V Bruseli20. 4. 2016

COM(2016) 230 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE

Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu


1.    Úvod

Bruselské bombové útoky z 22. marca 2016 opäť raz poukázali na bezpečnostné riziko, ktorým je pre Európu terorizmus. Po brutálnych útokoch v Madride, Londýne, Kodani a Paríži sú ďalšou pripomienkou toho, že EÚ potrebuje ambicióznu bezpečnostnú politiku, ktorá by mohla čeliť rozsahu takýchto hrozieb.

Usilovať sazaistenie vysokej úrovne bezpečnosti pre Európanov je cieľ stanovenýzmluvách– ako uviedol predseda Jean-Claude Juncker vo svojich politických usmerneniach15. júla 2015 –, je to „spoločnou európskou zodpovednosťou“.čase, keď terorizmuszávažná trestná činnosť pôsobia cezhranične, má Európska úniajej členské štáty zodpovednosť voči svojim občanom poskytovať priestor vnútornej bezpečnosti,ktorom sú jednotlivci chránení,toplnom súlade so základnými právami EÚ. Zodpovednosť za bezpečnosť nesúprvom rade členské štáty 1 , no tie nemôžu riešiť nadnárodné hrozby účinne, ak konajú samostatne. Na európskej úrovni preto musíme vytvoriť nástroje, infraštruktúruprostredie,rámci ktorých vnútroštátne orgány vedia spolupracovaťaj skutočne spolupracujú na účinnom riešení spoločných výziev: účinnúskutočnú bezpečnostnú úniu,ktorej sú právaslobody občanov dobre chránené.

Európsky programoblasti bezpečnosti poskytuje EÚ jasný rámec pre lepšiu bezpečnostnú spoluprácu 2 , pričom na jeho základe Európska rada schválila obnovenú stratégiu vnútornej bezpečnosti 3 . Terorizmus je popri organizovanej trestnej činnostipočítačovej kriminalite jednoujeho troch priorít. Európsky parlament, ministri EÚ pre oblasť spravodlivostivnútorných vecíKomisia sa po útokochBruseli stretli 4 , aby podčiarkli svoje odhodlanie dôrazne presadzovať plánované opatreniaposilniť boj proti terorizmu.tomto oznámení sa preto jeden rok po predložení programu hodnotí pokrok, ktorý sa dosiahol pri jeho vykonávaní, pokiaľ idepríspevok EÚboju proti terorizmu.

Európska únia má byť pre svojich občanov priestorom slobody, bezpečnostispravodlivosti, bez vnútorných hraníc. Európania potrebujú mať istotu, že nech sa presťahujúrámci Európy kamkoľvek, ich slobodabezpečnosť sú dobre chránené,toplnom súladehodnotami Únie vrátane zásady právneho štátudodržiavania základných práv.tejto súvislosti sazmluvách počítapotrebou zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti,to aj preventívnymi opatreniamiprostredníctvom koordináciespolupráce medzi policajnýmijustičnými orgánmiinými príslušnými orgánmi 5 . Aby to bolo možné, EÚjej členské štáty musia prekonať koncepciu spolupráce 6 na účely ochrany národnej vnútornej bezpečnostiosvojiť si myšlienku ochrany kolektívnej bezpečnosti Únie ako celku.

Pokiaľ ide o najzávažnejšie formy trestnej činnosti a terorizmu, vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých členských štátov. Ako nedávno (12. apríla 2016) uviedol v Parlamente predseda Juncker, teraz je čas konať. V oblasti bezpečnosti, rovnako ako v mnohých ďalších oblastiach v Európe, je fragmentácia príčinou našej zraniteľnosti. Európa potrebuje skutočnú bezpečnostnú úniu. V bezpečnostnej únii by pre policajta v jednom členskom štáte malo byť zdieľanie relevantných informácií s kolegami zo zahraničia rovnakou samozrejmosťou, akou je zdieľanie informácií s kolegami v jeho vlastnej krajine. To si vyžaduje zásadnú zmenu v dvoch ohľadoch. Na európskej úrovni musíme urýchlene vyriešiť zostávajúce nedostatky, odstrániť fragmentáciu a operačné obmedzenia súčasných nástrojov na výmenu informácií, aby sme zaistili čo najúčinnejšie štruktúry spolupráce a aby európske právne predpisy na boj proti zločincom v službách terorizmu a ich činnostiam boli aktuálne a spoľahlivé. Tieto opatrenia sú nevyhnutné, aby sme vytvorili atmosféru dôvery medzi vnútroštátnymi orgánmi a zaviedli právne a praktické nástroje, ktoré im umožnia spolupracovať pri odstraňovaní spoločných problémov. Dosiahnutie celej pridanej hodnoty účinnej bezpečnostnej únie primárne závisí od toho, ako sa tieto nástroje a štruktúry budú využívať na odstránenie prípadných budúcich operačných nedostatkov a medzier v policajnom spravodajstve. To si vyžaduje zmenu kultúry na úrovni členských štátov, aby si ich orgány presadzovania práva zvykli systematicky spolupracovať a zdieľať informácie, a to od najvyšších úrovní až po posledného policajta. Zmysel pre spoločnú zodpovednosť, ako aj odhodlanie a schopnosť premeniť ju na činy majú kľúčový význam, ak chceme prekonať fragmentáciu, ktorú teroristi a zločinci vedia tak účinne zneužiť.

Plnenie Európskeho programuoblasti bezpečnosti už dobre napreduje 7 . Členské štátyinštitúcie EÚ teraz musia zdvojnásobiť svoje úsilie, aby zabezpečili jeho úplné vykonávaniedosiahnutie skutočných výsledkov bez ďalšieho odkladu. Viaceré navzájom sa prekrývajúce výzvy, ktorým Európa dnes čelí, spojenénestabilitounašom susedstveširšími globálnymi silami, zároveň znamenajú, že práve teraz je čas zhodnotiť plnenie tohto programurámci širšieho politického vývoja,to najmä vzhľadom na: opatrenia, ktoré sa prijímajúkontexte európskej migračnej agendy, jednotného digitálneho trhu, energetickej únieboja proti hybridným hrozbám. Ak Únia vytvorí tieto prepojeniabude lepšie koordinovať svoje úsilie, môže byť odolnejšia, pružnejšialepšie pripravená,súlade so závermi Radyobnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020 8 .

Cieľ tohto oznámenia je preto dvojaký. Po prvé, vyhodnotiť plnenie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti vo vzťahu ku konkrétnym operačným záležitostiam a identifikovať, kde v oblasti boja proti terorizmu existujú medzery vo vykonávaní. Po druhé, zistiť, aké opatrenia sú ešte potrebné na odstránenie týchto medzier, vychádzajúc z existujúcich nástrojov, s cieľom vytvoriť nové stále štruktúry pre spoluprácu operačných zložiek zodpovedných za boj proti terorizmu, aby sa skonsolidovala činnosť agentúr Europol, Eurojust, spravodajských služieb, policajných síl a justičných orgánov. V oznámení sa načrtáva plán na vytvorenie fungujúcej a účinnej bezpečnostnej únie, ktorá zvýši našu kolektívnu kapacitu na boj proti teroristickej hrozbe.

2.    Riešenie všetkých aspektov teroristickej hrozby

Z hľadiska boja proti terorizmu a radikalizácii bol Európsky program v oblasti bezpečnosti navrhnutý tak, aby zaviedol cielené operačné opatrenia v konkrétnych rizikových oblastiach, ktoré prinesú okamžité zlepšenia kolektívnych kapacít EÚ na boj proti terorizmu. Hoci sa mnohé opatrenia už realizujú, nedávne útoky poukázali na opakujúce sa vzorce.

Páchateľmi boli v mnohých prípadoch radikalizované známe osoby, často so záznamami o predchádzajúcej organizovanej trestnej činnosti, ktoré predstavovali bezpečnostné riziko, keďže boli schopné pohybovať sa bez prekážok v rámci členských štátov a medzi nimi alebo sa vracať z tretích krajín. Tento vzorec platil dokonca aj v prípadoch, keď bol ich pohyb zaznamenaný v databázach orgánov na presadzovanie práva alebo o ňom vedeli spravodajské služby. Niektoré osoby zapojené do útokov boli už hľadané orgánmi presadzovania práva a dokázali využívať logistickú podporu miestnych sietí, čo im umožnilo ukrývať sa a plánovať útoky. Pre útoky bola takisto príznačná schopnosť páchateľov vyrobiť veľké množstvá výbušnín, na základe toho, že mali prístup k veľkému množstvu prekurzorov a pyrotechnických predmetov. Teroristi mali takisto nezákonný prístup k veľkému množstvu zbraní a munície vojenského typu. A napokon útoky preukázali schopnosť páchateľov zamerať sa a zaútočiť na kritické infraštruktúry a veľké verejné priestory v rôznych členských štátoch, a to aj napriek už zavedeným ochranným opatreniam.

Tieto trestné činnosti patria do rozsahu pôsobnosti opatrení na boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ktoré boli stanovené už v Európskom programe v oblasti bezpečnosti. V rámci priority boja proti terorizmu sa Európsky program v oblasti bezpečnosti zameral na hrozbu, ktorú predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci, na predchádzanie radikalizácii a na sankcie pre teroristov a ich podporovateľov. Zdôrazňuje sa v ňom, že je dôležité brániť teroristom v prístupe k finančným prostriedkom, strelným zbraniam a výbušninám, zlepšiť ochranu občanov a kritických infraštruktúr a zaoberať sa vonkajšími aspektmi boja proti terorizmu mimo hraníc EÚ. Súčasne sa v ňom prízvukuje význam lepšej výmeny informácií v záujme účinného sledovania osôb zapojených do teroristických činností. Úplné vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti má preto zásadný význam pre dosiahnutie konkrétnych zlepšení v týchto oblastiach.

Tieto kľúčové oblasti pozornosti boli podporené akčnými plánmi, ktoré boli prijatédecembri 2015oblasti strelných zbranívýbušnín 9 , vo februári 2016oblasti posilnenia boja proti financovaniu terorizmu 10 , ako ajoznámení zo 6. apríla 2016silnejšíchinteligentnejších informačných systémoch pre hranicebezpečnosť 11 .

2.1.    Riešenie hrozby, ktorú predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci

Z nedávnej štúdie vyplýva 12 , žeodhadovaného počtu 4 000 zahraničných bojovníkov pochádzajúcichčlenských štátov EÚ sa približne 30 % vrátilo do svojich domovských krajín. So zahraničnými bojovníkmi, ktorí sa vrátili, sa spájajú teroristické útokyrokov 20152016. Niektorí zahraniční bojovníci dostali pravdepodobne pokyny vrátiť sa do Európy, aby tu páchali teroristické útoky, šírili propagandu Dá’išradikalizovalizískavali ďalších.

Najvyššou prioritou je, aby vnútroštátne orgány boli informované o pohyboch odchádzajúcich aj prichádzajúcich zahraničných teroristických bojovníkov a aby si takéto informácie vymieňali medzi sebou navzájom a s agentúrami EÚ. Komisia navrhla viacero opatrení, ktoré musia členské štáty rýchlo prijať a realizovať:

Schengenský informačný systém: tento systém je najväčšou bezpečnostnou databázouEurópe. Obsahuje viac ako 64 miliónov zápisov, ktoré vložilo 29 európskych krajín.roku 2015 vykonali vnútroštátne orgánydatabáze tri miliardy vyhľadávaní. To predstavuje 300 % nárast od júna 2013. Rada pre spravodlivosťvnútorné vecijúni 2016 preskúma možnosti, ako riešiť operačné problémy Schengenského informačného systémusúvislosti so zahraničnými teroristickými bojovníkmi. Neskôrtomto roku Komisia navrhne revíziu Schengenského informačného systému, ktorá sa bude týkať návratu neregulárnych migrantovzákazov vstupu, používania snímok tváre na biometrickú identifikáciuvytvorenia nových zápisovhľadaných alebo nezvestných osobách, čím sa zvýši pridaná hodnota systému na účely presadzovania práva 13 . Do polovice roku 2017 sa do tohto systému pridá takisto funkcia automatizovaného vyhľadávania odtlačkov prstov,ktorou sa počíta užexistujúcom právnom rámci. Členské štáty by dovtedy mali do systému vkladať zápisy týkajúce sa všetkých opatrení zahŕňajúcich vyhostenie, odopretie vstupu alebo odsun osôbúzemia členského štátu.

Spoločné ukazovatele rizika:júni 2015 Komisia dokončila prvý súbor spoločných ukazovateľov rizika – týkajúci sa zahraničných teroristických bojovníkov – na odhaľovanie pohybu teroristov 14 . Spoločné ukazovatele rizikausmernenia agentúry FRONTEX teraz pomáhajú pri práci vnútroštátnych pohraničných orgánov pri vykonávaní kontrol osôb.

Silnejšie vonkajšie hranice: Navrhovaná európska pohraničnápobrežná stráž 15 , ktorú spoluzákonodarcovia schvália najneskôrjúni, bude znamenať novú fázu integrovaného riadenia hranícsprísnenie spoločných noriem na vonkajších hraniciach. Komisia takisto predložila návrhy na zmenu Kódexu schengenských hraníc 16 , ktoré ukladajú povinnosť vykonávať na vonkajších hraniciach systematické kontroly všetkých osôb vrátane občanov EÚich rodinných príslušníkov,použitím príslušných databáz na presadzovanie práva,cieľom vyhľadávať osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre verejný poriadokvnútornú bezpečnosť. Komisia takisto zrevidovala Schengenskú príručku, aby objasnila „nesystematické kontroly“poskytla usmernenia, ktoré majú príslušníkom pohraničnej stráže pomôcť zaistiť neplatné doklady.

Hotspoty: Niektorí teroristi sa pokúsili využiť veľké neregulárne toky osôb, ku ktorým dochádzaloposledných mesiacoch na vonkajších hraniciach EÚ. Prístup založený na hotspotoch pomáha identifikovať osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť EÚ,oddeliť ich od tých, ktorí potrebujú ochranu. Súčasťou pracovného postupuhotspotochprocesu premiestňovania sú integrovanésystematické bezpečnostné kontroly 17 , pri ktorých agentúry FrontexEuropol poskytujú podporu počas registrácieodberu odtlačkov prstov prichádzajúcich osôb.

Návrh smerniceboji proti terorizmu 18 (pozri oddiel 2.3 ďalej), ktorý predložila Komisia, obsahuje nové trestné činy cestovania do zahraničia, do EÚ a v rámci EÚ na účely terorizmu 19 . Aby bolo možné náležite bojovaťhrozbou, ktorú predstavujú predovšetkým teroristi, ktorí opätovne vstupujú do EÚ, musílegislatívnom procese zostať ambicióznosť uvedeného návrhu Komisie zachovaná.

Treba podniknúť aj ďalšie kroky: Je nevyhnutné, aby všetci vracajúci sa zahraniční bojovníci boli identifikovaní a podrobení pohovoru a kontrole s cieľom posúdiť úroveň rizika, ktoré predstavujú. Tí, ktorí sa považujú za nebezpečných, by nemali mať možnosť uniknúť. Informácie o navrátilcoch by sa mali prostredníctvom Schengenského informačného systému systematicky zdieľať s Európskym centrom pre boj proti terorizmu v rámci Europolu a s ostatnými členskými štátmi.

Rada by okrem toho mala urýchlene formálne prijať smernicuvyužívaní údajovosobných záznamovcestujúcich (PNR) 20 . Smernica by sa mala bezodkladne implementovať.

Ďalšie kroky:

Členské štáty by mali:

systematicky zaznamenávať všetky informácie súvisiace s terorizmom do Schengenského informačného systému; všetky príslušné informácie týkajúce sa osôb a predmetov by mali byť jasne označené ako „činnosti súvisiace s terorizmom“,

systematicky informovať o navrátilcoch Európske centrum Europolu pre boj proti terorizmu,

uplatňovať spoločné ukazovatele rizík pri hraničných kontrolách,

zabezpečiť systematickú registráciu a bezpečnostné kontroly všetkých osôb prichádzajúcich do hotspotov a vyslať potrebných expertov do agentúr Europol a Frontex,

viesť systematické pohovory a vykonávať skríning všetkých navrátilcov s cieľom posúdiť úroveň rizika, ktoré predstavujú,

urýchlene prijať v Rade a implementovať smernicu o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich.

Európsky parlament a Rada by mali:

najneskôr v júni 2016 prijať návrhy Komisie týkajúce sa smernice o boji proti terorizmu, európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a zmien Kódexu schengenských hraníc, a to bez zníženia ich vysokej ambicióznosti.

Komisia:

do júna 2016 pripraví v spolupráci s predsedníctvom operačné opatrenia na lepšie využívanie Schengenského informačného systému vo vzťahu k zahraničným teroristickým bojovníkom,

do konca roka 2016 predloží návrh na revíziu Schengenského informačného systému s cieľom zvýšiť jeho pridanú hodnotu na účely presadzovania práva,

do októbra 2016 pripraví vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa interoperability útvarov informácií o cestujúcich na účely výmeny údajov z osobných záznamov o cestujúcich.

2.2.    Predchádzanie radikalizáciiboj proti nej

Väčšina osôb podozrivých z terorizmu zapojených do útokov v Paríži a Bruseli sú štátni príslušníci krajín EÚ, ktorí prešli radikalizáciou v prospech násilných ideológií, ktoré výslovne odmietajú spoločné európske hodnoty. Ako absolútna priorita je potrebné predchádzať radikalizácii ďalších osôb a zabezpečiť, aby tí, ktorí sa už radikalizovali, nastúpili do deradikalizačných programov a nemohli šíriť teroristickú propagandu a nenávistné prejavy.

Komisia prijala opatrenia v nasledujúcich oblastiach, ktoré si teraz vyžadujú konkrétnu realizáciu na operačnej úrovni v členských štátoch:

Centrum excelentnosti siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii: Centrum vzniklo 1. októbra 2015 s cieľom zintenzívniť podporu poskytovanú členským štátom a prioritným tretím krajinám. Bolo posilnené rozpočtovými prostriedkami vo výške 25 miliónov EUR na nasledujúcich 5 rokov.

Teroristická propaganda a nenávistné prejavy na internete: Dňa 1. júla 2015 bola v rámci Europolu zriadená jednotka EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu, ktorej úlohou je zameriavať sa na teroristické materiály na internete. Jednotka posúdila viac ako 4 700 materiálov na 45 platformách a podala vyše 3 200 podnetov internetovým spoločnostiam, aby obsah odstránili, pričom ku skutočnému odstráneniu došlo v 91 % prípadov. Členské štáty by mali do jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu vyslať expertov. V decembri 2015 bolo spustené Internetové fórum EÚ v partnerstve s internetovým odvetvím, ktoré má obmedziť prístupnosť teroristického materiálu na internete a zvýšiť objem účinnej protiargumentácie, pričom Komisia podporuje opatrenia na podporu účinného alternatívneho diskurzu. Internetové odvetvie v súčasnosti za aktívnej účasti Europolu vyvíja platformu pre spoločné nahlasovanie, ktorej účelom bude vysporiadať sa s problémom, keď sa materiál odstránený z jednej stránky následne nahrá na inú stránku. Program „Empowering Civil Society“ (Posilnenie postavenia občianskej spoločnosti) na úrovni celej EÚ bude poskytovať podporu s cieľom maximalizovať účinnosť kampaní zameraných na alternatívny diskurz. Na tieto dve iniciatívy sa vyčlenilo 10 miliónov EUR z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Komisia navyše v spolupráci s internetovými spoločnosťami, členskými štátmi a občianskou spoločnosťou zintenzívňuje úsilie zamerané na riešenie problému nenávistných prejavov na internete. O pokroku v tejto otázke bude informovať okrem iného aj v pripravovanom oznámení o predchádzaní radikalizácii.

Riešenie radikalizácie vo väzniciach: Mladí ľudia, ktorí sa možno dopustili trestného činu po prvýkrát alebo skončili vo väzení za menej závažné trestné činy, sú obzvlášť náchylní podľahnúť radikalizácii alebo náboru teroristov.rokoch 20152016 Komisia poskytla 8 miliónov EUR na vykonávanie záverov Rady 21 , t. j. poskytla prostriedky na rozvoj programov na rehabilitáciuderadikalizáciu vo väzniciachmimo nich, rozvíjanie nástrojov na posudzovanie rizíkna odbornú prípravu aktérovpraxe. Členské štáty musia tieto finančné prostriedky využívať rozumnezabezpečiť, aby sa zameriavali efektívne na najzraniteľnejšie skupiny.

Predchádzanie radikalizácii vzdelávaním a osvetou mládeže: v rámci programu Erasmus + sa v súčasnosti kladie priorita na projekty, ktoré podporujú inklúziu a presadzovanie základných hodnôt. Na tento účel boli vyčlenené prostriedky až do výšky 400 miliónov EUR a v marci bola vyhlásená osobitná výzva s rozpočtom 13 miliónov EUR, ktorá je zameraná na určovanie a šírenie najlepších postupov. Komisia zároveň spustí rozsiahle programy virtuálnych výmen s tretími krajinami na podporu medzikultúrneho porozumenia medzi učiteľmi, deťmi a mladými ľuďmi, a to najmä prostredníctvom programu eTwinning a Erasmus +.

Hlavní aktéri v boji proti radikalizácii sú nevyhnutne aktéri na miestnej úrovni a prioritou členských štátov musí byť identifikácia a zapojenie partnerov na miestnej úrovni, ktorí majú dostatočný vplyv a sú primerane vyškolení na to, aby šírili protiradikalizačné posolstvá a ponúkali alternatívu k tomu, čo šíria radikálni kazatelia a organizované zločinecké skupiny.

Popri týchto preventívnych a vzdelávacích opatreniach proti radikalizácii je potrebný aj prístup s väčším zameraním na bezpečnosť, ktorým sa zabezpečí výmena informácií medzi členskými štátmi o prepustených odsúdených, u ktorých je podozrenie z radikalizácie, alebo o známych radikalizovaných osobách, aby sa zaistilo sledovanie a náležité opatrenia vo vzťahu k tým, ktorí predstavujú vysoké riziko.

Ďalšie kroky:

Členské štáty by mali:

aktívne podporovať vnútroštátne a miestne iniciatívy na predchádzanie radikalizácii, školiť odborníkov z praxe a miestnych aktérov a čo najlepšie využívať dostupné finančné prostriedky EÚ,

bezodkladne vyslať expertov do jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu,

proaktívne si vymieňať všetky relevantné informácie s ostatnými členskými štátmi o prepustených odsúdených, u ktorých je podozrenie z radikalizácie, alebo o známych radikalizovaných osobách, aby sa zaistilo sledovanie tých, ktorí predstavujú vysoké riziko.

Komisia:

v 2. štvrťroku 2016 prijme oznámenie o predchádzaní radikalizácii,

v spolupráci s odvetvím urýchlene zrealizuje konkrétne činnosti z plánu na rok 2016 vypracovanom v súvislosti s Internetovým fórom EÚ.

2.3.    Sankcie voči teroristomich podporovateľom:

Nedávne udalosti ukázali, že teroristi sa spoliehajú na miestnu podporu. Popri alternatívnom diskurze proti teroristickej propaganderadikalizácii by komunikačné kampane mali obsahovať aj jasné informácietom, že pri teroristických trestných činoch je pomáhanie, navádzanie alebo podnecovanie, ako je poskytovanie ubytovania, dopravy alebo materiálnej podpory teroristom alebo verejné podnecovaniepáchaniu teroristického trestného činu takisto trestným činom súvisiacimterorizmom, ktorý bude prísne potrestaný. Právne predpisy EÚ, ktoré majú zaistiť trestnosť takéhoto konaniacelej Únii 22 , už existujú. Komisiou predložený návrh smerniceboji proti terorizmu tento rámec posilní tým, že pridáva trestné činy spojenécestovaním do zahraničia na účely terorizmu, pasívnym výcvikom, financovaním, poskytovaním akejkoľvek materiálnej podporyuľahčovaním. Smernicou sa zaručuje, že tieto trestné činy budú predmetom spoločných minimálnych trestných sankcií. Návrh obsahuje aj osobitné ustanovenia týkajúce sa práv obetí terorizmu. Komisia vyzýva Európsky parlamentRadu, aby čo najrýchlejšie dokončili rokovaniatejto smernici 23 .

Kľúčovým prvkom úspešného prevencie, vyšetrovaniastíhania závažnejorganizovanej trestnej činnostitrestných činov súvisiacichterorizmom je urýchlene zabezpečiťzískavať digitálne dôkazy, ako sa zdôrazňujespoločnom vyhlásení ministrov spravodlivostivnútorných vecí krajín EÚzástupcov inštitúcií EÚ24. marca 2016teroristickým útokomBruseli 24 . Príslušné informácie často uchovávajú súkromné spoločnosti na svojich serveroch, ktoré sa často nachádzajú mimo územia, na ktorom sídli vyšetrujúci orgán presadzovania práva,teda mimo jeho jurisdikcie.výnimkou postupov vzájomnej právnej pomociniekoľkých obmedzených pravidielmedzinárodných dohodách neexistuje žiadna harmonizovaná koncepciaotázke prístuputakýmto informáciám.dôsledku toho vzniklo široké spektrum rozličných vnútroštátnych prístupov, čo spôsobuje problémy pri vyšetrovaní. Komisia bude spolupracovať so súkromným sektoromcieľom uľahčiť spoluprácu na základe jednotného chápania naprieč EÚ, pokiaľ ideprístupelektronickým informáciámdôkazom,navrhne riešenia vrátane právneho nástroja, ak to bude potrebné.

Ďalšie kroky:

Európsky parlament a Rada by mali:

do júna 2016 prednostne dokončiť rokovania o návrhu smernice o boji proti terorizmu, ktorý predložila Komisia, bez zníženia jeho vysokej ambicióznosti.

Komisia:

do leta 2017 navrhne riešenia – vrátane právnych predpisov, ak to bude potrebné – zamerané na problémy so získavaním digitálnych dôkazov súvisiacich s vyšetrovaním trestných činov.

2.4.    Zlepšenie výmeny informácií

Známi páchatelia trestnej činnosti a identifikovaní jednotlivci, ktorí sa považujú za potenciálne nebezpečných, by nemali mať možnosť vyhnúť sa odhaleniu. Európsky program v oblasti bezpečnosti už obsahuje návrhy opatrení na riešenie hlavných výziev, pokiaľ ide o účinné a udržateľné opatrenia na úrovni EÚ zamerané na boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to konkrétne pomocou lepšej výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov a agentúrami EÚ, ako aj zlepšením interoperability príslušných databáz a informačných systémov.

Komisia predložila viacero návrhov na riešenie týchto problémov. Spoločné pravidlá o ochrane údajov teraz umožnia orgánom presadzovania práva a justičným orgánom, aby navzájom účinnejšie spolupracovali, a zároveň prispejú k budovaniu dôvery a k zabezpečeniu právnej istoty. Smernica o ochrane údajov týkajúca sa orgánov policajnej a justičnej spolupráce prijatá 14. apríla 2016 sa musí rýchlo transponovať. Európska únia okrem toho vyrokovala so Spojenými štátmi medzinárodnú rámcovú dohodu („zastrešujúca dohoda o ochrane údajov“) s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa prenášajú medzi EÚ a USA na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov vrátane terorizmu. Táto dohoda by sa mala uzatvoriť čo najrýchlejšie.

Legislatívne návrhy musia teraz rýchlo schváliť Európsky parlament a Rada, pričom členské štáty musia urýchliť zavádzanie existujúcich systémov a štruktúr na výmenu informácií.

Konečné prijatie revidovaného nariadenia o Europole, ktoré sa začne uplatňovať na jar 2017, bude predstavovať rozhodujúci krok smerom k tomu, aby sa Europol stal centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v rámci EÚ.

Európske centrum pre boj proti terorizmurámci Europolu bolo otvorenéjanuári 2016cieľom poskytovať podporuboji proti terorizmuradikalizácii posilňovaním koordináciespolupráce medzi príslušnými orgánmizaistením bezpečného komunikačného prostredia 25 . Členské štáty musia urýchlene poskytnúť dostatok expertovsúlade so spoločným vyhlásením ministrov spravodlivostivnútorných vecí

krajín EÚzástupcov inštitúcií EÚ24. marca 2016 26 . Európske centrum pre boj proti terorizmu by sa teraz malo posilniťfungovať ako centrum spravodajských informáciíoblasti presadzovania práva na účely analyzovania terorizmuposudzovania hroziebna podporu pri vypracúvaní protiteroristických operačných plánov. Komisia predloží iniciatívy týkajúce sa premeny tohto centra na silnejšiu štruktúru,kapacitou na spoločné operačné plánovanie, posúdenia hroziebkoordináciu spravodajstva orgánov na presadzovanie práva, ktorá bude vybavená pracovníkmi príslušných inštitúcií členských štátov aj Komisiebude predmetom riadnych mechanizmov demokratickej kontroly. Toto centrum by potom malo pracovať spoločneCentrom EÚ pre analýzu spravodajských informácií podporovaným Komisiou a v úzkej spolupráciprotiteroristickou skupinou národných bezpečnostných služieb. Európske centrum pre boj proti terorizmuCentrum EÚ pre analýzu spravodajských informácií by mali okamžite začať vypracúvať spoločné posúdenia hrozieb terorizmuradikalizácie.

Nedávno predloženým oznámenímsilnejšíchinteligentnejších informačných systémoch pre hranicebezpečnosť  27 sa otvára diskusiazačína sa proces zameraný na riešenie nedostatkov súčasných údajových systémov, medzierštruktúrena riešenie obmedzenej interoperability, prepojeniaprístupu,toplnom súladepravidlami na ochranu údajov. To by mohlo viesťspoločnej európskej databáze údajovintegrovanej správe biometrických údajov totožnosti na úrovni EÚ na účely cestovania, migráciebezpečnosti. Tieto činnosti sa musia urýchliť.

Komisia takisto predložila návrh zriadiť na úrovni EÚ systém vstup/výstup pre vonkajšie hranice EÚ 28 , založený na biometrii, ktorý by umožňoval prístup na účely presadzovania právainteroperabilituinými systémami (najmävízovým informačným systémom).

Cezhraničná výmena informácií má pre presadzovanie práva v rámci EÚ zásadný význam. Existujúci prümský rámec sa musí zaviesť a plne využívať. Poskytuje automatizované porovnávanie profilov DNA, údajov o odtlačkoch prstov a údajov o evidencii vozidiel Prioritou by takisto malo byť systematickejšie a dôslednejšie využívanie databázy odcudzených a stratených cestovných dokladov.

Rozšírenie Európskeho informačného systému registrov trestov aj na štátnych príslušníkov tretích krajín: Európsky parlament a Rada by mali prijať návrh Komisie na zmenu systému EÚ na výmenu informácií o odsúdeniach za trestné činy tak, aby zahŕňal aj výmenu záznamov z registrov trestov štátnych príslušníkov tretích krajín.

Jurisdikcia na účely prístupu k digitálnym dôkazom: Komisia bude na základe konzultácií s odborníkmi a inými zainteresovanými stranami pracovať spoločne s Európskym parlamentom a Radou s cieľom vyvinúť spoločný prístup EÚ na stanovenie jurisdikcie v prípade, keď orgány presadzovania práva získavajú priamy prístup k údajom, ktoré sú uložené alebo sa nachádzajú v zahraničí (t. j. zohľadniť iné alternatívne kolízne kritériá než zásadu teritoriality).Ďalšie kroky:

Členské štáty by mali:

zvýšiť počet odborných zamestnancov vyslaných do Európskeho centra pre boj proti terorizmu,

urýchlene zabezpečiť plnohodnotné zavedenie prümského rámca a systematickejšie a dôslednejšie využívanie databázy Interpolu pre odcudzené a stratené cestovné doklady.

Európsky parlament a Rada by mali:

do júna 2016 rýchlo dokončiť prijímanie revidovaného nariadenia o Europole,

do konca roka 2016 sa prioritne dohodnúť na návrhoch Komisie týkajúcich sa systému EÚ vstup/výstup a rozšírenia Európskeho informačného systému registrov trestov aj na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Komisia:

do jesene 2016 predloží iniciatívy na modernizáciu Európskeho centra pre boj proti terorizmu,

do mája 2016 vytvorí expertnú skupinu, ktorá bude dávať návrhy na zlepšenie a/alebo rozvíjanie existujúcich informačných systémov, s cieľom riešiť problém informačných medzier a pokročiť smerom k interoperabilite informačných systémov, ako sa uvádza v oznámení o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť, a postupovať pritom podľa ambiciózneho harmonogramu,

využije svoje právomoci vyplývajúce zo zmlúv na zabezpečenie riadneho uplatňovania acquis EÚ.

2.5.    Zabránenie prístupu teroristovstrelným zbraniamvýbušninám

Je nevyhnutné obmedziť prístup teroristovprekurzorom výbušnínrozbuškám. Komisia už identifikovala závažné medzery 29 pri vykonávaní nariadenia č. 98/2013prekurzoroch výbušnín 30 zo strany členských štátovpodniká kroky na riešenie tejto situácie. Komisia posúdi potrebu revízie tohto nariadeniaroku 2016. Ďalším kľúčovým prvkom je bezpečnosť skladovvýbušninami, tak civilných, ako aj vojenských.

Veľkým problémom je aj naďalej prístup teroristovautomatickým zbraniam. Medzeru umožňujúcu reaktiváciu strelných zbraní teraz odstránila Komisia, keď 18. novembra 2015 prijala vykonávacie nariadeniespoločných normách pre deaktiváciu strelných zbraní 31 . Toto nariadenie sa začalo uplatňovať 8. apríla 2016zabezpečí sa ním trvalá nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní.

Komisia 18. novembra 2015 okrem toho predložila aj návrh na revíziu smernice 91/477/EHSkontrole získavaniavlastnenia zbraní 32 . Cieľom tohto návrhu je obmedziť dostupnosť niektorýchnajnebezpečnejších typov poloautomatických zbranítých, ktoré sa dajú ľahko upraviť na plne automatické zbrane,zároveň posilniť výmenu informácií medzi členskými štátmi, ako aj vysledovateľnosťpravidlá označovania strelných zbraní. Jeho prijatie Európskym parlamentomRadou by malo byť prioritou, aby sa doplnili opatrenia prijaté proti reaktiváciipašovaniu zbraní vojenského typu.

Najväčšou výzvou sú však nelegálne zbrane. Získavanie pašovaných zbraní zo zdrojov v susedných regiónoch zostáva naďalej vážnym problémom a je nutné minimalizovať aj riziko vzniku nových zdrojov. Podrobné opatrenia týkajúce sa obmedzenia prístupu k nelegálnym strelným zbraniam a výbušninám, posilnenia operačnej spolupráce a zlepšenia zberu a výmeny operačných informácií optimálnym využívaním existujúcich nástrojov sú obsiahnuté v akčnom pláne z 2. decembra 2015 o strelných zbraniach a výbušninách, ktorý by sa mal prednostne vykonávať.

Ďalšie kroky:

Členské štáty by mali:

urýchlene zabezpečiť, že budú prijaté všetky potrebné opatrenia na úplné vykonávanie nariadenia 98/2013 o prekurzoroch výbušnín,

plne uplatňovať vykonávacie nariadenie o spoločných normách pre deaktiváciu strelných zbraní, ktoré sa začalo uplatňovať 8. apríla 2016.

Európsky parlament a Rada by mali:

bezodkladne dospieť k dohode o návrhu Komisie na revíziu smernice 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

   

Komisia:

podnikne potrebné kroky na urýchlenie realizácie príslušných opatrení akčného plánu z 2. decembra 2015 o strelných zbraniach a výbušninách s ambicióznym harmonogramom,

využije svoje právomoci vyplývajúce zo zmlúv na zabezpečenie riadneho uplatňovania acquis EÚ.

2.6.    Zabránenie prístupu teroristovfinančným prostriedkom

Jednou z charakteristík nedávnych útokov je, že celková suma vynaložených finančných prostriedkov sa v porovnaní s ničivými účinkami útokov javí ako neúmerne nízka.

Nedávno prijatý akčný plán týkajúci sa boja proti financovaniu terorizmu 33 už obsahuje ambiciózny harmonogram, ku ktorému sa Komisia plne zaviazalaktorý dodrží. Akčný plán sa zameriava na dva hlavné ciele. Po prvé: ako ďalej odhaľovať teroristické organizáciezabraňovať teroristickým organizáciámich podporovateľompresune finančných prostriedkoviných aktívzabezpečiť, aby finančné pohyby mohli vždy, keď je to možné, pomáhať orgánom presadzovania práva pri vypátraní teroristov a v tom, aby im zabránili páchať trestné činy. Po druhé: ako ďalej narúšať zdroje príjmov teroristických organizácií,toprvom rade zameraním sa na ich schopnosť získavať finančné prostriedky. Komisia okrem iných opatrenínadchádzajúcich mesiacoch predloží legislatívne návrhy. Členské štáty by si mali splniť úlohuvykonať už dohodnuté právne predpisy čo najskôr.

Ďalšie kroky:

Členské štáty by mali:

stanoviť skorší dátum pre účinnú transpozíciu a začiatok uplatňovania štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, a to najneskôr v 4. štvrťroku 2016.Komisia:

do júna 2016 prijme legislatívny návrh na revíziu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí,

do júna 2016 prijme delegovaný akt s cieľom identifikovať vysokorizikové tretie krajiny, ktoré majú strategické nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí/boji proti financovaniu terorizmu („čierna listina“ EÚ),

do decembra 2016 prijme legislatívny návrh na harmonizáciu trestných činov prania špinavých peňazí a príslušných sankcií,

do decembra 2016 prijme legislatívny návrh proti nezákonnému pohybu peňažných prostriedkov,

do decembra 2016 prijme legislatívny návrh o vzájomnom uznávaní príkazov na zmrazenie a konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti,

do decembra 2016 prijme legislatívny návrh smernice o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov,

v rámci prvého štvrťroku 2017 prijme legislatívny návrh na posilnenie právomocí a spolupráce colných orgánov a na boj proti financovaniu terorizmu v súvislosti s obchodom s tovarom,

v rámci druhého štvrťroku 2017 predloží správu o nadnárodnom posudzovaní prania špinavých peňazí a rizikách financovania terorizmu, ako aj odporúčania členským štátom, pokiaľ ide o opatrenia vhodné na riešenie uvedených rizík,

v rámci druhého štvrťroku 2017 prijme legislatívny návrh proti nezákonnému obchodovania s tovarom kultúrneho charakteru.

2.7.    Ochrana občanovkritických infraštruktúr

Vzorce útokov v Paríži a v Bruseli poukázali na zraniteľnosť veľkých verejných podujatí a kritickej infraštruktúry. Aby boli orgány presadzovania práva a iné kľúčové orgány – napr. orgány zodpovedné za prepravu – na takéto riziká čo najlepšie pripravené, musia si efektívne vymieňať relevantné informácie a koordinovaným spôsobom zaviesť preventívne cezhraničné opatrenia. Zahŕňa to aj podporu výskumu a nových technológií, napríklad na odhaľovanie výbušnín.

Nové technológie môžu byť na druhej strane zneužité teroristami na uskutočnenie nových foriem útokov. Počítačová kriminalita, ktorá je ďalšou prioritou Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, predstavuje akútnu hrozbu, ktorá by mohla prerásť do novej oblasti terorizmu a je potrebné ju zodpovedajúcim spôsobom riešiť.

Akčný plán2. decembra 2015 týkajúci sa strelných zbranívýbušnín 34 takisto obsahuje celý rad opatrení na predchádzanie teroristickým útokom. Tie zahŕňajú i) konkrétne opatrenia týkajúce sa používania detekčných technológiíštandardizácie ich využívania (mäkké ciele, kritická infraštruktúra, verejné priestranstvá), ii) vyvíjanie inovačných detekčných nástrojov, iii) posilnenie existujúcich opatrenítvorbu novýchcieľom zvýšiť bezpečnosť cestujúcich pri rôznych druhoch dopravy, iv) používanie nových technológií na posilnenie bezpečnosti, v) šírenie usmernení na ochranu mäkkých cieľovvi) skúšky zamerané na odhaľovanieochranu. Takisto je dôležité sa prednostne zaoberať otázkou preverovania zamestnancov pracujúcichkritickej infraštruktúreďalších verejných priestoroch, najmäprípade vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkovďalších radikalizovaných zamestnancov, aby sa zabránilo využívaniu interných informácií na teroristické činnosti.

Komisia takisto podnikla tieto iniciatívy:

Európsky program na ochranu kritickej infraštruktúry poskytuje všeobecný rámec pre činnosti zamerané na zlepšenie ochrany kritickej infraštruktúry v Európe. Prostredníctvom tohto programu Komisia spolupracuje s členskými štátmi na znížení zraniteľnosti kritickej infraštruktúry a zvýšení jej odolnosti.

Šírenie usmerňujúcich materiálov na ochranu mäkkých cieľov: V máji 2014 Komisia v spolupráci so sieťou letiskovej polície EÚ dokončila príručku o ochrane mäkkých cieľov na letiskách EÚ, ktorá obsahuje usmernenia na ochranu mäkkých cieľov. Táto príručka bola preložená do všetkých jazykov EÚ a bude sa distribuovať všetkým policajným zložkám. V októbri 2015 Komisia začala takisto vypracúvať usmernenia o ochrane ďalších oblastí mäkkých cieľov, ako sú železničná doprava, metro a iné oblasti s vysokou koncentráciou verejnosti (športové štadióny, nákupné strediská, verejné garáže atď.). Dokončenie tohto materiálu sa urýchli a bude ho sprevádzať primeraná odborná príprava.

Skúšky zamerané na odhaľovanie a ochranu: Komisia v spolupráci s viacerými členskými štátmi spustila vo februári 2015 skúšky zamerané na odhaľovanie a ochranu v rôznych operačných prostrediach, ako sú letiská, železničné stanice, športové podujatia a verejné budovy. Nové skúšky sú naplánované na máj 2016, a to aj v súvislosti s hotspotmi.

Posúdenia bezpečnostných rizík: Komisia vypracovala posúdenia bezpečnostných rizík s cieľom zabezpečiť, aby politiky tvorené na úrovni EÚ v oblastiach, ako je bezpečnosť dopravy, bezpečnosť hraníc alebo financovanie terorizmu, vychádzali z riadnej analýzy príslušných bezpečnostných rizík s cieľom stanoviť účinné reakcie na tieto riziká a súvisiace hrozby. Táto práca sa vykonáva spoločne s členskými štátmi, ESVČ a príslušnými agentúrami EÚ.

Hybridné hrozby: Komisiavysoká predstaviteľka prijali spoločné oznámenienázvom Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám 35 ,ktorom sa predstavujú realizovateľné návrhy na podporu boja proti hybridným hrozbámposilnenie odolnosti EÚjej členských štátovpartnerov. Všetky zúčastnené strany sa vyzývajú, aby tieto opatrenia urýchlene vykonávali.

V rámci boja proti trestnej činnosti a terorizmu sa musia dôsledne využívať nové technológie a kapacity. Na riešenie výziev spojených s odhaľovaním hrozieb sú potrebné ďalšie opatrenia. Komisia okrem toho zameria financovanie výskumu na budúce technologické a kapacitné potreby. Program Bezpečné spoločnosti v rámci iniciatívy Horizont 2020 má na roky 2014 – 20 k dispozícii rozpočet vo výške 1,7 miliardy EUR. Na roky 2016 – 2017 boli schválené pracovné programy, ktoré obsahujú viaceré opatrenia týkajúce sa najmä boja proti terorizmu. Budúce výzvy a ďalšie ročné programy by sa mali viac zamerať na technológie a kapacity v oblasti boja proti terorizmu, pričom by mali vychádzať z práce Európskeho centra pre boj proti terorizmu, ako aj z práce vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a spravodajských služieb.

V Európskom programe v oblasti bezpečnosti sa zdôraznilo, že konkurencieschopné odvetvie bezpečnosti v EÚ môže takisto prispieť k tomu, aby EÚ bola schopná pokryť svoje potreby v oblasti bezpečnosti sama. EÚ podporuje rozvoj inovačných bezpečnostných riešení – napríklad prostredníctvom noriem a spoločných osvedčení. Komisia v roku 2016 predloží návrhy týkajúce sa letiskových detekčných zariadení s cieľom odstrániť prekážky jednotného trhu a posilniť konkurencieschopnosť bezpečnostného odvetvia EÚ na vývozných trhoch.

Informačné systémy sú kľúčovým prvkom našej spoločnosti. Zatiaľ čo prísne opatrenia kybernetickej bezpečnosti by mali byť prvou líniou obrany, musíme zaistiť aj účinné vyšetrovaniestíhanie trestných činov, ktoré sa zameriavajú na uvedené systémy alebo ich zneužívajú. Smernicaútokoch na informačné systémy (2013/40/EÚ) stanovujetejto oblasti spoločný európsky trestnoprávny rámec. Komisiasúčasnosti monitoruje vykonávanie smernice zo strany členských štátov a v roku 2017 podá Európskemu parlamentuRade správu,ktorej zohľadní technickýprávny vývojoblasti počítačovej kriminalityprípadnú potrebu ďalšieho posilnenia právneho rámca. Na doplnenie navrhovanej smernicebezpečnosti sietíinformácií 36 , ktorou sa má posilniť spoluprácavýmena informáciíoblasti kybernetických hrozieb, Komisiajúni navrhne ďalšie opatrenia na podporu spoluprácetejto oblastirozvoj priemyselných kapacít.

Nakladanie s dodatočnými fiškálnymi výdavkami týkajúcimi sa bezpečnosti

Ochrana prináša náklady, či už z hľadiska využívania spravodajských služieb, presadzovania práva alebo ozbrojených síl či posilnenia infraštruktúr. Tieto náklady sa však musia posudzovať v kontexte ľudských a hospodárskych škôd, ktoré dokáže spôsobiť niekoľko zločincov. Vzhľadom na závažnosť hrozby, ktorej EÚ v súčasnosti čelí, Komisia pri zvažovaní ďalších fiškálnych výdavkov priamo súvisiacich s touto hrozbou navrhne využiť flexibilitu zakotvenú v Pakte stability a rastu pre mimoriadne udalosti, ktoré sú mimo vládnej kontroly. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť potrebnú dohodu o ďalšom postupe.

Ďalšie kroky:

Komisia:

bezodkladne podnikne potrebné kroky na urýchlenie realizácie príslušných opatrení akčného plánu z 2. decembra 2015 o strelných zbraniach a výbušninách,

do septembra 2016 navrhne pravidlá pre celú EÚ na certifikáciu letiskových detekčných zariadení,

do decembra 2016 aktualizuje príručku o ochrane mäkkých cieľov na letiskách v EÚ,

do mája 2016 uskutoční ďalšie skúšky zamerané na odhaľovanie a ochranu, a to aj v súvislosti s hotspotmi,

zameria financovanie výskumu na budúce technologické a kapacitné potreby,

navrhne prístup na riešenie výnimočných fiškálnych výdavkov priamo súvisiacich s bojom proti terorizmu v kontexte Paktu stability a rastu. Komisia má v úmysle využiť takýto prístup v nadchádzajúcom balíku európskeho semestra na jar tohto roku.

2.8.    Vonkajší rozmer

Európsky program v oblasti bezpečnosti je takisto navrhnutý tak, aby zabezpečil väčší súlad medzi vnútornými a vonkajšími opatreniami v oblasti bezpečnosti vzhľadom na priamu súvislosť medzi nimi a aby nadviazal na výsledky práce koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, Komisie a ESVČ.

Osobitne sa zameriava na susedstvo. Začali sa cielené a posilnené dialógy o bezpečnosti a boji proti terorizmu, a to najmä s Jordánskom, Libanonom, Marokom, Tuniskom a Tureckom, a v súčasnosti sa s týmito krajinami rokuje o konkrétnych akčných plánoch. Do delegácií EÚ v Alžírsku, Iraku, Jordánsku, Maroku, Nigérii, Saudskej Arábii, Tunisku a Turecku boli vyslaní odborníci na bezpečnosť a boj proti terorizmu. Na základe týchto skúseností by EÚ malo nadviazať protiteroristické partnerstvo s krajinami v oblasti Stredozemného mora a zároveň rozšíriť sieť odborníkov na boj proti terorizmu a bezpečnosť v ostatných prioritných krajinách a regiónoch (napr. v Libanone, regióne Sahel, na západnom Balkáne).

Nedávne udalosti preukázali závažné zlyhania spolupráce s partnermi z oblasti Stredozemného mora, a to aj napriek spoločnému záujmu. Diplomacia EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a spolupráca v oblasti boja proti terorizmu sa musia rozvíjať prioritne s partnermi počnúc Tureckom až po Maroko – s podporou Európskeho centra pre boj proti terorizmu –, aby sa zabezpečila účinná výmena informácií a policajná spolupráca, a to vo vhodnom rámci na ochranu údajov.

EÚ musí posilniť svoju prítomnosť na príslušných multilaterálnych medzinárodných fórach zameraných na boj proti terorizmu a bezpečnosť (ako je OSN, Globálne fórum pre boj proti terorizmu, G7 a Finančná akčná skupina) s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu v boji proti terorizmu a bezpečnostných otázkach.

Akčný plán2. decembra 2015strelných zbraniachvýbušninách 37 akčný plán2. februára 2016posilnení boja proti financovaniu terorizmu 38 obsahujú špecifické opatrenia vo vzťahutretím krajinám, najmäbezprostrednom susedstve EÚ. Predpokladá sanich, že EÚ zintenzívni spoluprácu so susednými krajinamibezpečnostných aspektoch, medzi ktoré patrí aj boj proti nedovolenému obchodovaniuručnýmiľahkými zbraňamiboj proti nedovolenému obchodovaniuľuďmi, tovarom kultúrneho charakterudrogami. Nedovolené obchodovaniepoužívanie strelných zbranívýbušnín sa má systematicky začleňovať do bezpečnostných dialógovkľúčovými partnerskými krajinamiorganizáciami.

Revidovaná európska susedská politika takisto poskytuje rámec pre opatrenia v krajinách európskeho susedstva, pretože koherentne spája bezpečnostný rozmer a iné stabilizačné prvky, ako je boj proti korupcii a zneužívaniu moci, hospodársky rozvoj, investičné príležitosti a pracovné miesta pre mladých ľudí, ako aj osobitná finančná podpora občianskej spoločnosti zahŕňajúca aspekt boja proti radikalizácii.

Ďalšie kroky:

Komisia:

v súlade s ambicióznym harmonogramom podnikne potrebné kroky na urýchlenie vykonávania vonkajšieho rozmeru akčného plánu z 2. decembra 2015 o zbraniach a výbušninách, a to s osobitným dôrazom na obmedzenie obchodovania so strelnými zbraňami a výbušninami zo západného Balkánu a na možné nové zdroje pašovaných zbraní, ktoré vznikajú v iných regiónoch v bezprostrednom susedstve EÚ,

podnikne potrebné kroky na urýchlenie realizácie príslušných opatrení akčného plánu z 2. februára 2016 o posilnení boja proti financovaniu terorizmu,

začne reflexiu o dokončení a prehĺbení posilnených dialógov o boji proti terorizmu s prioritnými krajinami v oblasti Stredozemného mora s cieľom rozvinúť účinné partnerstvo v boji proti terorizmu,

podporí vykonávanie spoločného akčného plánu stanoveného v kontexte Iniciatívy v oblasti boja proti terorizmu na západnom Balkáne.

3.    Záver

Bezpečnosť je prirodzene jednu z najväčších obáv občanov. Teroristické útoky, ktoré v uplynulom roku zabili alebo zranili stovky ľudí v Európskej únii, na tieto obavy upriamili väčšiu pozornosť. Všetci aktéri si musia plniť svoju úlohu s cieľom zabezpečiť, aby Európska únia robila všetko, čo je v jej právomoci, na zaistenie bezpečnosti svojich občanov.

V dnešnom svete teroristi a iní zločinci pôsobia na cezhraničnej a nadnárodnej báze. Na účinné riešenie hrozby, ktorú predstavujú, musia európske orgány presadzovania práva bezproblémovo spolupracovať, spojiť svoje zdroje a spravodajstvo a konať spoločne. Je to jediný spôsob, ako účinne bojovať proti teroristickej hrozbe. Vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých.

V tomto oznámení sa stanovujú opatrenia, ktoré sa prijali doposiaľ a ktoré treba prijať v blízkej budúcnosti, tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, s cieľom poskytnúť všetkým európskym občanom vysokú úroveň bezpečnosti, ktorú očakávajú. V prílohe sa uvádza plán na dosiahnutie skutočnej bezpečnostnej únie v Európe: Komisia bude predkladať správy o dosiahnutom pokroku. Je našou spoločnou a naliehavou povinnosťou, aby sme tieto opatrenia rýchlo a dôkladne rozpracovali a odstránili fragmentáciu nástrojov, informácií a myslenia, ktorú budú inak teroristi naďalej využívať na to, aby podrývali hodnoty, ktoré sú pre Európanov také dôležité. Komisia sa domnieva, že Európsky parlament a Rada by sa mali urýchlene zaoberať týmito opatreniami, a vyzýva Európsku radu, aby na svojom najbližšom zasadnutí zhodnotila opatrenia nadväzujúce na toto oznámenie.

(1)

     Článok 72 ZFEÚ.

(2)

     COM(2015) 185 final z 28. apríla 2015.

(3)

     Závery Európskej rady z 26. júna 2015, EUCO 22/15.

(4)

     Spoločné vyhlásenie z 24. marca 2016.

(5)

     Článok 67 ods. 3 ZFEÚ.

(6)

     S výhradou špecifických podmienok uvedených v protokole č. 22 o Dánsku a s výhradou protokolov č. 21 a 36 o Spojenom kráľovstve a Írsku, ktoré týmto dvom členským štátom umožňujú, ale neukladajú im povinnosť zapojiť sa do iniciatív v oblasti politiky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom sa zohľadní súdržnosť a praktické fungovanie týchto iniciatív.

(7)

     http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1062_en.htm.

(8)

     Závery Rady z júna 2015, 9798/15.

(9)

     COM(2015) 624 final z 2. decembra 2015.

(10)

     COM(2016) 50 final z 2. februára 2016.

(11)

     COM(2016) 205 final zo 6. apríla 2016.

(12)

     http://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf.

(13)

     Pozri aj ďalej, oddiel 4.

(14)

     Vypracované boli v úzkej spolupráci s národnými expertmi, ESVČ, agentúrami EÚ a Interpolom.

(15)

     COM(2015) 671 final z 15. decembra 2015.

(16)

     COM(2015) 670 final z 15. decembra 2015.

(17)

     V kontexte hotspotov a premiestňovania existujú tri rôzne typy bezpečnostných kontrol: 1. fyzická kontrola a kontrola osobného majetku, 2. kontroly v rôznych vnútroštátnych a medzinárodných databázach (predovšetkým v Schengenskom informačnom systéme a v databáze Interpolu SLTD) a, 3) ak existujú náznaky, ktoré by odôvodňovali vylúčenie, alebo ak existuje hrozba pre bezpečnosť a verejný poriadok, sekundárne kontroly žiadateľov o azyl možno vykonať pomocou databáz, rozhovorov alebo internetu a sociálnych médií.

(18)

     COM(2015) 625 final z 2. decembra 2015.

(19)

     Konkrétne rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu.

(20)

     Osobný záznam o cestujúcom neslúži len na riešenie problému zahraničných teroristických bojovníkov. V tejto súvislosti má však mimoriadny význam.

(21)

     Závery Rady z 20. novembra 2015, 845/15.

(22)

Rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu zmenené rámcovým rozhodnutím 2008/919/SVV o boji proti terorizmu.

(23)

     Pozri aj vyššie v texte, oddiel 1.

(24)

     http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march.

(25)

   Komisia navrhla posilniť Európske centrum pre boj proti terorizmu pomocou ďalších 25 špecializovaných pozícií, 10 externých zamestnancov a súvisiacich rozpočtových prostriedkov na boj proti terorizmu v roku 2016, ktoré boli schválené v opravnom rozpočte schválenom 13. apríla 2016.

(26)

     http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march.

(27)

COM(2016) 205 final zo 6. apríla 2016.

(28)

COM(2016) 194 final zo 6. apríla 2016.

(29)

     http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_measures_en.pdf.

(30)

     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1 – 11.

(31)

     Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní, Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 62 – 72.

(32)

     COM(2015) 750 final z 18. novembra 2015.

(33)

     COM(2016) 50 final z 2. februára 2016.

(34)

     COM(2015) 624 final z 2. decembra 2015.

(35)

     JOIN(2016)18 final zo 6. apríla 2016.

(36)

COM(2013) 48 final zo 7. februára 2013.

(37)

     COM(2015) 624 final z 2. decembra 2015.

(38)

     COM(2016) 50 final z 2. februára 2016.


V Bruseli20. 4. 2016

COM(2016) 230 final

PRÍLOHA

k

OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE

Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu


HLAVNÉ LEGISLATÍVNE A POLITICKÉ INICIATÍVY V OBLASTI BEZPEČNOSTI / BOJA PROTI TERORIZMU

Iniciatívy

2. štvrťrok 2016

revízia právneho základu systému EURODAC s cieľom ďalej posilňovať jeho funkcie, pokiaľ ide o neregulárnu migráciu a návrat

delegovaný akt týkajúci sa čiernej listiny EÚ, ktorá má identifikovať vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí/boji proti financovaniu terorizmu

legislatívny návrh na revíziu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

oznámenie o predchádzaní radikalizácii

3. štvrťrok 2016

iniciatíva zameraná na modernizáciu Európskeho centra pre boj proti terorizmu a posilnenie práce Europolu

vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa interoperability útvarov informácií o cestujúcich na účely výmeny údajov z osobných záznamov o cestujúcich

4. štvrťrok 2016

legislatívny návrh na harmonizáciu trestných činov prania špinavých peňazí a príslušných sankcií

legislatívny návrh proti nezákonnému pohybu peňažných prostriedkov

legislatívny návrh o vzájomnom uznávaní príkazov na zmrazenie a konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti

revízia Schengenského informačného systému

legislatívny návrh týkajúci sa boja proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov

revízia nariadenia o prekurzoroch výbušnín

1. štvrťrok 2017

legislatívny návrh na posilnenie právomocí a spolupráce colných orgánov a na boj proti financovaniu terorizmu v súvislosti s obchodom s tovarom

2. štvrťrok 2017

legislatívny návrh proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru.