V Bruseli25. 11. 2016

COM(2016) 735 final

OZNÁMENIE KOMISIE RADE

o dosiahnutí dohody o udelení osobitného postavenia Európskej únii v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV)


1.    Úvod

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) je medzivládna vedecko-technická organizácia pôsobiaca v sektore vinohradníctva, vinárstva, nápojov na báze vína, stolového hrozna, sušeného hrozna a iných výrobkov z hroznovej šťavy. Bola založená medzinárodnou dohodou podpísanou 3. apríla 2001 v Paríži ako nástupca Medzinárodného úradu pre vinič a víno založeného v roku 1924 medzinárodným dojednaním z 29. novembra 1924.

K prvému januáru 2016 tvorilo OIV 45 členských štátov, vrátane hlavných krajín produkcie s výnimkou USA, Kanady a Číny. Členmi OIV je devätnásť členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko a Cyprus. Ročné finančné prostriedky OIV predstavujú takmer 2,5 milióna EUR a pochádzajú predovšetkým z príspevkov členov a pozorovateľov.

Ciele OIV sú uvedené v dohode o jej založení:

informovať svojich členov o opatreniach, ktoré im umožnia zohľadniť záujmy výrobcov, spotrebiteľov a iných subjektov pôsobiacich v sektore vinárstva a vinohradníctva,

pomáhať iným medzinárodným medzivládnym a mimovládnym organizáciám, a to najmä tým, ktoré sa venujú normatívnym činnostiam,

prispievať k medzinárodnej harmonizácii existujúcich postupov a noriem a podľa potreby k vypracúvaniu nových medzinárodných noriem, aby sa zlepšili podmienky výroby a uvádzania vinárskych a vinohradníckych výrobkov na trh, ako aj k zohľadňovaniu záujmov spotrebiteľov.

Na dosiahnutie týchto cieľov OIV vykonáva mnohé činnosti, ktoré súvisia s viničom a vinárskymi výrobkami, predovšetkým propagačné, informačné a normalizačné činnosti.

OIV v rámci svojho príspevku k medzinárodnej harmonizácii existujúcich postupov a noriem vypracúva aj odporúčania („uznesenia)“ v týchto oblastiach:

podmienky výroby vína,

enologické postupy,

vymedzenie a/alebo opis výrobkov, označovanie a podmienky uvádzania na trh,

metódy analýzy a hodnotenia vinárskych výrobkov.

Normatívna činnosť OIV sa opiera o práce vedeckých expertov z členských štátov a jej konkrétnym výsledkom sú najmä publikácie pravidelne aktualizované na základe uznesení prijatých organizáciou. Doteraz OIV uverejnila niekoľko normatívnych kódexov: Medzinárodný enologický kódex, Medzinárodný kódex enologických postupov, Zbierka medzinárodných metód analýzy vín a muštov, Zbierka medzinárodných metód analýzy liehovín, Medzinárodná norma pre označovanie vín a vínnych destilátov, Norma OIV pre medzinárodné súťaže vín a liehovín vínneho pôvodu, zoznam deskriptorov OIV pre odrody a druhy rodu Vitis, opis svetových odrôd viniča a medzinárodný zoznam odrôd viniča a ich synoným. K týmto publikáciám treba pripočítať viacero uznesení a prác na rôzne témy súvisiace s vinohradníctvom a vinárstvom.

Podrobná prezentácia štruktúry a spôsobu práce OIV je k dispozícii na webovom sídle organizácie na adrese: www.oiv.org .

2.    Právomoci Únie v oblastiach, ktorými sa zaoberá OIV

Hlavné normatívne kódexy OIV (Medzinárodný enologický kódex, Medzinárodný kódex enologických postupov, Zbierka medzinárodných metód analýzy vín a muštov, Medzinárodná norma pre označovanie vín a vínnych destilátov a Zbierka medzinárodných metód analýzy liehovín) patria na úrovni EÚ do oblasti pôsobnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo politiky aproximácie právnych predpisov na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu.

Európske právne predpisy v oblastiach, ktorými sa zaoberá OIV, zahŕňajú predovšetkým:

nariadenie Komisie (ES) č. 2870/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa stanovujú referenčné metódy analýzy liehovín v Spoločenstve (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 20),

smernica Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 58),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16),

nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1),

nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60),

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18),

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno (Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 42),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, p. 14).

Aj keď uznesenia OIV ako také nie sú podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 záväzné na úrovni EÚ, niektoré uznesenia prijaté a uverejnené OIV majú vplyv na právne predpisy EÚ. Nariadenie o SOT obsahuje odkazy na uznesenia OIV, a to v týchto ustanoveniach:

určité analytické metódy stanovovania zloženia produktov sektora vinohradníctva a vinárstva, ktoré OIV prijala a uverejnila a z ktorých musí Komisia vychádzať, pokiaľ nie sú neúčinné alebo nevhodné z hľadiska cieľa, ktorý Únia sleduje (článok 80 ods. 5 nariadenia o SOT),

určité špecifikácie čistoty a identifikácie látok používaných pri enologických postupoch, a to spôsobom, podľa ktorého sa pravidlá prijaté a uverejnené OIV v tejto oblasti stávajú ipso facto záväznými v rámci EÚ [článok 9 nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia],

enologické postupy prijaté a uverejnené OIV, ktoré musí Komisia brať do úvahy pri povoľovaní takýchto postupov (článok 80 ods. 3 písm. a) nariadenia o SOT), a

rovnaké enologické postupy, ak sa používajú pred ich povolením podľa článku 80 ods. 3 nariadenia o SOT, na výrobu vína dovážaného do Únie (článok 90 ods. 2 nariadenia o SOT).

Rovnako podľa nariadenia (ES) č. 2870/2000 majú niektoré uznesenia prijaté a uverejnené OIV vplyv na právne predpisy EÚ. Článok 3 nariadenia (ES) č. 2870/2000 obsahuje odkaz na uznesenia OIV pre prípady, keď nie sú stanovené referenčné analytické metódy Spoločenstva na zisťovanie a kvantifikáciu látok obsiahnutých v konkrétnej liehovine.

V dôsledku toho, keďže uznesenia OIV môžu mať vplyv na acquis alebo môžu meniť jej rozsah a keďže je to nevyhnutné z hľadiska vykonávania jej vnútornej právomoci, EÚ má na základe článku 3.2 ZFEÚ v danej oblasti výlučnú právomoc. Z tohto dôvodu a pred hlasovaním o uzneseniach v OIV musí Rada podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ prijať spoločnú pozíciu v mene Únie.

3.    Účasť EÚ

3.1.    Súčasný stav

Európska únia v súčasnosti nemá v OIV žiadny oficiálne postavenie. Na čisto neformálnom základe boli zástupcovia Komisie vo všeobecnosti pozývaní, aby sa zúčastňovali na činnostiach skupín expertov, podvýborov a výborov a zasahovali pri nich. Takisto sú občas pozývaní na valné zhromaždenie, kde členovia OIV prijímajú uznesenia, ale bez právomoci zasahovať. Nezapájajú sa do činností výkonného výboru a OIV sa neplatí žiadny príspevok.

Táto ad hoc a obmedzená účasť neumožňuje Komisii, aby bola plne informovaná o tvorbe nových uznesení.

3.2.    Nevyhnutnosť účasti EÚ

So zreteľom na vplyv činností OIV na acquis EÚ a právomoci EÚ v oblastiach, ktorými sa zaoberá OIV, je nevyhnutné, aby sa úloha EÚ v OIV posilnila a formálne upravila.

Podľa článku 8 záverečného aktu, ktorým sa zriaďuje OIV, sa môže medzinárodná medzivládna organizácia zapájať do činností OIV alebo môže byť jej členom.

Z právneho hľadiska je prijatie EÚ za člena OIV prirodzeným dôsledkom acquis EÚ a právomocí EÚ v oblastiach, ktorými sa zaoberá OIV. Keď sa ale v roku 2009 v Rade rokovalo o otázke členstva EÚ v OIV, väčšina členských štátov bola proti členstvu.

Rokovací poriadok OIV prijatý valným zhromaždením OIV stanovuje pre členstvo medzinárodných medzivládnych organizácií osobitné postavenie. V článku 4 rokovacieho poriadku OIV sa stanovuje:

„medzinárodná medzivládna organizácia môže požiadať o osobitné postavenie, ktoré jej umožní:

a) zasahovať do činností výborov, podvýborov a skupín expertov;

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a výkonného výboru.

Medzi OIV a dotknutou organizáciou sa na základe návrhu výkonného výboru a po súhlase valného zhromaždenia podpíše osobitná dohoda. Pre každý konkrétny prípad sú v nej vymedzené osobitné podmienky spolupráce vrátane výšky ročného finančného príspevku.

V prípade nezaplatenia troch po sebe idúcich finančných príspevkov generálny riaditeľ OIV oznámi túto skutočnosť dotknutej medzinárodnej medzivládnej organizácii. Ak nedôjde k náprave situácie do dvoch rokov, od 31. decembra tretieho roku, v ktorom nebol zaplatený príspevok, je dotknutá medzinárodná medzivládna organizácia automaticky vylúčená z organizácie“.

Komisia považuje za potrebné, aby EÚ požiadala OIV o udelenie osobitného postavenia, pričom si ponecháva možnosť navrhnúť Rade, aby EÚ začala rokovania s cieľom stať sa plnohodnotným členom OIV.

Toto postavenie totiž umožní Komisii ako zástupcovi EÚ na základe článku 17 ZEÚ, aby bola plne informovaná o vytváraní nových uznesení, aby mohla koordinovať spoločnú pozíciu EÚ k týmto uzneseniam, ako aj na formálnom základe sa zúčastňovať na činnostiach výborov, podvýborov a skupín expertov a zasahovať do nich v mene Únie a zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia a výkonného výboru, čím sa zabezpečí jednota zastúpenia EÚ v OIV bez spochybnenia úlohy vedeckých expertov z členských štátov EÚ v rámci OIV.

Okrem toho by zástupcovia Únie na základe tohto postavenia zároveň mohli za rovnakých podmienok ako členovia OIV získať všetky dokumenty umožňujúce Únii vypracovať svoje pozície za tých najlepších podmienok. Znamená to, že navrhované osobitné postavenie by uľahčovaol prípravu rozhodnutí, ktoré bude musieť Rada prijať v súlade s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

Účinky udelenia postavenia budú obmedzené na konkrétne podmienky stanovené v osobitnom dojednaní, ktoré je súčasťou návrhu výmeny listov priloženého k tomuto oznámeniu. Udelenie postavenia nebude mať žiadne právne účinky okrem týchto konkrétnych podmienok.

3.3.    Postup získania osobitného postavenia EÚ v OIV

Rade a Parlamentu bola 25. apríla 2012 odoslaná neformálna informačná poznámka od útvarov Komisie informujúca o začatí rokovaní s OIV.

Následne 26. mája 2015 poslali útvary Komisie Rade a Parlamentu návrh výmeny listov spolu s osobitným dojednaním súvisiacim s osobitným postavením EÚ v OIV a zodpovedajúcou osobitnou dohodou v zmysle článku 4 rokovacieho poriadku OIV a 1. júla 2015 doplňujúce vysvetlenia k osobitnému postaveniu 1 . V návrhu svojich záverov z 21. septembra 2015 Rada schválila iniciatívu Komisie začať rokovania s OIV s tým, že požiadala Komisiu, aby predložila návrh výmeny listov zmenený v nadväznosti na rokovania 2 .

Návrh listu EÚ spolu so súvisiacim osobitným dojednaním bol 14. októbra 2015 odoslaný OIV a návrh listu OIV bol odoslaný Komisii 27. januára 2016. Konečná verzia návrhu výmeny listov spolu s osobitným dojednaním je priložená k tomuto oznámeniu. Podpisom tejto výmeny listov bude EÚ udelené osobitné postavenie v rámci OIV.

4.    Záver

So zreteľom na uvedené skutočnosti, Komisia navrhne OIV, aby bolo Európskej únii udelené osobitné postavenie podľa článku 4 rokovacieho poriadku OIV. Výmenu listov medzi OIV a EÚ spolu s osobitným dojednaním, ktorým sa vymedzujú konkrétne podmienky spolupráce, podpíše Európska komisia zastupujúca Európsku úniu v rámci tohto postupu. Člen Komisie zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka bude oprávnený podpísať výmenu listov v mene Komisie a na jej zodpovednosť.

Na základe článku 16 ZEÚ Komisia žiada Radu, aby schválila tieto závery a aby ju podporila pri ich realizácii.

(1)

     Dokumenty Rady 9226/15 a 10432/15.

(2)

     Dokument Rady 11788/1/15 REV 1.


V Bruseli25. 11. 2016

COM(2016) 735 final

PRÍLOHA

k

oznámeniu Komisie Rade

o dosiahnutí dohody o udelení osobitného postavenia Európskej únii v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV)


PRÍLOHA

NÁVRH výmeny listov

medzi Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno a Európskou úniou o konsolidácii a prehĺbení spolupráce

A. LIST EURÓPSKEJ ÚNIE

Vážená pani/Vážený pán,

od založenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno, ktorý v roku 2001 nahradila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), sa do činností OIV zapája niekoľko členských štátov Európskej únie (EÚ). Predovšetkým spolu s ďalšími členmi OIV vypracovali odporúčania týkajúce sa enologických postupov, vymedzenia a opisu výrobkov a metód analýzy a hodnotenia vinárskych výrobkov. Od apríla 1962 má EÚ spoločnú organizáciu trhov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Pravidlá týkajúce sa enologických postupov, metód analýzy a špecifikácií látok používaných v rámci enologických postupov sú stanovené v právnych predpisoch EÚ.

V právnych predpisoch EÚ v oblasti enologických postupov sa prihliada na odporúčania OIV týkajúce sa enologických postupov a metód analýzy. Takisto metódy analýzy stanovené na úrovni EÚ sa zakladajú na metódach, ktoré odporučila a uverejnila OIV, a špecifikácie látok tejto organizácie sú priamo začlenené do právnych predpisov EÚ. Odporúčania OIV tým nadobúdajú veľký praktický význam, lebo väčšina výrobcov vína vo svete sa nachádza v členských štátoch EÚ. Podobne ako OIV aj EÚ aktívne prispieva k medzinárodnej harmonizácii noriem a postupov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Ďalšie otázky, ktorými sa zaoberá OIV, ako je označovanie vín, liehoviny, aromatizované vínne výrobky, hrozno a štatistiky vína, takisto patria do právomoci EÚ.

Je v spoločnom záujme OIV a EÚ, aby bola EÚ plne informovaná o diskusiách týkajúcich sa vypracovania nových uznesení OIV. Aktívnejšie zapojenie EÚ do činnosti OIV uľahčí vymedzenie pozícií EÚ v súvislosti s návrhmi odporúčaní OIV a budúcim vývojom právnych predpisov EÚ v súlade s normami OIV. Táto účasť posilní príspevky OIV a EÚ k medzinárodnej harmonizácii postupov a noriem pre vinič a víno. Okrem toho na zabezpečenie transparentnosti postavenia EÚ v rámci OIV, najmä vo vzťahu k členom OIV, je nevyhnutné jednoznačne vymedziť rozsah pôsobnosti a podmienky účasti EÚ v rámci OIV.

Navrhujem preto, aby bolo dňom Vašej odpovede na tento list Európskej únii na jej vlastnú žiadosť udelené osobitné postavenie podľa článku 4 rokovacieho poriadku OIV v súlade s podmienkami osobitného dojednania priloženého k tomuto listu. V rámci uvedeného dojednania bude EÚ v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii zastupovať Európska komisia.

Táto výmena listov sa obmedzuje na ustanovenia nevyhnutné na udelenie osobitného postavenia EÚ. Nezakladajú sa ňou žiadne práva ani povinnosti podľa medzinárodného práva, ktoré by dopĺňali tieto ustanovenia.

S úctou

Phil Hogan – člen Európskej komisie

B. LIST MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRE VINIČ A VÍNO

Vážený pán Phil Hogan, člen Európskej komisie,

s veľkým uspokojením som prijal Váš list zo 14. októbra 2015 o konsolidácii a prehĺbení spolupráce medzi našimi organizáciami. Znenie tohto listu je nasledovné:

„Od založenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno, ktorý v roku 2001 nahradila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), sa do činností OIV zapája niekoľko členských štátov Európskej únie (EÚ). Predovšetkým spolu s ďalšími členmi OIV vypracovali odporúčania týkajúce sa enologických postupov, vymedzenia a opisu výrobkov a metód analýzy a hodnotenia vinárskych výrobkov. Od apríla 1962 má EÚ spoločnú organizáciu trhov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Pravidlá týkajúce sa enologických postupov, metód analýzy a špecifikácií látok používaných v rámci enologických postupov sú stanovené v právnych predpisoch EÚ.

V právnych predpisoch EÚ v oblasti enologických postupov sa prihliada na odporúčania OIV týkajúce sa enologických postupov a metód analýzy. Takisto metódy analýzy stanovené na úrovni EÚ sa zakladajú na metódach, ktoré odporučila a uverejnila OIV, a špecifikácie látok tejto organizácie sú priamo začlenené do právnych predpisov EÚ. Odporúčania OIV tým nadobúdajú veľký praktický význam, lebo väčšina výrobcov vína vo svete sa nachádza v členských štátoch EÚ. Podobne ako OIV aj EÚ aktívne prispieva k medzinárodnej harmonizácii noriem a postupov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Ďalšie otázky, ktorými sa zaoberá OIV, ako je označovanie vín, liehoviny, aromatizované vínne výrobky, hrozno a štatistiky vína, takisto patria do právomoci EÚ.

Je v spoločnom záujme OIV a EÚ, aby bola EÚ plne informovaná o diskusiách týkajúcich sa vypracovania nových uznesení OIV. Aktívnejšie zapojenie EÚ do činnosti OIV uľahčí vymedzenie pozícií EÚ v súvislosti s návrhmi odporúčaní OIV a budúcim vývojom právnych predpisov EÚ v súlade s normami OIV. Táto účasť posilní príspevky OIV a EÚ k medzinárodnej harmonizácii postupov a noriem pre vinič a víno. Okrem toho na zabezpečenie transparentnosti postavenia EÚ v rámci OIV, najmä vo vzťahu k členom OIV, je nevyhnutné jednoznačne vymedziť rozsah pôsobnosti a podmienky účasti EÚ v rámci OIV.“

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) sleduje svoje ciele a vykonáva svoje úlohy vymedzené v článku 2 svojej zakladajúcej zmluvy ako medzivládna vedecko-technická organizácia s uznanou právomocou v oblasti viniča, vína, nápojov na báze vína, stolového hrozna, hrozienok a iných vinohradníckych produktov.

Už viac ako 30 rokov je OIV vo vzťahu s Európskou úniou, od roku 2004 s oficiálnym postavením „hosť“ udeleným Európskej komisii podľa článku 5 rokovacieho poriadku OIV.

OIV vzala na vedomie žiadosť Európskej únie zo 14. októbra 2015 o získanie osobitného postavenia podľa článku 8 zakladajúcej zmluvy z 3. apríla 2001, aby mohla zasahovať do činností výborov, podvýborov a skupín expertov, ako aj zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a výkonného výboru OIV.

OIV v súlade s ustanoveniami prílohy 3 bodu A.4 svojho rokovacieho poriadku posúdila uvedenú žiadosť so zreteľom na prvky ako povaha činností dotknutej organizácie, povaha jej zloženia, počet členov OIV, ktorí sú súčasťou organizácie, reciprocita z hľadiska možnosti účasti na rokovaniach, dokumenty a ďalšie aspekty postavenia pozorovateľa a skutočnosť, či sa táto organizácia v minulosti zapojila do činností OIV.

So zreteľom na posúdenie výkonného výboru z ..... a rozhodnutie valného zhromaždenia z ..... udeliť Európskej únii osobitné postavenie pozorovateľa podľa článku 8 zakladajúcej zmluvy z 3. apríla 2001 s potešením potvrdzujem, že OIV súhlasí s oblasťami spolupráce a s konkrétnymi podmienkami v oblasti spolupráce medzi našimi dvoma organizáciami, tak ako sú vymedzené v priloženom osobitnom dojednaní.

Navrhujem, aby sa tento list a Váš list zo 14. októbra 2015 vrátane prílohy považovali za udelenie osobitného postavenia Európskej únii v OIV platného odo dňa podpisu tohto listu.

S úctou

Jean-Marie Aurand
generálny riaditeľ OIV

V ParížiOsobitné dojednanie týkajúce sa osobitného postavenia Európskej únie v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno

1. OBLASTI SPOLUPRÁCE

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) a Európska únia (EÚ) majú spoločné ciele v sektore vinohradníctva a vinárstva. Obidve prispievajú k harmonizácii postupov a noriem na medzinárodnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť výrobu vinohradníckych a vinárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh. OIV predovšetkým prijíma a uverejňuje uznesenia týkajúce sa viniča a vína a pomáha iným medzinárodným organizáciám zapojeným do normalizačných činností. Medzi činnosti EÚ v oblastiach, ktorými sa zaoberá OIV, patria pravidlá týkajúce sa vymedzenia a výroby vín, aromatizovaných vínnych výrobkov, vínnych destilátov, hroznovej šťavy a stolového hrozna, ako aj ich uvádzania na trh.

2. KONKRÉTNE PODMIENKY V OBLASTI SPOLUPRÁCE

EÚ zastúpená Európskou komisiou môže zasahovať do činností výborov, podvýborov a skupín expertov OIV. Na týchto stretnutiach bude zástupca Európskej Komisie podľa potreby predovšetkým vysvetľovať právne predpisy EÚ, ktoré by mohli existovať v danej oblasti, a osobitný záujem EÚ o skúmané otázky.

Zástupca Európskej komisie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach valného zhromaždenia a výkonného výboru. Na požiadanie a podľa rokovacieho poriadku OIV môže zástupca Európskej komisie informovať uvedené orgány o pozíciách EÚ k otázkam programu, ktoré sú predmetom priameho záujmu EÚ.

Európska komisia bude pravidelne pozývať OIV, aby si vymenili informácie a prediskutovali témy spoločného záujmu pre OIV a EÚ.

OIV bude posielať Európskej komisii (prostredníctvom e-mailovej schránky AGRI-OIV@ec.europa.eu ) a súčasne všetkým členom OIV všetky relevantné dokumenty vrátane návrhov uznesení, ktoré by mohli byť predložené na hlasovanie na valnom zhromaždení. Aby EÚ mohla predložiť svoje prípadné pozície načas, OIV bude posielať návrhy uznesení čo najskôr pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom sa o nich bude hlasovať.

Európska komisia postúpi OIV všetky relevantné dokumenty týkajúce sa prijatia nových právnych aktov EÚ, ktoré sú predmetom priameho záujmu OIV, keď budú zverejnené.

OIV berie na vedomie, že EÚ má v úmysle poskytovať ročný finančný príspevok. Výška príspevku sa vyčlení osobitne.