V Bruseli26. 2. 2016

COM(2016) 92 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

O VYKONÁVANÍ NARIADENIA (EÚ) Č. 182/2011


Správa KOMISIE

Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 182/2011

1.Úvod

Lisabonskou zmluvou sa zásadne zmenil rámec pre delegovanie právomocí na Komisiu zavedením rozlíšenia medzi delegovanými a vykonávacími právomocami. V článku 291 ods. 3 ZFEÚ sa stanovuje, že na rozdiel od delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ sa pravidlá a všeobecné zásady mechanizmov, ktorými členské štáty kontrolujú vykonávanie právomoci Komisie, vopred upravia prostredníctvom nariadení prijatých riadnym legislatívnym postupom. Preto bolo prijaté nariadenie č. 182/2011 1 .

V článku 15 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 sa od Komisie požaduje, aby Európskemu parlamentu a Rade podala správu o vykonávaní tohto nariadenia päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Táto správa predstavuje splnenie tejto požiadavky. Zameriava sa pritom na nové prvky zavedené nariadením (EÚ) č. 182/2011 v porovnaní s rozhodnutím Rady 1999/468/ES, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2006/512/ES, ktoré predstavovali rámec uplatniteľný pred prijatím nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Celkový kontext a fungovanie nariadenia (EÚ) č. 182/2011

Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 nadobudlo účinnosť 1. marca 2011. Nevyžadovalo sa v ňom prijatie žiadnych opatrení zo strany členských štátov. Pokiaľ ide o Komisiu, štandardné rokovacie poriadky výborov uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 sa prijali 8. júla 2011 a uverejnili v úradnom vestníku 12. júla 2011 2 . Rokovacie poriadky jednotlivých existujúcich výborov sa postupne prispôsobili novým štandardným rokovacím poriadkom. Register stanovený v článku 10 nariadenia existuje už od roku 2002, v rokoch 2008 a 2011 bol dôkladne prepracovaný a neustále sa zlepšuje.

Prechodné ustanovenia v článku 13, v ktorom sa ustanovuje automatické uplatňovanie nových postupov na existujúce právne predpisy, a v článku 14, ktorý sa týka prebiehajúcich postupov, umožňujú okamžité uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 182/2011 od 1. marca 2011, a teda plynulý prechod.

Komisia vo svojich výročných správach informuje Európsky parlament a Radu o činnosti výborov 3 . V nasledujúcej tabuľke sa uvádza celkový prehľad údajov o činnosti výborov od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 182/2011 a v dvoch rokoch tomu predchádzajúcich. Výročné správy takisto zahŕňajú údaje týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou (RPK) ustanoveného v rozhodnutí 1999/468/ES, ktorý sa stále uplatňuje v prípadoch ustanovených v základnom akte 4 .

Výbory

Stanoviská

Prijaté opatrenia

Kladné stanoviská

Žiadne stanoviská

Záporné

stanoviská

2009

266

2 091

1 808 (131 RPK)

2 003

78

10

2010

259

1 904

1 812 (164 RPK)

1 783

121

0

2011*

268

1 868

1 788 (163 RPK)

1 789

75

4

2012

270

1 923

1 824 (167 RPK)

1 845

78

0

2013

302

1 916

1 887 (171 RPK)

1 845

50

0

2014

287

1 889

1 728 (165 RPK)

1 838

51

0

Tabuľka 1, údaje z výročných správ o fungovaní výborov, celkový počet kladných stanovísk výborov sa môže líšiť od počtu právnych aktov prijatých Komisiou, ak sú stanoviská doručené v jeden rok, avšak právne akty sú prijaté až v priebehu nasledujúceho roka. * Údaje sa vzťahujú na celý rok 2011.

Vo všeobecnosti z údajov vyplýva, že nariadenie umožnilo plynulé pokračovanie systému. Porovnanie údajov od 2011 s údajmi z obdobia pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 182/2011 ukázalo, že počet výborov a ich činnosť sa nezmenila. Počet výborov bol 266 v roku 2009 a 287 v roku 2014. Počet prijatých opatrení bol 1808 v roku 2009 a 1728 v roku 2014.

Na základe skúseností sa do článku 3 nariadenia vložilo niekoľko ustanovení, ktoré sa týkajú práce výborov a odzrkadľujú bežnú prax, avšak ešte neboli predtým zakotvené v právnych predpisoch. Patria sem ustanovenia o používaní písomného postupu, výslovná požiadavka, aby predseda našiel riešenia, ktoré majú čo najširšiu podporu v rámci výboru, a možnosť zmeniť návrh aktov pred hlasovaním, aby bolo možné zohľadniť rokovania výboru. Tieto spoločné ustanovenia boli naďalej platné a užitočné pri zabezpečovaní riadneho fungovania výborov. Písomný postup sa často používa a predstavuje účinný nástroj – v roku 2014 sa uskutočnilo 773 zasadnutí výborov a 893 písomných postupov, pričom pred rokom 2014 boli údaje podobné. Práca výborov je aj naďalej založená na konsenze: veľká väčšina stanovísk (viac ako 90 %) sú kladné stanoviská, pričom väčšina z nich je prijatá jednomyseľne alebo na základe konsenzu členov výborov, takmer nikdy sa nevyskytujú záporné stanoviská a len zriedka nie sú prijaté žiadne stanoviská.

V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa ustanovuje komplexný a vyčerpávajúci právny rámec pre vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. Výsledok rokovaní o medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva 5 predpokladá záväzok inštitúcií, že do právnych predpisov Únie nebudú dopĺňať procedurálne požiadavky, ktoré by zmenili mechanizmus kontroly zavedený nariadením (EÚ) č. 182/2011 6 .

V rámci oznámenia o lepšej právnej regulácii 7 sa Komisia zaviazala vykonať niekoľko opatrení s cieľom zlepšiť mechanizmy zamerané na lepšie zohľadnenie názorov občanov a zainteresovaných strán a na otvorenosť voči spätnej väzbe z ich strany vo všetkých fázach procesu tvorby politiky. V súvislosti s vykonávacími aktmi sa Komisia zaviazala, že dôležité vykonávacie akty, ktoré podliehajú vydaniu stanoviska výboru, sa zverejnia na obdobie štyroch týždňov, čo zainteresovaným stranám umožní predložiť svoje pripomienky ešte pred akýmkoľvek hlasovaním členských štátov v príslušnom výbore. Tým sa výrazne zvýši transparentnosť prijímania vykonávacích aktov vo fáze pred hlasovaním výboru.

3.    Hlavné zmeny

3.1    Zníženie počtu komitologických postupov

Jedným z cieľov nariadenia (EÚ) č. 182/2011 je zjednodušiť systém tým, že sa zníži počet komitologických postupov. Starý regulačný postup a riadiaci postup sa nahradili postupom preskúmania, pričom konzultačný postup sa zachoval. Zníženie počtu postupov neprinieslo osobitné problémy.

3.2    Vytvorenie odvolacieho výboru

Odvolací výbor bola novinka zavedená nariadením (EÚ) č. 182/2011. Zaviedol sa na vytvorenie druhého stupňa na riešenie otázok, pri ktorých sa výboru nepodarilo dosiahnuť dohodu. Postúpenie veci odvolaciemu výboru je v rámci postupu skôr výnimočným krokom. Predstavuje možnosť pohnúť sa vpred v prípade záporného stanoviska alebo žiadneho stanoviska s blokujúcim účinkom 8 , ak sa vykonávací akt považuje za potrebný.

Odvolací výbor prijal svoj rokovací poriadok 29. marca 2011. Komisia už v súlade s článkom 14 rokovacieho poriadku (doložka o preskúmaní) uskutočnila prvé hodnotenie fungovania tohto poriadku v praxi. Výsledok tohto preskúmania bol zahrnutý vo výročnej správe o činnosti výborov za rok 2013 9 .

