6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 3/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. decembra 2016

Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece

(ECB/2016/46)

(2017/C 3/01)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 27.1,

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasného externého audítora Bank of Greece, spoločnosti KPMG Certified Auditors AE, sa končí po vykonaní auditu za finančný rok 2016. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2017.

(3)

Bank of Greece vybrala za svojho externého audítora na finančné roky 2017 až 2021 spoločnosť Deloitte Certified Public Accountants S.A.,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúča sa, aby bola spoločnosť Deloitte Certified Public Accountants S.A. vymenovaná za externého audítora Bank of Greece na finančné roky 2017 až 2021.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. decembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI