V Bruseli27. 1. 2016

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

1.1.Dôvody a ciele návrhu

Právny rámec pre typové schvaľovanie výrobkov automobilového priemyslu sa vzťahuje na tri kategórie vozidiel: motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, motocykle a traktory. Cieľom tohto návrhu je revidovať právny rámec pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Právny rámec pre dve ostatné kategórie už bol predmetom zásadnej revízie v roku 2013.

Požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sú v súčasnosti uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES („rámcová smernica“) 1 . Účelom tohto návrhu je uľahčenie voľného pohybu motorových vozidiel a prípojných vozidiel na vnútornom trhu prostredníctvom stanovenia harmonizovaných požiadaviek navrhnutých na dosiahnutie spoločných cieľov v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti. Smernica 2007/46/ES sa vzťahuje na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich (kategória M) a tovaru (kategória N) a ich prípojné vozidlá (kategória O), ako aj na ich systémy a komponenty. Poskytuje rámec, v rámci ktorého sa uplatňujú samostatné regulačné akty stanovujúce konkrétne požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Tieto regulačné akty riešia celý rad podrobných technických požiadaviek pre rôzne typy vozidiel, systémov a komponentov.

V rámci plnenia záväzkov, ktoré Komisia prijala vo svojom akčnom pláne CARS2020 pre silný, konkurencieschopný a udržateľný európsky automobilový priemysel 2 , sa v roku 2013 uskutočnila komplexná kontrola vhodnosti rámca EÚ pre typové schvaľovanie motorových vozidiel. Táto kontrola potvrdila, že právny rámec EÚ pre typové schvaľovanie je vhodný na dosiahnutie hlavných cieľov harmonizácie, účinného fungovania vnútorného trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže. Zároveň sa však zistilo, že účinnosť tohto rámca oslabujú rozdiely vo výklade a nerovnako prísne uplatňovanie požiadaviek v jednotlivých členských štátoch. V pracovnom dokumente útvarov Komisie o tejto kontrole vhodnosti sa preto uznalo, že existuje priestor na zlepšenie, a stanovilo sa, že preskúmanie smernice 2007/46/ES je prioritou, v rámci ktorej je potrebné zamerať sa na tieto aspekty:

zavedenie ustanovení o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek typového schvaľovania,

objasnenie postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok na udelenie rozšírení na existujúce typy vozidiel,

zlepšenie presadzovania rámca pre typové schvaľovanie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schvaľovania a zabezpečenia zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami v členskom štáte,

objasnenie úlohy a zodpovednosti hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán, ktoré sa podieľajú na presadzovaní rámca, ako aj

zlepšenie vhodnosti alternatívnych postupov typového schvaľovania (vnútroštátne typové schválenie pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.

Napriek tomu, že pri kontrole vhodnosti sa potvrdilo, že existujúci regulačný rámec má určitý význam z hľadiska plnenia cieľov politík, po odhalení skutočnosti, že nemecký výrobca (VW) niekoľko rokov používa softvér na manipulovanie emisných výsledkov svojich vozidiel, bol tento rámec vystavený tvrdej kritike. Komisia v priebehu jedného týždňa od vypuknutia škandálu oznámila, že sprísni systém typového schvaľovania, najmä zabezpečením primeraných mechanizmov dohľadu, ktorými sa zaistí správne a harmonizované uplatňovanie postupov typového schvaľovania. Na vnútornom trhu, ktorý tvorí 28 členských štátov, a v odvetví, v ktorom dochádza k neustálemu technickému a vedeckému pokroku, prinášajú zásadné odlišnosti vo výklade a uplatňovaní pravidiel riziko oslabenia účinnosti systém, a tým aj hlavných cieľov politík spočívajúcich v zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia občanov a životného prostredia. Po škandále VW mnohé zainteresované strany otvorene vyzývali na takúto revíziu.

Jej cieľom je prekonať tieto nedostatky a medzery a obnoviť dôveru občanov v schopnosť regulačného systému zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia.

1.2.Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

Nariadenie (ES) č. 765/2008 o akreditácii a dohľade nad trhom, ktoré stanovuje pravidlá pre európsku politiku v oblasti akreditácie 3 (overovanie odbornej spôsobilosti laboratórií a osvedčovacích/kontrolných orgánov, ktoré v EÚ vydávajú osvedčenia) a pre politiku v oblasti dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov z tretích krajín (v záujme zaistenia bezpečných výrobkov bez ohľadu na ich pôvod).

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh 4 , obsahujúce štandardné ustanovenia, ktoré sa majú použiť v právnych predpisoch EÚ v oblasti vnútorného trhu (napr. vymedzenia pojmov, povinnosti hospodárskych subjektov, ochranná doložka, atď.).

2.VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Európska komisia začala verejnú konzultáciu v roku 2010 5 , v snahe získať názory zainteresovaných strán v súvislosti s jej úmyslom revidovať rámcovú smernicu. Cieľom tejto verejnej konzultácie bolo overiť, či by oblasti, v ktorých útvary Komisie zistili potenciál na zlepšenie presadzovania právnych predpisov EÚ o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, predstavovali správny rozsah a zameranie na plánované preskúmanie rámcovej smernice 2007/46/ES.

Bolo prijatých štyridsať relevantných odpovedí, v ktorých bola celkovo vyjadrená silná podpora cieľom iniciatívy. Kým 74 % respondentov tvrdilo, že súčasný rámec pre typové schvaľovanie má dostatočne vysokú kvalitu, 57,6 % tvrdilo, že napriek tomu je možné vyvinúť väčšie úsilie na zdôraznenie a účinné zameranie právneho uplatňovania zásad dohľadu nad trhom, 47 % respondentov tvrdilo, že existujúce ustanovenia v oblasti dohľadu nad trhom sú neúčinné, kým len 2,9 % súhlasilo s tým, že sú účinné. Tento výsledok jasne preukazuje, že zainteresované strany sa zhodujú v názore, že je možné a malo by sa urobiť viac na doplnenie kontrol ex ante, ktoré ponúka rámec pre typové schvaľovanie, ustanoveniami o dohľade nad trhom ex post.

Útvary Komisie takisto zadali viacero externých štúdií, ktoré mali dopĺňať proces posudzovania vplyvu a slúžiť ako podklady preň. V prvej polovici roka 2011 bola vypracovaná hodnotiaca štúdia ex post 6 o rámcovej smernici, po ktorej v druhej polovici roka 2011 nasledovala štúdia o posúdení vplyvu 7 . Táto štúdia hodnotila vplyv možných riešení pre každú z potrieb, ktoré boli stanovené útvarmi Komisie a ktorých relevantnosť bola potvrdená verejnou konzultáciou. Na základe výsledkov verejnej konzultácie a štúdie zameranej na posúdenie vplyvu bola zistená uprednostňovaná kombinácia politických možností.

Prostredníctvom pilotného projektu v oblasti kontroly vhodnosti bolo v rokoch 2012 a 2013 vyvinuté ďalšie úsilie pri príprave posúdenia vplyvu a preskúmaní rámcovej smernice. Na tento účel bola podpísaná zmluva o vykonaní štúdie, ktorá bola dokončená v marci 2013. Pracovný dokument útvarov Komisie o výsledku kontroly vhodnosti pilotného projektu bol uverejnený v novembri 2013 8 , pričom zdôraznil priority plánovanej revízie smernice 2007/46/ES (pozri bod 1.1 vyššie)

Zainteresované strany na vysokej úrovni sa zapojili do práce v rámci skupiny na vysokej úrovni CARS 21, výsledkom ktorej je viacero odporúčaní týkajúcich sa schvaľovacieho rámca, ktoré Komisia začlenila do svojho akčného plánu CARS 2020 prijatého v novembri 2012.

A napokon bola v súlade so záväzkami, ktoré Európska komisia uviedla vo svojom akčnom pláne CARS 2020 , v druhom polroku 2013 vypracovaná štúdia na overenie konkurencieschopnosti s cieľom doplniť uvedené opatrenia. V kontexte tejto štúdie bola posúdená potreba zmierňujúcich opatrení pre MSP, pričom sa preukázalo, že zachovaná kombinácia možností politiky by na MSP v tomto odvetví nemala žiadny výrazný vplyv, ktorý by si vyžadoval zmierňujúce opatrenia.

Okrem toho sa počas celého procesu posúdenia vplyvu na zasadnutiach Technického výboru – motorové vozidlá (TCMV) a Skupiny expertov z orgánov pre typové schvaľovanie (TAAEG) uskutočnili špecifické výmeny s orgánmi členských štátov. Výmena stanovísk so zástupcami priemyslu a združení používateľov sa uskutočnila v rámci Pracovnej skupiny pre motorové vozidlá (MVWG). Dodávatelia externých štúdií sa na účely zberu údajov a stanovísk radili aj so všetkými zainteresovanými stranami.

Po vypuknutí emisného škandálu VW Európsky parlament prijal 5. októbra 2015 uznesenie o meraní emisií v automobilovom priemysle, v ktorom vyzval Komisiu na výrazné posilnenie súčasného režimu EÚ v oblasti typového schvaľovania vrátane posilneného dohľadu EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o dohľad nad trhom, koordináciu a režim nadväzujúcich opatrení pre vozidlá predávané v Únii.

3.PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

3.1.Právny základ

Právnym základom tohto návrhu je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

3.2.Zásada subsidiarity

Rámcové právne predpisy pre typové schvaľovanie motorových vozidiel prispievajú k uplatňovaniu vnútorného trhu pre tovary. Tento návrh predpokladá zvýšenie účinnosti vykonávania a presadzovania týchto právnych predpisov ako súčasť celkového politického cieľa prehĺbiť stratégiu v oblasti vnútorného trhu.

Aj keď sú členské štáty zodpovedné za vykonávanie právnych predpisov na svojom území, na zachovanie rovnakých podmienok v celej EÚ je na základe spoločne uplatniteľných kritérií, ktoré členské štáty jednotne uplatňujú, nevyhnutné zaistiť harmonizovaný a koordinovaný prístup, a to prostredníctvom harmonizovaného výkladu, vykonávania a presadzovania požiadaviek na typové schvaľovanie, ktoré vychádzajú z harmonizovaných ustanovení o dohľade nad trhom, aby sa členským štátom mohli poskytnúť vhodné prostriedky na kontroly po uvedení na trh a na prijatie účinných a spoločných nápravných opatrení proti prítomnosti nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov na trhu.

Rozdiely vo vnútroštátnej organizácii typového schvaľovania a dohľadu nad trhom v členských štátoch môžu byť dôvodom neharmonizovaného presadzovania pri vnímaní z pohľadu rámca vnútorného trhu Únie, ktorý už nemá vnútorné hranice a kde kontroly na vnútroštátnych hraniciach prakticky neexistujú. Členské štáty takisto vo veľkej miere závisia od účinnosti politiky presadzovania svojich susedov, pokiaľ ide o snahu, aby nevyhovujúce výrobky neboli umiestnené na trh na ich území. V dôsledku toho môžu nedostatky v presadzovaní v jednom členskom štáte vážne ohroziť úsilie ostatných členských štátov, aby nevyhovujúce výrobky, neboli umiestnené na trh na ich území. Táto vzájomná závislosť je posilnená skutočnosťou, že právomoci orgánov presadzovania práva sú obmedzené na území štátu. Ak je potrebné nápravné opatrenie za hranicami štátu, príslušné orgány sa musia spoľahnúť na svojich kolegov v iných členských štátoch.

Je to spôsobené skutočnosťou, že rámec pre typové schvaľovanie sa zakladá na zásade, že všetky nové vozidlá vyrobené v súlade s typom vozidla schváleným v jednom členskom štáte môžu byť voľne predávané a evidované v iných členských štátoch. Toto oprávnenie sa vzťahuje na všetky takéto vozidlá, bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. To znamená, že aj vozidlá vyrobené mimo EÚ sa môžu voľne dovážať v rámci EÚ za predpokladu, že výrobca potvrdil, že boli vyrobené v súlade s typom vozidla schváleným v jednom z členských štátov EÚ. Vzhľadom na globálny charakter automobilového priemyslu, pre ktorý je charakteristický značný objem dovozu výrobkov automobilového priemyslu z krajín mimo EÚ, tento zásadný cezhraničný rozmer si vyžaduje koordinované opatrenia na úrovni EÚ na zaistenie rovnakých podmienok.

Ak by opatrenia na riešenie problémov na trhu boli prijaté členskými štátmi jednotlivo na vnútroštátnej úrovni, mohlo by to zahŕňať riziko vytvorenia prekážok pre voľný pohyb motorových vozidiel zaistený rámcovými právnymi predpismi. Preto je opodstatnené konať na úrovni EÚ.

3.3.Zásada proporcionality

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality, pretože nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu, pričom zároveň poskytuje vysokú úroveň verejnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Opatrenia navrhované na posilnenie a ďalšiu harmonizáciu vykonávania postupov typového schvaľovania sú založené na zásadách stanovených v spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh a na referenčných ustanoveniach pre harmonizačné právne predpisy spoločenstva, ktoré sa týkajú výrobkov podľa prílohy I k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. V potrebných a odôvodnených prípadoch boli tieto ustanovenia prispôsobené špecifikám automobilového priemyslu, a to najmä s cieľom uznať existenciu už zavedeného rámca typového schvaľovania a zabezpečiť úplný súlad s týmto rámcom. To platí najmä pre ustanovenia o výmene informácií a spolupráci medzi orgánmi dohľadu nad trhom na jednej strane a schvaľovacími úradmi a ich určenými technickými službami na strane druhej.

3.4.Výber nástrojov

Použitie nariadenia sa pokladá za vhodný spôsob, pretože zabezpečí požadovaný súlad pre priame a harmonizované uplatňovanie bez toho, aby si vyžadovalo transpozíciu do právnych predpisov členských štátov.

Návrh pokračuje v rozvíjaní „viacúrovňového prístupu“ už zavedeného rámcom pre typové schválenie EÚ pre motorové vozidlá. Tento prístup predpokladá prijatie právnych predpisov v troch krokoch:    

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanovili základné ustanovenia a rozsah pôsobnosti v nariadení, ktoré vychádza z článku 114 Zmluvy o fungovaní o Európskej únie,

podrobné technické špecifikácie spojené so základnými ustanoveniami, sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých Komisiou v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú administratívne ustanovenia ako vzor informačného dokumentu a osvedčenia o typovom schválení, osvedčenie o zhode atď., prijme Komisia v súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Vplyv tohto návrhu na rozpočet je takýto:

zamestnanci Komisie, ktorí budú organizovať „spoločné posudzovania“ technických služieb a budú sa na nich zúčastňovať,

náklady na národných posudzovateľov zúčastňujúcich sa na „spoločných posudzovaniach“ technických služieb v súlade s pravidlami Komisie o preplácaní výdavkov vzniknutých expertom,

zamestnanci Komisie, ktorí budú poskytovať vedeckú, technickú a logistickú podporu systému partnerského preskúmania (spoločné audity technických služieb) a koordinovať činnosti členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom s výrobkami automobilového priemyslu,

zamestnanci Komisie, ktorí budú riadiť a ďalej rozvíjať regulačný rámec EÚ v oblasti typového schvaľovania a dohľadu nad trhom s motorovými vozidlami a ich prípojnými vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami určenými pre tieto vozidlá (uplatňovanie tohto nariadenia a príprava delegovaných/vykonávacích aktov) a ktorí budú pomáhať členským štátom a monitorovať ich pri zabezpečovaní účinného a efektívneho vykonávania tohto rámca,

náklady na organizáciu stretnutí fóra na presadzovanie ustanoveného v článku 10 vrátane náhrady cestovných výdavkov zástupcom členských štátov,

náklady na zriadenie a riadenie kontrolného mechanizmu vzhľadom na posudzovania zhody uskutočnené technickými službami,

náklady na overovanie dodržiavania predpisov a skúšky zhody motorových vozidiel zo strany Komisie a

náklady na účasť na medzinárodnej regulačnej spolupráci, najmä v rámci EHK OSN.

Podrobnejšie údaje o nákladoch sú uvedené v legislatívnom finančnom výkaze.

Vzhľadom na obmedzenia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 sa na vykonávanie tohto legislatívneho návrhu budú musieť využiť existujúce zdroje, pričom ho bude potrebné naplánovať tak, aby neboli potrebné ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Opatrenia plánované v tomto návrhu nariadenia nebudú mať žiadny vplyv na rozpočet EÚ nad rámec rozpočtových prostriedkov, ktoré sú už naplánované v oficiálnom finančnom pláne Komisie, keďže akékoľvek požiadavky na finančné zdroje by museli byť splnené prostredníctvom pripísaných príjmov a vnútorného prerozdelenia.

Pokiaľ ide o obdobie po 31. decembri 2020, v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude táto suma predmetom viacročného finančného rámca platného na obdobie začínajúce rokom 2021.

5.VOLITEĽNÉ PRVKY

5.1.Európsky hospodársky priestor

Navrhovaný akt sa týka otázok súvisiacich s Európskym hospodárskym priestorom (EHP), a mal by sa preto rozšíriť na EHP.

5.2.Zrušenie platných právnych predpisov

Dôsledkom prijatia návrhu bude zrušenie existujúcich právnych predpisov.

2016/0014 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 9 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché a konzistentné, aby poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre obchodné spoločnosti a spotrebiteľov.

(2)Na tento účel bol smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES zriadený komplexný rámec pre typové schválenie EÚ motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 10 .

(3)Posúdenie právneho rámca Únie pre typového schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, vykonané v roku 2013 11 , ukázalo, že rámec zriadený smernicou 2007/46/ES je vhodný na dosiahnutie hlavných cieľov harmonizácie, účinného fungovania vnútorného trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže, a mal by sa preto naďalej uplatňovať.

(4)V uvedenom posúdení sa však dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schvaľovanie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schválenia a overovania zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba objasnenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán pri presadzovaní rámca, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov typového schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.

(5)Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schvaľovanie odhalili určité nedostatky a preukázali potrebu zásadnej revízie na zabezpečenie robustného, transparentného, predvídateľného a udržateľného regulačného rámca, ktorým sa zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(6)Toto nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá a zásady pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schvaľovanie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov a spotrebiteľov a ponúknuť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(7)Toto nariadenie stanovuje vecné technické a správne požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel kategórie M a N a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Tieto kategórie sa vzťahujú na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, motorové vozidlá na prepravu tovaru a ich prípojné vozidlá.

(8)Toto nariadenie by malo posilniť súčasný rámec pre typové schvaľovanie, predovšetkým prostredníctvom zavedenia ustanovení o dohľade nad trhom. Dohľad nad trhom v automobilovom priemysle by sa mal zaviesť špecifikovaním povinností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, povinností orgánov presadzovania práva v členských štátoch a opatrení, ktoré treba prijať, pokiaľ budú na trhu zistené automobilové výrobky, ktoré predstavujú vážne bezpečnostné alebo environmentálne riziká, alebo ktoré nie sú v súlade s požiadavkami na typové schvaľovanie.

(9)Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby, tým, že sa, okrem iného, ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich dôsledné uplatňovanie. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb.

(10)Potreba kontroly a monitorovania technických služieb zo strany určujúcich orgánov vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli určené. Keďže technický pokrok skracuje výrobné cykly a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa pri jednotlivých určujúcich orgánoch líšia, mali by sa v súvislosti s intervalmi dohľadu a monitorovania technických služieb stanoviť minimálne požiadavky.

(11)Určovanie a monitorovanie technických služieb členskými štátmi v súlade s podrobnými a prísnymi kritériami by preto malo podliehať kontrolám na úrovni Únie, vrátane nezávislých auditov ako podmienky pre obnovenie ich oznámenia po piatich rokoch. Na zabezpečenie toho, aby výrobcovia po získaní typového schválenia pre svoje výrobky naďalej dodržiavali príslušné právne predpisy, by sa malo posilniť postavenie technických služieb voči výrobcom vrátane ich práva a povinnosti uskutočňovať neoznámené inšpekcie tovární a vykonávať na výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, fyzické či laboratórne skúšky.

(12)V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou ohľadom všeobecných otázok vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania.

(13)Ak sa určenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 12 , akreditačné orgány a určujúce orgány by si mali vymieňať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia odbornej spôsobilosti technických služieb.

(14)V záujme toho, aby sa zabezpečila udržateľnosť monitorovania technických služieb a vytvorili sa rovnaké podmienky pre technické služby, by členské štáty mali za určovanie a monitorovanie týchto technických služieb vyberať poplatky. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by členské štáty predtým, než rozhodnú o výške a štruktúre týchto poplatkov, mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

(15)Ak napriek opatreniam prijatým na zaistenie jednotného uplatňovania a dodržiavania požiadaviek zo strany členských štátov existujú pochybnosti o spôsobilosti technickej služby, Komisia by mala mať možnosť prešetriť jednotlivé prípady.

(16)S cieľom zabezpečiť, aby skúšky a správy, ktoré predložili technické služby, neboli ovplyvňované nezákonnými okolnosťami, by technické služby mali byť organizované a prevádzkované tak, aby sa zaistila úplná nestrannosť. Aby mohli technické služby vykonávať svoje úlohy jednotne a systematicky, mali by mať zavedený primeraný systém riadenia zahŕňajúci ustanovenia o služobnom tajomstve. Aby technické služby mohli správne vykonávať svoju prácu, úroveň znalostí, spôsobilosti a nezávislosti ich pracovníkov by mala byť zaručená po celý čas.

(17)Mala by sa zabezpečiť nezávislosť technických služieb od výrobcov, okrem iného aj tým, že za vykonané kontroly a skúšky typového schvaľovania nebudú technické služby priamo ani nepriamo platené výrobcami. Členské štáty by mali preto vytvoriť štruktúru poplatkov typového schvaľovania, ktorá by mala pokrývať náklady na vykonávanie všetkých schvaľovacích skúšok a kontrol, ktoré vykonali technické služby určené schvaľovacím úradom, ako aj administratívne náklady na vydanie typového schválenia a náklady na vykonanie skúšok a kontrol na overenie súladu ex post.

(18)Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité výkon schvaľovacích úradov pravidelne overovať prostredníctvom partnerských preskúmaní, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia.

(19)Pre zabezpečenie trvale vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia v rámci vnútorného trhu je nevyhnutná užšia koordinácia medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi prostredníctvom výmeny informácií a koordinovaných posúdení pod vedením koordinujúceho orgánu. Malo by to viesť aj k efektívnejšiemu využívaniu vzácnych zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Na tento účel by sa malo zriadiť fórum pre členské štáty a Komisiu, aby si mohli vymieňať informácie a koordinovať svoje činnosti súvisiace s presadzovaním právnych predpisov týkajúcich sa typového schvaľovania. Pre súčasnú neformálnu spoluprácu členských štátov v tejto oblasti by bol prínosom formálnejší rámec.

(20)Pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá bez toho, aby bránili členským štátom zvoliť si orgány príslušné na výkon uvedených úloh. Dohľad nad trhom môže byť v zdieľanej pôsobnosti rôznych vnútroštátnych orgánov, aby sa zohľadnili vnútroštátne systémy dohľadu nad trhom v členských štátoch zriadené podľa nariadenia (ES) č. 765/2008. Účinná koordinácia a monitorovanie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni by mali zabezpečiť, aby schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom presadzovali nový rámec pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom.

(21)S cieľom posilniť právomoci a povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je potrebné do tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.

(22)V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi a Komisiou by sa mala dokumentácia typového schvaľovania poskytovať v elektronickej forme a mala by byť sprístupnená verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov.

(23)Povinnosti vnútroštátnych orgánov týkajúce sa dohľadu nad trhom stanovené v tomto nariadení sú konkrétnejšie ako povinnosti stanovené v článku 19 nariadenia (ES) č. 765/2008, aby sa zohľadnili špecifiká rámca pre typové schvaľovanie a potreba doplniť tento rámec účinným mechanizmom dohľadu nad trhom zaisťujúcim dôkladné overenie súladu ex post týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(24)Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu.

(25)Komisia by okrem toho mala organizovať a vykonávať alebo požadovať, aby sa vykonali, skúšky a kontroly na overenie súladu ex post, a to nezávisle od činností vykonávaných členskými štátmi v rámci plnenia povinností dohľadu nad vnútorným trhom. Ak sa pri týchto skúškach a kontrolách zistí nesúlad, alebo ak sa zistí, že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, Komisia by mala byť oprávnená začať celoúniové nápravné opatrenia na obnovenie zhody dotknutých vozidiel a prešetriť dôvody nesprávne udeleného typového schválenia. Vo všeobecnom rozpočte Únie by sa mal vyčleniť primeraný objem finančných prostriedkov na vykonanie týchto skúšok a kontrol na overenie súladu. Vzhľadom na obmedzenia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 sa na vykonávanie tohto legislatívneho návrhu budú musieť využiť existujúce zdroje, pričom ho bude potrebné naplánovať tak, aby neboli potrebné ďalšie finančné prostriedky. V prípade, že sa zistí nesúlad, by Komisia mala byť oprávnená uložiť správne sankcie.

(26)S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.

(27)Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.

(28)Systém typového schválenia EÚ musí umožniť každému členskému štátu potvrdiť, že každý typ vozidla a každý typ systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky určený pre takýto typ vozidla prešiel skúškami a kontrolami stanovenými v tomto nariadení s cieľom overiť jeho súlad s požiadavkami typového schválenia podľa tohto nariadenia a že výrobca pre tento typ získal osvedčenie o typovom schválení. Systém typového schválenia EÚ ukladá výrobcovi povinnosť vyrábať svoje vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom. Výrobca vozidla to musí osvedčiť vydaním osvedčenia o zhode pre každé vozidlo. Každé vozidlo vybavené platným osvedčením o zhode by malo byť možné sprístupniť na trhu a zaevidovať na používanie v celej Únii.

(29)Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.

(30)Pokračovanie platnosti typového schválenia si vyžaduje, aby výrobca informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je preto dôležité, aby bola platnosť vydaných osvedčení o typovom schválení obmedzená a aby tieto osvedčenia bolo možné obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej spokojnosti overil, že daný typ vozidla naďalej spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Podmienky na predĺženie platnosti typového schválenia by sa ešte mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie postupov a presadzovanie požiadaviek na typové schvaľovanie v celej Únii.

(31)Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd.

(32)Aby sa zabezpečilo, že všetky vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky uvedené na trh ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, výrobca alebo akýkoľvek iný hospodársky subjekt v dodávateľskom reťazci by mal prijať účinné nápravné opatrenia vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov, pokiaľ vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre používateľov alebo životné prostredie, ako je uvedené v článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008. Schvaľovacie úrady by preto mali byť oprávnené posúdiť a overiť, či sú uvedené opatrenia postačujúce. Orgány ostatných členských štátov by mali mať právo prijať ochranné opatrenia, ak zvážia, že nápravné opatrenia výrobcu nie sú dostatočné.

(33)Primeraná flexibilita by mala byť zabezpečená prostredníctvom alternatívnych postupov typového schvaľovania pre výrobcov, ktorí vyrábajú malé série vozidiel. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu Únie, za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky typového schválenia EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem vozidlá vyrábané v malých sériách podľa počtu vyrobených vozidiel, požiadavky, ktoré treba dodržiavať, a podmienky na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup typového schvaľovania pre jednotlivé vozidlá, predovšetkým na poskytnutie dostatočnej flexibility na typové schválenie vozidiel vyrobených vo viacerých etapách.

(34)Únia je zmluvnou stranou Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN), ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) 13 . Únia prijala značný počet predpisov pripojených k revidovanej dohode z roku 1958, a preto má povinnosť uznávať typové schválenia vydané v súlade s týmito predpismi ako typové schválenia spĺňajúce rovnocenné požiadavky Únie. V záujme toho, aby sa zjednodušil rámec typového schvaľovania a aby sa zosúladil s medzinárodným rámcom EHK OSN, Únia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 14 zrušila osobitné smernice o typovom schvaľovaní a nahradila ich povinným uplatňovaním príslušných predpisov EHK OSN. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie procesu typového schvaľovania by sa malo výrobcom vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek umožniť, aby podľa možnosti získali typové schválenie v súlade s týmto nariadením priamo získaním schválenia podľa príslušných predpisov EHK OSN uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu.

(35)Preto by sa mali predpisy EHK OSN a ich zmeny, ktoré Únia odsúhlasila alebo ich uplatňuje, v súlade s rozhodnutím 97/836/ES 15 , začleniť do právnych predpisov EÚ v oblasti typového schvaľovania. V súlade s tým by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať nevyhnutné úpravy príloh k tomuto nariadeniu a prijímať delegované akty na zabezpečenie aktuálnosti odkazov na predpisy EHK OSN a ich jednotlivé zmeny v zozname príslušných regulačných aktov.

(36)Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu so službami poskytujúcimi takéto informácie. Požiadavky na poskytovanie informácií o opravách a údržbe vozidiel boli doposiaľ stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 16 , nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.595/2009 17 , nariadení Komisie (EÚ) č. 692/2008 18 a nariadení Komisie (EÚ) č. 582/2011 19 . Tieto požiadavky by sa mali konsolidovať v tomto nariadení a nariadenia (ES) č. 715/2007, (ES) č. 595/2009, (EÚ) č. 692/2008 a (EÚ) č. 582/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(37)Technický pokrok, ktorý prináša nové metódy alebo techniky diagnostiky vozidiel a ich opráv, ako je napríklad vzdialený prístup k informáciám o vozidle a softvéru, by nemal oslabiť ciele tohto nariadenia, pokiaľ ide o prístup nezávislých prevádzkovateľov na trhu k informáciám o opravách a údržbe.

(38)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 20 .

(39)S cieľom doplniť toto nariadenie o ďalšie technické podrobnosti by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o požiadavky na typové schvaľovanie v súvislosti s environmentálnymi vlastnosťami, funkčnou bezpečnosťou motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(40)Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu každý rok informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.

(41)V záujme prehľadnosti, racionálnosti a zjednodušenia by sa smernica 2007/46/ES mala zrušiť a nahradiť týmto nariadením. Prijatím nariadenia sa zabezpečí, že ustanovenia budú priamo uplatniteľné a budú môcť byť aktualizované včas a účinnejšie, aby sa lepšie zohľadnil technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie v rámci revidovanej dohody z roku 1958.

(42)Aby sa zabezpečilo náležité vykonávanie overovania súladu Komisiou a zaistili sa rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty a vnútroštátne orgány, mala by byť Komisia oprávnená ukladať hospodárskym subjektom, v súvislosti s ktorými sa zistilo, že porušili toto nariadenie, harmonizované správne sankcie, a to bez ohľadu na to, kde bolo vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pôvodne typovo schválené.

(43)Vždy, keď si opatrenia uvedené v tomto nariadení vyžiadajú spracovanie osobných údajov, mali by sa vykonávať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 21 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 22 , ako aj v súlade s vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami týchto predpisov.

(44)Aby sa členské štáty a vnútroštátne orgány, ako aj hospodárske subjekty mohli pripraviť na uplatňovanie nových pravidiel zavedených týmto aktom, mal by sa stanoviť dátum, od ktorého sa budú po nadobudnutí účinnosti uplatňovať.

(45)Keďže ciele tohto nariadenia – stanovenie harmonizovaných pravidiel pre správne a technické požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel kategórií M, N a O a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a dohľad nad trhom s týmito vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na ich rozsah a účinky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadene neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1
Predmet úpravy

1.Týmto nariadením sa stanovujú správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schvaľovanie a uvádzanie na trh všetkých nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1. Uplatňuje sa aj na schválenia jednotlivých vozidiel.

2.Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na dohľad nad trhom s vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktoré podliehajú schváleniu v súlade s týmto nariadením, ako aj s časťami a vybavením pre tieto vozidlá.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti

1.Toto nariadenie sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórií M a N a ich prípojné vozidlá kategórie O, ktoré sú určené na použitie na verejných komunikáciách, vrátane tých, ktoré sú navrhnuté a vyrobené v jednej alebo vo viacerých etapách, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ako aj na časti a vybavenie navrhnuté a vyrobené pre takéto vozidlá a prípojné vozidlá.

2.Toto nariadenie sa nevzťahuje na tieto vozidlá:

a)poľnohospodárske alebo lesné vozidlá vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 167/2013 23 ;

b)dvoj- alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 168/2013 24 ;

c)vozidlá používané na pásoch.

3.Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú vecné požiadavky tohto nariadenia:

a)vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie predovšetkým na staveniskách alebo v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach;

b)vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými službami a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;

c)akékoľvek vozidlá s vlastným pohonom, ktoré sú osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce a ktoré z dôvodu ich konštrukčných vlastností nie sú vhodné na prepravu osôb alebo tovaru.

4.V prípade týchto vozidiel výrobca môže požiadať o schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto nariadenia:

a)vozidiel určených výlučne na cestné preteky;

b)prototypov vozidiel, ktoré sa používajú na pozemných komunikáciách na výkon osobitného skúšobného programu, za ktorý je zodpovedný výrobca, ak boli na tento účel osobitne navrhnuté a vyrobené.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.„typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací úrad potvrdzuje, že určitý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

2.„dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani iný aspekt ochrany verejného záujmu;

3.„vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo vymedzené v bodoch 10 a 11;

4.„systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktorú sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

5.„komponent“ je zariadenie, ktoré je navrhnuté ako časť vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od tohto vozidla a ktoré podlieha požiadavkám tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

6.„samostatná technická jednotka“ je zariadenie, ktoré je navrhnuté ako časť vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle, avšak len vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla, a ktoré podlieha požiadavkám tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

7.„časti“ sú výrobky používané na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné diely;

8.„vybavenie“ sú výrobky iné než časti, ktoré možno pridať alebo namontovať na vozidlo;

9.„výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, za zaistenie zhody výroby a za otázky dohľadu nad trhom, týkajúce sa daného vyrobeného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia, bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

10.„motorové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na pohyb vlastnými prostriedkami, ktoré má aspoň štyri kolesá, je dokončené, dokončované alebo nedokončené a má najvyššiu konštrukčnú rýchlosť presahujúcu 25 km/h;

11.„prípojné vozidlo“ je vozidlo bez vlastného pohonu, navrhnuté a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom;

12.„schvaľovací úrad“ je úrad alebo úrady členského štátu, oznámené Komisii týmto členským štátom, s právomocami vo všetkých oblastiach typového schvaľovania vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schvaľovania jednotlivého vozidla, v procese povoľovania častí a vybavenia, vydávania a v prípade potreby odnímania osvedčení o typovom schválení či ich zamietania, ktorý slúži ako kontaktný bod pre schvaľovacie úrady ostatných členských štátov, v oblasti určovania technických služieb a zabezpečenia plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby;

13.„orgán dohľadu nad trhom“ je vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu;

14.„vnútroštátny orgán“ je schvaľovací úrad alebo ktorýkoľvek iný orgán zapojený do dohľadu nad trhom, hraničnej kontroly alebo evidencie alebo ktorýkoľvek iný orgán, ktorý je za to zodpovedný v niektorom členskom štáte, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie;

15.„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia v Únii;

16.„evidencia“ je trvalé alebo dočasné správne povolenie uvedenia vozidla do prevádzky v cestnej doprave zahŕňajúce identifikáciu tohto vozidla a vydanie evidenčného čísla;

17.„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia na určený účel v Únii;

18.„hospodársky subjekt“ je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor;

19.„typové schválenie celého vozidla“ je postup, v rámci ktorého schvaľovací úrad potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

20.„viacstupňové typové schválenie“ je postup, ktorým jeden alebo viac schvaľovacích úradov osvedčuje, že nedokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

21.„nedokončené vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa musí minimálne v ďalšom stupni podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

22.„typové schvaľovanie EÚ“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

23.„osvedčenie o typovom schválení“ je dokument, ktorým schvaľovací úrad úradne potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je typovo schválený;

24.„zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá je riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred schvaľovacím úradom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v jeho mene v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

25.„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvedie na trh vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie, ktoré boli vyrobené v tretej krajine;

26.„vnútroštátne typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, pričom platnosť takéhoto schválenia je obmedzená na územie daného členského štátu;

27.„osvedčenie o zhode“ je dokument stanovený v prílohe IX, ktorý vydáva výrobca a ktorý potvrdzuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla;

28.„distribútor“ je obchodník alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá sprístupní na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie;

29.„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia určeného na distribúciu alebo používanie na trhu v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu, alebo bezplatne;

30.„postupné typové schvaľovanie“ je postup pozostávajúci z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení EÚ systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek tvoriacich časť vozidla, ktoré v konečnom stupni vedú k typovému schváleniu celého vozidla;

31.„jednostupňové typové schvaľovanie“ je postup, ktorým schvaľovací úrad prostredníctvom jedného kroku potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celok spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

32.„zmiešané typové schvaľovanie“ je postupné typové schvaľovanie, pri ktorom sa počas záverečného stupňa schvaľovania celého vozidla získa jedno alebo viac typových schválení systémov bez potreby vydať pre tieto systémy osvedčenia o typovom schválení EÚ;

33.„dokončované vozidlo“ je vozidlo, ktoré po absolvovaní viacstupňového typového schvaľovania spĺňa príslušné technické požiadavky tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

34.„dokončené vozidlo“ je vozidlo, ktoré nie je potrebné dokončiť na to, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV;

35.„typ vozidla“ je osobitná kategória vozidiel, ktorá má spoločné aspoň kľúčové charakteristiky uvedené v časti B prílohy II, a ktorá môže mať uvedené varianty a verzie;

36.„technická služba“ je organizácia alebo orgán určený schvaľovacím úradom ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo iných skúšok alebo kontrol;

37.„základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia;

38.„typové schvaľovanie systému“ je postup, v rámci ktorého schvaľovací úrad potvrdzuje, že typ systému spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

39.„typové schvaľovanie samostatnej technickej jednotky“ je postup, ktorým schvaľovací úrad potvrdzuje, že typ samostatnej technickej jednotky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

40.„typové schvaľovanie komponentu“ je postup, ktorým schvaľovací úrad potvrdzuje, že typ komponentu nezávisle od vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

41.„virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa technické požiadavky regulačného aktu uvedeného v prílohe IV bez toho, aby bolo potrebné použiť fyzické vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

42.„typové schvaľovanie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie EÚ a vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;

43.„vozidlo ukončenej série“ je vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob, ktoré z dôvodu nadobudnutia účinnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo typovo schválené, nemôže alebo už nemôže byť sprístupnené na trhu, zaevidované ani uvedené do prevádzky;

44.„alternatívne požiadavky“ sú správne ustanovenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zaistiť úroveň funkčnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti posádky, ktorá je v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere rovnocenná s úrovňou zabezpečenou jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV;

45.„náhradné diely“ sú výrobky, ktoré sa majú montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane výrobkov, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou paliva;

46.„informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ako aj na montáž častí a vybavenia na vozidlá, ktoré výrobca poskytuje svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane všetkých následných zmien a doplnkov k takýmto informáciám.

47.„nezávislý prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, iná ako autorizovaná predajňa alebo opravovňa, ktorá je priamo alebo nepriamo zapojená do opráv a údržby vozidiel, vrátane opravovní, výrobcov alebo distribútorov opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavateľov technických informácií, automobilových klubov, prevádzkovateľov dopravných záchranných služieb, prevádzkovateľov ponúkajúcich kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovateľov ponúkajúcich odborné vzdelávanie montážnym technikom, výrobcom a opravárom vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon; tento pojem zahŕňa aj autorizované opravovne, predajcov alebo distribútorov v rámci distribučného systému určitého výrobcu vozidiel do tej miery, v akej poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel;

48.„autorizovaná opravovňa“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca služby opravy a údržby pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu;

49.„nezávislá opravovňa“ je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca služby opravy a údržby pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu;

50.„informácie systému OBD vozidla“ sú informácie poskytnuté systémom na palube vozidla alebo pripojeným k motoru, ktorý je schopný zistiť poruchu, a prípadne oznámiť jej výskyt prostredníctvom výstražného systému, identifikovať pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti počítača a oznámiť túto informáciu mimo vozidla;

51.„vozidlo vyrábané v malých sériách“ je typ vozidla, ktorého počet jednotiek, ktoré sú sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky nepresahuje ročné množstvové obmedzenia stanovené v prílohe XII;

52.„vozidlo na špeciálne účely“ je vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu alebo špeciálne vybavenie;

53.„náves“ je ťahané vozidlo, ktorého náprava, resp. nápravy sú umiestnené za ťažiskom vozidla (keď je rovnomerne naložené) a ktoré je vybavené spojovacím zariadením umožňujúcim prenos horizontálnych a vertikálnych síl na ťažné vozidlo.

54.„vnútroštátny akreditačný orgán“ je jediný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelil štát, ako je stanovené v článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

55.„posudzovanie na mieste“ je overovanie zo strany schvaľovacieho úradu v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jeho subdodávateľov či dcérskych spoločností;

56.„posudzovanie na mieste na účely dohľadu“ je pravidelné bežné posudzovanie na mieste, ktoré nie je posudzovaním na mieste vykonávaným na účely počiatočného určenia, ani posudzovaním na mieste vykonávaným na účely obnovenia určenia.

Článok 4
Kategórie vozidiel

1.Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

a)kategória M zahŕňa motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené najmä na prepravu osôb a ich batožiny, konkrétne:

i)kategória M1:motorové vozidlá s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, a bez plochy pre stojacich cestujúcich. Počet miest na sedenie môže byť obmedzený na miesto na sedenie vodiča;

ii)kategória M2:motorové vozidlá s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton. Tieto vozidlá môžu mať plochu pre stojacich cestujúcich;

iii)kategória M3:motorové vozidlá s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 5 ton. Tieto vozidlá môžu mať plochu pre stojacich cestujúcich;

b)kategória N zahŕňa motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené najmä na prepravu osôb a ich batožiny, konkrétne:

i)kategória N1:motorové vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony;

ii)kategória N2:motorové vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 tony;

iii)kategória N3:motorové vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 12 ton;

c)kategória O zahŕňa prípojné vozidlá navrhnuté a vyrobené na prepravu nákladu alebo osôb, ako aj na ubytovanie osôb, konkrétne:

i)kategória O1:prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony;

ii)kategória O2:prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 0,75 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony.

iii)kategória O3:prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 10 ton.

iv)kategória O4:prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

2.Kritériá pre kategorizáciu vozidiel, typov vozidiel, variantov a verzií sú uvedené v prílohe II.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy II, pokiaľ ide o kategorizáciu podkategórií vozidiel, typov vozidiel a typov karosérií s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.

KAPITOLA II
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

Článok 5
Všeobecné vecné požiadavky

1.Vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky musia spĺňať požiadavky regulačných aktov uvedené v prílohe IV.

2.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy IV, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom zavedenia a aktualizácie odkazov na regulačné akty, ktorých požiadavky musia vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňať.

Článok 6
Záväzky členských štátov

1.Členské štáty ustanovia alebo vymenujú schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenie a vymenovanie takýchto orgánov.

Oznámenie bude zahŕňať názov týchto orgánov, ich adresu vrátane ich elektronickej adresy a ich právomoci. Komisia na svojej stránke zverejní zoznam a podrobnejšie informácie o schvaľovacích úradoch a orgánoch dohľadu nad trhom.

2.Členské štáty povolia uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky len tých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

3.Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nezabránia uvedeniu na trh, evidencii alebo uvedeniu do prevádzky vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, s výnimkou prípadov uvedených v článku 52.

Odchylne od tohto ustanovenia členské štáty nie sú povinné umožniť uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré boli typovo schválené podľa tohto nariadenia, ale prekračujú harmonizované rozmery stanovené v prílohe I k smernici Rady 96/53/ES 25 .

4.Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

5.Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov a zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.

6.Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti, najmä počet udelených typových schválení a totožnosť príslušných výrobcov.

7.Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

Článok 7
Povinnosti schvaľovacích úradov

1.Schvaľovacie úrady schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2.Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

3.Ak má členský štát viac ako jeden schvaľovací úrad zodpovedný za schvaľovanie vozidiel vrátane schvaľovania jednotlivých vozidiel, určí jeden schvaľovací úrad, ktorý bude zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohto nariadenia.

Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

4.Ak je schvaľovací úrad informovaný v súlade s článkom 8 ods. 5, článkom 9 ods. 5, článkom 52 ods. 4 alebo článkom 54, prijme všetky potrebné opatrenia na preskúmanie udeleného typového schválenia a v závislosti od dôvodov a závažnosti preukázaných odchýlok typové schválenie opraví alebo prípadne odníme.

5.Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné kritériá menovania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov na vnútroštátnej úrovni. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Článok 8
Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom

1.Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ako aj správnosť týchto typových schválení. Tieto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly dokumentácie a jazdných a laboratórnych skúšok na základe štatisticky významných vzoriek. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, sťažnosti a iné informácie.

2.Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti.

3.V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia osvedčenia o zhode predložené hospodárskymi subjektmi.

4.Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť.

Orgány dohľadu nad trhom spolupracujú s hospodárskymi subjektmi pri opatreniach, ktoré by mohli zabrániť rizikám spôsobeným vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktoré tieto subjekty sprístupnili, alebo ich znížiť.

5.Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a prípadne príslušný schvaľovací úrad.

6.Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

7.Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

8.Orgány dohľadu nad trhom jednotlivých členských štátov koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, navzájom spolupracujú a výsledky týchto činností si vymieňajú medzi sebou, ako aj s Komisiou. Orgány dohľadu nad trhom sa prípadne dohodnú na rozdelení práce a špecializácii.

9.Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

10.Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť kritériá na určenie rozsahu, pôsobnosti a frekvencie kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na odobratých vzorkách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Článok 9
Overenie súladu Komisiou a 

koordinácia presadzovania s členskými štátmi;

1.    Komisia v primeranom rozsahu organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť typových schválení.

Tieto skúšky a kontroly sa môžu uskutočniť na nových vozidlách dodaných výrobcami alebo hospodárskym subjektom, ako sa uvádza v odseku 2 nižšie.

So súhlasom držiteľa evidencie vozidla sa môžu uskutočniť aj na evidovaných vozidlách.

2.Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať.

3.S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.

Pre vozidlá schválené v súlade s postupom postupného alebo viacstupňového typového schvaľovania členské štáty poskytnú Komisii osvedčenie o typovom schválení a jeho prílohy uvedené v článku 26 ods. 1 aj pre príslušné typové schválenia systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

4.Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

5.Ak Komisia zistí, že skúšané alebo kontrolované vozidlá nespĺňajú požiadavky typového schvaľovania stanovené v tomto nariadení alebo ktoromkoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV, alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt v súlade s článkom 54 ods. 8, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie vozidiel do súladu s uvedenými požiadavkami, alebo prijme reštriktívne opatrenia, pričom bude od hospodárskeho subjektu požadovať, aby v závislosti od závažnosti zisteného nesúladu príslušné vozidlá stiahol z trhu, alebo ich v primeranej lehote stiahol od používateľov.

Ak tieto skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia upovedomí príslušný schvaľovací úrad alebo úrady, ako aj fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov.

Komisia po každom skúšaní na overenie súladu zverejní správu o svojich zisteniach.

Článok 10
Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov

1.Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať.

Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi.

2.Úlohou fóra je koordinovať sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie a dohľad nad trhom.

Jeho poradné úlohy zahŕňajú okrem iného propagáciu osvedčených postupov, výmenu informácií o problémoch pri presadzovaní, spoluprácu, vytvorenie pracovných metód a nástrojov, vypracovanie postupu elektronickej výmeny informácií, hodnotenie harmonizovaných projektov presadzovania, sankcie a spoločné inšpekcie.

3.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na stanovenie zloženia, postupu vymenovania, podrobných úloh, pracovných metód a rokovacieho poriadku fóra.

Článok 11
Všeobecné povinnosti výrobcov

1.Výrobca zabezpečí, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré vyrobil a boli uvedené na trh, alebo boli uvedené do prevádzky, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

2.V procese viacstupňového typového schvaľovania výrobca zodpovedá aj za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré doplnil v stupni dokončovania vozidla. Každý výrobca, ktorý upravuje komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby upravených komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek. Výrobca na predchádzajúcom stupni poskytne výrobcovi na nasledujúcom stupni informácie v súvislosti s akoukoľvek zmenou, ktorá môže ovplyvniť typové schválenie komponentu, systému, samostatnej technickej jednotky alebo celého vozidla. Takéto informácie sa poskytnú čo najskôr po vydaní nového rozšírenia schválenia na typ celého vozidla, a najneskôr v deň začatia výroby nedokončeného vozidla.

3.Výrobca, ktorý upraví nedokončené vozidlo takým spôsobom, že to vedie k zaradeniu do odlišnej kategórie vozidiel, v dôsledku čoho sa požiadavky posúdené v predchádzajúcom stupni typového schvaľovania zmenili, je tiež zodpovedný za súlad s požiadavkami platnými pre kategóriu vozidiel, do ktorej je upravené vozidlo zaradené.

4.Na účely typového schválenia EÚ výrobca so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím úradom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.

5.Výrobca je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedný za všetky aspekty postupu schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby, bez ohľadu na to, či je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

6.Výrobca zavedie postupy na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábané vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky boli naďalej v zhode so schváleným typom.

7.Okrem povinného označenia na vozidlách a značiek typového schválenia pripevnených na ich komponentoch alebo samostatných technických jednotkách v súlade s článkom 36 musí výrobca na svojich vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách sprístupnených na trhu uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu v Únii, alebo, ak to nie je možné, musí tieto údaje uviesť na obaloch alebo v sprievodných dokumentoch komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Článok 12
Povinnosti výrobcov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami alebo predstavujú vážne riziko

1.Výrobca, ktorý sa domnieva, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, alebo časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, okamžite prijme vhodné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.

Výrobca bezodkladne podrobne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach.

2.V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh alebo do prevádzky.

3.Výrobca uchováva súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Výrobca pre potrebu schvaľovacích úradov uchováva kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 34.

4.Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne tomuto orgánu prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre vnútroštátny orgán.

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Článok 13
Povinnosti zástupcov výrobcu v súvislosti s dohľadom nad trhom

1.Zástupca výrobcu pre dohľad nad trhom vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie musí zástupcovi umožňovať aspoň:

a)mať prístup k informačnej zložke uvedenej v článku 22 a osvedčeniu o zhode uvedenému v článku 34 v jednom z úradných jazykov Únie. Takáto dokumentácia musí byť schvaľovacím úradom k dispozícii počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

b)na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

c)spolupracovať so schvaľovacími úradmi alebo orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne riziko, ktoré predstavuje vozidlo, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje dané splnomocnenie;

d)bezodkladne informovať výrobcu o sťažnostiach a hláseniach týkajúcich sa rizík, podozrení na nehody, problémov nesúladu týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie;

e)vypovedať dané splnomocnenie, ak výrobca koná v rozpore so svojimi povinnosťami v zmysle tohto nariadenia.

2.Zástupca výrobcu, ktorý vypovedá splnomocnenie z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. e), bezodkladne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, a Komisiu.

3.Údaje týkajúce sa zmeny musia pokrývať minimálne tieto aspekty:

a)dátum vypovedania splnomocnenia odstupujúcim splnomocneným zástupcom a dátum nadobudnutia platnosti splnomocnenia nastupujúceho splnomocneného zástupcu;

b)dátum, do ktorého odstupujúci zástupca výrobcu môže byť uvádzaný v informáciách dodávaných výrobcom vrátane akéhokoľvek reklamného materiálu;

c)odovzdanie dokumentov vrátane aspektu dôvernosti a práv duševného vlastníctva;

d)povinnosť odstupujúceho zástupcu výrobcu preposlať po skončení splnomocnenia výrobcovi alebo nastupujúcemu zástupcovi výrobcu každú sťažnosť alebo správu o rizikách a podozreniach na nehody súvisiace s vozidlom, systémom, komponentom, samostatnou technickou jednotkou, časťou alebo vybavením, pre ktoré bol menovaný ako zástupca výrobcu.

Článok 14
Povinnosti dovozcov

1.Dovozca uvedie na trh len schválené vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré získali typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne schválenie, alebo časti či vybavenie, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozca overí, že schvaľovací úrad zostavil súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 a že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli označené požadovanou značkou typového schválenia a boli v súlade s článkom 11 ods. 7.

V prípade vozidla musí dovozca zabezpečiť, že vozidlo má požadované osvedčenie o zhode.

3.Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, uviesť do prevádzky alebo zaregistrovať, pokiaľ nebudú uvedené do súladu. Ak usúdi, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, informuje o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek informuje o tom tiež schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

4.Dovozca uvedie na vozidle, systéme, komponente, samostatnej technickej jednotke, časti alebo vybavení svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu, alebo, ak to nie je možné, tieto údaje sa uvedú na obaloch alebo v sprievodných dokumentoch systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia.

5.Dovozca zabezpečí, aby boli k vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke priložené pokyny a informácie vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušných členských štátov.

6.Dovozca z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti a stiahnutia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o tomto monitorovaní priebežne informuje distribútorov.

Článok 15
Povinnosti dovozcov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami alebo predstavujú vážne riziko

1.Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré dovozca uviedol na trh, nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, dovozca okamžite prijme príslušné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.

2.V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, dovozca bezodkladne podrobne informuje o vážnom riziku výrobcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh.

Dovozca tiež informuje schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje, najmä o vážnom riziku a nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

3.Dovozcovia musia pre potreby schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom uchovávať kópiu osvedčenia o zhode 10 rokov po uvedení vozidla na trh a päť rokov po uvedení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh a musia zabezpečiť, aby bol týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnený súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4.

4.Na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu mu dovozca poskytne všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku zrozumiteľnom pre uvedený orgán. Dovozca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje s týmto orgánom pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Článok 16
Povinnosti distribútorov

Distribútor pred sprístupnením na trhu, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky overí, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie, vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 7 a článku 14 ods. 4.

Článok 17
Povinnosti distribútorov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami alebo predstavujú vážne riziko

1.Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku sprístupniť na trhu, zaevidovať ani uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.

2.Distribútor, ktorý usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, sprístupnená na trhu, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje výrobcu alebo dovozcu, aby boli v súlade s článkom 12 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 1 prijaté príslušné opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľov.

3.V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútor bezodkladne podrobne informuje o tomto vážnom riziku výrobcu, dovozcu a schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh. Distribútor ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje, najmä o vážnom riziku, a všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

4.Distribútor na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje s týmto orgánom pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Článok 18
Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považuje za výrobcu a z toho mu vyplývajú povinnosti výrobcu podľa článkov 8, 11 a 12 v prípade, že dovozca alebo distribútor sprístupní vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu, zaeviduje ich alebo je zodpovedný za ich uvedenie do prevádzky pod svojím názvom alebo ochrannou známkou, alebo upraví vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú jednotku tak, že už nespĺňa uplatniteľné požiadavky.

Článok 19
Identifikácia hospodárskych subjektov

Na žiadosť schvaľovacieho úradu alebo orgánu dohľadu nad trhom uvedú hospodárske subjekty počas obdobia desiatich rokov po uvedení na trh v prípade vozidla a piatich rokov v prípade systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia informácie o:

a)totožnosti každého hospodárskeho subjektu, ktorý im dodával vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie;

b)totožnosti každého hospodárskeho subjektu, ktorému dodávali vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie.

KAPITOLA III
Postupy typového schvaľovania EÚ

Článok 20
Postupy typového schvaľovania EÚ

1.Pri žiadosti o typové schválenie celého vozidla si môže výrobca zvoliť jeden z týchto postupov:

a)postupné typové schvaľovanie;

b)jednostupňové typové schvaľovanie;

c)zmiešané typové schvaľovanie.

Okrem toho si výrobca môže zvoliť viacstupňové typové schvaľovanie pre nedokončené alebo dokončované vozidlo.

2.Pre typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje len jednostupňové typové schvaľovanie.

3.Viacstupňové typové schválenie sa udeľuje nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktorý sa s ohľadom na stav dokončenia vozidla zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke stanovenej v článku 22 a ktoré spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.

Viacstupňové typové schválenie sa uplatňuje aj na nové vozidlá zmenené alebo upravené iným výrobcom po ich dokončení.

4.Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla.

5.Výber typového schválenia uvedeného v odseku 1 nesmie ovplyvniť uplatniteľné vecné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

6.    Viacstupňové typové schvaľovanie môže použiť aj jeden výrobca, za predpokladu, že nie je použité na obídenie požiadaviek uplatniteľných na vozidlá vyrobené v jednom stupni. Vozidlá vyrobené jedným výrobcom sa na účely článkov 39, 40 a 47 tohto nariadenia nepovažujú za vyrobené vo viacerých stupňoch.

Článok 21
Žiadosť o typové schválenie EÚ

1.Výrobca predloží schvaľovaciemu úradu žiadosť o typové schválenie EÚ a informačnú zložku uvedenú v článku 22.

2.Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a len v jednom členskom štáte.

3.Pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa na schválenie predloží samostatná žiadosť.

Článok 22
Informačná zložka

1.Informačná zložka uvedená v článku 21 ods. 1 musí obsahovať tieto prvky:

a)informačný dokument, uvedený v prílohe I pre jednostupňové alebo zmiešané typové schválenie alebo v prílohe III pre postupné typové schválenie;

b)všetky údaje, výkresy, fotografie a ostatné príslušné informácie;

c)v prípade vozidiel údaje o postupe, resp. postupoch zvolených v súlade s článkom 20 ods. 1;

d)všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím úradom v súvislosti s postupom predkladania žiadosti.

2.Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte, ktorý poskytne Komisia, ale môže sa takisto prekladať v papierovej podobe.

3.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu príloh I a III, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie vzoru informačného dokumentu, vrátane harmonizovaného elektronického formátu uvedeného v odseku 2.

Článok 23
Dodatočné informácie, ktoré je potrebné predložiť spoločne so žiadosťou

o niektoré typové schválenia EÚ

1.K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priloží aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.

V prípade žiadosti o typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s uplatniteľnými aktmi uvedenými v prílohe IV má schvaľovací úrad prístup k informačnej zložke dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.

2.K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia aj osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.

V prípade systémov, pre ktoré neboli predložené žiadne osvedčenia o typovom schválení EÚ, sa k žiadosti okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia informácie uvedené v prílohe I, vyžadované na schválenie týchto systémov počas etapy typového schvaľovania vozidla, a namiesto osvedčenia o typovom schválení EÚ protokol o skúške.

3.K žiadosti o viacstupňové typové schválenie musia byť priložené tieto informácie:

a)v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;

b)v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa môžu poskytnúť v súlade s článkom 22 ods. 2.

4.    Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru a algoritmom vozidla.

Schvaľovací úrad môže tiež na základe odôvodnenej žiadosti požiadať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

KAPITOLA IV
VYKONANIE POSTUPOV TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA EÚ

Článok 24
Všeobecné ustanovenia pre vykonanie postupov typového schvaľovania EÚ

1.Pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky môže byť vydané len jedno typové schválenie EÚ.

2.Schvaľovací úrad po prijatí žiadosti v súlade s článkom 21 vydá typové schválenie EÚ až po tom, ako overil:

a)opatrenia na zabezpečenie zhody výroby podľa článku 29;

b)že pre príslušný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ešte nebolo vydané žiadne typové schválenie;

c)súlad typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uplatniteľnými požiadavkami;

d)V prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schvaľovania, schvaľovací úrad v súlade s článkom 20 ods. 4 overí, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné typové schválenia podľa požiadaviek platných v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

3.Pokiaľ ide o typové schválenie EÚ, uplatňujú sa postupy uvedené v prílohe V, a pokiaľ ide o viacstupňové typové schválenie, uplatňujú sa postupy uvedené v prílohe XVII.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy V, aby bol zohľadnený technický pokrok a regulačný vývoj prostredníctvom aktualizácie postupov v súvislosti s typovým schválením EÚ a prílohy XVII v súvislosti s viacstupňovým typovým schválením.

4.Schvaľovací úrad musí pripraviť súbor informácií, ktorý obsahuje informačnú zložku uvedenú v článku 22, doplnenú o protokoly o skúškach a všetky ostatné dokumenty, ktoré k informačnej zložke doplnila technická služba alebo schvaľovací úrad počas výkonu svojich úloh.

Súčasťou súboru informácií je obsah, ktorý jasne uvádza všetky strany a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenáva riadenie typového schválenia EÚ.

Schvaľovací úrad uchováva súbor informácií, aby bol k dispozícii počas desiatich rokov po skončení platnosti príslušného typového schválenia EÚ.

5.Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje vážne bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

6.V súlade s článkom 20 ods. 4 a 5 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo v aktoch uvedených v prílohe IV.

Schvaľovací úrad požiada schvaľovacie úrady, ktoré schválili systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, aby konali v súlade s článkom 54 ods. 2.

Článok 25
Oznámenie vydania, zmeny, zamietnutia a odňatia typových schválení EÚ

1.Do jedného mesiaca od vydania alebo zmeny osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací úrad zašle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ spolu s prílohami, vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 23, pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, ktorý schválil. Táto kópia sa pošle prostredníctvom zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

2.Schvaľovací úrad každého členského štátu zašle raz za tri mesiace schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii zoznam typových schválení EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vydal, zmenil, zamietol alebo odňal v predchádzajúcom období. Tento zoznam obsahuje údaje uvedené v prílohe XIV.

3.Na žiadosť schvaľovacieho úradu iného členského štátu alebo Komisie schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle, do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti, žiadajúcemu schvaľovaciemu úradu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru kópiu vyžiadaného osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami.

4.Schvaľovací úrad bezodkladne informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

5.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy XIV prostredníctvom aktualizácie vzoru oznámenia o typovom schválení EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré boli vydané, zmenené, zamietnuté alebo odňaté.

Článok 26
Osvedčenie o typovom schválení EÚ

1.Osvedčenie o typovom schválení EÚ obsahuje vo forme príloh:

a)súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4;

b)protokoly o skúškach vyžadované v regulačných aktoch uvedených v článku 28 ods. 1 v prípade systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo dokument o výsledkoch skúšky v prípade schválenia celého vozidla;

c)meno (mená) a vzor (vzory) podpisu (podpisov) osoby (osôb), oprávnenej (oprávnených) podpisovať osvedčenia zhody a vyhlásenie o jej (ich) funkcii v spoločnosti;

d)v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode.

2.Osvedčenie o typovom schválení EÚ bude vydané v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI a očíslované v súlade s harmonizovanými systémom uvedeným v prílohe VII. Dokument o výsledkoch skúšky bude vydaný na základe vzoru uvedeného v prílohe VIII. Tieto dokumenty musia byť dostupné v elektronickej forme.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy VI, VII a VIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie vzoru osvedčenia o typovom schválení, systému jeho číslovania a dokumentu o výsledkoch skúšky, vrátane príslušných elektronických formátov.

3.Schvaľovací úrad v súvislosti s každým typom vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky:

a)vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane jeho príloh;

b)zostaví obsah súboru informácií;

c)bezodkladne vydá výrobcovi vyplnené osvedčenie o typovom schválení EÚ spolu s prílohami.

4.V prípade typového schválenia EÚ, ktorého platnosť bola obmedzená v súlade s článkami 37 a 41 a časti III prílohy IV, alebo vo vzťahu ku ktorému sa určité ustanovenia tohto nariadenia alebo regulačných aktov uvedených v prílohe IV neuplatňujú, sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvedú tieto obmedzenia alebo neuplatnenie príslušných ustanovení.

5.Ak si výrobca vozidla zvolí postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací úrad doplní súbor informácií o odkazy na protokoly o skúškach požadované regulačnými aktmi, ktoré sú uvedené v článku 28 ods. 1, pre systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, pre ktoré nebolo vydané žiadne osvedčenie o typovom schválení EÚ.

6.Pokiaľ sa výrobca vozidla rozhodne pre postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací úrad k osvedčeniu o typovom schválení EÚ doplní zoznam príslušných regulačných aktov v súlade so vzorom uvedeným v dodatku k prílohe VI.

Článok 27
Osobitné ustanovenia o typových schváleniach EÚ pre systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky

1.Typové schválenie EÚ sa udeľuje systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke, ktorá sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke stanovenej v článku 22 a ktorá spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe IV.

2.Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú alebo nie sú určené na opravu, servis alebo údržbu, vzťahuje aj systém typového schválenia vozidla, nevyžaduje sa ďalšie typové schválenie komponentu ani samostatnej technickej jednotky, pokiaľ to neustanovujú príslušné akty uvedené v prílohe IV.

3.Ak komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoju funkciu alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s ostatnými časťami vozidla a z tohto dôvodu možno jednu alebo viac požiadaviek overiť iba vtedy, ak komponent alebo samostatná technická jednotka fungujú v spojení s danými ostatnými časťami vozidla, musí sa rozsah pôsobnosti typového schválenia EÚ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky primerane obmedziť.

V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvedú všetky obmedzenia použitia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a uvedú sa osobitné podmienky jeho montáže na vozidle.

Pokiaľ je tento komponent alebo samostatná technická jednotka namontovaná na vozidle, schvaľovací úrad pri schvaľovaní vozidla overí súlad s akýmikoľvek uplatniteľnými obmedzeniami pre použitie alebo podmienkami montáže.

Článok 28
Skúšky požadované na typové schválenie EÚ

1.Súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV sa preukáže prostredníctvom vhodných skúšok v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, ktoré vykonajú určené technické služby.

2.Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.

3.Požadované skúšky sa vykonajú na vozidlách, systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré predstavujú typy, ktoré sa majú schváliť.

4.Na žiadosť výrobcu a po získaní súhlasu schvaľovacieho úradu môžu byť virtuálne skúšobné metódy použité ako alternatívy k skúšobným metódam uvedeným v odseku 1 v súlade s prílohou XVI.

5.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy XVI, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie zoznamu regulačných aktov v súvislosti s otázkou, ktoré virtuálne skúšobné metódy môže výrobca alebo technická služba použiť a osobitné podmienky, pri ktorých môžu virtuálne skúšobné metódy byť použité.

Článok 29
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

1.Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme nevyhnutné opatrenia, aby v súlade s prílohou X overil, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími úradmi iných členských štátov, či výrobca vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrába v súlade so schváleným typom.

2.Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, skontroluje štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 34 a 35, a overí správnosť údajov v osvedčeniach o zhode.

3.Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími úradmi iných členských štátov nevyhnutné opatrenia, aby overil, či sú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 naďalej primerané, prípadne či sa vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky naďalej zhodujú so schváleným typom a či sú osvedčenia o zhode naďalej v súlade s článkami 34 a 35.

4.S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov.

5.Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný postup na zaistenie zhody výroby alebo odníme typové schválenie.

6.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy X, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie postupu na dosiahnutie zhody výroby.

Článok 30
Štruktúra vnútroštátnych poplatkov za typové schválenia a na pokrytie nákladov na dohľad nad trhom

1.Členské štáty vytvoria štruktúru vnútroštátnych poplatkov na pokrytie nákladov na svoje typové schválenia a činnosti dohľadu nad trhom, ako aj na skúšanie na účely typového schválenia a skúšanie na overenie zhody výroby a na kontroly vykonávané technickými službami, ktoré určili.

2.Tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.

3.Štruktúra vnútroštátnych poplatkov zahŕňa aj náklady na kontroly a skúšky na overenie súladu vykonávané Komisiou v súlade s článkom 9. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách 26 .

4.Členské štáty oznámia údaje o svojej štruktúre vnútroštátnych poplatkov ostatným členským štátom a Komisii. Prvé oznámenie sa uskutoční [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 1 rok]. Následné aktualizácie štruktúr vnútroštátnych poplatkov sa každoročne oznamujú ostatným členským štátom a Komisii.

5.Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť koeficient nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

KAPITOLA V
ZMENY A PLATNOSŤ TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ EÚ

Článok 31
Všeobecné ustanovenia o zmenách a platnosti typových schválení EÚ

1.Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o každej zmene údajov uvedených v súbore informácií.

Schvaľovací úrad rozhodne, či si to vyžaduje zmenu vo forme revízie alebo rozšírenia typového schválenia EÚ v súlade s postupmi stanovenými v článku 32, alebo či si táto zmena vyžaduje nové typové schválenie.

2.Žiadosť o zmenu typového schválenia EÚ sa predkladá výlučne schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

3.Pokiaľ schvaľovací úrad zistí, že zmena si vyžaduje opakovanie kontrol alebo skúšok, informuje o tom výrobcu.

4.Pokiaľ schvaľovací úrad na základe kontrol alebo skúšok uvedených v odseku 3 zistí, že požiadavky na typové schválenie EÚ sú aj naďalej splnené, uplatňujú sa postupy uvedené v článku 32.

5.Ak schvaľovací úrad zistí, že zmeny v údajoch uvedených v súbore informácií sú značné, do tej miery, že nemôžu byť pokryté rozšírením existujúceho typového schválenia, odmietne zmeniť typové schválenie EÚ a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.

Článok 32
Revízie a rozšírenia typových schválení EÚ

1.Zmena sa označí ako „revízia“ ak schvaľovací úrad zistí, že napriek zmene údajov uvedených v súbore informácií je príslušný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky naďalej v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na tento typ a že preto nie je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky.

V takomto prípade schvaľovací úrad bezodkladne vydá revidované stránky súboru informácií, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedol charakter zmeny a dátum nového vydania, alebo vydá konsolidovanú, aktualizovanú verziu súboru informácií, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.Zmena sa označí ako „rozšírenie“, pokiaľ schvaľovací úrad zistí, že údaje zaznamenané v súbore informácií sa zmenili a dôjde k niektorej z týchto situácií:

a)sú potrebné dodatočné kontroly alebo skúšky na overenie pokračujúceho súladu s požiadavkami, na ktorých je založené existujúce typové schválenie;

b)zmenili sa akékoľvek informácie v osvedčení o typovom schválení EÚ okrem jeho príloh;

c)začnú sa uplatňovať nové požiadavky podľa ktoréhokoľvek aktu uvedeného v prílohe IV, na schválený typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

V prípade rozšírenia vydá schvaľovací úrad aktualizované osvedčenie o typovom schválení EÚ označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré už boli udelené. V uvedenom osvedčení o typovom schválení sa jasne uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania a jeho platnosť.

3.Pri každom vydaní zmenených strán alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie sa zodpovedajúcim spôsobom zmení obsah súboru informácií tak, aby uvádzal dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.

4.Ak sú nové požiadavky uvedené v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska nepodstatné pre tento typ vozidla alebo ak sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí, nevyžaduje sa žiadne rozšírenie typového schválenia vozidla.

Článok 33
Skončenie platnosti

1.Typové schválenia pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa vydávajú na obmedzené obdobie piatich rokov bez možnosti predĺženia. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené , avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky daného typu.

2.Typové schválenie EÚ vozidla sa stáva neplatným, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a)nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie vozidiel do prevádzky a platnosť typového schválenia nie je možné predĺžiť v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. c);

b)ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe;

c)ak platnosť osvedčenia o typovom schválení skončí kvôli obmedzeniu uvedenému v článku 37 ods. 6;

d)ak typové schválenie bolo odňaté v súlade s článkom 29 ods. 5, alebo článkom 53 ods. 1;

e)ak sa zistilo, že typové schválenie bolo založené na nepravdivých vyhláseniach, falšovaných výsledkoch skúšok alebo ak boli zatajené údaje, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

3.    Ak sa skončí platnosť typového schválenia len jedného variantu v rámci typu vozidla alebo jednej verzie v rámci variantu, dané typové schválenie EÚ typu vozidla stratí svoju platnosť len v súvislosti s týmto konkrétnym variantom alebo verziou.

4.Ak sa výroba určitého typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky definitívne ukončí, výrobca to bezodkladne oznámi schvaľovaciemu úradu, ktorý vydal typové schválenie EÚ pre daný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Do jedného mesiaca po prijatí oznámenia uvedeného v prvom pododseku o tom schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ daného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov.

5.V prípade, že sa končí platnosť osvedčenia o typovom schválení EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, výrobca túto skutočnosť bezodkladne oznámi schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

6.Po prijatí oznámenia od výrobcu schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, bezodkladne oznámi schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii všetky relevantné informácie pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo prípadne uvedenie vozidiel do prevádzky.

V tomto oznámení sa uvedie dátum výroby a identifikačné číslo vozidla (ďalej len „VIN“), ako je vymedzené v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 19/2011 27 , pre posledné vyrobené vozidlo.

KAPITOLA VI
OSVEDČENIE O ZHODE A OZNAČENIA

Článok 34
Všeobecné ustanovenia týkajúce sa osvedčenia o zhode

1.Výrobca vydá v papierovej podobe osvedčenie o zhode, ktoré je priložené ku každému vozidlu, či už dokončenému, nedokončenému, alebo dokončovanému, ktoré je vyrobené v súlade so schváleným typom vozidla.

Osvedčenie o zhode musí byť kupujúcemu vydané bezplatne spolu s vozidlom. Jeho vydanie nesmie byť závislé od výslovnej žiadosti alebo predloženia dodatočných informácií výrobcovi.

Počas desiatich rokov od dátumu výroby vozidla musí výrobca vozidla na požiadanie vlastníka vozidla vydať duplikát osvedčenia o zhode za odplatu neprevyšujúcu náklady na jeho vydanie. Slovo „duplikát“ musí byť jasne viditeľné na prednej strane každého duplikátu osvedčenia.

2.Výrobca použije vzor osvedčenia o zhode uvedený v prílohe IX.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy IX, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie vzoru osvedčenia o zhode.

3.Osvedčenie o zhode sa vyhotoví aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

4.Osoba(-y) oprávnená(-é) podpisovať vyhlásenia o zhode musí(-ia) byť zamestnaná výrobcom a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) niesť plnú právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.

5.Osvedčenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla než to, ktoré je uvedené v tomto nariadení alebo v ktoromkoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

6.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, výrobca môže osvedčenie o zhode elektronickými prostriedkami zaslať aj vnútroštátnym orgánom zodpovedným za evidenciu.

Článok 35
Osobitné ustanovenia o osvedčení o zhode

1.V prípade nedokončeného alebo dokončovaného typu vozidla výrobca vyplní len tie body osvedčenia o zhode, ktoré sa týkajú doplnení alebo zmien vykonaných v prebiehajúcom stupni schvaľovania, a v prípade potreby pripojí všetky osvedčenia o zhode, ktoré boli dodané v predchádzajúcich stupňoch.

2.V osvedčení o zhode pre vozidlá typovo schválené v súlade s článkom 37 sa v záhlaví uvedie: „Pre dokončené/dokončované vozidlá, typovo schválené s uplatnením článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/201X z ... o schvaľovaní a dohľade na trhom s motorovými vozidlami (predbežné schválenie)“ [PO: please insert the reference].

3.V osvedčení o zhode sa v prípade vozidiel typovo schválených v súlade s článkom 39 v záhlaví uvedie: „Pre dokončené/dokončované vozidlá typovo schválené v malých sériách“ a v tesnej blízkosti rok výroby, za ktorým nasleduje poradové číslo v rozmedzí od 1 po najvyššiu hodnotu uvedenú v tabuľke stanovenej v prílohe XII, ktoré pre každý rok výroby označuje poradie tohto vozidla v rámci výroby pripadajúcej na daný rok.

Článok 36
Povinný štítok

a značka typového schválenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.Výrobca vozidla na každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom pripevní povinný štítok s náležitým označením, ktorý sa vyžaduje podľa príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

2.Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pripevní na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom, či už je alebo nie je súčasťou systému, značku typového schválenia, ktorá sa vyžaduje podľa príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

Ak sa nevyžaduje takáto značka typového schválenia, výrobca na komponent alebo samostatnú technickú jednotku pripevní aspoň svoj obchodný názov alebo ochrannú známku a číslo typu alebo identifikačné číslo.

3.Značka typového schválenia EÚ je v súlade s doplnkom k prílohe VII.

KAPITOLA VII
NOVÉ TECHNOLÓGIE ALEBO NOVÉ KONCEPCIE

Článok 37
Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie

1.Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý zahŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe IV.

2.Schvaľovací úrad udelí typové schválenie EÚ uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)v žiadosti o typové schválenie EÚ sú uvedené dôvody, prečo nové technológie alebo nové koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe IV;

b)v žiadosti o typové schválenie EÚ sú opísané bezpečnostné dôsledky a dôsledky novej technológie alebo novej koncepcie pre životné prostredie a opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, akú stanovujú požiadavky, z ktorých sa žiada výnimka;

c)sú predložené opisy a výsledky skúšok, ktoré preukazujú, že podmienka uvedená v písmene b) je splnená.

3.Udelenie typových schválení EÚ, ktoré vyníma nové technológie alebo nové koncepcie, podlieha povoleniu zo strany Komisie. Toto povolenie sa vydáva prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

4.Do prijatia rozhodnutia Komisie o povolení môže schvaľovací úrad vydať predbežné typové schválenie EÚ, ktoré bude platné len na území členského štátu daného schvaľovacieho úradu, vzhľadom na typ vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka. Schvaľovací úrad o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje informácie uvedené v odseku 2.

Predbežná povaha a obmedzená územná platnosť typového schválenia EÚ musí byť zrejmá zo záhlavia osvedčenia o typovom schválení a zo záhlavia osvedčenia o zhode.

5.Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov môžu rozhodnúť o uznávaní predbežného typového schválenia EÚ uvedeného v odseku 4 na svojom území za predpokladu, že o jeho uznávaní písomne informujú schvaľovací úrad, ktorý typové schválenie EÚ udelil.

6.V prípade potreby sa v povolení Komisie uvedenom v odseku 3 spresní, či je predmetom nejakých obmedzení, najmä pokiaľ ide o maximálny počet vozidiel, na ktoré sa vzťahuje. V každom prípade je typové schválenie EÚ platné minimálne 36 mesiacov.

7.Ak sa Komisia zamietne povolenie uvedené v odseku 3, schvaľovací úrad musí bezodkladne informovať držiteľa predbežného typového schválenia uvedeného v odseku 4 o tom, že predbežné schválenie sa zruší do šiestich mesiacov odo dňa, keď Komisia rozhodla o zamietnutí.

Vozidlá vyrobené v zhode s predbežným typovým schválením EÚ sa pred skončením jeho platnosti môžu uviesť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky v každom členskom štáte, ktorý uznal predbežné typové schválenie EU v súlade s odsekom 5.

Článok 38
Následné prispôsobenie regulačných aktov

1.Ak Komisia povolila udelenie typového schválenia EÚ podľa článku 37, bezodkladne podnikne kroky potrebné na prispôsobenie dotknutých regulačných aktov najnovšiemu technickému pokroku.

Ak sa výnimka podľa článku 37 týka predpisu EHK OSN, Komisia predloží návrhy na zmenu príslušného predpisu EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III rozhodnutia Rady 97/836/ES.

2.Po zmene príslušných regulačných aktov sa zruší každé obmedzenie v rozhodnutí Komisie, ktorým sa povolilo udelenie typového schválenia EÚ.

3.    Pokiaľ neboli prijaté kroky potrebné na upravenie regulačných aktov, uvedené v odseku 1, môže Komisia schváliť predbežné typové schválenie EÚ prostredníctvom rozhodnutia a na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

KAPITOLA VIII
VOZIDLÁ VYRÁBANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

Článok 39
Typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.Na žiadosť výrobcu a v rámci ročných množstvových obmedzení uvedených v časti 1 prílohy XII udelia členské štáty typové schválenie EÚ typu vozidla vyrábaného v malých sériách, ktoré spĺňa aspoň požiadavky stanovené v dodatku 1 k časti I prílohy IV.

2.Odsek 1 sa neuplatňuje na vozidlá na osobitné účely.

3.Osvedčenia o typovom schválení EÚ sa číslujú v súlade s prílohou VII.

Článok 40
Vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.Výrobca môže požiadať o vnútroštátne typové schválenie malých sérií typu vozidla v rámci ročných množstvových obmedzení stanovených v časti 2 prílohy XII. Tieto obmedzenia sa uplatňujú na sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel schváleného typu na trhu každého členského štátu v danom roku.

2.Členské štáty môžu oslobodiť akýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1, od povinnosti dodržiavať jednu alebo viac vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

3.Na účely vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách schvaľovací úrad uzná systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s aktmi uvedenými v prílohe IV.

4.Vnútroštátne osvedčenie o typovom schválení vozidiel vyrábaných v malých sériách musí byť vystavené podľa vzoru uvedeného v prílohe VI, ale musí mať v záhlaví uvedené „Vnútroštátne osvedčenie o typovom schválení vozidla vyrábaného v malých sériách“ a musí špecifikovať obsah a povahu výnimiek udelených podľa odseku 2. Osvedčenia o typovom schválení sa číslujú v súlade s harmonizovaným systémom uvedeným v prílohe VII.

Článok 41
Platnosť vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.Platnosť vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorého schvaľovací úrad udelil typové schválenie.

2.Na žiadosť výrobcu schvaľovací úrad pošle schvaľovacím úradom členských štátov určených výrobcom kópiu osvedčenia o typovom schválení a jeho príloh doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou.

3.Schvaľovacie úrady členských štátov, ktoré sú určené výrobcom, do troch mesiacov od prijatia dokumentov uvedených v odseku 2 rozhodnú, či typové schválenie uznajú, alebo neuznajú.

Schvaľovacie úrady členských štátov uznajú vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ nemajú opodstatnený dôvod domnievať sa, že vnútroštátne technické požiadavky, v súlade s ktorými bol typ vozidla schválený, nie sú rovnocenné s ich vlastnými ustanoveniami.

4.Schvaľovacie úrady členských štátov do dvoch mesiacov oznámia svoje rozhodnutie schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie.

5.Na žiadosť žiadateľa, ktorý si želá uviesť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky v inom členskom štáte vozidlo s vnútroštátnym typovým schválením vozidiel vyrábaných v malých sériách, schvaľovací úrad, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách, poskytne vnútroštátnemu orgánu druhého členského štátu kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane súboru informácií.

Schvaľovací úrad druhého členského štátu povolí uvedenie na trh, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky takéhoto vozidla, pokiaľ nemá opodstatnený dôvod domnievať sa, že vnútroštátne technické požiadavky, v súlade s ktorými bol typ vozidla schválený, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými ustanoveniami.

KAPITOLA IX
TYPOVÉ SCHVÁLENIA JEDNOTLIVÝCH VOZIDIEL

Článok 42
TYPOVÉ SCHVÁLENIA EÚ JEDNOTLIVÝCH VOZIDIEL

1.Členské štáty udelia typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla pre vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy IV, alebo pre vozidlá na osobitné účely požiadavky v časti III prílohy IV.

2.Žiadosť o typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca je usadený v Únii.

3.Členské štáty nevykonávajú deštrukčné skúšky s cieľom overiť, či vozidlo spĺňa požiadavky stanovené v odseku 1 a na tento účel použijú všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom.

4.Osvedčenie o typovom schválení EÚ jednotlivého vozidla musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI. Osvedčenia o typovom schválení EÚ jednotlivého vozidla sa číslujú v súlade s prílohou VII.

5.Členské štáty povolia uvedenie na trh, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel s platným osvedčením o typovom schválení EÚ jednotlivého vozidla.

Článok 43
Vnútroštátne typové schválenia jednotlivých vozidiel

1.Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

2.Žiadosť o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca má sídlo v Únii.

3.Členské štáty nevykonávajú deštrukčné skúšky s cieľom overiť, či vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky stanovené v odseku 1 a na tento účel použijú všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom.

4.Na účely vnútroštátneho typového schválenia jednotlivého vozidla schvaľovací úrad uzná systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s aktmi uvedenými v prílohe IV.

5.Členský štát bezodkladne vydá vnútroštátne osvedčenie o typovom schválení jednotlivého vozidla, ak vozidlo zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa príslušné alternatívne požiadavky.

6.Formát osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie potrebné na žiadosť o registráciu stanovenú v smernici Rady 1999/37/ES 28 .

Vnútroštátne osvedčenie o typovom schválení jednotlivého vozidla obsahuje VIN príslušného vozidla a nesie názov „Vnútroštátne osvedčenie o typovom schválení jednotlivého vozidla“.

Článok 44
Platnosť vnútroštátneho typového schválenia jednotlivých vozidiel

1.Platnosť vnútroštátneho typového schválenia jednotlivého vozidla sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorý ho udelil.

2.Na požiadanie žiadateľa, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky v inom členskom štáte vozidlo, ktorému bolo udelené vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla, poskytne členský štát, ktorý udelil schválenie, vyhlásenie o technických ustanoveniach, podľa ktorých bolo vozidlo schválené.

3.Členský štát povolí, aby vozidlo, pre ktoré iný členský štát už udelil vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 43, bolo sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ tento členský štát nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.

4.Ustanovenia tohto článku sa môžu uplatňovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené podľa tohto nariadenia a ktoré boli upravené pred ich prvým zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky.

Článok 45
Osobitné ustanovenia

1.Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho dokončovania v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania.

2.Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 nemôžu nahradiť prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nemôžu sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.

KAPITOLA X
SPRÍSTUPNENIE NA TRHU,

ZAEVIDOVANIE ALEBO UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Článok 46
Sprístupnenie na trhu, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel iných ako vozidlá ukončených sérií

1.Bez toho, aby boli dotknuté články 49 až 51, vozidlá, pre ktoré je povinné typové schválenie EÚ celého vozidla alebo pre ktoré výrobca získal takéto typové schválenie, sa sprístupnia na trhu, zaevidujú alebo uvedú do prevádzky len vtedy, ak je k nim priložené platné osvedčenie o zhode vydané podľa článku 34 a 35.

Nedokončené vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, ale vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu vozidiel môžu odmietnuť zaevidovať takéto vozidlá a povoliť ich prevádzku na cestách.

2.Vozidlá oslobodené od požiadavky týkajúcej sa osvedčenia o zhode môžu byť tiež sprístupnené na trhu, evidované alebo uvedené do prevádzky, len ak spĺňajú príslušné technické požiadavky tohto nariadenia.

3.Počet vozidiel vyrobených v malých sériách sprístupnených na trhu, zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky počas jedného roka nesmie prekročiť ročné množstvové obmedzenia stanovené v prílohe XII.

Článok 47
Sprístupnenie vozidiel ukončených sérií na trhu, ich evidencia alebo uvedenie do prevádzky

1.Vozidlá ukončených sérií, pre ktoré sa typové schválenie EÚ stalo podľa článku 33 ods. 2 písm. a) neplatným, sa môžu sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky za predpokladu, že je splnená požiadavka stanovená v odseku 4 a sú dodržané lehoty stanovené v odsekoch 2 a 4.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré pred tým, ako ich typové schválenie EÚ stratilo platnosť, už boli na území Únie a ešte neboli sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

2.Odsek 1 sa uplatňuje v prípade dokončených vozidiel 12 mesiacov odo dňa, keď sa typové schválenie EÚ stalo neplatným, a v prípade dokončovaných vozidiel 18 mesiacov od tohto dňa.

3.Výrobca, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlá ukončených sérií v súlade s odsekom 1, predloží na tento účel žiadosť vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorý vydal typové schválenie EÚ. V tejto žiadosti sa presne uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia, ako aj VIN dotknutých vozidiel.

Príslušný vnútroštátny orgán rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či povolí uvedenie na trh, zaevidovanie a uvedenie do prevádzky týchto vozidiel na území dotknutého členského štátu a stanoví počet vozidiel, ktorým môže byť udelené povolenie.

4.Iba vozidlá ukončených sérií s platným osvedčením o zhode, ktoré zostalo platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale pre ktoré typové schválenie stratilo platnosť podľa článku 33 ods. 2 písm. a), môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.

5.Osvedčenie o zhode vozidiel sprístupnených na trhu, zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky v súlade s týmto článkom obsahuje osobitnú položku uvádzajúcu, či ide o vozidlá ukončených sérií, ako aj termín, dokedy tieto vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.

6.Členské štáty vedú evidenciu VIN vozidiel, ktorým povolili sprístupnenie na trhu, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky v súlade s týmto článkom.

Článok 48
Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky

komponentov a samostatných technických jednotiek

1.Komponenty alebo samostatné technické jednotky, vrátane tých, ktoré sú určené pre trh s náhradnými súčiastkami, môžu byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, len ak spĺňajú požiadavky príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV a sú označené v súlade s článkom 36.

2.Odsek 1 sa neuplatňuje na komponenty alebo samostatné technické jednotky, osobitne skonštruované alebo projektované pre nové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie.

3.Členské štáty môžu povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky tých komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú vyňaté podľa článku 37 alebo sú určené na použitie vo vozidlách, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa článku 39, 40, 42 a 43, týkajúce sa príslušného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.Členské štáty tiež môžu povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky komponentov alebo samostatných technických jednotiek určených na použitie na vozidlách, pre ktoré sa v čase, keď boli tieto vozidlá sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, nevyžadovalo, aby boli typovo schválené podľa tohto nariadenia alebo podľa smernice 2007/46/ES.

KAPITOLA XI
OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 49
Postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi

alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko, na vnútroštátnej úrovni

1.Orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu, ktoré prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohto nariadenia, alebo ktoré majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, bezodkladne informujú o svojich zisteniach schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

2.    Schvaľovací úrad uvedený v odseku 1 vykoná hodnotenie v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, pričom zhodnotí všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacími úradmi a orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci tohto hodnotenia schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie, zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uvedenými požiadavkami, alebo aby v závislosti od charakteru rizika prijal reštriktívne opatrenia, buď na stiahnutie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z trhu, alebo na jeho stiahnutie od používateľov v rámci primeranej lehoty.

Na reštriktívne opatrenia uvedené v druhom pododseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.Príslušný schvaľovací úrad informuje Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia uvedeného v odseku 1 a o opatreniach, ktoré od hospodárskeho subjektu požaduje.

4.Hospodársky subjekt v súlade so záväzkami uvedenými v článkoch 11 až 19 zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky nevyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré uviedol na trh, zaevidoval alebo uviedol do prevádzky v Únii.

5.Ak hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 2 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané predbežné reštriktívne opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na svojom vnútroštátnom trhu alebo s cieľom stiahnuť ich z daného trhu, či od používateľov.

Článok 50
Postup oznamovania a námietkové konanie

v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni

1.Vnútroštátne orgány bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 49 ods. 1 a 5.

Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere uvádzanej nezhody a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt.

2.Schvaľovací úrad uvedený v článku 49 ods. 1 uvedie, či nesúlad nastal v dôsledku niektorej z nasledujúcich skutočností:

a)vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

b)nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.

3.Členské štáty, s výnimkou členského štátu, ktorý postup inicioval, do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých reštriktívnych opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nezhody príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením aj o svojich námietkach.

4.Ak členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 vznesie námietku v súvislosti s reštriktívnym opatrením prijatým členským štátom, opatrenie posúdi Komisia v súlade s článkom 51.

5.Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nevznesú námietku proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.

Článok 51
Ochranný postup Únie

1.Keď sa počas postupu stanoveného v článku 50 ods. 3 a 4 vznesú námietky proti reštriktívnemu opatreniu členského štátu alebo keď sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia po konzultácii s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi vnútroštátne opatrenie bezodkladne vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme rozhodnutie, v ktorom sa určí, či sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené alebo nie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty bezodkladne vykonajú rozhodnutie Komisie a o vykonaní rozhodnutia informujú Komisiu.

2.Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za oprávnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z ich trhov a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu. Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím Komisie uvedeným v odseku 1.

3.Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za oprávnené a prisudzuje sa nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:

a)pokiaľ ide o regulačné akty, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušného aktu;

b)pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.

Článok 52
Vyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,

ktoré predstavujú vážne bezpečnostné riziko alebo vážne riziko pre zdravie a životné prostredie

1.Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 49 ods. 1 členský štát zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami alebo vhodne označené, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť alebo môžu vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh alebo evidencii alebo pri uvedení do prevádzky už nepredstavovali toto riziko, alebo prijme reštriktívne opatrenia, aby v závislosti od charakteru rizika toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku stiahol z trhu, alebo ho v rámci primeranej lehoty stiahol od používateľov.

Členský štát môže odmietnuť zaevidovať také vozidlá, pokiaľ hospodársky subjekt neprijme všetky príslušné nápravné opatrenia.

2.Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami uvedenými v odseku 1.

3.Členský štát do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 poskytne Komisii a ostatným členským štátom všetky dostupné informácie, najmä údaje potrebné na identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pôvodu a dodávateľského reťazca vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, povahy možného rizika a povahy a trvania prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení.

4.Komisia bezodkladne konzultuje s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenia, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 považuje, alebo nepovažuje za opodstatnené, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

5.Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Článok 53
Všeobecné ustanovenia týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.Ak sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia, nezhodujú so schváleným typom, alebo nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, či boli schválené na základe nesprávnych údajov, môžu schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia prijať nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu či stiahnuť od používateľov, čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia schvaľovacím úradom, ktorý typové schválenie EÚ udelil, kým príslušný hospodársky subjekt neprijme všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek s požiadavkami.

2.Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov v osvedčení o typovom schválení EÚ alebo súbore informácií považujú za nezhodu so schváleným typom.

Článok 54
Oznamovanie a námietkové konania týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.Ak schvaľovací úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou typového schválenia nezhodujú so schváleným typom, môže prijať všetky primerané reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1.

2.Schvaľovací úrad, orgán dohľadu nad trhom alebo Komisia tiež požiada schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o overenie, či sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe naďalej v zhode so schváleným typom alebo prípadne, či boli vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli uvedené na trh, opäť uvedené do súladu.

3.V prípade schválenia celého vozidla, pokiaľ je nesúlad vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ.

4. V prípade viacstupňového typového schvaľovania, pokiaľ je nesúlad dokončeného vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, ktorá tvorí časť nedokončeného vozidla, alebo samotným nedokončeným vozidlom, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu udelil typové schválenie EÚ.

5.Po prijatí žiadosti uvedenej v odsekoch 1 až 4 schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná hodnotenie príslušných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pričom sa zameria na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Schvaľovací úrad musí tiež overiť údaje, na základe ktorých sa typové schválenie udelilo. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacím úradom.

6.Ak schvaľovací úrad, ktorý vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ, zistí nesúlad, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie daného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a v prípade potreby čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti prijme opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1.

7.Vnútroštátne orgány, ktoré prijmú reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1, okamžite informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

8.Ak do jedného mesiaca od oznámenia reštriktívnych opatrení prijatých schvaľovacím úradom alebo orgánom dohľadu nad trhom v súlade s článkom 53 ods. 1 iný členský štát vznesie námietku voči oznámenému reštriktívnemu opatreniu, alebo ak Komisia v súlade s článkom 9 ods. 5 zistí nesúlad, Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia sa Komisia môže rozhodnúť prijať potrebné reštriktívne opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty bezodkladne vykonajú rozhodnutie Komisie a o vykonaní rozhodnutia informujú Komisiu.

9.Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia oznámenia o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 53 ods. 1 nevznesú proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom námietku, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.

Článok 55
Uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky častí alebo vybavenia,

ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.Časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, sa nesmú uviesť na trh, zaevidovať ani uviesť do prevádzky a musia sa zakázať, pokiaľ ich schvaľovací úrad nepovolil podľa článku 56 ods. 1 a 4.

2.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88, ktorými sa stanovia požiadavky, ktoré musia časti a vybavenie uvedené v odseku 1 spĺňať.

Tieto požiadavky sa môžu zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, alebo môžu v prípade potreby pozostávať z porovnania častí alebo vybavenia s environmentálnymi alebo bezpečnostnými vlastnosťami pôvodných častí alebo vybavenia. V každom prípade sa týmito požiadavkami musí zabezpečiť, aby časti alebo vybavenie nezhoršili fungovanie tých systémov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

3.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy XIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie zoznamu častí alebo vybavenia na základe informácií o:

a)závažnosti rizika pre bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti vozidiel vybavených danými časťami alebo vybaveniami;

b)možnom vplyve na spotrebiteľov a výrobcov na trhu s náhradnými dielmi možného schválenia častí alebo vybavenia podľa článku 56 ods. 1.

4.Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie ani na časti alebo vybavenie patriace k systému, ktorý bol typovo schválený v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, okrem prípadu, keď sa typové schválenie vzťahuje na iné aspekty než je vážne riziko uvedené v odseku 1.

Na účely tohto odseku pôvodné časti alebo vybavenie sú časti alebo vybavenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na montáž predmetného vozidla.

5.Odsek 1 sa neuplatňuje na časti alebo vybavenie, ktoré sú vyrábané výlučne pre pretekárske vozidlá. Časti alebo vybavenie uvedené v prílohe XIII, ktoré sú určené pre použitie na pretekoch aj na cestách, sa nesmú sprístupniť pre vozidlá určené na prevádzku na verejných cestách, pokiaľ nespĺňajú požiadavky stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2 a boli schválené Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Článok 56
Súvisiace požiadavky na časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne riziko

pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.Výrobca častí alebo vybavenia môže požiadať o povolenie uvedené v článku 55 ods. 1 tak, že predloží schvaľovaciemu úradu žiadosť doplnenú protokolom o skúške vypracovaným určenou technickou službou, ktorá osvedčí, že časti alebo vybavenie, pre ktoré sa žiada povolenie, spĺňajú požiadavky uvedené v článku 55 ods. 2. Výrobca môže podať len jednu žiadosť pre každý typ časti alebo vybavenia a len jednému schvaľovaciemu úradu.

2.Žiadosť o povolenie musí obsahovať údaje o výrobcovi častí alebo vybavenia, typ, identifikačné číslo a čísla častí alebo vybavenia, názov výrobcu vozidla, typ vozidla a podľa potreby rok výroby a iné dôležité informácie umožňujúce identifikáciu vozidla, do ktorého sa majú dané časti alebo vybavenie namontovať.

Schvaľovací úrad povolí uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ak zistí, berúc do úvahy protokoly o skúškach uvedené v odseku 1 a ďalšie dôkazy, že predmetné časti alebo vybavenie spĺňajú požiadavky uvedené v článku 55 ods. 2.

Schvaľovací úrad bezodkladne vydá výrobcovi povolenie v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 1 k prílohe XI, očíslované v súlade s bodom 2 prílohy XI.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy XI, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie vzoru a systému číslovania osvedčenia o povolení.

3.Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací úrad, ktorý vydal povolenie, o každej zmene ovplyvňujúcej podmienky, za akých bolo povolenie vydané. Daný schvaľovací úrad rozhodne o tom, či sa povolenie musí preskúmať alebo znovu vydať a či sú potrebné ďalšie skúšky.

Výrobca zabezpečí, aby sa časti alebo vybavenie vyrobili a naďalej vyrábali za podmienok, za akých bolo povolenie vydané.

4.Pred vydaním každého povolenia schvaľovací úrad overí, či sú zabezpečené opatrenia a postupy na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.

Ak schvaľovací úrad zistí, že podmienky na vydanie povolenia už nie sú splnené, požiada výrobcu, aby prijal nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby časti alebo vybavenie boli opäť uvedené do súladu. Ak to je nevyhnutné, odoberie povolenie.

5.Schvaľovací úrad, ktorý udelil povolenie, zašle na žiadosť vnútroštátneho orgánu iného členského štátu danému orgánu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií kópiu vydaného osvedčenia o povolení s prílohami do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti. Kópia môže byť aj vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

6.Schvaľovací úrad, ktorý nesúhlasí s povolením vydaným iným členským štátom, uvedie dôvody svojho nesúhlasu do pozornosti Komisie. Komisia po konzultácii so schvaľovacími úradmi prijme primerané opatrenia na vyriešenie nezhody, ktoré môžu v prípade v prípade potreby zahŕňať odňatie povolenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

7.Pokiaľ nebol vypracovaný zoznam uvedený v článku 55 ods. 3, členské štáty môžu zachovať vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na časti alebo vybavenie, ktoré by mohli negatívne vplývať na správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Článok 57
Všeobecné informácie o stiahnutí vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek od používateľov

1.Výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie celého vozidla a je povinný stiahnuť vozidlá od používateľov v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla.

2.Výrobca systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ a je povinný zvolať systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

3.Výrobca navrhne schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie, súbor vhodných nápravných opatrení na uvedenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek do súladu a prípadne na odstránenie vážneho rizika uvedeného v článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Schvaľovací úrad vykoná hodnotenie s cieľom overiť, či sú navrhované nápravné opatrenia dostatočné a či boli prijaté dostatočne včas, a bezodkladne oznámi nápravné opatrenia, ktoré schválil, schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii.

Článok 58
Osobitné ustanovenia o stiahnutí vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek od používateľov

1.Ak sa schvaľovací úrad alebo Komisia domnieva, že nápravné opatrenia uvedené v článku 57 ods. 3 sú nedostatočné alebo sa nevykonávajú dostatočne rýchlo, bezodkladne oznámi svoje obavy schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a Komisii.

Schvaľovací úrad, ktorý typové schválenie EÚ udelil, požiada výrobcu, aby na riešenie oznámených obáv prijal nápravné opatrenia. Ak výrobca nenavrhne a nevykoná účinné nápravné opatrenia, schvaľovací úrad, ktorý vydal typové schválenie EÚ, prijme všetky potrebné reštriktívne opatrenia vrátane odňatia typového schválenia EÚ a povinného stiahnutia od používateľov a informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o prijatých reštriktívnych opatreniach. V prípade odňatia typového schválenia EÚ schvaľovací úrad bezodkladne informuje výrobcu doporučeným listom alebo rovnocennými elektronickými prostriedkami o tomto odňatí.

2.Ak sa schvaľovací úrad domnieva, že reštriktívne opatrenia, ktoré prijal schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, podľa článku 58 ods. 1, nie sú dostatočné alebo neboli prijaté dostatočne včas, informuje o tom Komisiu a môže prijať primerané reštriktívne opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky dotknutých nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na svojom vnútroštátnom trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu, či stiahnuť od používateľov.

3.Komisia uskutoční vhodné konzultácie so zúčastnenými stranami a rozhodne, či reštriktívne opatrenia, ktoré prijal schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, sú dostatočné a boli prijaté dostatočne včas, a v prípade potreby navrhne vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa obnovila zhoda a/alebo sa účinne odstránilo vážne riziko uvedené v článku 57 ods. 3. Toto rozhodnutie bude riešiť aj vhodnosť reštriktívnych opatrení prijatých schvaľovacími úradmi, ktoré nepovažovali opatrenia prijaté schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie EÚ, za dostatočné alebo za prijaté dostatočne včas. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým dotknutým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušným hospodárskym subjektom.

4.    Členské štáty bezodkladne vykonajú rozhodnutie Komisie a o vykonaní rozhodnutia informujú Komisiu.

5.Ak do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o schválení nápravných opatrení uvedených v článku 57 ods. 3 iný členský štát alebo Komisia nevznesú žiadne námietky, tieto nápravné opatrenia sa považujú za opodstatnené. Ostatné členské štáty zabezpečia, aby tieto opravné prostriedky boli uplatnené v súvislosti s príslušnými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré boli sprístupnené na trhu, zaevidované, alebo uvedené do prevádzky na ich území.

Článok 59
Právo hospodárskych subjektov na vypočutie, oznamovanie rozhodnutí a dostupných nápravných opatrení

1.S výnimkou prípadov, keď je potrebné okamžite prijať opatrenia z dôvodov vážneho rizika pre ľudské zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, sa pred tým, ako vnútroštátne orgány členských štátov prijmú akékoľvek opatrenia podľa článkov 49 až 58, poskytne príslušnému hospodárskemu subjektu možnosť predložiť vnútroštátnemu orgánu v primeranej lehote pripomienky.

Ak sa opatrenia prijali bez vypočutia hospodárskeho subjektu, hospodársky subjekt musí mať možnosť predložiť pripomienky čo najskôr a vnútroštátny orgán prijaté opatrenia následne okamžite preskúma.

2.Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi musí uvádzať presné dôvody, na ktorých je založené.

Ak je opatrenie určené konkrétnemu hospodárskemu subjektu, bezodkladne sa oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, ktorý je zároveň informovaný o nápravných opatreniach dostupných podľa právnych predpisov daného členského štátu a o lehotách, ktorým takéto nápravné opatrenia podliehajú.

Ak má opatrenie všeobecný rozsah pôsobnosti, zodpovedajúcim spôsobom sa zverejní vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo v rovnocennom nástroji.

3.Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi sa stiahne alebo zmení okamžite po tom, ako hospodársky subjekt preukáže, že prijal účinné nápravné opatrenie.

KAPITOLA XII
MEDZINÁRODNÉ PREDPISY

Článok 60
Predpisy EHK OSN požadované pre typové schválenie EÚ

1.Predpisy EHK OSN alebo ich zmeny, s ktorými Únia súhlasila alebo ich uplatňuje, a ktoré sú uvedené v prílohe IV, musia byť súčasťou požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidla.

2.Schvaľovacie úrady členských štátov uznávajú schválenia udelené v súlade s predpismi EHK OSN uvedenými v odseku 1 a prípadne i príslušné značky typového schválenia namiesto zodpovedajúcich schválení a značiek typového schválenia udelených v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

3.V prípade, že Únia hlasovala za predpis EHK OSN alebo jeho zmeny na účely typového schválenia celého vozidla, Komisia podľa potreby prijme v súlade s článkom 88 delegovaný akt s cieľom dosiahnuť, aby bol predpis EHK OSN alebo jeho zmena záväzná, alebo s cieľom zmeniť toto nariadenie.

V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien a bude v prípade potreby zahŕňať prechodné ustanovenia.

Článok 61
Rovnocennosť predpisov EHK OSN na účely typového schválenia EÚ

1.Predpisy EHK OSN uvedené v časti II prílohy IV sa uznávajú za rovnocenné zodpovedajúcim regulačným aktom v takej miere, v akej majú rovnaký rozsah pôsobnosti a predmet úpravy.

2.Schvaľovacie úrady členských štátov uznajú typové schválenia udelené v súlade s týmito predpismi EHK OSN uvedenými v odseku 1 a prípadne aj príslušné značky typového schválenia namiesto zodpovedajúcich typových schválení a značiek typového schválenia, ktoré boli udelené v súlade s týmto nariadením a regulačnými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Článok 62
Rovnocennosť s inými nariadeniami

Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou uznať rovnocennosť medzi podmienkami alebo ustanoveniami na typové schválenie ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú stanovené týmto nariadením a podmienkami alebo ustanoveniami uvedenými v medzinárodných predpisoch alebo predpisoch tretích krajín v rámci viacstranných alebo dvojstranných dohôd medzi Úniou a tretími krajinami.

KAPITOLA XIII
POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 63
Informácie pre používateľov

1.Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, stanovenými v tomto nariadení alebo v jeho delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sa odlišujú od údajov typovo schválených schvaľovacím úradom.

2.Výrobca sprístupní používateľom všetky dôležité informácie a potrebné pokyny, ktoré opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa viažu na používanie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

3.Informácie uvedené v odseku 2 sa poskytnú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch členského štátu, kde sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka má uviesť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky. Poskytujú sa v príručke majiteľa po prijatí schvaľovacím úradom.

Článok 64
Informácie pre výrobcov

1.Výrobca vozidla sprístupní výrobcom systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek všetky údaje, ktoré sú potrebné pre typové schválenie EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo na získanie povolenia podľa článku 55 ods. 1.

Výrobca vozidla môže od výrobcu komponentov alebo samostatných technických jednotiek požadovať uzavretie záväznej dohody s cieľom ochrany dôvernosti všetkých informácií, ktoré nie sú verejné, vrátane informácií, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva.

2.Výrobca systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek poskytne výrobcovi vozidla všetky podrobné informácie o obmedzeniach, ktoré sa uplatňujú na jeho typové schválenia a ktoré sú buď uvedené v článku 27 ods. 3 alebo uložené regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV.

KAPITOLA XIV
PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE

Článok 65
Povinnosti výrobcov poskytnúť informácie o opravách a údržbe vozidiel

1.Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane príslušného softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Výrobcovia zabezpečia štandardizované, bezpečné a diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť nezávislým opravárom dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.

2.Kým Komisia neprijme príslušné normy prostredníctvom činnosti Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) alebo porovnateľného normalizačného orgánu, informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel budú uvádzané ľahko dostupným spôsobom, umožňujúcim nezávislým prevádzkovateľom, aby ich pri vynaložení primeraného úsilia mohli spracovať.

Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia na webových stránkach výrobcov v štandardizovanom formáte alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inej vhodnej forme. Tento prístup musí byť hlavne nediskriminačný v porovnaní s daným ustanovením alebo prístupom poskytovaným autorizovaným predajcom alebo opravovniam.

3.Komisia vypracuje a aktualizuje príslušné technické špecifikácie o tom, akým spôsobom majú byť poskytované informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel. Komisia zohľadní súčasné informačné technológie, budúci technologický pokrok v oblasti vozidiel, platné normy ISO a možnosť celosvetovej normy ISO.

4.Podrobnosti o požiadavkách, pokiaľ ide o prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, predovšetkým technické špecifikácie spôsobu poskytovania informácií o opravách a údržbe vozidiel, sú uvedené v prílohe XVIII.

5.Výrobcovia okrem toho sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam školiace materiály.

6.Výrobca zabezpečí, aby informácie o opravách a údržbe vozidiel boli vždy dostupné, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

Výrobca následne zmení a doplní informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na jeho internetovej stránke v rovnakom čase, v akom ich sprístupní autorizovaným opravovniam.

7.Na účely výroby a údržby náhradných dielov a dielov na údržbu a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných s OBD výrobcovia nediskriminačným spôsobom poskytnú príslušné informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel každému výrobcovi alebo opravárovi komponentov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

8.Na účely navrhovania, výroby a opráv vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon výrobcovia nediskriminačným spôsobom poskytnú príslušné informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe všetkým výrobcom, montážnym technikom alebo opravárom vybavenia vozidiel na alternatívny pohon, ktorí o tieto informácie prejavia záujem.

9.Nezávislé opravovne musia mať bezplatný prístup k záznamom o opravách a údržbe vozidla vedeným v centrálnej databáze výrobcu vozidla alebo v databáze vedenej v jeho mene.

Tieto nezávislé opravovne musia mať možnosť vložiť do príslušnej databázy informácie o opravách a údržbe, ktoré vykonali.

10.V súlade s článkom 88 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy XVIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnené zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla a prostredníctvom schválenia a začlenenia noriem uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 66
Povinnosti, pokiaľ ide o viacero držiteľov typového schválenia

1.Výrobca zodpovedný za príslušné typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo za určitý stupeň vozidla zodpovedá v prípade zmiešaného typového schválenia, postupného typového schválenia a viacstupňového typového schválenia, za to, že konečnému výrobcovi, ako aj nezávislým prevádzkovateľom sa oznámia informácie o opravách a údržbe týkajúce sa príslušného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo príslušného stupňa.

2.Konečný výrobca je zodpovedný za poskytovanie informácií o celom vozidle nezávislým prevádzkovateľom.

Článok 67
Poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

1.Výrobca si môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 65 ods. 8, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.

2.Výrobca sprístupňuje informácie o opravách a údržbe vozidiel vrátane transakčných služieb, ako je preprogramovanie alebo technická pomoc, a to každú hodinu, denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za prístup k týmto informáciám sa líšia v závislosti od časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Okrem prístupu na určitý čas môžu výrobcovia ponúknuť prístup pre transakcie, pri ktorom sa poplatky účtujú za jednotlivé transakcie a nie za čas, na ktorý je udelený prístup.

Ak výrobca ponúkne oba systémy prístupu, nezávislí prevádzkovatelia si vyberú systém prístupu, buď na určitý čas, alebo k určitým transakciám.

Článok 68
Dôkaz o splnení povinnosti v súvislosti s informáciami o opravách a údržbe

1.Výrobca, ktorý požiadal o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie, musí do šiestich mesiacov od dátumu príslušného typového schválenia poskytnúť schvaľovaciemu úradu dôkaz o súlade s článkami 65 až 70.

2.Ak takýto dôkaz o súlade nie je poskytnutý v lehote uvedenej v odseku 1, schvaľovací úrad prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 69.

Článok 69
Plnenie záväzkov týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla

1.Schvaľovací úrad môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti, alebo na základe posúdenia technickej služby, skontrolovať, či výrobca dodržiava ustanovenia článkov 65 až 70, a podmienky osvedčenia o prístupe k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel, stanovené v dodatku 1 k prílohe XVIII.

2.Ak schvaľovací úrad zistí, že výrobca si neplní povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel, schvaľovací úrad, ktorý udelil príslušné typové schválenie, prijme vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté v súlade s článkom 89.

3.Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť, že výrobca nesplnil požiadavky článku 65 až 70, schvaľovací úrad vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu.

4.Pri vykonávaní auditu môže schvaľovací úrad požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonali posúdenie s cieľom overiť, či sú splnené povinnosti, pokiaľ ide o prístup k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Článok 70
Fórum pre prístup k informáciám o vozidle

1.Fórum pre prístup k informáciám o vozidle zriadené v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 692/2008 vykonáva svoju činnosť v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe XVIII.

2.Fórum uvedené v odseku 1 poskytuje Komisii poradenstvo o opatreniach na predchádzanie zneužívaniu informácií systému OBD vozidla a informácií o opravách a údržbe vozidiel.

KAPITOLA XV
POSUDZOVANIE, URČOVANIE, OZNAMOVANIE

A MONITOROVANIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Článok 71
Schvaľovací úrad zodpovedný za technické služby

1.Schvaľovací úrad určený členským štátom v súlade s článkom 7 ods. 3 (ďalej len „schvaľovací úrad“) je zodpovedný za posúdenie, určenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb vrátane prípadných subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb.

2.Schvaľovací úrad je zriadený, organizovaný a riadený tak, aby bola zabezpečená jeho objektivita a nestrannosť a aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov s technickými službami.

3.Schvaľovací úrad musí byť organizovaný tak, aby oznámenie technickej služby vykonávali iní zamestnanci, ako sú tí, ktorí vykonali posúdenie technickej služby.

4.Schvaľovací úrad nevykonáva žiadne činnosti, ktoré vykonávajú technické služby, a neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo na konkurenčnom základe.

5.Schvaľovací úrad zaistí dôvernosť získaných informácií.

6.Schvaľovací úrad má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.

7.Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom informácie o svojich postupoch posudzovania, určovania a oznamovania technických služieb a ich monitorovania, ako aj o všetkých ich zmenách.

8.Schvaľovací úrad je každé dva roky podrobený partnerskému preskúmaniu zo strany dvoch schvaľovacích úradov iných členských štátov.

Členské štáty vypracúvajú ročný plán partnerského preskúmania, ktorý zaistí vhodnú rotáciu orgánov, ktoré vykonávajú preskúmanie, a orgánov, ktoré sú predmetom preskúmania, a predkladajú ho Komisii.

Partnerské preskúmanie zahŕňa návštevu na mieste u technickej služby, za ktorú je zodpovedný orgán, ktorý je predmetom preskúmania. Komisia sa môže zúčastniť preskúmania a o svojej účasti rozhodne na základe analýzy posúdenia rizík.

9.Výsledok partnerského preskúmania sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Fórum zriadené podľa článku 10 prediskutuje tento výsledok na základe jeho posúdenia Komisiou a vydá odporúčania.

10.Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom informácie o tom, ako zohľadnili odporúčania uvedené v správe o partnerskom preskúmaní.

Článok 72
Určenie technických služieb

1.Schvaľovacie úrady určia technické služby v závislosti od ich pôsobnosti pre jednu alebo viacero z týchto kategórii činností:

a)kategória A: skúšky uvedené v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, ktoré tieto technické služby vykonávajú vo svojich vlastných zariadeniach;

b)kategória B: dohľad nad skúškami uvedenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;

c)kategória C: pravidelné posudzovanie a monitorovanie postupov výrobcu na kontrolu zhody výroby;

d)kategória D: dohliadanie na skúšky alebo vykonávanie skúšok či kontrol v rámci dohľadu nad zhodou výroby.

2.Členský štát môže určiť schvaľovací úrad ako technickú službu pre jednu alebo viac kategórií činností uvedených v odseku 1. Ak je schvaľovací úrad určený ako technická služba a je financovaný členským štátom, alebo podlieha správnej a finančnej kontrole zo strany tohto členského štátu, uplatňujú sa články 72 až 85 a dodatky 1 a 2 k prílohe V.

3.Technická služba sa zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako je uvedené v článku 76.

4.Technická služba uzatvorí poistenie zodpovednosti za škody súvisiace s jej činnosťou, ak túto zodpovednosť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nenesie členský štát alebo ak nie je za posudzovanie zhody zodpovedný samotný členský štát.

5.    Iné technické služby tretej krajiny ako tie, ktoré sa určili v súlade s článkom 76, možno oznámiť na účely článku 78, ale iba vtedy, ak je možnosť určenia týchto technických služieb stanovená v rámci dvojstrannej dohody medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Nesmie to zabrániť technickej službe zriadenej podľa vnútroštátneho práva členského štátu v súlade s odsekom 3, aby si zriadila dcérske spoločnosti v tretích krajinách za predpokladu, že dcérske spoločnosti priamo riadi a kontroluje určená technická služba.

Článok 73
Nezávislosť technických služieb

1.Technická služba vrátane jej zamestnancov musí byť nezávislá a musí vykonávať činnosti, na ktoré bola určená, s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a technickej spôsobilosti v danej oblasti činnosti a nesmie byť vystavená žiadnemu nátlaku ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať jej rozhodovanie alebo výsledky jej činností v oblasti posudzovania, najmä nátlaku či stimulom zo strany osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

2.Technická služba je organizácia alebo subjekt tretej strany, ktorý nie je zapojený do postupu navrhovania, výroby, dodávky alebo údržby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorú posudzuje, skúša alebo kontroluje.

Organizácia alebo orgán, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky, ktoré sa podieľajú na návrhu, výrobe, dodávke alebo údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje, skúša alebo kontroluje, sa môžu považovať za spĺňajúce požiadavky prvého pododseku za predpokladu, že určujúcemu schvaľovaciemu úradu príslušného členského štátu sa preukáže ich nezávislosť a neexistencia konfliktu záujmov.

3.Technická služba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností, na ktoré sú určení v súlade s článkom 72 ods. 1, nesmú navrhovať, vyrábať, dodávať ani udržiavať vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré posudzujú, ani nesmú zastupovať strany zapojené do uvedených činností. To nevylučuje možnosť používania týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú potrebné na výkon činností technickej služby, alebo ich používania na osobné účely.

4.Technická služba zabezpečí, aby činnosti jej dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť kategórií činností, na ktoré bola určená.

5.Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k schvaľovaciemu úradu, ani tam, kde sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 74
Odborná spôsobilosť technických služieb

1.Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 72 ods. 1. Schvaľovaciemu úradu preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:

a)jej zamestnanci majú primerané zručnosti, konkrétne technické znalosti, odborné vzdelanie a dostatočné a primerané skúsenosti na vykonávanie činností, na ktorých vykonávanie chce byť určená;

b)vlastní opisy všetkých potrebných postupov na vykonávanie činností, na ktorých vykonávanie chce byť určená, náležite zohľadňujúce stupeň zložitosti technológie dotknutého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ako aj hromadný či sériový charakter výrobného procesu. Technická služba musí preukázať transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov;

c)má prostriedky potrebné na výkon úloh spojených s kategóriami činností, na ktorých vykonávanie chce byť určená, a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

2.Technická služba musí tiež preukázať, že má primerané zručnosti, špecifické technické znalosti a dokázané skúsenosti na vykonávanie skúšok a kontrol na posúdenie súladu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s týmto nariadením, regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV a ich súladu s normami uvedenými v dodatku 1 k prílohe V.

Článok 75
Dcérske spoločnosti a subdodávatelia technických služieb

1.Technické služby môžu, so súhlasom ich určujúceho schvaľovacieho úradu, zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.

2.Ak technická služba zadá špecifické úlohy z kategórií činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o tom schvaľovací úrad.

3.Technické služby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané ich subdodávateľmi alebo dcérskymi spoločnosťami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

4.Technická služba uchováva pre potrebu schvaľovacieho úradu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

Článok 76
Vnútropodnikové technické služby výrobcu

1.Vnútropodniková technická služba výrobcu sa môže určiť na činnosti kategórie A uvedené v článku 72 ods. 1 písm. a) len s ohľadom na regulačné akty uvedené v prílohe XV. Vnútropodniková technická služba tvorí samostatnú a oddelenú časť podniku výrobcu a nepodieľa sa na projektovaní, výrobe, dodávke ani údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

2.Vnútropodniková technická služba spĺňa tieto požiadavky:

a)bola akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s dodatkami 1 a 2 k prílohe V k tomuto nariadeniu;

b)vnútropodniková technická služba a jej zamestnanci sú organizačne identifikovateľní a v rámci podniku výrobcu, ktorého sú súčasťou, majú zavedené spôsoby podávania správ, ktorými sa zabezpečí a príslušnému vnútroštátnemu akreditačnému orgánu preukáže ich nestrannosť;

c)vnútropodniková technická služba ani jej zamestnanci sa nesmú podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť alebo integritu pri vykonávaní činností, na ktoré boli určení;

d)svoje služby poskytuje výhradne podniku výrobcu, ktorého je súčasťou.

3.Vnútropodniková technická služba sa nemusí oznamovať Komisii na účely článku 78, ale informácie o jej akreditácii poskytne schvaľovaciemu úradu na požiadanie výrobca, ktorého je táto technická služba súčasťou, alebo vnútroštátny akreditačný orgán.

4.Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy XV, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie zoznamu regulačných aktov a obmedzení, ktoré sa v nich nachádzajú.

Článok 77
Posudzovanie a určovanie technických služieb

1.Pred určením technickej služby ju schvaľovací úrad posúdi v súlade s kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne aj každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo mimo nej.

Zástupcovia schvaľovacích úradov najmenej dvoch ďalších členských štátov v koordinácii so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má sídlo žiadajúca technická služba, a spolu so zástupcom Komisie, vytvoria spoločnú skupinu pre posudzovanie a podieľajú sa na posúdení žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Určujúci schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, poskytne uvedeným zástupcom včas prístup k dokumentom potrebným na posúdenie žiadajúcej technickej služby.

2.Spoločná skupina pre posudzovanie zhromažďuje počas postupu posudzovania zistenia týkajúce sa nesplnenia požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, 84 a 85 a v doplnku 2 k prílohe V zo strany žiadajúcej technickej služby. Určujúci schvaľovací úrad a spoločná skupina pre posudzovanie tieto zistenia prediskutujú s cieľom dospieť k spoločnej dohode, pokiaľ ide o posúdenie žiadosti.

3.Spoločná skupina pre posudzovanie vypracuje do 45 dní od vykonania posúdenia na mieste správu, v ktorej uvedie, do akej miery žiadateľ spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, v článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V tohto nariadenia.

4.Táto správa obsahuje súhrn zistených nesplnených požiadaviek. V správe musia byť uvedené rozdielne stanoviská členov spoločnej skupiny pre posudzovanie, ako aj odporúčanie, či by žiadateľ mohol byť určený za technickú službu.

5.Členské štáty oznámia Komisii mená zástupcov schvaľovacieho úradu, ktorých môže prizvať k jednotlivým spoločným posúdeniam.

6.Posúdenie odbornej spôsobilosti technickej služby sa vykoná v súlade s ustanoveniami dodatku 2 k prílohe V.

7.Schvaľovací úrad zašle správu o posúdení Komisii a určujúcim úradom ostatných členských štátov spolu s listinnými dôkazmi o spôsobilosti technickej služby a o opatreniach prijatých na účely pravidelného monitorovania technickej služby a zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňala požiadavky tohto nariadenia.

Oznamujúci schvaľovací úrad ďalej predloží dôkazy o tom, že má k dispozícii zamestnancov spôsobilých na monitorovanie technickej služby v súlade s článkom 71 ods. 6.

8.Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať, a do jedného mesiaca od zaslania správy a predloženia listinných dôkazov klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.

9.Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odpovie na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich prijatia.

10.Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od prijatia odpovede uvedenej v odseku 9 jednotlivo alebo spoločne adresovať schvaľovaciemu úradu členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odporúčania. Uvedený schvaľovací úrad odporúčania zohľadní pri prijímaní rozhodnutia o určení technickej služby. V prípade, že sa schvaľovací úrad rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní adresovaných ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou, do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

11.Platnosť určenia technických služieb je obmedzená na najviac päť rokov.

12.Schvaľovací úrad, ktorý sa usiluje o to, aby bol určený za technickú službu v súlade s článkom 72 ods. 2, doloží súlad s požiadavkami tohto nariadenia prostredníctvom posúdenia, ktoré uskutočnia nezávislí audítori. Títo audítori nesmú patriť k rovnakému schvaľovaciemu úradu a musia spĺňať požiadavky stanovené v dodatku 2 k prílohe V.

Článok 78
Oznamovanie technických služieb Komisii

1.Členské štáty oznámia Komisii meno, adresu vrátane elektronickej adresy zodpovedných osôb a kategóriu činností každej technickej služby, ktorú určili. V oznámení sa jasne uvedie rozsah určenia, činnosti a postupy posudzovania zhody, druhy výrobkov a predmetov uvedených v prílohe IV, pre ktoré boli technické služby určené, a následné zmeny ktoréhokoľvek z týchto údajov.

Toto oznámenie sa vykoná pred tým, než určené technické služby začnú vykonávať ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 72 ods. 1.

2.Do 28 dní od oznámenia môže členský štát alebo Komisia vzniesť písomné námietky, v ktorých uvedie svoje argumenty týkajúce sa technickej služby alebo jej monitorovania schvaľovacím úradom. Ak členský štát alebo Komisia vznesú námietky, účinnosť oznámenia sa pozastavuje. V tomto prípade sa Komisia poradí so zainteresovanými stranami a rozhodne formou vykonávacieho aktu, či pozastavenie účinnosti oznámenia možno zrušiť alebo nie. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Ak nie je vznesená námietka alebo ak Komisia zastáva stanovisko, že oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne prijať, Komisia uverejní oznámenie v súlade s odsekom 5.

3.Tú istú technickú službu môžu určiť viaceré schvaľovacie úrady a oznámiť Komisii členské štáty týchto schvaľovacích úradov bez ohľadu na kategóriu či kategórie činností, ktoré bude uvedená technická služba vykonávať v súlade s článkom 72 ods. 1.

4.Ak sa v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV vyžaduje, aby schvaľovací úrad určil konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorý má vykonávať činnosť, ktorá nie je zahrnutá do kategórií činností uvedených v článku 72 ods. 1, členský štát vykoná oznámenie uvedené v odseku 1.

5.Komisia na svojej webovej stránke uverejní zoznam technických služieb, konkrétnych organizácií a kompetentných orgánov, ktoré jej boli oznámené v súlade s týmto článkom, a podrobnosti o nich.

Článok 79
Zmeny určení technických služieb a ich obnovenie

1.Ak schvaľovací úrad zistí alebo je informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme určenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek.

Schvaľovací úrad bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o každom pozastavení, obmedzení či stiahnutí oznámenia.

Komisia zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje zverejnené informácie uvedené v článku 78 ods. 4.

2.V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia určenia, alebo ak technická služba ukončila svoju činnosť, určujúci schvaľovací úrad odovzdá podklady danej technickej služby inej technickej službe na ďalšie spracovanie alebo ich uchová na účely sprístupnenia schvaľovacím úradom alebo orgánom dohľadu nad trhom.

3.Schvaľovací úrad musí informovať ostatné schvaľovacie úrady a Komisiu, ak má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny oznámenia.

V priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien schvaľovací úrad predloží Komisii a ostatným schvaľovacím úradom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, určujúci schvaľovací úrad dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.

4.Ostatné osvedčenia, ktoré boli vydané na základe protokolov o kontrolách a protokolov o skúškach vydaných technickou službou, v prípade ktorej bolo oznámenie pozastavené, obmedzené alebo odňaté, zostávajú platné za týchto okolností:

a)v prípade pozastavenia oznámenia, pod podmienkou, že schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení, do troch mesiacov od pozastavenia písomne potvrdí schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii, že počas obdobia pozastavenia preberie úlohy technickej služby;

b)v prípade obmedzenia alebo odňatia oznámenia, počas troch mesiacov od obmedzenia alebo odňatia. Schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenia, môže predĺžiť platnosť osvedčení na ďalšie obdobia troch mesiacov, spolu maximálne na obdobie dvanástich mesiacov, za predpokladu, že počas tohto obdobia preberie úlohy technickej služby, ktorej oznámenie bolo obmedzené alebo odňaté.

Schvaľovací úrad preberajúci úlohy technickej služby o tom okamžite informuje ostatné schvaľovacie úrady, ostatné technické služby a Komisiu.

5.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti určenia technickej služby môže byť udelené v súlade s postupom stanoveným v článku 77 a musí byť oznámené podľa článku 78.

6.Určenie za technickú službu môže byť obnovené až potom, ako schvaľovací úrad overil, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 77.

Článok 80
Monitorovanie technických služieb

1.Schvaľovací úrad priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V.

Technické služby poskytnú na požiadanie všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby schvaľovací úrad mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.

Technické služby bezodkladne informujú schvaľovací úrad o akýchkoľvek zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, zariadení, dcérskych spoločností alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré boli určené.

2.Technické služby bezodkladne odpovedajú na požiadavky schvaľovacieho úradu alebo Komisie týkajúce sa posúdení zhody, ktoré vykonali.

3.Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, zabezpečí, aby technická služba plnila svoje povinnosti stanovené v odseku 2, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tieto povinnosti neplnila.

Ak sa schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, odvoláva na oprávnený dôvod, informuje o tom Komisiu.

Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi. Na základe tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne, či považuje alebo nepovažuje oprávnený dôvod za odôvodnený. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Technická služba alebo schvaľovací úrad môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými orgánom iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.

3.Schvaľovací úrad aspoň raz za každých 30 mesiacov posúdi, či technická služba, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V. Pri tomto posúdení vykoná návštevu na mieste u každej technickej služby, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti.

Do dvoch mesiacov od dokončenia tohto posúdenia technickej služby členský štát podá Komisii a ostatným členským štátom správu o týchto monitorovacích činnostiach. Táto správa obsahuje zhrnutie posúdenia, ktoré sa zverejní.

4.Päť rokov po oznámení technickej služby a následne každých päť rokov potom schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, vykoná posúdenie s cieľom stanoviť, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V; pritom sa v súlade s postupom opísaným v článku 77 ods. 1 až 4 určí spoločná skupina pre posudzovanie.

Článok 81
Spochybnenie odbornej spôsobilosti technických služieb

1.Komisia prešetrí všetky prípady, v ktorých bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sa na technickú službu vzťahujú. Takéto prešetrenia môže začať aj z vlastnej iniciatívy.

Komisia prešetrí plnenie povinností zo strany technickej služby v prípade, že sa preukáže alebo ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že typové schválenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo že výsledky skúšok boli sfalšované alebo že boli zatajené údaje alebo technické špecifikácie, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

2.Komisia sa v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 radí so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má daná technická služba sídlo. Schvaľovací úrad daného členského štátu poskytuje Komisii na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany príslušnej technickej služby.

3.Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas vyšetrovania.

4.Ak Komisia zistí, že technická služba nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky určenia alebo že je zodpovedná za nesprávne plnenie uvedené v odseku 1, informuje o tom členský štát daného schvaľovacieho úradu.

Komisia v prípade potreby požiada daný členský štát, aby prijal reštriktívne opatrenia vrátane pozastavenia, obmedzenia alebo odňatia určenia.

Ak členský štát neprijme potrebné reštriktívne opatrenia, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov pozastaviť, obmedziť alebo odňať určenie príslušnej technickej služby. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2. Komisia o svojom rozhodnutí informuje dotknutý členský štát a zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje informácie uvedené v článku 78 ods. 4.

Článok 82
Výmena informácií o posudzovaní, určovaní a monitorovaní technických služieb

1.Schvaľovacie úrady sa radia medzi sebou navzájom a s Komisiou vo všeobecných otázkach týkajúcich sa vykonávania požiadaviek stanovených v tomto nariadení, súvisiacich s posudzovaním, určovaním a monitorovaním technických služieb.

2.Schvaľovacie úrady najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytnú ostatným schvaľovacím úradom a Komisii vzor kontrolného zoznamu na účely posudzovania používaný v súlade s článkom 77 ods. 1 a následne aj úpravy tohto zoznamu, pričom tak robia dovtedy, kým Komisia neprijme harmonizovaný kontrolný zoznam na účely posudzovania. Komisia je splnomocnená prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzor kontrolného zoznamu na účely posudzovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

3.Ak zo správ o posúdení uvedených v článku 77 ods. 3 vyplynú nezrovnalosti vo všeobecných postupoch schvaľovacích úradov, členské štáty a Komisia môžu požiadať o výmenu informácií.

4.Výmenu informácií koordinuje fórum uvedené v článku 10.

Článok 83
Spolupráca s vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi

1.Ak je určenie technickej služby založené na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval konkrétnu technickú službu, dostával od schvaľovacieho úradu informácie o správach o nehodách a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú záležitostí, nad ktorými má technická služba dohľad, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.

2.Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý je zodpovedný za akreditáciu konkrétnej technickej služby, dostával od schvaľovacieho úradu členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, informácie o zisteniach relevantných pre akreditáciu. Vnútroštátny akreditačný orgán informuje schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, o svojich zisteniach.

Článok 84
Prevádzkové povinnosti technických služieb

1.Technické služby musia byť schopné vykonávať činnosti, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1.

2.Technické služby musia vždy spĺňať tieto požiadavky:

a)umožniť ich schvaľovaciemu úradu zúčastniť sa na posudzovaní zhody technickou službou;

b)na požiadanie poskytnúť ich schvaľovaciemu úradu informácie o kategóriách činností, na ktoré boli určené.

3.Pokiaľ technická služba zistí, že výrobca nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, oznámi to schvaľovaciemu úradu, aby schvaľovací úrad požiadal výrobcu o prijatie primeraných nápravných opatrení. Schvaľovací úrad odmietne vydať osvedčenie o typovom schválení, pokiaľ tieto primerané nápravné opatrenia nebudú prijaté.

Článok 85
Informačné povinnosti technických služieb

1.Technické služby informujú svoj schvaľovací úrad o:

a)každej nezhode, ktorá si môže vyžiadať zamietnutie, obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie osvedčenia o typovom schválení;

b)akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky ich určenia;

c)každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom, týkajúcej sa ich činností.

2.Technické služby poskytnú svojmu schvaľovaciemu úradu na požiadanie informácie o činnostiach v rozsahu ich určenia a o akejkoľvek inej vykonávanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

Článok 86
Vnútroštátne poplatky za náklady súvisiace s činnosťami vykonávanými schvaľovacími úradmi

1.Členské štáty vyberajú od technických služieb žiadajúcich o určenie, ktoré sú usadené na ich území, poplatky, ktoré celkom alebo čiastočne pokrývajú náklady súvisiace s činnosťami vykonávanými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za technické služby v súlade s týmto nariadením.

2.Komisia môže prijímať vykonávacie akty s cieľom stanoviť štruktúru a úroveň poplatkov uvedených v odseku 1, pričom zohľadňuje ciele bezpečnosti, ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, podpory inovácie a nákladovej účinnosti. Pri určovaní vhodnej výšky týchto poplatkov sa osobitná pozornosť venuje technickým službám, ktoré predložili platné osvedčenie vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom uvedeným v článku 83, a technickým službám, ktoré sú podľa definície v odporúčaní Komisie 2003/361/ES 29 malými a strednými podnikmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

KAPITOLA XVI
VYKONÁVACIE A DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI

Článok 87
Komitologický postup

1.Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 88
Vykonávanie delegovania právomocí

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 nadobudne účinnosť, len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA XVII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 89
Sankcie

1.Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností stanovených v článkoch tohto nariadenia, najmä v článkoch 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich plnenia. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.Sankcie sa vzťahujú prinajmenšom na tieto typy porušení zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb:

a)nepravdivé vyhlásenia počas postupov typového schvaľovania alebo postupov vedúcich k stiahnutiu od používateľov;

b)falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;

c)neposkytnutie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k stiahnutiu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek od používateľov, alebo k zamietnutiu alebo odňatiu osvedčenia o typovom schválení.

3.Okrem typov porušení stanovených v odseku 2 sa sankcie prinajmenšom vzťahujú aj na tieto typy porušení zo strany hospodárskych subjektov:

a)odmietnutie prístupu k informáciám;

b)sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez tohto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov alebo označení s týmto úmyslom.

4.Členské štáty do dd/mm/rrrr [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] oznámia Komisii ustanovenia, ktorými sa vykonávajú ustanovenia odsekov 1 až 3, a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa týka týchto ustanovení.

5.Členské štáty podajú Komisii každý rok správu o sankciách, ktoré uložili.

Článok 90
Správne pokuty

1.Ak sa pri overovaní súladu Komisiou podľa článku 9 ods. 1 a 4 alebo článku 54 ods. 1 ukáže nesúlad vozidla, systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, Komisia môže príslušnému hospodárskemu subjektu uložiť za porušenie tohto nariadenia správnu pokutu. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel zaevidovaných na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.

Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú na dôvažok k pokutám, ktoré za rovnaké porušenie v súlade s článkom 89 uložili členské štáty, a nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

2.V súlade s článkom 88 Komisia môže prijať delegované akty, ktorými sa stanovia metódy výpočtu a výberu správnych pokút uvedených v odseku 1.

3Sumy správnych pokút sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 91
Zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007

1.Nariadenie (ES) č. 715/2007 sa mení takto:

1.    názov nariadenia sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6)“;

2.    V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.    Toto nariadenia okrem toho stanovuje pravidlá pre zhodu v prevádzke, životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania, palubné diagnostické systémy (OBD) a meranie spotreby paliva.“;

3.    v článku 3 sa vypúšťajú body 14 a 15;

4.    články 6 až 9 sa vypúšťajú;

5.    v článku 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

6.    Vkladá sa tento článok 11 a:

Článok 11 a

1.    Schvaľovacie úrady na základe vhodných a reprezentatívnych vzoriek overia, či

a)    vozidlá, ktoré boli uvedené do prevádzky, spĺňajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva zaznamenané v osvedčeniach o typovom schválení a osvedčeniach o zhode;

b)    hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené príslušným skúšobným postupom zodpovedajú emisiám nameraným pri podmienkach skutočnej jazdy na ceste.

2.    Komisia môže prijať vykonávacie akty, aby stanovila postupy overovania uvedené v písmenách a) a b) a všetky opatrenia potrebné v záujme zohľadnenia výsledku týchto overení. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku […].“

2.Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 715/2007 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 1 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 92
Zmeny nariadenia (ES) č. 595/2009

1.Nariadenie (ES) č. 595/2009 sa mení takto:

1.    V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.    Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú zhody prevádzkovaných vozidiel a motorov, životnosti zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok, systémov OBD, merania spotreby paliva a emisií CO2 a dostupnosti informácií o systémoch OBD vozidiel.“

2.    v článku 3 sa vypúšťajú body 11 a 13;

3.    článok 6 sa vypúšťa;

4.    v článku 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

2.Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 595/2009 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 2 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 93
Zmena nariadenia (ES) č. 692/2008

1.Príloha XIV k nariadeniu (ES) č. 692/2008 sa vypúšťa.

2.Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 692/2008 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 3 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 94
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 582/2011

1. Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 sa mení takto:

1.    články 2a až 2h sa vypúšťajú;

2.    Príloha XVII sa vypúšťa.

2.Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 582/2011 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 4 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 95
Zrušenie smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 201X.

Odkazy na smernicu 2007/46/ES sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 5 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 96
Prechodné ustanovenia

1.Týmto nariadením nie je zrušená platnosť žiadneho typového schválenia celého vozidla alebo typového schválenia EÚ udeleného systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].

2.Schvaľovacie úrady udelia rozšírenia a revízie typových schválení celých vozidiel a typových schválení EÚ vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám uvedeným v odseku 1 v súlade článkami 31 a 32 tohto nariadenia.

3.Platnosť typových schválení celého vozidla uvedených v odseku 1 sa skončí najneskôr [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years] a schvaľovacie úrady môžu tieto typové schválenia celého vozidla obnoviť len v súlade s ustanoveniami článku 33 tohto nariadenia.

4.Technické služby, ktoré boli určené už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa podrobia posúdeniu uvedenému v článku 77.

Určenie technických služieb, ktoré boli určené už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa obnoví do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ tieto technické služby spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Platnosť určenia technických služieb vykonaného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa skončí najneskôr dva roky od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 97
Predkladanie správ

1.Do 31. decembra 20xx [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years] členské štáty informujú Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia stanovených v tomto nariadení.

2.Na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1 Komisia do 31. decembra 20rr predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane fungovania overovania súladu podľa článku 9 tohto nariadenia. [PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in paragraph 1 + 1 year]

Článok 98
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 201X.

Avšak od [...] [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] vnútroštátne orgány nesmú na požiadanie výrobcu odmietnuť udeliť typové schválenie EÚ ani vnútroštátne typové schválenie pre nový typ vozidla, ani zakázať evidenciu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak príslušné vozidlo spĺňa požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Ciele

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.Trvanie a finančný vplyv

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Ciele

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.Trvanie a finančný vplyv

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 30

vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP – vnútorný trh s tovarom a so službami

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 31

Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Cieľom návrhu je prispieť k všeobecnému cieľu spočívajúcemu v zabezpečení otvoreného vnútorného trhu s tovarom a so službami, čo povedie k rastu a tvorbe pracovných miest.

1.4.2.Osobitné ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Osobitný cieľ č. 1: pravidelne preskúmavať existujúce pravidlá, ktorými sa riadi vnútorný trh v konkrétnych sektoroch, a v prípade potreby navrhovať nové iniciatívy

Osobitný cieľ č. 2: zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ

Osobitný cieľ č. 3: podniky v EÚ majú prospech z rovnakých regulačných podmienok a jednotného prístupu na trh na medzinárodnej úrovni

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

vnútorný trh s tovarom

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

   Európski občania (používatelia vozidiel, ako aj iní účastníci cestnej premávky) by mali mať prospech z opatrení, ktorých cieľom je zabrániť neplneniu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia vzťahujúcich sa na motorové vozidlá v prípadoch týkajúcich sa nebezpečných a nevyhovujúcich výrobkov automobilového priemyslu, ktoré prispievajú k vzniku dopravných nehôd a nízkej kvalite ovzdušia, čo vedie k poškodzovaniu ľudského zdravia.

   Hospodárske subjekty v automobilovom dodávateľskom reťazci by mali mať prospech z opatrení zameraných na odstránenie nerovnakých podmienok a nekalej hospodárskej súťaže zo strany tých, ktorí ignorujú alebo porušujú stanovené pravidlá. MSP v automobilovom priemysle sú najzraniteľnejšie, pokiaľ ide o zlyhania trhu a nedostatky právnych predpisov, preto sa osobitná pozornosť venuje potenciálnemu vplyvu plánovaných opatrení na tieto subjekty.

   Vnútroštátne orgány presadzovania práva by mali mať prínos z opatrení, ktorých cieľom je riešiť nedostatky právnych predpisov bez toho, aby sa tieto orgány ďalej zaťažovali nápravou týchto nedostatkov prostredníctvom nápravných opatrení zameraných voči nevyhovujúcim a nebezpečným výrobkom na ich trhoch.

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

   zmeny názorov spotrebiteľov alebo sťažnosti prijaté orgánmi presadzovania práva v súvislosti s motorovými vozidlami a komponentmi vozidiel,

   zmeny počtu alebo percentuálneho podielu nevyhovujúcich a nebezpečných výrobkov automobilového priemyslu prítomných na trhu EÚ (napr. v porovnaní s existujúcimi prieskumami),

   zmeny počtu alebo percentuálneho podielu ochranných opatrení prijatých orgánmi EÚ v súvislosti s nevyhovujúcimi a nebezpečnými výrobkami výrobcov/dovozcov z EÚ a spoza hraníc EÚ (napr. pri zohľadnení požiadaviek na vyššiu vysledovateľnosť výrobkov automobilového priemyslu),

   zmeny tendencií v podávaní oznámení prostredníctvom systému RAPEX a

   zmeny tendencií v dobrovoľnom sťahovaní motorových vozidiel od používateľov (ako ukazovateľ účinnosti zachovaných možností politiky, pokiaľ ide o znižovanie množstva výrobkov automobilového priemyslu, ktoré predstavujú bezpečnostné alebo environmentálne riziko, na trhu).

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Súčasný regulačný rámec je predmetom kritiky pre nedostatočné zabezpečenie spoľahlivých posudzovaní zhody ex ante a účinných kontrol po uvedení na trh. Táto kritika sa objavila po tom, čo sa v septembri 2015 zistilo, že VW počas niekoľkých rokov manipuloval kontroly zariadení na spracovanie výfukových plynov.

V reakcii na túto kritiku a nedostatky identifikované pri hodnotení rámca pre typové schvaľovanie sa v tomto návrhu uvádza široká škála opatrení týkajúcich sa:

   vysledovateľnosti výrobkov a úlohy a povinností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci,

   povinností jednotlivých vnútroštátnych orgánov zapojených do presadzovania právnych predpisov o technickej harmonizácii vzťahujúcich sa na motorové vozidlá a spolupráce medzi nimi,

   kvality plnenia úloh v oblasti typového schvaľovania a posudzovania zhody technickými službami,

   ochranných postupov po uvedení na trh a ustanovení o stiahnutí vozidiel od používateľov a

   postupov na zabezpečenie zhody výroby.

1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

Členské štáty sú zodpovedné za vykonávanie právnych predpisov na svojom území, no v záujme zachovania rovnakých podmienok v celej EÚ má zásadný význam zaistenie harmonizovaného a koordinovaného prístupu založeného na všeobecne platných kritériách, ktorý členské štáty jednotne uplatňujú, a to prostredníctvom harmonizovaného výkladu, vykonávania a presadzovania požiadaviek na typové schválenie, ako aj prostredníctvom harmonizovaných ustanovení o dohľade nad trhom, s cieľom poskytnúť členským štátom primerané prostriedky na kontroly po uvedení na trh a na prijatie účinných a spoločných nápravných opatrení proti prítomnosti nevyhovujúcich a nebezpečných výrobkov na trhu.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Existujúca smernica týkajúca sa typového schvaľovania motorových vozidiel bola v roku 2007 prepracovaná. Zo skúseností s jej vykonávaním však vyplynulo, že mechanizmy na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania a presadzovania nie sú dostatočne spoľahlivé. Vznikli významné rozdiely vo výklade a uplatňovaní pravidiel, čím sa oslabili hlavné ciele smernice, t. j. dosiahnuť primeranú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností motorových vozidiel.

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi

Očakáva sa užšia previazanosť s ďalšími právnymi predpismi v oblasti typového schvaľovania (napr. týkajúcimi sa poľnohospodárskych traktorov a motocyklov), ktoré boli preskúmané v roku 2013.

Očakávajú sa synergie v oblasti dohľadu nad trhom, ktoré vyplynú z toho, že sa bude vychádzať zo zásad a štandardných referenčných podmienok nariadenia (ES) č. 765/2008 a rozhodnutia 2008/768/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

◻ Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.

   Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR.

⌧ Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Vykonávanie s počiatočnou fázou od roku 2017 do roku 2020,

po ktorej bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia 32

Priame hospodárenie na úrovni Komisie

⌧ prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Nepriame hospodárenie so zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

◻ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili

◻ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte)

◻ Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond

◻ subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách

◻ verejnoprávne subjekty

◻ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky

◻ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky

◻ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Komisia má v úmysle zabezpečiť vykonávanie príslušných opatrení prostredníctvom priameho centralizovaného hospodárenia vlastnými útvarmi, a najmä prostredníctvom Spoločného výskumného centra na účely technickej a vedeckej podpory. Toto centrum bude regulované prostredníctvom nástroja pre administratívne opatrenia.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Technický výbor – motorové vozidlá (TCMV), zriadený týmto nariadením, a fórum ustanovené v článku 10 budú poskytovať platformu na pravidelné diskusie o otázkach súvisiacich s vykonávaním sprísneného regulačného rámca pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami.

Členské štáty budú musieť každoročne podávať Komisii správy o sankciách, ktoré uložili.

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by členské štáty mali informovať Komisiu o uplatňovaní postupov typového schvaľovania a dohľadu nad trhom stanovených v tomto nariadení. Na základe týchto informácií Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní nového nariadenia.

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká.

Navrhované opatrenia na obmedzenie platnosti určenia technických služieb by mohlo spôsobiť dočasný nedostatok technických služieb a mohlo by mať pre výrobcov za následok omeškania v súvislosti s typovým schvaľovaním ich výrobkov.

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly.

Zavedenie koordinovaného dohľadu nad technickými službami budú sprevádzať vhodné prechodné ustanovenia, ktoré umožnia obnoviť platnosť určenia technických služieb určených podľa smernice 2007/46/ES v súlade s ustanoveniami nového nariadenia, do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje usmernenia s cieľom zabezpečiť primerané a účinné fungovanie nového kontrolného mechanizmu.

2.2.3.Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby.

Náklady na kontrolný mechanizmus dohľadu budú pozostávať z účasti expertov z členských štátov EÚ a zástupcu Komisie na spoločných auditoch technických služieb. Prínosom bude zabezpečenie vysokého stupňa spoľahlivosti pri výkone činností technických služieb súvisiacich s posudzovaním zhody.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Okrem uplatňovania všetkých regulačných kontrolných mechanizmov útvary Komisie vypracujú stratégiu boja proti podvodom v súlade so stratégiou Komisie v oblasti boja proti podvodom (CAFS) prijatou 24. júna 2011, aby okrem iného zabezpečili, že jej vnútorné kontroly v rámci boja proti podvodom budú plne zosúladené s CASF a aby bol prístup Komisie v oblasti riadenia rizík, pokiaľ ide o podvody, zameraný na zisťovanie rizikových oblastí v súvislosti s podvodmi, najmä pokiaľ ide o financovanie činností súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia. Zavedie sa najmä celý rad opatrení, ako napríklad:

– rozhodnutia, dohody a zmluvy vyplývajúce z financovania činností súvisiacich s vykonávaním nariadenia budú výslovne oprávňovať Komisiu, vrátane úradu OLAF, a Dvor audítorov na vykonávanie auditov, kontrol na mieste a inšpekcií,

– vo fáze hodnotenia výzvy na predkladanie návrhov/ponúk sa navrhovatelia a uchádzači budú preverovať podľa uverejnených kritérií pre vylúčenie na základe vyhlásení a systému včasného varovania (EWS).

Komisia bude okrem toho kontrolovať prísne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov pri vykonávaní činností podľa tohto nariadenia.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Kapitola 02.03
Vnútorný trh s tovarmi a so službami

DRP/NRP 33

krajín EZVO 34

kandidátskych krajín 35

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1 a

02.03.01 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s tovarom a so službami

DRP

ÁNO

NIE

NIE

NIE

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Opatrenia plánované v návrhu nariadenia nebudú mať vplyv na rozpočet EÚ idúci nad rámec rozpočtových prostriedkov, ktoré sú už plánované v oficiálnom finančnom pláne Komisie, keďže všetky požiadavky na finančné zdroje by museli byť splnené prostredníctvom pripísaných príjmov a vnútorného prerozdelenia.

3.2.2.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

1 a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

GR: GROW

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

SPOLU za roky 2017 – 2020

Nasledujúce roky 36

Operačné rozpočtové prostriedky

Číslo rozpočtového riadka 02.03.01

Záväzky

(1)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Platby

(2)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 37

Číslo rozpočtového riadka

(3)

Rozpočtové prostriedky SPOLU
pre GR GROW

Záväzky

= 1+1a+3

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Platby

= 2 + 2 a

+3

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Platby

(5)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

•Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky SPOLU
OKRUHU 1a
viacročného finančného rámca

Záväzky

=4+ 6

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Platby

=5+ 6

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Okruh viacročného finančného rámca
 

5

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

SPOLU za roky 2017 – 2020

Nasledujúce roky 38

GR: GROW

•Ľudské zdroje

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

•Ostatné administratívne výdavky

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

GR GROW SPOLU

Rozpočtové prostriedky

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Rozpočtové prostriedky SPOLU
OKRUHU 5
viacročného finančného rámca
 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

SPOLU za roky 2017 – 2020

Nasledujúce roky

Rozpočtové prostriedky SPOLU
OKRUHOV 1 až 5
viacročného finančného rámca
 

Záväzky

10,891

10,731

10,470

8,012

40,104

8,054

Platby

7,041

11,281

10,620

11,262

40,104

1,460

3.2.3.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

SPOLU za roky 2017 – 2020

Nasledujúce roky

VÝSTUPY

Druh 39

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady spolu

Náklady

OSOBITNÝ CIEĽ č. 1 40

Zaviesť mechanizmy na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania a presadzovania pravidiel typového schvaľovania a dohľadu nad trhom vo všetkých členských štátoch s udržateľným, účinným a dôveryhodným manažmentom na úrovni EÚ s prístupom k interným a externým technickým a vedeckým odborným poznatkom, ktoré umožnia lepšiu koordináciu, spoluprácu a spoločné využívanie zdrojov medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch

– Výstup

Zasadnutia TCMV a fóra na presadzovanie

20 zasadacích dní

0,500

20 zasadacích dní

0,510

20 zasadacích dní

0,520

20 zasadacích dní

0,530

2.06

20 zasadacích dní

0,541

– Výstup

Technická a vedecká podpora (JRC)

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

4,700

– Výstup

Audity/ spoločné posúdenia technických služieb

1,250

1,275

1,300

1,327

5,152

1,353

Osobitný cieľ č. 1 medzisúčet

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

NÁKLADY SPOLU

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

3.2.4.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.1.Zhrnutie

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Spolu za roky 2017 – 2020

Nasledujúce roky

OKRUH 5
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje (GR GROW)

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Ostatné administratívne výdavky (GR GROW)

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

Medzisúčet OKRUH 5
viacročného finančného rámca

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Mimo OKRUHU 5 41
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne
výdavky

Medzisúčet
mimo OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

SPOLU

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.4.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Nasledujúce roky 42

•Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

02 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času – FTE ) 43

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového balíka prostriedkov)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy  44

– ústredie

– delegácie

XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

9

9

9

9

9

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi z GR GROW, ktorí sú už pridelení na riadenie súčasného rámca pre typové schvaľovanie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR alebo mimo neho (odhadované potreby: 6 AD/FTE a 3 AST/FTE).

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

kontrola primeraného vykonávania a presadzovania tohto nariadenia, vypracúvanie delegovaných/vykonávacích aktov a usmerňovanie, organizácia „spoločných posúdení“ technických služieb a dohľad nad nimi, ako aj kontrola procesu určovania a monitorovania zo strany členských štátov koordinácia činností v oblasti dohľadu nad trhom na úrovni EÚ.

Externí zamestnanci

3.2.5.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

   Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.6.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

⌧Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Spolu

Nasledujúce roky

Uveďte spolufinancujúci subjekt: Členské štáty prostredníctvom svojich štruktúr vnútroštátnych poplatkov na účely financovania svojich činností v oblasti typového schvaľovania a dohľadu nad trhom a prispievania na výdavky na nezávislé skúšanie súvisiace s overovaním súladu Komisiou

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

xx

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na rôzne príjmy (príspevky členských štátov uvedené v oddiele 3.2.5)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 45

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Článok 6600

7,700

7,500

7,200

4,700

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov, na ktoré bude mať návrh/iniciatíva vplyv.

02.0301 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s tovarom a so službami

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

(1) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(2) COM/2012/0636 final.
(3) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
(4) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf
(8) SWD(2013) 466 final.
(9) Ú. v. EÚ C , , s. .
(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).
(11) Pracovný dokument útvarov Komisie „Kontrola vhodnosti právneho rámca EÚ pre typové schvaľovanie motorových vozidiel“ (SWD(2013) 466 final).
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(13) Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) ( Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 81).
(14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
(15) Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 (Ú. v. EÚ L 346, 17.12.1997, s. 78).
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).
(18) Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).
(19) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1).
(20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(21) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).
(24) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).
(25) Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59)
(26) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96).
(27) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1).
(28) Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).
(29) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(30) ABM: riadenie podľa činností ABB: ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(31) Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(32) Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(33) Diff. = diferencované rozpočtové prostriedky/Non-diff. = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(34) EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(35) Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(36) V súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie suma za obdobie nasledujúce po 31. decembri 2020 podlieha viacročnému finančnému rámcu platnému na obdobie začínajúce v roku 2021.
(37) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(38) V súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie suma za obdobie nasledujúce po 31. decembri 2020 podlieha viacročnému finančnému rámcu platnému na obdobie začínajúce v roku 2021.
(39) Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(40) Ako je uvedené v oddiele 1.4.2. „Osobitné ciele...“.
(41) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(42) Pozri poznámku pod čiarou č. 38.
(43) ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(44) Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(45) Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % nákladov na výber.

V Bruseli27. 1. 2016

COM(2016) 31 final

PRÍLOHY

k návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


PRÍLOHY

k návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

Zoznam príloh

Príloha I

Informačný dokument – Úplný zoznam informácií na účely typového schvaľovania EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Príloha II

Všeobecné vymedzenie pojmov, kritériá pre kategorizáciu vozidiel, typy vozidla a typy karosérie

Dodatok 1:

Postup kontroly vozidla na zaradenie do kategórie terénnych vozidiel

Dodatok 2:

Číslice používané na doplnenie kódov na označenie rôznych typov karosérie

Príloha III

Informačný dokument na účely typového schválenia EÚ vozidiel

Príloha IV

Požiadavky na účely typového schvaľovania EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Časť I

Regulačné akty pre typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v neobmedzených sériách

Dodatok 1:

Regulačné akty pre typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách podľa článku 39

Dodatok 2:

Požiadavky na schválenie EÚ jednotlivého vozidla podľa článku 42

Časť II

Zoznam predpisov EHK OSN, ktoré sa považujú za alternatívu k smerniciam alebo nariadeniam uvedeným v časti I

Časť III

Zoznam regulačných aktov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na účely typového schválenia EÚ vozidiel na špeciálne účely

Dodatok 1:

Obytné automobily, sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

Dodatok 2:

Pancierové vozidlá

Dodatok 3:

Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku

Dodatok 4:

Iné vozidlá na špeciálne účely(vrátane osobitných skupinových prívesov, nosičov rôzneho vybavenia a obytných prívesov)

Dodatok 5:

Pojazdné žeriavy

Dodatok 6:

Prípojné vozidlá na prepravu nadmerného nákladu

Príloha V

Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri typovom schvaľovaní EÚ

Dodatok 1:

Normy, ktoré musia spĺňať subjekty uvedené v článku 72

Dodatok 2:

Postup na posudzovanie technických služieb

Dodatok 3:

Všeobecné požiadavky týkajúce sa formátu skúšobných protokolov

Príloha VI

Vzory osvedčení o typovom schválení EÚ

Dodatok:

Zoznam regulačných aktov, ktoré typ vozidla spĺňa

Príloha VII

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ

Dodatok:

Značka typového schválenia EÚ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

Príloha VIII

Výsledky skúšok

Príloha IX

Osvedčenie o zhode

Príloha X

Postupy na zabezpečenie zhody výroby

Príloha XI

Vzor a systém číslovania pre osvedčenie povoľujúce uvedenie častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov, na trh

Dodatok:

Vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ

Príloha XII

Obmedzenia malých sérií

Príloha XIII

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať značné riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, výkonnostné požiadavky takýchto častí alebo vybavenia, primerané skúšobné postupy a ustanovenia o označovaní a balení

Príloha XIV

Zoznam typových schválení EÚ udelených, zamietnutých alebo odňatých podľa regulačných aktov

Príloha XV

Regulačné akty, v prípade ktorých možno určiť výrobcu za technickú službu

Dodatok:

Určenie výrobcu za technickú službu a využívanie subdodávateľov

Príloha XVI

Podmienky pre použitie virtuálnych skúšobných metód výrobcom alebo technickou službou

Dodatok 1:

Všeobecné podmienky pre použitie virtuálnych skúšobných metód

Dodatok 2:

Osobitné podmienky pre použitie virtuálnych skúšobných metód

Dodatok 3:

Overovací postup

Príloha XVII

Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať počas viacstupňového typového schvaľovania EÚ

Dodatok:

Vzor doplnkového štítku výrobcu

Príloha XVIII

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Dodatok 1:

Osvedčenie výrobcu o prístupe k informáciám o palubnom diagnostickom systéme a opravách a údržbe vozidla

Dodatok 2:

Informácie o systéme OBD vozidla

Príloha XIX

Tabuľka zhody


PRÍLOHA I

INFORMAČNÝ DOKUMENT – ÚPLNÝ ZOZNAM INFORMÁCIÍ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA EÚ VOZIDIEL, SYSTÉMOV, komponentov alebo samostatných technických jednotiek (a)

ČASŤ I

Informačné dokumenty na účely typového schválenia EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ako sa vyžaduje v tomto nariadení a regulačných aktoch uvedených v prílohe IV musia pozostávať iba z výpisov z úplného zoznamu a musia sa pridržiavať jeho systému číslovania tohto úplného zoznamu.

Tieto informácie sa poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Akékoľvek výkresy musia byť dodané vo vhodnej mierke na formáte A4 alebo poskladané na tento formát a musia byť dostatočne podrobné. Pokiaľ sa predkladajú fotografie, musia byť dostatočne podrobné.

Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvedené v tejto prílohe majú elektronické riadenie, dodávajú sa s informáciami týkajúcimi sa ich výkonu.

1.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.    Značka (obchodné meno výrobcu): …

1.2.    Typ: …

1.2.0.1.    Podvozok: …

1.2.0.2.    Karoséria/dokončené vozidlo: …

1.2.1.    Obchodné meno, resp. mená (ak sú k dispozícii): …

1.2.2.    Pre viacstupňové typové schválenie vozidiel, informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla (uveďte informácie o každom stupni. Možno tak urobiť podľa vzoru)

Typ: …………………………………………………………………………

Variant(-y): …………………………………………………………………..

Verzia(-e): …………………………………………………………………...

Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia: ……………………….

1.3.    Spôsob označenia typu, ak je uvedený na vozidle/komponente/samostatnej technickej jednotke (1) (b): …

1.3.0.1.    Podvozok: …

1.3.0.2.    Karoséria/dokončené vozidlo: …

1.3.1.    Umiestnenie takého označenia: …

1.3.1.1.    Podvozok: …

1.3.1.2.    Karoséria/dokončené vozidlo: …

1.4.    Kategória vozidla (c): …

1.4.1.    Klasifikácia, resp. klasifikácie podľa nebezpečného nákladu, ktorý má vozidlo prepravovať: …

1.5.    Názov spoločnosti a adresa výrobcu: …

1.5.1.    Názov spoločnosti a adresa výrobcu základného/predchádzajúceho stupňa, resp. stupňov vozidla v prípade vozidiel schválených v rámci viacstupňového schválenia:

1.6.    Miesto a spôsob pripevnenia povinných štítkov a umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

1.6.1.    Na podvozku: …

1.6.2.    Na karosérii: …

1.7.    (nestanovené)

1.8.    Názov, resp. názvy) a adresa, resp. adresy) montážneho závodu, resp. závodov): …

1.9.    Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu: …

2.    VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY

2.1.    Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla/komponentu/samostatnej technickej jednotky (1): …

2.2.    Rozmerový výkres celého vozidla: …

2.3.    Počet náprav a kolies: …

2.3.1.    Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.3.2.    Počet a umiestnenie riadených náprav: …

2.3.3.    Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): …

2.4.    Podvozok (pokiaľ existuje) (celkový výkres): …

2.5.    Materiál pozdĺžnych rámov (d): …

2.6.    Umiestnenie a usporiadanie motora: …

2.7.    Kabína vodiča (vpredu alebo normálna kapotovaná) (e): …

2.8.    Riadenie: ľavostranné/pravostranné (1).

2.8.1.    Vozidlo je vybavené pre riadenie v pravostrannej/ľavostrannej (1) premávke.

2.9.    Uveďte, či je ťažné vozidlo určené na ťahanie návesov alebo iných prípojných vozidiel a či je prípojné vozidlo návesom, ojovým prívesom, prívesom so stredovou nápravou alebo prívesom s pevným ojom: …

2.10.    Uveďte, či je vozidlo špeciálne určené na prepravu tovaru s regulovanou teplotou: …

3.    HMOTNOSTI A ROZMERY (f) ( g ) ( 6 ) 

   (v kg a mm) (v prípade potreby uveďte odkaz na výkres)

3.1.    Rázvor, resp. rázvory (plne naložené) (g1): 

3.1.1.    Vozidlá s dvomi nápravami: …

3.1.2.    Vozidlá s tromi alebo viacerými nápravami

3.1.2.1.    Rozstup medzi po sebe nasledujúcimi nápravami, od prvej nápravy vpredu k poslednej náprave vzadu: …

3.1.2.2.    Celkový rozostúp medzi nápravami: …

3.2.    Točnica:

3.2.1.    V prípade návesov:

3.2.1.1.    Vzdialenosť medzi osou návesného čapu točnice a najzadnejšou časťou návesu: …

3.2.1.2.    Maximálna vzdialenosť medzi osou návesného čapu točnice a ktorýmkoľvek bodom prednej časti návesu: …

3.2.1.3.    Referenčný rázvor návesu (podľa požiadaviek v bode 3.2 časti D prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1230/2012 1 : …

3.2.2.    V prípade ťahačov návesov

3.2.2.1.    Vyloženie návesného zariadenia (najvyššie a najnižšie; uviesť prípustné hodnoty v prípade nedokončeného vozidla) (g2): …

3.2.2.2.    Maximálna výška točnice (normovaná) (g3): …

3.3.    Rozchod(-y) a šírka(-y) nápravy (náprav)

3.3.1.    Rozchod každej riaditeľnej nápravy (g4): …

3.3.2.    Rozchod všetkých ostatných náprav (g4): …

3.3.3.    Šírka najširšej zadnej nápravy: …

3.3.4.    Šírka prvej prednej nápravy (meraná medzi vonkajšími okrajmi pneumatík bez ohľadu na vydutie pneumatík tesne nad zemou): …

3.4.    Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

3.4.1.    Podvozok bez karosérie

3.4.1.1.    Dĺžka (g5): …

3.4.1.1.1.    Maximálna prípustná dĺžka: …

3.4.1.1.2.    Minimálna prípustná dĺžka: …

3.4.1.1.3.    V prípade prípojných vozidiel maximálna prípustná dĺžka oja (g6): …

3.4.1.2.    Šírka (g7): …

3.4.1.2.1.    Maximálna prípustná šírka: …

3.4.1.2.2.    Minimálna prípustná šírka: …

3.4.1.3.    Výška (v prevádzkovom stave) (g8) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uveďte normálnu prevádzkovú polohu): …

3.4.1.4.    Predný previs (g9): …

3.4.1.4.1.    Predný nájazdový uhol (g10): … stupňov.

3.4.1.5.    Zadný previs (g11): …

3.4.1.5.1.    Zadný nájazdový uhol (g12): … stupňov.

3.4.1.5.2.    Maximálny a minimálny prípustný previs bodu spojenia (g13): …

3.4.1.6.    Svetlá výška (v súlade s bodom 3 dodatku 1 k prílohe II)

3.4.1.6.1.    Medzi nápravami: …

3.4.1.6.2.    Pod prednou nápravou (prednými nápravami): …

3.4.1.6.3.    Pod zadnou nápravou (zadnými nápravami): …

3.4.1.7.    Prechodový uhol (g14): … stupňov.

3.4.1.8.    Extrémna prípustná poloha ťažiska karosérie a/alebo vnútorného vybavenia a/alebo zariadenia a/alebo užitočného zaťaženia: …

3.4.2.    Podvozok s karosériou

3.4.2.1.    Dĺžka (g5): …

3.4.2.1.1.    Dĺžka ložnej plochy: …

3.4.2.1.2.    V prípade prípojných vozidiel maximálna prípustná dĺžka oja (g6): …

3.4.2.2.    Šírka (g7): …

3.4.2.2.1.    Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou): …

3.4.2.3.    Výška (v prevádzkovom stave) (g8) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uveďte normálnu prevádzkovú polohu): …

3.4.2.4.    Predný previs (g9): …

3.4.2.4.1.    Predný nájazdový uhol (g10): … stupňov.

3.4.2.5.    Zadný previs (g11): …

3.4.2.5.1.    Zadný nájazdový uhol (g12): … stupňov.

3.4.2.5.2.    Maximálny a minimálny prípustný previs bodu spojenia (g13): …

3.4.2.6.    Svetlá výška (v súlade s bodom 3 dodatku 1 k prílohe II)

3.4.2.6.1.    Medzi nápravami: …

3.4.2.6.2.    Pod prednou nápravou (prednými nápravami): …

3.4.2.6.3.    Pod zadnou nápravou (zadnými nápravami): …

3.4.2.7.    Prechodový uhol (g14): … stupňov.

3.4.2.8.    Extrémna prípustná poloha ťažiska užitočného zaťaženia (v prípade nerovnomerného zaťaženia): …

3.4.2.9.    Poloha ťažiska vozidla (M2 a M3) a jeho najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť v pozdĺžnom, priečnom a vertikálnom a smere: …

3.4.3.    Pri karosérii schválenej bez podvozku (vozidlá M2 a M3)

3.4.3.1.    Dĺžka (g5): …

3.4.3.2.    Šírka (g7): …

3.4.3.3.    Nominálna výška (v pohotovostnom stave) (g8) na plánovanom type podvozkov (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uveďte normálnu prevádzkovú polohu): …

3.5.    Minimálna hmotnosť pôsobiaca na riadiacu nápravu resp. nápravy v prípade neúplných vozidiel:

3.6.    Hmotnosť v prevádzkovom stave (h)

a)    minimálna a maximálna pre každý variant: …

b)    hmotnosť každej verzie (musí byť poskytnutá tabuľka): …

3.6.1.    Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a, v prípade návesu alebo prípojného vozidla so stredovou nápravou alebo prívesu s pevným ojom, hmotnosť pôsobiaca na bod spojenia: …

a)    minimálna a maximálna pre každý variant: …

b)    hmotnosť každej verzie (musí byť poskytnutá tabuľka): …

3.6.2.    Hmotnosť nadštandardného vybavenia (ako je uvedené v bodoch 4 a 5 článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1230/2012): …

3.7.    V prípade nedokončeného vozidla minimálna hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom: …

3.7.1.    Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy, a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, zaťaženie v bode spojenia: …

3.8.    Maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla udávaná výrobcom (i) (3): …

3.8.1.    Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, zaťaženie v bode spojenia (3): …

3.9.    Maximálna technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

3.10.    Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

3.11.    Maximálna technicky prípustná prípojná hmotnosť ťažného vozidla 

v prípade:

3.11.1.    ojového prívesu: …

3.11.2.    návesu: …

3.11.3.    prívesu so stredovou nápravou: …

3.11.3.1.    Maximálny pomer previsu spojovacieho zariadenia (j) a rázvoru: …

3.11.3.2.    Maximálna V-hodnota: … kN.

3.11.4.    Príves s pevným ojom: …

3.11.5.    Maximálna technicky prípustná hmotnosť kombinácie zaťažených vozidiel (3): …

3.11.6.    Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla: …

3.12.    Maximálna technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia:

3.12.1.    ťažného vozidla: …

3.12.2.    návesu alebo prívesu so stredovou nápravou alebo prívesu s pevným ojom: …

3.12.3.    Maximálna prípustná hmotnosť spojovacieho zariadenia (ak ho nemontuje výrobca): …

3.13.    Vybočenie zadnej časti vozidla (body 6 a 7 časti C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1230/2012): …

3.14.    Pomer výkon motora/maximálna hmotnosť: …… kW/kg.

3.14.1.    Pomer výkonu motora/maximálnej technicky prípustnej hmotnosti zaťaženej jazdnej súpravy (bod 5 časti C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1230/2012): ……kW/kg.

3.15.    Stúpavosť (samotné vozidlo) (4): …… %.

3.16.    Prípustné maximálne evidenčné/prevádzkové hmotnosti (nepovinné) 

3.16.1.    Prípustná maximálna evidenčná/prevádzková naložená hmotnosť: …

3.16.2.    Prípustná maximálna evidenčná/prevádzková hmotnosť na každú nápravu a v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou, určené zaťaženie v bode spojenia uvedené výrobcom, ak je menšie než technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia: …

3.16.3.    Prípustná maximálna evidenčná/prevádzková hmotnosť na každú skupinu náprav: …

3.16.4.    Prípustná maximálna evidenčná/prevádzková prípojná hmotnosť: …

3.16.5.    Prípustná maximálna evidenčná/prevádzková hmotnosť jazdnej súpravy: …

3.17.    Vozidlo odovzdané na viacstupňové typové schválenie (iba v prípade nedokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N1, ktoré spadá do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 715/2007: áno/nie (1)

3.17.1.    Hmotnosť základného vozidla v prevádzkovom stave: … kg.

3.17.2.    Štandardná pridaná hmotnosť vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008: … kg.

4.    POHONNÁ JEDNOTKA (k) 

4.1.    Výrobca motora:  

4.1.1.    Kód motora podľa výrobcu (vyznačený na motore) alebo iné prostriedky identifikácie …

4.1.2.    Schvaľovacie číslo (ak je to potrebné) vrátane označenia identifikácie paliva: …

(len pre ťažké úžitkové vozidlá)

4.2.    Spaľovací motor

4.2.1.    Špecifické údaje o motore 

4.2.1.1.    Pracovný princíp: zážihový/vznetový/dvojpalivový motor (1)

Cyklus: štvortaktný/dvojtaktný/rotačný (1)

4.2.1.1.1.    Typ dvojpalivového motora: Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1) (x1)

4.2.1.1.2.    Pomer plynu voči energii v teplej časti skúšobného cyklu WHTC: … %

4.2.1.2.    Počet a usporiadanie valcov: …

4.2.1.2.1.    Vŕtanie (l): … mm

4.2.1.2.2.    Zdvih (1): … mm

4.2.1.2.3.    Poradie zapaľovania: …

4.2.1.3.    Zdvihový objem (m): …… cm3 

4.2.1.4.    Objemový kompresný pomer (2): …

4.2.1.5.    Výkresy spaľovacej komory, hlavy piestu a v prípade zážihových motorov, piestnych krúžkov: …

4.2.1.6.    Štandardné voľnobežné otáčky motora (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Vysoké voľnobežné otáčky motora (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Voľnobeh na naftu: áno/nie (1) (x1)

4.2.1.7.    Objem oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch pri voľnobehu (2): …… % podľa údajov výrobcu (len pri zážihových motoroch)

4.2.1.8.    Maximálny čistý výkon (n): … kW pri … min-1 (hodnota stanovená výrobcom)

4.2.1.9.    Maximálne prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: … min-1 

4.2.1.10.    Maximálny čistý krútiaci moment (n): … Nm pri … min-1 (hodnota stanovená výrobcom)

4.2.1.11.    (len Euro VI) Odkazy výrobcu na dokumentáciu požadovanú článkami 5, 7 a 9 nariadenia (EÚ) č. 582/2011, umožňujúce schvaľovaciemu úradu posúdiť stratégie regulácie emisií a palubné systémy motora s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie opatrení na reguláciu NOx

4.2.2.    Palivo 

4.2.2.1.    Ľahké úžitkové vozidlá: motorová nafta/benzín/LPG/NG alebo biometán/etanol (E 85)/bionafta/vodík/zemný plyn (1) (6)

4.2.2.2.    Ťažké úžitkové vozidlá motorová nafta/benzín/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1)(6)

4.2.2.2.1.    (len Euro VI) Palivá kompatibilné s používaním motora stanovené výrobcom v súlade s bodom 1.1.2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011 (podľa potreby)

4.2.2.3.    Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/štítok (1)

4.2.2.4.    Typ vozidla podľa paliva: jednopalivové, dvojpalivové, viacpalivové (flex fuel) (1)

4.2.2.5.    Maximálne množstvo biopaliva akceptovateľné v palive (hodnota udaná výrobcom): … % z objemu

4.2.3.    Palivová(-é) nádrž(-e) 

4.2.3.1.    Prevádzková(-é) palivová(-é) nádrž(-e)

4.2.3.1.1.    Číslo a objem každej nádrže: …

4.2.3.1.1.1.    Materiál: …

4.2.3.1.2.    Výkres a technický popis nádrže, resp. nádrží so všetkými spojmi a potrubím pre systém odvzdušnenia a vetrania, uzávery, ventily, upevňovacie zariadenia: …

4.2.3.1.3.    Výkres jasne znázorňujúci umiestnenie nádrže, resp. nádrží vo vozidle: …

4.2.3.2.    Rezervná palivová nádrž, resp. nádrže

4.2.3.2.1.    Číslo a objem každej nádrže: …

4.2.3.2.1.1.    Materiál: …

4.2.3.2.2.    Výkres a technický popis nádrže, resp. nádrží so všetkými spojmi a potrubím pre systém odvzdušnenia a vetrania, uzávery, ventily, upevňovacie zariadenia: …

4.2.3.2.3.    Výkres jasne znázorňujúci umiestnenie nádrže, resp. nádrží vo vozidle: …

4.2.4.    Prívod paliva 

4.2.4.1.    karburátorom(-mi): áno/nie (1)

4.2.4.2.    Vstrekom paliva (len pre vznetový alebo dvojpalivový motor): áno/nie (1)

4.2.4.2.1.    Opis systému: …

4.2.4.2.2.    Pracovný princíp: priame vstrekovanie/predkomôrkový/vírivá komôrka (1)

4.2.4.2.3.    Vstrekovacie čerpadlo

4.2.4.2.3.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.2.3.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.4.2.3.3.    Maximálna dodávka paliva (1) (2): …… mm3 /zdvih alebo cyklus pri otáčkach motora: … min-1 alebo prípadne charakteristický diagram: …

   (Ak je dodaný regulátor plniaceho tlaku, uveďte charakteristickú hodnotu dodávky paliva a plniaci tlak vo vzťahu k otáčkam motora)

4.2.4.2.3.4.    Statické časovanie vstrekovania (2): …

4.2.4.2.3.5.    Krivka predvstreku (2): …

4.2.4.2.3.6.    Postup kalibrácie: skúšobné zariadenie/motor (1)

4.2.4.2.4.    Regulátor

4.2.4.2.4.1.    Typ: …

4.2.4.2.4.2.    Medzné otáčky

4.2.4.2.4.2.1.    Rýchlosť, pri ktorých začínajú medzné otáčky pri plnom zaťažení: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Maximálne otáčky bez zaťaženia: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Voľnobežné otáčky: ….. min-1 

4.2.4.2.5.    Vstrekovacie potrubie (len pre vysokovýkonné vozidlá)

4.2.4.2.5.1.    Dĺžka: … mm

4.2.4.2.5.2.    Vnútorný priemer: … mm

4.2.4.2.5.3.    Spoločný rázvor, značka a typ: …

4.2.4.2.6.    Vstrekovač, resp. vstrekovače

4.2.4.2.6.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.2.6.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.4.2.6.3.    Otvárací tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram (é): …

4.2.4.2.7.    Systém studeného štartu:

4.2.4.2.7.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.2.7.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.4.2.7.3.    Opis: …

4.2.4.2.8.    Pomocné štartovacie zariadenie

4.2.4.2.8.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.2.8.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.4.2.8.3.    Opis systému: …

4.2.4.2.9.    Elektronicky riadené vstrekovanie: áno/nie (1)

4.2.4.2.9.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.2.9.2.    Typ, resp. typy:

4.2.4.2.9.3.    Opis systému (v prípade iných systémov než s plynulým vstrekovaním paliva uveďte zodpovedajúce údaje): …

4.2.4.2.9.3.1.    Značka a typ riadiacej jednotky (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Značka a typ regulátora paliva: …

4.2.4.2.9.3.3.    Značka a typ snímača prietoku vzduchu: …

4.2.4.2.9.3.4.    Značka a typ rozdeľovača paliva: …

4.2.4.2.9.3.5.    Značka a typ plášťa klapky: …

4.2.4.2.9.3.6.    Značka a typ snímača teploty vody: …

4.2.4.2.9.3.7.    Značka a typ snímača teploty vzduchu: …

4.2.4.2.9.3.8.    Značka a typ snímača tlaku vzduchu: …

4.2.4.2.9.3.9.    Softvérové kalibračné číslo(-a): …

4.2.4.3.    Vstrekovanie paliva (len v prípade zážihových motorov): áno/nie (1)

4.2.4.3.1.    Pracovný princíp: sacie potrubie (jednobodové/viacbodové)/priame vstrekovanie (1) /iné (uveďte): …

4.2.4.3.2.    Značka, resp. značky: …

4.2.4.3.3.    Typ, resp. typy: …

4.2.4.3.4.    Opis systému (v prípade iných systémov než s plynulým vstrekovaním paliva uviesť zodpovedajúce údaje): …

4.2.4.3.4.1.    Značka a typ riadiacej jednotky (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Značka a typ regulátora paliva: …

4.2.4.3.4.3.    Značka a typ snímača prietoku vzduchu: …

4.2.4.3.4.4.    Značka a typ rozdeľovača paliva: …

4.2.4.3.4.5.    Značka a typ tlakového regulátora: …

4.2.4.3.4.6.    Značka a typ mikrospínača: …

4.2.4.3.4.7.    Značka a typ skrutky na nastavenie voľnobehu: …

4.2.4.3.4.8.    Značka a typ plášťa klapky: …

4.2.4.3.4.9.    Značka a typ snímača teploty vody: …

4.2.4.3.4.10.    Značka a typ snímača teploty vzduchu: …

4.2.4.3.4.11.    Značka a typ snímača tlaku vzduchu: …

4.2.4.3.4.12.    Softvérové kalibračné číslo(-a): …

4.2.4.3.5.    Vstrekovače: otvárací tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram: …

4.2.4.3.5.1.    Značka: …

4.2.4.3.5.2.    Typ: …

4.2.4.3.6.    Časovanie vstreku: …

4.2.4.3.7.    Systém studeného štartu:

4.2.4.3.7.1.    Pracovný(-é) princíp(-y): …

4.2.4.3.7.2.    Pracovné limity/nastavenia (1) (2): …

4.2.4.4.    Palivové čerpadlo

4.2.4.4.1.    Tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram (2): …

4.2.5.    Elektrický systém 

4.2.5.1.    Menovité napätie: …… V, kladné/záporné uzemnenie (1)

4.2.5.2.    Generátor

4.2.5.2.1.    Typ: …

4.2.5.2.2.    Menovitý výkon: …… VA

4.2.6.    Systém zapaľovania (iba zážihové motory) 

4.2.6.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.6.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.6.3.    Pracovný princíp: …

4.2.6.4.    Krivka alebo mapa predstihu zážihu (2): …

4.2.6.5.    Statické časovanie zážihu (2): … stupňov pred TDC (horná úvrať)

4.2.6.6.    Zapaľovacie sviečky

4.2.6.6.1.    Značka: …

4.2.6.6.2.    Typ: …

4.2.6.6.3.    Nastavenie medzery: … mm

4.2.6.7.    Zapaľovacia(-e) cievka(-y)

4.2.6.7.1.    Značka: …

4.2.6.7.2.    Typ: …

4.2.7.    Chladiaci systém: kvapalina/vzduch (1)

4.2.7.1.    Menovité nastavenie mechanizmu regulácie teploty motora: …

4.2.7.2.    Kvapalina

4.2.7.2.1.    Druh kvapaliny: …

4.2.7.2.2.    Obehové čerpadlo, resp. čerpadlá: áno/nie (1)

4.2.7.2.3.    Vlastnosti: ……….alebo

4.2.7.2.3.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.7.2.3.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.7.2.4.    Prevodový pomer (pomery): …

4.2.7.2.5.    Opis ventilátora a mechanizmu jeho pohonu: …

4.2.7.3.    Vzduch

4.2.7.3.1.    Ventilátor: áno/nie (1)

4.2.7.3.2.    Vlastnosti: …….alebo

4.2.7.3.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.7.3.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.7.3.3.    Prevodový pomer (pomery): …

4.2.8.    Sací systém 

4.2.8.1.    Preplňovač: áno/nie (1)

4.2.8.1.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.8.1.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.8.1.3.    Opis systému (napr. najvyšší plniaci tlak: … kPa; prípadne vypúšťací ventil): …

4.2.8.2.    Medzichladič: áno/nie (1)

4.2.8.2.1.    Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda (1)

4.2.8.3.    Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení (len pre vznetové motory)

4.2.8.3.1.    Prípustné minimum: ………. kPa

4.2.8.3.2.    Prípustné maximum: ……… kPa

4.2.8.3.3.    (len Euro VI) Skutočný podtlak v sacom systéme pri menovitých otáčkach a pri 100-percentnom zaťažení vozidla: … kPa

4.2.8.4.    Opis a výkresy sacieho potrubia a jeho príslušenstva (zberná komora, vykurovacie zariadenie, prídavné prívody vzduchu atď.): …

4.2.8.4.1.    Opis sacieho potrubia motora (vrátane výkresov a/alebo fotografií): …

4.2.8.4.2.    Vzduchový filter, výkresy: …alebo

4.2.8.4.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.8.4.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.8.4.3.    Sací tlmič, výkresy: …alebo

4.2.8.4.3.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.8.4.3.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.9.    Výfukový systém 

4.2.9.1.    Opis a/alebo výkres výfukového potrubia: …

4.2.9.2.    Opis a/alebo výkres výfukového systému: …

4.2.9.2.1.    (Iba Euro VI) Opis a/alebo výkres prvkov výfukového systému, ktoré sú súčasťou systému motora

4.2.9.3.    Maximálny prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri zaťažení 100 % (len pre vznetové motory): … kPa

4.2.9.3.1.    (len Euro VI) Skutočný protitlak výfukových plynov pri menovitých otáčkach motora a pri 100-percentnom zaťažení vozidla (len vznetové motory): … kPa

4.2.9.4.    Typ, označenie tlmiča, resp. tlmičov výfuku: …

   Kde je pre vonkajší hluk potrebné, protihlukové opatrenia v motorovom priestore a na motore: …

4.2.9.5.    Umiestnenie výfukovej rúry: …

4.2.9.6.    Tlmič výfuku obsahujúci vláknité materiály: …

4.2.9.7.    Celkový objem výfukového systému: …… dm3

4.2.9.7.1.    (len Euro VI) Prípustný objem výfukového systému: … dm3 

4.2.9.7.2.    (Iba Euro VI) Objem výfukového systému, ktorý je súčasťou motorového systému: … dm3

4.2.10.    Najmenšie prierezy sacích a výstupných otvorov

4.2.11.    Časovanie ventilov alebo rovnocenné údaje 

4.2.11.1.    Maximálny zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania alebo údaje o časovaní alternatívnych systémov rozvodov vzhľadom na úvrate. Pre systém premenného časovania ventilov, minimálne a maximálne časovanie: …

4.2.11.2.    Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätia (1): …

4.2.12.    Opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia 

4.2.12.1.    Zariadenie na recyklovanie plynov z kľukovej skrine (popis a výkresy): …

4.2.12.1.1.    (len Euro VI) Zariadenie na recykláciu plynov kľukovej skrine: áno/nie (2)

Ak áno, opis a výkresy:

Ak nie, vyžaduje sa súlad s prílohou V k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

4.2.12.2.    Prídavné zariadenia na reguláciu znečistenia (ak existujú a ak nie sú zahrnuté v inej položke):

4.2.12.2.1.    Katalyzátor: áno/nie (1)

4.2.12.2.1.1.    Počet katalyzátorov a ich konštrukčných prvkov (ďalej uveďte informácie pre každú samostatnú časť): …

4.2.12.2.1.2.    Rozmery, tvar a objem katalyzátora (-ov): …

4.2.12.2.1.3.    Druh katalytickej činnosti: …

4.2.12.2.1.4.    Celková vrstva drahých kovov: …

4.2.12.2.1.5.    Relatívna koncentrácia: …

4.2.12.2.1.6.    Nosič (substrát) (štruktúra a materiál): …

4.2.12.2.1.7.    Hustota komôrok: …

4.2.12.2.1.8.    Druh puzdra katalyzátora (katalyzátorov): …

4.2.12.2.1.9.    Umiestnenie katalyzátora, resp. katalyzátorov (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.2.12.2.1.10.    Tepelný štít: áno/nie (1)

4.2.12.2.1.11.    Regeneračné systémy/metóda systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov, opis: …

4.2.12.2.1.11.1.    Počet prevádzkových cyklov typu I (alebo rovnocenných cyklov skúšok motora) na skúšobnom zariadení medzi dvoma cyklami, v ktorých dochádza k regeneračným fázam za podmienok zodpovedajúcich skúške typu I (vzdialenosť „D“ na obrázku 1 v prílohe 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

4.2.12.2.1.11.2.    Opis metódy použitej na určenie počtu cyklov medzi dvoma cyklami, keď dochádza k regeneračným fázam: …

4.2.12.2.1.11.3.    Parametre na určenie úrovne zaťaženia vyžadovaného pred regeneráciou (t. j. teplota, tlak atď.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Popis metódy použitej na zaťaženie systému v skúšobnom postupe popísanom v bode 3.1 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

4.2.12.2.1.11.5.    Normálny pracovný rozsah teplôt: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Spotrebiteľné činidlá: áno/nie (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Druh a koncentrácia činidla potrebného na katalytickú činnosť: …

4.2.12.2.1.11.8.    Bežný prevádzkový rozsah teplôt činidla: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Medzinárodná norma: …

4.2.12.2.1.11.10.    Frekvencia dopĺňania činidla: nepretržite/pri údržbe (1)

4.2.12.2.1.12.    Značka katalyzátora: …

4.2.12.2.1.13.    Identifikačné číslo súčiastky: …

4.2.12.2.2.    Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

4.2.12.2.2.1.    Značka: …

4.2.12.2.2.2.    Umiestnenie: …

4.2.12.2.2.3.    Rozsah regulácie: …

4.2.12.2.2.4.    Typ: …

4.2.12.2.2.5.    Identifikačné číslo súčiastky: …

4.2.12.2.3.    Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

4.2.12.2.3.1.    Druh (pulzujúci vzduch, vzduchové čerpadlo atď.): …

4.2.12.2.4.    Recirkulácia výfukových plynov (EGR): áno/nie (1)

4.2.12.2.4.1.    Charakteristiky (značka, typ, prietok atď.): …

4.2.12.2.4.2.    Vodou chladený systém: áno/nie (1)

4.2.12.2.5.    Systém regulácie výparných emisií: áno/nie (1)

4.2.12.2.5.1.    Podrobný opis zariadení a stav ich nastavenia: …

4.2.12.2.5.2.    Výkres systému regulácie odparovania: …

4.2.12.2.5.3.    Výkres nádoby s aktívnym uhlím: …

4.2.12.2.5.4.    Hmotnosť vysušeného aktívneho uhlia: …… g

4.2.12.2.5.5.    Schematický náčrt palivovej nádrže s uvedením objemu a materiálu: …

4.2.12.2.5.6.    Výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým systémom: …

4.2.12.2.6.    Zachytávač tuhých častíc (PT): áno/nie (1)

4.2.12.2.6.1.    Rozmery, tvar a kapacita zachytávača tuhých častíc: …

4.2.12.2.6.2.    Konštrukcia zachytávača tuhých častíc: …

4.2.12.2.6.3.    Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.2.12.2.6.4.    Metóda alebo systém regenerácie, opis a/alebo výkres: …

4.2.12.2.6.4.1.    Počet prevádzkových cyklov typu I (alebo rovnocenných cyklov skúšok motora) na skúšobnom zariadení medzi dvoma cyklami, v ktorých dochádza k regeneračným fázam za podmienok zodpovedajúcich skúške typu I (vzdialenosť „D“ na obrázku 1 v prílohe 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

4.2.12.2.6.4.2.    Opis metódy použitej na určenie počtu cyklov medzi dvoma cyklami, keď dochádza k regeneračným fázam: …

4.2.12.2.6.4.3.    Parametre na určenie úrovne zaťaženia vyžadovaného pred regeneráciou (t. j. teplota, tlak atď.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Popis metódy použitej na zaťaženie systému v skúšobnom postupe popísanom v bode 3.1 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83): …

4.2.12.2.6.5.    Značka filtra častíc: …

4.2.12.2.6.6.    Identifikačné číslo súčiastky: …

4.2.12.2.6.7.    Normálny pracovný rozsah teplôt: … (K) a rozsah tlaku … (kPa)

   (len pre ťažké úžitkové vozidlá)

4.2.12.2.6.8.    V prípade periodickej regenerácie (len pre vysokovýkonné vozidlá)

4.2.12.2.6.8.1.    Počet cyklov skúšok ETC medzi 2 regeneráciami (n1): … (neuplatňuje sa na Euro VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (len Euro VI) Počet skúšobných cyklov WHTC bez regenerácie (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Počet cyklov skúšok ETC počas regenerácie (n2): … (neuplatňuje sa na Euro VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (len Euro VI) Počet skúšobných cyklov WHTC s regeneráciou (nR):

4.2.12.2.6.9.    Iné systémy: áno/nie (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Opis a činnosť

4.2.12.2.7.1.    Palubný diagnostický systém (OBD): áno/nie (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (len Euro VI) Počet radov motorov so systémom OBD v rámci radu motorov

4.2.12.2.7.1.2.    Zoznam radov motorov so systémom OBD (v prípade potreby)

4.2.12.2.7.1.3.    Číslo radu motorov so systémom OBD, do ktorého patrí základný motor/motor:

4.2.12.2.7.1.4.    Odkazy výrobcu na dokumentáciu OBD požadovanú v článku 5 ods. 4 písm. c) a článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 582/2011 a špecifikovanú v prílohe X k uvedenému nariadeniu na schválenie systému OBD

4.2.12.2.7.1.5.    Odkaz výrobcu na dokumentáciu pre montáž systému motora vybaveného OBD do vozidla (v prípade potreby)

4.2.12.2.7.1.6.    Odkaz výrobcu na dokumentáciu k montáži systému OBD schváleného motora vo vozidle (v prípade potreby)

4.2.12.2.7.2.    Popis a/alebo výkres indikátora poruchy (MI): …

4.2.12.2.7.3.    Zoznam a účel všetkých komponentov, ktoré systém OBD monitoruje: …

4.2.12.2.7.4.    Písomný opis (všeobecný princíp fungovania) pre

4.2.12.2.7.4.1.    Zážihové motory

4.2.12.2.7.4.1.1.    Monitorovanie katalyzátora: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Detekciu vynechávania: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Monitorovanie kyslíkového snímača: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Ďalšie komponenty monitorované systémom OBD: …

4.2.12.2.7.4.2.    Vznetové motory: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Monitorovanie katalyzátora: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Monitorovanie zachytávača častíc: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Monitorovanie elektronického systému prívodu paliva: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Monitorovanie systému deNOx: …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Ďalšie komponenty monitorované systémom OBD: …

4.2.12.2.7.5.    Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda): …

4.2.12.2.7.6.    Zoznam všetkých používaných výstupných kódov a formátov palubného diagnostického systému (s vysvetlením každého): …

4.2.12.2.7.7.    Výrobca poskytuje uvedené informácie s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného zariadenia.

4.2.12.2.7.7.1.    Opis typu a počtu cyklov predbežného kondicionovania použitých na pôvodné typové schválenie vozidla

4.2.12.2.7.7.2.    opis typu demonštračného cyklu OBD použitého na pôvodné typové schválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD.

4.2.12.2.7.7.3.    Komplexný dokument, ktorý opisuje všetky snímané komponenty so stratégiou na detekciu porúch a aktiváciu indikátora funkčnej poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda) vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD. Zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov systému OBD (vždy s vysvetlením) pre jednotlivé komponenty hnacej sústavy, ktoré sa vzťahujú na emisie a jednotlivé komponenty, ktoré sa nevzťahujú na emisie, keď sa monitorovanie komponentov používa na určenie aktivácie indikátora funkčnej poruchy, vrátane obzvlášť podrobného vysvetlenia údajov uvedených v moduse $05 Test ID $21 až FF a údajov uvedených v moduse $06.

V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765-4 „Cestné vozidlá, diagnostika siete operátora oblasti (CAN) – časť 4: požiadavky na systémy týkajúce sa emisií“, sa poskytuje podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $06 Test ID $00 až FF, a to pre každé monitorované ID systému OBD.

4.2.12.2.7.7.4.    Informácie požadované v bode 4.2.12.2.7.7.3. môžu byť poskytnuté prostredníctvom vyplnenia tabuľky opísanej v bodoch 4.2.12.2.7.7.4.1. a 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Ľahké úžitkové vozidlá

Komponent

Poruchový kód

Stratégia monitorovania

Kritériá detekcie porúch

Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy

Sekundárne parametre

Predkondicionovanie

Preukazovacia skúška

Katalyzátor

P0420

Signály z kyslíkového snímača 1 a 2

Rozdiel medzi signálmi snímačov 1 a 2

Tretí cyklus

Otáčky motora, zaťaženie motora, A/F modus, teplota katalyzátora

Dva cykly typu I

Typ I

4.2.12.2.7.7.4.2.    Ťažké úžitkové vozidlá

Komponent

Poruchový kód

Stratégia monitorovania

Kritériá detekcie porúch

Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy

Sekundárne parametre

Predkondiciovanie

Preukazovacia skúška

Katalyzátor SCR

Pxxx

Signály zo snímača NOx a kyslíkového snímača 1 a 2

Rozdiel medzi signálmi snímačov 1 a 2

Tretí cyklus

Otáčky motora, zaťaženie motora, teplota katalyzátora, činnosť činidla

Tri skúšobné cykly OBD (3 krátke cykly ESC)

Skúšobný cyklus OBD (krátky cyklus ESC)

4.2.12.2.7.7.5.    (Iba Euro VI) Norma komunikačného protokolu OBD: (7)

4.2.12.2.7.8.    (len Euro VI) Odkaz výrobcu na informácie súvisiace s OBD požadované v článku 5 ods. 4 písm. d) a článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 582/2011 s cieľom dodržať ustanovenia o prístupe k informáciám o OBD, oprave a údržbe vozidla, alebo

4.2.12.2.7.8.1.    ako alternatíva k odkazu výrobcu uvedenému v bode 3.2.12.2.7.7, odkaz v dodatku na informačný dokument stanovený v doplnku 4 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011, ktorý obsahuje túto tabuľku vyplnenú podľa uvedeného príkladu:

Komponent – Poruchový kód – Stratégia monitorovania – Kritériá detekcie porúch – Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy – Sekundárne parametre – Predkondicionovanie – Preukazovacia skúška

Katalyzátor – P0420 – Signály z kyslíkového snímača 1 a 2 – Rozdiel medzi signálmi zo snímača 1 a 2 – Tretí cyklus – Otáčky motora, zaťaženie motora, režim A/F – teplota katalyzátora – Dva cykly typu 1 – Typ 1

4.2.12.2.7.9.    (len Euro VI) Komponenty systému OBD na palube vozidla:

4.2.12.2.7.9.1.    Alternatívne schválenie, ako je stanovené v bode 2.4.1 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011: áno/nie (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Zoznam komponentov OBD na palube vozidla

4.2.12.2.7.9.3.    Písomný opis a/alebo výkres indikátora funkčnej poruchy (9)

4.2.12.2.7.9.4.    Písomný opis a/alebo výkres komunikačného rozhrania systému OBD mimo vozidlo (9)

4.2.12.2.8.    Ostatné systémy (opis a činnosť): …

4.2.12.2.8.1.    (len Euro VI) Systémy na zabezpečenie správneho fungovania opatrení na reguláciu NOx:

4.2.12.2.8.2.    Systém podnecovania vodiča

4.2.12.2.8.2.1    (len Euro VI) Motor s permanentnou deaktiváciou podnecovania vodiča na používanie záchrannými službami alebo vo vozidlách špecifikovaných v článku 2 ods. 3 písm. b): áno/nie (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Aktivácia pomalého chodu

„vyradenie po opätovnom štarte“/„vyradenie po natankovaní paliva“/„vyradenie po zaparkovaní“(1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (len Euro VI) Počet radov motorov vybavených systémom OBD v rámci radu motorov posudzovaných pri zabezpečení správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

4.2.12.2.8.3.1.    (len Euro VI) Zoznam radu motorov so systémom OBD v rámci radu motorov posudzovaných pri zabezpečení správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx (v prípade potreby)

4.2.12.2.8.3.2.    (len Euro VI) Číslo radu motorov so systémom OBD, do ktorého patrí základný motor/motor

4.2.12.2.8.4.    (len Euro VI) Najnižšia koncentrácia aktívnej zložky prítomnej v činidle, ktorá neaktivuje varovný systém (CDmin): (% obj.)

4.2.12.2.8.5.    (len Euro VI) Ak je to vhodné, odkaz výrobcu na dokumentáciu o montáži systémov do vozidla na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

4.2.12.2.8.6.    (Iba Euro VI) Komponenty na palube vozidla na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

4.2.12.2.8.6.1.    Zoznam súčastí palubných systémov vozidla na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

4.2.12.2.8.6.2.    Odkaz výrobcu na dokumentáciu k montáži systému na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx vo vozidle so schváleným motorom (v prípade potreby)

4.2.12.2.8.6.3.    Písomný opis a/alebo výkres indikátora funkčnej poruchy (9)

4.2.12.2.8.6.4.    Alternatívne schválenie, ako je stanovené v bode 2.1 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011: áno/nie (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Zohriata/nezohriata nádrž s činidlom a systém dávkovania (pozri odsek 2.4 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 49)

4.2.12.2.9.    Obmedzovač krútiaceho momentu: áno/nie (1)

4.2.12.2.9.1.    Opis aktivácie obmedzovača krútiaceho momentu (len pre vysokovýkonné vozidlá): …

4.2.12.2.9.2.    Opis obmedzenia krivky plného zaťaženia (len pre vysokovýkonné vozidlá): …

4.2.13.    Opacita dymu 

4.2.13.1.    Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory): …

4.2.13.2.    Výkon pri šiestich bodoch merania (pozri predpis EHK OSN č. 24)

4.2.13.3.    Výkon motora meraný na testovacom zariadení/na vozidle (1)

4.2.13.3.1.    Uvedené otáčky a výkon

Body merania

otáčky motora (min-1)

Výkon (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Podrobnosti o všetkých zariadeniach ovplyvňujúcich hospodárnosť dodávky paliva (ak nie je uvedené v iných položkách): …

4.2.15.    Systém plnenia palivom LPG: áno/nie (1)

4.2.15.1.    Číslo typového schválenia podľa predpisu EHK OSN č. 34: …

4.2.15.2.    Elektronická riadiaca jednotka motora pre zásobovanie palivom LPG:

4.2.15.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.15.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.15.2.3.    Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

4.2.15.3.    Ďalšia dokumentácia

4.2.15.3.1.    Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na LPG alebo naopak: …

4.2.15.3.2.    Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

4.2.15.3.3.    Výkres symbolu: …

4.2.16.    Systém plnenia palivom NG: áno/nie (1)

4.2.16.1.    Číslo typového schválenia podľa predpisu EHK OSN č. 34: …

4.2.16.2.    Elektronická riadiaca jednotka motora pre zásobovanie palivom LPG:

4.2.16.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.16.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.16.2.3.    Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

4.2.16.3.    Ďalšia dokumentácia

4.2.16.3.1.    Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na NG alebo späť: …

4.2.16.3.2.    Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

4.2.16.3.3.    Výkres symbolu: …

4.2.17.    Špeciálne informácie súvisiace s motormi na plynové palivo pre vysokovýkonné vozidlá (V prípade systémov usporiadaných odlišných spôsobom poskytnúť rovnocenné informácie).

4.2.17.1.    Palivo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

4.2.17.2.    Tlakový regulátor (regulátory) alebo vaporizér/tlakový regulátor (regulátory) (1)

4.2.17.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.2.3.    Počet stupňov redukcie tlaku: …

4.2.17.2.4.    Tlak v konečnom štádiu

minimálny: ….. kPa – maximálny: …. kPa

4.2.17.2.5.    Počet hlavných nastavovacích bodov: …

4.2.17.2.6.    Počet nastavovacích bodov voľnobehu: …

4.2.17.2.7.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.3.    Palivový systém: miešacia jednotka/plynové vstrekovanie/kvapalné vstrekovanie/priame vstrekovanie (1)

4.2.17.3.1.    Regulácia sily zmesi: …

4.2.17.3.2.    Opis systému a/alebo diagram a výkresy: …

4.2.17.3.3.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.4.    Miešacia jednotka

4.2.17.4.1.    Počet: …

4.2.17.4.2.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.4.3.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.4.4.    Umiestnenie: …

4.2.17.4.5.    Možnosti nastavenia: …

4.2.17.4.6.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.5.    Vstrekovanie do privádzacieho potrubia

4.2.17.5.1.    Vstrekovanie: jednobodové/viacbodové (1)

4.2.17.5.2.    Vstrekovanie: nepretržité/súčasne časované/sekvenčne časované (1)

4.2.17.5.3.    Vstrekovacie zariadenie

4.2.17.5.3.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.5.3.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.5.3.3.    Možnosti nastavenia: …

4.2.17.5.3.4.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.5.4.    Dopravné čerpadlo (ak je to vhodné)

4.2.17.5.4.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.5.4.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.5.4.3.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.5.5.    Vstrekovač (-e): ...

4.2.17.5.5.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.5.5.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.5.5.3.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.6.    Priame vstrekovanie

4.2.17.6.1.    Vstrekovacie čerpadlo/regulátor tlaku (1)

4.2.17.6.1.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.6.1.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.6.1.3.    Časovanie vstreku: …

4.2.17.6.1.4.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.6.2.    Vstrekovač (-e): ...

4.2.17.6.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.6.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.6.2.3.    Otvárací tlak alebo charakteristický diagram (2): …

4.2.17.6.2.4.    Číslo typového schválenia: …

4.2.17.7.    Elektronická riadiaca jednotka (ECU)

4.2.17.7.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.7.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.7.3.    Možnosti nastavenia: …

4.2.17.7.4.    Softvérové kalibračné číslo(-a): …

4.2.17.8.    Špecifické zariadenie pre zemný plyn ako palivo

4.2.17.8.1.    Variant 1 (len v prípade typového schválenia motorov pre niekoľko špecifických zložení paliva)

4.2.17.8.1.0.1.    (len Euro VI) Samoprispôsobovacia vlastnosť? áno/nie (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (len Euro VI) Kalibrácia pre osobitné zloženie plynu NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Transformácia pre konkrétne zloženie zemného plynu NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Zloženie paliva:

metán (CH4):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

etán (C2H6):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

propán (C3H8):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

bután (C4H10):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

C5/C5+:

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

kyslík (O2):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

inertné (N2, He, atď.):

základ: ……. % mólov

min. …. % mólov

max. ….. % mólov

4.2.17.8.1.2.    Vstrekovač, resp. vstrekovače

4.2.17.8.1.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.17.8.1.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.17.8.1.3.    Iné (podľa potreby): …

4.2.17.8.2.    Variant 2 (iba v prípade schválení pre niekoľko špecifických zložení palív):

4.2.17.9.    Odkaz výrobcu na dokumentáciu pre montáž systému dvojpalivového motora do vozidla (v prípade potreby)(x1)

4.2.18.    Vodíkový palivový systém: áno/nie (1)

4.2.18.1.    Číslo typového schválenia EÚ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 2 : …

4.2.18.2.    Elektronická riadiaca jednotka motora na plnenie vodíkom

4.2.18.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.18.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.18.2.3.    Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

4.2.18.3.    Ďalšia dokumentácia

4.2.18.3.1.    Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na vodík alebo naopak: …

4.2.18.3.2.    Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

4.2.18.3.3.    Výkres symbolu: …

4.2.19.    Systém prívodu paliva H2NG: áno/nie (1)

4.2.19.1.    Percentuálny podiel vodíka v palive (maximálna hodnota stanovená výrobcom): …

4.2.19.2.    Číslo typového schválenia EÚ podľa predpisu EHK OSN č. 110…

4.2.19.3.    Elektronická riadiaca jednotka motora na plnenie H2NG

4.2.19.3.1.    Značka, resp. značky: …

4.2.19.3.2.    Typ, resp. typy: …

4.2.19.3.3.    Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

4.2.19.4.    Ďalšia dokumentácia

4.2.19.4.1.    Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na H2NG alebo naopak: …

4.2.19.4.2.    Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

4.2.19.4.3.    Výkres symbolu: …

4.3.    Elektromotor

4.3.1.    Typ (vinutie, budenie): …

4.3.1.1.    Najvyšší hodinový výkon: …… kW

4.3.1.1.1.    Maximálny čistý výkon (n) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

4.3.1.1.2.    Maximálny 30-minútový výkon (n) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

4.3.1.2.    Prevádzkové napätie: …… V

4.3.2.    Batéria

4.3.2.1.    Počet článkov: …

4.3.2.2.    Hmotnosť: … kg

4.3.2.3.    Objem: … Ah (ampérhodiny)

4.3.2.4.    Umiestnenie: …

4.4.    Motor alebo kombinácia motora

3.4.1.    Hybridné elektrické vozidlo: áno/nie (1)

4.4.2.    Kategória hybridného elektrického vozidla: externé nabíjanie/nabíjanie vo vozidle: (1)

4.4.3.    Prepínač režimu prevádzky áno/nie (1)

4.4.3.1.    Voliteľné režimy

4.4.3.1.1.    Výlučne elektrický: áno/nie (1)

4.4.3.1.2.    používajúci len palivo áno/nie (1)

4.4.3.1.3.    Hybridné režimy: áno/nie (1)

(ak áno, krátky opis): …

4.4.4.    Opis zásobníka energie: (batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor) 

4.4.4.1.    Značka, resp. značky: …

4.4.4.2.    Typ, resp. typy: …

4.4.4.3.    Identifikačné číslo: …

4.4.4.4.    Druh elektrochemického článku: …

4.4.4.5.    Energetika: … (pre batériu: napätie a kapacita Ah za 2 h, v prípade kondenzátora: J,…)

4.4.4.6.    Nabíjačka: zabudovaná/externá/bez nabíjačky(1)

4.4.5.    Elektrický motor (samostatný opis každého typu elektrického motora) 

4.4.5.1.    Značka: …

4.4.5.2.    Typ: …

4.4.5.3.    Hlavné použitie: trakčný motor/generátor (1)

4.4.5.3.1.    Pri použití ako trakčný motor: jedno/viacmotorové (počet) (1): …

4.4.5.4.    Maximálny výkon: …… kW

4.4.5.5.    Princíp činnosti

4.4.5.5.5.1    Jednosmerný prúd/striedavý prúd/počet fáz: …

4.4.5.5.2.    Budenie samostatné/sériové/zmiešané (1):

4.4.5.5.3.    Synchrónny/asynchrónny (1)

4.4.6.    Riadiaca jednotka 

4.4.6.1.    Značka, resp. značky: …

4.4.6.2.    Typ, resp. typy: …

4.4.6.3.    Identifikačné číslo: …

4.4.7.    Regulátor výkonu 

4.4.7.1.    Značka: …

4.4.7.2.    Typ: …

4.4.7.3.    Identifikačné číslo: …

4.4.8.    Dojazd vozidla na elektrický pohon… km (podľa prílohy 9 k predpisu EHK OSN č. 101)

4.4.9.    Odporúčania výrobcu týkajúce sa predkondicionovania: …

4.5.    Emisie CO2/spotreba paliva (°) (hodnota udaná výrobcom)

4.5.1.    hmotnostné emisie CO2 

4.5.1.1.    hmotnostné emisie CO2 (v obci): …… g/km

4.5.1.2.    hmotnostné emisie CO2 (mimo obce): …… g/km

4.5.1.3.    hmotnostné emisie CO2 (kombinované): …… g/km

4.5.2.    Spotreba paliva (uveďte podrobnosti týkajúce sa každého testovaného referenčného paliva) 

4.5.2.1.    Spotreba paliva (v obci) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Spotreba paliva (mimo obce) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Spotreba paliva (kombinovaná) … l/100 km alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

4.5.3.    Spotreba elektrickej energie pri vozidlách na elektrický pohon

4.5.3.1.    Spotreba elektrickej energie pri vozidlách výlučne na elektrický pohon … Wh/km

4.5.3.2.    Spotreba elektrickej energie pri hybridných elektrických vozidlách s externým dobíjaním

4.5.3.2.1.    Spotreba elektrickej energie (podmienka A, kombinovaná) … Wh/km

4.5.3.2.2.    Spotreba elektrickej energie (podmienka B, kombinovaná) … Wh/km

4.5.3.2.3.    Spotreba elektrickej energie (vážená, kombinovaná) … Wh/km

4.5.4.    Emisie CO2 pre motory ťažkých úžitkových vozidiel (len Euro VI)

4.5.4.1.    Skúška WHSC hmotnostných emisií CO2 (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Skúška WHSC hmotnostných emisií CO2 v dieselovom režime (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Skúška WHSC hmotnostných emisií CO2 v dvojpalivovom režime (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Skúška WHTC hmotnostných emisií CO2 (x3)(8): … g/kWh

4.5.4.5.    Skúška WHTC hmotnostných emisií CO2 v dieselovom režime (x2)(8): … g/kWh

4.5.4.6.    Skúška WHTC hmotnostných emisií CO2 v dvojpalivovom režime (x1)(8): … g/kWh

4.5.5.    Spotreba paliva pre motory ťažkých úžitkových vozidiel (len Euro VI)

4.5.5.1.    Skúška WHSC spotreby paliva (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Skúška WHSC spotreby paliva v dieselovom režime (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Skúška WHSC spotreby paliva v dvojpalivovom režime (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Skúška WHSC spotreby paliva (8) (x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Skúška WHTC spotreby paliva v dieselovom režime (8)(x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Spotreba paliva, skúška WHTC v dvojpalivovom režime (8)(x1): … g/kWh

4.5.6.    Vozidlo vybavené ekologickou inováciou v zmysle článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 3 pre vozidlá kategórie M1 alebo článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 4 pre vozidlá kategórie N1: áno/nie (1)

4.5.6.1.    Typ/variant/verzia štandardného vozidla, ako sa uvádza v článku 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 725/2011 5 pre vozidlá kategórie M1, alebo podľa článku 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 427/2014 6 pre vozidlá kategórie N1 (v prípade potreby): …

4.5.6.2.    Možné interakcie medzi rôznymi ekologickými inováciami: áno/nie (1)

4.5.6.3.    Emisné údaje v súvislosti s použitím ekologických inovácií (tabuľku zopakujte pre každé skúšané referenčné palivo) (w1)

Rozhodnutie schvaľujúce ekologickú inováciu (w2)

Kód ekologickej inovácie (w3)

1. Emisie CO2 základného vozidla

(g/km)

2. Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou

(g/km)

3. Emisie CO2 základného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (w4)

4. Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1

(= 3.5.1.3)

5. Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel použitia technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Celková úspora emisií CO2 (g/km)(w5) 

(w) ekologické inovácie

(w2) Číslo rozhodnutia Komisie schvaľujúceho danú ekologickú inováciu.

(w3) Pridelený rozhodnutím Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(w4) So súhlasom schvaľovacieho úradu, ak sa namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metodika modelovania, potom sa uvedie ten údaj, ktorý je výsledkom metodiky modelovania.

(w5) Výsledná úspora emisií CO2 pre každú ekologickú inováciu osobitne.

4.6.    Výrobcom povolené teploty

4.6.1.    Chladiaci systém 

4.6.1.1.    Kvapalinové chladenie

Maximálna teplota na výstupe: …… K

4.6.1.2.    Chladenie vzduchom

4.6.1.2.1.    Referenčný bod: …

4.6.1.2.2.    Najvyššia teplota v referenčnom bode: …… K

4.6.2.    Najvyššia výstupná teplota na vstupe do medzichladiča: …… K

4.6.3.    Najvyššia teplota výfukových plynov v mieste, kde výfukové potrubie(-a) susedí(-ia) s vonkajšou(-ými) prírubou(-ami) výfukového potrubia alebo turbodúchadlom: …… K

4.6.4.    Teplota paliva 

Minimálna: … K – najvyššia: …… K

Pre naftové motory na vstupe do vstrekovacieho čerpadla, pre plynom poháňané motory na koncovom stupni regulátora tlaku

4.6.5.    Teplota maziva 

Minimálna: …. K – maximálna: …… K

4.6.6.    Tlak paliva 

Minimálny: …… kPa – maximálny: …… kPa

V poslednom stupni tlakového regulátora, len pre motory na zemný plyn (NG).

4.7.    Výkon absorbovaný pri otáčkach motora špecifických pre skúšku emisií

Vybavenie

Voľnobeh

Nízke otáčky

Vysoké otáčky

Otáčky A (Preferované otáčky) (2)

Otáčky B (n95h)

Pa

Pomocné zariadenia potrebné pre prevádzku motora (absorbovaný výkon sa odpočíta od nameraného výkonu) podľa

dodatku 6 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

Pomocné zariadenia potrebné pre prevádzku motora (absorbovaný výkon sa odpočíta od nameraného výkonu)

Pb

Pomocné zariadenia/vybavenie,

ktoré nie sú potrebné podľa dodatku 6 k prílohe 4 k predpisu č. 49.

4.8.    Systém mazania

4.8.1.    Opis systému 

4.8.1.1.    Umiestnenie nádrže s mazivom: …

4.8.1.2.    Systém dodávky (čerpadlom/vstrekom do nasávania/zmiešaním s palivom atď.) (1)

4.8.2.    Mazacie čerpadlo 

4.8.2.1.    Značka, resp. značky: …

4.8.2.2.    Typ, resp. typy: …

4.8.3.    Zmes s palivom 

4.8.3.1.    Percentuálne zloženie zmesi: …

4.8.4.    Chladič oleja: áno/nie (1)

4.8.4.1.    Výkres, resp. výkresy: …… alebo

4.8.4.1.1.    Značka, resp. značky: …

4.8.4.1.2.    Typ, resp. typy: …

5.    PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO (p)

5.1.    Výkres prevodového ústrojenstva:

5.2.    Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atď.):

5.2.1.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

5.3.    Moment zotrvačnosti zotrvačníka motora:

5.3.1.    Prídavné momenty zotrvačnosti pri nezaradenom prevode: …

5.4.    Spojka

5.4.1.    Typ: …

5.4.2.    Maximálna zmena krútiaceho momentu: …

5.5.    Prevodovka

5.5.1.    Typ [ručná/automatická/CVT (plynule meniteľný prevod)] (1)

5.5.2.    Umiestnenie vzhľadom k motoru: …

5.5.3.    Spôsob ovládania: …5.6.    Prevodové pomery

Prevodový stupeň

Vnútorné prevody prevodovky (pomer otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový prevod, resp. prevody (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky k otáčkam hnaných kolies)

Celkové prevodové pomery

Maximum pre CVT(*)

1

2

3

Minimum pre CVT (*)

Spätný chod

(*) Plynule meniteľný prevod

5.7.    Maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla (v km/h) (q): …

5.8.    Rýchlomer

5.8.1.    Spôsob fungovania a popis hnacieho mechanizmu: …

5.8.2.    Konštanta prístroja: …

5.8.3.    Tolerancia meracieho mechanizmu (podľa bodu 2.5.1 predpisu EHK OSN č. 39): …

5.8.4.    Celkový prevodový pomer (podľa bodu 2.2.2 predpisu EHK OSN č. 39) alebo rovnocenný údaj: …

5.8.5.    Nákres stupnice tachometra alebo iná forma zobrazenia: …

5.9.    Tachograf: áno/nie (1)

5.9.1    Schvaľovacia značka: …

5.10.    Uzáver diferenciálu: áno/nie/voliteľné (1)

5.11.    Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

5.11.1.    K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (1). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A). (Zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť)

5.11.2.    Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 65/2012 7 (hodnota uvedená výrobcom):

5.11.3.    Fotografie a/alebo výkresy ukazovateľa radenia prevodových stupňov a krátky opis komponentov systému a jeho prevádzky:

6.    NÁPRAVY

6.1.    Opis každej nápravy: …

6.2.    Značka: …

6.3.    Typ: …

6.4.    Poloha zdvíhateľnej(-ých) nápravy (náprav): …

6.5.    Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením: …

7.    ZAVESENIE

7.1.    Výkres usporiadania zavesenia: …

7.2.    Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy, skupiny náprav alebo kolesa: …

7.2.1.    Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľné (1)

7.2.2.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

7.2.3.    Pneumatické pruženie hnacej(-ích) nápravy (náprav): áno/nie (1)

7.2.3.1.    Pruženie hnacej(-ích) nápravy (náprav) rovnocenné pneumatickému pruženiu: áno/nie (1)

7.2.3.2.    Frekvencia a tlmenie vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty: …

7.2.4.    Pneumatické pruženie hnanej(-ých) nápravy (náprav): áno/nie (1)

7.2.4.1.    Pruženie hnanej(-ých) nápravy (náprav) rovnocenné pneumatickému pruženiu: áno/nie (1)

7.2.4.2.    Frekvencia a tlmenie vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty: …

7.3.    Vlastnosti pružiacich častí zavesenia (konštrukcia, charakteristiky materiálov a rozmery): …

7.4.    Stabilizátory: áno/nie/voliteľné (1)

7.5.    Tlmiče nárazov: áno/nie/voliteľné (1)

7.6.    Pneumatiky a kolesá

7.6.1.    Kombinácia(-e) pneumatík/kolies 

(a)pri pneumatikách uveďte označenie rozmeru, index nosnosti, symbol kategórie rýchlosti, valivý odpor v súlade s ISO 28580 (kde je to vhodné)(r);

(b)pri kolesách uveďte rozmery ráfika a jeho hĺbku zálisu

7.6.1.1.    Nápravy

7.6.1.1.1.    Náprava 1: …

7.6.1.1.2.    Náprava 2: …

atď.

7.6.1.2.    Náhradné koleso, ak je k dispozícii: …

7.6.2.    Horná a dolná hranica polomeru valenia 

7.6.2.1.    Náprava 1: …

7.6.2.2.    Náprava 2: …

7.6.2.3.    Náprava 3: …

7.6.2.4.    Náprava 4: …

atď.

7.6.3.    Tlak(-y) pneumatík podľa odporúčania výrobcu vozidla: …… kPa

7.6.4.    Kombinácia reťaz/pneumatika/koleso prednej a/alebo zadnej nápravy, ktorá je podľa odporúčania výrobcu vhodná pre typ vozidla:

7.6.5.    Stručný popis prípadného náhradného kolesa pre dočasné použitie (ak je k dispozícii):

8.    RIADENIE

8.1.    Schematický nákres riadenej nápravy, resp. náprav so zobrazením geometrie riadenia:

8.2.    Prevod a ovládanie

8.2.1.    Typ mechanizmu riadenia (podľa potreby špecifikujte pre predné a zadné nápravy): …

8.2.2.    Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; prípadne špecifikovať pre predné a zadné kolesá): …

8.2.2.1.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

8.2.3.    Spôsob prípadného posilňovania (ak je k dispozícii): …

8.2.3.1.    Spôsob a diagram činnosti, značka, resp. značky a typ, resp. typy: …

8.2.4.    Nákres riadiaceho mechanizmu ako celku zobrazujúci polohu rôznych zariadení vozidla, ktoré ovplyvňujú správanie jeho riadiaceho mechanizmu: …

8.2.5.    Schematický nákres, resp. nákresy ovládača, resp. ovládačov riadenia: …

8.2.6.    Rozsah a metóda nastavenia riadenia ovládacieho mechanizmu (ak existuje): …

8.3.    Najväčší uhol vychýlenia kolies

8.3.1.    Vpravo: … stupňov; počet otočení volantu (alebo rovnocenné údaje): …

8.3.2.    Vľavo: … stupňov; počet otočení volantu (alebo rovnocenné údaje): …

9.    BRZDY

(Je potrebné uviesť nasledujúce údaje vrátane prípadných prostriedkov identifikácie)

9.1.    Druh a charakteristiky bŕzd, ako sú definované v bode 2.6 predpisu EHK OSN č. 13-H vrátane podrobností a výkresov bubnov, kotúčov, hadičiek, značky a typu čeľusťových/doštičkových konštrukčných skupín a/alebo obloženia, účinných brzdiacich plôch, polomeru bubnov, brzdových čeľustí alebo kotúčov, hmotnosť bubnov, zariadení pre nastavenie, príslušných častí nápravy, resp. náprav a zavesenia: …

9.2.    Pracovný diagram, popis a/alebo výkres brzdových systémov opísaných v prílohe I bode 2.3 k predpisu EHK OSN č. 13-H s podrobnými údajmi o prevode a ovládaní a výkresmi:

9.2.1.    Prevádzkový brzdový systém: …

9.2.2.    Núdzový brzdový systém: …

9.2.3.    Parkovací brzdový systém: …

9.2.4.    Prípadný doplnkový brzdový systém: …

9.2.5.    Automatický brzdový systém v prípade prerušenia spojenia: …

9.3.    Ovládanie a prevod brzdových systémov prípojného vozidla vo vozidlách určených na ťahanie prípojného vozidla: …

9.4.    Vozidlo je vybavené na ťahanie prípojného vozidla elektrickými/pneumatickými/hydraulickými (1) prevádzkovými brzdami: áno/nie (1)

9.5.    Protiblokovací systém: áno/nie/voliteľné (1)

9.5.1.    Na vozidlách s protiblokovacími systémami popis činnosti systému (vrátane akýchkoľvek elektronických častí), elektrická bloková schéma, schéma hydraulického alebo pneumatického obvodu: …

9.6.    Výpočty a krivky podľa prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 13-H: …

9.7.    Opis a/alebo výkres dodávky energie (špecifikujte aj pre brzdové systémy s posilňovaním): …

9.7.1.    V prípade brzdových systémov so stlačeným vzduchom, pracovný tlak p2 v tlakovom(-ých) zásobníku(-och): …

9.7.2.    V prípade podtlakových brzdových systémov, počiatočná úroveň energie v zásobníku(-och): …

9.8.    Výpočet brzdového systému: stanovenie pomeru medzi celkovými brzdnými silami na obvode kolies a silou pôsobiacou na ovládací orgán brzdenia: …

9.9.    Stručný opis brzdového zariadenia podľa bodu 12 prílohy 2 k predpisu EHK OSN č. 13: …

9.10.    Ak sa nárokuje výnimka zo skúšok typu I a/alebo typu II alebo typu III, uveďte číslo správy v súlade s doplnkom 2 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 13: …

9.11.    Údaje o type(-och) odľahčovacieho(-ích) brzdového(-ých) systému(-ov): …

10.    KAROSÉRIA

10.1.    Druh karosérie používajúci kódy definované v časti C prílohy II: …

10.2.    Použité materiály a spôsob konštrukcie: …

10.3.    Dvere pre cestujúcich, zámky a závesy dverí

10.3.1.    Usporiadanie dverí a počet dverí: …

10.3.1.1.    Rozmery, smer a najväčší uhol otvorenia: …

10.3.2.    Výkresy zámkov a závesov a ich umiestnenie na dverách: …

10.3.3.    Technický opis zámkov a závesov: …

10.3.4.    Údaje vrátane rozmerov o vstupoch, schodíkoch a prípadne potrebných držadlách: …

10.4.    Zorné pole

10.4.1.    Dostatočne podrobné údaje o primárnych referenčných bodoch, ktoré umožňujú ich ľahkú identifikáciu a overenie polohy každého bodu voči ostatným a voči bodu R: …

10.4.2.    Výkres, resp. výkresy alebo fotografia, resp. fotografie znázorňujúce umiestnenie častí, ktoré sa nachádzajú v rozsahu 180o výhľadu smerom dopredu: …

10.5.    Čelné sklo a ostatné okná

10.5.1.    Čelné sklo

10.5.1.1.    Použité materiály: …

10.5.1.2.    Metóda montáže: …

10.5.1.3.    Uhol sklonu: …

10.5.1.4.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

10.5.1.5.    Príslušenstvo čelného skla a poloha, v ktorej má byť príslušenstvo namontované, spolu so stručným opisom prípadných elektrických/elektronických komponentov: …

10.5.2.    Ostatné okná 

10.5.2.1.    Použité materiály: …

10.5.2.2.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

10.5.2.3.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak sú k dispozícii) zdvíhacieho mechanizmu okna: …

10.5.3.    Zasklenie otváracej strechy: 

10.5.3.1.    Použité materiály: …

10.5.3.2.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

10.5.4.    Ostatné zasklené plochy:

10.5.4.1.    Použité materiály: …

10.5.4.2.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

10.6.    Stierač(-e) čelného skla 

10.6.1.    Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

10.7.    Ostrekovač čelného skla

10.7.1.    Podrobný technický popis (vrátane fotografií alebo výkresov), alebo ak je schválený ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia: …

10.8.    Odmrazovanie a odhmlievanie

10.8.1.    Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

10.8.2.    Najvyššia spotreba elektrickej energie: … kW

10.9.    Zariadenia pre nepriamy výhľad

10.9.1.    Spätné zrkadlá, uveďte pre každé zrkadlo:

10.9.1.1.    Značka: …

10.9.1.2.    Značka typového schválenia: …

10.9.1.3.    Variant: …

10.9.1.4.    Výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla: …

10.9.1.5.    Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej je pripevnené: …

10.9.1.6.    Doplnkové vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu: …

10.9.1.7.    Stručný opis elektronických komponentov nastavovacieho systému (ak sú k dispozícii): …

10.9.2.    Zariadenia pre nepriamy výhľad iné ako zrkadlá: …

10.9.2.1.    Druh a charakteristika (ako je úplný opis zariadenia): …

10.9.2.1.1.    V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah svietivosti monitora: …

10.9.2.1.2.    Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie vrátane montážnych pokynov: na výkresoch sa musí uviesť poloha značky typového schválenia EÚ.

10.10.    Vnútorné usporiadanie

10.10.1.    Vnútorná ochrana cestujúcich 

10.10.1.1.    Situačné výkresy alebo fotografie zobrazujúce umiestnenie pripojených rezov alebo pohľadov: …

10.10.1.2.    Fotografia alebo výkres, kde je znázornená referenčná zóna vrátane vybraných oblastí uvedených v bode 2.3.1 predpisu EHK OSN č. 21: …

10.10.1.3.    Fotografie, výkresy a/alebo rozvinutý pohľad vnútorného vybavenia, kde sú znázornené časti priestoru pre cestujúcich a použité materiály (s výnimkou vnútorných spätných zrkadiel), usporiadanie ovládačov, strechy a posuvnej strechy, operadiel, sedadiel a zadnej časti sedadiel: …

10.10.2.    Usporiadanie a identifikácia ovládačov, kontroliek a ukazovateľov 

10.10.2.1.    Fotografie a/alebo výkresy usporiadania symbolov a ovládačov, kontroliek a indikátorov: …

10.10.2.2.    Tam, kde je to relevantné, fotografie a/alebo výkresy identifikácie ovládačov, kontroliek a indikátorov a častí vozidla uvedených v tabuľke 1 k predpisu EHK OSN č. 121: …

10.10.2.3.    Súhrnná tabuľka

Vozidlo je vybavené nasledujúcimi ovládačmi, indikátormi a kontrolkami podľa tabuľky 1 k predpisu EHK OSN č. 121

Ovládače, kontrolky a indikátory, pri ktorých je v prípade ich namontovania identifikácia povinná, a symboly, ktoré sa majú na tento účel použiť

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/indikátor je k dispozícii (*)

Označené symbolom (*)

Kde (**)

Kontrolka je k dispozícii (*)

Označené symbolom (*)

Kde (**)

1

Hlavné svetlo

2

Tlmené stretávacie svetlomety

3

Diaľkové svetlomety

4

Obrysové (bočné) svietidlá

5

Predné hmlové svetlomety

6

Zadné hmlové svetlomety

7

Korektor sklonu svetlometov

8

Parkovacie svetlá

9

Smerovky

10

Výstražné svetlá

11

Stierač čelného skla

12

Ostrekovač čelného skla

13

Stierač a ostrekovač čelného skla

14

Očisťovač svetiel

15

Odhmlievanie a odmrazovanie čelného skla

16

Odhmlievanie a odmrazovanie zadného okna

17

Ventilátor vetrania

18

Predhrievanie nafty

19

Sýtič

20

Zlyhanie brzdy

21

Hladina paliva

22

Stav nabitia batérie

23

Teplota chladiaceho média motora

(*)    x = áno

   — = nie alebo nie je dostupné samostatne

   o = nepovinný údaj.

(**)    d = priamo na ovládači, indikátore alebo kontrolke

   c = v bezprostrednej blízkosti.

Ovládače, kontrolky a indikátory, pri ktorých je v prípade namontovania ich identifikácia voliteľná, a symboly, ktoré sa majú použiť na ich identifikáciu

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/indikátor je k dispozícii (*)

Označené symbolom (*)

Kde (**)

Kontrolka je k dispozícii (*)

Označené symbolom (*)

Kde (**)

1

Parkovacia brzda

2

Stierač zadného okna

3

Ostrekovač zadného okna

4

Stierač a ostrekovač zadného okna

5

Cyklovač stierača čelného skla

6

Zariadenie zvukového signálu (klaksón)

7

Predná kapota

8

Zadná kapota

9

Bezpečnostné pásy

10

Tlak oleja v motore

11

Bezolovnatý benzín

(*)    x = áno

   — = nie alebo nie je dostupné samostatne

   o = nepovinný údaj.

(**)    d = priamo na ovládači, indikátore alebo kontrolke

   c = v bezprostrednej blízkosti.

10.10.3.    Sedadlá

10.10.3.1.    Počet miest na sedenie (s): …

10.10.3.1.1.    Umiestnenie a usporiadanie: …

10.10.3.2.    Sedadlo, resp. sedadlá určené na používanie len keď vozidlo stojí: …

10.10.3.3.    Hmotnosť: …

10.10.3.4.    Vlastnosti: pri sedadlách, ktoré nemajú typové schválenie ako komponenty, opis a výkresy:

10.10.3.4.1.    sedadiel a ich ukotvení: …

10.10.3.4.2.    systému nastavenia: …

10.10.3.4.3.    systému prestavenia a blokovania: …

10.10.3.4.4.    kotvových úchytiek pásov (ak sú súčasťou konštrukcie sedadla): …

10.10.3.4.5.    častí vozidla použitých ako kotvové úchytky: …

10.10.3.5.    Súradnice alebo výkres bodu R(t)    

10.10.3.5.1.    Sedadlo vodiča: …

10.10.3.5.2.    Všetky ostatné miesta na sedenie: …

10.10.3.6.    Konštrukčný uhol operadla

10.10.3.6.1.    Sedadlo vodiča: …

10.10.3.6.2.    Všetky ostatné miesta na sedenie: …

10.10.3.7.    Rozsah nastavenia sedadla

10.10.3.7.1.    Sedadlo vodiča: …

10.10.3.7.2.    Všetky ostatné miesta na sedenie: …

10.10.4.    Opierky hlavy 

10.10.4.1.    Typ(-y) opierky(-ok) hlavy: integrované/oddeliteľné/samostatné (1)    

10.10.4.2.    Číslo, resp. čísla typového schválenia, ak sú k dispozícii: …

10.10.4.3.    Pre ešte neschválené opierky hlavy

10.10.4.3.1.    Podrobný opis opierky hlavy, ktorý špecifikuje najmä vlastnosti materiálu alebo materiálov použitých na výplň, a prípadne polohu a špecifikácie výstužových a prichytávacích častí pre typ sedadla, ktoré sa má schvaľovať: …

10.10.4.3.2.    V prípade „samostatnej“ opierky hlavy

10.10.4.3.2.1.    Podrobný popis konštrukčnej zóny, v ktorej má byť opierka hlavy namontovaná: …

10.10.4.3.2.2.    Rozmerové výkresy charakteristických častí konštrukcie a opierky hlavy: …

10.10.5.    Vykurovací systém priestoru pre cestujúcich 

10.10.5.1.    Stručný opis typu vozidla, pokiaľ ide o vykurovací systém, ak tento systém využíva teplo chladiacej kvapaliny motora: …

10.10.5.2.    Podrobný popis typu vozidla vzhľadom na vykurovanie, ak sa chladiaci vzduch alebo výfukové plyny z motora používajú ako zdroj tepla, vrátane:

10.10.5.2.1.    výkresu usporiadania vykurovacieho systému vozidla, ktorý zobrazuje jeho umiestnenie vo vozidle: …

10.10.5.2.2.    výkresu usporiadania výmenníka tepla pri vykurovacích systémoch používajúcich na vykurovanie výfukové plyny alebo časti, kde dochádza k výmene tepla (pri vykurovacích systémov používajúcich na vykurovanie chladiaci vzduch): …

10.10.5.2.3.    výkresu rezu výmenníka tepla alebo zodpovedajúcich častí, kde dochádza k výmene tepla, s uvedením hrúbky steny, použitých materiálov a vlastností povrchu: …

10.10.5.2.4.    uvedú sa špecifikácie pre ďalšie dôležité komponenty vykurovacieho systému, ako je napríklad ventilátor ohriateho vzduchu, z hľadiska metódy konštrukcie a technických údajov: …

10.10.5.3.    Stručný opis typu vozidla z hľadiska spaľovacieho vykurovacieho systému a automatického riadenia: …

10.10.5.3.1.    výkres usporiadania spaľovacieho vykurovacieho zariadenia, systému sania vzduchu, výfukového systému, palivovej nádrže, systému dodávky paliva (vrátane ventilov) a elektrických vedení, zobrazujúci ich polohu vo vozidle.

10.10.5.4.    Najvyššia spotreba elektrickej energie: …… kW

10.10.6.    Komponenty ovplyvňujúce správanie mechanizmu riadenia v prípade nárazu. 

10.10.6.1.    Podrobný popis vrátane fotografie, resp. fotografií) a/alebo výkresu, resp. výkresov) typu vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, obrysov a materiálov časti vozidla, ktorá je pred ovládaním riadenia, vrátane tých komponentov, ktoré sú určené na absorbovanie energie v prípade nárazu na ovládanie riadenia: …

10.10.6.2.    Fotografia, resp. fotografie) a/alebo výkres, resp. výkresy) komponentov vozidla iných než tých, ktoré sú popísané v bode 10.10.6.1, a ktoré výrobca po dohode s technickou službou označí ako komponenty ovplyvňujúce správanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu: …

10.10.7.    Horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel 

10.10.7.1.    Materiál, resp. materiály používané na vnútorné obloženie strechy

10.10.7.1.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.1.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.1.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.1.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.1.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.1.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: ……/…… mm

10.10.7.2.    Materiál, resp. materiály použité na zadné a bočné steny

10.10.7.2.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.2.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.2.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.2.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.2.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.2.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: ……/…… mm

10.10.7.3.    Materiál(-y) používaný(-é) na podlahu

10.10.7.3.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.3.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.3.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.3.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.3.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.3.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: ……/…… mm

10.10.7.4.    Materiál(-y) používaný(-é) na čalúnenie sedadiel

10.10.7.4.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.4.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.4.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.4.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.4.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.4.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: ……/…… mm

10.10.7.5.    Materiál(-y) použitý(-é) na vykurovacie a ventilačné potrubie

10.10.7.5.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.5.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.5.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/.…..

10.10.7.5.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.5.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.5.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

10.10.7.6.    Materiál(-y) používaný(-é) na batožinové police

10.10.7.6.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.6.2.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.6.2.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.6.2.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.6.2.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.6.2.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: ……/…… mm

10.10.7.7.    Materiál(-y) používaný(-é) na iné účely

10.10.7.7.1.    Predpokladaný účel použitia: …

10.10.7.7.2.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu, ak je/sú k dispozícii: …

10.10.7.7.3.    V prípade neschválených materiálov

10.10.7.7.3.1.    Základný(-é) materiál(-y)/označenie: ……/……

10.10.7.7.3.2.    Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1): …

10.10.7.7.3.3.    Typ povlaku (1): …

10.10.7.7.3.4.    Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

10.10.7.8.    Komponenty schválené ako kompletné vybavenie (sedadlá, deliace priečky, batožinové police atď.)

10.10.7.8.1.    Schvaľovacie číslo(-a) komponentu: …

10.10.7.8.2.    Kompletné zariadenie: sedadlo, deliaca priečka, batožinová polica atď. (1)

10.10.8.    Plyn použitý ako chladivo v klimatizačnom systéme: …

10.10.8.1.    Klimatizačný systém je konštruovaný pre fluórovaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150: áno/nie (1)

10.10.8.2.    Ak áno, vyplňte tieto oddiely

10.10.8.2.1.    Výkres alebo krátky opis klimatizačného systému vrátane referencie alebo čísla a materiálu netesných komponentov:

10.10.8.2.2.    Únik z klimatizačného systému

10.10.8.2.4.    Referencia alebo číslo a materiál dielov systému a informácie o skúške (napr. číslo protokolu o skúške, číslo typového schválenia, atď.): …

10.10.8.3.    Celkový únik z celého systému za rok vyjadrený v gramoch: …

10.11.    Vonkajšie výčnelky

10.11.1.    Všeobecné usporiadanie (výkres alebo fotografie) udávajúce polohu pripojených rezov a pohľadov:

10.11.2.    Výkresy a/alebo fotografie súčiastok ako sú napríklad stĺpiky dverí a okien, mriežky pre nasávanie vzduchu, mriežky chladiča, stierače okien, odtokové žliabky, držadlá, posuvné koľajničky, veká, dverové závesy a zámky, háky, oká, dekoratívne lemovanie, znaky, emblémy a osadenia a akékoľvek iné vonkajšie výčnelky a časti vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za kritické (napr. osvetľovacie zariadenie). Ak časti uvedené v predchádzajúcej vete nie sú kritické, na dokumentačné účely ich možno nahradiť fotografiami doplnenými podľa potreby údajmi o rozmeroch a/alebo sprievodným textom:

10.11.3.    Výkresy častí vonkajšieho povrchu v súlade s bodom 6.9.1 predpisu EHK OSN č. 17: …

10.11.4.    Výkres nárazníkov: …

10.11.5.    Výkres podlahovej čiary: …

10.12.    Bezpečnostné pásy a/alebo iné zadržiavacie systémy

10.12.1.    Počet a poloha bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov a sedadiel, na ktorých sa dajú používať:

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

Úplná značka typového schválenia EÚ

Prípadný variant

Zariadenie na výškové nastavenie pásu (uveďte áno/nie/voliteľné)

L

C

R

L

C

R

(*)    Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak existujú viac ako tri sedadlami umiestnenými na šírku vozidla.

10.12.2.    Druh a poloha prídavných zadržiavacích systémov (uveďte áno/nie/voliteľné)

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

Predný airbag

Bočný airbag

Zariadenie na predpätie pásu

L

C

R

L

C

R

(*)    Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak existujú viac ako tri sedadlami umiestnenými na šírku vozidla.

10.12.3.    Počet a umiestnenie kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a dôkaz o zhode s predpisom EHK OSN č. 14, (t. j. číslo typového schválenia alebo protokol o skúške): …

10.12.4.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

10.13.    Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

10.13.1.    Fotografie a/alebo výkresy karosérie zobrazujúce umiestnenie a rozmery skutočných a účinných kotvových úchytiek vrátane bodov R: …

10.13.2.    Výkresy kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a častí konštrukcie vozidla, kde sú pripevnené (s uvedením materiálu): …

10.13.3.    Označenie typov (u) bezpečnostných pásov povolených na montáž do kotvových úchytiek, ktorými je vozidlo vybavené:Umiestnenie kotvových úchytiek

Konštrukcia vozidla

Konštrukcia sedadla

Prvý rad sedadiel

dolné úchytky

horné úchytky

dolné úchytky

horné úchytky

dolné úchytky

horné úchytky

Druhý rad sedadiel (*)

dolné úchytky

horné úchytky

dolné úchytky

horné úchytky

dolné úchytky

horné úchytky

(*)    Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak existujú viac ako tri sedadlami umiestnenými na šírku vozidla.

10.13.4.    Opis konkrétneho typu bezpečnostného pásu, kde je kotvová úchytka umiestnená v operadle sedadla, alebo ak je v nej zabudované zariadenie na rozloženie energie: …

10.14.    Miesto na montáž zadných tabuliek s evidenčným číslom (podľa potreby vymedzte priestor prípadne sa môžu použiť výkresy):

10.14.1.    Výška nad povrchom vozovky, horný okraj: …

10.14.2.    Výška nad povrchom vozovky, dolný okraj: …

10.14.3.    Vzdialenosť od osi pozdĺžnej strednej roviny vozidla: …

10.14.4.    Vzdialenosť od ľavého okraja vozidla: …

10.14.5.    Rozmery (dĺžka × šírka): …

10.14.6.    Sklon roviny voči vertikále: …

10.14.7.    Uhol viditeľnosti v horizontálnej rovine: …

10.15.    Zadná ochrana proti podbehnutiu

10.15.0.    Nachádza sa: áno/nie/neúplná (1)

10.15.1.    Výkres častí vozidla dôležitých na ochranu proti podbehnutiu zozadu, t. j. výkres vozidla a/alebo podvozku s umiestnením a zavesením najzadnejšej nápravy, výkres montáže a/alebo pripevnenia zadnej ochrany proti podbehnutiu. Ak zariadenie na ochranu proti podbehnutiu zozadu nie je špeciálnym zariadením, výkres zreteľne znázorňuje, že sa dodržali požadované rozmery: …

10.15.2.    V prípade špeciálneho zariadenia úplný opis a/alebo výkres zariadenia na ochranu proti podbehnutiu zozadu (vrátane montážnych a pripevňovacích častí) alebo schvaľovacie číslo, ak je schválené ako samostatná technická jednotka: …

10.16.    Kryty kolies

10.16.1.    Stručný opis vozidla, pokiaľ ide o kryty kolies: …

10.16.2.    Podrobné výkresy krytov kolies a ich umiestnenia na vozidle, ktoré zobrazujú rozmery špecifikované na obrázku 1 v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1009/2010 8 a s prihliadnutím na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom von: …

10.17.    Povinné štítky

10.17.1.    Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla vozidla: …

10.17.2.    Fotografie a/alebo výkresy povinného štítka a nápisov (úplný príklad s rozmermi): …

10.17.3.    Fotografie a/alebo výkresy identifikačného čísla vozidla (úplný príklad s rozmermi): …

10.17.4.    Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami stanovenými v bode 2 časti B prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 19/2011 9  

10.17.4.1.    Význam znakov kódu konštrukčnej série VIN, ako je uvedené v bode 2.1 písm. b) časti B prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 19/2011 a prípadne v poradového čísla vozidla VIN, ako sa uvádza v bode 2.1 písm. c) v časti B prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 19/2011, ktoré sú použité na splnenie požiadaviek bodu 5.3 normy ISO 3779 – 2009, sa vysvetlí: …

10.17.4.2.    Ak sa znaky kódu konštrukčnej série VIN použili na splnenie požiadaviek bodu 5.4 normy ISO 3779 – 2009, uvedú sa tieto znaky: …

10.18.    Rádiové odrušenie/elektromagnetická kompabilita

10.18.1.    Popis a výkresy/fotografie tvaru a materiálu časti karosérie, ktorá tvorí motorový priestor a jemu najbližšej časti priestoru pre cestujúcich: …

10.18.2.    Výkresy alebo fotografie umiestnenia kovových komponentov uložených v motorovom priestore (napr. vykurovacie zariadenie, náhradné koleso, vzduchový filter, mechanizmus riadenia atď.): …

10.18.3.    Tabuľka a výkres zariadenia na kontrolu rušenia: …

10.18.4.    Údaje o menovitej hodnote jednosmerných odporov a pri odporových zapaľovacích kábloch údaje o ich menovitom odpore na meter: …

10.19.    Bočná ochrana

10.19.0.    Nachádza sa: áno/nie/neúplná (1)

10.19.1.    Výkres častí vozidla významných pre bočnú ochranu, t. j. výkres vozidla a/alebo podvozku s umiestnením a zavesením nápravy (náprav), výkres montáže a/alebo pripevnenia bočného ochranného zariadenia. Ak sa bočná ochrana dosiahne bez bočného ochranného zariadenia, resp. zariadení, na výkrese sa zreteľne znázorní, že sú dodržané požadované rozmery: …

10.19.2.    V prípade bočného ochranného zariadenia, resp. zariadení, úplný opis a/alebo nákres tohto zariadenia, resp. zariadení (vrátane podpier a úchytiek) alebo jeho čísla, resp. ich čísiel typového schválenia: …

10.20.    Systém zabraňujúci rozstreku

10.20.0.    Nachádza sa: áno/nie/neúplná (1)

10.20.1.    Stručný opis vozidla s ohľadom na jeho systém zabraňujúci rozstreku a jeho komponenty: …

10.20.2.    Podrobné výkresy systému zabraňujúceho rozstreku a jeho umiestnenie na vozidle, zobrazujúce rozmery špecifikované na obrázkoch prílohy VI k nariadeniu (EÚ) č. 109/2011 10 s prihliadnutím na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom von: …

10.20.3.    Ak je k dispozícii, schvaľovacie číslo(-a) zariadenia alebo zariadení, ktoré zabraňuje(-ú) rozstreku: …

10.21.    Odolnosť proti bočnému nárazu

10.21.1.    Podrobný popis, vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska jeho konštrukcie, rozmerov, tvaru a materiálov bočných stien priestoru pre cestujúcich (vonkajšie a vnútorné), vrátane špecifických údajov o ochrannom systéme, ak sú potrebné: …

10.22.    Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

10.22.0.    Nachádza sa: áno/nie/neúplná (1)

10.22.1.    Výkres častí vozidla dôležitých na prednú ochranu proti podbehnutiu vozidla, t. j. výkres vozidla a/alebo jeho podvozku s polohu a montážou alebo upevnením prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla. Ak ochrana proti podbehnutiu nie je špeciálnym zariadením, na výkrese je zreteľne znázornené, že má predpísané rozmery: …

10.22.2.    V prípade osobitného zariadenia, úplný opis alebo výkres prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla (vrátane montáže a upevnenia) alebo jeho schvaľovacie číslo, ak zariadenie bolo schválené ako samostatný technický celok: …

10.23.    Ochrana chodcov

10.23.1.    Poskytne sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, príslušných referenčných čiar a použitých materiálov prednej časti vozidla (vnútorných a vonkajších), vrátane podrobností o každom inštalovanom systéme aktívnej ochrany

10.24.    Systémy čelnej ochrany

10.24.1.    Celkové usporiadanie (výkresy alebo fotografie) naznačujúce polohu a pripojenie systémov čelnej ochrany:

10.24.2.    Výkresy a/alebo fotografie – podľa potreby – mriežok nasávača vzduchu, mriežky chladiča, ozdobného rámu, znakov, emblémov a výklenkov a ostatných vonkajších výčnelkov a častí vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za kritické (napríklad osvetľovacie zariadenia). Ak súčasti uvedené v prvej vete nie sú kritické, na dokumentačné účely ich možno nahradiť fotografiami doplnenými podľa potreby údajmi o rozmeroch a/alebo sprievodným textom:

10.24.3.    Všetky požadované údaje o úchytkách a úplné pokyny pre úchytky vrátane požiadaviek na krútiacu silu:

10.24.4.    Výkres nárazníkov:

10.24.5.    Výkres podlahovej línie prednej časti vozidla:

11.    ZARIADENIE NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU

11.1.    Tabuľka všetkých zariadení: počet, značka, model, značka typového schválenia najvyššia svietivosť diaľkových svetlometov, farba, kontrolka: …

11.2.    Výkres umiestnenia zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu: …

11.3.    Pre každé svietidlo a svetlomet, ktoré sú stanovené v predpise EHK OSN č. 48, uveďte tieto informácie (písomne a/alebo v diagrame)

11.3.1.    Výkres zobrazujúci veľkosť svietiacej plochy: …

11.3.2.    Metóda použitá na vymedzenie viditeľnej plochy v súlade s bodom 2.10. predpisu EHK OSN č. 48: …

11.3.3.    Referenčná os a referenčný stred: …

11.3.4.    Spôsob ovládania zakrývateľných svietidiel: …

11.3.5.    Akékoľvek špecifické ustanovenia týkajúce sa montáže a elektrickej inštalácie: …

11.4.    Stretávacie svetlomety: obvyklé nastavenie podľa odseku 6.2.6.1 predpisu EHK OSN č.48:

11.4.1.    Hodnota počiatočného nastavenia: …

11.4.2.    Umiestnenie označenia: …

11.4.3.

Popis/výkres (1) a typ zariadenia na reguláciu sklonu svetlometov (napr. automatické, stupňovito ručne nastaviteľné, plynule ručne nastaviteľné):

11.4.4.

Ovládacie zariadenie:

11.4.5.

Referenčné značky:

11.4.6.

Značky pre stav zaťaženia:

11.5.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov iných ako svietidlá (ak sú namontované): …

12.    SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

12.1.    Trieda a typ spojovacieho zariadenia, resp. zariadení namontovaných alebo určených na montáž: …

12.2.    Parametre D, U, S a V namontovaného spojovacieho zariadenia, resp. zariadení alebo minimálne parametre D, U, S a V spojovacieho zariadenia, resp. zariadení, ktoré sa má resp. majú namontovať: … daN

12.3.    Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo výkresy bodov uchytenia na vozidle dané výrobcom: ďalšie informácie, pokiaľ je použitie typu spojovacieho zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu vozidla: …

12.4.    Informácie o montáži špeciálnych ťažných konzol alebo montážnych dosiek: …

12.5.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

13.    RÔZNE

13.1.    Zvukové výstražné zariadenie(-ia)

13.1.1.    Umiestnenie, spôsob pripevnenia, usporiadanie a orientácia zariadenia, resp. zariadení s údajmi o rozmeroch: …

13.1.2.    Počet zariadení: …

13.1.3.    Číslo, resp. čísla typového schválenia: …

13.1.4.    Schéma elektrického/pneumatického (1) obvodu: …

13.1.5.    Menovité elektrické napätie alebo tlak: …

13.1.6.    Výkres montážneho zariadenia: …

13.2.    Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

13.2.1.    Ochranné zariadenie

13.2.1.1.    Podrobný popis typu vozidla z hľadiska usporiadania a konštrukcie ovládacieho zariadenia alebo jednotky, na ktoré(-ú) ochranné zariadenie pôsobí: …

13.2.1.2.    Výkresy ochranného zariadenia a jeho montáže na vozidlo: …

13.2.1.3.    Technický opis zariadenia: …

13.2.1.4.    Podrobnosti o použitej zámkovej kombinácii: …

13.2.1.5.    Imobilizér vozidla

13.2.1.5.1.    Schvaľovacie číslo, ak je k dispozícii: …

13.2.1.5.2.    Pri imobilizéroch, ktoré nie sú ešte schválené

13.2.1.5.2.1.    Podrobný technický opis imobilizéra vozidla a opatrení proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti: …

13.2.1.5.2.2.    Systém, resp. systémy, na ktoré imobilizér vozidla pôsobí: …

13.2.1.5.2.3.    Prípadne počet účinných vymeniteľných kódov: …

13.2.2.    Poplachový systém (ak je namontovaný)

13.2.2.1.    Schvaľovacie číslo, ak je k dispozícii: …

13.2.2.2.    Pri poplachových systémoch, ktoré nie sú ešte schválené

13.2.2.2.1.    Podrobný opis poplachového systému a častí vozidla spojených s inštalovaným poplachovým systémom: …

13.2.2.2.2.    Zoznam hlavných komponentov, ktoré tvoria poplachový systém: …

13.2.3.    Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

13.3.    Vlečné zariadenie(-a)

13.3.1.    Vpredu: hák/oko/iné (1)

13.3.2.    Vzadu: hák/oko/iné/žiadne (1)

13.3.3.    Výkres alebo fotografia podvozku/miesta karosérie vozidla, kde je znázornená poloha, konštrukcia a montáž vlečného(-ých) zariadenia(-í): …

13.4.    Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale majú vplyv na spotrebu paliva (ak nie sú zahrnuté v iných bodoch): …

13.5.    Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale znižujú hladinu hluku (pokiaľ nie sú zahrnuté v iných bodoch): …

13.6.    Zariadenia na obmedzenie rýchlosti

13.6.1.    Výrobca(-ovia): …

13.6.2.    Typ, resp. typy: …

13.6.3.    Číslo, resp. čísla typového schválenia, ak sú k dispozícii: …

13.6.4.    Rýchlosť alebo rozsah rýchlostí, na ktorú môže byť obmedzovač rýchlosti nastavený: … km/h

13.7.    Tabuľka týkajúca sa inštalácie a použitia vysokofrekvenčných vysielačov vo vozidle, resp. vozidlách, pokiaľ sú použiteľné: …

frekvenčné pásma (Hz)

Najvyšší výkon (W)

Poloha antény vo vozidle, osobitné podmienky na inštaláciu a/alebo použitie

Žiadateľ o typové schválenie podľa potreby dodá:

Dodatok 1 

Zoznam so značkami a typmi všetkých elektrických a/alebo elektronických, komponentov, ktorých sa týka predpis EHK OSN č. 10.

Dodatok 2 

Schémy alebo výkresy všeobecného usporiadania elektrických a/alebo elektronických komponentov (ktorých sa týka predpis EHK OSN č. 10) a všeobecného usporiadania káblového zväzku.

Dodatok 3 

Opis vozidla vybraného na reprezentovanie typu

Karoséria:

Riadenia na ľavej alebo pravej strane (1)

Rázvor:

Dodatok 4 

Príslušný(-é) protokol(-y) dodaný(-é) výrobcom alebo schválenými/uznávanými laboratóriami na účely vypracovania osvedčenia o typovom schválení

13.7.1.    Vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (1)

14.    OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE AUTOBUSY A AUTOKARY

14.1.    Trieda vozidla: trieda I/trieda II/trieda III/trieda A/trieda B (1)

14.1.1.    Schvaľovacie číslo karosérie schválenej ako samostatná technická jednotka: …

14.1.2.    Typy podvozku, na ktoré možno montovať typovo schválenú karosériu (výrobca, resp. výrobcovia) a typy nedokončeného vozidla): …

14.2.    Plocha pre cestujúcich (m2)

14.2.1.    Celkom (S0): …

14.2.2.    Horné podlažie (S0a) (1): …

14.2.3.    Dolné podlažie (S0b) (1): …

14.2.4.    Pre stojacich cestujúcich (S1): …

14.3.    Počet cestujúcich (sediacich a stojacich)

14.3.1.    Spolu (N): …

14.3.2.    Horné podlažie (Na) (1): …

14.3.3.    Dolné podlažie (Nb) (1): …

14.4.    Počet sediacich cestujúcich

14.4.1.    Spolu (A): …

14.4.2.    Horné podlažie (Aa) (1): …

14.4.3.    Dolné podlažie (Ab) (1): …

14.4.4.    Počet miest pre invalidné vozíky vo vozidlách kategórie M2 a M3: …

14.5.    Počet prevádzkových dverí:

14.6.    Počet núdzových východov (dvere, okná, únikové otvory, prepojovacie schodisko a polovičné schodisko): …

14.6.1.    Celkom: …

14.6.2.    Horné podlažie: (1) …

14.6.3.    Dolné podlažie: (1) …

14.7.    Objem batožinových priestorov (m³):

14.8.    Strešná plocha vyhradená na prepravu batožiny (m²):

14.9.    Technické zariadenia uľahčujúce prístup do vozidiel (napr. rampa, zdvižná plošina, spúšťacie zariadenie), ak sú namontované: …

14.10.    Pevnosť nadstavby

14.10.1.    Schvaľovacie číslo, ak je k dispozícii: …

14.10.2.    Pri nadstavbách, ktoré ešte nie sú schválené

14.10.2.1.    Podrobný opis nadstavby typu vozidla vrátane jej rozmerov, zostavy, materiálov a jej upevnenia na akýkoľvek podvozkový rám: …

14.10.2.2.    Výkresy vozidla a tých častí jeho vnútorného usporiadania, ktoré majú vplyv na pevnosť nadstavby alebo na zvyškový priestor: …

14.10.2.3.    Poloha ťažiska vozidla v prevádzkovom stave v pozdĺžnom, zvislom a priečnom smere: …

14.10.2.4.    Maximálna vzdialenosť medzi osami vonkajších sedadiel pre cestujúcich: …

14.11.    Odseky predpisov EHK OSN č. 66 a č. 107, ktoré sa musia splniť a preukázať pre túto technickú jednotku:

14.12.    Výkres s rozmermi ukazujúcimi usporiadanie interiéru, pokiaľ ide o miesta na sedenie, priestor pre stojacich, používateľov invalidných vozíkov, batožinový priestor vrátane nosičov a nosičov lyží, ak existuje 

15.    OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ URČENÉ NA PREPRAVU NEBEZPEČNÉHO TOVARU

15.1.    Elektrické zariadenia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES 11

15.1.1.    Ochrana proti prehriatiu elektrických vodičov: …

15.1.2.    Typ odpojovača obvodu: …

15.1.3.    Typ a spôsob činnosti hlavného spínača akumulátora: …

15.1.4.    Popis a umiestnenie ochranného krytu pre tachograf: …

15.1.5.    Popis permanentne napájanej elektrickej inštalácie. Uviesť použitú normu EN: …

15.1.6.    Konštrukcia a ochrana elektrickej inštalácie umiestnenej v zadnej časti kabíny pre vodiča: …

15.2.    Protipožiarna ochrana

15.2.1.    Druh nízkohorľavých materiálov v kabíne vodiča: …

15.2.2.    Typ tepelného štítu za kabínou vodiča (ak je k dispozícii): …

15.2.3.    Umiestnenie motora a jeho tepelná ochrana: …

15.2.4.    Umiestnenie výfukového systému a jeho tepelná ochrana: …

15.2.5.    Typ a konštrukcia tepelnej ochrany odľahčovacích brzdových systémov: …

15.2.6.    Typ, konštrukcia a umiestnenie spaľovacích vykurovacích zariadení: …

15.3.    Prípadné osobitné požiadavky na karosériu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES

15.3.1.    Popis opatrení na zabezpečenie zhody s požiadavkami na vozidlá typu EX/II a typu EX/III: …

15.3.2.    V prípade vozidiel typu EX/III odolnosť proti vonkajšiemu teplu: …

16.    OPÄTOVNÁ VYUŽITEĽNOSŤ, RECYKLOVATELNOSŤ A ZUŽITKOVATEĽNOSŤ

16.1.    Úprava, ku ktorej patrí referenčné vozidlo: …

16.2.    Hmotnosť referenčného vozidla s karosériou alebo hmotnosť podvozku s kabínou, bez karosérie a/alebo spojovacieho zariadenia, pokiaľ výrobca nemontuje karosériu a/alebo spojovacie zariadenie (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je namontované), uvádzaná bez vodiča: …

16.3.    Hmotnosť materiálov referenčného vozidla: …

16.3.1.    Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu predbežného spracovania (V): …

16.3.2.    Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu demontáže (V): …

16.3.3.    Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu považovaného za recyklovateľný (V): …

16.3.4.    Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu, ktorý sa dá ďalej použiť(V): …

16.3.5.    Rozpis materiálov (V): …

16.3.6.    Celková hmotnosť materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a/alebo recyklovať: …

16.3.7.    Celková hmotnosť materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a/alebo zužitkovať: …

16.4.    Miery

16.4.1.    Miera recyklovateľnosti „Rcyc“ (%): …

16.4.2.    Miera zužitkovateľnosti „Rcov“ (%): …

17.    PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

17.1.    Adresa hlavnej webovej stránky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel: …

17.1.1.    Dátum, od ktorého je táto internetová stránka dostupná (najneskôr 6 mesiacov od dátumu udelenia typového schválenia): …

17.2.    Podmienky prístupu na túto internetovú stránku: …

17.3.    Formát, v akom budú informácie o opravách a údržbe vozidiel na tejto internetovej stránke dostupné: …

Vysvetlivky

(1)    Nehodiace sa prečiarknite (v prípadoch, keď sa vypĺňa viac záznamov, nie je potrebné prečiarknuť nič).

(2)    Uveďte toleranciu.

(3)    Vyplňte horné a dolné hodnoty pre každý variant.

(4)    Iba na účely definície terénnych vozidiel.

(5)    Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, keď sa však benzínový systém montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, ktoré používajú len plynové palivá.

(6)    Nadštandardné vybavenie, ktoré ovplyvňuje rozmery vozidla sa musí špecifikovať.

(7)    Má sa zdokumentovať v prípade jediného radu motorov so systémom OBD, a pokiaľ už nebolo doložené v dokumentácii, resp. dokumentáciách uvedených v bode 3.2.12.2.7.0.4.

(8)    Hodnota pre kombinovaný WHTC vrátane studenej a teplej časti v súlade s prílohou VIII k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011.

(9)    Zadokumentovať, ak to už nebolo doložené v dokumentácii uvedenej v bode 4.2.12.2.7.1.5.

(a)    Ak bola niektorá časť typovo schválená, nemusí byť táto časť opísaná, ak sa uvedie odkaz na toto schválenie. Podobne nemusí byť opísaná časť, ak je jej konštrukcia jasne zrejmá z priložených schém alebo výkresov. Pri každej položke, ku ktorej sú priložené výkresy alebo fotografie, uveďte čísla zodpovedajúcich priložených dokumentov.

(b)    Pokiaľ prostriedok označenia typu obsahuje znaky, ktoré nie sú relevantné pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, takéto znaky budú v dokumentácii reprezentované symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(c)    Klasifikované podľa vymedzenia pojmov uvedeného v časti A prílohy II.

(d)    Označenie podľa EN 10027-1: 2005. Ak to nie je možné, poskytujú sa tieto informácie:

— opis materiálu,

— medza prieťažnosti,

— medza napätia v ťahu,

— predĺženie (v %),

— tvrdosť podľa Brinella.

(f)    Keď existuje jedna verzia so štandardnou kabínou a iná s kabínou s lôžkovou úpravou, uveďte pre obe verzie údaje o hmotnostiach a rozmeroch.

( g )    Norma ISO 612: 1978 – Cestné vozidlá – Rozmery motorových vozidiel a vlečných vozidiel – podmienky a definície.

(g1)    Motorové vozidlo a ojový príves: definícia č. 6.4.1.

Náves a príves so stredovou nápravou: definícia č. 6.4.2.

Poznámka:

V prípade prívesu so stredovou nápravou sa os spojenia považuje za prvú prednú nápravu.

(g2)    Definícia č. 6.19.2.

(g3)    Definícia č. 6.20.

(g4)    Definícia č. 6.5.

(g5)    Definícia č. 6.1 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: článok 2 ods. 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012

(g6)    Definícia č. 6.17.

(g7)    Definícia č. 6.2 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: Článok 2 ods. 23 nariadenia (EÚ) č. 1230/2012.

(g8)    Definícia č. 6.3 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: Článok 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) č. 1230/2012.

(g9)    Definícia č. 6.6.

(g10)    Definícia č. 6.10.

(g11)    Definícia č. 6.7.

(g12)    Definícia č. 6.11.

(g13)    Definícia 6.18.1.

(g14)    Definícia č. 6.9.

(h)    Hmotnosť vodiča sa predpokladá 75 kg.

Systémy obsahujúce kvapaliny (s výnimkou tých na použitú vodu, ktoré musia zostať prázdne) sú naplnené na 100 % objemu uvedeného výrobcom.

Informácie uvedené v bode 3.6 písm. b) a 3.6.1 písm. b) sa nemusia poskytovať pre vozidlá kategórií N2, N3, M2, M3, O3, a O4.

(i)    V prípade prívesov alebo návesov a vozidiel spojených s prívesom alebo s návesom, kde je na spojovacie zariadenie alebo na točnicu prenášané značné vertikálne zaťaženie, sa toto zaťaženie po vydelení štandardným gravitačným zrýchlením zahrnie do maximálnej technicky prípustnej hmotnosti.

(j)    „Previs spojovacieho zariadenia“ je vodorovná vzdialenosť medzi spojovacím zariadením pre prípojné vozidlá so stredovou nápravou a osou zadnej nápravy (zadných náprav).

(k)    V prípade vozidla, ktoré jazdí buď na benzín, naftu atď., alebo tiež v kombinácii s iným palivom, sa údaje zopakujú

V prípade nekonvenčných motorov a systémov výrobca poskytne údaje rovnocenné s údajmi, ktoré sú tu uvedené.

(l)    Tento údaj sa zaokrúhli na najbližšiu desatinu milimetra.

(m)    Táto hodnota sa vypočíta (π = 3,1416) a zaokrúhľuje sa na najbližší cm3.

(n)    Stanovené v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 715/2007 alebo nariadenia (ES) č. 595/2009.

(o)    Stanovené v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 12 .

(p)    Pre akékoľvek navrhované varianty sa uvedú špecifikované údaje.

(q)    S ohľadom na prípojné vozidlá maximálna rýchlosť povolená výrobcom.

(r)    Pre pneumatiky kategórie Z určené na montáž na vozidlá, ktorých maximálna rýchlosť prekračuje 300 km/h, sa musia poskytnúť rovnocenné informácie.

(s)    Počet miest na sedenie, ktorý sa uvedie, je totožný s počtom vozidiel, keď je vozidlo v pohybe. Rozsah sa môže špecifikovať v prípade modulárneho usporiadania.

(t)     Bod „R“ alebo „referenčný bod sedenia“ znamená konštrukčný bod definovaný výrobcom vozidla pre každú polohu sedenia a stanovený vzhľadom na trojrozmerný referenčný systém, ako je špecifikované v prílohe III k predpisu EHK OSN č. 125.

(u)    Pre symboly a značky, ktoré je potrebné použiť, pozri bod 5.3. predpisu EHK OSN č. 16. V prípade pásov typu „S“ špecifikujte charakter typu(-ov).

(v)    Tieto pojmy sú definované v norme ISO 22628: 2002 – Cestné vozidlá – recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť – spôsob výpočtu.

(x)    Dvojpalivové motory.

(x1)    V prípade dvojpalivového motora alebo vozidla.

(x2)    V prípade dvojpalivových motorov typu 1B, typu 2B a typu 3B.

(x3)    Okrem dvojpalivových motorov alebo vozidiel.ČASŤ II

Tabuľka znázorňujúca kombinácie údajov uvedených v časti I v rámci verzií a variantov typu vozidla

Číslo položky

Všetky

Verzia 1

Verzia 2

Verzia 3

Verzia n

Vysvetlivky

a)    Pre každý variant príslušného typu sa zostaví samostatná tabuľka.

b)    Údaje, pre ktoré nie je ich kombinácia v rámci variantu obmedzená, sú vyznačené v stĺpci so záhlavím „všetko“.

c)    Informácie uvedené v tabuľke sa môžu uviesť v alternatívnom usporiadaní alebo sa môžu zlúčiť s informáciami poskytnutými v časti I.

d)    Každý variant a každá verzia sa identifikuje abecedno-číselným kódom pozostávajúcim z kombinácie písmen a čísel, ktorý je uvedený tiež na osvedčení o zhode (príloha IX) príslušného vozidla.

e)    Variant, resp. varianty, ktoré sú zaradené do časti III prílohy IV, sú identifikované špecifickým abecedno-číselným kódom.


PRÍLOHA II

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POJMOV, KRITÉRIÁ PRE KATEGORIZÁCIU VOZIDIEL, TYP VOZIDLA A TYPY KAROSÉRIE

ÚVODNÁ ČASŤ

Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia 

1.    Vymedzenie pojmov

1.1.

Miesto na sedenie“ znamená miesto pre jednu sediacu osobu, ktorá je aspoň tak veľká ako:

a) figurína zodpovedajúca 50. percentilu mužskej populácie v prípade vodiča;

b) figurína zodpovedajúca 5. percentilu dospelej ženskej populácie vo všetkých ostatných prípadoch.

1.2.

Sedadlo“ znamená konštrukčný celok s povrchovou úpravou, ktorý je alebo nie je pevnou súčasťou konštrukcie karosérie vozidla a ktorý je určený na sedenie jednej osoby.

Sedadlo zahŕňa jednotlivé sedadlo aj lavicové sedadlo, ako aj sklápacie sedadlá a odnímateľné sedadlá.

1.3.

Náklad“ znamená najmä všetky hnuteľné veci.

Zahŕňa voľne ložené výrobky, spracované výrobky, kvapaliny, živé zvieratá, plodiny, nedeliteľný náklad.

1.4.

Maximálna hmotnosť‘ je „maximálna technicky prípustná celková hmotnosť vozidla“ podľa bodu 2.8 prílohy I.

2.    Všeobecné ustanovenia

2.1.    Počet miest na sedenie

2.1.1.

Požiadavky na počet miest na sedenie platia pre sedadlá určené na používanie pri jazde vozidla na vozovke.

2.1.2.

Požiadavky neplatia pre sedadlá, ktoré sú určené na používanie v stojacom vozidle a ktoré sú pre používateľov jasne označené buď piktogramom alebo príslušným textom.

2.1.3.

Na zistenie počtu miest na sedenie platia tieto požiadavky:

a)    každé jednotlivé sedadlo sa počíta ako jedno miesto na sedenie;

b)    v prípade lavicového sedadla sa za jedno miesto na sedenie považuje každý priestor so šírkou minimálne 400 mm, meraný na úrovni sedacej plochy.

Táto podmienka nebráni výrobcovi pri uplatňovaní všeobecných ustanovení uvedených v bode 1.1;

c)    priestor uvedený v bode b) sa však nepovažuje za jedno miesto na sedenie, ak:

i)    charakteristiky lavicového sedadla bránia sediacej osobe sedieť prirodzene, napríklad: umiestnením časti príslušenstva, chýbajúcim čalúnením alebo súčasťou interiéru, ktorá tvorí prekážku v rámci menovitej sedacej plochy;

ii)    usporiadanie podlahovej plochy pred predpokladaným miestom na sedenie (napríklad prítomnosťou tunela) bráni sediacej osobe umiestniť nohy do prirodzenej polohy.

2.1.4.

Pokiaľ ide o vozidlá, na ktoré sa vzťahujú predpisy EHK OSN č. 66 a č. 107, rozmer uvedený v bode 2.1.3 b) musí byť v súlade s minimálnym požadovaným priestorom pre jednu osobu v súvislosti s rôznymi triedami vozidiel.

2.1.5.

Ak je vozidlo vybavené ukotveniami demontovateľného sedadla, demontovateľné sedadlo sa započítava do počtu miest na sedenie.

2.1.6.

Miesto určené pre obsadený invalidný vozík sa považuje za jedno miesto na sedenie.

2.1.6.1.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté požiadavky bodu 3.6.1 a bodu 3.7 prílohy 8 k predpisu EHK OSN č. 107.

2.2.    Maximálna hmotnosť

2.2.1.

V prípade ťahača návesu sa za maximálnu hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje maximálna hmotnosť návesu nesená točnicou.

2.2.2.

V prípade motorového vozidla, ktoré je schopné ťahať príves so stredovou nápravou alebo príves s pevným ojom, sa za maximálnu hmotnosť na účely klasifikácie motorového vozidla považuje maximálna hmotnosť prenášaná na ťažné vozidlo spojovacím zariadením.

2.2.3.

V prípade návesu, prívesu so stredovou nápravou alebo prívesu s pevným ojom sa za maximálnu hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje maximálna hmotnosť prenášaná na zem kolesami nápravy alebo skupiny náprav pri spojení s ťažným vozidlom.

2.2.4.

V prípade podvozku pod náves sa za maximálnu hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje maximálna hmotnosť návesu nesená točnicou.

2.3.    Špeciálne zariadenie

2.3.1.

Vozidlá vybavené najmä pripevneným zariadením ako sú stroje alebo prístroje sa považujú za vozidlá kategórií N alebo O.

2.4.    Jednotky

2.4.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky meracie jednotky a príslušné symboly spĺňajú ustanovenia smernice Rady 80/181/EHS 13 .

3.    Kategorizácia vozidiel

3.1.

Výrobca je zodpovedný za zaradenie typu vozidla do špecifickej kategórie.

Na tento účel musia byť splnené všetky príslušné kritériá uvedené v tejto prílohe.

3.2.

Schvaľovací úrad môže od výrobcu požadovať ďalšie príslušné informácie s cieľom preukázať, že typ vozidla musí byť zaradený do kategórie vozidla na špeciálne účely v rámci špeciálnej skupiny („kód SG“).ČASŤ A

Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórií 

1.    Kategórie vozidiel

Na účely typového schválenia EÚ a vnútroštátneho typového schválenia, ako aj schválenia EÚ jednotlivého vozidla a vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla, sa vozidlá kategorizujú podľa klasifikácie uvedenej v článku 4.

Schválenie možno udeliť iba pre kategórie uvedené v článku 4 ods. 1.

2.    Subkategórie vozidiel

2.1.    Terénne vozidlá

Terénne vozidlo“ znamená vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo bežnej vozovky.

V prípade týchto kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „G“.

Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel sú uvedené v oddiele 4 časti A.

2.2.    Vozidlá na špeciálne účely

2.2.1.

V prípade neúplných vozidiel, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „S“.

Rôzne typy vozidiel na špeciálne účely sú vymedzené a uvedené v oddiele 5.

2.3.    Terénne vozidlá na špeciálne účely

2.3.1.

Terénne vozidlo na špeciálne účely“ znamená vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v bodoch 2.1 a 2.2.

V prípade týchto kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „G“.

V prípade neúplných vozidiel, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely sa okrem toho pridáva druhé písmeno „S“.

3.    Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N

3.1.

Zaradenie typu vozidla do kategórie N je založené na technických vlastnostiach vozidla uvedených v bodoch 3.2 až 3.6.

3.2.

V zásade je priestor, v ktorom sa nachádzajú všetky miesta na sedenie, úplne oddelený od nákladného priestoru.

3.3.

Odchylne od požiadaviek bodu 3.2 sa môžu osoby a náklad prepravovať v tom istom priestore pod podmienkou, že nákladný priestor je vybavený zabezpečovacími zariadeniami určenými na ochranu prepravovaných osôb pred pohybom nákladu počas jazdy vrátane prudkého brzdenia a zatáčania.

3.4.

Zabezpečovacie – uväzovacie zariadenia – určené na zabezpečovanie nákladu podľa bodu 3.3 a systémy priečok určené pre vozidlá do 7,5 tony sa projektujú v súlade s ustanoveniami oddielov 3 a 4 normy ISO 27956:2009 ‚Cestné vozidlá – Zabezpečenie nákladu v dodávkových vozidlách – Požiadavky a skúšobné metódy‘.

3.4.1.

Požiadavky uvedené v bode 3.4 možno overiť vyhlásením o zhode poskytnutým výrobcom.

3.4.2.

V rámci ďalšej možnosti splnenia požiadaviek bodu 3.4 môže výrobca schvaľovaciemu úradu preukázať, že namontované zabezpečovacie zariadenia vykazujú rovnakú úroveň ochrany, ako je úroveň stanovená v uvedenej norme.

3.5.

Počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča nepresahuje:

a) 6 v prípade vozidiel N1;

b) 8 v prípade vozidiel N2 alebo N3;

3.6.

3.6.1.

Na tento účel musia byť v rámci všetkých konfigurácií, najmä v prípade obsadenia všetkých miest na sedenie, splnené tieto podmienky:

a)    keď N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b)    keď 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c)    keď N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

pričom uvedené písmená znamenajú:

„P“ je maximálna technicky prípustná celková hmotnosť vozidla;

„M“ je hmotnosť v pohotovostnom stave;

„N“ je počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča.

3.6.2.

Do hodnoty M sa započítava hmotnosť vybavenia, ktoré je namontované na vozidle, na uloženie nákladu (napr. nádrž, karoséria, atď.), manipuláciu s nákladom (napr. žeriav, zdvíhacie zariadenie) a zabezpečenie nákladu (napr. zariadenie na upevnenie nákladu).

3.6.3.

Hmotnosť vybavenia, ktoré sa na účely uvedené v bode 3.6.2 nepoužíva (napr. kompresor, navijak, generátor elektrického prúdu, vysielacie zariadenie, atď.), sa na účely uplatňovania vzorcov uvedených v bode 3.6.1 do hodnoty M nezapočítava.

3.7.

Požiadavky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 musia byť splnené v prípade všetkých variantov a verzií v rámci typu vozidla.

3.8.

Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N1.

3.8.1.

Vozidlo sa zaradí do kategórie N1, ak sú splnené všetky uplatniteľné kritériá.

Ak nie je splnené jedno alebo viacero kritérií, vozidlo sa zaradí do kategórie M1.

3.8.2.

Na kategorizáciu vozidiel, v ktorých sa priestor pre vodiča a priestor pre náklad nachádzajú v jednom celku (t. j. karoséria „BB“), musia byť okrem všeobecných kritérií uvedených v bodoch 3.2 až 3.6 splnené aj kritériá uvedené v bodoch 3.8.2.1 až 3.8.2.3.5.

3.8.2.1.

Skutočnosť, že medzi radom sedadiel a priestorom pre náklad je namontovaná úplná alebo čiastočná stena alebo priečka, nevylučuje povinnosť splniť požadované kritériá.

3.8.2.2.

Kritériá sú:

a)    náklad musí byť možné nakladať zadnými dverami, zadnými vyklápacími dverami alebo bočnými dverami projektovanými a konštruovanými na tento účel;

b)    v prípade zadných dverí alebo zadných vyklápacích dverí musí otvor na nakladenie spĺňať tieto požiadavky:

i)    ak je vozidlo vybavené iba jedným radom sedadiel alebo iba sedadlom pre vodiča, minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 600 mm;

ii)    ak je vozidlo vybavené dvoma alebo viacerými radmi sedadiel, minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 800 mm a tento otvor má plochu aspoň 12 800 cm2;

c)    Nákladný priestor musí spĺňať tieto požiadavky:

„nákladný priestor“ znamená časť vozidla za radom(-mi) sedadiel alebo za vodičom sedadla, ak je vozidlo vybavené iba jedným sedadlom pre vodiča;

i)    ložná plocha nákladného priestoru je vo všeobecnosti rovná;

ii)    ak je vozidlo vybavené iba jedným radom sedadiel alebo jedným sedadlom, minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 40 % rázvoru kolies;

iii)    ak je vozidlo vybavené dvoma alebo viacerými radmi sedadiel, minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 30 % rázvoru kolies.

Ak možno posledný rad sedadiel z vozidla demontovať jednoducho bez použitia špeciálnych nástrojov, požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru musia byť splnené so všetkými sedadlami namontovanými vo vozidle;

iv)    požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru musia byť splnené so sedadlami prvého, prípadne posledného radu vo vzpriamenej normálnej polohe, ktorá umožňuje cestujúcim sedieť.

3.8.2.3.

Špecifické podmienky merania

3.8.2.3.1.

Vymedzenie pojmov

a)    Výška otvoru na nakladanie“ znamená vertikálnu vzdialenosť medzi dvoma horizontálnymi rovinami dotýkajúcimi sa najvyššieho bodu spodnej časti dverí resp. najnižšieho bodu vrchnej časti dverí;

b)    plocha otvoru na nakladanie“ je najväčšia plocha otvoru na nakladanie pri maximálnom otvorení zadných dverí alebo zadných vyklápacích dverí v pravouhlom priemete na vertikálnu rovinu kolmú na os vozidla;

c)    rázvor kolies“ na účely uplatňovania vzorcov uvedených v bodoch 3.8.2.2 a 3.8.3.1 znamená vzdialenosť medzi:

i)    osou prednej nápravy a osou druhej nápravy v prípade dvojnápravového vozidla; alebo

ii)    osou prednej nápravy a osou virtuálnej nápravy v rovnakej vzdialenosti od druhej a tretej nápravy v prípade trojnápravového vozidla.

3.8.2.3.2.

Nastavenie sedadiel

a)    sedadlá sa nastavujú do polohy úplne vzadu;

b)    v prípade nastaviteľného operadla sedadla sa operadlo nastavuje tak, aby bolo možné umiestniť trojrozmerný mechanizmus na určenie bodu H pri uhle trupu 25 stupňov;

c)    v prípade nenastaviteľného operadla sedadla sa operadlo nachádza v polohe určenej výrobcom vozidla;

d)    v prípade výškovo nastaviteľného sedadla sa sedadlo nastavuje do najnižšej polohy.

3.8.2.3.3.

Stav vozidla

a)    vozidlo sa musí nachádzať v naloženom stave zodpovedajúcom jeho maximálnej hmotnosti;

b)    Kolesá vozidla smerujú priamo vpred.

3.8.2.3.4.

Požiadavky bodu 3.8.2.3.2 sa neuplatňujú, ak je vozidlo vybavené stenou alebo priečkou.

3.8.2.3.5.

Meranie dĺžky nákladného priestoru

a)    Ak vozidlo nie je vybavené priečkou alebo stenou, dĺžka sa meria od vertikálnej roviny dotýkajúcej sa najzadnejšieho bodu vrchnej časti operadla sedadla k zadnej vnútornej ploche alebo k zadným dverám alebo k zadným vyklápajúcim dverám v zatvorenej polohe.

b)    Ak vozidlo je vybavené priečkou alebo stenou, dĺžka sa meria od vertikálnej roviny dotýkajúcej sa najzadnejšieho bodu priečky alebo steny k zadnej vnútornej ploche alebo k zadným dverám alebo k zadným vyklápajúcim dverám v zatvorenej polohe.

c)    Požiadavky týkajúce sa dĺžky sa spĺňajú aspoň pozdĺž horizontálnej priamky vedenej pozdĺžnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou stredovou osou vozidla na úrovni podlahy nákladného priestoru.

3.8.3.

Na kategorizáciu vozidiel, v ktorých sa priestor pre vodiča a priestor pre náklad nenachádzajú v jednom celku (t. j. karoséria „BE“), musia byť okrem všeobecných kritérií uvedených v bodoch 3.2 až 3.6 splnené aj kritériá uvedené v bodoch 3.8.3.1 až 3.8.3.4.

3.8.3.1.

V prípade vozidla s uzatvoreným typom karosérie sa uplatňuje toto:

a)    náklad možno nakladať zadnými dverami, zadnými vyklápacími dverami alebo vyklápacím dielom alebo inak;

b)    minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 800 mm a tento otvor má plochu aspoň 12 800 cm²;

c)    minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 40 % rázvoru kolies.

3.8.3.2.

V prípade vozidla s otvoreným typom nákladného priestoru sa uplatňujú iba ustanovenia uvedené v bodoch 3.8.3.1 a) a c).

3.8.3.3.

Na uplatňovanie ustanovení uvedených v bode 3.8.3 platí obdobne vymedzenie pojmov uvedené v bode 3.8.2.3.1. 

3.8.3.4.

Požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru musia však byť splnené pozdĺž horizontálnej priamky vedenej pozdĺžnou rovinou prechádzajúcou stredovou osou vozidla na úrovni podlahy nákladného priestoru.

4.    Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel

4.1.

Vozidlá M1 alebo N1 sa kategorizujú do subkategórie terénnych vozidiel, ak zároveň spĺňajú tieto podmienky:

a)    najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

b)    vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;

c)    stúpavosť samotného vozidla je najmenej 25 %;

d)    vozidlá spĺňajú päť z týchto šiestich požiadaviek:

i)    predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)    zadný nájazdový uhol je najmenej 20 stupňov;

iii)    prechodový uhol je najmenej 20 stupňov;

iv)    svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm;

v)    svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm;

vi)    svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

4.2.

Vozidlá M2, N2 alebo M3, ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 12 ton, sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) alebo obe podmienky uvedené v bodoch b) a c):

a)    všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;

b)    i)    najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

   ii)    vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s rovnakým účinkom;

   iii)    stúpavosť samotného vozidla je 25 %;

c)    ak ich maximálna hmotnosť nepresahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň päť a ak ich maximálna hmotnosť presahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň štyri z týchto šiestich požiadaviek:

i)    predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)    zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

iii)    prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;

iv)    svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;

v)    svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;

vi)    svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

4.3.

Vozidlá M3 alebo N3, ktorých maximálna hmotnosť presahuje 12 ton, sa kategorizujú do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) alebo obe podmienky uvedené v bodoch b) a c):

a)    všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;

b)    i)    najmenej polovica náprav (alebo dve nápravy z troch v prípade trojnápravového vozidla a tri nápravy v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

ii)    vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;

iii)    stúpavosť samotného vozidla je 25 %;

c)    vozidlá spĺňajú najmenej štyri z týchto šiestich požiadaviek:

i)    predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)    zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

iii)    prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;

iv)    svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;

v)    svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;

vi)    svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

4.4.

Postup kontroly splnenia geometrických ustanovení uvedených v tomto oddiele sa stanovuje v doplnku 1.5.    Vozidlá na špeciálne účely

Názov

Kód

Vymedzenie pojmov

5.1.

Obytný automobil

SA

Vozidlo kategórie M s priestorom na ubytovanie osôb, ktoré obsahuje aspoň túto výbavu:

a)    sedadlá a stôl;

b)    zariadenie na spanie, ktoré môže byť vytvorené zo sedadiel;

c)    zariadenia na varenie;

d)    skladovacie zariadenia.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené.

Stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

5.2.

Pancierové vozidlo

SB

Vozidlo s pancierom proti strelám určené na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu.

5.3.

Sanitné vozidlo

SC

Vozidlo kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré je na takýto účel špeciálne vybavené.

5.4.

Pohrebné vozidlo

SD

Vozidlo kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, ktoré je na takýto účel špeciálne vybavené.

5.5.

Vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku

SH

Vozidlo kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedalo potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku.

5.6.

Obytný príves

SE

Vozidlo kategórie O definované v bode 3.2.1.3 normy ISO 3833:1977.

5.7.

Pojazdný žeriav

SF

Vozidlo kategórie N3, ktoré nie je vybavené na prepravu nákladu a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná 400 kNm alebo je vyšší.

5.8.

Špeciálna skupina

SG

Vozidlo na špeciálne účely, ktoré nezodpovedá žiadnemu vymedzeniu uvedenému v tomto oddiele.

5.9.

Podvozok pod náves

SJ

Vozidlo kategórie O vybavené točnicou na podopretie návesu na účely zmeny návesu na príves.

5.10.

Prípojné vozidlo na prepravu nadmerného nákladu

SK

Vozidlo kategórie O4 určené na prepravu nedeliteľného nákladu, ktorý vzhľadom na svoje rozmery podlieha rýchlostným a dopravným obmedzeniam.

Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá s hydraulickými modulmi bez ohľadu na počet modulov.

5.11.

Motorové vozidlo na prepravu nadrozmerných nákladov

SL

Ťahač prívesu alebo ťahač návesu kategórie N3 spĺňajúci tieto všetky podmienky:

5.12.

Nosič vymeniteľných nadstavieb

SM

Terénne vozidlo kategórie N (ako je vymedzené v bode 2.3) navrhnuté a skonštruované na ťahanie, tlačenie, prepravu a pohon určitých vymeniteľných zariadení

Ak je vozidlo vybavené dodatočnou nákladovou plošinou, jeho maximálna dĺžka nesmie presahovať:

6.    Poznámky

6.1.

Typové schválenie sa neudeľuje:

a) podvozku pod náves vymedzenému v oddiele 5 časti A;

b) prípojným vozidlám s pevným ojom uvedeným v oddiele 4 časti C;

c) prípojným vozidlám, v ktorých možno pri jazde po vozovke prevážať osoby.

6.2.

Bodom 6.1 nie sú dotknuté ustanovenia článku 40 o vnútroštátnom typovom schválení malých sérií.


ČASŤ B

Kritériá pre typy vozidiel, varianty a verzie 

1.    Kategória M1 

1.1.    Typ vozidla

1.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    konštrukcia a montáž hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie.

Uvedené sa uplatňuje na vozidlá, ktorých karoséria je priskrutkovaná alebo privarená k samostatnému rámu.

1.1.2.

Odchylne od požiadaviek bodu 1.1.1 písm. b), ak výrobca používa podlahovú časť karosérie a hlavné stavebné časti tvoriace prednú časť karosérie priamo pred čelným sklom na konštrukciu rôznych typov karosérie (napríklad sedan a kupé), tieto vozidlá sa môžu považovať za vozidlá rovnakého typu. Túto skutočnosť preukazuje výrobca.

1.1.3.

Typ tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

1.2.    Variant

1.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    počet bočných dverí alebo typ karosérie podľa oddielu 2 časti C, ak výrobca uplatňuje kritérium bodu 1.1.2;

b)    Pohonná jednotka vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)    typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iné);

ii)    pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iné);

iii)    počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L4, V6 alebo iné).

c)    počet náprav;

d)    počet a prepojenie poháňaných náprav;

e)    počet riadených náprav;

f)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené).

g)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

1.3.    Verzia

1.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

c)    maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor);

d)    druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

e)    maximálny počet miest na sedenie;

f)    hlučnosť pri jazde;

g)    úroveň výfukových emisií (napríklad Euro 5, Euro 6 alebo iné);

h)    kombinované alebo vážené, kombinované emisie CO2;

i)    spotreba elektrickej energie (vážená, kombinovaná);

j)    kombinovaná alebo vážená, kombinovaná spotreba paliva;

k)    existencia jedinečného súboru inovačných technológií, ako je uvedené v článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.

2.    KATEGÓRIE M2 a M3 

2.1.    Typ vozidla

2.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    kategória;

c)    tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)    konštrukcia a výroba hlavných častí podvozku;

ii)    konštrukcia a výroba hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie;

d)    počet podlaží (jedno alebo dve);

e)    počet častí (pevných, kĺbových);

f)    počet náprav;

g)    režim dodávky energie (interný alebo externý);

2.1.2.

Typ tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.2.2.    Variant

2.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    typ karosérie podľa oddielu 3 časti C;

b)    trieda alebo kombinácia tried vozidiel podľa bodu 2.1.1 predpisu EHK OSN č. 107 (iba v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

c)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

d)    Pohonná jednotka vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)    typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iné);

ii)    pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iné);

iii)    počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné).

e)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

2.3.    Verzia

2.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    schopnosť vozidla ťahať prípojné vozidlo;

c)    zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

d)    maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor);

e)    druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

f)    hlučnosť pri jazde;

g)    úroveň výfukových emisií (napríklad Euro IV, Euro V alebo iné).

3.    Kategória N1 

3.1.    Typ vozidla

3.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    konštrukcia a montáž hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie.

c)    konštrukcia a výroba hlavných častí podvozku v prípade nesamonosnej konštrukcie;

3.1.2.

Odchylne od požiadaviek bodu 3.1.1 písm. b), ak výrobca používa podlahovú časť karosérie a hlavné stavebné časti tvoriace prednú časť karosérie priamo pred čelným sklom na konštrukciu rôznych typov karosérie (napríklad dodávkové vozidlo a podvozok s kabínou vodiča), tieto vozidlá sa môžu považovať za vozidlá rovnakého typu. Túto skutočnosť preukazuje výrobca.

3.1.3.

Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

3.2.    Variant

3.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    počet bočných dverí alebo typ karosérie podľa oddielu 4 časti C (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel), ak výrobca uplatňuje kritérium bodu 3.1.2;

b)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)    Pohonná jednotka vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)    typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iné);

ii)    pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iné);

iii)    počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné);

d)    počet náprav;

e)    počet a prepojenie poháňaných náprav;

f)    počet riadených náprav.

g)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

3.3.    Verzia

3.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

c)    maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor);

d)    druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

e)    maximálny počet miest na sedenie;

f)    hlučnosť pri jazde;

g)    úroveň výfukových emisií (napríklad Euro 5, Euro 6 alebo iné);

h)    kombinované alebo vážené, kombinované emisie CO2;

i)    spotreba elektrickej energie (vážená, kombinovaná);

j)    kombinovaná alebo vážená, kombinovaná spotreba paliva.

4.    KATEGÓRIE N2 a N3

4.1.    Typ vozidla

4.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    kategória;

c)    konštrukcia a montáž podvozku je spoločná v prípade jedného radu výrobku;

d)    počet náprav;

4.1.2.

Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

4.2.    Variant

4.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    konštrukcia alebo typ podvozku podľa vymedzení v bode 4 časti C a doplnku 2 (iba v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)    Pohonná jednotka vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)    typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iné);

ii)    pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iné);

iii)    počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné);

d)    počet a prepojenie poháňaných náprav;

e)    počet riadených náprav;

f)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

4.3.    Verzia

4.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    prípadná schopnosť ťahať prípojné vozidlo:

i)    nebrzdené prípojné vozidlo;

ii)    prípojné vozidlo s nájazdovým brzdovým systémom vymedzeným v bode 2.12 predpisu EHK OSN č. 13;

iii)    prípojné vozidlo s priebežným a polopriebežným brzdovým systémom vymedzeným v bodoch 2.9 a 2.10 predpisu EHK OSN č. 13;

iv)    prípojné vozidlo kategórie O4, pričom maximálna hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 44 ton;

v)    prípojné vozidlo kategórie O4, pričom maximálna hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 44 ton;

c)    zdvihový objem motora;

d)    maximálny výkon motora;

e)    druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

f)    hlučnosť pri jazde;

g)    úroveň výfukových emisií (napríklad Euro IV, Euro V alebo iné).

5.    KATEGÓRIE O1 a O2 

5.1.    Typ vozidla

5.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    kategória;

c)    konštrukcia podľa vymedzenia v oddiele 5 časti C;

d)    tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)    konštrukcia a výroba hlavných častí podvozku;

ii)    konštrukcia a výroba hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie;

e)    počet náprav;

5.1.2.

Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

5.2.    Variant

5.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    typ karosérie uvedený v doplnku 2 (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)    typ brzdového systému (napr. nebrzdený/nájazdový/s posilnením).

d)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

5.3.    Verzia

5.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    princíp zavesenia (vzduchové, oceľové alebo gumové odpruženie, torzná tyč alebo iné);

c)    konštrukcia oja (trojuholníková, rúrová alebo iné).

6.    KATEGÓRIE O3 a O4 

6.1.    Typ vozidla

6.1.1.

„Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)    názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového typového schválenia;

b)    kategória;

c)    koncepcia prípojného vozidla z hľadiska vymedzení v oddiele 5 časti C;

d)    tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)    konštrukcia a výroba hlavných častí podvozku;

ii)    konštrukcia a výroba hlavných častí karosérie v prípade prípojných vozidiel so samonosnou konštrukciou;

e)    počet náprav;

6.1.2.

Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

6.2.    Varianty

6.2.1.

„Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)    typ karosérie uvedený v doplnku 2 (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)    stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)    konštrukcia zavesenia (oceľové, vzduchové alebo hydraulické odpruženie);

d)    tieto technické vlastnosti:

i)    možnosť rozšírenia podvozku;

ii)    výška podlažia (normálna, nízka, stredne nízka, atď.).

e)    výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

6.3.    Verzie

6.3.1.

„Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)    maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla;

b)    ďalšie rozdelenie alebo kombinácia ďalších rozdelení uvedených v bodoch 3.2 a 3.3 prílohy I k smernici Rady 96/53/ES 14 , do ktorých patrí vzdialenosť medzi dvoma susednými nápravami tvoriacimi skupinu;

c)    vymedzenie náprav vzhľadom na:

i)    zdvíhateľné nápravy (počet a umiestnenie);

ii)    zaťažiteľné nápravy (počet a umiestnenie);

iii)    riadené nápravy (počet a umiestnenie).

7.    Všeobecné požiadavky na všetky kategórie vozidiel

7.1.

Ak vozidlo patrí do niekoľkých kategórií vzhľadom na maximálnu hmotnosť a/alebo počet miest na sedenie, na vymedzenie variantov a verzií sa výrobca môže rozhodnúť uplatniť kritériá jednej alebo druhej kategórie vozidiel.

7.1.1.

Príklady:

a)    vozidlo „A“ môže byť typovo schválené ako N1 (3,5 tony) a N2 (4,2 tony) vo vzťahu k jeho maximálnej hmotnosti. V takomto prípade sa parametre uvedené v kategórii N1 môžu použiť aj na vozidlo, ktoré patrí do kategórie N2 (alebo naopak);

b)    vozidlo „B“ môže byť vzhľadom na počet miest na sedenie typovo schválené ako M1 a M2 (7 + 1 alebo 10 + 1), parametre uvedené v kategórii M1 sa môžu použiť aj na vozidlo, ktoré patrí do kategórie M2 (alebo naopak).

7.2.

Vozidlo kategórie N môže byť typovo schválené na základe požiadaviek kategórie M1, prípadne M2, ak sa má prestavať na vozidlo tejto kategórie v rámci ďalšieho stupňa viacstupňového postupu typového schvaľovania.

7.2.1.

Táto možnosť sa týka iba nedokončených vozidiel.

Tieto vozidlá sa identifikujú špecifickým kódom variantu určeným výrobcom základného vozidla.

7.3.

Označenia typu, variantu a verzie

7.3.1.

Výrobca prideľuje každému typu, variantu a verzii vozidla alfanumerický kód, ktorý pozostáva z latinských písmen a/alebo arabských číslic.

Používanie zátvoriek a spojovníkov sa povoľuje za predpokladu, že nenahrádzajú písmeno alebo číslicu.

7.3.2.

Predpísaná štruktúra kódu: typ-variant-verzia alebo „TVV“.

7.3.3.

Kódom TVV sa jasne a nezameniteľne označuje jedinečná kombinácia technických vlastností vo vzťahu ku kritériám uvedeným v časti B tejto prílohy.

7.3.4.

Rovnaký výrobca môže na označenie typu vozidla použiť rovnaký kód, ak vozidlo patrí do dvoch alebo viacerých kategórií.

7.3.5.

Rovnaký výrobca nesmie na označenie typu vozidla použiť rovnaký kód pre viac ako jedno typové schválenie v rámci rovnakej kategórie vozidla.

7.4.

Počet znakov kódu TVV

7.4.1.

Počet znakov nesmie presahovať:

a)    15 pre kód typu vozidla;

b)    25 pre kód jedného variantu;

c)    35 pre kód jednej verzie.

7.4.2.

Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmie obsahovať viac ako 75 znakov.

7.4.3.

Pri použití celého kódu TVV sa medzi typ, variant a verziu vkladá medzera.

Príklad kódu TVV: 159AF[…medzera]0054[…medzera]977K(BE).


ČASŤ C

Vymedzenia typov karosérie

1.    Všeobecné ustanovenia

1.1.

Typ karosérie uvedený v oddiele 9 prílohy I a v časti 1 prílohy III a kód karosérie uvedený v bode 38 prílohy IX sa označujú kódom.

Zoznam kódov platí najmä pre dokončené a dokončované vozidlá.

1.2.

Pokiaľ ide o vozidlá kategórie M, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 2 a 3.

1.3.

Pokiaľ ide o vozidlá kategórií N a O, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 4 a 5.

1.4.

V prípade potreby (najmä v prípade typov karosérií uvedených v bodoch 4.1 a 4.6 resp. v bodoch 5.1 až 5.4) sa doplnia dvoma číslicami.

1.4.1.

Zoznam číslic je stanovený v dodatku 2 k tejto prílohe.

1.5.

V prípade vozidiel na špeciálne účely označenie typu karosérie závisí od kategórie vozidla.

2.    Vozidlá patriace do kategórie M1 

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

2.1.

AA

Sedan

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.1 normy ISO č. 3833:1977 najmenej so štyrmi bočnými oknami.

2.2.

AB

Hatchback

Sedan vymedzený v bode 2.1 so skosenou zadnou časťou.

2.3.

AC

Kombi

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.4 normy ISO č. 3833:1977.

2.4.

AD

Kupé

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.5 normy ISO č. 3833:1977.

2.5.

AE

Kabriolet

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.6 normy ISO č. 3833:1977.

Kabriolet však nemusí mať žiadne dvere.

2.6.

AF

Viacúčelové vozidlo

Vozidlo iné ako vozidlo AG a vozidlá uvedené v AA až AE, určené na prepravu osôb a ich batožiny alebo príležitostného nákladu v jedinom priestore.

2.7.

AG

Úžitkové kombi

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.4.1 normy ISO č. 3833:1977.

Priestor na batožinu však musí byť úplne oddelený od priestoru pre cestujúcich.

Referenčný bod miesta na sedenie pre vodiča sa okrem toho nemusí nachádzať aspoň
750 mm nad nosným povrchom vozidla.

3.    Vozidlá patriace do kategórie M2 alebo M3 

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

3.1.

CA

Jednopodlažné vozidlo

Vozidlo s priestorom pre osoby usporiadaným v jednej úrovni alebo tak, že nevznikajú dve úrovne nad sebou.

3.2.

CB

Dvojpodlažné vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.6 predpisu EHK OSN č. 107.

3.3.

CC

Jednopodlažné kĺbové vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.3 predpisu EHK OSN č. 107 s jedným podlažím.

3.4.

CD

Dvojpodlažné kĺbové vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.3.1 predpisu EHK OSN č. 107.

3.5.

CE

Jednopodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.4 predpisu EHK OSN č. 107 s jedným podlažím.

3.6.

CF

Dvojpodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.4 predpisu EHK OSN č. 107 s dvomi podlažiami.

3.7.

CG

Kĺbové jednopodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo, ktoré je kombináciou technických vlastností vozidiel uvedených v bode 3.3 a 3.5 tejto tabuľky.

3.8.

CH

Kĺbové dvojpodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo, ktoré je kombináciou technických vlastností vozidiel uvedených v bode 3.4 a 3.6 tejto tabuľky.

3.9.

CI

Jednopodlažné vozidlo s otvorenou strechou

Vozidlo čiastočne alebo úplne bez strechy.

3.10.

CJ

Dvojpodlažné vozidlo s otvorenou strechou

Vozidlo čiastočne alebo úplne bez strechy nad vrchným podlažím.

3.11.

CX

Podvozok autobusu

Nedokončené vozidlo iba s podvozkovým rámom alebo montážnym celkom, hnacou jednotkou a nápravami, ktoré je určené na dokončenie s karosériou podľa potrieb dopravcu.4.    Motorové vozidlá kategórie N1, N2 alebo N3 

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

4.1.

BA

Nákladný automobil

Vozidlo projektované a konštruované výlučne alebo najmä na prepravu nákladu.

Takisto môže ťahať prípojné vozidlo.

4.2.

BB

Dodávkové vozidlo

Nákladný automobil s priestorom pre vodiča a nákladným priestorom v jednom celku.

4.3.

BC

Ťahač návesu

Ťažné vozidlo projektované a konštruované výlučne alebo najmä na ťahanie návesov.

4.4.

BD

Ťahač prívesu

Ťažné vozidlo projektované a konštruované výlučne alebo najmä na ťahanie prípojných vozidiel iných ako návesy.

4.5.

BE

Ľahký nákladný automobil

Vozidlo s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, v ktorom sa miesta na sedenie a nákladný priestor nenachádzajú v jednom celku.

4.6.

BX

Podvozok s kabínou alebo krytom

Nedokončené vozidlo iba s kabínou (úplnou alebo čiastočnou) podvozkovým rámom, hnacou jednotkou a nápravami, ktoré je určené na dokončenie s karosériou podľa potrieb dopravcu.

5.    Vozidlá kategórie O

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

5.1.

DA

Náves

Prípojné vozidlo projektované a konštruované na spojenie s ťažnou jednotkou alebo s podvozkom pod náves a na prenášanie značného vertikálneho zaťaženia na ťažné vozidlo alebo na podvozok pod náves.

Zariadenie na spojenie jazdnej súpravy pozostáva z návesového čapu a točnice.

5.2.

DB

Ojový príves

Prípojné vozidlo s najmenej dvoma nápravami, z ktorých je jedna riadená náprava:

a) vybavená vlečným zariadením, ktoré sa môže pohybovať vertikálne (voči prípojnému vozidlu) a

b) prenášajúca na ťažné vozidlo statické vertikálne zaťaženie menšie ako 100 daN.

5.3.

DC

Príves so stredovou nápravou

Prípojné vozidlo, ktorého náprava, resp. náprav sú umiestnené blízko ťažiska vozidla (keď je rovnomerne zaťažené) tak, že na ťažné vozidlo sa prenáša iba malé statické vertikálne zaťaženie nepresahujúce 10 % zaťaženia zodpovedajúceho maximálnej hmotnosti prípojného vozidla alebo zaťaženie 1 000 daN (podľa toho, ktoré je menšie).

5.4.

DE

Prípojné vozidlo s pevným ojom

Príves s jednou nápravou alebo jednou skupinou náprav s ojami, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu prenáša na ťažné vozidlo statické zaťaženie nepresahujúce 4 000 daN, a ktorý nespĺňa vymedzenie prívesu so stredovou nápravou.

Zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nesmie pozostávať z návesového čapu a točnice.Dodatok 1

Postup kontroly vozidla na zaradenie do kategórie terénnych vozidiel

1.    Všeobecné ustanovenia

1.1.

Na účely zaradenia vozidla do kategórie terénnych vozidiel sa uplatňuje postup uvedený v tomto doplnku.

2.    Podmienky skúšky pre geometrické merania

2.1.

Vozidlá patriace do kategórie M1 alebo N1 musia byť v nenaloženom stave, s figurínou s hmotnosťou 50. percentilu mužskej populácie na sedadle vodiča a musia byť vybavené chladiacou kvapalinou, mazivami, palivom, náradím a náhradným kolesom (ak je súčasťou povinnej výbavy).

Uvedená figurína sa môže nahradiť podobným zariadením s rovnakou hmotnosťou.

2.2.

Vozidlá iné ako vozidlá uvedené v bode 2.1 musia byť zaťažené na svoju maximálnu technicky prípustnú hmotnosť vozidla.

Rozloženie hmotnosti na nápravy musí zodpovedať najnepriaznivejšiemu prípadu, pokiaľ ide o splnenie príslušných kritérií.

2.3.

Reprezentatívny typ vozidla sa technickej službe odovzdá v stave uvedenom v bode 2.1 alebo 2.2. Vozidlo stojí a kolesá smerujú priamo vpred.

Plocha, na ktorej sa uskutočňujú merania, je pokiaľ možno plochá a vodorovná (maximálny spád 0,5 %).

3.    Meranie predného nájazdového, zadného nájazdového a prechodového uhla

3.1.

Predný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.10 normy ISO 612 :1978.

3.2.

Zadný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.11 normy ISO 612 :1978.