Celkový počet postúpení odvolaciemu výboru

GR/dotknuté oblasti politiky

Odvolací výbor kladné

Odvolací výbor záporné

Odvolací výbor žiadne stanovisko

Opatrenia prijaté v prípade nevydania stanoviska

2011

8

Prípravky na ochranu rastlín, lieky

2

1

5

5

2012

6

Geneticky modifikované potraviny a krmivá

0

0

6

6

2013

9

Geneticky modifikované potraviny a krmivá, prípravky na ochranu rastlín, biocídne výrobky, Colný kódex Spoločenstva

0

0

9

8

2014

13

Geneticky modifikované potraviny a krmivá, pravidlá a normy pre inšpekcie lodí

2

0

11

11

Spolu

36

4

1

31

30

Tabuľka 2, údaje z komitologického registra a výročných správ

Doteraz bol odvolací výbor zvolaný najmä v súvislosti s jednou oblasťou politiky, a to oblasťou zdravia a ochrany spotrebiteľa, konkrétnejšie vo vzťahu ku geneticky modifikovaným potravinám a krmivám a prípravkom na ochranu rastlín. V týchto prípadoch odvolací výbor doteraz potvrdil, že výbor nevydal žiadne stanovisko. V oznámení Komisie s názvom „Preskúmanie procesu rozhodovania o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) 10 “ sa uvádza podrobná analýza rozhodovacieho procesu v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív.

Celkovo k postúpeniu veci odvolaciemu výboru dochádzalo s frekvenciou porovnateľnou s predchádzajúcimi postúpeniami Rade, ktoré už na základe nového inštitucionálneho rámca nie sú povolené. Tieto postúpenia sa vyskytovali v podobných oblastiach politiky a s podobnými výsledkami. Z praktického hľadiska skúsenosti ukazujú, že členské štáty boli doteraz takmer vo všetkých prípadoch zastúpené členmi stáleho zastúpenia.

3.3    Flexibilita, ktorá sa Komisii poskytuje v prípade nevydania žiadneho stanoviska (postup preskúmania)

Nariadením (EÚ) č. 182/2011 sa zaviedla väčšia flexibilita pre Komisiu v prípade, že vo výbore pre postup preskúmania neexistuje kvalifikovaná väčšina za ani proti návrhu (tzv. žiadne stanovisko). Predtým sa v rámci riadiaceho i regulačného postupu ustanovovalo, že v prípade, že výbor nevydá žiadne stanovisko, prípadne ak Rada nekonala, Komisia opatrenie „prijíma“. V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa stanovuje, že Komisia opatrenie „môže“ prijať buď v prípade, že výbor nevydá žiadne stanovisko, alebo v odvolacom výbore. Zvýšená flexibilita sa zaviedla na to, aby Komisia mohla prehodnotiť návrh opatrení a aby sa mohla rozhodnúť, či návrh opatrení prijme alebo výboru predloží zmenený návrh, pričom okrem iného zohľadní aj pozície vyjadrené v rámci výboru.

Táto zvýšená flexibilita podlieha viacerým výnimkám uvedeným v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, t. j. v určitých politických oblastiach (zdaňovanie, finančné služby, ochrana zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín alebo konečné mnohostranné ochranné opatrenia), ak sa v základnom akte stanovuje, že návrh vykonávacieho aktu nemožno prijať bez vydania stanoviska (doložka o nevydaní stanoviska), alebo ak je proti tomu jednoduchá väčšina všetkých členov výboru. V týchto prípadoch Komisia návrh nesmie prijať. Ak sa však právny akt napriek tomu považuje za potrebný, predseda môže výboru predložiť zmenené znenie vykonávacieho aktu alebo ho postúpiť odvolaciemu výboru. Zahrnutie doložky o nevydaní stanoviska do základného aktu musí reagovať na špecifické potreby a byť zdôvodnené zákonodarcom. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 182/2011 Komisia vydala vyhlásenia v tomto zmysle približne v 30 prípadoch v reakcii na skutočnosť, že zákonodarca takéto ustanovenia bez zdôvodnenia zaviedol do základného právneho aktu. V skutočnosti sa väčšina hlasovaní, pri ktorých nebolo vydané žiadne stanovisko, vyskytla v oblastiach, ktoré sú už zahrnuté do osobitných oblastí politiky uvedených v článku 5 ods. 4, a v prípade, že Komisia nemôže opatrenie prijať bez toho, aby ho postúpila odvolaciemu výboru, alebo v oblastiach (konkrétne colníctvo poľnohospodárstvo, rozvojová spolupráca a obchod), na ktoré sa nevzťahujú žiadne z uvedených troch výnimiek a Komisia by právny akt mohla prijať i tak bez toho, aby sa musela obrátiť na odvolací výbor.

Žiadne stanoviská v postupe preskúmania

Komisia prijala opatrenie

Komisia neprijala opatrenie

2011

67

63

4

2012

73

70

3

2013

49

47

2

2014

45

42

3

Spolu

234

222

12

Tabuľka 3, údaje z komitologického registra (okrem odvolacieho výboru), údaje sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výročnej správe

Z uvedených údajov vyplýva, že Komisia nevyužíva možnosť neprijať akt v prípade, že nie je vydané žiadne stanovisko, často. V praxi je flexibilita Komisie výrazne znížená v prípadoch týkajúcich sa povoľovania výrobkov alebo látok, ako napríklad v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív, keďže od Komisie sa vyžaduje, aby prijala rozhodnutie (ktorým povoľuje alebo zakazuje umiestnenie na trh) v primeranom čase. Nemôže sa zdržať prijímania pozície. V týchto prípadoch Komisia nesmie prijať návrh aktu v prípade, že výbor nevydá žiadne stanovisko, na účely prijatia návrhu aktu ho musí najskôr postúpiť odvolaciemu výboru. Týmto sa tiež čiastočne vysvetľuje, prečo sa odvolací výbor doposiaľ zvolával najmä v tejto oblasti politiky. S cieľom riešiť konkrétnu situáciu v oblasti geneticky modifikovaných potravín a krmív a v nadväznosti na riešenie, ktoré sa našlo pre povolenia pestovania, Komisia v apríli 2015 prijala návrh 11 na zmenu legislatívneho rámca. Zatiaľ čo samotný postup povoľovania sa ponecháva, v návrhu sa predpokladá, že členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území. Využitie tejto možnosti sa musí zakladať na iných dôvodoch, než sú dôvody, ktoré sa týkajú rizík pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie, a ktoré sa riešia na úrovni EÚ.

Nová flexibilita pri rozhodovaní Komisie, či prijať návrh vykonávacieho aktu v prípade, že sa nevydalo žiadne stanovisko, je užitočná. Hoci sa doteraz využila len v malom počte prípadov 12 , umožnila Komisii prehodnotiť navrhované opatrenie potom, keď z výsledkov hlasovania a z rokovania vo výbore vyplynulo, že nemá čo najširšiu podporu v rámci výboru.

3.4    Kritériá výberu postupov

V nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa stanovujú kritéria výberu postupov. V článku 2 ods. 2 sa stanovuje niekoľko prípadov, v ktorých sa všeobecne predpokladá, že sa uplatňuje postup preskúmania. Konzultačný postup sa v zásade vzťahuje na všetky prípady, na ktoré sa postup preskúmania nevzťahuje. Kritéria výberu postupu preskúmania zodpovedajú kritériám stanoveným v rozhodnutí o komitológii z roku 1999. Vo všeobecnosti sa zdá, že výber postupu nepredstavuje problémy. Jednou dôležitou výnimkou je prípad, keď zmierovací výbor rokoval najmä o výbere postupu (v súvislosti s makrofinančnou pomocou Gruzínsku 13 ).

Akty prijaté na základe postupu preskúmania

Akty prijaté na základe konzultačného postupu

2011

1 311

77

2012

1 591

121

2013

1 579

143

2014

1 437

122

Tabuľka 4, údaje z komitologického registra, údaje sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výročnej správe

Postup preskúmania je jednoznačne uplatniteľný vo väčšine prípadov, len asi 10 % stanovísk sa prijíma konzultačným postupom. Do veľkej miery to odzrkadľuje rozdelenie medzi riadiacim/regulačným a konzultačným postupom podľa predchádzajúceho systému.

3.5    Právo kontroly Európskeho parlamentu a Rady v prípade základných právnych aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Obaja zákonodarcovia musia byť náležite a nepretržite informovaní o činnosti výboru prostredníctvom komitologického registra. Zákonodarcovia majú právo kontroly návrhov vykonávacích aktov, ktoré sú založené na aktoch prijatých v rámci riadneho legislatívneho postupu. To znamená, že môžu v akomkoľvek štádiu postupu oznámiť Komisii, že návrh presahuje vykonávacie právomoci stanovené v základnom akte. V takom prípade musí Komisia návrh prehodnotiť a informovať Európsky parlament a Radu, či ho zamýšľa ponechať, zmeniť alebo stiahnuť.

Dva hlavné rozdiely oproti predchádzajúcej situácii spočívajú v tom, že už neexistuje pevné kontrolné obdobie a že právo kontroly sa teraz vzťahuje aj na Radu. Zrušenie mesačnej odkladnej lehoty prinieslo zvýšenie efektivity a neukázalo sa ako problematické, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že v praxi sa priemerný čas medzi hlasovaním vo výbore a prijatím vykonávacieho aktu pohybuje v rozmedzí 30 až 50 dní (teda v žiadnom prípade nie dlhšie ako predchádzajúce mesačné obdobie). Rada právo kontroly nevyužila a do konca januára 2016 ho Európsky parlament využil iba v 4 prípadoch 14 . V jednom z nich Európsky parlament prijal uznesenie 15 po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom kritizoval krátky časový úsek medzi postúpením výboru a prijatím.

3.6    Osobitné procedurálne požiadavky na opatrenia na ochranu obchodu (antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia)

Novinkou v porovnaní s predchádzajúcim systémom je, že opatrenia na ochranu obchodu (antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia) sa teraz predkladajú aj na kontrolu výboru, hoci so špecifickými ochrannými opatreniami. Po prvé, v prípade antidumpingových a vyrovnávacích opatrení, keď výbor nevydá žiadne stanovisko a jednoduchá väčšina je proti návrhu vykonávacieho aktu, musí sa osloviť odvolací výbor. Predpokladá sa aj proces konzultácií členských štátov a jednotlivé kratšie termíny. Po druhé, v štádiu odvolacieho výboru sú zavedené osobitné pravidlá, ktoré Komisii bránia prijať konečné mnohostranné ochranné opatrenia v prípade absencie kladného stanoviska.

V praxi sa predtým, ako tieto zmeny mohli nadobudnúť účinnosť, príslušné obchodné právne predpisy museli prispôsobiť s cieľom rozhodovať v tejto oblasti v súlade s postupmi kontroly vykonávacích aktov Komisie zo strany členských štátov. Predtým tomu tak nebolo, a tak sa ešte nemohli uplatňovať ustanovenia týkajúce sa zosúlaďovania uvedené v nariadení (EÚ) č. 182/2011. Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 sa teda začalo uplatňovať až po prijatí príslušných zosúlaďujúcich právnych predpisov v januári 2014 16 . Skúsenosti s osobitnými ustanoveniami sú preto doposiaľ pomerne obmedzené a týkajú sa činností len jedného výboru, Výboru pre nástroje na ochranu obchodu (C 44100).

 

Stanoviská

Prijaté opatrenia*

Kladné stanoviská

Žiadne stanoviská

Záporné

stanoviská

Odvolací výbor

2014

35

30

25

10

0

0

2015

43

43

40

2

1

0

Tabuľka 5, údaje z vybraté z komitologického registra a výročnej správy*, celkový počet kladných stanovísk výborov sa môže líšiť od počtu právnych aktov prijatých Komisiou, ak sú stanoviská doručené v jeden rok, avšak právne akty sú prijaté až v priebehu nasledujúceho roka.

V prípadoch nevydania žiadneho stanoviska sa doposiaľ nestalo, že by jednoduchá väčšina hlasovala proti návrhu vykonávacieho aktu, a preto sa zatiaľ odvolací výbor nevyužil.

3.7    Osobitné postupy

V článku 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 sa ustanovuje možnosť, že Komisia z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov a ak sa tak stanovuje v základnom akte, prijme vykonávací akt bez jeho predchádzajúceho predloženia výboru. Stanovisko výboru sa získa následne a ak sa uplatňuje postup preskúmania, Komisia musí tento akt zrušiť v prípade záporného stanoviska. Osobitné pravidlá sa vzťahujú na dočasné antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia. Komisia tento postup využila len vo veľmi malom počte prípadov, a to najmä v oblasti nástrojov na ochranu obchodu v rámci konzultačného postupu.

Ďalej sa v článku 7 ustanovuje možnosť prijať akty aj napriek zápornému alebo žiadnemu stanovisku s cieľom predísť vzniku vážneho narušenia trhov v oblasti poľnohospodárstva alebo ohrozenia finančných záujmov Únie. Doposiaľ nebolo potrebné tento postup použiť.

3.8    Zosúladenie exitujúceho acquis s novými postupmi

V článku 13 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 sa ustanovuje automatické zosúladenie všetkých odkazov na existujúce komitologické postupy s novými postupmi s výnimkou regulačného postupu s kontrolou. Toto automatické zosúladenie zabezpečilo hladký prechod na nový systém. Pokiaľ ide o platné legislatívne akty, ktoré už obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou, v nariadení (EÚ) č. 182/2011 sa nepredpokladá žiadne automatické zosúladenie. Komisia sa zaviazala, že preskúma jeho ustanovenia súvisiace s týmto postupom, aby ich vo vhodnom čase prispôsobila podľa kritérií ustanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (vyhlásenie v tomto zmysle sa uverejnilo v úradnom vestníku spolu s nariadením o komitológii 17 ). V súlade s týmto záväzkom Komisia v roku 2013 prijala tri horizontálne zosúlaďujúce legislatívne návrhy 18 . Z dôvodu stagnácie medziinštitucionálnych rokovaní o týchto spisoch ich Komisia stiahla 19 , ako ohlásila vo svojom pracovnom programe na rok 2015 20 . V medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva 21 sa Komisia zaviazala, že do konca roka 2016 predloží nový návrh na zosúladenie legislatívnych aktov, ktoré stále obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou. Dovtedy sa mnohé opatrenia stále prijímajú v rámci regulačného postupu s kontrolou (pozri tabuľku 1) 22 . Zatiaľ vždy, keď Komisia predkladá návrh na zmenu podstatných ustanovení individuálneho legislatívneho aktu odkazujúcich na regulačný postup s kontrolou, uvedený návrh obsahuje aj zosúladenie ustanovení odkazujúcich na regulačný postup s kontrolou s novým systémom.

4.    Záver

Nariadením (EÚ) č. 182/2011 sa za posledných päť rokov umožnilo účinné využívanie vykonávacích právomocí Komisie pod kontrolou členských štátov. Súčasný rámec umožňuje účinnú a konštruktívnu spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi. Komisia nezistila žiadne problémy, ktoré by si momentálne vyžadovali alebo odôvodňovali legislatívny návrh na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto správu vzali na vedomie.

(1)

     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18.

(2)

     Ú. v. EÚ C 206, 12.7.2011, s. 11.

(3)

     Výročné správy o činnosti výborov, dostupné na http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report  

(4)

     Pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(5)

     Na základe COM(2015) 216 final.

(6)

     Uvedené tri inštitúcie by medziinštitucionálnu dohodu mali podpísať po jej formálnom schválení zo strany Európskeho parlamentu v nadchádzajúcich týždňoch.

(7)

     COM(2015) 215 z 19. 5. 2015.

(8)

     Žiadne stanovisko má blokujúci účinok v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, t. j. v oblasti zdaňovania, finančných služieb, ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín alebo konečných mnohostranných ochranných opatrení, pričom v základnom akte sa ustanovuje, že návrh vykonávacieho aktu nemožno prijať bez vydania stanoviska, alebo ak je proti tomu jednoduchá väčšina všetkých členov výboru.

(9)

     COM(2014) 572 final.

(10)

     COM(2015) 176 final.

(11)

     Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, COM(2015) 177 final z 22. 4. 2015.

(12)

     Jedným z nich bol aj návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej, ktorý sa Komisia rozhodla neprijať.

(13)

     2010/0390(COD)

(14)

     P7_TA(2014)0096, P8_TA(2015)0409, P8_TA-PROV(2015)0456 a P8_TA-PROV(2015)0455

(15)

     P7_TA(2014)0096

(16)

     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014, ktorým sa menia určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení, Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2014, s. 1 – 51.

(17)

     Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 19.

(18)

     COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final a COM(2013) 751 final.

(19)

     (2015/C 80/08), Ú. v. EÚ C 80, 7.3.2015, s. 17.

(20)

     COM(2014) 910 final.

(21)

Pozri poznámku pod čiarou 6.

(22)

     Postupne, až na niekoľko výnimiek, sa realizuje zosúladenie 160 základných aktov, ktoré neboli zosúladené s regulačným postupom s kontrolou (najmä základné akty, ktoré nepodliehali postupu spolurozhodovania pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy).