na účely ochrany vlastných zdrojov Európskej únie dohoda obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby partnerská strana správne uplatňovala podmienky uplatňovania obchodných úľav podľa bodu 3 „Finančný vplyv“, ktoré sú stanovené najmä v článku 16 „Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci“ (takzvaná „doložka o úrade OLAF“), ako aj v protokole 1 o pravidlách pôvodu a v protokole 2 o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach. Tieto ustanovenia dopĺňajú colné predpisy Európskej únie uplatniteľné na všetok dovážaný tovar (najmä colný kódex Európskej únie a jeho vykonávacie ustanovenia), ako aj ustanovenia o povinnostiach členských štátov, pokiaľ ide o kontrolu vlastných zdrojov [osobitne nariadenie Rady (ES) č. 1150/2000].

(1)    Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3. Dohoda zmenená a doplnená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).
(2)    Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
(3)    Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3. Dohoda zmenená a doplnená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).
(4)    Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli11. 2. 2016

COM(2016) 64 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (EAC) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej


DODATOK

DOHODA O HOSPODÁRSKOM PARTNERSTVE

MEDZI PARTNERSKÝMI ŠTÁTMI VÝCHODOAFRICKÉHO SPOLOČENSTVA NA JEDNEJ STRANE A EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

NA STRANE DRUHEJ

ZMLUVNÉ STRANY DOHODY

BURUNDSKÁ REPUBLIKA,

KENSKÁ REPUBLIKA,

RWANDSKÁ REPUBLIKA,

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA,

UGANDSKÁ REPUBLIKA

(ďalej len „partnerské štáty EAC“)

na jednej strane a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

A

EURÓPSKA ÚNIA

(ďalej len „EÚ“)

na strane druhej

PRIPOMÍNAJÚC svoje záväzky v rámci Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohoda o založení WTO“);

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o založení skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len „AKT“) podpísanú v Georgetowne 6. júna 1975;

SO ZRETEĽOM NA dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenenú v Luxemburgu 25. júna 2005 a druhýkrát zmenenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (ďalej len „Dohoda z Cotonou“),

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o založení Východoafrického spoločenstva (ďalej len „EAC“), podpísanú 30. novembra 1999 a jej protokol o založení colnej únie Východoafrického spoločenstva;

OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJÚC svoje želanie dosiahnuť väčšiu jednotnosť Afriky a ciele Zmluvy o založení Afrického hospodárskeho spoločenstva;

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“);

BERÚC DO ÚVAHY, že partnerské štáty EAC a EÚ a jej členské štáty sa dohodli, že ich obchodná a hospodárska spolupráca sa zameria na posilnenie plynulej a postupnej integrácie partnerských štátov EAC do svetového hospodárstva s náležitým zohľadnením ich politických rozhodnutí, úrovní a priorít rozvoja, čím sa podporí ich udržateľný rozvoj a prispeje k odstráneniu chudoby v partnerských štátoch EAC;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že dohoda o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“) je v súlade s cieľmi a zásadami Dohody z Cotonou, a najmä ustanoveniami jej hlavy II, časti 3 o ekonomickej a obchodnej spolupráci;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že DHP slúži ako nástroj rozvoja a podporuje udržateľný rast, zvyšuje výrobu a dodávateľskú kapacitu partnerských štátov EAC, posilňuje štrukturálnu transformáciu hospodárstiev partnerských štátov EAC a ich diverzifikáciu a konkurencieschopnosť a vedie k rozvoju obchodu, atraktívnosti investovania, technológií a tvorby pracovných miest v partnerských štátoch EAC;

OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJÚC potrebu zabezpečiť, aby sa kládol osobitný dôraz na regionálnu integráciu a na poskytovanie osobitného a rozdielneho zaobchádzania pre všetky partnerské štáty EAC, pričom sa zachová osobitné zaobchádzanie pre najmenej rozvinuté partnerské štáty EAC;

UZNÁVAJÚC, že na pozdvihnutie životnej úrovne partnerských štátov EAC sú potrebné značné investície;

SA DOHODLI TAKTO:

ČASŤ I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1

Rozsah pôsobnosti dohody

Zmluvné strany uzatvárajú dohodu o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“). Táto dohoda obsahuje a upravuje:

a)všeobecné ustanovenia

b)obchod s tovarom

c)rybné hospodárstvo

d)poľnohospodárstvo

e)hospodárska a rozvojová spolupráca

f)inštitucionálne ustanovenia

g)predchádzanie sporom a ich urovnávanie

h)všeobecné výnimky

i)všeobecné a záverečné ustanovenia

j)prílohy a protokoly

ČLÁNOK 2

Ciele

1.Ciele tejto dohody sú:

a)prispieť k hospodárskemu rastu a rozvoju vybudovaním posilneného a strategického obchodného a rozvojového partnerstva v súlade s cieľom udržateľného rozvoja;

b)podporiť regionálnu integráciu, hospodársku spoluprácu a dobrú správu vecí verejných v EAC;

c)podporiť postupnú integráciu EAC do svetového hospodárstva v súlade s jeho politickými rozhodnutiami a prioritami rozvoja;

d)posilniť štrukturálnu transformáciu hospodárstiev EAC a ich diverzifikáciu a konkurencieschopnosť prostredníctvom posilnenia ich výrobných, dodávateľských a obchodných kapacít;

e)zlepšiť kapacity EAC týkajúce sa obchodnej politiky a otázok týkajúcich sa obchodu;

f)ustanoviť a vykonávať účinný, predvídateľný a transparentný regionálny regulačný rámec pre obchod a investície v partnerských štátoch EAC, čím sa podporia podmienky na zvýšené investície a iniciatívy súkromného sektora a

g)posilniť jestvujúce vzťahy medzi zmluvnými stranami na základe solidarity a vzájomného záujmu. Na tento účel, v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z WTO, sa dohodou posilnia obchodné a hospodárske vzťahy, podporí sa nová dynamika obchodu medzi zmluvnými stranami prostredníctvom progresívnej, asymetrickej liberalizácie obchodu medzi nimi a posilní, rozšíri a prehĺbi sa spolupráca vo všetkých oblastiach, ktoré sú relevantné pre obchod a investície.

2.Cieľom tejto dohody je takisto v súlade s článkami 34 a 35 Dohody z Cotonou:

a)stanoviť dohodu v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“);

b)uľahčiť obchodovanie s partnerskými štátmi EAC za podmienok, ktoré nebudú menej priaznivé, ako sú podmienky stanovené v Dohode z Cotonou;

c)stanoviť rámec a rozsah potenciálneho rokovania o ďalších otázkach vrátane obchodu so službami, otázkach týkajúcich sa obchodu uvedených v Dohode z Cotonou a o akýchkoľvek iných oblastiach záujmu obidvoch zmluvných strán.

ČLÁNOK 3

Revízna doložka

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť rokovania týkajúce sa tém uvedených nižšie do piatich (5) rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody:

a)obchod so službami;

b)otázky týkajúce sa obchodu, a to:

i)politika v oblasti hospodárskej súťaže;

ii)investície a rozvoj súkromného sektora;

iii)obchod, životné prostredie a udržateľný rozvoj;

iv)práva duševného vlastníctva;

v)transparentnosť vo verejnom obstarávaní;

c)akékoľvek iné oblasti, ktoré zmluvné strany považujú za potrebné.

ČLÁNOK 4

Zásady

Táto dohoda je založená na týchto zásadách:

a)vychádza z acquis Dohody z Cotonou;

b)posilňuje integráciu v regióne EAC;

c)zabezpečuje asymetriu v prospech partnerských štátov EAC, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu a uplatňovanie opatrení týkajúcich sa obchodu a nástrojov na ochranu obchodu;

d)umožňuje partnerským štátom EAC zachovať regionálne preferencie s inými africkými krajinami a regiónmi bez toho, aby boli povinné rozšíriť ich na EÚ a

e)prispieva k posilneniu výrobných, dodávateľských a obchodných kapacít partnerských štátov EAC.

Časť II: OBCHOD S TOVAROM

ČLÁNOK 5

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Ustanovenia tejto časti sa uplatňujú na všetok tovar s pôvodom v EÚ a v partnerských štátoch EAC.

2.Ciele v oblasti obchodu s tovarom sú:

a)poskytnúť na bezpečnom, dlhodobom a predvídateľnom základe podmienky úplného prístupu bez ciel a bez kvót na trh EÚ pre tovar s pôvodom v partnerských štátoch EAC v súlade s postupmi stanovenými v tejto dohode;

b)postupne liberalizovať trhy partnerských štátov EAC pre tovar s pôvodom v EÚ v súlade s postupmi stanovenými v tejto dohode a

c)zachovať a zlepšiť podmienky prístupu na trh s cieľom zabezpečiť, aby partnerské štáty EAC plne využívali DHP.

HLAVA I: CLÁ A VOĽNÝ POHYB TOVARU

ČLÁNOK 6

Clo

1.Clo zahŕňa akékoľvek clo alebo poplatok akéhokoľvek druhu ukladaný na dovoz alebo vývoz tovaru alebo v súvislosti s nimi, ako aj akúkoľvek formu prirážky alebo dodatočného zaťaženia vznikajúceho v súvislosti s takýmto dovozom, okrem:

a)platieb rovnocenných vnútroštátnym daniam, ktoré sa vyberajú za dovezený tovar, ako aj za tovar vyrobený na domácej pôde, v súlade s ustanoveniami článku 20;

b)antidumpingových, vyrovnávacích alebo ochranných opatrení uplatňovaných v súlade s ustanoveniami hlavy VI a

c)poplatkov alebo iných platieb ukladaných v súlade s ustanoveniami článku 8.

2.Základné clo na každý výrobok, na ktorý sa uplatňuje postupné znižovanie, je clo uvedené v colnom sadzobníku každej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 7

Zatrieďovanie tovaru

1.Zatrieďovanie tovaru v rámci obchodu, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, zodpovedá zatrieďovaniu stanovenému v príslušnej colnej nomenklatúre každej zmluvnej strany v súlade s Medzinárodným dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“).

2.Zmluvné strany si vymieňajú všetky potrebné informácie v lehote troch mesiacov po úprave ciel alebo zmene HS o svojich uplatňovaných clách a zodpovedajúcich nomenklatúrach s týmito výrobkami, ktoré sú uvedené v prílohách I a II.

ČLÁNOK 8

Poplatky a iné platby

Poplatky a iné platby uvedené v článku 6 písm. c) sa obmedzujú na približné náklady na poskytnuté služby a nepredstavujú nepriamu ochranu domácich výrobkov alebo zdaňovanie dovozu na fiškálne účely. Za poskytnutie konzulárnych služieb sa obchodné poplatky a iné platby neukladajú.

ČLÁNOK 9

Pravidlá pôvodu

Na účely tejto časti výraz „s pôvodom“ znamená, že výrobok spĺňa pravidlá pôvodu stanovené v protokole 1 tejto dohody.

ČLÁNOK 10

Clá na výrobky s pôvodom v partnerských štátoch EAC

Výrobky s pôvodom v partnerských štátoch EAC sa do EÚ dovážajú bez cla za podmienok stanovených v prílohe I.

ČLÁNOK 11

Clá na výrobky s pôvodom v EÚ

Výrobky s pôvodom v EÚ sa do partnerských štátov EAC dovážajú za podmienok stanovených v harmonograme liberalizácie cla uvedenom v prílohe II.

ČLÁNOK 12

Zachovanie súčasného stavu

1.Zmluvné strany sa dohodli, že nezvýšia svoje clá uplatňované na výrobky, ktoré sú predmetom liberalizácie podľa tejto dohody, s výnimkou opatrení prijatých podľa článkov 48, 49 a 50.

2.S cieľom zachovať perspektívu širších afrických regionálnych integračných procesov môžu zmluvné strany v Rade pre DHP rozhodnúť, že upravia úroveň ciel stanovených v prílohách II(a), II(b) a II(c), ktorá sa môže uplatňovať na výrobok s pôvodom v EÚ po jeho dovoze do partnerských štátov EAC. Zmluvné strany zabezpečia, aby žiadna takáto úprava nespôsobila rozpor medzi touto dohodou a požiadavkami článku XXIV dohody GATT z roku 1994.

ČLÁNOK 13

Preprava tovaru

1.Na výrobky s pôvodom v jednej zmluvnej strane dovážané na územie druhej zmluvnej strany sa clá vyberú iba raz.

2.Každé clo zaplatené pri dovoze do partnerského štátu EAC sa vráti v plnej výške pre tovar, ktorý opustí partnerský štát EAC, do ktorého bol prvýkrát dovezený, do iného partnerského štátu EAC. Clo sa zaplatí v partnerskom štáte EAC spotreby tovaru.

3.Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom uľahčiť pohyb tovaru a zjednodušiť colné postupy.

ČLÁNOK 14

Vývozné clá a dane

1.Zmluvné strany nezavedú žiadne nové clá alebo dane na vývoz tovaru do druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s vývozom tovaru do druhej zmluvnej strany okrem tých, ktoré boli uložené na podobné výrobky určené na vnútroštátny predaj.

2.Bez ohľadu na odsek 1 partnerské štáty EAC môžu po oznámení EÚ uložiť dočasné clo alebo daň v súvislosti s vývozom tovaru za týchto podmienok:

a)podpora rozvoja domáceho priemyslu;

b)zachovanie stabilnej hodnoty meny, ak zvýšenie svetovej ceny vývoznej komodity vytvára riziko nadhodnotenia meny, alebo

c)ochrana príjmov, potravinovej bezpečnosti a životného prostredia.

3.Tieto dane by sa mali uplatniť na obmedzený počet výrobkov na obmedzené obdobie a Rada pre DHP ich na účely obnovenia po 48 mesiacoch prehodnotí.

4.Akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie pozostávajúce alebo vo vzťahu k daniam uplatňované partnerskými štátmi EAC na vývoz akýchkoľvek výrobkov určených pre akúkoľvek obchodnú veľmoc po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa poskytne podobnému výrobku určenému pre územie EÚ.

5.Na účely článkov 14 a 15 „obchodná veľmoc“ znamená každú vyspelú krajinu alebo každú krajinu, ktorej podiel na svetovom vývoze tovaru v roku predchádzajúcom nadobudnutiu platnosti dohody o voľnom obchode uvedenej v článku 15 predstavuje viac než jedno 1 %, alebo každú skupinu krajín, ktoré konajú individuálne, spoločne alebo na základe dohody o voľnom obchode, ktoré spoločne predstavujú podiel na svetovom vývoze tovaru viac než 1,5 % v roku predchádzajúcom nadobudnutiu platnosti dohody o voľnom obchode uvedenej v odseku 15 1 .

ČLÁNOK 15

Priaznivejšie zaobchádzanie na základe dohody o voľnom obchode

1.Pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto časť, EÚ poskytne partnerským štátom EAC akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že EÚ sa po podpise tejto dohody stane zmluvnou stranou dohody o voľnom obchode s treťou stranou.

2.Pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto časť, partnerské štáty EAC poskytnú EÚ akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že partnerské štáty EAC sa po podpise tejto dohody stanú zmluvnými stranami dohody o voľnom obchode s akoukoľvek obchodnou veľmocou. Za predpokladu, že EÚ môže preukázať, že jej bolo poskytnuté menej priaznivé zaobchádzanie, než je zaobchádzanie, ktoré partnerské štáty EAC ponúkli akejkoľvek obchodnej veľmoci, zmluvné strany v maximálnej možnej miere konzultujú a spoločne rozhodujú o tom, ako čo najlepšie vykonávať ustanovenia tohto odseku, a to od prípadu k prípadu.

3.Ustanovenia tejto časti sa nevykladajú tak, že zmluvným stranám ukladajú povinnosť recipročne rozšíriť akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že jedna z nich sa v deň podpisu tejto dohody stane zmluvnou stranou dohody o voľnom obchode s treťou stranou.

4.Ustanovenia odseku 2 sa nevzťahujú na obchodné dohody medzi partnerskými štátmi EAC a krajinami africkej, karibskej a tichomorskej skupiny alebo inými africkými krajinami a regiónmi.

5.Na účely tohto článku je „dohoda o voľnom obchode“ dohoda, ktorá výrazne liberalizuje obchod a výrazne odstraňuje diskriminačné opatrenia a/alebo zakazuje nové alebo diskriminačnejšie opatrenia medzi zmluvnými stranami v čase nadobudnutia platnosti dohody alebo v primeranom časovom rámci.

ČLÁNOK 16

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci

1.Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonávanie a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto časti je nevyhnutná administratívna spolupráca, a zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.

2.Ak jedna zo zmluvných strán na základe objektívnych informácií zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, môže dotknutá zmluvná strana dočasne v súlade s týmto článkom zastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.

3.Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce okrem iného považuje:

a)opakované nedodržanie povinnosti overiť status pôvodu príslušného výrobku či výrobkov;

b)opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode a/alebo oznámením výsledkov tohto overenia;

c)opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.

4.Zistenie nezrovnalostí alebo podvodu sa môže konštatovať okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej zmluvnej strany, s ktorým súvisia objektívne informácie o nezrovnalostiach alebo podvode.

5.Dočasné pozastavenie sa môže uplatniť za týchto podmienok:

a)Zmluvná strana, ktorá na základe objektívnych informácií zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru vysokých úradníkov a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

b)Ak strany začali takéto rokovania v rámci Výboru vysokých úradníkov a nedohodli sa na prijateľnom riešení do troch (3) mesiacov po oznámení daných skutočností, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Rade pre DHP.

c)Dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej zmluvnej strany. Ich trvanie nepresiahne šesť (6) mesiacov, pričom túto lehotu je možné obnoviť. Tieto pozastavenia sú predmetom pravidelných konzultácií v rámci Výboru vysokých úradníkov, a to najmä s cieľom zrušiť ich hneď, ako prestanú jestvovať podmienky na ich uplatňovanie.

6.Zároveň s oznámením Výboru vysokých úradníkov podľa odseku 5 písm. a) tohto článku by dotknutá zmluvná strana mala vo svojom úradnom vestníku uverejniť oznámenie určené dovozcom. V tomto oznámení by sa malo v súvislosti s príslušným výrobkom uviesť, že sa na základe objektívnych informácií zistilo, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu.

ČLÁNOK 17

Riešenie administratívneho pochybenia

V prípade omylu na strane príslušných orgánov v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze, a najmä v rámci uplatňovania ustanovení protokolu 1 týkajúcich sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce, ak má tento omyl dôsledky na dovozné clá, zmluvná strana, ktorá znáša takéto dôsledky, môže požiadať Výbor vysokých úradníkov o preskúmanie možností prijať všetky primerané opatrenia s cieľom riešiť situáciu.

ČLÁNOK 18

Colné hodnotenie

1.Pravidlá na stanovenie colnej hodnoty uplatňované na obchod medzi zmluvnými stranami sa riadia článkom VII dohody GATT z roku 1994 a Dohodou o uplatňovaní článku VII dohody GATT z roku 1994.

2.Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť spoločný prístup k otázkam týkajúcim sa určovania colnej hodnoty.

HLAVA II: NECOLNÉ OPATRENIA

ČLÁNOK 19

Zákaz množstvových obmedzení

1.Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa odstránia všetky zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo predaja na vývoz medzi zmluvnými stranami, okrem cla, daní, poplatkov a iných platieb stanovených v článku 6, či už sa uplatňujú formou kvót, dovozných alebo vývozných licencií alebo iných opatrení. Žiadne nové opatrenia takéhoto charakteru sa v obchode medzi zmluvnými stranami nezavedú. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia hlavy IV tejto časti.

2.Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na:

a)zákazy alebo obmedzenia vývozu uplatňované dočasne s cieľom predísť kritickému nedostatku potravín alebo iných výrobkov dôležitých pre vyvážajúcu zmluvnú stranu, alebo ho zmierniť;

b)zákazy alebo obmedzenia dovozu a vývozu, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie noriem alebo predpisov na zatrieďovanie, klasifikáciu alebo marketing komodít v medzinárodnom obchode.

ČLÁNOK 20

Národné zaobchádzanie v oblasti vnútroštátneho zdaňovania a regulácie

1.Dovážané pôvodné výrobky z územia jednej zmluvnej strany nemôžu priamo alebo nepriamo podliehať vnútroštátnym daniam alebo iným vnútroštátnym platbám prevyšujúcim tie, ktoré sa priamo alebo nepriamo uplatňujú na podobné domáce výrobky druhej zmluvnej strany. Okrem toho zmluvné strany žiadnym iným spôsobom neuplatňujú vnútroštátne dane alebo iné vnútroštátne poplatky s cieľom poskytnúť ochranu príslušnej výrobe.

2.Zaobchádzanie poskytnuté dovezeným výrobkom s pôvodom v jednej zmluvnej strane nie je nevýhodnejšie ako zaobchádzanie poskytnuté podobným domácim výrobkom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o všetky zákony, iné právne predpisy a požiadavky, ktoré majú vplyv na ich vnútroštátny predaj, ponúkanie na predaj, kúpu, prepravu, distribúciu alebo používanie. Ustanovenia tohto odseku nebránia uplatňovaniu diferencovaných vnútroštátnych dopravných poplatkov, ktoré sú založené výhradne na hospodárskej prevádzke dopravných prostriedkov a nie na pôvode výrobku.

3.Žiadna strana nezavedie ani nezachová v platnosti žiadne vnútroštátne množstvové opatrenie týkajúce sa zmesí, spracovania alebo používania výrobkov v špecifikovanom množstve alebo pomeroch, ktoré by si vyžadovalo, priamo alebo nepriamo, aby akékoľvek takto špecifikované množstvo alebo podiel ktoréhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje predmetné nariadenie, bolo treba dodať z domácich zdrojov. Okrem toho žiadna zmluvná strana ani iným spôsobom neuplatňuje vnútroštátne množstvové opatrenia, ktoré by chránili domácu produkciu.

4.Ustanoveniami tohto článku sa nebráni vyplácaniu subvencií určených výhradne domácim výrobcom vrátane platieb domácim výrobcom pochádzajúcich z príjmu z vnútroštátnych daní a platieb uplatňovaných v súlade s ustanoveniami tohto článku, ako aj subvencií poskytnutých prostredníctvom vládnych nákupov domácich výrobkov.

5.Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na zákony, iné právne predpisy, konania alebo postupy týkajúce sa verejného obstarávania.

ČLÁNOK 21

Dobrá správa v daňovej oblasti

Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce na zásadách dobrej správy v oblasti daní prostredníctvom príslušných orgánov v súlade s príslušným vnútroštátnym právom a ďalšími právnymi predpismi.

HLAVA III: UĽAHČENIE V OBLASTI CIEL A OBCHODU

ČLÁNOK 22

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý majú otázky uľahčenia v oblasti ciel a obchodu v kontexte rozvíjajúceho sa globálneho obchodného prostredia, a dohodli sa, že :

a)posilnia spoluprácu a zabezpečia, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity príslušných správnych orgánov plnili cieľ podporiť uľahčenie obchodu;

b)partnerské štáty EAC potrebujú prechodné časové obdobia a budovanie kapacít na plynulé vykonávanie ustanovení tejto hlavy.

2.Ciele tejto hlavy sú:

a)uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami;

b)podporovať harmonizáciu colných predpisov a postupov na regionálnej úrovni;

c)poskytovať podporu partnerským štátom EAC s cieľom posilňovať uľahčenie obchodu;

d)poskytovať podporu colným správam partnerských štátov EAC s cieľom vykonávať túto dohodu a iné medzinárodné colné najlepšie postupy;

e)posilniť spoluprácu medzi colnými orgánmi zmluvných strán a inými príslušnými pohraničnými orgánmi.

ČLÁNOK 23

Colná spolupráca a vzájomná administratívna pomoc

1.S cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami tejto hlavy a účinne reagovať na ciele stanovené v článku 22 zmluvné strany:

a)si vymieňajú informácie týkajúce sa colných právnych predpisov a postupov;

b)vyvíjajú spoločné iniciatívy vo vzájomne dohodnutých oblastiach;

c)spolupracujú v týchto oblastiach:

i)modernizácia colných systémov a postupov, ako aj znižovanie trvania colného konania;

ii)zjednodušenie a harmonizácia colných postupov a formálnych náležitostí obchodu, vrátane tých, čo sa týkajú dovozu, vývozu a tranzitu;

iii)posilnenie regionálnych systémov tranzitu;

iv)posilnenie transparentnosti v súlade s článkom 24 ods. 3;

v)budovanie kapacít vrátane finančnej a technickej pomoci partnerským štátom EAC;

vi)akákoľvek iná oblasť ciel, na ktorej sa zmluvné strany dohodli;

d)zaujímajú v najvyššej možnej miere spoločné stanoviská v medzinárodných organizáciách v oblasti uľahčenia v oblasti ciel a obchodu, ako je WTO, Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“ ), Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) a Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (ďalej len „UNCTAD“).

e)podporujú koordináciu medzi všetkými príslušnými agentúrami, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

2.Bez ohľadu na odsek 1 si zmluvné strany navzájom poskytujú administratívnu pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami protokolu 2.

ČLÁNOK 24

Colné právne predpisy a postupy

1.Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné obchodné a colné právne predpisy, ustanovenia a postupy sa zakladajú na medzinárodných nástrojoch a normách uplatniteľných v colnej oblasti a oblasti obchodu vrátane kľúčových prvkov revidovaného Kjótskeho dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných postupov, kľúčových prvkov Systému noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu WCO, súboru údajov WCO a dohovoru o harmonizovanom systéme.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné obchodné a colné právne predpisy, ustanovenia a postupy sa zakladajú na:

a)potrebe ochraňovať a uľahčovať legitímny obchod prostredníctvom účinného presadzovania a dodržiavania požiadaviek stanovených v colných právnych predpisoch;

b)potrebe vyhnúť sa nepotrebnej a diskriminačnej záťaži hospodárskych subjektov, chrániť proti podvodom a korupcii, ako aj poskytnúť ďalšie uľahčenie hospodárskym subjektom, ktoré dosahujú vysokú úroveň dodržiavania colných právnych predpisov a postupov;

c)potrebe používať jednotný administratívny doklad alebo jeho elektronický ekvivalent na účely používania colných vyhlásení v EÚ a v partnerských štátoch EAC;

d)moderných colných technikách vrátane metód hodnotenia rizík, zjednodušených postupov pre vstup a prepustenie tovaru, kontrol po prepustení a auditu;

e)postupnom rozvoji systémov vrátane systémov založených na informačných technológiách, pre vývozné, dovozné a tranzitné operácie s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi hospodárskymi subjektmi, colnými orgánmi a inými príslušnými agentúrami;

f)zásade, že sankcie za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procedurálnych požiadaviek sú primerané a ich uplatňovanie nespôsobuje nenáležité zdržanie colného konania;

g)systéme záväzných pravidiel v colných záležitostiach, a to najmä pokiaľ ide o colné zatrieďovanie a pravidlá pôvodu, v súlade s pravidlami stanovenými v regionálnych a/alebo vnútroštátnych právnych predpisoch;

h)potrebe uplatňovať poplatky a platby, ktoré sú primerané službám poskytovaným v súvislosti s konkrétnou transakciou a ktoré sa nevypočítavajú na základe ad valorem. Za poskytnutie konzulárnych služieb v súvislosti s obchodom s tovarom sa poplatky a iné platby neukladajú.

i)odstránení všetkých požiadaviek na povinné využívanie kontrol pred odoslaním, ako sú vymedzené v dohode o kontrole pred odoslaním, či rovnocenných opatrení;

j)odstránení všetkých požiadaviek na povinné využívanie colných deklarantov, ako aj transparentných, nediskriminačných a primeraných pravidiel udeľovania licencií pre nich.

3.V záujme zlepšenia pracovných metód a zabezpečenia transparentnosti a účinnosti colných operácií zmluvné strany:

a)podniknú ďalšie kroky smerom k zjednodušeniu a štandardizácii dokumentácie a formálnych náležitostí obchodu s cieľom umožniť rýchle prepustenie a preclenie tovaru;

b)zabezpečia účinné, promptné a nediskriminačné postupy umožňujúce právo na odvolanie sa proti administratívnym opatreniam, výrokom a rozhodnutiam colných a iných orgánov, ktoré majú vplyv na dovoz, vývoz alebo tovar v tranzite. Takéto postupy sú ľahko dostupné pre všetky podniky;

c)zabezpečia, aby sa dodržiavala integrita prostredníctvom uplatňovania opatrení zohľadňujúcich zásady príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov.

ČLÁNOK 25

Uľahčenie pohybu v tranzite

1.Zmluvné strany zabezpečia voľný tranzit cez svoje územie po najvhodnejších trasách. Akékoľvek obmedzenie, kontrola alebo požiadavka sú nediskriminačné, primerané a uplatňované jednotne.

2.Zmluvná strana môže požadovať, aby doprava v rámci tranzitu cez jej územie vošla na jej územie cez náležitú colnicu na určených trasách. Ak by niektorá zmluvná strana vyžadovala používanie takýchto trás, musí to urobiť v úplnom súlade s článkom V.3 dohody GATT z roku 1994.

3.Bez toho, aby boli dotknuté legitímne colné kontroly, zmluvná strana poskytne pre tovar v tranzite na svojom území zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté domácemu tovaru.

4.Strany zavedú režimy dopravy pod colným dohľadom, ktoré umožňujú tranzit tovaru bez zaplatenia ciel alebo iných poplatkov s rovnakým účinkom, a to na základe poskytnutia príslušnej záruky v súlade s regionálnymi a/alebo vnútroštátnymi colnými predpismi.

5.Zmluvné strany podporujú a vykonávajú regionálne tranzitné dohody.

6.Zmluvné strany podporujú koordináciu medzi všetkými príslušnými agentúrami, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

7.Právne predpisy zmluvných strán sa zakladajú na medzinárodných normách a nástrojoch, ktoré sú relevantné pre tranzit.

ČLÁNOK 26

Vzťahy s podnikateľskou komunitou

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)zabezpečia, aby všetky právne predpisy, postupy, poplatky a platby, ako aj vždy, keď je to možné, ich príslušné vysvetlenia, boli verejne dostupné v čo najväčšej miere v elektronickej podobe alebo prípadne akýmkoľvek vhodným prostriedkom;

b)uskutočnia včasné konzultácie so zástupcami obchodu o legislatívnych návrhoch a postupoch týkajúcich sa otázok ciel a obchodu;

c)zavedú nové alebo zmenené právne predpisy a postupy tak, aby obchodníci sa mohli dobre pripraviť na ich dodržiavanie;

d)zverejnia relevantné oznámenia administratívnej povahy vrátane požiadaviek orgánov a postupov pre vstup tovaru, pracovného času a prevádzkových postupov colných úradov v prístavoch a na hraničných priechodoch, ako aj kontaktné miesta, kde možno adresovať žiadosti o informácie;

e)posilnia spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi a príslušnými orgánmi prostredníctvom využívania nie svojvoľných a verejne dostupných postupov, ako sú memorandá o porozumení založené na memorandách uverejnených WCO;

f)zabezpečia, aby ich príslušné colné a súvisiace požiadavky a postupy naďalej spĺňali potreby obchodnej komunity, riadili sa najlepšími postupmi a pokiaľ možno čo najmenej obmedzovali obchod.

ČLÁNOK 27

Prechodné ustanovenia

1.Vzhľadom na potrebu posilniť kapacity partnerských štátov EAC týkajúce sa uľahčenia v oblasti ciel a obchodu a bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky v rámci WTO, sa zmluvné strany dohodli, že partnerské štáty EAC využijú prechodné obdobie piatich (5) rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, aby mohli splniť záväzky vyplývajúce z článkov 23, 24 a 25.

2.Toto prechodné obdobie sa môže predĺžiť na základe povolenia Rady pre DHP.

ČLÁNOK 28

Harmonizácia colných noriem na regionálnej úrovni

Zmluvné strany uznávajú dôležitosť konsolidácie harmonizácie colných noriem a opatrení na uľahčenie obchodu na regionálnej úrovni vrátane, v prípade potreby, začatia reforiem týkajúcich sa uľahčenia v oblasti ciel a obchodu.

ČLÁNOK 29

Osobitný výbor pre uľahčenia v oblasti ciel a obchodu

1.Zmluvné strany týmto zriaďujú Osobitný výbor pre uľahčenia v oblasti ciel a obchodu pozostávajúci zo zástupcov strán, ktorý:

a)sa stretáva v stanovenom termíne a s programom stretnutí, na ktorom sa zmluvné strany vopred dohodnú;

b)má striedavé predsedníctvo vykonávané jednou zo zmluvných strán;

c)podáva správy Rade pre DHP.

2.Medzi úlohy Osobitného výrobu pre uľahčenia v oblasti ciel a obchodu patrí:

a)monitorovať vykonávanie a správu tejto hlavy a protokolu o pravidlách pôvodu;

b)poskytovať fórum pre konzultáciu a diskusiu o všetkých otázkach týkajúcich sa ciel vrátane pravidiel pôvodu, všeobecných colných postupov, colného hodnotenia, colnej klasifikácie, tranzitu a vzájomnej správnej spolupráce v colných záležitostiach;

c)posilniť spoluprácu týkajúcu sa vytvárania, uplatňovania a presadzovania pravidiel pôvodu a súvisiacich colných postupov, všeobecných colných postupov a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach;

d)posilňovať spoluprácu, pokiaľ ide o budovanie kapacít a technickú pomoc;

e)všetky ďalšie záležitosti, na ktorých sa s ohľadom na túto hlavu zmluvné strany dohodnú.

HLAVA IV: SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OPATRENIA

ČLÁNOK 30

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „Dohoda WTO o SFS“).

2.Na účely tejto hlavy, pokiaľ nie je stanovené inak, sa uplatňujú pojmy Dohody WTO o SFS, Komisie pre Codex Alimentarius, Svetovej organizácie pre zdravie zvierat a Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín.

ČLÁNOK 31

Ciele

Ciele v oblasti uplatňovania sanitárnych a fytosanitárnych opatrení sú:

a)uľahčiť medziregionálny a vnútroregionálny obchod zmluvných strán a súčasne chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín alebo života v súlade s Dohodou WTO o SFS;

b)riešiť problémy vyplývajúce z SFS opatrení týkajúcich sa schválených prioritných odvetví a výrobkov náležite zohľadňujúc regionálnu integráciu;

c)zaviesť postupy a modality s cieľom uľahčiť spoluprácu v sanitárnych a fytosanitárnych záležitostiach;

d)zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o SFS opatrenia týkajúce sa obchodu medzi zmluvnými stranami a v rámci zmluvných strán;

e)podporovať vnútroregionálnu harmonizáciu opatrení s medzinárodnými normami v súlade s Dohodou WTO o SFS a vyvíjať náležité politiky, legislatívne, regulačné a inštitucionálne rámce v partnerských štátoch EAC;

f)posilniť efektívnu účasť partnerských štátov EAC v Komisii pre Codex Alimentarius, Svetovej organizácii pre zdravie zvierat a Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín;

g)podporovať konzultácie a výmeny medzi partnerskými štátmi EAC a inštitúciami EÚ a laboratóriami;

h)uľahčiť rozvoj kapacít pre vytváranie a vykonávanie regionálnych a vnútroštátnych noriem v súlade s medzinárodnými požiadavkami s cieľom uľahčiť regionálnu integráciu;

i)vytvoriť a posilniť kapacity partnerských štátov EAC na vykonávanie a monitorovanie SFS opatrení v súlade s ustanoveniami hlavy VI časti V o hospodárskej a rozvojovej spolupráci a

j)podporovať transfer technológií.

ČLÁNOK 32

Práva a povinnosti

1.Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z medzinárodných
zmlúv a dohôd týkajúcich sa tejto hlavy, ktorej sú zmluvnou stranou.

2.Každá zmluvná strana:

a)má zvrchované právo vykonávať sanitárne a fytosanitárne opatrenia za predpokladu, že takéto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami Dohody WTO o SFS;

b)konzultuje s druhou zmluvnou stranou pred zavedením akéhokoľvek nového SFS opatrenia prostredníctvom mechanizmov oznamovania stanovených v Dohode WTO o SFS a v prípade potreby prostredníctvom kontaktných miest zmluvných strán;

c)podporuje druhú zmluvnú stranu pri zhromažďovaní informácií potrebných na prijatie informovaných rozhodnutí;

d)podporuje prepojenia, spoločné podniky, spoločný výskum a vývoj medzi partnerskými štátmi EAC a inštitúciami EÚ a laboratóriami.

ČLÁNOK 33

Vedecké zdôvodnenie opatrení

S výhradou ustanovení tejto hlavy zmluvné strany zabezpečia, že zavedenie, zmena alebo úprava akéhokoľvek SFS opatrenia na svojom území musia byť založené na vedeckých zdôvodneniach a v súlade s Dohodou WTO o SFS.

ČLÁNOK 34

Harmonizácia

1.Zmluvné strany sa zamerajú na to, aby dosiahli harmonizáciu príslušných pravidiel a postupov pre vypracovanie SFS opatrení vrátane inšpekčných, skúšobných a osvedčovacích postupov v súlade s Dohodou WTO o SFS.

2.Výbor vysokých úradníkov vypracuje modality s cieľom riešiť a monitorovať tento proces harmonizácie.

ČLÁNOK 35

Rovnocennosť

Zmluvné strany uplatňujú zásady rovnocennosti v súlade s ustanoveniami Dohody WTO o SFS. Na tento účel každá zmluvná strana umožní na požiadanie primeraný prístup potrebný na inšpekciu, testovanie a iné príslušné postupy.

ČLÁNOK 36

Vymedzovanie zón a kompartmentalizácia

Zmluvné strany uznávajú, a to od prípadu k prípadu, určené oblastí, ktoré sú bez škodcov alebo chorôb, alebo oblasti s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb ako možné zdroje rastlinných a živočíšnych výrobkov, berúc do úvahy ustanovenia článku 6 Dohody WTO o SFS.

ČLÁNOK 37

Oznámenie, vyšetrovanie a transparentnosť

1.Zmluvné strany sú transparentné pri uplatňovaní SFS opatrení v súlade s dohodou WTO o SFS.

2.Zmluvné strany uznávajú význam účinného mechanizmu na konzultácie, oznamovanie a výmenu informácií, pokiaľ ide o SFS opatrenia, v súlade s Dohodou WTO o SFS.

3.Dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách svojich SFS dovozných požiadaviek, ktoré môžu ovplyvniť obchod spadajúci do oblasti pôsobnosti tejto hlavy. Zmluvné strany sa takisto zaväzujú zaviesť mechanizmy na výmenu takýchto informácií.

ČLÁNOK 38

Posudzovanie zhody

Zmluvné strany sa na účely zabezpečenia súladu s SFS normami dohodli na postupoch posudzovania zhody.

ČLÁNOK 39

Výmena informácií a transparentnosť obchodných podmienok

Spolupráca zahŕňa:

1.spoločné využívanie informácií a konzultácie o zmenách SFS opatrení, ktoré môžu ovplyvniť výrobky, ktoré sú pre vývoz ktorejkoľvek zmluvnej strany dôležité,

2.výmenu informácií o ďalších oblastiach, ktoré môžu byť relevantné pre obchodné vzťahy zmluvných strán, a to aj prostredníctvom rýchlych varovaní, vedeckých stanovísk a podujatí na základe osobitnej žiadosti,

3.oznámenie vopred s cieľom zabezpečiť, aby partnerské štáty EAC boli informované o nových SFS opatreniach, ktoré môžu ovplyvniť vývoz z EAC do EÚ. Tento systém sa zakladá na jestvujúcich mechanizmoch podľa záväzkov vyplývajúcich z členstva vo WTO, najmä článku 7 Dohody WTO o SFS,

4.podporu transparentnosti pokiaľ ide o odber vzoriek, analýzu a opatrenia po úradných kontrolách krmív a potravín ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 40

Príslušné orgány

1.Príslušnými SFS orgánmi zmluvných strán sú príslušné orgány partnerských štátov EAC a EÚ pre vykonávanie opatrení uvedených v tejto hlave.

2.Príslušné orgány uvedené v odseku 1 majú úlohy, ktoré im boli zverené v rámci Dohody WTO o SFS.

3.Strany sa navzájom informujú o príslušných orgánoch uvedených v odseku 1 a akýchkoľvek ich zmenách.

HLAVA V: NORMY, TECHNICKÉ PREDPISY A POSUDZOVANIE ZHODY

ČLÁNOK 41

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na prípravu, prijímanie a uplatňovanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody podľa Dohody WTO o technických prekážkach obchodu (ďalej len „Dohoda WTO o TBT“).

2.Na účely tejto hlavy sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v Dohode WTO o TBT.

ČLÁNOK 42

Práva a povinnosti

1.Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje práva a povinnosti podľa Dohody WTO o TBT, pričom berú do úvahy práva a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd, ktorých partnerské štáty EAC a EÚ alebo jej členské štáty sú zmluvnými stranami, vrátane tých, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a biodiverzity.

2.Zmluvné strany zabezpečia, aby sa technické predpisy nepripravovali, neprijímali alebo neuplatňovali s úmyslom alebo účinkom vytvoriť zbytočné prekážky obchodu medzi nimi, v súlade s ustanoveniami Dohody WTO o TBT.

ČLÁNOK 43

Dohody o vzájomnom uznávaní

Zmluvné strany môžu dojednať dohody o vzájomnom uznávaní v oblastiach spoločného hospodárskeho záujmu.

ČLÁNOK 44

Transparentnosť a oznamovanie

1.Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky týkajúce sa oznamovania a využívania informácií o technických predpisoch, normách a postupoch posudzovania zhody, ako sú stanovené v Dohode WTO o TBT.

2.Zmluvné strany si vymieňajú informácie o otázkach, ktoré by prípadne mohli byť relevantné pre ich obchodné vzťahy, a to aj prostredníctvom rýchleho varovania, vedeckých stanovísk a podujatí organizovaných miestami na predkladanie žiadostí.

3.Zmluvné strany môžu nadviazať spoluprácu aj v rámci vytvárania a prevádzky miest na predkladanie žiadostí, ako aj v rámci vytvárania spoločných databáz.

ČLÁNOK 45

Harmonizácia

Zmluvné strany sa budú usilovať harmonizovať svoje normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody.

ČLÁNOK 46

Posudzovanie zhody

1.Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky týkajúce sa posudzovania zhody v súlade s Dohodou WTO o TBT.

2.Zmluvné strany môžu zvážiť, pričom zohľadnia rozsah zosúladenia svojich technických predpisov, noriem a posudzovanie zhody infraštruktúry, rokovanie o dohodách o vzájomnom uznávaní postupov posudzovania zhody.

ČLÁNOK 47

Technické regulačné orgány

1.Regulačné orgány partnerských štátov EAC sú príslušné orgány v partnerských štátoch EAC na vykonávanie opatrení uvedených v tejto hlave, ktoré majú zodpovednosť a právomoc zabezpečiť alebo dohliadať nad vykonávaním normalizácie, metrológie, akreditácie a posudzovania zhody.

2.Orgán zodpovedný v EÚ za vykonávanie tejto hlavy je Európska komisia.

3.Partnerské štáty EAC oznámia EÚ v súlade s touto dohodou svoje príslušné technické regulačné orgány.

HLAVA VI: OPATRENIA NA OCHRANU OBCHODU

ČLÁNOK 48

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

1.S výhradou ustanovení tohto článku žiadna časť tejto dohody nebráni EÚ alebo partnerským štátom EAC prijať, či už individuálne alebo spoločne, antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenia v súlade s príslušnými dohodami WTO. Na účely tohto článku sa pôvod stanoví v súlade s nepreferenčnými pravidlami pôvodu zmluvných strán.

2.Pred uložením konečných antidumpingových alebo vyrovnávacích ciel v súvislosti s výrobkami, ktoré sa dovážajú z niektorej zo zmluvných strán, zmluvné strany zvážia možnosť konštruktívnych nápravných opatrení stanovených v príslušných dohodách WTO.

3.Ak niektorá zo zmluvných strán uloží antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenie, súdne preskúmanie vrátane fázy odvolaní sa uskutoční v rámci jedného fóra.

4.Ak je možné uložiť antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenie na regionálnom a vnútroštátnom základe, zmluvné strany zabezpečia v náležitých prípadoch, aby takéto opatrenia neboli simultánne uplatňované na rovnaký výrobok regionálnymi orgánmi na jednej strane a vnútroštátnymi orgánmi na druhej strane.

5.Ktorákoľvek zmluvná strana pred začatím akéhokoľvek prešetrovania oznámi vyvážajúcej zmluvnej strane prijatie náležite zdokumentovaného podnetu.

6.Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú vo všetkých vyšetrovaniach, ktoré sa začnú po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

7.Pravidlá WTO o urovnávaní sporov sa uplatňujú na všetky spory týkajúce sa antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení.

ČLÁNOK 49

Mnohostranné ochranné opatrenia

1.S výhradou ustanovení tohto článku žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni partnerským štátom EAC a EÚ prijať opatrenia v súlade s článkom XIX dohody GATT z roku 1994, Dohodou WTO o ochranných opatreniach a článkom 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve priloženej k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marakéši (ďalej len „Dohoda WTO o poľnohospodárstve“). Na účely tohto článku sa pôvod stanoví v súlade s nepreferenčnými pravidlami pôvodu zmluvných strán.

2.Bez ohľadu na odsek 1 vzhľadom na celkové rozvojové ciele tejto dohody a nepatrnú veľkosť hospodárstiev partnerských štátov EAC Európska únia neuplatňuje na dovoz z akéhokoľvek partnerského štátu EAC žiadne opatrenia prijaté podľa článku XIX dohody GATT z roku 1994, Dohody WTO o ochranných opatreniach a článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

3.Ustanovenia odseku 2 sa uplatňujú na obdobie päť (5) rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody. Najneskôr stodvadsať (120) dní pred ukončením tohto obdobia Výbor pre DHP preskúma fungovanie týchto ustanovení z hľadiska rozvojových potrieb partnerských štátov EAC s cieľom stanoviť, či je potrebné predĺžiť ich uplatňovanie na ďalšie obdobie.

4.Ustanovenia odseku 1 podliehajú Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov.

ČLÁNOK 50

Dvojstranné ochranné opatrenia

1.Po preskúmaní alternatívnych riešení môže zmluvná strana uplatniť ochranné opatrenia obmedzeného trvania, ktoré sa líšia od ustanovení článkov 10 a 11, za podmienok stanovených v tomto článku a v súlade s postupmi v ňom uvedenými.

2.Ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 sa môžu prijať, ak sa výrobok s pôvodom v jednej zmluvnej strane dováža na územie druhej zmluvnej strany v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť:

a)na území dovážajúcej zmluvnej strany vážnu ujmu domácemu odvetviu vyrábajúcemu podobné alebo priamo konkurujúce výrobky, alebo

b)narušenia v hospodárskom odvetví najmä tam, kde tieto narušenia spôsobujú značné sociálne problémy alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie dovážajúcej zmluvnej strany, alebo

c)narušenia na trhoch s podobnými alebo priamo konkurujúcimi poľnohospodárskymi výrobkami 2 alebo v rámci mechanizmov regulujúcich tieto trhy.

3.Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku nepôjdu nad rámec toho, čo je potrebné na nápravu vážnej ujmy alebo narušení vymedzených v odsekoch 2 a 5 písm. b) alebo na ich zabránenie. Tieto ochranné opatrenia dovážajúcej zmluvnej strany môžu pozostávať len z jedného alebo viacerých týchto opatrení:

a)pozastavenie ďalšieho znižovania úrovne dovozného cla na dotknutý výrobok, ako sa stanovuje v tejto dohode;

b)zvýšenie cla na dotknutý výrobok na úroveň, ktorá nepresahuje clo uplatňované na ostatných členov WTO, a

c)zavedenie colných kvót na dotknutý výrobok.

4.Európska únia môže prijať opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia obmedzené na dotknutý región alebo regióny v súlade s postupmi stanovenými v odsekoch 6 až 9 bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, ak sa akýkoľvek výrobok s pôvodom v partnerských štátoch EAC dováža v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že spôsobia jednému alebo viacerým najvzdialenejším regiónom EÚ jednu zo situácií uvedených v odseku 2.

5.a)Partnerské štáty EAC môžu prijať opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia obmedzené na svoje územie v súlade s postupmi stanovenými v odsekoch 6 až 9 bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, ak sa dováža akýkoľvek výrobok s pôvodom v EÚ v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že spôsobia partnerským štátom EAC jednu zo situácií uvedených v odseku 2.

b)Partnerské štáty EAC môžu prijať ochranné opatrenia v súlade s postupmi stanovenými v odsekoch 6 až 9, ak sa v dôsledku zníženia ciel na jeho územie dováža výrobok s pôvodom EÚ v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú narušenia, alebo hrozí, že ich spôsobia, nerozvinutému odvetviu vyrábajúcemu podobné alebo priamo konkurujúce výrobky. Toto ustanovenie je uplatniteľné iba na obdobie desiatich (10) rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Toto obdobie môže byť predĺžené Výborom pre DHP na obdobie maximálne piatich (5) rokov.

6.a)Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa zachovajú len na také obdobie, ktoré môže byť potrebné na zabránenie vážnej ujme alebo narušeniam vymedzeným v odsekoch 2, 4 a 5 alebo na ich nápravu.

b)Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa neuplatňujú na obdobie dlhšie ako dva (2) roky. Ak okolnosti odôvodňujúce uloženie ochranných opatrení pretrvávajú, môžu sa tieto opatrenia predĺžiť na ďalšie obdobie, a to najviac na dva (2) roky. Ak však partnerské štáty EAC uplatňujú ochranné opatrenie alebo ak EÚ uplatňuje opatrenie obmedzené na územie jedného alebo viacerých z jej najvzdialenejších regiónov, takéto opatrenie sa môže uplatňovať na obdobie nepresahujúce štyri (4) roky a ak okolnosti oprávňujúce uloženie ochranných opatrení pretrvávajú, tieto opatrenia môžu byť predĺžené na ďalšie štyri (4) roky.

c)V ochranných opatreniach uvedených v tomto článku prijatých na dlhšie ako jeden (1) rok sú obsiahnuté jednoznačné prvky postupne vedúce k ich zrušeniu najneskôr do konca stanoveného obdobia.

d)Žiadne ochranné opatrenie uvedené v tomto článku sa neuplatňuje na dovoz výrobku, ktorý predtým podliehal takémuto opatreniu, počas obdobia aspoň jedného (1) roka od uplynutia platnosti tohto opatrenia.

7.Na vykonávanie uvedených odsekov sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)Ak sa zmluvná strana domnieva, že existuje jedna z okolností uvedených v odsekoch 2, 4 a/alebo 5, okamžite túto záležitosť oznámi Výboru vysokých úradníkov na účely jej preskúmania;

b)Výbor vysokých úradníkov môže predložiť akékoľvek odporúčanie potrebné na nápravu vzniknutých okolností. Ak Výbor vysokých úradníkov nepredloží žiadne odporúčanie zamerané na nápravu daných okolností alebo ak sa do tridsiatich (30) dní odo dňa oznámenia danej záležitosti Výboru vysokých úradníkov nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, dovážajúca zmluvná strana môže v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na nápravu daných okolností;

c)Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia stanoveného v tomto článku alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 8 tohto článku, partnerské štáty EAC čo najskôr poskytnú Výboru vysokých úradníkov všetky relevantné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre dotknuté zmluvné strany.

d)Pri výbere ochranných opatrení podľa tohto článku sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody;

e)Akékoľvek ochranné opatrenie prijaté podľa tohto článku sa bezodkladne písomne oznámi Výboru vysokých úradníkov a je predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu, a to najmä s cieľom vypracovať časový harmonogram na jeho zrušenie hneď, ako to okolnosti umožnia.

8.Ak si výnimočné okolnosti vyžadujú okamžité kroky, dotknutá dovážajúca zmluvná strana môže predbežne prijať opatrenia stanovené v odsekoch 3, 4 a/alebo 5 bez toho, aby dodržala požiadavky stanovené v odseku 7. Tieto opatrenia sa môžu prijať najviac na obdobie stoosemdesiat (180) dní, ak opatrenia prijala EÚ, a na dvesto (200) dní, ak opatrenia prijali partnerské štáty EAC, alebo ak sú opatrenia prijaté EÚ obmedzené na územie jedného alebo viacerých jej najvzdialenejších regiónov. Trvanie každého takéhoto predbežného opatrenia sa započíta ako časť počiatočného obdobia a každého predĺženia uvedeného v odseku 6. Pri prijímaní takýchto predbežných opatrení sa zoberie do úvahy záujem všetkých zúčastnených zmluvných strán vrátane ich úrovne rozvoja. Dotknutá dovážajúca zmluvná strana informuje druhú dotknutú zmluvnú stranu a okamžite túto záležitosť oznámi Výboru vysokých úradníkov na účely jej preskúmania.

9.Ak dovážajúca zmluvná strana podrobí dovoz výrobku administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o vývoji obchodných tokov, ktoré by mohli spôsobiť problémy uvedené v tomto článku, bezodkladne o tom informuje Výbor vysokých úradníkov.

10.Ani jedna strana sa nebude odvolávať na Dohodu o založení WTO s cieľom zabrániť druhej zmluvnej strane, aby prijala ochranné opatrenia v súlade s týmto článkom.

ČASŤ III RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

HLAVA I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 51

Rozsah pôsobnosti a zásady

1.Spolupráca v oblasti obchodu a rozvoja rybného hospodárstva sa vzťahuje na morský a vnútrozemský rybolov a akvakultúru.

2.Zmluvné strany uznávajú, že rybné hospodárstvo predstavuje kľúčový hospodársky zdroj partnerských štátov EAC, výrazne prispieva do hospodárstiev partnerských štátov EAC a má obrovský potenciál pre regionálny hospodársky rozvoj a znižovanie chudoby v budúcnosti. Je to aj dôležitý zdroj potravy a devíz.

3.Zmluvné strany takisto uznávajú, že zdroje rybného hospodárstva sú dôležitým predmetom záujmu EÚ a partnerských štátov EAC, a dohodli sa na spolupráci v záujme udržateľného rozvoja a riadenia sektora rybného hospodárstva vo svojom spoločnom záujme, pričom zohľadnia hospodárske, environmentálne a sociálne vplyvy.

4.Zmluvné strany sa dohodli, že primeranou stratégiou podpory hospodárskeho rastu sektora rybného hospodárstva a posilnenia jeho prínosu do hospodárstva partnerských štátov EAC, pri zohľadnení jej dlhodobej udržateľnosti, je rozšírenie činností zameraných na zvýšenie pridanej hodnoty v tomto sektore.

ČLÁNOK 52

Zásady spolupráce

1.Zásady spolupráce v oblasti rybného hospodárstva zahŕňajú:

a)podporu rozvoja a posilnenia regionálnej integrácie;

b)zachovanie acquis Dohody z Cotonou;

c)poskytovanie osobitného a diferencovaného zaobchádzania;

d)zohľadnenie najlepších dostupných vedeckých informácií, pokiaľ ide o posúdenie zdrojov a ich riadenie;

e)zabezpečenie fungovania monitorovacieho systému environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov v partnerských štátoch EAC;

f)zabezpečenie súladu s existujúcim vnútroštátnym právom a príslušnými medzinárodnými nástrojmi vrátane Dohovoru OSN o morskom práve (ďalej len „UNCLOS“), regionálnych a subregionálnych dohôd;

g)zabezpečenie zachovania a prioritného zohľadnenia osobitných potrieb drobného rybolovu a rybolovu na vlastnú spotrebu.

2.Tieto základné zásady by mali prispieť k udržateľnému a zodpovednému rozvoju živých vnútrozemských a morských zdrojov, akvakultúry a k optimalizácii prínosov tohto odvetvia pre súčasné a budúce generácie prostredníctvom zvýšenia investícií, budovania kapacít a lepšieho prístupu na trh.

3.Zmluvné strany spolupracujú s cieľom zabezpečiť poskytovanie finančnej a inej podpory na zlepšenie konkurencieschopnosti a výrobnej kapacity spracovateľských závodov, diverzifikáciu rybného hospodárstva, ako aj rozvoj a skvalitnenie prístavných zariadení v partnerských štátoch EAC.

4.Podrobné oblasti spolupráce sú určené v hlave IV časti V tejto dohody.

HLAVA II: MORSKÝ RYBOLOV

ČLÁNOK 53

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na využívanie, ochranu a riadenie zdrojov morského rybolovu s cieľom optimalizovať prínosy rybolovu pre partnerské štáty EAC prostredníctvom investícií, budovania kapacít a lepšieho prístupu na trh.

2.Ciele spolupráce sú:

a)podporovať udržateľný rozvoj a riadenie rybného hospodárstva;

b)posilniť spoluprácu s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie a riadenie zdrojov rybolovu ako pevného základu regionálnej integrácie, keďže transzonálne a migrujúce druhy sú spoločné pre pobrežné partnerské štáty EAC a keďže žiadny partnerský štát EAC nemá kapacity na zabezpečenie udržateľnosti zdroja;

c)zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie prínosov plynúcich z odvetvia rybného hospodárstva;

d)zabezpečiť účinné monitorovanie, kontrolu a dohľad, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu;

e)podporovať účinné využívanie, ochranu a riadenie živých morských zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne a vo vodách, ktoré na základe medzinárodných nástrojov vrátane UNCLOS patria do jurisdikcie partnerských štátov EAC, v záujme spoločného sociálneho a hospodárskeho prínosu pre zmluvné strany;

f)podporovať a rozvíjať regionálny a medzinárodný obchod vychádzajúci z najlepších postupov;

g)vytvoriť prostredie, vrátane infraštruktúry a budovania kapacít, umožňujúce partnerským štátom EAC vyrovnať sa s prísnymi požiadavkami trhu pre priemyselný ako aj maloobjemový pobrežný rybolov;

h)podporovať vnútroštátne a regionálne politiky zamerané na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti odvetvia rybného hospodárstva a

i)budovať prepojenia s inými hospodárskymi odvetviami.

ČLÁNOK 54

Otázky riadenia a ochrany rybného hospodárstva

1.Pri stanovovaní úrovní udržateľného úlovku, kapacity rybolovu a iných stratégií riadenia sa uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti s cieľom predísť neželateľným dôsledkom ako je preťaženie kapacít a nadmerný rybolov, ako aj neželateľnému vplyvu na ekosystémy a drobný rybolov, alebo ich odstrániť.

2.Každý partnerský štát EAC môže prijať primerané opatrenia vrátane sezónnych obmedzení a obmedzení týkajúcich sa vybavenia s cieľom chrániť svoje teritoriálne vody a zabezpečiť trvalú udržateľnosť drobného a pobrežného rybolovu.

3.Zmluvné strany podporujú členstvo všetkých príslušných partnerských štátov EAC v Komisii pre tuniaky Indického oceánu (ďalej len „IOTC“) a iných relevantných rybárskych organizáciách. Príslušné partnerské štáty EAC spolu s EÚ koordinujú svoju činnosť, aby sa zabezpečilo riadenie a ochrana všetkých druhov rýb vrátane zdrojov tuniakov a tuniakovitých rýb a uľahčil vedecký výskum v danej oblasti.

4.Ak príslušný vnútroštátny riadiaci orgán nemá dostatočné vedecké dôkazy, aby stanovil obmedzenia a cieľové úrovne udržateľného úlovku vo výhradnej hospodárskej zóne partnerských štátov EAC, zmluvné strany po porade s príslušným vnútroštátnym orgánom a spolu s IOTC, a v náležitých prípadoch s inými regionálnymi rybárskymi organizáciami, podporia takúto vedeckú analýzu.

5.Zmluvné strany sa dohodli, že prijmú primerané opatrenia v prípade, že zvýšené úsilie má za následok úrovne úlovku presahujúce cieľovú udržateľnú úroveň stanovenú príslušným vnútroštátnym orgánom.

6.V záujme ochrany a riadenia transzonálnych druhov a druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti EÚ a partnerské štáty EAC zabezpečia, aby plavidlá, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, dodržiavali príslušné celoštátne, regionálne a subregionálne opatrenia riadenia rybného hospodárstva a príslušné vnútroštátne zákony a predpisy.

ČLÁNOK 55

Správa lodí a opatrenia pri spracovaní úlovku

1.Uplatní sa správa lodí a opatrenia pri spracovaní úlovku podľa IOTC a akýchkoľvek iných príslušných regionálnych rybárskych organizácií. Partnerské štáty EAC a EÚ stanovia minimálne podmienky, pokiaľ ide o monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi plavidlami EÚ plaviacimi sa vo vodách partnerských štátov EAC, ktoré by mali zahŕňať:

a)Pre všetky partnerské štáty EAC sa zavedie systém monitorovania plavidiel (ďalej len „VMS“) a všetky partnerské štáty EAC budú používať kompatibilný VMS. Tým partnerským štátom EAC, ktoré VMS nemajú, EÚ pomôže zaviesť kompatibilný VMS.

b)Okrem povinného kompatibilného VMS všetky pobrežné partnerské štáty EAC spolu s EÚ vyvinú ďalšie mechanizmy na zabezpečenie účinného monitorovania, kontroly a dohľadu a EÚ podporí partnerské štáty EAC pri zavedení takéhoto dohodnutého systému a pomôže pri jeho vykonávaní.

c)Európska únia a partnerské štáty EAC majú právo umiestňovať pozorovateľov vo vnútroštátnych alebo medzinárodných vodách, pričom však postupy týkajúce sa využitia pozorovateľov musia byť jasne stanovené. Pozorovateľov platia národné vlády, všetky palubné náklady však platí vlastník lode. Európska únia znáša náklady na odbornú prípravu pozorovateľov.

d)V celom regióne sa vypracujú a budú používať spoločné systémy podávania správ o rybolove, pričom sa stanovia minimálne podmienky, ktoré musia byť pri takomto podávaní správ splnené.

e)Všetky plavidlá, ktoré vykladajú alebo prekladajú svoj úlovok v partnerskom štáte EAC, tak robia v prístavoch alebo vo vonkajších prístavných oblastiach. Na mori sa nepovolí žiadna prekládka s výnimkou osobitných prípadov a za osobitných podmienok stanovených príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva (ďalej len „RFMO“). Zmluvné strany spolupracujú na rozvoji a modernizácii vykladacej alebo prekladacej infraštruktúry v prístavoch partnerských štátov EAC vrátane rozvojových kapacít pre rybacie produkty.

f)Podávanie správ o častiach úlovku vyhodených späť do mora je povinné. Prioritou by malo byť, aby sa predchádzalo vyhadzovaniu častí úlovku späť do mora používaním metód selektívneho rybolovu v súlade so zásadami IOTC a príslušných regionálnych rybárskych organizácií. Pokiaľ je to možné, vedľajší úlovok sa prinesie na pevninu.

2.Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri príprave a vykonávaní celoštátnych/regionálnych programov odbornej prípravy pre štátnych príslušníkov EAC s cieľom uľahčiť ich účinné zapojenie do rybného hospodárstva. Ak EÚ uzavrela dvojstrannú dohodu o rybnom hospodárstve, podporí sa zamestnávanie štátnych príslušníkov partnerských štátov EAC. Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne uplatňuje na námorníkov nalodených na palubu európskych plavidiel.

3.Zmluvné strany sa usilujú postupovať koordinovane s cieľom zlepšiť spôsoby, ako predísť nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu, odradiť od neho a odstrániť ho, a na tento účel prijmú primerané opatrenia. Rybárske plavidlá vykonávajúce nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov by mali byť zabavené a vlastníci by mali byť stíhaní príslušnými orgánmi. Nemalo by sa im dovoliť opäť loviť ryby vo vodách dotknutých partnerských štátov EAC, pokiaľ vopred nezískajú povolenie od štátu, pod ktorého vlajkou plávajú, a od dotknutých partnerských štátov EAC, a v náležitom prípade od príslušnej RFMO.

HLAVA III: VNÚTROZEMSKÝ RYBOLOV A ROZVOJ AKVAKULTÚRY

ČLÁNOK 56

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na vnútrozemský rybolov, rozvoj pobrežných oblastí a akvakultúry v partnerských štátoch EAC, pokiaľ ide o budovanie kapacít, prenos technológie, SFS normy, investície a financovanie investícií, ochranu životného prostredia, ako aj právne a regulačné rámce.

2.Cieľmi spolupráce v oblasti vnútrozemského rybolovu a rozvoja akvakultúry sú podpora udržateľného využívania zdrojov vnútrozemského rybolovu, posilnenie produkcie akvakultúry, odstránenie obmedzení na strane ponuky, zlepšenie kvality rýb a rybacích produktov s cieľom splniť medzinárodné SFS normy, zlepšenie prístupu na trh EÚ, riešenie vnútroregionálnych prekážok obchodu, prilákanie kapitálu a investícií do tohto odvetvia, budovanie kapacít a posilnenie prístupu k finančnej podpore pre súkromných investorov pre oblasť vnútrozemského rybolovu a rozvoja akvakultúry.

ČASŤ IV: POĽNOHOSPODÁRSTVO

ČLÁNOK 57

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.Ustanovenia tejto časti sa uplatňujú na plodiny a hospodárske zvieratá vrátane hospodársky významného hmyzu.

2.Na účely tejto časti a hlavy II časti V sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)poľnohospodárstvo zahŕňa plodiny, hospodárske zvieratá a hospodársky významný hmyz.

b)poľnohospodárske výrobky sú tie výrobky, ktoré sú zahrnuté v prílohe I k Dohode WTO o poľnohospodárstve;

c)financovanie poľnohospodárstva je poskytovanie finančných zdrojov na podporu činností súvisiacich s poľnohospodárstvom pozdĺž celého hodnotového reťazca, ako sú dodávky na vstupe, poľnohospodárske služby, výroba, skladovanie, distribúcia, spracovanie výrobku a marketing;

d)poľnohospodárske vstupy sú všetky látky alebo materiály, nástroje a prístroje používané pri výrobe a manipulácii s poľnohospodárskymi výrobkami;

e)technológia udržateľného poľnohospodárstva je technológia navrhovaná s osobitným prihliadnutím na jej environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy;

f)potravinová a výživová bezpečnosť znamená, že všetci ľudia majú neustále fyzický a ekonomický prístup k bezpečným, dostatočným a výživným potravinám pre uspokojenia svojich potrieb pre produktívny a zdravý život;

g)zabezpečenie živobytia sa vymedzuje ako dostatočný a udržateľný prístup k príjmu a zdrojom na uspokojenie základných potrieb spravodlivým spôsobom (vrátane dostatočného prístupu k potravinám, pitnej vode, zdravotníckym zariadeniam, vzdelávacím možnostiam, bývaniu a času pre účasť na dianí spoločenstva a sociálnu integráciu);

h)prírodná katastrofa je následok prírodných katastrof, napr. sucha, zemetrasenia, zosuvu pôdy, sopečných výbuchov, povodní, škodcov a chorôb;

i)malí poľnohospodári sú výrobcovia s obmedzenými zdrojmi a vlastným malým pozemkom s rozlohou menej ako dva (2) hektáre a ktorých rozsah prevádzky je prinízky na prilákanie poskytovania služieb potrebných na výrazné zvýšenie produktivity a využitie trhových príležitostí;

j)udržateľný rozvoj v súvislosti s touto časťou zahŕňa riadenie a ochranu základne prírodných zdrojov pre hospodársky a sociálny rozvoj takým spôsobom, aby bol zameraný na uspokojenie ľudských potrieb súčasnej a budúcich generácií.

ČLÁNOK 58

Ciele

1.Zmluvné strany sa dohodli, že základným cieľom tejto časti je udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa na potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť živobytia, rozvoj vidieka a znižovanie chudoby v partnerských štátoch EAC.

2.Ciele tejto hlavy sú:

a)podporovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami s cieľom vytvárať bohatstvo a zlepšovať kvalitu života osôb zapojených do poľnohospodárskych činností zvýšenou výrobou, produktivitou a podielom na trhu;

b)zlepšiť potravinovú a výživovú bezpečnosť v partnerských štátoch EAC podporou zvyšovania pridanej hodnoty, produkcie, kvality, bezpečnosti, integrácie trhov, obchodu, dostupnosti a prístupnosti;

c)prispievať k poskytovaniu zárobkovej činnosti pozdĺž celého hodnotového reťazca modernizovaného poľnohospodárskeho odvetvia;

d)vytvoriť moderné a konkurencieschopné odvetvia závislé od poľnohospodárstva.

e)podporovať udržateľné využívanie a riadenie prírodných a kultúrnych zdrojov prostredníctvom rozvoja technológií šetrných k životnému prostrediu a udržateľných technológií, ktoré zlepšujú poľnohospodársku produktivitu;

f)prispievať ku konkurencieschopnosti podporou zvyšovania pridanej hodnoty v celom dodávateľskom reťazci s cieľom dosiahnuť prístup na trhy;

g)zlepšiť príjmy výrobcov rozvíjaním marketingu poľnohospodárskych výrobkov s posilnenou prínosnosťou na trhu;

h)uľahčiť prispôsobovanie poľnohospodárskeho odvetvia a vidieckeho hospodárstva, aby sa vysporiadali s globálnymi hospodárskymi zmenami;

i)zmobilizovať a zvýšiť ekonomickú výkonnosť malých poľnohospodárov budovaním kapacít poľnohospodárskych organizácií;

j)zlepšiť uľahčenie obchodu a trhu pre poľnohospodárske komodity s cieľom zvýšiť devízové príjmy;

k)zlepšiť infraštruktúru v partnerských štátoch EAC na posilnenie výroby, produktivity, marketingu a distribúcie poľnohospodárskych vstupov a výrobkov s osobitným dôrazom na skladovanie, klasifikáciu, manipuláciu, balenie a dopravu.

ČLÁNOK 59

Všeobecné zásady

1.Zmluvné strany uznávajú význam poľnohospodárstva v hospodárstvach partnerských štátov ako hlavného zdroja živobytia pre väčšinu obyvateľstva partnerských štátov EAC, hlavného faktora zabezpečovania potravinovej a výživovej bezpečnosti, odvetvia s najväčším potenciálom pre vysoký rast a pridanú hodnotu, ako aj zdroja výnosov z vývozu.

2.Vzhľadom na multifunkčnú úlohu poľnohospodárstva v hospodárstve partnerských štátov EAC sa zmluvné strany dohodli použiť komplexný prístup k poľnohospodárstvu ako základu pre udržateľný rozvoj.

3.Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri podpore udržateľného rastu v poľnohospodárskom odvetví berúc do úvahy jeho rôzne aspekty a rozmanitosť hospodárskych, sociálnych a environmentálnych charakteristík a rozvojových stratégií partnerských štátov EAC.

4.Zmluvné strany uznávajú, že hlbšia integrácia poľnohospodárskeho odvetvia v partnerských štátoch EAC prispeje k rozvoju vnútroregionálnych trhov a zvýši priestor pre investície a rozvoj súkromného sektora.

5.Zmluvné strany uznávajú význam podpory poľnohospodárskej výroby, podporu pridanej hodnoty poľnohospodárskeho obchodu a iniciatív rozvoja trhu prostredníctvom vhodných nástrojov a poskytovanie vhodného regulačného rámca s cieľom reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V tejto súvislosti sú zmluvné strany odhodlané spolupracovať, aby prilákali potrebné investície do partnerských štátov EAC.

6.Zmluvné strany sa dohodli, že poľnohospodárske priority, ktorými sa zaoberá táto časť, sú jednoznačne prepojené na regionálne zastrešujúci politický rámec pre potravinovú a výživovú bezpečnosť a znižovanie chudoby s cieľom zabezpečiť súlad a usmernenie regionálneho rozvojového programu.

ČLÁNOK 60

Všestranný dialóg

1.Zmluvné strany zriadia všestranný dialóg EAC-EÚ o politike poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „poľnohospodársky dialóg“) týkajúci sa všetkých záležitostí uvedených v tejto časti. Poľnohospodársky dialóg monitoruje pokrok pri vykonávaní tejto časti a poskytuje fórum pre výmenu skúseností a spoluprácu o príslušných vnútroštátnych poľnohospodárskych politikách zmluvných strán a najmä pre úlohu poľnohospodárstva v partnerských štátoch EAC pri zvyšovaní príjmov v poľnohospodárstve, potravinovej bezpečnosti, udržateľnom využívaní zdrojov, rozvoji vidieka a hospodárskom raste.

2.Poľnohospodársky dialóg bude prebiehať v rámci Výboru vysokých úradníkov zriadeného podľa článku 106.

3.Zmluvné strany stanovia pracovné postupy a modality poľnohospodárskeho dialógu na základe vzájomnej dohody.

ČLÁNOK 61

Regionálna integrácia

Zmluvné strany uznávajú, že integrácia poľnohospodárskeho odvetvia v partnerských štátoch EAC prispeje prostredníctvom postupného odstraňovania prekážok a ustanovenia primeraného regulačného a inštitucionálneho rámca, harmonizácie a zbližovania politík k prehĺbeniu procesu regionálnej integrácie a tým prispeje k rozvoju regionálnych trhov, ktoré zvýšia priestor pre investície a rozvoj súkromného sektora.

ČLÁNOK 62

Podporné politiky

Zmluvné strany uznávajú význam prijatia a vykonávania politík a inštitucionálnych reforiem s cieľom umožniť a uľahčiť dosiahnutie cieľov tejto časti.

ČLÁNOK 63

Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva

Zmluvné strany spolupracujú pri dosahovaní udržateľného rozvoja poľnohospodárstva s osobitným zreteľom na podporu zraniteľného vidieckeho obyvateľstva v partnerských štátoch EAC vo svetle meniacej svetovej výroby a štruktúr obchodu, ako aj vkusu a preferencií spotrebiteľov.

ČLÁNOK 64

Potravinová a výživová bezpečnosť

1.Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto dohody umožnia partnerským štátom EAC vykonávať účinné opatrenia na dosiahnutie potravinovej a výživovej bezpečnosti a udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, ako aj rozvíjať komerčné poľnohospodárske trhy v regióne s cieľom zabezpečiť potravinovú a výživovú bezpečnosť.

2.Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia prijaté podľa tejto časti sa zamerali na posilnenie potravinovej a výživovej bezpečnosti a zabránia prijímaniu opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie potravinovej a výživovej bezpečnosti na úrovni domácností, ako aj vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

ČLÁNOK 65

Riadenie hodnotového reťazca

Zmluvné strany sa dohodli vytvoriť regionálnu stratégiu na posilnenie dodávateľských kapacít v poľnohospodárstve, ako aj identifikáciu vysokohodnotných poľnohospodárskych pododvetví, v prípade ktorých požíva región konkurenčnú výhodu a využíva investície, ktoré môžu uľahčiť prechod od komparatívnych ku konkurenčným výhodám.

ČLÁNOK 66

Systémy včasného varovania

Zmluvné strany uznávajú potrebu vytvoriť, zlepšiť a posilniť informačné systémy v oblasti potravinovej bezpečnosti vrátane vnútroštátnych systémov včasného varovania, hodnotenia zraniteľnosti a monitorovacích systémov, ako aj implementovať opatrenia týkajúce sa budovania kapacít, a síce v súlade s jestvujúcimi medzinárodnými a regionálnymi mechanizmami.

ČLÁNOK 67

Technológia

Zmluvné strany uznávajú význam moderných a udržateľných poľnohospodárskych technológií a dohodli sa na rozvoji a podpore používania moderných poľnohospodárskych technológií, ktoré zahŕňajú:

a)udržateľné zavlažovacie a fertigačné technológie;

b)tkanivové kultúry a mikropropagáciu;

c)vylepšené osivá;

d)umelú insemináciu;

e)integrovanú ochranu proti škodcom;

f)balenie výrobkov;

g)spracovanie úlovku;

h)akreditované laboratóriá;

i)biotechnológie;

j)posudzovanie rizika a riadenie.

ČLÁNOK 68

Domáce politické opatrenia

1.Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti poľnohospodárskej podpory týkajúcej sa obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Na tento účel EÚ bude v rámci poľnohospodárskeho dialógu pravidelne podávať správy partnerským štátom EAC o právnom základe, forme a výške takejto podpory. Takéto informácie sa považujú za poskytnuté, ak ich zmluvné strany alebo osoby konajúce v ich mene sprístupnia na verejne prístupnom webovom sídle.

2.Európska únia neudelí vývozné subvencie všetkým poľnohospodárskym výrobkom do partnerských štátov EAC od nadobudnutia platnosti tejto dohody. Tento zákaz preskúma Výbor pre DHP po 48 mesiacoch.

3.Okrem toho Výbor vysokých úradníkov preskúma problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prístupom poľnohospodárskych výrobkov zmluvnej strany na trhy druhej zmluvnej strany. Tento výbor môže predkladať odporúčania Rade pre DHP v súlade s článkom 107.

ČLÁNOK 69

Výroba a marketing poľnohospodárskych komodít

1.Zmluvné strany uznávajú výzvy pre devízové príjmy, ktorým čelia partnerské štáty EAC v dôsledku ich závislosti od vývozu primárnych poľnohospodárskych komodít, ktoré sú vystavené veľkému kolísaniu cien a zhoršujúcich sa podmienok obchodovania.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)posilnia verejno-súkromné partnerstvo v oblasti investícií do výroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych komodít;

b)budú spolupracovať pri rozvoji kapacít s cieľom dosiahnuť prístup na okrajové segmenty trhov a uľahčiť dodržiavanie noriem na komoditných trhoch s cieľom splniť takéto požiadavky;

c)podporia diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a vývozných výrobkov v partnerských štátoch EAC;

d)zlepšia príjmy výrobcov rozvíjaním marketingu pridanej hodnoty poľnohospodárskych výrobkov na trhu.

ČLÁNOK 70

Monitorovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že Rada pre DHP preskúmava a monitoruje vykonávanie ich záväzkov podľa tejto dohody. Rada pre DHP zabezpečí účinný dohľad nad plnením záväzkov prostredníctvom zabezpečenia transparentnosti a poskytne príležitosť posúdiť prínos týchto záväzkov k dlhodobému cieľu stanoviť spravodlivý a trhovo orientovaný systém obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami.

ČLÁNOK 71

Krajiny, ktoré sú čistými dovozcami potravín

1.Zmluvné strany uznávajú význam riešenia problémov partnerských štátov EAC, ktoré sú čistými dovozcami potravín. Cieľom tohto článku je preto pomáhať krajinám, ktoré sú čistými dovozcami potravín, aby vypracovali programy na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)budú riešiť obmedzenia potravinárskej výroby, skladovania a distribúcie v regióne EAC;

b)využijú zdroje potravinovej pomoci v partnerských štátoch EAC a iných afrických regionálnych hospodárskych spoločenstvách;

c)zlepšia koordináciu potravinovej pomoci.

3.Zmluvné strany sa dohodli zachovávať primeranú úroveň potravinovej pomoci berúc do úvahy záujmy príjemcov potravinovej pomoci, ako aj zabezpečiť, aby opatrenia uvedené v odseku 2 neúmyselne nebránili dodávkam potravinovej pomoci poskytovaných pre núdzové situácie.

4.Zmluvné strany zaistia poskytovanie potravinovej pomoci v plnom súlade s opatreniami zameranými na predchádzanie obchodnému vytláčaniu, ktoré zahŕňajú:

a)zabezpečenie, aby všetky operácie potravinovej pomoci boli vedené potrebou a realizované výlučne formou grantov;

b)skutočnosť, aby neboli priamo alebo nepriamo spojené s komerčným vývozom poľnohospodárskych výrobkov alebo iných tovarov a služieb.

ČLÁNOK 72

Význam určitých sektorov

1.Zmluvné strany uznávajú, že:

a)poskytovanie dostatočného prístupu k potravinám, čistá a bezpečná pitná voda, zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie možnosti, bývanie, účasť na dianí spoločenstva a sociálna integrácia sú dôležité pre zabezpečenie živobytia vidieckeho obyvateľstva;

b)rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry vrátane výroby, spracovania, marketingu a distribúcie zohráva kľúčovú úlohu pri sociálno-ekonomickom rozvoji vidieka a regionálnej integrácii partnerských štátov EAC;

c)služby technickej podpory, ako napríklad poľnohospodársky výskum, osvetové a poradenské služby, odborná príprava sú dôležité pre zvýšenie poľnohospodárskej produktivity;

d)uľahčenie financovania poľnohospodárstva je dôležitým opatrením pre transformáciu poľnohospodárskeho odvetvia v partnerských štátoch EAC. Financovanie je potrebné pre poľnohospodársky technologický rozvoj, poľnohospodársky úver a poistenie, rozvoj infraštruktúry a trhov, ako aj odbornú prípravu poľnohospodárov a

e)udržateľný rozvoj vidieka je dôležitý pre zlepšenie životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva partnerských štátov EAC.

2.Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti zabezpečenia živobytia, poľnohospodárskej infraštruktúry, služieb technickej podpory, služieb financovania poľnohospodárstva, ako aj rozvoja vidieka, ako je stanovené v hlave II časti V.

ČLÁNOK 73

Výmena informácií a konzultácie

1.Zmluvné strany sa dohodli na výmene skúseností a informácií o najlepších postupoch, ako aj na konzultáciách o všetkých otázkach súvisiacich s cieľmi tejto časti.

2.Zmluvné strany sa dohodli na:

a)výmene informácií o poľnohospodárskej výrobe, spotrebe a obchode, ako aj o príslušnom vývoji na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami;

b)výmene informácií o investičných príležitostiach a stimuloch v poľnohospodárskom sektore vrátane činností malého rozsahu;

c)výmene informácií o poľnohospodárskych politikách, zákonoch a predpisoch oboch zmluvných strán;

d)diskusii o politických a inštitucionálnych zmenách potrebných na podporu transformácie poľnohospodárskeho odvetvia, ako aj vypracovaní a vykonávaní regionálnych politík v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v snahe dosiahnuť regionálnu integráciu;

e)výmene názorov o nových a príslušných technológiách, ako aj o politikách a opatreniach súvisiacich s kvalitou poľnohospodárskych výrobkov.

ČLÁNOK 74

Zemepisné označenia

1.Zmluvné strany uznávajú význam zemepisných označení pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

2.Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri identifikácii, uznávaní a registrácii výrobkov, pre ktoré by mohli byť chránené zemepisné označenia prínosné, ako aj pri akýchkoľvek iných opatreniach zameraných na dosiahnutie ochrany pre určené výrobky.

ČASŤ V: HOSPODÁRSKA A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

ČLÁNOK 75

všeobecné ustanovenia

1.V súlade s článkami 34 a 35 Dohody o partnerstve medzi AKT a EÚ podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 v súčasne platnom revidovanom znení zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že rozvojová spolupráca je kľúčovým prvkom ich partnerstva a základným faktorom na dosiahnutie cieľov tejto dohody.

2.Zmluvné strany sa dohodli riešiť rozvojové potreby partnerských štátov EAC prostredníctvom zvýšenia výrobných a dodávateľských kapacít, posilňovania štrukturálnej transformácie a konkurencieschopnosti ich hospodárstiev, zlepšenia ich hospodárskej diverzifikácie a zvýšenia pridanej hodnoty s cieľom podporovať udržateľný rozvoj a regionálnu integráciu.

3.Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto dohody a podporiť stratégie regionálnej integrácie a rozvoja. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca sa zakladá na časti o hospodárskej a rozvojovej spolupráci a na rozvojovej matrici DHP, a to popri regionálnych a vnútroštátnych rozvojových stratégiách partnerských štátov EAC. Matrica a zodpovedajúce základné referenčné hodnoty, ukazovatele a ciele odrážajúce potreby identifikované partnerskými štátmi EAC pri podpisovaní sú pripojené ako príloha III(a) a príloha III(b). Preskúmavajú sa každých päť (5) rokov. Spolupráca je vo forme finančnej a nefinančnej podpory partnerským štátom EAC.

4.V tejto súvislosti sa financovanie týkajúce sa rozvojovej spolupráce medzi partnerskými štátmi EAC a EÚ na podporu vykonávania tejto dohody uskutočňuje v rámci pravidiel a príslušných postupov stanovených v Dohode z Cotonou, najmä programových postupov Európskeho rozvojového fondu a v rámci príslušných následných nástrojov financovaných zo všeobecného rozpočtu EÚ. V tomto kontexte pri zohľadnení nových výziev vyplývajúcich z posilnenej regionálnej integrácie a konkurencie na svetových trhoch sa zmluvné strany dohodli, že podpora vykonávania tejto dohody je jednou z priorít. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné nástroje stanovené v Dohode z Cotonou sa uplatňujú tak, aby sa maximalizoval očakávaný prínos tejto dohody.

5.Na účely vykonávania tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú spoločne a jednotlivo mobilizovať zdroje podľa usmernenia stanoveného osobitnými ustanoveniami hlavy X o mobilizácii zdrojov.

6.V súlade s Parížskou deklaráciou o účinnosti pomoci prijatej v roku 2005 sa zmluvné strany dohodli podľa potreby využívať a podporovať celoštátne a/alebo regionálne mechanizmy realizácie, fondy alebo zariadenia na poskytovanie a koordináciu zdrojov na vykonávanie tejto dohody.

ČLÁNOK 76

Ciele

Hospodárska a rozvojová spolupráca sa zameriava na:

a)posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstiev partnerských štátov EAC;

b)vybudovanie dodávateľských kapacít a umožnenie bezproblémového vykonávania tejto dohody;

c)premenu štruktúry hospodárstiev partnerských štátov EAC vytvorením silnej, konkurencieschopnej a diverzifikovanej hospodárskej základne prostredníctvom posilnenia výroby, distribúcie, dopravy a marketingu;

d)rozvoj obchodnej kapacity, ako aj schopnosti prilákať investície;

e)posilnenie obchodu, investičných politík a regulácií;

f)prehĺbenie regionálnej integrácie.

ČLÁNOK 77

Oblasti spolupráce

Hospodárska a rozvojová spolupráca zahŕňa tieto oblasti:

a)infraštruktúru;

b)poľnohospodárstvo a hospodárske zvieratá;

c)rozvoj súkromného sektora;

d)rybárstvo;

e)voda a životné prostredie;

f)otázky týkajúce sa prístupu na trh:

i)SFS;

ii)technické prekážky obchodu;

iii)uľahčenie v oblasti ciel a obchodu v partnerských štátoch EAC;

g)opatrenia na úpravu DHP;

h)mobilizáciu zdrojov.

HLAVA I: INFRAŠTRUKTÚRA

ČLÁNOK 78

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Spolupráca v oblasti rozvoja fyzickej infraštruktúry zahŕňa najmä dopravu, energetiku, informačné a komunikačné technológie.

2.Ciele v tejto oblasti sú:

a)zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstiev partnerských štátov EAC;

b)riešiť obmedzenia na strane ponuky na inštitucionálnej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni a

c)posilniť rozvoj verejno-súkromných partnerstiev.

ČLÁNOK 79

Doprava

1.Spolupráca v oblasti dopravy zahŕňa cestnú, železničnú, leteckú a vodnú dopravu.

2.Ciele v tejto oblasti sú:

a)zlepšiť vnútroštátne a regionálne prepojenie s cieľom prehĺbiť regionálnu hospodársku integráciu;

b)vyvinúť, reštrukturalizovať, oživiť, aktualizovať a modernizovať trvalé a účinné dopravné systémy partnerských štátov EAC;

c)zlepšiť pohyb osôb a tok tovaru a

d)poskytnúť lepší prístup k trhom prostredníctvom cestnej, vzdušnej, námornej, vnútrozemskej a železničnej dopravy.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)zlepšenie riadenia dopravných systémov;

b)zlepšenie, rozvinutie a modernizácia infraštruktúry na všetkých úrovniach vrátane rozvoja intermodálnych sietí infraštruktúry;

c)posilnenie inštitucionálnych, technických a administratívnych kapacít partnerských štátov EAC v oblasti noriem, zabezpečenia kvality, metrológie a služieb posudzovania zhody;

d)rozvoj a prenos technológií, inovácie, výmena informácií, siete a marketing;

e)podpora partnerstiev, prepojení a spoločných podnikov medzi hospodárskymi subjektmi;

f)zlepšenie bezpečnosti a spoľahlivosti odvetvia dopravy vrátane meteorologických predpovedí, riadenia nebezpečného tovaru a reakcií na mimoriadne situácie;

g)rozvoj regionálnej dopravnej politiky a regulačné rámce.

ČLÁNOK 80

Energetika

1.Spolupráca v odvetví energetiky zahŕňa účasť verejného a súkromného sektora na výrobe energie, jej prenose a distribúcii a na cezhraničnom obchode s ňou.

2.Ciele v tejto oblasti sú:

a)vyvinúť, zvýšiť a rozšíriť kapacitu výroby energie v regióne;

b)zvýšiť množstvo alternatívnych zdrojov energie;

c)vyvinúť, zvýšiť a rozšíriť siete;

d)vyvinúť, zvýšiť a rozšíriť distribúciu a prenos;

e)zlepšiť prístup partnerských štátov EAC k moderným, účinným, spoľahlivým, diverzifikovaným, udržateľným a obnoviteľným zdrojom čistej energie za konkurencieschopné ceny;

f)posilniť kapacitu výroby, distribúcie a riadenia energetiky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

g)podporiť prepojenosť energie v rámci aj mimo partnerských štátov EAC s cieľom maximálne využívať energiu a

h)podporiť vytvorenie priaznivého prostredia na prilákanie investícií do tohto odvetvia.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)výrobná, prenosová a distribučná kapacita jestvujúcich zdrojov energie, najmä vodných, ropných, ako aj biomasy;

b)diverzifikácia energetického mixu, aby zahŕňal aj iné potenciálne zdroje energie, ktoré sú spoločensky a z hľadiska životného prostredia prijateľné a ktoré znižujú závislosť od ropy;

c)rozvoj energetickej infraštruktúry vrátane vidieckych oblastí;

d)rozvoj vhodných energetických regulačných a politických reforiem vrátane komercializácie a privatizácie;

e)regionálna a medziregionálna prepojenosť a spolupráca v oblasti výroby a distribúcie energie;

f)budovanie kapacít v oblasti ľudských zdrojov, zlepšenie v oblasti manažmentu, úrovne služieb a inštitucionálnych štruktúr;

g)rozvoj a prenos technológií, výskum a vývoj, inovácie, výmena informácií, vývoj databáz a sietí;

h)partnerstvá, prepojenia a spoločné podniky.

ČLÁNOK 81

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

1.Spolupráca v odvetví IKT zahŕňa: vývoj informačných a komunikačných technológií, konkurencieschopnosti, inovácie, ako aj hladký prechod k informačnej spoločnosti.

2.Ciele v tejto oblasti sú:

a)rozvinúť odvetvie IKT;

b)posilniť prínos IKT v oblasti uľahčenia obchodu prostredníctvom elektronických služieb, elektronického obchodu, elektronickej verejnej správy, elektronického zdravotníctva, bezpečných transakcií a iných sociálno-hospodárskych odvetví.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)prepojenosť IKT na vnútroštátnej, regionálnej a svetovej úrovni;

b)šírenie nových informácií a komunikačných technológií;

c)rozvoj právnych a regulačných rámcov v oblasti IKT;

d)vývoj, prenos a uplatňovanie technológií, výskum a vývoj, inovácie, výmena informácií, siete a marketing;

e)budovanie kapacít v oblasti ľudských zdrojov, zlepšenie úrovne služieb a inštitucionálnych štruktúr;

f)partnerstvá, prepojenia a spoločné podniky medzi hospodárskymi subjektmi;

g)propagácia a podpora rozvoja trhov pre okrajové segmenty trhov pre služby založené na IKT.

HLAVA II: POĽNOHOSPODÁRSTVO

ČLÁNOK 82

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Spolupráca v tejto hlave sa uplatňuje na plodiny a hospodárske zvieratá vrátane hospodársky významného hmyzu.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že hlavným cieľom tejto časti je udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa na potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť živobytia, rozvoj vidieka a znižovanie chudoby v partnerských štátoch EAC.

3.Ďalšie ciele tejto hlavy sú stanovené v článku 58 prílohy IV.

ČLÁNOK 83

Oblasti spolupráce

1.Zmluvné strany uznávajú význam poľnohospodárskeho odvetvia pre hospodárstva partnerských štátov EAC a dohodli sa spolupracovať pri podpore transformácie s cieľom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť, zabezpečiť potravinovú a výživovú bezpečnosť, rozvoj vidieka a uľahčiť prispôsobenie poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva na vyrovnanie vplyvov vykonávania tejto dohody, pričom osobitná pozornosť sa venuje malým poľnohospodárom.

2.Strany sa dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a) Regionálna integrácia

zlepšenie prístupu na regionálne a medzinárodné trhy s poľnohospodárskymi výrobkami vrátane rozvoja trhových systémov a trhových stratégií rozvoja.

b) Podporné politiky

i)rozvoj vnútroštátnych a regionálnych poľnohospodárskych politík, právnych a regulačných rámcov, budovania potrebných kapacít a podpora inštitucionálneho rozvoja;

ii)budovanie kapacít v partnerských štátoch EAC s cieľom naplno využiť výhodu zlepšených obchodných príležitostí a maximalizovať prínos z obchodných reforiem.

c) Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva

i)vykonávanie spoločných činností na regionálnej úrovni vrátane výroby hnojív, produkcie osiva, rozvoja chovu hospodárskych zvierat a kontroly chorôb zvierat a rastlín;

ii)podpora a posilnenie spracovania, marketingu, distribúcie a dopravy, ako aj manipulácie s poľnohospodárskymi výrobkami;

iii)budovanie kapacít tak, aby zodpovedali medzinárodným normám týkajúcich sa poľnohospodárskej výroby, obalového materiálu a SFS opatrení.

d) Poľnohospodárska infraštruktúra

i)rozvoj poľnohospodárskej podpornej infraštruktúry vrátane udržateľných systémov zavlažovania, zachytávania dažďovej vody, skladovania a riadenia, marketingu, a triedenia;

ii)rozvoj výskumnej infraštruktúry a infraštruktúry odbornej prípravy, skladovacích zariadení, prípojok a obecných prístupových ciest;

iii)rozvoj poľnohospodárskej spracovateľskej infraštruktúry;

iv)zriadenie poľnohospodárskej meteorologickej ústredne v partnerských štátoch EAC;

v)rozvoj modernej trhovej infraštruktúry na rozvoj domácich a regionálnych trhov.

e) Potravinová a výživová bezpečnosť

i)budovanie kapacít vidieckych a mestských spoločenstiev s cieľom podporiť zlepšené živobytie, odstraňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj;

ii)diverzifikácia poľnohospodárskej výroby a vývoj výrobkov, ktoré riešia potreby potravinovej a výživovej bezpečnosti partnerských štátov EAC;

iii)navrhovanie a vykonávanie programov, ktoré vedú k zvýšenej výrobe a produktivite v poľnohospodárskom odvetví s osobitným zameraním na malých poľnohospodárov;

iv)rozvoj kapacít pre súlad vnútroštátnej a regionálnej potravinovej bezpečnosti a

v)navrhovanie a vykonávanie programov sociálnych úprav v regiónoch negatívne postihnutých prírodnými katastrofami.

f) Riadenie hodnotového reťazca

i)podpora využívania udržateľných poľnohospodárskych technológií a poskytovanie nevyhnutných poľnohospodárskych vstupov;

ii)posilnenie výroby, produktivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia prostredníctvom podpory odvetví závislých od poľnohospodárstva;

iii)posilnenie pridanej hodnoty v celom dodávateľskom reťazci poľnohospodárskych výrobkov tak, aby sa splnili požiadavky vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných trhov a

iv)podpora rozvoja činností v oblastiach spracovania, marketingu, distribúcie a prepravy poľnohospodárskych výrobkov.

e) Systémy včasného varovania

i)budovanie kapacít v oblasti hodnotenia a šírenia informácií o pravdepodobných vplyvoch hroziacich katastrof v dostatočnom predstihu, aby sa prijali podmienené opatrenia a realizoval systém včasného varovania;

ii)vývoj a riadenie vnútroštátnych a regionálnych informačných systémov;

iii)vývoj, posilnenie a prepojenie systémov včasného varovania a pohotovostných plánov, ako aj stratégií na riadenie reakcie na katastrofy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a

iv)podpora prispôsobenia sa zmene klímy a možností na zmiernenie zmeny klímy v 
partnerských štátoch EAC.

h) Výroba a marketing poľnohospodárskych komodít

i)rozvoj kapacít s cieľom dosiahnuť prístup na okrajové segmenty trhov a uľahčiť dodržiavanie noriem na komoditných trhoch s cieľom splniť takéto požiadavky;

ii)diverzifikácia poľnohospodárskej výroby a vývozných výrobkov v partnerských štátoch EAC;

iii)rozvoj modernej trhovej infraštruktúry na rozvoj domácich a regionálnych trhov a

iv)rozvoj programov na balenie a označovanie výrobkov, ktoré umožňujú výrobcom z partnerských štátov EAC dosahovať vysoké ceny za vývoz ich komodít.

i) Rozvoj vidieka

i)budovanie kapacít poľnohospodárskych skupín pozdĺž celého poľnohospodárskeho hodnotového reťazca;

ii)zlepšenie dopravných, komunikačných a predajných miest pre poľnohospodárske vstupy a výstupy, marketing;

iii)riešenie sociálno-kultúrnych prekážok, ako sú jazykové rozdiely, úroveň gramotnosti, rodové vychýlenia, zdravie spoločenstva, ktoré ovplyvňujú charakter poľnohospodárskych systémov;

iv)zlepšenie prístupu poľnohospodárov k úverom a riadeniu prírodných a kultúrnych zdrojov a

v)rozvoj príslušných politických opatrení na včasnú podporu dostupnosti primeraných poľnohospodárskych vstupov pre malých poľnohospodárov.

j) Krajiny, ktoré sú čistými dovozcami potravín

riešenie obmedzení potravinárskej výroby, skladovania a distribúcie v partnerských štátoch EAC.

k) Zabezpečenie živobytia

i)budovanie kapacít na rozvoj sociálnych služieb pre obyvateľstvo vo vidieckych a prímestských oblastiach;

ii)zlepšovanie celkových príjmov domácnosti z poľnohospodárskej výroby prostredníctvom diverzifikácie, pridanej hodnoty, zamestnávania mimo poľnohospodárskych podnikov a zavádzania nových udržateľných poľnohospodárskych technológií okrem iného v partnerských štátoch EAC;

iii)zvyšovanie produktivity poľnohospodárskych odvetví partnerských štátov EAC a

iv)zvyšovanie využívania udržateľných poľnohospodárskych technológií.

l) Služby technickej podpory

Európska únia sa zaväzuje poskytovať primerané zdroje a technickú pomoc pre budovanie kapacít partnerských štátov EAC spôsobom, ktorý je predvídateľný a udržateľný v týchto oblastiach:

i)posilnenie inovácií a prenosu technológií, poznatkov, výskumu a vývoja;

ii)rozvoj a zvýšenie využívania mechanizácie poľnohospodárskeho odvetvia partnerských štátov EAC;

iii)zavedenie poľnohospodárskych vstupných plánov a distribučného systému v partnerských štátoch EAC;

iv)podpora a posilnenie investícií do poľnohospodárskeho výskumu, rozšírenia poskytovania služieb, odbornej prípravy a prepojenia rozšírenia výskumu s poľnohospodármi;

v)zriadenie a posilnenie regionálnych centier excelentnosti vrátane poľnohospodárskej meteorologickej ústredne, biotechnológie, analytických a diagnostických laboratórií pre plodiny, hospodárske zvieratá a pôdy a

vi)zlepšenie prístupu k službám v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane chovu hospodárskych zvierat, veterinárnych služieb a služieb na ochranu rastlín.

m) Služby financovania poľnohospodárstva

i)posilnenie vidieckych finančných služieb pre malých výrobcov, spracovateľov a obchodníkov;

ii)rozvoj regionálnych mechanizmov alebo fondu pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka;

iii)rozvoj poľnohospodárskych mikrofinančných inštitúcií a systémov poistenia;

iv)uľahčenie prístupu k úverom od bánk a iných finančných inštitúcií pre poľnohospodárskych spracovateľov, obchodníkov a poľnohospodárov a

v)podporovanie finančných inštitúcií partnerských štátov EAC pôsobiacich v poľnohospodárskom odvetví a uľahčenie prístupu súkromného sektora na kapitálové trhy s cieľom získať krátkodobý aj dlhodobý kapitál.

n) Zemepisné označenia

i)rozvoj politík a právnych rámcov v oblasti zemepisných označení;

ii)zavedenie právnych predpisov o zemepisných označeniach;

iii)vyvinutie kódexu postupov s cieľom definovať výrobky v súvislosti s ich pôvodom;

iv)uľahčenie činnosti miestnych organizácií a inštitúcií s cieľom koordinovať miestne zainteresované strany v oblasti zemepisných označení a zhody výrobku;

v)budovanie kapacít na identifikáciu, registráciu, marketing, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu v oblasti zemepisných označení výrobkov a

vi)rozvoj akejkoľvek inej oblasti spolupráce v rámci tejto položky, ktorá môže v budúcnosti prichádzať do úvahy.

HLAVA III: ROZVOJ SÚKROMNÉHO SEKTORA

ČLÁNOK 84

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Spolupráca v oblasti rozvoja súkromného sektora zahŕňa podporu investícií a rozvoja podnikania.

2.Ciele tejto hlavy sú:

a)vytvorenie priaznivého prostredia na podporu investícií a súkromných podnikov vrátane rozvoja nových odvetví, priamych zahraničných investícií a transferu technológií;

b)posilnenie dodávateľských kapacít, konkurencieschopnosti a zvyšovania pridanej hodnoty;

c)zlepšenie prístupu k financovaniu investícií finančnými inštitúciami EÚ, ako je napríklad Európska investičná banka;

d)budovanie kapacít a poskytovanie inštitucionálnej podpory pre rozvojové inštitúcie súkromného sektora, akými sú agentúry na podporu investícií, vrcholové orgány, obchodné komory, združenia, kontaktné miesta a inštitúcie na uľahčenie obchodu;

e)rozvoj a/alebo posilnenie politického, právneho a regulačného rámca podporujúceho a chrániaceho investície;

f)zlepšenie podporného mechanizmu a mechanizmu doručovania súkromnému sektoru od spoločných inštitúcií AKT – EÚ vrátane Centra pre rozvoj poľnohospodárstva okrem iného na podporu investícií v partnerských štátoch EAC a

g)vytvorenie a posilnenie partnerstiev, spoločných podnikov, zadávanie zákaziek subdodávateľom, outsourcing a prepojenia.

ČLÁNOK 85

Podpora investovania

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať investície v partnerských štátoch EAC v týchto oblastiach:

a)podpora reforiem v politikách, právnych a regulačných rámcoch;

b)podpora posilňovania inštitucionálnych kapacít, najmä budovania kapacít agentúr na podporu investícií partnerských štátov EAC a inštitúcií zapojených do podpory a uľahčovania zahraničných a miestnych investícií;

c)podpora zriadenia vhodných administratívnych štruktúr vrátane miest jednotného kontaktu na zaznamenávanie a vytváranie investícií;

d)podpora vzniku a trvania predvídateľného a bezpečného investičného prostredia;

e)podpora úsilia partnerských štátov EAC zameraného na vytvorenie nástrojov vytvárajúcich príjmy na mobilizáciu investičných zdrojov;

f)zriadenie a podpora systémov prevencie rizík ako mechanizmu zmierňovania rizika s cieľom zvýšiť dôveru investorov v partnerské štáty EAC;

g)podpora vytvorenia mechanizmov pre výmenu informácií medzi investičnými agentúrami partnerskými štátmi EAC a ich partnermi z EÚ;

h)podpora investícií súkromného sektora EÚ v partnerských štátoch EAC;

i)podpora vzniku finančných rámcov a nástrojov prispôsobených investičným potrebám MSP a

j)uľahčenie partnerstiev prostredníctvom spoločných podnikov a kapitálového financovania.

ČLÁNOK 86

Rozvoj podnikania

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti rozvoja podnikania v partnerských štátoch EAC prostredníctvom podpory:

a)podnikateľského dialógu medzi súkromným sektorom EAC a EÚ, spolupráce a partnerstva;

b)úsilia pre podporu a integrácie mikropodnikov, malých a stredných podnikov do bežných podnikateľských činností;

c)efektívnej výroby a marketingu spoločností partnerských štátov EAC;

d)vykonávania stratégie rozvoja súkromného sektora partnerských štátov EAC;

e)priaznivého prostredia pre rozvoj a rast mikro, malých a stredných podnikov;

f)kapacít organizácií súkromného sektora tak, aby zodpovedali medzinárodným normám;

g)ochrany inovácií pred pirátstvom a

h)kapacít partnerských štátov EAC na prieskum, ťažbu a marketing prírodných zdrojov.

HLAVA IV: RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

ČLÁNOK 87

Rozsah spolupráce

Spolupráca v oblasti rybného hospodárstva sa vzťahuje na morský a vnútrozemský rybolov a akvakultúru.

ČLÁNOK 88

Oblasti spolupráce v oblasti morského rybolovu

1.Spolupráca v oblasti morského rybolovu zahŕňa:

a)otázky riadenia a ochrany rybného hospodárstva;

b)správu lodí a opatrenia pri spracovaní úlovku;

c)finančné a obchodné opatrenia a

d)rozvoj rybného hospodárstva a produktov rybolovu a morskej akvakultúry.

2.Európska únia prispeje k mobilizácii zdrojov na účely vykonávania stanovených oblastí spolupráce na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, súčasťou čoho je aj podpora budovania regionálnych kapacít.

3.S výhradou ustanovení časti III tejto dohody a článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)rozvoj a zlepšenie infraštruktúry pre skladovanie, marketing a distribúciu rýb a rybacích produktov;

b)budovanie kapacít na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom splniť technické požiadavky na sanitárne a fytosanitárne/technické prekážky obchodu/analýzu nebezpečenstva a kritické kontrolné body, rozvoj systémov monitorovania, kontroly a dohľadu výhradnej hospodárskej zóny partnerských štátov EAC, ako aj zavedenie a riadenie systémov na certifikáciu pre osobitný morský rybolov;

c)investície a transfer technológií v rybolovných činnostiach, spracovanie rýb, prístavné služby, rozvoj a skvalitnenie prístavných zariadení, diverzifikácia rybolovu tak, aby zahŕňal netuniakovité druhy, ktoré sú využívané nedostatočne alebo vôbec;

d)spoločné podniky a prepojenia najmä s mikro, malými a strednými podnikmi a drobným rybolovom v rámci dodávateľského reťazca v oblasti rybolovu;

e)zvýšenie pridanej hodnoty rybolovu a

f)výskum a vývoj v oblasti posudzovania zásob a úrovní udržateľnosti.

4.Zmluvné strany sa zaviazali, že budú spolupracovať pri podpore zriaďovania spoločných podnikov na rybolovné činnosti, spracovanie rýb, prístavné služby, posilňovanie výrobnej kapacity, zlepšovanie konkurencieschopnosti rybolovu a súvisiacich odvetví a služieb, druhotné spracovanie, rozvoj a skvalitnenie prístavných zariadení, diverzifikáciu rybolovu tak, aby zahŕňal netuniakovité druhy, ktoré sú využívané nedostatočne alebo vôbec.

ČLÁNOK 89

Vnútrozemský rybolov a rozvoj akvakultúry

Spolupráca v oblasti vnútrozemského rybolovu a rozvoja akvakultúry zahŕňa príspevky EÚ pre tieto oblasti:

a)budovanie kapacít a rozvoj vývozného trhu prostredníctvom:

i)budovania kapacít v priemyselnej a drobnej produkcii, spracovania a diverzifikácie produktov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť regionálneho vnútrozemského rybolovu a akvakultúry. Toto by sa mohlo dosiahnuť napríklad vytvorením centier výskumu a vývoja a rozvojom akvakultúry pre komerčné rybárske farmy;

ii)budovania kapacít na riadenie reťazcov vývozného trhu vrátane zavedenia a riadenia systémov certifikácie pre určité rady výrobkov a vykonávania podpory trhu, zvyšovania pridanej hodnoty a znižovania strát pri spracovaní úlovku pri produktoch rybolovu;

iii)zvyšovania kapacít v regióne napríklad prostredníctvom skvalitnenia príslušných orgánov pre rybolov, združení obchodníkov a rybárov, aby sa mohli zapojiť do obchodu s výrobkami rybného hospodárstva so zmluvnou stranou EÚ a programov odbornej prípravy zameraných na rozvoj a značenie výrobkov.

b)v oblasti infraštruktúry, a to prostredníctvom:

i)rozvoja a zlepšenia infraštruktúry pre vnútrozemský rybolov a akvakultúru;

ii)uľahčenia prístupu k financovaniu infraštruktúry vrátane zariadenia všetkých druhov.

c)v oblasti technológie, a to prostredníctvom:

i)rozvoja technických zručností vrátane podpory technológií zameraných na zvýšenie pridanej hodnoty, napríklad prostredníctvom prenosu technológie rybolovu zo strany EÚ do partnerských štátov EAC;

ii)posilnenia kapacity regiónu v oblasti riadenia rybného hospodárstva napríklad prostredníctvom výskumu a systémov zberu údajov a tým, že sa prispeje k vhodným technológiám výlovu a riadenia spracovania úlovku.

d)v oblasti právneho a regulačného rámca, a to prostredníctvom:

i)podpory rozvoja regulácie v oblasti vnútrozemského rybolovu a akvakultúry a systémov monitorovania, kontroly a dohľadu;

ii)podpory pri rozvoji primeraných právnych a regulačných nástrojov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a budovania kapacít na ich vykonávanie v medzinárodnom obchode;

iii)environmentálneho označovania a ochrany duševného vlastníctva.

e)v oblasti investícií a financií, a to prostredníctvom:

i)podpory spoločných podnikov a iných foriem zmiešaných investícií medzi zainteresovanými stranami v zmluvných stranách, napríklad pri zavádzaní postupov vyhľadávania investorov pre činnosti spoločných podnikov v oblasti vnútrozemského rybolovu a akvakultúry;

ii)zabezpečovania prístupu k úverovým možnostiam pre rozvoj malých až stredných podnikov, ako aj vnútrozemského rybolovu na priemyselnej úrovni.

f)v oblasti ochrany životného prostredia a zásob v rybnom hospodárstve, a to prostredníctvom:

i)opatrení na zabezpečenie, aby obchod s rybami podporoval ochranu životného prostredia, a ochranných opatrení zameraných na zabránenie vyčerpaniu zásob rýb a na zachovanie biodiverzity a obozretné zavádzanie exotických druhov do akvakultúry, napríklad prostredníctvom obozretného zavádzania exotických druhov iba na riadených/uzavretých miestach na základe konzultácií so všetkými príslušnými susediacimi krajinami.

g)v oblasti sociálno-ekonomických opatrení a opatrení na zmiernenie chudoby, a to prostredníctvom:

i)podpory malých a stredných rybárov, spracovateľov a obchodníkov s rybami budovaním kapacít partnerských štátov EAC s cieľom umožniť im zúčastňovať sa na obchode s EÚ;

ii) zapojenia okrajových skupín do rybného hospodárstva napríklad prostredníctvom podpory rodovej rovnosti v rybnom hospodárstve a najmä rozvojom schopností žien obchodníčok, ktoré sú zapojené do rybolovu a chcú byť v tejto oblasti aktívne. Ďalšie znevýhodnené skupiny, ktoré by sa potenciálne mohli zapojiť do rybného hospodárstva, budú tiež v záujme udržateľného sociálno-hospodárskeho rozvoja súčasťou tohto procesu.

HLAVA V: VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ČLÁNOK 90

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Spolupráca v tejto hlave zahŕňa prírodné zdroje, najmä vodu, životné prostredie a biodiverzitu.

2.Ciele spolupráce v tejto hlave sú:

a)posilnenie prepojení medzi obchodom a životným prostredím;

b)podpora vykonávania medzinárodných dohôd, dohovorov a zmlúv o životnom prostredí;

c)zabezpečenie rovnováhy medzi environmentálnym riadením a znižovaním chudoby;

d)ochrana životného prostredia a posilňovanie zachovania biodiverzity a genetických zdrojov;

e)podpora spravodlivého a udržateľného využívania prírodných zdrojov;

f)uľahčenie a podpora udržateľného využívania spoločných zdrojov;

g)podpora zapojenia verejného a súkromného sektora do riadenia prírodných zdrojov.

ČLÁNOK 91

Vodné zdroje

1.Spolupráca v oblasti vodných zdrojov zahŕňa zavlažovanie, výrobu vodnej energie, výrobu vody, ako aj dodávky a ochranu povodí.

2.Ciele spolupráce v tejto oblasti sú:

a)rozvoj udržateľného využívania a riadenia vodných zdrojov v partnerských štátoch EAC s cieľom zlepšiť živobytie obyvateľstva partnerských štátov EAC;

b)podpora regionálnej spolupráce v záujme udržateľného využívania cezhraničných vodných zdrojov;

c)rozvoj infraštruktúry na zásobovanie vodou na výrobné účely.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)rozvoj infraštruktúry na zásobovanie vodou v regióne;

b)rozvoj príslušných právnych a regulačných rámcov;

c)integrované riadenie vodných zdrojov;

d)budovanie kapacít v oblasti ľudských zdrojov, zlepšenie úrovne služieb, vodné hospodárstvo a inštitucionálne štruktúry;

e)vytvorenie partnerstiev, prepojení a spoločných podnikov medzi hospodárskymi subjektmi;

f)podpora vývoja, prenosu a uplatňovania technológií, výskum a vývoj, inovácie, výmena informácií a siete;

g)rozvoj kontroly znečistenia vody, čistenia a ochrany, čistenia odpadových vôd a hygieny;

h)podpora udržateľných systémov zavlažovania.

ČLÁNOK 92

Životné prostredie

1.Spolupráca v oblasti životného prostredia zahŕňa ochranu a udržateľné riadenie životného prostredia, ako aj vykonávanie politík v oblasti životného prostredia súvisiacich s obchodom.

2.Ciele spolupráce v tejto oblasti sú:

a)chrániť, obnovovať a zachovávať životné prostredie a biodiverzitu (flóru, faunu a mikrobiálne genetické zdroje vrátane ich ekosystémov);

b)rozvíjať odvetvia partnerských štátov EAC, ktoré využívajú technológie šetrné k životnému prostrediu;

c)podporiť rozvoj technológií, ich prenos a uplatňovanie, výskum a vývoj, inovácie a výmenu informácií.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)vykonávanie medzinárodných dohôd, dohovorov a zmlúv o životnom prostredí;

b)posilnenie a podpora spravodlivého a udržateľného využívania, zachovanie a riadenie životného prostredia a biodiverzity vrátane zdrojov lesného hospodárstva a voľne žijúcich druhov zvierat;

c)posilnenie inštitucionálnych a právnych rámcov a kapacít s cieľom pripraviť, vykonávať, spravovať a presadzovať zákony, iné právne predpisy, normy a politiky z oblasti životného prostredia;

d)vytvorenie partnerstiev, prepojení a spoločných podnikov medzi hospodárskymi subjektmi;

e)prevencia a zmierňovanie environmentálnych katastrof a strata biodiverzity;

f)podpora vývoja a adaptácie, prenosu a uplatňovania technológií, výskum a vývoj a inovácie;

g)ochrana a riadenie pobrežných a morských zdrojov a domácich a voľne žijúcich pôvodných biologických a genetických zdrojov;

h)rozvoj alternatívnych aktivít a živobytia šetrných k životnému prostrediu;

i)výroba a uľahčenie obchodu s tovarom a službami, pre ktoré je dôležité environmentálne označovanie;

j)výmena informácií a sieťové prepojenie v súvislosti s výrobkami a požiadavkami na ne, pokiaľ ide proces výroby, prepravu, marketing a označovanie;

k)rozvoj zariadení infraštruktúry pre výrobky šetrné k životnému prostrediu;

l)integrácia miestnych komunít do riadenia biodiverzity, zdrojov lesného hospodárstva a voľne žijúcich druhov zvierat;

m)rozvoj riadenia odpadu a nakladanie s priemyselným a toxickým odpadom;

n)podpora účasti zainteresovaných strán na medzinárodnom dialógu o životnom prostredí.

HLAVA VI: SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OPATRENIA

ČLÁNOK 93

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Spolupráca v tejto hlave zahŕňa podporu a budovanie kapacít v oblasti harmonizácie, vymedzovanie zón a kompartmentalizáciu, posudzovanie zhody, výmenu informácií a transparentnosť obchodných podmienok.

2.Ciele spolupráce v tejto hlave sú:

a)uľahčiť medziregionálny a vnútroregionálny obchod zmluvných strán a súčasne chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín alebo života v súlade s Dohodou WTO o SFS;

b)riešiť problémy vyplývajúce z SFS opatrení týkajúcich sa schválených prioritných odvetví a výrobkov náležite zohľadňujúc regionálnu integráciu;

c)stanoviť postupy a modality s cieľom uľahčiť spoluprácu v sanitárnych a fytosanitárnych záležitostiach;

d)zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o SFS opatrenia týkajúce sa obchodu medzi zmluvnými stranami a v rámci zmluvných strán;

e)podporovať vnútroregionálnu harmonizáciu opatrení s medzinárodnými normami v súlade s Dohodou WTO o SFS a vyvíjať primerané politiky, legislatívne, regulačné a inštitucionálne rámce v partnerských štátoch EAC;

f)posilniť efektívnu účasť partnerských štátov EAC v Komisii pre Codex Alimentarius, Svetovej organizácii pre zdravie zvierat a Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín;

g)podporovať konzultácie a výmeny medzi EAC a inštitúciami EÚ a laboratóriami;

h)uľahčiť rozvoj kapacít pre vytváranie a vykonávanie regionálnych a vnútroštátnych noriem v súlade s medzinárodnými požiadavkami s cieľom uľahčiť regionálnu integráciu;

i)vytvoriť a posilniť kapacitu partnerských štátov EAC s cieľom vykonávať a monitorovať SFS opatrenia podľa tohto článku a

j)podporovať transfer technológií.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)podpora partnerských štátov EAC tak, aby spĺňali SFS opatrenia vrátane rozvoja vhodných regulačných rámcov, politík, záležitostí týkajúcich sa práce príslušných medzinárodných organizácií pre normalizáciu, odbornej prípravy, informačných podujatí, budovania kapacít a technickej pomoci;

b)podpora harmonizácie SFS opatrení v partnerskými štátoch EAC a zriadenie vnútroštátnych koordinačných výborov pre SFS s cieľom podporiť kapacitu súkromného a verejného sektora pre hygienické kontroly. Medzi prioritné oblasti patrí rozvoj a vykonávanie programu kvality, odborná príprava, informačné podujatia, výstavba, zdokonalenie, modernizácia a akreditácia laboratórií;

c)podpora v záležitostiach týkajúcich sa práce príslušných medzinárodných organizácií pre normalizáciu. Táto spolupráca môže zahŕňať odbornú prípravu, informačné podujatia, budovanie kapacít a technickú pomoc;

d)podpora v oblasti rybného hospodárstva s cieľom vybudovať harmonizované regionálne pravidlá, právne predpisy a normy pre rybacie produkty tak, aby podporili obchod medzi zmluvnými stranami a v rámci regiónu EAC;

e)podpora spolupráce medzi SFS inštitúciami partnerských štátov EAC a príslušnými SFS inštitúciami Európskej únie.

f)podpora pri vykonávaní dohody o SFS, najmä posilnením príslušných orgánov partnerských štátov EAC, oznamovacích a informačných stredísk;

g)podpora spoločného využívania informácií a výmeny informácií.

ČLÁNOK 94

Harmonizácia

1.Zmluvné strany sa zamerajú na dosiahnutie harmonizácie príslušných pravidiel a postupov pre vypracovanie SFS opatrení vrátane inšpekčných, skúšobných a osvedčovacích postupov v súlade s Dohodou WTO o SFS.

2.Partnerské štáty EAC vyvinú s podporou EÚ program a harmonogram pre zosúladenie ich SFS noriem.

3.Výbor vysokých úradníkov vypracuje modality s cieľom v prípade potreby riešiť a monitorovať proces harmonizácie v regiónoch.

ČLÁNOK 95

Vymedzovanie zón a kompartmentalizácia

Zmluvné strany uznávajú, a to od prípadu k prípadu, určené oblastí, ktoré sú bez škodcov alebo chorôb, alebo oblasti s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb ako možné zdroje rastlinných a živočíšnych výrobkov, berúc do úvahy ustanovenia článku 6 Dohody WTO o SFS.

ČLÁNOK 96

Osobitné a diferencované zaobchádzanie a technická pomoc

1.Európska únia súhlasí s poskytovaním technickej pomoci a osobitného a diferencovaného zaobchádzania v súlade s článkami 9 a 10 Dohody WTO o SFS.

2.Zmluvné strany spolupracujú tak, aby riešili osobitné potreby partnerských štátov EAC vyplývajúce z vykonávania ustanovení tejto hlavy.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že prioritné oblasti technickej pomoci sú tieto:

a)budovanie technických kapacít vo verejných a súkromných sektoroch partnerských štátov EAC s cieľom umožniť sanitárne a fytosanitárne kontroly vrátane vzdelávacích a informačných podujatí zameraných na inšpekciu, certifikáciu, dohľad a kontrolu;

b)posilnenie technických kapacít na vykonávanie a monitorovanie SFS opatrení vrátane podpory väčšieho používania medzinárodných noriem;

c)rozvoj kapacít na analýzu rizík, harmonizáciu, súlad s predpismi, testovanie, certifikáciu, monitorovanie rezíduí, vysledovateľnosť a akreditáciu vrátane modernizácie alebo zriadenia laboratórií a iných zariadení s cieľom pomôcť partnerským štátom EAC dodržiavať medzinárodné normy;

d)podpora účasti partnerských štátov EAC v príslušných medzinárodných organizáciách pre normalizáciu.

e)rozvoj kapacity partnerských štátov EAC na účinné zapojenie sa do procesov oznamovania.

HLAVA VII: TECHNICKÉ PREKÁŽKY OBCHODU

ČLÁNOK 97

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Ustanovenia o spolupráci v tejto hlave zahŕňajú prípravu, prijímanie a uplatňovanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody podľa Dohody WTO o technických prekážkach obchodu (ďalej len „Dohoda WTO o TBT“).

2.Ciele spolupráce v tejto hlave sú:

a)postupné odstránenie technických prekážok obchodu s cieľom uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami a v partnerských štátoch EAC;

b)posilnenie regionálnej integrácie medzi partnerskými štátmi EAC prostredníctvom harmonizácie noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody uplatňovaných v partnerských štátoch EAC v súlade s Dohodou WTO o TBT;

c)podpora väčšieho využitia medzinárodných technických nariadení, noriem a postupov posudzovania zhody vrátane odvetvovo špecifických opatrení;

d)vytvorenie funkčných väzieb, spoločných podnikov a spoločného výskumu a vývoja medzi inštitúciami normalizácie, posudzovania zhody a regulácie partnerských štátov EAC a Európskej únie;

e)posilnenie prístupu na trh pre výrobky s pôvodom v partnerských štátoch EAC prostredníctvom zlepšenia ich bezpečnosti, kvality a konkurencieschopnosti;

f)podpora väčšieho využívania najlepších medzinárodných postupov v oblasti technických nariadení, medzinárodných noriem a postupov posudzovania zhody;

g)v súlade s ustanoveniami Dohody WTO o TBT zabezpečenie transparentnosti v rámci prípravy, prijímania a uplatňovania noriem a technických predpisov, ako aj, aby tieto normy a predpisy nevytvárali zbytočné prekážky obchodu medzi zmluvnými stranami;

h)podpora rozvoja vhodného regulačného rámca, politík a reforiem v partnerských štátoch EAC s cieľom dodržiavať medzinárodne uznávané postupy;

i)pomáhať partnerským štátom EAC vykonávať Dohodu WTO o TBT a dodržiavať požiadavky svojich obchodných partnerov týkajúce sa technických prekážok obchodu v rámci Dohody WTO o TBT.

3.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)podpora väčšieho používania medzinárodných noriem, technických predpisov a posudzovaní zhody vrátane odvetvovo špecifických opatrení na územiach zmluvných strán;

b)podpora budovania kapacít partnerských štátov EAC v oblasti normalizácie, metrológie, akreditácie a postupov posudzovania zhody vrátane podpory modernizácie a zriaďovania laboratórií a príslušných inštitúcií, ako aj verejného obstarávania príslušného vybavenia;

c)podpora riadenia kvality a zabezpečenia kvality vo vybraných dôležitých odvetviach pre partnerské štáty EAC;

d)podpora plnej účasti regulačných orgánov partnerských štátov EAC zaoberajúcich sa normami a technickými záležitosťami v medzinárodných normalizačných orgánoch a posilnenie úlohy medzinárodných noriem ako základu pre technické predpisy;

e)podpora úsilia orgánov posudzovania zhody partnerských štátov EAC získať medzinárodnú akreditáciu;

f)vývoj funkčných väzieb medzi inštitúciami zmluvných strán zaoberajúcich sa normalizáciou, posudzovaním zhody a certifikáciou;

g)podpora rozvoj spoločného porozumenia týkajúceho sa osvedčených regulačných postupov vrátane:

i)transparentnosti pri vypracovaní, prijímaní a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody;

ii)potreby a proporcionálnosti regulačných opatrení a súvisiacich postupov posudzovania zhody, medzi ktoré môže patriť používanie vyhlásenia dodávateľov o zhode;

iii)používania medzinárodných noriem ako základu pre vypracovanie technických predpisov, s výnimkou prípadov, keď by takéto medzinárodné normy boli neúčinným alebo nevhodným prostriedkom na dosiahnutie sledovaných legitímnych cieľov;

iv)presadzovania technických predpisov a aktivít dohľadu nad trhom a

v)posilňovania mechanizmov a metód pre preskúmanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody.

h)identifikácia, stanovenie priorít a podpora rozvoja potrebnej technickej infraštruktúry a prenos technológií z hľadiska metrológie, normalizácie, skúšobníctva, osvedčovania a akreditácie na podporu technických predpisov;

i)prehlbovanie spolupráce v regulačnej, technickej a vedeckej oblasti, a to okrem iného prostredníctvom výmeny informácií, skúseností a údajov s cieľom zvýšiť kvalitu a úroveň technických predpisov a efektívnejšie využívať zdroje v oblasti regulácie;

j)rozvoj zlučiteľnosti a zbližovania príslušných technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody;

k)podpora a povzbudzovanie dvojstrannej spolupráce medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, osvedčovanie a akreditáciu;

l)podpora spolupráce medzi zmluvnými stranami a medzi partnerskými štátmi EAC v súvislosti s činnosťou príslušných medzinárodných inštitúcií a organizácií a fór zaoberajúcich sa technickými prekážkami obchodu.

HLAVA VIII UĽAHČENIE V OBLASTI CIEL A OBCHODU

ČLÁNOK 98

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce v oblasti uľahčenia ciel a obchodu v kontexte rozvíjajúceho sa globálneho obchodného prostredia.

2.Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity príslušných správnych orgánov, plnili cieľ podporovať uľahčenie obchodu.

3.Zmluvné strany uznávajú potrebu primeranej administratívnej kapacity na plnenie týchto cieľov. Dohodli sa, že partnerské štáty EAC potrebujú prechodné časové obdobia a budovanie kapacít, aby mohli plynule vykonávať ustanovenia tejto hlavy.

4.Ciele spolupráce v tejto hlave sú:

a)uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami;

b)podporovať harmonizáciu colných predpisov a postupov na regionálnej úrovni;

c)poskytovať podporu partnerským štátom EAC s cieľom posilňovať uľahčenie obchodu;

d)poskytovať podporu colným správam partnerských štátov EAC s cieľom vykonávať túto dohodu a iné medzinárodné colné najlepšie postupy;

e)posilniť spoluprácu medzi colnými orgánmi zmluvných strán a inými príslušnými pohraničnými orgánmi.

5.S výhradou ustanovení článku 75 sa zmluvné strany dohodli na spolupráci v týchto oblastiach:

a)výmena informácií týkajúcich sa colných právnych predpisov a postupov;

b)rozvoj spoločných iniciatív vo vzájomne dohodnutých oblastiach;

c)podpora:

i)modernizácie colných systémov a postupov a znižovanie trvania colného konania;

ii)zjednodušenia a harmonizácie colných postupov a formálnych náležitostí obchodu, vrátane tých, čo sa týkajú dovozu, vývozu a tranzitu;

iii)posilnenia regionálnych systémov tranzitu;

iv)posilnenia transparentnosti v súlade s článkom 134;

v)budovania kapacít vrátane finančnej a technickej pomoci partnerským štátom EAC v tejto oblasti a

vi)v akejkoľvek inej oblasti ciel, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.

d)v čo najväčšom rozsahu prijímanie spoločných pozícií v medzinárodných organizáciách v oblasti uľahčenia ciel a obchodu, ako napríklad vo WTO, WCO, OSN a UNCTAD;

e)podpora koordinácie medzi všetkými prepojenými orgánmi, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

6.Zmluvné strany si navzájom poskytnú administratívnu pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami protokolu 1 o pravidlách pôvodu takto:

a)zavedenie postupov a praxe, ktoré sa opierajú o medzinárodné nástroje a normy uplatniteľné v oblasti uľahčovania ciel a obchodu vrátane pravidiel WTO a nástrojov a noriem WCO;

b)vykonávanie činností zameraných na konsolidáciu harmonizácie colných noriem a opatrení na uľahčenie obchodu;

c)uplatňovanie moderných colných techník vrátane hodnotenia rizík, záväzných pravidiel, zjednodušených postupov, kontrol po prepustení a metód auditu;

d)automatizácia colných a iných obchodných postupov vrátane elektronickej výmeny colných a obchodných informácií;

e)odborná príprava colných úradníkov a iných príslušných úradníkov verejného a súkromného sektora týkajúca sa uľahčenia ciel a obchodu a

f)akékoľvek iné oblasti, ktoré určia zmluvné strany.

HLAVA IX: Opatrenia na úpravu DHP

ČLÁNOK 99

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.Zmluvné strany uznávajú, že odstránenie a/alebo výrazné zníženie ciel stanovené v tejto dohode bude pre partnerské štáty EAC výzvou. Zmluvné strany sa dohodli vyriešiť túto osobitnú výzvu prostredníctvom vytvorenia kompenzačného rámca.

2.Zmluvné strany takisto uznávajú, že vykonávanie tejto dohody môže mať za následok potenciálne výzvy, okrem iného sociálne, hospodárske a environmentálne výzvy pre hospodárstva partnerských štátov EAC. Zmluvné strany sa dohodli na riešení týchto otázok prostredníctvom opatrení spolupráce v hospodárskej a rozvojovej oblasti.

3.Spolupráca v rámci tejto hlavy sa zameriava na riešenie výziev zo skutočných a potenciálnych úprav vyplývajúcich z vykonávania tejto dohody.

ČLÁNOK 100

Oblasti spolupráce

1.So zreteľom na straty z príjmov spojených so znížením ciel, Európska únia:

a)povedie intenzívny dialóg o opatreniach a reformách na fiškálne prispôsobenie;

b)zriadi postupy spolupráce na podporu fiškálnej reformy;

c)poskytne finančné zdroje na prechodné pokrytie dohodnutých strát vládnych príjmov vznikajúcich v dôsledku odstránenia alebo podstatného zníženia colných sadzieb.

2.S cieľom zabezpečiť, aby hospodárstva partnerských štátov EAC plne využili výhody tejto dohody, EÚ súhlasí, že bude spolupracovať s partnerskými štátmi EAC tak, aby mohli vykonávať náležité činnosti spolupráce zamerané na:

a)zlepšenie konkurencieschopnosti výrobných odvetví v partnerských štátoch EAC;

b)zlepšenie výrobných a odborných spôsobilostí pracovnej sily partnerských štátov EAC vrátane odbornej prípravy pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku zatvorenia podniku, alebo sprostredkovania nových zručností pre nové aktivity atď.;

c)podporovanie opatrení smerom k udržateľnému životnému prostrediu;

d)budovanie kapacít s cieľom posilniť makroekonomickú disciplínu;

e)zmierňovanie možných vplyvov na potravinovú a výživovú bezpečnosť, rozvoj vidieka, bezpečnosť živobytia a výnosov z vývozu v partnerských štátoch EAC;

f)riešenie ďalších možných oblastí spolupráce súvisiacich s výzvami týkajúcimi sa vykonávania tejto dohody.

HLAVA X: MOBILIZÁCIA ZDROJOV

ČLÁNOK 101

Zásady a ciele

1.Uznávajúc záväzok EÚ podporovať vykonávanie tejto dohody a vlastné úsilie partnerské štáty EAC financovať svoje rozvojové potreby zmluvné strany sa dohodli, že budú pracovať spoločne a nezávisle s cieľom mobilizovať finančné zdroje na podporu vykonávania tejto dohody, regionálnej integrácie a rozvojových stratégií partnerských štátov EAC.

2.Cieľom spoločnej mobilizácie zdrojov je dopĺňať, podporovať a presadzovať v duchu vzájomnej závislosti úsilie partnerských štátov EAC hľadať alternatívne zdroje financovania na podporu regionálnej integrácie a rozvojových stratégií obsiahnutých v tejto dohode, najmä rozvojovej matrice DHP.

ČLÁNOK 102

Povinnosti

1.Partnerské štáty EAC:

a)vyčlenia finančné zdroje z finančných mechanizmov na včasnom a predvídateľnom základe s cieľom podporiť regionálnu integráciu a rozvojové stratégie a projekty týkajúce sa DHP, ako sa uvádza v rozvojovej matrici DHP;

b)vypracujú svoje rozvojové stratégie s náležitým ohľadom na právo partnerských štátov EAC určiť smer a postupnosť rozvojových stratégií a priorít;

c)zriadia fond DHP na poskytovanie zdrojov súvisiacich s DHP;

d)zapracujú priority rozvojovej matrice DHP v regionálnych a národných stratégiách.

2.Partnerské štáty EAC vypracujú pravidlá a predpisy pre riadenie fondu s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a pomer medzi kvalitou a cenou pri využívaní týchto zdrojov. Bez toho, aby boli dotknuté príspevky iných partnerov do fondu EAC DHP, nasmerovanie zdrojov EÚ sa uskutoční na základe predbežného úspešného posúdenia prevádzkových postupov fondu Európskou úniou.

3.Európska únia vyčlení finančné prostriedky na včasnom a predvídateľnom základe, pričom berie do úvahy najmä obmedzenia na strane ponuky partnerských štátov EAC súvisiace s vykonávaním tejto dohody vrátane rozdielov vo financovaní identifikovaných v rámci rozvojovej matrice DHP, a to prostredníctvom:

a)Európskeho rozvojového fondu (národné a regionálne nástroje);

b)rozpočtu EÚ,

c)akéhokoľvek iného nástroja, ktorý sa použije na vykonávanie oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ (ďalej len „ODA“).

Okrem toho sa EÚ usiluje mobilizovať zdroje včasným a predvídateľným spôsobom od jej členských štátov.

4.Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na mobilizácii týchto zdrojov:

a)fondy iných darcov (mnohostranní a dvojstranní darcovia);

b)granty, zvýhodnené úvery, verejno-súkromné partnerstvá a špecializované nástroje;

c)akékoľvek iné zdroje ODA dostupné od rozvojových partnerov.

ČASŤ VI INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

ČLÁNOK 103

Rozsah pôsobnosti a cieľ

1.Ustanovenia tejto časti sa uplatňujú na Radu pre DHP, Výbor vysokých úradníkov, Poradný výbor, všetky inštitúcie a výbory, ktoré môžu byť zriadené podľa tejto dohody.

2.Cieľom tejto časti je zriadiť inštitúcie, ktoré uľahčia dosiahnutie cieľov tejto dohody.

ČLÁNOK 104

Rada pre DHP

1.Týmto sa dňom nadobudnutia platnosti dohody zriaďuje Rada pre DHP.

2.Rada pre DHP sa skladá zo zástupcov zmluvných strán na ministerskej úrovni.

3.Rada pre DHP prijme svoj rokovací poriadok do šiestich (6) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4.Rade pre DHP striedavo predsedá zástupca každej zmluvnej strany, a to v súlade s ustanoveniami stanovenými v rokovacom poriadku.

5.Rada pre DHP sa schádza v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu obdobie dvoch (2) rokov, ako aj na mimoriadnych zasadnutiach, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú, ak sa tak zmluvné strany na tom dohodnú.

6.Rada pre DHP je zodpovedná za:

a)fungovanie a vykonávanie tejto dohody a monitorovanie dosahovania cieľov;

b)skúmanie všetkých dôležitých otázok, ktoré vzniknú v rámci tejto dohody, ako aj všetkých ďalších otázok spoločného záujmu, ktoré majú vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami, bez toho, aby boli dotknuté práva stanovené v časti VII a

c)preskúmanie návrhov a odporúčaní zmluvných strán na účely skúmania a zmeny tejto dohody.

ČLÁNOK 105

Právomoci Rady pre DHP

1.Rada pre DHP má právomoc prijímať rozhodnutia a môže prijať odporúčania od Výboru vysokých úradníkov písomne na základe vzájomnej dohody.

2.Prijaté rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú všetky opatrenia potrebné na ich vykonanie v súlade so svojimi príslušnými internými pravidlami.

3.Rada pre DHP stanoví a prijme do šiestich (6) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody rokovací poriadok nevyhnutný na zriadenie rozhodcovského tribunálu.

4.V záležitostiach, v ktorých partnerský štát EAC koná jednotlivo, prijatie takýchto rozhodnutí Radou pre DHP si vyžaduje súhlas dotknutého partnerského štátu EAC.

ČLÁNOK 106

Výbor vysokých úradníkov

1.Týmto sa zriaďuje Výbor vysokých úradníkov dňom nadobudnutia platnosti dohody.

2.Výbor vysokých úradníkov pozostáva zo stálych tajomníkov alebo hlavných sekretárov, podľa toho, o aký prípad ide, partnerských štátov EAC a zástupcov EÚ na úrovni vysokých úradníkov.

3.S výhradou akýchkoľvek pokynov od Rady pre EPA Výbor vysokých úradníkov zasadá najmenej raz za každý rok a môže sa stretnúť na mimoriadnych zasadnutiach, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú, a to v ktoromkoľvek termíne, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany. Výbor vysokých úradníkov sa taktiež stretáva pred zasadnutiami Rady pre DHP.

4.Výboru striedavo predsedá zástupca každej zmluvnej strany.

5.Výbor vysokých úradníkov je zodpovedný:

a)za pomoc Rade pre DHP pri plnení jej úloh;

b)za prijímanie a posudzovanie správ osobitných výborov, pracovných stretnutí, pracovných skupín alebo akýchkoľvek orgánov zriadených výborom podľa článku 107 ods. 1 a koordináciu ich činností, ako aj predkladanie odporúčaní na zváženie Radou pre DHP;

c)za predkladanie správ a odporúčaní týkajúcich sa vykonávania tejto dohody Rade pre DHP, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Rady pre DHP, resp. na žiadosť zmluvnej strany;

d)v oblasti obchodu:

i)za dohľad nad vykonávaním a náležitým uplatňovaním ustanovení tejto dohody, ako aj prejednávanie a odporúčanie oblastí spolupráce v tejto súvislosti;

ii)v súlade s ustanoveniami hlavy I časti VII za prijímanie opatrení na predchádzanie sporom, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo vykonávaním dohody, ako aj za ich urovnávanie;

iii)za pomoc Rade pre DHP pri výkone jej funkcií vrátane predkladania odporúčaní na rozhodnutia, ktoré má prijať Rada pre DHP;

iv)za monitorovanie vývoja regionálnej integrácie a hospodárskych a obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami;

v)za monitorovanie a posudzovanie vplyvu vykonávania tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán;

vi)za prerokúvanie a prijímanie opatrení, ktoré môžu uľahčiť obchodné, investičné a podnikateľské príležitosti medzi zmluvnými stranami, a

vii)za prerokúvanie akýchkoľvek záležitosti týkajúcich sa tejto dohody a akýchkoľvek otázok, ktoré by mohli mať vplyv na dosiahnutie jej cieľov.

e)v oblasti rozvoja:

i)za pomoc Rade pre DHP pri plnení jej funkcií týkajúcich sa rozvojovej spolupráce patriacej do sféry pôsobnosti tejto dohody;

ii)za monitorovanie vykonávania ustanovení o spolupráci stanovenými v tejto dohode a koordináciu tejto činnosti s poskytovateľmi finančných prostriedkov z tretích strán;

iii)za vydávanie odporúčaní o obchodnej spolupráci medzi zmluvnými stranami;

iv)za pravidelne preskúmavanie oblastí spolupráce stanovených v tejto dohode a v prípade potreby poskytovanie odporúčaní týkajúcich sa zaradenia nových priorít a

v)za preskúmavanie a prerokúvanie otázok spolupráce týkajúcich sa regionálnej integrácie a vykonávania tejto dohody.

ČLÁNOK 107

Právomoci Výboru vysokých úradníkov

1.Výbor vyšších úradníkov pri výkone svojich funkcií:

a)vytvára podľa potreby, vydáva smernice a vykonáva dohľad nad osobitnými výbormi, pracovnými stretnutiami, pracovnými skupinami alebo orgánmi s cieľom riešiť záležitosti spadajúce do ich kompetencie, ako aj určuje ich zloženie, úlohy a rokovací poriadok, pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak;

b)prijíma rozhodnutia alebo schvaľuje odporúčania v prípadoch stanovených v tejto dohode, resp. ak mu takúto vykonávaciu právomoc deleguje Rada pre DHP; v takýchto prípadoch výbor prijíma rozhodnutia alebo vydáva odporúčania v súlade s podmienkami stanovenými v článku 105 a

c)zvažuje akékoľvek otázky v rámci tejto dohody a prijíma náležité opatrenia pri výkone svojich funkcií.

2.Výbor organizuje osobitné pracovné stretnutia na výkon funkcií stanovených v odseku 1 písm. a).

3.Výbor prijme svoj rokovací poriadok do troch (3) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

ČLÁNOK 108

Poradný výbor DHP

1.Týmto sa zriaďuje Poradný výbor DHP, ktorého úlohou je pomáhať Výboru vysokých úradníkov pri podpore dialógu a spolupráce medzi zástupcami súkromného sektora, organizácií občianskej spoločnosti vrátane akademickej obce a sociálnych a ekonomických partnerov. Takýto dialóg a spolupráca zahŕňajú všetky záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré vyplývajú z vykonávania tejto dohody.

2.O účasti v Poradnom výbore DHP rozhoduje Rada pre DHP na základe odporúčania Výboru vysokých úradníkov s cieľom zabezpečiť široké zastúpenie všetkých zainteresovaných strán.

3.Poradný výbor DHP vykonáva svoju činnosť na základe konzultácií s Výborom vysokých úradníkov alebo z vlastnej iniciatívy a vypracúva odporúčania pre Výbor vysokých úradníkov. Na zasadaniach Poradného výboru DHP sa zúčastňujú zástupcovia zmluvných strán.

4.Poradný výbor DHP prijme svoj rokovací poriadok do troch (3) mesiacov po svojom zriadení, a to po dohode s Výborom vysokých úradníkov.

ČASŤ VII: PREDCHÁDZANIE SPOROM A ICH UROVNÁVANIE

ČLÁNOK 109

Rozsah pôsobnosti a cieľ

1.Táto časť sa uplatňuje na akýkoľvek spor v súvislosti s výkladom a uplatňovaním ustanovení tejto dohody, pokiaľ nie je stanovené inak.

2.Cieľom tejto časti je predchádzať akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom a uplatňovaním tejto dohody v dobrej viere a dospieť, ak je to možné, k obojstranne prijateľnému riešeniu.

HLAVA I: PREDCHÁDZANIE SPOROM

ČLÁNOK 110

Konzultácie

1.Zmluvné strany sa usilujú vyriešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu a uplatňovania tejto dohody tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie.

2.Zmluvná strana požiada o konzultácie prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie sporné opatrenie a tie ustanovenia dohody, s ktorými je opatrenie podľa jej názoru v rozpore, a kópiu tejto žiadosti zašle Výboru vysokých úradníkov.

3.Konzultácie sa uskutočnia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, na území zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, do dvadsiatich (20) dní odo dňa predloženia žiadosti. Konzultácie sa považujú za ukončené do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia žiadosti zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú pokračovať v konzultáciách. Všetky informácie poskytnuté v rámci konzultácií zostanú dôvernými.

4.Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru, sa uskutočnia čo najskôr, a v každom prípade do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia žiadosti a považujú sa za ukončené do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti, s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú pokračovať v konzultáciách.

5.Ak zmluvná strana, ktorej je žiadosť o konzultácie adresovaná, neodpovie na žiadosť do desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia alebo ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3 alebo v odseku 4, alebo ak boli konzultácie ukončené bez toho, aby sa dospelo k vzájomne dohodnutému riešeniu, každá zo zmluvných strán môže požiadať o urovnanie sporu rozhodcovským konaním v súlade s článkom 112.

6.Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene lehôt uvedených v bodoch 3 až 5 vzhľadom na ťažkosti alebo zložitosti prípadu, ktorým čelí ktorákoľvek zmluvná strana.

ČLÁNOK 111

Mediácia

1.Ak konzultácie neprinesú vzájomne prijateľné riešenie, zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že vec predložia mediátorovi. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmetom mediácie bude tá istá záležitosť, ktorá bola obsahom žiadosti o konzultácie.

2.Ktorákoľvek zmluvná strana môže dať podnet na rozhodcovské konanie podľa článku 112 bez využitia mediácie.

3.Ak sa zmluvné strany nedohodnú na mediátorovi do pätnástich (15) dní odo dňa uzatvorenia dohody o riešení sporu mediáciou, predseda Výboru vysokých úradníkov alebo jeho zástupca vyberie mediátora žrebovaním z jednotlivcov, ktorí sú zaradení do zoznamu uvedenom v článku 125 a ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi ani jednej zo zmluvných strán. Výber sa uskutoční v prítomnosti zástupcu každej zmluvnej strany do dvadsiatich piatich (25) dní odo dňa predloženia dohody o riešení sporu mediáciou. Mediátor zvolá zasadnutie zmluvných strán najneskôr do tridsiatich (30) dní od svojho vymenovania. Každá zmluvná strana mu predloží svoje argumenty najneskôr pätnásť (15) dní pred zasadnutím a mediátor oznámi svoje stanovisko najneskôr do štyridsiatich piatich (45) dní od svojho vymenovania.

4.Stanovisko mediátora môže zahŕňať odporúčanie, akým spôsobom možno spor vyriešiť v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Stanovisko mediátora je nezáväzné.

5.Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene lehôt uvedených v odseku 3. O zmene týchto lehôt môže tiež rozhodnúť mediátor na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo z vlastnej iniciatívy z dôvodu problémov dotknutej zmluvnej strany alebo zložitosti prípadu.

6.Konanie týkajúce sa mediácie a najmä všetky predkladané informácie a stanoviská zaujímané zmluvnými stranami v priebehu tohto konania zostanú dôverné.

HLAVA II: UROVNÁVANIE SPOROV

ČLÁNOK 112

Začatie rozhodcovského konania

1.Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor prostredníctvom konzultácií podľa článku 110, sťažujúca sa zmluvná strana môže podať oznámenie s cieľom začať konanie o zriadení rozhodcovského tribunálu, ktorý sa zriadi v súlade s článkom 113.

2.Oznámenie s cieľom zriadiť rozhodcovský tribunál sa podáva písomne zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru vysokých úradníkov. Sťažujúca sa zmluvná strana vo svojom oznámení uvedie konkrétne sporné opatrenia a jednoznačne vysvetlí, akým spôsobom tieto opatrenia porušujú ustanovenia tejto dohody.

ČLÁNOK 113

Zriadenie rozhodcovského tribunálu

1.Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch rozhodcov.

2.Do desiatich (10) dní odo dňa predloženia oznámenia s cieľom zriadiť rozhodcovský tribunál Výboru vysokých úradníkov strany sporu navzájom konzultujú s cieľom dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu.

3.V prípade, že strany sporu nie sú schopné dohodnúť sa na jeho zložení v rámci lehoty stanovenej v odseku 2, každá zmluvná strana vyberie rozhodcu zo zoznamu rozhodcov stanoveného podľa článku 125 do piatich (5) dní. Ak rozhodcu nevyberie žiadna zo strán sporu, rozhodca bude na žiadosť druhej strany sporu vybraný žrebovaním, ktoré uskutoční predseda Výboru vysokých úradníkov alebo jeho zástupca, a to z čiastkového zoznamu tejto druhej strany sporu zostaveného podľa článku 125.

4.V prípade, že strany sporu nie sú schopné dohodnúť sa na predsedovi rozhodcovského tribunálu v rámci lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku, dvaja rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom, zo zoznamu zostaveného podľa článku 125 do piatich (5) dní od svojho vymenovania a vymenovanie oznámia Výboru vysokých úradníkov. V prípade, že nedôjde k vymenovaniu predsedu tribunálu, ktorákoľvek strana sporu môže požiadať predsedu Výboru vysokých úradníkov alebo jeho zástupcu, aby predsedu rozhodcovského tribunálu vybral do piatich (5) dní žrebovaním z čiastkového zoznamu tejto druhej strany sporu zostaveného podľa článku 125.

5.Dátumom zriadenia rozhodcovského tribunálu je dátum, keď traja rozhodcovia boli vybraní a súhlasili so svojím výberom v súlade s rokovacím poriadkom.

ČLÁNOK 114

Predbežná správa rozhodcovského tribunálu

1.Rozhodcovský tribunál predloží stranám sporu spravidla najneskôr do deväťdesiatich (90) dní odo dňa svojho zriadenia predbežnú správu obsahujúcu opisnú časť, ako aj zistenia a závery. Ak rozhodcovský tribunál usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí bezodkladne písomne informovať strany sporu a Výbor vysokých úradníkov a uviesť dôvody omeškania a deň predpokladaného vydania predbežnej správy rozhodcovského tribunálu. Predbežná správa by nemala byť za žiadnych okolností vydaná neskôr ako stodvadsať (120) dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Každá strana sporu môže rozhodcovskému tribunálu do pätnástich (15) dní od predloženia správy predložiť písomné pripomienky ku konkrétnym aspektom predbežnej správy.

2.V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby vydal predbežnú správu do tridsiatich (30) dní a v každom prípade najneskôr do štyridsiatich piatich (45) dní po svojom zriadení. Ktorákoľvek strana sporu môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy v lehote siedmich (7) dní odo dňa oznámenia predbežnej správy.

3.Po zvážení písomných pripomienok strán sporu k predbežnej správe rozhodcovský tribunál môže zmeniť svoju správu a vykonať akékoľvek ďalšie preskúmanie, ktoré bude považovať za potrebné. Záverečný nález rozhodcovského tribunálu obsahuje rozbor argumentov predložených vo fáze predbežného preskúmania a jasné odpovede na písomné pripomienky oboch strán sporu.

ČLÁNOK 115

Nález rozhodcovského tribunálu

1.Rozhodcovský tribunál:

a)oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru vysokých úradníkov do stodvadsiatich (120) dní odo dňa svojho zriadenia;

b)Bez toho, aby bol dotknutý odsek a), ak túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom bezodkladne písomne informuje strany sporu a Výbor vysokých úradníkov a uvedie dôvody omeškania a deň predpokladaného vydania nálezu tribunálu. Nález rozhodcovského tribunálu by za žiadnych okolností nemal byť oznámený neskôr ako stopäťdesiat (150) dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál:

a)oznámi svoj nález do šesťdesiatich (60) dní odo dňa svojho zriadenia;

b)môže vydať predbežný nález čo najskôr, v každom prípade do siedmich (7) dní od svojho zriadenia o tom, či pokladá prípad za naliehavý.

3.Nález rozhodcovského tribunálu môže obsahovať odporúčania o tom, akým spôsobom by zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, mohla uviesť svoje konanie do súladu s ustanoveniami dohody.

4.Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 6 až 10 o primeranej lehote zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby ihneď a v dobrej viere splnila nález rozhodcovského tribunálu;

5.Ak nie je možné nález splniť okamžite, strany sporu sa budú snažiť dosiahnuť dohodu v otázke lehoty potrebnej na splnenie nálezu. V takom prípade zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, najneskôr do dvadsaťjeden (21) dní od oznámenia nálezu rozhodcovského tribunálu stranám sporu oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru vysokých úradníkov lehotu, ktorú bude potrebovať na splnenie nálezu.

6.Ak sa strany sporu nedohodnú na primeranej lehote na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, sťažujúca sa zmluvná strana do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia vykonaného podľa odseku 1 písomne požiada rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej strane sporu a Výboru vysokých úradníkov. Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru vysokých úradníkov do dvadsaťjeden (21) dní odo dňa predloženia žiadosti.

7.Ak nie je možné znovu zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 113. Lehota na oznámenie nálezu je tridsaťpäť (35) dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 6.

8.Pri stanovovaní dĺžky primeranej lehoty rozhodcovský tribunál vezme do úvahy časový úsek, v ktorom zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, obvykle prijíma legislatívne alebo administratívne opatrenia porovnateľné s tými, ktoré táto strana sporu považuje za nevyhnutné na zabezpečenie splnenia nálezu; a najmä tribunál vezme do úvahy ťažkosti, ktorým partnerské štáty EAC môžu čeliť v dôsledku nedostatku potrebných kapacít.

9.Primeranú lehotu možno na základe dohody strán sporu predĺžiť.

ČLÁNOK 116

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.Pred uplynutím primeranej lehoty oznámi zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru vysokých úradníkov všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu.

2.Ak na konci primeranej lehoty zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nesplní požiadavky uvedené v odseku 1, sťažujúca sa zmluvná strana môže na základe oznámenia druhej strane sporu a Výboru vysokých úradníkov prijať primerané opatrenia v súlade s článkom 118 ods. 2.

3.Ak sa strany sporu nedohodnú na tom, či zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, zabezpečila dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto dohody, ktorákoľvek strana sporu môže písomne požiadať rozhodcovský tribunál o nález v tejto veci. V tejto žiadosti sa opíše konkrétne sporné opatrenie a jednoznačne vysvetlí, akým spôsobom toto opatrenie porušuje ustanovenia tejto dohody a nález rozhodcovského tribunálu.

4.Rozhodcovský tribunál sa usiluje oznámiť svoj nález do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa predloženia žiadosti. V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia žiadosti.

5.Ak nie je možné znovu zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov do pätnástich (15) dní, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 113. V takýchto prípadoch je lehota na oznámenie rozhodnutia osemdesiat (80) dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3.

ČLÁNOK 117

Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia nálezu

1.Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia nálezu rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 116 ods. 1 nie je v súlade so záväzkami zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, podľa ustanovení tejto dohody, sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená po oznámení zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, prijať náležité opatrenia.

2.Pri prijímaní takýchto opatrení sťažujúca sa zmluvná strana sa usiluje o to, aby zvolila opatrenia úmerné porušeniu, ktoré v čo najmenšej miere ovplyvnia dosahovanie cieľov tejto dohody, a zohľadňuje ich vplyv na hospodárstvo zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala. Okrem toho ak právo prijať také opatrenia získala EÚ, zvolí opatrenia, ktoré sú osobitne zamerané na to, aby sa konanie partnerského štátu EAC, ktorého opatrenia sú v rozpore s touto dohodou, uviedlo do súladu s touto dohodou.

3.Sťažujúca sa zmluvná strana môže kedykoľvek po uplynutí primeranej lehoty požiadať zmluvnú stranu, voči ktorej sťažnosť smerovala, aby predložila ponuku na dočasnú kompenzáciu, a zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, takúto ponuku predloží.

4.Kompenzačné alebo odvetné opatrenia sú dočasné a uplatňujú sa len dovtedy, kým nie je opatrenie porušujúce ustanovenia tejto dohody zrušené alebo zmenené takým spôsobom, aby bolo v súlade s touto dohodou, alebo pokiaľ sa strany sporu nedohodnú na urovnaní sporu.

ČLÁNOK 118

Preskúmanie opatrení prijatých na splnenie nálezu po prijatí primeraných opatrení

1.Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru vysokých úradníkov akékoľvek opatrenie, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, a svoju žiadosť o ukončenie uplatňovania primeraných opatrení sťažujúcou sa zmluvnou stranou.

2.Ak sa strany sporu nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami tejto dohody do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia oznámenia, sťažujúca sa zmluvná strana písomne požiada rozhodcovský tribunál o nález v tejto veci. Táto žiadosť sa oznámi druhej strane sporu a Výboru vysokých úradníkov. Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru vysokých úradníkov najneskôr do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa predloženia žiadosti.

3.Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, rozhodcovský tribunál určí, či sťažujúca sa zmluvná strana môže pokračovať v uplatňovaní primeraných opatrení. Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, uplatňovanie primeraných opatrení sa ukončí bezodkladne po dni vydania nálezu.

4.Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 113. Lehota na oznámenie nálezu je šesťdesiat (60) dní odo dňa podania žiadosti uvedenej v odseku 2.

HLAVA III: SPOLOČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 119

Vzájomne dohodnuté riešenie

Strany sporu môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne dohodnutému riešeniu sporu podľa tejto časti a každé takéto riešenie oznámia Výboru vysokých úradníkov. Ak sa vyžaduje, aby riešenie bolo schválené podľa príslušných vnútroštátnych postupov strán sporu, uvedie sa táto skutočnosť v oznámení a postup sa pozastaví. V prípade, že sa takéto schválenie nevyžaduje, resp. po oznámení ukončenia akéhokoľvek takéhoto domáceho postupu sa postup ukončí.

ČLÁNOK 120

Rokovací poriadok

Postupy urovnávania sporov sa riadia rokovacím poriadkom, ktorý prijme Rada pre DHP do šiestich (6) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

ČLÁNOK 121

Informácie a technické poradenstvo

Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo z vlastného podnetu získať informácie z akéhokoľvek zdroja vrátane zmluvných strán zúčastnených na spore, ktorý pokladá za vhodný vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovský tribunál má takisto právo vyžiadať si príslušný názor expertov, ak to pokladá za vhodné. Zainteresované fyzické alebo právnické osoby usadené na území zmluvných a iných tretích strán sú v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku oprávnené predložiť rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae. Všetky takto získané informácie sa musia oznámiť obom stranám sporu, ktoré môžu predložiť pripomienky.

ČLÁNOK 122

Jazyk podaní

1.Písomné a ústne podania strán sporu sa vykonávajú v ktoromkoľvek úradnom jazyku strán sporu.

2.Strany sporu sa usilujú dosiahnuť dohodu o spoločnom pracovnom jazyku pre jednotlivé konania podľa tejto časti. Ak sa strany sporu nedohodnú na spoločnom pracovnom jazyku, každá strana sporu zabezpečí preklad svojich písomných podaní a tlmočenie pri pojednávaní do jazyka zvoleného stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala, s výnimkou prípadu, keď tento jazyk je úradným jazykom tejto strany sporu, a znáša náklady na taký preklad alebo tlmočenie 3 .

ČLÁNOK 123

Pravidlá výkladu

1.Rozhodcovské tribunály vykladajú ustanovenia tejto dohody podľa obyčajových výkladových pravidiel medzinárodného práva verejného vrátane tých, ktoré sú stanovené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve.

2.Výklady a nálezy rozhodcovského tribunálu nemôžu rozšíriť ani obmedziť práva a povinnosti stanovené v ustanoveniach tejto dohody.

ČLÁNOK 124

Postup pri náleze rozhodcovského tribunálu

1.Rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému nálezu dospelo konsenzom. Ak k nálezu nie je možné dospieť konsenzom, nález v danej veci sa prijme väčšinou hlasov.

2.Každý nález rozhodcovského tribunálu obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a odôvodnenie všetkých zistení, odporúčaní a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor vysokých úradníkov sprístupní verejnosti nálezy rozhodcovského tribunálu.

3.Nález rozhodcovského tribunálu je konečný a záväzný pre strany sporu.

ČLÁNOK 125

Zoznam rozhodcov

1.Výbor vysokých úradníkov najneskôr do šiestich (6) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody vypracuje zoznam aspoň pätnástich (15) osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov. Tento zoznam sa skladá z troch z čiastkových zoznamov: jeden čiastkový zoznam pre každú stranu sporu so zoznamom rozhodcov a jeden čiastkový zoznam so zoznamom osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej stany sporu a ktoré môžu plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Každý čiastkový zoznam obsahuje najmenej päť (5) osôb. Výbor vysokých úradníkov zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni v súlade s rokovacím poriadkom.

2.V prípade, že v čase predloženia oznámenia podľa článku 113 ods. 2 nebudú existovať žiadne čiastkové zoznamy alebo nebudú obsahovať dostatok osôb, rozhodcovia sa vyberú žrebovaním spomedzi osôb, ktoré boli formálne navrhnuté v príslušných čiastkových zoznamoch jednou alebo oboma stranami sporu. Ak len jedna strana sporu navrhla osoby, traja rozhodcovia sa vyberú žrebovaním spomedzi týchto osôb.

3.V prípade, že neexistuje zoznam rozhodcov podľa odseku 1 ani rozhodcovia navrhnutí podľa odseku 2, strana sporu, ktorá začala rozhodcovské konanie, požiada generálneho tajomníka stáleho rozhodcovského súdu, aby vykonával funkciu menovacieho orgánu.

4.Rozhodcovia majú osobitné znalosti a skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny od žiadnej organizácie alebo vlády, ani nie sú spojení s vládou ktorejkoľvek strany sporu a konajú v súlade s kódexom správania, ktorý tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku, ktorý prijme Rada pre DHP do šiestich (6) mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

ČLÁNOK 126

Vzťahy s orgánom na urovnávanie sporov WTO

1.Rozhodcovské tribunály zriadené podľa tejto dohody nerozhodujú spory o právach a povinnostiach zmluvných strán podľa dohôd WTO.

2.Uplatnením ustanovení tejto dohody týkajúcich sa urovnania sporov nie je dotknuté žiadne z opatrení v rámci WTO vrátane opatrení na urovnanie sporu. Ak však zmluvná strana v súvislosti s určitým konkrétnym opatrením podala návrh na začatie konania o urovnaní sporu, či už podľa tejto hlavy alebo podľa Dohody o založení WTO, nemôže začať konanie o urovnaní sporu týkajúci sa toho istého opatrenia na inom fóre dovtedy, kým sa neskončí prvé konanie. Strany sporu sa okrem toho nebudú usilovať o riešenie porušenia záväzku, ktorý je rovnaký podľa tejto dohody aj Dohody o založení WTO, na oboch fórach. V takomto prípade po začatí konania o urovnaní sporu strana sporu nepredloží žiadosť o riešenie porušenia rovnakého záväzku podľa inej dohody na inom fóre, s výnimkou prípadu, keď vybrané fórum z procesných alebo jurisdikčných dôvodov nedospeje k zisteniam týkajúcim sa žiadosti o nápravu plnenia tohto záväzku.

3.Strana sporu môže v súvislosti s konkrétnym opatrením začať konanie o urovnaní sporu, a to buď podľa tejto časti, alebo podľa Dohody o založení WTO:

a)konania o urovnaní sporov podľa tejto časti sa pokladajú za začaté na základe žiadosti strany sporu o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 112 a pokladajú sa za skončené, keď rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru vysokých úradníkov podľa článku 115, resp. ak sa dospelo k dohode o vzájomne prijateľnom riešení podľa článku 119;

b)konania o urovnaní sporov podľa Dohody o založení WTO sa pokladajú za začaté na základe žiadosti strany sporu o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 6 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a pokladajú sa za skončené, keď orgán na urovnávanie sporov prijme správu rozhodcovského tribunálu a správu odvolacieho orgánu, podľa toho, o aký prípad ide, podľa článku 16 a článku 17 ods. 14 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov.

4.Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvnej strane uplatniť pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov. Dohoda o založení WTO nezabraňuje strane sporu pozastaviť plnenie záväzkov podľa tejto dohody.

ČLÁNOK 127

Lehoty

1.Všetky lehoty stanovené v tejto časti vrátane lehôt, ktoré majú rozhodcovské tribunály na oznámenie svojich nálezov, sa počítajú v kalendárnych dňoch odo dňa nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú.

2.Každá lehota uvedená v tejto časti sa môže predĺžiť na základe vzájomnej dohody strán sporu.

ČASŤ VIII: VŠEOBECNÉ VÝNIMKY

ČLÁNOK 128

Doložka o všeobecných výnimkách

S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami v situáciách vyznačujúcich sa obdobnými podmienkami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu, žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni EÚ alebo partnerským štátom EAC prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:

a)sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a morálky alebo na zachovanie verejného poriadku;

b)sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)sa týkajú dovozu alebo vývozu zlata alebo striebra;

d)sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi alebo inými predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody vrátane tých, ktoré sa týkajú presadzovania colných predpisov, presadzovania monopolov uplatňovaných podľa článku II ods. 4 a článku XVII dohody GATT, ochrany patentov, ochranných známok a autorských práv, ako aj predchádzania podvodným praktikám;

e)sa týkajú výrobkov, ktoré sú výsledkom práce väzňov;

f)sa ukladajú na účely ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;

g)sa týkajú ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami domácej výroby alebo domácej spotreby;

h)súvisia s výkonom povinností vyplývajúcich z akejkoľvek medzivládnej dohody o surovinách, ktorá spĺňa kritériá predložené zmluvným stranám dohody GATT a s ktorými zmluvné strany nevyslovili nesúhlas, alebo ktorá je sama takto predložená a s ktorou zmluvné strany nevyslovili nesúhlas 4 ;

i)sa týkajú obmedzení vývozu domácich materiálov nutných na zabezpečenie podstatných množstiev takých materiálov pre domáci spracovateľský priemysel počas období, keď sa domáca cena takých materiálov udržuje pod úrovňou svetovej ceny ako súčasť vládneho stabilizačného plánu. Takéto opatrenia však nebudú zvyšovať vývoz výrobkov domáceho priemyslu alebo ochranu udelenú domácemu priemyslu a nebudú predstavovať odchýlenie od ustanovení tejto dohody týkajúcich sa nediskriminácie;

j)sú nevyhnutné na získanie alebo distribúciu výrobkov, ktorých je na všeobecnej alebo miestnej úrovni nedostatok, za predpokladu, že všetky takéto opatrenia sú v súlade so zásadou, podľa ktorej majú EÚ alebo partnerské štáty EAC právo získať spravodlivý podiel na medzinárodnej dodávke takýchto výrobkov a akékoľvek takéto opatrenia nezlučiteľné s ostatnými ustanoveniami tejto dohody sa odvolajú, len čo podmienky, ktoré ich vyvolali, prestanú existovať.

ČLÁNOK 129

Výnimky z dôvodu bezpečnosti

1.Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že:

a)od Európskej únie alebo partnerských štátov EAC požaduje, aby poskytli akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa nich v rozpore s ich základnými bezpečnostnými záujmami, alebo

b)Európskej únii alebo partnerským štátom EAC bráni, aby prijali opatrenie, ktoré považujú za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)vzťahujúce sa na štiepne materiály alebo na materiály, ktoré slúžia na ich výrobu;

ii)vzťahujúce sa na obchod so zbraňami, muníciou a vojenským materiálom a na taký obchod s inými výrobkami a materiálom, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených síl;

iii)vzťahujúce sa na verejné obstarávanie, ktoré je nevyhnutné na účely národnej bezpečnosti alebo na účely národnej obrany;

iv)prijaté v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov alebo

c)bráni EÚ alebo partnerským štátom EAC prijať akékoľvek opatrenie na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti.

2.Výbor vysokých úradníkov je v čo najväčšej miere informovaný o opatreniach prijatých podľa odseku 1 písm. b) a c) a o ich ukončení.

ČLÁNOK 130

Zdaňovanie

1.Žiadne z ustanovení tejto dohody ani akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že zmluvnej strane bráni, aby pri uplatňovaní príslušných ustanovení svojich daňových právnych predpisov rozlišovala medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä vzhľadom na miesto ich trvalého pobytu alebo vzhľadom na miesto ich kapitálových investícií.

2.Žiadne z ustanovení tejto dohody ani akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňových únikov a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

3.Žiadne z ustanovení tejto dohody nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa akýchkoľvek daňových dohovorov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto dohodou a akýmkoľvek takýmto dohovorom má vo veci rozpornej otázky prednosť takýto dohovor.

ČASŤ IX: VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 131

Problémy s platobnou bilanciou

1.Ak má ktorákoľvek strana vážne problémy s platobnou bilanciou alebo vonkajším financovaním alebo jej takéto problémy hrozia, môže prijať alebo zachovávať v platnosti obmedzujúce opatrenia v oblasti obchodu s tovarom.

2.Zmluvné strany sa snažia predchádzať uplatňovaniu obmedzujúcich opatrení uvedených v odseku 1.

3.Akékoľvek obmedzujúce opatrenie prijaté alebo zachované podľa tohto článku je nediskriminačné, má obmedzené trvanie a nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutné na nápravu situácie týkajúcej sa platobnej bilancie a vonkajšieho financovania. Musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v dohodách WTO a prípadne zlučiteľné s Dohodou o Medzinárodnom menovom fonde (MMF).

4.Zmluvná strana, ktorá zachová alebo prijme obmedzujúce opatrenia alebo akékoľvek ich zmeny, bezodkladne o nich informuje druhú zmluvnú stranu a Radu pre DHP a čo najskôr predloží harmonogram ich zrušenia.

5.Konzultácie sa uskutočnia bezodkladne v rámci Rady pre DHP a v rámci týchto konzultácií sa posúdi stav platobnej bilancie dotknutej zmluvnej strany a obmedzenia prijaté alebo zachované podľa tohto článku, pričom sa okrem iného zohľadnia tieto faktory:

a)povaha a rozsah ťažkostí v oblasti platobnej bilancie a vonkajšieho financovania;

b)vonkajšie hospodárske a obchodné prostredie;

c)alternatívne nápravné opatrenia, ktoré by bolo možné použiť.

6.V rámci konzultácií sa posúdi súlad akýchkoľvek obmedzujúcich opatrení s odsekmi 3 a 4. Akceptujú sa všetky zistenia štatistických a iných skutočností predložené Medzinárodným menovým fondom, ktoré sa týkajú devíz, peňažných rezerv a platobnej bilancie, pričom závery vychádzajú z posúdenia situácie v oblasti platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie Medzinárodným menovým fondom týkajúcej sa dotknutej zmluvnej strany, ktorá prijala alebo zachovala opatrenie.

ČLÁNOK 132

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ a plnenie povinností

1.Zmluvnými stranami tejto dohody sú zmluvné strany Zmluvy o založení Východoafrického spoločenstva, ďalej len „partnerské štáty EAC“, na jednej strane a Európska únia alebo jej členské štáty, alebo Európska únia a jej členské štáty v rámci ich príslušných oblastí právomocí vyplývajúcich zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „EÚ“, na druhej strane.

2.Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvná strana“ rozumejú partnerské štáty EAC konajúce spoločne alebo EÚ, podľa toho, o aký prípad ide. Pod pojmom „zmluvné strany“ sa rozumejú partnerské štáty EAC konajúce spoločne a EÚ.

3.Partnerské štáty EAC poveria jedného zo svojich zástupcov, aby konal v ich mene vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto dohody, na ktorých sa dohodli konať spoločne.

4.Zmluvné strany prijímajú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia, ktoré sa od nich požadujú na plnenie svojich záväzkov na základe tejto dohody a zabezpečia, aby boli v súlade s cieľmi stanovenými v tejto dohode.

ČLÁNOK 133

Kontaktné miesta

1.V záujme uľahčenia komunikácie a na zabezpečenie účinného vykonávania tejto dohody zmluvné strany určia po nadobudnutí platnosti tejto dohody kontaktné miesto na výmenu informácií. Určením kontaktného miesta na výmenu informácií nie je dotknuté osobitné určenie príslušných orgánov podľa osobitných ustanovení tejto dohody.

2.Na žiadosť kontaktných miest na výmenu informácií každá zmluvná strana poskytne informácie o úrade alebo úradníkovi zodpovednom za všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody, ako aj zabezpečí požadovanú podporu na uľahčenie komunikácie so žiadajúcou zmluvnou stranou.

3.Každá zmluvná strana, podľa toho, o aký prípad ide, poskytne informácie na žiadosť druhej zmluvnej strany a v rozsahu prípustnom zo zákona a bez odkladu odpovie na akúkoľvek otázku druhej zmluvnej strany týkajúcu sa existujúceho alebo navrhovaného opatrenia, ktoré by mohlo mať vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 134

Transparentnosť a dôvernosť

1.Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa jej zákony, predpisy, postupy a všeobecne platné administratívne rozhodnutia, ako aj medzinárodné záväzky týkajúce sa akejkoľvek obchodnej záležitosti, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti tejto dohody, bezodkladne uverejnili alebo sprístupnili verejnosti a oznámili druhej zmluvnej strane.

2.Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tejto dohody týkajúce sa transparentnosti, považujú sa informácie uvedené v tomto článku za poskytnuté, keď boli sprístupnené sekretariátu Východoafrického spoločenstva a Európskej komisii alebo WTO na úradnom, verejnom a bezplatne dostupnom webovom sídle zmluvných strán.

3.Žiadne z ustanovení tejto dohody neukladá žiadnej zo zmluvných strán povinnosť poskytovať dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou v presadzovaní práva alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by poškodilo legitímne obchodné záujmy určitých podnikov, či už verejných alebo súkromných, okrem prípadu, že by ich zverejnenie bolo nevyhnutné v rámci konania o urovnaní sporu podľa časti VII tejto dohody. Ak rozhodcovský tribunál zriadený podľa článku 113 časti VII považuje takéto zverejnenie za nevyhnutné, zabezpečí plnú ochranu dôvernosti informácií.

ČLÁNOK 135

Najvzdialenejšie regióny Európskej únie

1.Vzhľadom na zemepisnú blízkosť najvzdialenejších regiónov Európskej únie a partnerských štátov EAC a s cieľom posilniť hospodárske a sociálne väzby medzi týmito regiónmi a partnerskými štátmi EAC zmluvné strany dbajú na to, aby medzi najvzdialenejšími regiónmi EÚ a partnerskými štátmi EAC uľahčili spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.Ciele uvedené v odseku 1 tohto článku sa, kdekoľvek to je možné, dosahujú prostredníctvom podpory spoločnej účasti partnerských štátov EAC a najvzdialenejších regiónov EÚ na rámcových a osobitných programoch EÚ v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

3.Európska únia sa usiluje zabezpečiť koordináciu medzi rôznymi finančnými nástrojmi kohéznych a rozvojových politík EÚ s cieľom podporiť spoluprácu medzi partnerskými štátmi EAC a najvzdialenejšími regiónmi EÚ v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

4.Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni EÚ, aby uplatňovala existujúce opatrenia zamerané na nápravu štrukturálnej hospodárskej a sociálnej situácie v najvzdialenejších regiónoch v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

ČLÁNOK 136

Vzťah k iným dohodám

1.S výnimkou ustanovení o rozvojovej spolupráci obsiahnutých v hlave II časti 3 Dohody z Cotonou majú v prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami hlavy II časti 3 Dohody z Cotonou vo veci predmetného rozporu prednosť ustanovenia tejto dohody.

2.Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať primerané opatrenia v súlade s touto dohodou a podľa Dohody z Cotonou.

ČLÁNOK 137

Vzťah k dohodám WTO

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadne z ustanovení tejto dohody im neukladá povinnosť konať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s dohodami WTO.

ČLÁNOK 138

Oznámenia

Oznámenia požadované podľa tejto dohody sa predkladajú písomne a zasielajú sekretariátu Východoafrického spoločenstva alebo Európskej komisii, podľa toho, o aký prípad ide.

ČLÁNOK 139

Nadobudnutie platnosti

1.Táto dohoda sa podpíše, ratifikuje alebo schváli v súlade s uplatniteľnými ústavnými alebo vnútornými pravidlami a postupmi príslušných zmluvných strán.

2.Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných právnych postupov uvedených v odseku 1.

3.Oznámenia o nadobudnutí platnosti sa v prípade partnerských štátov EAC zasielajú generálnemu tajomníkovi Východoafrického spoločenstva a v prípade zmluvnej strany EÚ generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, ktorí sú spoločnými depozitármi tejto dohody. Každý depozitár oznámi druhému depozitárovi prijatie poslednej listiny o ratifikácii, čím ho informuje o ukončení vnútorných právnych postupov potrebných na nadobudnutie platnosti.

4.Do nadobudnutia platnosti tejto dohody partnerské štáty EAC a EÚ môžu predbežne vykonávať ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do ich príslušných právomocí. Možno to uskutočniť buď predbežným vykonávaním tam, kde je to možné, alebo ratifikáciou tejto dohody.

5.Predbežné vykonávanie sa oznámi depozitárom. Táto dohoda sa predbežne vykonáva desať (10) dní po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie vnútorných právnych postupov potrebných pre tento účel.

6.Ak sa ustanovenie tejto dohody uplatňuje v súlade s odsekom 4, každý odkaz na deň nadobudnutia platnosti tejto dohody v takomto ustanovení obsiahnutý sa považuje za odkaz na deň, od ktorého sa má toto ustanovenie uplatňovať na základe dohody zmluvných strán v súlade s odsekom 4.

7.Bez ohľadu na odsek 4 partnerské štáty EAC a EÚ môžu jednostranne podniknúť kroky na uplatňovanie dohody aj pred predbežným vykonávaním, pokiaľ je to možné.

ČLÁNOK 140

Vypovedanie

1.Zmluvná strana tejto dohody môže druhej zmluvnej strane písomne oznámiť svoj úmysel vypovedať túto dohodu.

2.Vypovedanie nadobúda účinnosť rok po oznámení.

ČLÁNOK 141

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na druhej strane na územia partnerských štátov EAC. Odkazy na pojem „územie“ v tejto dohode je potrebné chápať v tomto zmysle.

ČLÁNOK 142

Doložka o preskúmaní

1.Táto dohoda sa preskúma každých päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

2.Pokiaľ ide o vykonávanie tejto dohody, zmluvná strana môže podávať návrhy zamerané na prispôsobenie spolupráce týkajúcej sa obchodu na základe skúseností získaných v priebehu vykonávania tejto dohody.

3.Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa zmluvné strany dohodli, že táto dohoda sa môže preskúmať vzhľadom na uplynutie platnosti Dohody z Cotonou.

ČLÁNOK 143

Doložka o zmene

1.Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na zmenách tejto dohody. Zmluvná strana môže Rade pre DHP predložiť na zváženie návrhy na zmeny tejto dohody. Druhá zmluvná strana môže predložiť pripomienky k návrhom na zmenu do deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia návrhu.

2.V prípade, že Rada pre DHP prijme zmeny tejto dohody, tieto zmeny sa predložia zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie v súlade s ich príslušnými ústavnými alebo vnútroštátnymi právnymi požiadavkami.

3.Zmena nadobudne platnosť po tom, čo si zmluvné strany vymenia písomné oznámenia potvrdzujúce, že splnili svoje príslušné platné právne požiadavky a postupy, v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

ČLÁNOK 144

Pristúpenie nových členov do Východoafrického spoločenstva

1.Každý nový partnerský štát EAC sa odo dňa pristúpenia k EAC stáva zmluvnou stranou tejto dohody prostredníctvom doložky s takýmto účinkom zakotvenej v akte o pristúpení. Ak v akte o pristúpení k EAC nie je ustanovené takéto automatické pristúpenie partnerského štátu EAC k tejto dohode, príslušný partnerský štát EAC k nej pristúpi uložením aktu o pristúpení na generálnom sekretariáte Východoafrického spoločenstva, ktorý zašle overené kópie Európskej únii.

2.Zmluvné strany preskúmajú vplyv pristúpenia nových partnerských štátov EAC na túto dohodu. Rada pre DHP môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.

ČLÁNOK 145

Pristúpenie nových členov k Európskej únii

1.Každý nový členský štát EÚ sa odo dňa pristúpenia k EÚ stáva zmluvnou stranou tejto dohody prostredníctvom doložky s takýmto účinkom zakotvenej v akte o pristúpení. Ak v akte o pristúpení k Únii nie je ustanovené takéto automatické pristúpenie členského štátu EÚ k tejto dohode, pristúpi k nej dotknutý členský štát EÚ uložením aktu o pristúpení na generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý zašle overené kópie partnerským štátom EAC.

2.Zmluvné strany preskúmajú účinky pristúpenia nových členských štátov EÚ na túto dohodu. Rada pre DHP môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.

ČLÁNOK 146

Autentické znenie

Táto dohoda je vypracovaná v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, svahilskom (Kiswahili), španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

ČLÁNOK 147

Prílohy

Prílohy a protokoly k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Príloha I

Clá na výrobky s pôvodom v partnerských štátoch EAC

Príloha II

Clá na výrobky s pôvodom v EÚ

Príloha III(a)

Rozvojová matrica EAC DHP

Príloha III(b)

Rozvojové kritériá, ciele a ukazovatele

Príloha IV

Spoločné vyhlásenie o krajinách, ktoré s Európskou úniou vytvorili colnú úniu

Protokol 1

Týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

Protokol 2

O vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

(1)    Tento výpočet sa zakladá na oficiálnych údajoch WTO o vedúcich vývozcoch v rámci svetového obchodu s tovarom (okrem obchodu v rámci EÚ).
(2)    Na účely tohto článku sú poľnohospodárske výrobky tie výrobky, ktoré sú zahrnuté v prílohe I k Dohode WTO o poľnohospodárstve.
(3)    Na účely tohto článku úradnými jazykmi sú jazyky uvedené v článku 146.
(4)    Výnimka stanovená v tomto pododseku sa vzťahuje aj na akúkoľvek dohodu o surovinách, ktorá je v súlade so zásadami schválenými uznesením Hospodárskej a sociálnej rady č. 30 (IV) z 28. marca 1947.

V Bruseli11. 2. 2016

COM(2016) 64 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (EAC) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej


PRÍLOHA I

CLÁ NA VÝROBKY S PÔVODOM V PARTNERSKÝCH ŠTÁTOCH EAC

1.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, clá EÚ (ďalej len „clá EÚ“) sa v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody úplne zrušia v prípade všetkých výrobkov kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému okrem tých, ktoré sú uvedené v kapitole 93, s pôvodom v partnerskom štáte EAC. Na výrobky kapitoly 93 Európska únia naďalej ukladá clo uplatňované podľa doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“).

2.Dovoz výrobkov uvedených v položke 1701 colného sadzobníka s pôvodom v ktoromkoľvek partnerskom štáte EAC, ktorý OSN pokladá za najmenej rozvinutú krajinu, nepodlieha ustanoveniam článku 51 1 .

3.Na účely uplatňovania ustanovení článku 50 môže od 1. októbra 2015 dôjsť k narušeniam na trhoch s výrobkami uvedenými v položke 1701 colného sadzobníka v situáciách, keď sa trhová cena bieleho cukru v EÚ zníži počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov pod 80 % trhovej ceny bieleho cukru v EÚ, ktorá prevládala počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

4.Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky uvedené v položkách 1701 a 0803 00 19 colného sadzobníka s pôvodom v partnerských štátoch EAC a prepustené do voľného obehu vo francúzskych zámorských departementoch. Toto ustanovenie je uplatniteľné na obdobie desiatich (10) rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody. Toto obdobie sa predĺži o ďalšie obdobie desiatich (10) rokov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(1)    Na tento účel a odchylne od článku 50 môže jednotlivý štát, ktorý OSN pokladá za najmenej rozvinutú krajinu, podliehať ochranným opatreniam.

V Bruseli11. 2. 2016

COM(2016) 64 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (EAC) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej


PRÍLOHA II – ČASŤ 1

CLÁ NA VÝROBKY S PÔVODOM V EÚ

1.Clá uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ dovezené na územie partnerských štátov EAC pre tovar uvedený v prílohe II(a) sa zrušia nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2.Clá uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ dovezené na územie partnerských štátov EAC pre tovar uvedený v prílohe II(b) sa postupne zrušia podľa tohto harmonogramu:

sedem rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 80 % základného cla,

osem rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 70 % základného cla,

deväť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 60 % základného cla,

desať rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

jedenásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 40 % základného cla,

dvanásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 30 % základného cla,

trinásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 20 % základného cla,

štrnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 10 % základného cla,

pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

3.Clá uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ dovezené na územie partnerských štátov EAC pre tovar uvedený v prílohe II(c) sa postupne zrušia podľa tohto harmonogramu:

dvanásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 95 % základného cla,

trinásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 90 % základného cla,

štrnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 85 % základného cla,

pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 80 % základného cla,

šestnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 70 % základného cla,

sedemnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 65 % základného cla,

osemnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 60 % základného cla,

devätnásť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 55 % základného cla,

dvadsať rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla,

dvadsaťjeden rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 40 % základného cla,

dvadsaťdva rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 30 % základného cla,

dvadsaťtri rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 20 % základného cla,

dvadsaťštyri rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 10 % základného cla,

dvadsaťpäť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

4.Na clá uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ dovezené na územie partnerských štátov EAC pre tovar uvedený v prílohe II(d) sa neuplatňuje nijaká schéma postupného znižovania ciel uvedená v tejto prílohe.


V Bruseli11. 2. 2016

COM(2016) 64 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (EAC) na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej


PRÍLOHA II(c) – ČASŤ 2

CLÁ NA VÝROBKY S PÔVODOM V EÚ

Kód HS, 8-miestny

Kód HS, 6miestny

Opis

Colná sadzba

Rok záväzku EÚ

0101 21 00

0101 21

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0101 30 10

0101 30

– – – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0102 21 00

0102 21

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0102 31 00

0102 31

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0102 90 10

0102 90

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0103 10 00

0103 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0104 10 10

0104 10

– – – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0104 20 10

0104 20

– – – Plemenné čistokrvné zvieratá

0 %

T0

0511 10 00

0511 10

– Býčie spermie

0 %

T0

0511 91 10

0511 91

– – – Rybie ikry a mliečia

0 %

T0

0511 91 20

0511 91

– – – Rybí odpad

0 %

T0

0511 99 10

0511 99

– – – Sperma zo zvierat iných ako hovädzích

0 %

T0

0601 10 00

0601 10

– Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji

0 %

T0

0601 20 00

0601 20

Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky; rastliny a korene čakanky

0 %

T0

0602 10 00

0602 10

– Nekoreňovité odrezky a vrúble

0 %

T0

0602 20 00

0602 20

– Stromy, kry a kríky, tiež vrúbľované, druhov rodiacich jedlé ovocie alebo orechy

0 %

T0

0602 30 00

0602 30

– Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

0 %

T0

0602 40 00

0602 40

– Ruže, tiež vrúbľované

0 %

T0

0602 90 00

0602 90

– Ostatné

0 %

T0

1001 11 00

1001 11

– – Na siatie

0 %

T0

1001 19 00

1001 19

– – Ostatné

0 %

T0

1001 91 00

1001 91

– – Na siatie

0 %

T0

1002 10 00

1002 10

– Na siatie

0 %

T0

1002 90 00

1002 90

– Ostatné

0 %

T0

1003 10 00

1003 10

– Na siatie

0 %

T0

1004 10 00

1004 10

– Na siatie

0 %

T0

1004 90 00

1004 90

– Ostatné

0 %

T0

1209 10 00

1209 10

– Semená cukrovej repy

0 %

T0

1209 21 00

1209 21

– – Semená lucerny (alfalfa)

0 %

T0

1209 22 00

1209 22

– – Semená ďateliny (Trifolium spp.)

0 %

T0

1209 23 00

1209 23

– – Semená kostravy

0 %

T0

1209 24 00

1209 24

– – Semená lipnice lúčnej (Poa pratensis L.)

0 %

T0

1209 25 00

1209 25

– – Semená mätonoha (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

T0

1209 29 00

1209 29

– – Ostatné

0 %

T0

1209 30 00

1209 30

– Semená liečivých rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety

0 %

T0

1209 91 00

1209 91

– – Semená zeleniny

0 %

T0

1209 99 00

1209 99

– – Ostatné

0 %

T0

1210 10 00

1210 10

– Chmeľové šištičky, nemleté, ani v prášku, ani vo forme peliet

0 %

T0

1210 20 00

1210 20

– Chmeľové šištičky, mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

0 %

T0

1211 90 10

1211 90

– – Na farmaceutické účely, napr. Cinchona Bark

0 %

T0

1301 20 00

1301 20

– Arabská guma

0 %

T0

1301 90 00

1301 90

– Ostatné

0 %

T0

1302 11 00

1302 11

– – Ópium

0 %

T0

1302 12 00

1302 12

– – Zo sladkého drievka

0 %

T0

1302 13 00

1302 13

– – Z chmeľu

0 %

T0

1302 19 00

1302 19

– – Ostatné

0 %

T0

1302 20 00

1302 20

– Pektínové látky, pektináty a pektáty

0 %

T0

1302 31 00

1302 31

– – Agar– agar

0 %

T0

1302 32 00

1302 32

– – Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo guarových semien

0 %

T0

1302 39 00

1302 39

– – Ostatné

0 %

T0

1502 90 00

1502 90

– Ostatné

0 %

T0

1505 00 00

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

0 %

T0

1507 10 00

1507 10

– Surový olej, tiež odglejovaný

0 %

T0

1508 10 00

1508 10

– Surový olej

0 %

T0

1509 10 00

1509 10

– Panenský

0 %

T0

1511 10 00

1511 10

– Surový olej

0 %

T0

1513 11 00

1513 11

– – Surový olej

0 %

T0

1513 21 00

1513 21

– – Surový olej

0 %

T0

1514 11 00

1514 11

– – Surový olej

0 %

T0

1514 91 00

1514 91

– – Surový olej

0 %

T0

1515 11 00

1515 11

– – Surový olej

0 %

T0

1520 00 00

1520 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

0 %

T0

1522 00 00

1522 00

Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

0 %

T0

1803 10 00

1803 10

– Neodtučnená

0 %

T0

1803 20 00

1803 20

– Celkom alebo čiastočne odtučnená

0 %

T0

1804 00 00

1804 00

Kakaové maslo, tuk a olej

0 %

T0

1805 00 00

1805 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0 %

T0

1905 32 10

1905 32

– – – Hostie

0 %

T0

1905 90 10

1905 90

– – – Prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely

0 %

T0

2502 00 00

2502 00

Nepražený pyrit

0 %

T0

2503 00 00

2503 00

Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná síra, zrážaná síra a koloidná síra

0 %

T0

2504 10 00

2504 10

– V prášku alebo vo vločkách

0 %

T0

2504 90 00

2504 90

– Ostatné

0 %

T0

2505 10 00

2505 10

– Kremičité piesky a kremenné piesky

0 %

T0

2505 90 00

2505 90

– Ostatné

0 %

T0

2506 10 00

2506 10

– Kremeň

0 %

T0

2506 20 00

2506 20

– Kremenec

0 %

T0

2508 10 00

2508 10

– Bentonit

0 %

T0

2508 30 00

2508 30

– Žiaruvzdorný íl (šamot)

0 %

T0

2508 40 00

2508 40

– Ostatné íly

0 %

T0

2508 50 00

2508 50

– Andaluzit, kyanit a silimanit

0 %

T0

2508 60 00

2508 60

– Mulit

0 %

T0

2508 70 00

2508 70

– Šamotové alebo dinasové hlinky

0 %

T0

2509 00 00

2509 00

Krieda

0 %

T0

2510 10 00

2510 10

– Nemleté

0 %

T0

2510 20 00

2510 20

– Mleté

0 %

T0

2511 10 00

2511 10

– Prírodný síran bárnatý (ťaživec)

0 %

T0

2511 20 00

2511 20

– Prírodný uhličitan bárnatý (witerit)

0 %

T0

2512 00 00

2512 00

Kremičité fosílne múčky (napríklad kremelina, tripolit a diatomit) a podobné kremičité hlinky, tiež kalcinované, so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 1 alebo menej

0 %

T0

2513 10 00

2513 10

– Pemza

0 %

T0

2513 20 00

2513 20

– Šmirgeľ, prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brúsivá

0 %

T0

2514 00 00

2514 00

Bridlica, tiež nahrubo opracovaná alebo len rozpílená alebo inak rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

0 %

T0

2515 11 00

2515 11

– – Surový alebo nahrubo opracovaný

0 %

T0

2515 12 00

2515 12

– – Len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

0 %

T0

2515 20 00

2515 20

– Ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely; alabaster

0 %

T0

2516 11 00

2516 11

– – Surový alebo nahrubo opracovaný

0 %

T0

2516 12 00

2516 12

– – Len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

0 %

T0

2516 20 00

2516 20

– Pieskovec

0 %

T0

2516 90 00

2516 90

– Ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely

0 %

T0

2520 10 00

2520 10

– Sadrovec; anhydrit

0 %

T0

2520 20 00

2520 20

– Sadry

0 %

T0

2601 11 00

2601 11

– – Neaglomerované

0 %

T0

2601 12 00

2601 12

– – Aglomerované

0 %

T0

2601 20 00

2601 20

– Pražené pyrity

0 %

T0

2602 00 00

2602 00

Mangánové rudy a koncentráty, vrátane mangánových rúd obsahujúcich železo a koncentrátov s obsahom mangánu 20 % alebo viac, prepočítaného na čistú hmotnosť (sušinu)

0 %

T0

2603 00 00

2603 00

Medené rudy a koncentráty

0 %

T0

2604 00 00

2604 00

Niklové rudy a koncentráty

0 %

T0

2605 00 00

2605 00

Kobaltové rudy a koncentráty

0 %

T0

2606 00 00

2606 00

Hliníkové rudy a koncentráty

0 %

T0

2607 00 00

2607 00

Olovené rudy a koncentráty

0 %

T0

2608 00 00

2608 00

Zinkové rudy a koncentráty

0 %

T0

2609 00 00

2609 00

Cínové rudy a koncentráty

0 %

T0

2610 00 00

2610 00

Chrómové rudy a koncentráty

0 %

T0

2611 00 00

2611 00

Volfrámové rudy a koncentráty

0 %

T0

2612 10 00

2612 10

– Uránové rudy a koncentráty

0 %

T0

2612 20 00

2612 20

– Tóriové rudy a koncentráty

0 %

T0

2613 10 00

2613 10

– Pražené

0 %

T0

2613 90 00

2613 90

– Ostatné

0 %

T0

2614 00 00

2614 00

Titánové rudy a koncentráty

0 %

T0

2615 10 00

2615 10

– Zirkóniové rudy a koncentráty

0 %

T0

2615 90 00

2615 90

– Ostatné

0 %

T0

2616 10 00

2616 10

– Strieborné rudy a koncentráty

0 %

T0

2616 90 00

2616 90

– Ostatné

0 %

T0

2617 10 00

2617 10

– Antimónové rudy a koncentráty

0 %

T0

2617 90 00

2617 90

– Ostatné

0 %

T0

2618 00 00

2618 00

Granulovaná troska (troskový piesok) z výroby železa alebo ocele

0 %

T0

2619 00 00

2619 00

Trosky, škváry (iné ako granulovaná troska), okuje a ostatné odpady z výroby železa alebo ocele

0 %

T0

2620 11 00

2620 11

– – Tvrdý zinkový kamienok

0 %

T0

2620 19 00

2620 19

– – Ostatné

0 %

T0

2620 21 00

2620 21

– – Kaly z olovnatých benzínov a kaly z olovnatých zlúčenín proti klepaniu motora

0 %

T0

2620 29 00

2620 29

– – Ostatné

0 %

T0

2620 30 00

2620 30

– Obsahujúce hlavne meď

0 %

T0

2620 40 00

2620 40

– Obsahujúce hlavne hliník

0 %

T0

2620 60 00

2620 60

– Obsahujúce arzén, ortuť, tálium alebo ich zmesi, druhov používaných na získavanie arzénu alebo týchto kovov alebo na výrobu ich chemických zlúčenín

0 %

T0

2620 91 00

2620 91

– – Obsahujúce antimón, berýlium, kadmium, chróm alebo ich zmesi

0 %

T0

2620 99 00

2620 99

– – Ostatné

0 %

T0

2621 10 00

2621 10

– Popoly a zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu

0 %

T0

2621 90 00

2621 90

– Ostatné

0 %

T0

2709 00 00

2709 00

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

0 %

T0

2710 12 10

2710 12

– – – Motorový benzín (benzín) bežný

0 %

T0

2710 12 20

2710 12

– – – Motorový benzín (benzín) bežný

0 %

T0

2710 12 30

2710 12

– – – Letecký benzín

0 %

T0

2710 12 40

2710 12

– – – Palivo pre tryskové motory benzínového typu

0 %

T0

2710 12 50

2710 12

– – – SBP a lakový benzín

0 %

T0

2710 12 90

2710 12

– – – Ostatné ľahké oleje a prípravky

0 %

T0

2710 19 10

2710 19

– – – Čiastočne rafinovaný (vrátane ľahkých frakcií)

0 %

T0

2710 19 21

2710 19

– – – – Kerozín pre tryskové motory benzínového typu

0 %

T0

2710 19 22

2710 19

– – – – Petrolej na svietenie

0 %

T0

2710 19 29

2710 19

– – – – Ostatné stredné oleje a prípravky

0 %

T0

2710 19 31

2710 19

– – – – Plynový olej (automobilový, ľahký, jantárový pre vysokootáčkové motory)

0 %

T0

2710 19 32

2710 19

– – – – Motorová nafta (ťažká priemyselná, čierna, pre nízkootáčkové lodné a stacionárne motory)

0 %

T0

2710 19 39

2710 19

– – – – Ostatné plynové oleje

0 %

T0

2710 19 41

2710 19

– – – – Zvyškové vykurovacie oleje (lodné, pecné a podobné vykurovacie oleje) s kinematickou viskozitou 125 centistokov

0 %

T0

2710 19 42

2710 19

– – – – Zvyškové vykurovacie oleje (lodné, pecné a podobné vykurovacie oleje) s kinematickou viskozitou 180 centistokov

0 %

T0

2710 19 43

2710 19

– – – – Zvyškové vykurovacie oleje (lodné, pecné a podobné vykurovacie oleje) s kinematickou viskozitou 280 centistokov

0 %

T0

2710 19 49

2710 19

– – – – Ostatné zvyškové vykurovacie oleje

0 %

T0

2710 19 55

2710 19

– – – – Transformátorové oleje

0 %

T0

2710 19 57

2710 19

– – – – Biele oleje – technická kvalita

0 %

T0

2710 20 00

2710 20

– Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje

0 %

T0

2712 20 00

2712 20

– Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

0 %

T0

2712 90 00

2712 90

– Ostatné

0 %

T0

2713 12 00

2713 12

– – Kalcinovaný

0 %

T0

2801 10 00

2801 10

– Chlór

0 %

T0

2801 20 00

2801 20

– Jód

0 %

T0

2801 30 00

2801 30

– Fluór; bróm

0 %

T0

2802 00 00

2802 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

0 %

T0

2803 00 00

2803 00

Uhlík (uhlíkové sadze a ostatné formy uhlíka inde nešpecifikované ani nezahrnuté)

0 %

T0

2804 10 00

2804 10

– Vodík

0 %

T0

2804 21 00

2804 21

– – Argón

0 %

T0

2804 29 00

2804 29

– – Ostatné

0 %

T0

2804 30 00

2804 30

– Dusík

0 %

T0

2804 50 00

2804 50

– Bór; telúr

0 %

T0

2804 61 00

2804 61

– – Obsahujúci najmenej 99,99 hmotnostného % kremíka

0 %

T0

2804 69 00

2804 69

– – Ostatné

0 %

T0

2804 70 00

2804 70

– Fosfor

0 %

T0

2804 80 00

2804 80

– Arzén

0 %

T0

2804 90 00

2804 90

– Selén

0 %

T0

2805 11 00

2805 11

– – Sodík

0 %

T0

2805 12 00

2805 12

– – Vápnik

0 %

T0

2805 19 00

2805 19

– – Ostatné

0 %

T0

2805 30 00

2805 30

– Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, tiež vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované

0 %

T0

2805 40 00

2805 40

– Ortuť

0 %

T0

2806 10 00

2806 10

– Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

0 %

T0

2806 20 00

2806 20

– Kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

0 %

T0

2808 00 00

2808 00

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)

0 %

T0

2809 10 00

2809 10

– Oxid fosforečný

0 %

T0

2809 20 00

2809 20

– Kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné

0 %

T0

2810 00 00

2810 00

Oxidy bóru; kyseliny borité

0 %

T0

2811 22 00

2811 22

– – Oxid kremičitý

0 %

T0

2811 29 00

2811 29

– – Ostatné

0 %

T0

2812 10 00

2812 10

– Chloridy a chlorid-oxidy

0 %

T0

2812 90 00

2812 90

– Ostatné

0 %

T0

2813 10 00

2813 10

– Sírouhlík

0 %

T0

2813 90 00

2813 90

– Ostatné

0 %

T0

2814 10 00

2814 10

– Bezvodý amoniak (čpavok)

0 %

T0

2814 20 00

2814 20

– Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku

0 %

T0

2815 11 00

2815 11

– – Tuhý

0 %

T0

2815 12 00

2815 12

– – Vo vodnom roztoku (sodný lúh alebo kvapalná sóda)

0 %

T0

2815 20 00

2815 20

– Hydroxid draselný (žieravá potaš)

0 %

T0

2815 30 00

2815 30

– Peroxidy sodíka alebo draslíka

0 %

T0

2816 10 00

2816 10

– Hydroxid a peroxid horčíka

0 %

T0

2816 40 00

2816 40

– Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

0 %

T0

2817 00 10

2817 00

– – – Oxid zinočnatý

0 %

T0

2817 00 20

2817 00

– – – Peroxid zinku

0 %

T0

2818 10 00

2818 10

– Umelý korund, tiež chemicky definovaný

0 %

T0

2818 20 00

2818 20

– Oxid hlinitý, iný ako umelý korund

0 %

T0

2818 30 00

2818 30

– Hydroxid hlinitý

0 %

T0

2819 10 00

2819 10

– Oxid chrómový

0 %

T0

2819 90 00

2819 90

– Ostatné

0 %

T0

2820 10 00

2820 10

– Na báze oxidu manganičitého

0 %

T0

2820 90 00

2820 90

– Ostatné

0 %

T0

2821 10 00

2821 10

– Oxidy a hydroxidy železa

0 %

T0

2821 20 00

2821 20

– Farebné hlinky

0 %

T0

2822 00 00

2822 00

Oxidy a hydroxidy chrómu; komerčné oxidy kobaltu

0 %

T0

2823 00 00

2823 00

Oxidy titánu

0 %

T0

2824 10 00

2824 10

– Oxid olovnatý (glieda, masikot)

0 %

T0

2824 90 00

2824 90

– Ostatné

0 %

T0

2825 10 00

2825 10

– Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

0 %

T0

2825 20 00

2825 20

– Oxid a hydroxid lítia

0 %

T0

2825 30 00

2825 30

– Oxidy a hydroxidy vanádu

0 %

T0

2825 40 00

2825 40

– Oxidy a hydroxidy niklu

0 %

T0

2825 50 00

2825 50

– Oxidy a hydroxidy medi

0 %

T0

2825 60 00

2825 60

– Oxidy germánia a oxid zirkoničitý

0 %

T0

2825 70 00

2825 70

– Oxidy a hydroxidy molybdénu

0 %

T0

2825 80 00

2825 80

– Oxidy antimónu

0 %

T0

2825 90 00

2825 90

– Ostatné

0 %

T0

2826 12 00

2826 12

– – Hliníka

0 %

T0

2826 19 00

2826 19

– – Ostatné

0 %

T0

2826 30 00

2826 30

– Hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit)

0 %

T0

2826 90 00

2826 90

– Ostatné

0 %

T0

2827 10 00

2827 10

– Chlorid amónny

0 %

T0

2827 20 00

2827 20

– Chlorid vápenatý

0 %

T0

2827 31 00

2827 31

– – Horčíka

0 %

T0

2827 32 00

2827 32

– – Hliníka

0 %

T0

2827 35 00

2827 35

– – Niklu

0 %

T0

2827 39 00

2827 39

– – Ostatné

0 %

T0

2827 41 00

2827 41

– – Medi

0 %

T0

2827 49 00

2827 49

– – Ostatné

0 %

T0

2827 51 00

2827 51

– – Bromidy sodíka alebo draslíka

0 %

T0

2827 59 00

2827 59

– – Ostatné

0 %

T0

2827 60 00

2827 60

– Jodidy a jodid-oxidy

0 %

T0

2828 10 00

2828 10

– Komerčný chlórnan vápenatý a ostatné chlórnany vápenaté

0 %

T0

2828 90 00

2828 90

– Ostatné

0 %

T0

2829 11 00

2829 11

– – Sodíka

0 %

T0

2829 19 00

2829 19

– – Ostatné

0 %

T0

2829 90 00

2829 90

– Ostatné

0 %

T0

2830 10 00

2830 10

– Sulfidy sodné

0 %

T0

2830 90 00

2830 90

– Ostatné

0 %

T0

2831 10 00

2831 10

– Sodíka

0 %

T0

2831 90 00

2831 90

– Ostatné

0 %

T0

2832 10 00

2832 10

– Siričitany sodné

0 %

T0

2832 20 00

2832 20

– Ostatné siričitany

0 %

T0

2832 30 00

2832 30

– Tiosírany

0 %

T0

2833 11 00

2833 11

– – Síran sodný

0 %

T0

2833 19 00

2833 19

– – Ostatné

0 %

T0

2833 21 00

2833 21

– – Horčíka

0 %

T0

2833 22 00

2833 22

– – Hliníka

0 %

T0

2833 24 00

2833 24

– – Niklu

0 %

T0

2833 25 00

2833 25

– – Medi

0 %

T0

2833 27 00

2833 27

– – Bária

0 %

T0

2833 29 00

2833 29

– – Ostatné

0 %

T0

2833 30 00

2833 30

– Kamence

0 %

T0

2833 40 00

2833 40

– Peroxosírany (persírany)

0 %

T0

2834 10 00

2834 10

– Dusitany

0 %

T0

2834 21 00

2834 21

– – Draslíka

0 %

T0

2834 29 00

2834 29

– – Ostatné

0 %

T0

2835 10 00

2835 10

– Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)

0 %

T0

2835 22 00

2835 22

– – Mono– alebo disodné

0 %

T0

2835 24 00

2835 24

– – Draslíka

0 %

T0

2835 25 00

2835 25

– – Hydrogénfosforečnan vápenatý (fosfát vápenatý)

0 %

T0

2835 26 00

2835 26

– – Ostatné fosforečnany vápnika

0 %

T0

2835 29 00

2835 29

– – Ostatné

0 %

T0

2835 31 00

2835 31

– – Trifosforečnan sodný (tripolyfosfát sodný)

0 %

T0

2835 39 00

2835 39

– – Ostatné

0 %

T0

2836 20 00

2836 20

– Uhličitan sodný

0 %

T0

2836 30 00

2836 30

– Hydrogénuhličitan sodný (sodium bikarbonát)

0 %

T0

2836 40 00

2836 40

– Uhličitany draselné

0 %

T0

2836 50 00

2836 50

– Uhličitan vápenatý

0 %

T0

2836 60 00

2836 60

– Uhličitan bárnatý

0 %

T0

2836 91 00

2836 91

– – Uhličitany lítia

0 %

T0

2836 92 00

2836 92

– – Uhličitan strontnatý

0 %

T0

2836 99 00

2836 99

– – Ostatné

0 %

T0

2837 11 00

2837 11

– – Sodíka

0 %

T0

2837 19 00

2837 19

– – Ostatné

0 %

T0

2837 20 00

2837 20

– Komplexné kyanidy

0 %

T0

2839 11 00

2839 11

– – Metakremičitany sodné

0 %

T0

2839 19 00

2839 19

– – Ostatné

0 %

T0

2839 90 00

2839 90

– Ostatné

0 %

T0

2840 11 00

2840 11

– – Bezvodý

0 %

T0

2840 19 00

2840 19

– – Ostatné

0 %

T0

2840 20 00

2840 20

– Ostatné boritany

0 %

T0

2840 30 00

2840 30

– Peroxoboritany (perboritany)

0 %

T0

2841 30 00

2841 30

– Dichróman sodný

0 %

T0

2841 50 00

2841 50

– Ostatné chrómany a dichrómany; peroxochrómany

0 %

T0

2841 61 00

2841 61

– – Manganistan draselný

0 %

T0

2841 69 00

2841 69

– – Ostatné

0 %

T0

2841 70 00

2841 70

– Molybdénany

0 %

T0

2841 80 00

2841 80

– Volfrámany

0 %

T0

2841 90 00

2841 90

– Ostatné

0 %

T0

2842 10 00

2842 10

– Podvojné alebo komplexné kremičitany, vrátané hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných

0 %

T0

2842 90 00

2842 90

– Ostatné

0 %

T0

2843 10 00

2843 10

– Drahé kovy v koloidnom stave

0 %

T0

2843 21 00

2843 21

– – Dusičnan strieborný

0 %

T0

2843 29 00

2843 29

– – Ostatné

0 %

T0

2843 30 00

2843 30

– Zlúčeniny zlata

0 %

T0

2843 90 00

2843 90

– Ostatné zlúčeniny; amalgámy

0 %

T0

2844 10 00

2844 10

– Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo zlúčeniny prírodného uránu

0 %

T0

2844 20 00

2844 20

– Urán obohatený o U 235 a jeho zlúčeniny; plutónium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce urán ochudobnený o U 235 alebo zlúčeniny tohto produktu

0 %

T0

2844 30 00

2844 30

– Urán ochudobnený o U 235 a jeho zlúčeniny; tórium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce urán ochudobnený o U 235 alebo zlúčeniny tohto produktu

0 %

T0

2844 40 00

2844 40

– Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky

0 %

T0

2844 50 00

2844 50

– Vyhorené (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov (Euratom)

0 %

T0

2845 10 00

2845 10

– Ťažká voda (oxid deutéria) (Euratom)

0 %

T0

2845 90 00

2845 90

– Ostatné

0 %

T0

2846 10 00

2846 10

– Zlúčeniny céru

0 %

T0

2846 90 00

2846 90

– Ostatné

0 %

T0

2847 00 00

2847 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

0 %

T0

2848 00 00

2848 00

Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu

0 %

T0

2849 10 00

2849 10

– Vápnika

0 %

T0

2849 20 00

2849 20

– Kremíka

0 %

T0

2849 90 00

2849 90

– Ostatné

0 %

T0

2850 00 00

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 2849

0 %

T0

2852 10 00

2852 10

– Chemicky definované

0 %

T0

2852 90 00

2852 90

– Ostatné

0 %

T0

2853 00 00

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej vody alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež s odstránenými vzácnymi plynmi); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy vzácnych kovov

0 %

T0

2901 10 00

2901 10

– Nasýtené

0 %

T0

2901 21 00

2901 21

– – Etylén

0 %

T0

2901 22 00

2901 22

– – Propén (propylén)

0 %

T0

2901 23 00

2901 23

– – Butén (butylén) a jeho izoméry

0 %

T0

2901 24 00

2901 24

– – 1,3-butadién a izoprén

0 %

T0

2901 29 00

2901 29

– – Ostatné

0 %

T0

2902 11 00

2902 11

– – Cyklohexán

0 %

T0

2902 19 00

2902 19

– – Ostatné

0 %

T0

2902 20 00

2902 20

– Benzén

0 %

T0

2902 30 00

2902 30

– Toluén

0 %

T0

2902 41 00

2902 41

– – o-xylén

0 %

T0

2902 42 00

2902 42

– – m-xylén

0 %

T0

2902 43 00

2902 43

– – p-xylén

0 %

T0

2902 44 00

2902 44

– – Zmesi izomérov xylénu

0 %

T0

2902 50 00

2902 50

– Styrén

0 %

T0

2902 60 00

2902 60

– Etylbenzén

0 %

T0

2902 70 00

2902 70

– Kumén

0 %

T0

2902 90 00

2902 90

– Ostatné

0 %

T0

2903 11 00

2903 11

– – Chlórmetán (metylchlorid) a chlóretán (etylchlorid)

0 %

T0

2903 12 00

2903 12

– – Dichlórmetán (metylénchlorid)

0 %

T0

2903 13 00

2903 13

– – Chloroform (trichlórmetán)

0 %

T0

2903 14 00

2903 14

– – Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)

0 %

T0

2903 15 00

2903 15

– – Etyléndichlorid (ISO) (1,2-dichlóretán)

0 %

T0

2903 19 10

2903 19

– – – Obsahujúce 1,1,1-trichlóretán (metylchloroform)

0 %

T0

2903 19 90

2903 19

– – – Ostatné

0 %

T0

2903 21 00

2903 21

– – Vinylchlorid (chlóretylén)

0 %

T0

2903 22 00

2903 22

– – Trichlóretylén

0 %

T0

2903 23 00

2903 23

– – Tetrachlóretylén (perchlóretylén)

0 %

T0

2903 29 00

2903 29

– – Ostatné

0 %

T0

2903 31 00

2903 31

– – Etyléndibromid (ISO) (1,2-dibrómetán)

0 %

T0

2903 39 10

2903 39

– – – Brómmetán (metylbromid)

0 %

T0

2903 39 90

2903 39

– – – Ostatné

0 %

T0

2903 71 00

2903 71

– – Difluórchlórmetán

0 %

T0

2903 72 00

2903 72

– – Trifluórdichlóretány

0 %

T0

2903 73 00

2903 73

– – Fluórdichlóretány

0 %

T0

2903 74 00

2903 74

– – Difluórchlóretány

0 %

T0

2903 75 00

2903 75

– – Pentafluórdichlórpropány

0 %

T0

2903 76 00

2903 76

– – Brómdifluórchlórmetán, brómtrifluórmetán a dibrómtetrafluóretány

0 %

T0

2903 77 00

2903 77

– – Ostatné, perhalogénované iba fluórom a chlórom

0 %

T0

2903 78 00

2903 78

– – Ostatné perhalogénované deriváty

0 %

T0

2903 79 00

2903 79

– – Ostatné

0 %

T0

2903 81 00

2903 81

– – 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán (HCH (ISO)), vrátane lindánu (ISO, INN)

0 %

T0

2903 82 00

2903 82

– – Aldrín (ISO), chlórdan (ISO) a heptachlór (ISO)

0 %

T0

2903 89 00

2903 89

– – Ostatné

0 %

T0

2903 91 00

2903 91

– – Chlórbenzén, o-dichlórbenzén a p-dichlórbenzén

0 %

T0

2903 92 00

2903 92

– – Hexachlórbenzén (ISO) a DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán)

0 %

T0

2903 99 00

2903 99

– – Ostatné

0 %

T0

2904 10 00

2904 10

– Deriváty obsahujúce len sulfo-skupiny, ich soli a etylestery

0 %

T0

2904 20 00

2904 20

– Deriváty obsahujúce len nitro– alebo len nitrózo-skupiny

0 %

T0

2904 90 00

2904 90

– Ostatné

0 %

T0

2905 11 00

2905 11

– – Metanol (metylalkohol)

0 %

T0

2905 12 00

2905 12

– – 1-propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol)

0 %

T0

2905 13 00

2905 13

– – 1-butanol (n-butylalkohol)

0 %

T0

2905 14 00

2905 14

– – Ostatné butanoly

0 %

T0

2905 16 00

2905 16

– – Oktanol (oktylalkohol) a jeho izoméry

0 %

T0

2905 17 00

2905 17

– – 1-dodekanol (laurylalkohol), 1-hexadekanol (cetylalkohol) a 1-oktadekanol (stearylalkohol)

0 %

T0

2905 19 00

2905 19

– – Ostatné

0 %

T0

2905 22 00

2905 22

– – Acyklické terpenické alkoholy

0 %

T0

2905 29 00

2905 29

– – Ostatné

0 %

T0

2905 31 00

2905 31

– – Etylénglykol (etándiol)

0 %

T0

2905 32 00

2905 32

– – Propylénglykol (1,2-propándiol)

0 %

T0

2905 39 00

2905 39

– – Ostatné

0 %

T0

2905 41 00

2905 41

– – 2-etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propándiol (trimetylolpropán)

0 %

T0

2905 42 00

2905 42

– – Pentaerytritol

0 %

T0

2905 43 00

2905 43

– – Manitol

0 %

T0

2905 44 00

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

0 %

T0

2905 45 00

2905 45

– – Glycerol

0 %

T0

2905 49 00

2905 49

– – Ostatné

0 %

T0

2905 51 00

2905 51

– – Etchlórvynol (INN)

0 %

T0

2905 59 00

2905 59

– – Ostatné

0 %

T0

2906 11 00

2906 11

– – Mentol

0 %

T0

2906 12 00

2906 12

– – Cyklohexanol, metylcyklohexanoly a dimetylcyklohexanoly

0 %

T0

2906 13 00

2906 13

– – Steroly a inozitoly

0 %

T0

2906 19 00

2906 19

– – Ostatné

0 %

T0

2906 21 00

2906 21

– – Benzylalkohol

0 %

T0

2906 29 00

2906 29

– – Ostatné

0 %

T0

2907 11 00

2907 11

– – Fenol (hydroxybenzén) a jeho soli

0 %

T0

2907 12 00

2907 12

– – Kreozoly a ich soli

0 %

T0

2907 13 00

2907 13

– – Oktylfenol, nonylfenol a ich izoméry; ich soli

0 %

T0

2907 15 00

2907 15

– – Naftoly a ich soli

0 %

T0

2907 19 00

2907 19

– – Ostatné

0 %

T0

2907 21 00

2907 21

– – Rezorcinol a jeho soli

0 %

T0

2907 22 00

2907 22

– – Hydrochinón (chinol) a jeho soli

0 %

T0

2907 23 00

2907 23

– – 4,4′-izopropylidéndifenol (bisfenol A, difenylolpropán) a jeho soli

0 %

T0

2907 29 00

2907 29

– – Ostatné

0 %

T0

2908 11 00

2908 11

– – Pentachlórfenol (ISO)

0 %

T0

2908 19 00

2908 19

– – Ostatné

0 %

T0

2908 91 00

2908 91

– – Dinoseb (ISO) a jeho soli

0 %

T0

2908 92 00

2908 92

– – 4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) a jeho soli

0 %

T0

2908 99 00

2908 99

– – Ostatné

0 %

T0

2909 11 00

2909 11

– – Dietyléter

0 %

T0

2909 19 00

2909 19

– – Ostatné

0 %

T0

2909 20 00

2909 20

– Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické étery a ich halogén, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2909 30 00

2909 30

– Aromatické étery a ich halogén, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2909 41 00

2909 41

– – 2,2′-oxydietanol (dietylénglykol, digol)

0 %

T0

2909 43 00

2909 43

– – Monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu

0 %

T0

2909 44 00

2909 44

– – Ostatné monoalkylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu

0 %

T0

2909 49 00

2909 49

– – Ostatné

0 %

T0

2909 50 00

2909 50

– Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2909 60 00

2909 60

– Alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2910 10 00

2910 10

– Oxirán (etylénoxid)

0 %

T0

2910 20 00

2910 20

– Metyloxirán (propylénoxid)

0 %

T0

2910 30 00

2910 30

– 1-chlór-2,3-epoxypropán (epichlórhydrín)

0 %

T0

2910 40 00

2910 40

– Dieldrín (ISO, INN)

0 %

T0

2910 90 00

2910 90

– Ostatné

0 %

T0

2911 00 00

2911 00

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2912 11 00

2912 11

– – Metanal (formaldehyd)

0 %

T0

2912 12 00

2912 12

– – Etanal (acetaldehyd)

0 %

T0

2912 19 00

2912 19

– – Ostatné

0 %

T0

2912 21 00

2912 21

– – Benzaldehyd

0 %

T0

2912 29 00

2912 29

– – Ostatné

0 %

T0

2912 41 00

2912 41

– – Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

0 %

T0

2912 42 00

2912 42

– – Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0 %

T0

2912 49 00

2912 49

– – Ostatné

0 %

T0

2912 50 00

2912 50

– Cyklické polyméry aldehydov

0 %

T0

2912 60 00

2912 60

– Paraformaldehyd

0 %

T0

2913 00 00

2913 00

Halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 2912

0 %

T0

2914 11 00

2914 11

– – Acetón

0 %

T0

2914 12 00

2914 12

– – Butanón (metyletylketón)

0 %

T0

2914 13 00

2914 13

– – 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)

0 %

T0

2914 19 00

2914 19

– – Ostatné

0 %

T0

2914 22 00

2914 22

– – Cyklohexanón a metylcyklohexanóny

0 %

T0

2914 23 00

2914 23

– – Ionóny a metylionóny

0 %

T0

2914 29 00

2914 29

– – Ostatné

0 %

T0

2914 31 00

2914 31

– – Fenylacetón (fenyl-2-propanón)

0 %

T0

2914 39 00

2914 39

– – Ostatné

0 %

T0

2914 40 00

2914 40

– Ketoalkoholy a ketoaldehydy

0 %

T0

2914 50 00

2914 50

– Ketofenoly a ketóny s ďalšou kyslíkatou funkciou

0 %

T0

2914 61 00

2914 61

– – Antrachinón

0 %

T0

2914 69 00

2914 69

– – Ostatné

0 %

T0

2914 70 00

2914 70

– Halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

0 %

T0

2915 11 00

2915 11

– – Kyselina mravčia

0 %

T0

2915 12 00

2915 12

– – Soli kyseliny mravčej

0 %

T0

2915 13 00

2915 13

– – Estery kyseliny mravčej

0 %

T0

2915 21 00

2915 21

– – Kyselina octová

0 %

T0

2915 24 00

2915 24

– – Acetanhydrid

0 %

T0

2915 29 00

2915 29

– – Ostatné

0 %

T0

2915 31 00

2915 31

– – Etylacetát

0 %

T0

2915 32 00

2915 32

– – Vinylacetát

0 %

T0

2915 33 00

2915 33

– – n-butylacetát

0 %

T0

2915 36 00

2915 36

– – Dinosebacetát (ISO)

0 %

T0

2915 39 00

2915 39

– – Ostatné

0 %

T0

2915 40 00

2915 40

– Mono-, di– alebo trichlóroctové kyseliny, ich soli a estery

0 %

T0

2915 50 00

2915 50

– Kyselina propánová, jej soli a estery

0 %

T0

2915 60 00

2915 60

– Kyseliny butánové, kyseliny pentánové, ich soli a estery

0 %

T0

2915 70 00

2915 70

– Kyselina palmitová, kyselina stearová, ich soli a estery

0 %

T0

2915 90 00

2915 90

– Ostatné

0 %

T0

2916 11 00

2916 11

– – Kyselina akrylová a jej soli

0 %

T0

2916 12 00

2916 12

– – Estery kyseliny akrylovej

0 %

T0

2916 13 00

2916 13

– – Kyselina metakrylová a jej soli

0 %

T0

2916 14 00

2916 14

– – Estery kyseliny metakrylovej

0 %

T0

2916 15 00

2916 15

– – Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli a estery

0 %

T0

2916 16 00

2916 16

– – Binapakryl (ISO)

0 %

T0

2916 19 00

2916 19

– – Ostatné

0 %

T0

2916 20 00

2916 20

– Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty

0 %

T0

2916 31 00

2916 31

– – Kyselina benzoová, jej soli a estery

0 %

T0

2916 32 00

2916 32

– – Benzoylperoxid a benzoylchlorid

0 %

T0

2916 34 00

2916 34

– – Kyselina fenyloctová a jej soli

0 %

T0

2916 39 00

2916 39

– – Ostatné

0 %

T0

2917 11 00

2917 11

– – Kyselina šťaveľová, jej soli a estery

0 %

T0

2917 12 00

2917 12

– – Kyselina adipová, jej soli a estery

0 %

T0

2917 13 00

2917 13

– – Kyselina azelaová, kyselina sebaková, ich soli a estery

0 %

T0

2917 14 00

2917 14

– – Anhydrid kyseliny maleínovej

0 %

T0

2917 19 00

2917 19

– – Ostatné

0 %

T0

2917 20 00

2917 20

– Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty

0 %

T0

2917 32 00

2917 32

– – Dioktylortoftaláty

0 %

T0

2917 33 00

2917 33

– – Dinonyl alebo didecylortoftaláty

0 %

T0

2917 34 00

2917 34

– – Ostatné estery kyseliny ortoftalovej

0 %

T0

2917 35 00

2917 35

– – Anhydrid kyseliny ftalovej

0 %

T0

2917 36 00

2917 36

– – Kyselina tereftalová a jej soli

0 %

T0

2917 37 00

2917 37

– – Dimetyltereftalát

0 %

T0

2917 39 00

2917 39

– – Ostatné

0 %

T0

2918 11 00

2918 11

– – Kyselina mliečna, jej soli a estery

0 %

T0

2918 12 00

2918 12

– – Kyselina vínna

0 %

T0

2918 13 00

2918 13

– – Soli a estery kyseliny vínnej

0 %

T0

2918 14 00

2918 14

– – Kyselina citrónová

0 %

T0

2918 15 00

2918 15

– – Soli a estery kyseliny citrónovej

0 %

T0

2918 16 00

2918 16

– – Kyselina glukónová, jej soli a estery

0 %

T0

2918 18 00

2918 18

– – Chlórbenzilát (ISO)

0 %

T0

2918 19 00

2918 19

– – Ostatné

0 %

T0

2918 21 00

2918 21

– – Kyselina salicylová a jej soli

0 %

T0

2918 22 00

2918 22

– – Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery

0 %

T0

2918 23 00

2918 23

– – Ostatné estery kyseliny salicylovej a ich soli

0 %

T0

2918 29 00

2918 29

– – Ostatné

0 %

T0

2918 30 00

2918 30

– Karboxylové kyseliny s aldehydovou alebo ketonovou funkciou, ale bez ďalšej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty

0 %

T0

2918 91 00

2918 91

– – 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlórfenoxyoctová), jej soli a estery

0 %

T0

2918 99 00

2918 99

– – Ostatné

0 %

T0

2919 10 00

2919 10

– Tris(2,3-dibrómpropyl) fosfát

0 %

T0

2919 90 00

2919 90

– Ostatné

0 %

T0

2920 11 00

2920 11

– – Paratión (ISO) a paratiónmetyl (ISO) (metylparatión)

0 %

T0

2920 19 00

2920 19

– – Ostatné

0 %

T0

2920 90 00

2920 90

– Ostatné

0 %

T0

2921 11 00

2921 11

– – Metylamín, di– alebo trimetylamín a ich soli

0 %

T0

2921 19 00

2921 19

– – Ostatné

0 %

T0

2921 21 00

2921 21

– – Etyléndiamín a jeho soli

0 %

T0

2921 22 00

2921 22

– – Hexametyléndiamín a jeho soli

0 %

T0

2921 29 00

2921 29

– – Ostatné

0 %

T0

2921 30 00

2921 30

Cykloalkanické, cykloalkénické alebo cykloterpenické mono– alebo polyamíny a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2921 41 00

2921 41

– – Anilín a jeho soli

0 %

T0

2921 42 00

2921 42

– – Deriváty anilínu a ich soli

0 %

T0

2921 43 00

2921 43

– – Toluidíny a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2921 44 00

2921 44

-– Difenylamín a jeho deriváty; ich soli

0 %

T0

2921 45 00

2921 45

– 1-naftylamín (α-naftylamín), 2-naftylamín (β-naftylamín) a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2921 46 00

2921 46

– – Amfetamín (INN), benzfetamín (INN), dexamfetamín (INN), etilamfetamín (INN), fenkamfamín (INN), lefetamín (INN), levamfetamín (INN), mefenorex (INN) a fentermín (INN); ich soli

0 %

T0

2921 49 00

2921 49

– – Ostatné

0 %

T0

2921 51 00

2921 51

– – o-, m-, p-fenyléndiamín, diaminotoluény, a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2921 59 00

2921 59

– – Ostatné

0 %

T0

2922 11 00

2922 11

– – Monoetanolamín a jeho soli

0 %

T0

2922 12 00

2922 12

– – Dietanolamín a jeho soli

0 %

T0

2922 13 00

2922 13

– – Trietanolamín a jeho soli

0 %

T0

2922 14 00

2922 14

– – Dextropropoxyfén (INN) a jeho soli

0 %

T0

2922 19 00

2922 19

– – Ostatné

0 %

T0

2922 21 00

2922 21

– – Aminohydroxynaftalénsulfónové kyseliny a ich soli

0 %

T0

2922 29 00

2922 29

– – Ostatné

0 %

T0

2922 31 00

2922 31

– – Amfepramón (INN), metadón (INN) a normetadón (INN); ich soli

0 %

T0

2922 39 00

2922 39

– – Ostatné

0 %

T0

2922 41 00

2922 41

– – Lyzín a jeho estery; ich soli

0 %

T0

2922 42 00

2922 42

– – Kyselina glutamová a jej soli

0 %

T0

2922 43 00

2922 43

– – Kyselina antranilová a jej soli

0 %

T0

2922 44 00

2922 44

– – Tilidín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2922 49 00

2922 49

– – Ostatné

0 %

T0

2922 50 00

2922 50

– Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou

0 %

T0

2923 10 00

2923 10

– Cholín a jeho soli

0 %

T0

2923 20 00

2923 20

– Lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy

0 %

T0

2923 90 00

2923 90

– Ostatné

0 %

T0

2924 11 00

2924 11

– – Meprobamát (INN)

0 %

T0

2924 12 00

2924 12

– – Fluóracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) a fosfamidón (ISO)

0 %

T0

2924 19 00

2924 19

– – Ostatné

0 %

T0

2924 21 00

2924 21

– – Ureíny a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2924 23 00

2924 23

– – Kyselina 2-acetamidobenzoová (kyselina N-acetylantranilová) a jej soli

0 %

T0

2924 24 00

2924 24

– – Etinamát (INN)

0 %

T0

2924 29 00

2924 29

– – Ostatné

0 %

T0

2925 11 00

2925 11

– – Sacharín a jeho soli

0 %

T0

2925 12 00

2925 12

– – Glutetimid (INN)

0 %

T0

2925 19 00

2925 19

– – Ostatné

0 %

T0

2925 21 00

2925 21

– – Chlórdimeform (ISO)

0 %

T0

2925 29 00

2925 29

– – Ostatné

0 %

T0

2926 10 00

2926 10

– Akrylonitril

0 %

T0

2926 20 00

2926 20

– 1-kyanoguanidín (dikyándiamid)

0 %

T0

2926 30 00

2926 30

– Fenproporex (INN) a jeho soli; medziprodukt metadón (INN) (4-kyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbután)

0 %

T0

2926 90 00

2926 90

– Ostatné

0 %

T0

2927 00 00

2927 00

Diazo-, azo– alebo azoxyzlúčeniny

0 %

T0

2928 00 00

2928 00

Organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

0 %

T0

2929 10 00

2929 10

– Izokyanáty

0 %

T0

2929 90 00

2929 90

– Ostatné

0 %

T0

2930 20 00

2930 20

– Tiokarbamáty a ditiokarbamáty

0 %

T0

2930 30 00

2930 30

– Tiuram mono-, di– alebo tetrasulfidy

0 %

T0

2930 40 00

2930 40

– Metionín

0 %

T0

2930 50 00

2930 50

– Kaptafol (ISO) a metamidofos (ISO)

0 %

T0

2930 90 00

2930 90

– Ostatné

0 %

T0

2931 10 00

2931 10

– Tetrametylolovo a tetraetylolovo

0 %

T0

2931 20 00

2931 20

– Zlúčeniny tributylstania

0 %

T0

2931 90 00

2931 90

– Ostatné

0 %

T0

2932 11 00

2932 11

– – Tetrahydrofurán

0 %

T0

2932 12 00

2932 12

– – 2-furaldehyd (furfural)

0 %

T0

2932 13 00

2932 13

– – Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

0 %

T0

2932 19 00

2932 19

– – Ostatné

0 %

T0

2932 20 00

2932 20

– Laktóny

0 %

T0

2932 91 00

2932 91

– – Izosafrol

0 %

T0

2932 92 00

2932 92

– – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanón

0 %

T0

2932 93 00

2932 93

– – Piperonal

0 %

T0

2932 94 00

2932 94

– – Safrol

0 %

T0

2932 95 00

2932 95

– – Tetrahydrokannabinoly (všetky izoméry)

0 %

T0

2932 99 00

2932 99

– – Ostatné

0 %

T0

2933 11 00

2933 11

– – Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty

0 %

T0

2933 19 00

2933 19

– – Ostatné

0 %

T0

2933 21 00

2933 21

– – Hydantoín a jeho deriváty

0 %

T0

2933 29 00

2933 29

– – Ostatné

0 %

T0

2933 31 00

2933 31

– – Pyridín a jeho soli

0 %

T0

2933 32 00

2933 32

– – Pyperidín a jeho soli

0 %

T0

2933 33 00

2933 33

Alfentanil (INN), anileridín (INN), bezitramid (INN), brómazepam (INN), difenoxín (INN), difenoxylát (INN), dipipanón (INN), fentanyl (INN), ketobemidón (INN), metylfenidát (INN), pentazocín (INN), petidín (INN), petidín medziprodukt A (INN), fencyklidín (INN) (PCP), fenoperidín (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) a trimeperidín (INN); ich soli

0 %

T0

2933 39 00

2933 39

– – Ostatné

0 %

T0

2933 41 00

2933 41

– – Levorfanol (INN) a jeho soli

0 %

T0

2933 49 00

2933 49

– – Ostatné

0 %

T0

2933 52 00

2933 52

– – Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej soli

0 %

T0

2933 53 00

2933 53

Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) a vinylbital (INN); ich soli

0 %

T0

2933 54 00

2933 54

– – Ostatné deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturovej); ich soli

0 %

T0

2933 55 00

2933 55

– – Loprazolam (INN), mekloqualón (INN), metaqualón (INN) a zipeprol (INN); ich soli

0 %

T0

2933 59 00

2933 59

– – Ostatné

0 %

T0

2933 61 00

2933 61

– – Melamín

0 %

T0

2933 69 00

2933 69

– – Ostatné

0 %

T0

2933 71 00

2933 71

– – 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)

0 %

T0

2933 72 00

2933 72

– – Klobazam (INN) a metyprylon (INN)

0 %

T0

2933 79 00

2933 79

– – Ostatné laktámy

0 %

T0

2933 91 00

2933 91

Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepát, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etyl loflazepát (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerón (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) a triazolam (INN); ich soli

0 %

T0

2933 99 00

2933 99

– – Ostatné

0 %

T0

2934 10 00

2934 10

– Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový kruh (tiež hydrogenovaný)

0 %

T0

2934 20 00

2934 20

– Zlúčeniny obsahujúce benzotiazolový kruh (tiež hydrogenovaný), ďalej nekondenzovaný

0 %

T0

2934 30 00

2934 30

– Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre fenotiazínový kruh (tiež hydrogenovaný), ďalej nekondenzovaný

0 %

T0

2934 91 00

2934 91

Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oxazolam (INN), pemolín (INN), fendimetrazín (INN), fenmetrazín (INN) a sufentanil (INN); ich soli

0 %

T0

2934 99 00

2934 99

– – Ostatné

0 %

T0

2935 00 00

2935 00

Sulfónamidy

0 %

T0

2936 21 00

2936 21

– – Vitamín A a jeho deriváty

0 %

T0

2936 22 00

2936 22

– – Vitamín B1 a jeho deriváty

0 %

T0

2936 23 00

2936 23

– – Vitamín B2 a jeho deriváty

0 %

T0

2936 24 00

2936 24

– – Kyselina D– alebo DL-pantoténová (vitamín B3 alebo vitamín B5) a jej deriváty

0 %

T0

2936 25 00

2936 25

– – Vitamín B6 a jeho deriváty

0 %

T0

2936 26 00

2936 26

– – Vitamín B12 a jeho deriváty

0 %

T0

2936 27 00

2936 27

– – Vitamín C a jeho deriváty

0 %

T0

2936 28 00

2936 28

– – Vitamín E a jeho deriváty

0 %

T0

2936 29 00

2936 29

– – Ostatné vitamíny a ich deriváty

0 %

T0

2936 90 00

2936 90

– Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov

0 %

T0

2937 11 00

2937 11

– – Somatotropín, jeho deriváty a štruktúrne analógy

0 %

T0

2937 12 00

2937 12

– – Inzulín a jeho soli

0 %

T0

2937 19 00

2937 19

– – Ostatné

0 %

T0

2937 21 00

2937 21

– – Kortizón, hydrokortizón, prednizón (dehydrokortizón) a prednizolón (dehydrohydrokortizón)

0 %

T0

2937 22 00

2937 22

– – Halogénderiváty kortikosteroidných hormónov (kôry nadobličiek)

0 %

T0

2937 23 00

2937 23

– – Estrogény a progestogény

0 %

T0

2937 29 00

2937 29

– – Ostatné

0 %

T0

2937 50 00

2937 50

– Prostaglandíny, tromboxány a leukotriény, ich deriváty a štruktúrne analógy

0 %

T0

2937 90 00

2937 90

– Ostatné

0 %

T0

2938 10 00

2938 10

– Rutín (rutosid) a jeho deriváty

0 %

T0

2938 90 00

2938 90

– Ostatné

0 %

T0

2939 11 00

2939 11

– – Koncentráty z makovej slamy; buprenorfín (INN), kodeín, dihydrokodeín (INN), etylmorfín, etorfín (INN), heroín, hydrokodón (INN), hydromorfón (INN), morfín, nikomorfín (INN), oxykodón (INN), oxymorfón (INN), folkodín (INN), tebakon (INN) a tebaín; ich soli

0 %

T0

2939 19 00

2939 19

– – Ostatné

0 %

T0

2939 20 00

2939 20

– Alkaloidy chinínovníka a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2939 30 00

2939 30

– Kofeín a jeho soli

0 %

T0

2939 41 00

2939 41

– – Efedrín a jeho soli

0 %

T0

2939 42 00

2939 42

– – Pseudoefedrín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2939 43 00

2939 43

– – Katín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2939 44 00

2939 44

– – Norefedrín a jeho soli

0 %

T0

2939 49 00

2939 49

– – Ostatné

0 %

T0

2939 51 00

2939 51

– – Fenetylín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2939 59 00

2939 59

– – Ostatné

0 %

T0

2939 61 00

2939 61

– – Ergometrín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2939 62 00

2939 62

– – Ergotamín (INN) a jeho soli

0 %

T0

2939 63 00

2939 63

– – Kyselina lysergová a jej soli

0 %

T0

2939 69 00

2939 69

– – Ostatné

0 %

T0

2939 91 00

2939 91

– – Kokaín, ekgonín, levometamfetamín, metamfetamín (INN), metamfetamínový racemát; ich soli, estery a ostatné deriváty

0 %

T0

2939 99 00

2939 99

– – Ostatné

0 %

T0

2940 00 00

2940 00

Cukry, chemicky čisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; étery cukrov, acetály cukrov a estery cukrov, a ich soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939

0 %

T0

2941 10 00

2941 10

– Penicilíny a ich deriváty obsahujúce v štruktúre kyselinu penicilánovú; ich soli

0 %

T0

2941 20 00

2941 20

– Streptomycíny a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2941 30 00

2941 30

– Tetracyklíny a ich deriváty; ich soli

0 %

T0

2941 40 00

2941 40

– Chlóramfenikol a jeho deriváty; ich soli

0 %

T0

2941 50 00

2941 50

– Erytromycín a jeho deriváty; ich soli

0 %

T0

2941 90 00

2941 90

– Ostatné

0 %

T0

2942 00 00

2942 00

Ostatné organické zlúčeniny

0 %

T0

3001 20 00

3001 20

– Výťažky zo žliaz alebo z ostatných orgánov alebo z ich výlučkov

0 %

T0

3001 90 00

3001 90

– Ostatné

0 %

T0

3002 10 00

3002 10

– Antiséra, ostatné krvné zložky a imunologické výrobky, tiež modifikované alebo získané biotechnologickými procesmi

0 %

T0

3002 20 00

3002 20

– Očkovacie látky (vakcíny) pre humánne lekárstvo

0 %

T0

3002 30 00

3002 30

– Očkovacie látky pre zverolekárstvo

0 %

T0

3002 90 00

3002 90

– Ostatné

0 %

T0

3003 10 00

3003 10

– Obsahujúce penicilíny alebo ich deriváty so štruktúrou kyseliny penicilánovej, alebo streptomycíny alebo ich deriváty

0 %

T0

3003 20 00

3003 20

– Obsahujúce ostatné antibiotiká

0 %

T0

3003 31 00

3003 31

– – Obsahujúce inzulín

0 %

T0

3003 39 00

3003 39

– – Ostatné

0 %

T0

3003 40 00

3003 40

– Obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale neobsahujúce hormóny alebo ostatné výrobky položky 2937 alebo antibiotiká

0 %

T0

3003 90 00

3003 90

– Ostatné

0 %

T0

3004 31 00

3004 31

– – Obsahujúce inzulín

0 %

T0

3005 10 00

3005 10

– Náplasti a ostatný tovar s priľnavou vrstvou

0 %

T0

3005 90 10

3005 90

– – – Biela vata z absorpčnej bavlny

0 %

T0

3005 90 90

3005 90

– – – Ostatné

0 %

T0

3006 10 00

3006 10

– Sterilný chirurgický katgut, podobné sterilné materiály na zošívanie (vrátane sterilných absorbovateľných nití používaných v chirurgii alebo v zubnom lekárstve) a sterilné tkaninové náplasti používané v chirurgii na uzatváranie rán; sterilné lamináriá a sterilné laminárne tampóny; sterilné absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve; sterilné prostriedky na zabránenie vzniku zrastov používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, tiež absorbovateľné

0 %

T0

3006 20 00

3006 20

– Reagencie na zisťovanie krvných skupín alebo krvných faktorov

0 %

T0

3006 30 00

3006 30

– Reagencie na zisťovanie krvných skupín alebo krvných faktorov; diagnostické reagencie určené na podanie pacientovi

0 %

T0

3006 40 00

3006 40

– Zubné cementy a ostatné zubné výplne; kostné rekonštrukčné cementy

0 %

T0

3006 60 00

3006 60

– Chemické antikoncepčné prípravky na základe hormónov, ostatných výrobkov položky 2937 alebo spermicídov

0 %

T0

3006 70 00

3006 70

– Gélové preparáty určené na použitie v humánnom alebo veterinárnom lekárstve ako lubrikanty, ktoré sa aplikujú na časti tela pri chirurgických operáciách alebo fyzických vyšetreniach, alebo ako spojovací prostriedok medzi telom a lekárskym nástrojom

0 %

T0

3101 00 00

3101 00

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov

0 %

T0

3102 10 00

3102 10

– Močovina, tiež vo vodnom roztoku

0 %

T0

3102 21 00

3102 21

– – Síran amónny

0 %

T0

3102 29 00

3102 29

– – Ostatné

0 %

T0

3102 30 00

3102 30

– Dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku

0 %

T0

3102 40 00

3102 40

– Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami

0 %

T0

3102 50 00

3102 50

– Dusičnan sodný

0 %

T0

3102 60 00

3102 60

– Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho

0 %

T0

3102 80 00

3102 80

– Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku

0 %

T0

3102 90 00

3102 90

– Ostatné, vrátane zmesí neuvedených v predchádzajúcich podpoložkách

0 %

T0

3103 10 00

3103 10

– Superfosfáty

0 %

T0

3103 90 00

3103 90

– Ostatné

0 %

T0

3104 20 00

3104 20

– Chlorid draselný

0 %

T0

3104 30 00

3104 30

– Síran draselný

0 %

T0

3104 90 00

3104 90

– Ostatné

0 %

T0

3105 10 00

3105 10

– Výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg

0 %

T0

3105 20 00

3105 20

– Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivé prvky dusík, fosfor a draslík

0 %

T0

3105 30 00

3105 30

– Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny)

0 %

T0

3105 40 00

3105 40

– Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny) a jeho zmesi s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfátom diamónnym)

0 %

T0

3105 51 00

3105 51

– – Obsahujúce dusičnany a fosforečnany

0 %

T0

3105 59 00

3105 59

– – Ostatné

0 %

T0

3105 60 00

3105 60

– Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky fosfor a draslík

0 %

T0

3105 90 00

3105 90

– Ostatné

0 %

T0

3201 10 00

3201 10

– Kebračový výťažok

0 %

T0

3201 20 00

3201 20

– Akáciový výťažok

0 %

T0

3201 90 00

3201 90

– Ostatné

0 %

T0

3202 10 00

3202 10

– Syntetické organické trieslovinové látky

0 %

T0

3202 90 00

3202 90

– Ostatné

0 %

T0

3203 00 00

3203 00

Farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane farbiacich výťažkov, ale okrem živočíšnej černe), tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe farbiva rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

0 %

T0

3204 11 00

3204 11

– – Disperzné farbivá a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 12 00

3204 12

– – Kyslé farbivá, tiež predmetalizované, a prípravky na ich základe; moridlové farbivá a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 13 00

3204 13

– – Zásadité farbivá a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 14 00

3204 14

– – Priame farbivá a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 15 00

3204 15

– – Kypové farbivá (vrátane farbív využiteľných v tomto stave ako pigmenty) a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 16 00

3204 16

– – Reaktívne farbivá a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 17 00

3204 17

– – Pigmenty a prípravky na ich základe

0 %

T0

3204 19 00

3204 19

– – Ostatné, vrátane zmesí farbív dvoch alebo viacerých podpoložiek 3204 11 až 3204 19

0 %

T0

3204 20 00

3204 20

– Syntetické organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky

0 %

T0

3204 90 00

3204 90

– Ostatné

0 %

T0

3205 00 00

3205 00

Farebné laky; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe farebných lakov

0 %

T0

3206 11 00

3206 11

– – Obsahujúce 80 hmotnostných % alebo viac oxidu titaničitého, počítaného na sušinu

0 %

T0

3206 19 00

3206 19

– – Ostatné

0 %

T0

3206 20 00

3206 20

– Pigmenty a prípravky na základe zlúčenín chrómu

0 %

T0

3206 41 00

3206 41

– – Ultramarín a prípravky na jeho základe

0 %

T0

3206 42 00

3206 42

– – Litopón a ostatné pigmenty a prípravky na základe sulfidu zinočnatého

0 %

T0

3206 49 00

3206 49

– – Ostatné

0 %

T0

3206 50 00

3206 50

– Anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry

0 %

T0

3207 10 00

3207 10

– Pripravené pigmenty, pripravené kalivá a pripravené farby a podobné prípravky

0 %

T0

3207 20 00

3207 20

– Sklotvorné emaily (smalty) a glazúry, engoby a podobné prípravky

0 %

T0

3207 30 00

3207 30

– Tekuté listre a podobné prípravky

0 %

T0

3207 40 00

3207 40

– Sklenené frity a ostatné sklo vo forme prášku, granúl alebo šupiniek

0 %

T0

3215 90 10

3215 90

– – – Atrament pre guľôčkové perá

0 %

T0

3301 12 00

3301 12

– – Pomarančová

0 %

T0

3301 13 00

3301 13

– – Citrónová

0 %

T0

3301 19 00

3301 19

– – Ostatné

0 %

T0

3301 24 00

3301 24

– – Pepermitová z mäty priepornej (Mentha piperita)

0 %

T0

3301 25 00

3301 25

– – Z ostatných druhov mäty

0 %

T0

3301 29 00

3301 29

– – Ostatné

0 %

T0

3301 30 00

3301 30

– Rezinoidy

0 %

T0

3301 90 00

3301 90

– Ostatné

0 %

T0

3302 10 00

3302 10

– Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle

0 %

T0

3302 90 00

3302 90

– Ostatné

0 %

T0

3403 11 00

3403 11

– – Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

0 %

T0

3403 19 00

3403 19

– – Ostatné

0 %

T0

3403 91 00

3403 91

– – Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

0 %

T0

3403 99 00

3403 99

– – Ostatné

0 %

T0

3404 20 00

3404 20

– Z polyoxyetylénu (polyetylénglykolu)

0 %

T0

3404 90 00

3404 90

– Ostatné

0 %

T0

3507 10 00

3507 10

– Syridlo a jeho koncentráty

0 %

T0

3507 90 00

3507 90

– Ostatné

0 %

T0

3701 10 00

3701 10

– Citlivé na röntgenové lúče

0 %

T0

3702 10 00

3702 10

– Citlivé na röntgenové lúče

0 %

T0

3801 10 00

3801 10

– Umelý grafit

0 %

T0

3801 20 00

3801 20

– Koloidný alebo semikoloidný grafit

0 %

T0

3801 30 00