V Bruseli10. 2. 2016

COM(2016) 58 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Druhá výročná správa o vykonávaní dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru


SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Druhá výročná správa o vykonávaní dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru

1.ÚVOD

V dňoch 11. až 19. júna 2015 sa v Bogote v Kolumbii konalo druhé kolo zasadnutí Výboru pre obchod a ôsmich podvýborov. Zasadnutia sa konali pri príležitosti druhého roku predbežného uplatňovania Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej 1 (ďalej len „dohoda“), pričom Peru ju začalo uplatňovať v marci 2013 a Kolumbia v auguste 2013 2 .

Dňa 30. júna 2015 strany podpísali protokol, ktorým sa mení dohoda s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ. Protokol prechádza vnútornými ratifikačnými postupmi každej z troch strán.

Dňa 12. decembra 2014 Európska únia a Ekvádor parafovali protokol o pristúpení Ekvádoru k dohode. Pred predložením protokolu na účely príslušných vnútorných ratifikačných postupov schvaľovania je potrebné, aby ho schválil Výbor pre obchod zriadený na základe dohody.

V súlade s nariadením (EÚ) č. 19/2013 3 (ďalej len „nariadenie“) sa Komisia zaviazala predložiť Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o uplatňovaní, vykonávaní a plnení záväzkov dohody a nariadenia.

Toto je druhá takáto správa. V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia je rozdelená do troch častí:

celkové posúdenie obchodných tokov,

informácie o činnostiach rôznych orgánov vykonávajúcich dohodu,

informácie o monitorovaní činností uvedených v nariadení.

2.CELKOVÉ HODNOTENIE: VÝVOJ OBCHODU

2.1.Metodika

Analýza dvojstranných obchodných tokov vychádza z porovnania údajov za kalendárny rok 2014 s údajmi za kalendárny rok bezprostredne predchádzajúci dohode (2012). Zatiaľ čo nižšie uvedené údaje môžu ponúknuť predbežný náznak o vývoji obchodu medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, treba mať na pamäti, že tieto závery nemožno považovať za konečné a že pozorované zmeny nemožno pripísať iba účinkom dohody.

2.2.Vývoj obchodných tokov s Peru

Dovoz Peru 4 z EÚ zaznamenal zníženie o 4 % v roku 2014 (3,716 miliardy EUR) v porovnaní s rokom 2012 (3,891 miliardy EUR). To je vo všeobecnosti v súlade so znížením celosvetového dovozu do Peru (3 %). K zníženiu došlo v zásade pri výrobkoch, ktoré do krajiny vstupujú oslobodené od cla podľa doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“) (10 % zníženie), pričom dovoz výrobkov, ktoré boli podľa dohody úplne liberalizované, stúpol o 19 %, dovoz čiastočne liberalizovaných výrobkov o 15 % a výrobkov v rámci preferenčných colných kvót, aj keď z veľmi nízkej úrovne, o 86 %. Je zaujímavé, že dovoz výrobkov, ktoré nemajú výhody preferenčného zaobchádzania na základe dohody a ktoré preto podliehajú clu podľa DNV, z EÚ do Peru stúpol o 14 %, pričom celosvetový dovoz rovnakých výrobkov do Peru vzrástol len o 3 %.

Pokiaľ ide o kategóriu výrobku, najväčší pokles dovozu Peru z EÚ možno pozorovať pri nerastných výrobkoch (25 %) a základných kovoch (25 %), hoci v absolútnom vyjadrení bol najväčší pokles zaznamenaný pri strojoch a mechanických zariadeniach (159 miliónov EUR alebo 9 %). To platí predovšetkým pre kapitolu 84 (jadrové reaktory, kotly, stroje a mechanické zariadenia; ich časti), kde dovoz z EÚ predstavuje štvrtinu celkového dovozu do Peru a bol zaznamenaný pokles vo výške 11 %. Na druhej strane najväčší nárast možno pozorovať pri umeleckých dielach (184 %), zvieratách a živočíšnych produktoch (47 %) a pripravených potravinách (46 %). V absolútnom vyjadrení predstavujú významné zvýšenie len potraviny a chemické výrobky (každá skupina výrobkov o 43 miliónov EUR). Pri chemických výrobkoch nastal najvýraznejší nárast pri farmaceutických výrobkoch (31 %).

Pokiaľ ide o dovoz z Peru do EÚ 5 , bol zaznamenaný pokles o 21 %; zo 6,072 miliardy EUR v roku 2012 na 4,789 miliardy EUR v roku 2014. Tento pokles možno opäť pozorovať v prvom rade pri výrobkoch, pri ktorých je clo DNV nulové (zníženie o 34 %). Všetky ostatné skupiny výrobkov zaznamenali nárast, najmä tie, ktoré sú podľa dohody úplne liberalizované (o 22 %), čiastočne liberalizované (o 11 %), ktoré podliehajú clu DNV a neboli predmetom liberalizácie prostredníctvom dohody (o 12 %), a tie, ktoré podliehajú preferenčným colným kvótam (o 102 %).

Vzhľadom na vysoké koncentrácie dovozu z Peru, pokiaľ ide o kategórie výrobkov, je kategória, pri ktorej bol pozorovaný značný pokles dovozu EÚ z Peru, kategória nerastných výrobkov (zníženie o 1,062 miliardy EUR alebo 38 %), čo možno pripísať celosvetovému poklesu cien nerastných surovín, ako aj kategória perál, (polo-)drahých kameňov a kovov, kde bol pokles o 145 miliónov EUR alebo 75 %. Výrazný nárast predstavuje 47 miliónov EUR alebo 24 % v prípade zvierat a živočíšnych produktov, najmä pri výrobkoch kapitoly 03 (ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce). Významný nárast možno pozorovať aj v kapitole 08 (jedlé ovocie a orechy, šupy citrusových plodov a melónov) s nárastom vo výške 157 miliónov EUR alebo 38 %.

Počas prvých dvoch rokov platnosti dohody vyvážalo z Peru do EÚ 1 133 nových spoločností, 38 % z nich v poľnohospodárskom sektore. Väčšina nových vyvážajúcich spoločností sú MSP (97,4 %), ale noví veľkí vývozcovia (zvyšných 2,6 %, t. j. 30 spoločností) predstavujú 68 % celkovej hodnoty vývozu nových spoločností. V tom istom období sa uskutočnili vývozy z Peru do EÚ v rámci 370 nových colných položiek (10-miestne) v celkovej hodnote 60 miliónov USD (0,5 % celkového vývozu, z čoho polovica je surová ropa).

2.3.Vývoj obchodných tokov s Kolumbiou

Dovoz Kolumbie 6 z EÚ zaznamenal v rokoch 2012 až 2014 významný nárast, a to zo 4,870 miliardy EUR na 6,602 miliardy EUR (36 %). Treba však poznamenať, že najväčší nárast nastal v roku 2013 (23 %), pričom dohoda sa začala uplatňovať až v auguste 2013, preto sa nemôže usudzovať, že dohoda má za takýto nárast výlučnú zodpovednosť. To potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčší nárast nastal pri výrobkoch, ktoré už vstupujú do krajiny oslobodené od cla podľa DNV (zvýšenie o 1,133 miliardy EUR alebo o 42 %). Napriek tomu bol dôležitý aj nárast kolumbijského dovozu výrobkov z EÚ, ktoré boli podľa dohody úplne liberalizované – 306 miliónov EUR alebo 43 %. Dovoz výrobkov čiastočne liberalizovaných na základe dohody sa zvýšil o 27 % a dovoz podľa preferenčných colných kvót o 71 % (hoci z veľmi nízkej hodnoty – 21 miliónov EUR). V dôsledku tohto pozitívneho vývoja vzrástol podiel EÚ na kolumbijskom dovoze z 11 % v roku 2012 na 14 % v roku 2014.

Prakticky pri všetkých kategóriách výrobkov s významným podielom na obchode bol zaznamenaný nárast kolumbijského dovozu z EÚ. Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný pri prepravných zariadeniach (951 miliónov EUR alebo 146 %), chemických výrobkoch (294 miliónov EUR alebo 22 %) a meracích prístrojoch a hudobných nástrojoch (116 miliónov EUR alebo 42 %). Pokiaľ ide o oblasti výrobkov, najväčší nárast dovozu do Kolumbie bol zaznamenaný pri kategórii 88 (lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti) a 30 (farmaceutické výrobky), teda 980 miliónov EUR (450 %) a 235 miliónov EUR (35 %).

Na druhej strane dovoz EÚ z Kolumbie 7 zaznamenal v rokoch 2012 (8,040 miliardy EUR) až 2014 (7,867 miliardy EUR) mierny pokles o 2 %. Je to najmä v dôsledku poklesu dovozu výrobkov, ktoré vstupujú do krajiny oslobodené od cla podľa DNV (pokles o 197 miliónov EUR), zatiaľ čo došlo k výraznému nárastu dovozu do EÚ výrobkov, ktoré sú podľa dohody úplne liberalizované (71 miliónov EUR). Treba však poznamenať, že pokles nastal v roku 2013, zatiaľ čo v roku 2014 (v porovnaní s rokom 2013) sa dovoz EÚ z Kolumbie zvýšil o 533 miliónov EUR alebo o 7 %. Ak by sme však mali preskúmať prvý rok uplatňovania dohody, t. j. od augusta 2013 do júla 2014, v porovnaní s rovnakým obdobím predtým, dovoz EÚ z Kolumbie sa v skutočnosti zvýšil o 10 %.

Pri pohľade na kategórie výrobkov došlo k najväčšiemu pozoruhodnému poklesu pri základných kovoch a výrobkoch z nich (265 miliónov EUR alebo 78 %). Takmer celý pokles v tejto kategórii možno pripísať kapitole 72 (železo a oceľ), najmä pokles o 264 miliónov EUR alebo o 88 %. Pokiaľ ide o nárast, významné zmeny možno pozorovať pri výrobkoch zo zeleniny (nárast o 73 miliónov EUR alebo 5 %) a pri živočíšnych alebo rastlinných tukoch (45 miliónov EUR alebo 66 %). Najväčší nárast bol zaznamenaný v kapitole 09 (káva, čaj, maté a korenie), a to vo výške 113 miliónov EUR alebo 28 %.

Ďalšou dôležitou črtou vývoja je skutočnosť, že od začiatku uplatňovania tejto dohody do konca roku 2014 existovalo 526 nových spoločností, ktorým sa podarilo realizovať vývoz z Kolumbie do EÚ, pričom328 z nich za menej než 10 000 USD a iba 8 z nich za viac než 1 milión USD, čo poukazuje na to, že pravdepodobne ide o malé podniky. V rovnakom období bol zaznamenaný vývoz v rámci 336 nových colných položiek z Kolumbie do EÚ, pričom išlo o rozmanité hlavné výrobky, ako je tuniak (4 615 647 USD počas sledovaného obdobia), samohybné strojové zariadenie (3 109 501 USD) a anízové likéry (1 691 638 USD) 8 .

2.4.Využívanie colných kvót

V tabuľke č. 1 je zobrazená miera vyžívania colných kvót, ktoré stanovila EÚ pre Kolumbiu a Peru 9 . Kolumbia a Peru skutočne využívajú iba colnú kvótu na trstinový alebo repný cukor a chemicky čistú sacharózu a Peru do určitej miery využíva colnú kvótu na sladkú kukuricu, pričom zvyšné colné kvóty 10 sa využívajú pomerne málo alebo sa nevyužívajú vôbec.

Tabuľka č. 1: Miera využívania colných kvót Kolumbiou a Peru

Využívanie colných kvót Kolumbiou

Využívanie colných kvót Peru

2013

2014

2013

2014

Trstinový cukor a chemicky čistá sacharóza

88,40 %

85,72 %

100 %

100 %

Ostatné cukrovinky

1,37 %

1,32 %

0,02 %

0,01 %

Kukurica

0,7 %

3 %

Kukurica cukrová

21 %

76 %

Zdroj: TARIC

Na druhej strane možno konštatovať, že EÚ využíva colné kvóty stanovené Kolumbiou na huby, mliečne výrobky, ako je mlieko a smotana v prášku, srvátka a syr, ako aj prípravky pre detskú výživu, kukuricu cukrovú a v menšej miere zmrzlinu a cukrovinky. V prípade Peru sa v roku 2014 využila len colná kvóta na zmrzlinu a v prvej polovici roku 2015 aj na mlieko a maslo. V tabuľke č. 2 sa uvádzajú všetky údaje o používaní colných kvót, ktoré stanovili Kolumbia a Peru, Európskou úniou.

Tabuľka č. 2: Miera využitia colných kvót Európskou úniou

Využívanie colných kvót v Kolumbii Európskou úniou

Využívanie colných kvót v Peru Európskou úniou

2013

2014

2013

2014

Huby

1,57 %

4,95 %

Mlieko a smotana v prášku

0,00 %

34,92 %

Srvátka

57,60 %

49,96 %

Prípravky pre detskú výživu

40,45 %

67,50 %

Kukurica cukrová

0,42 %

54,18 %

Zmrzlina

5,26 %

13,35 %

0 %

90 %

Syr

9,07 %

8,02 %

Cukrovinky

1,82 %

3,41 %

Mlieko

4 %

Zdroj: DIAN, Kolumbia a SUNAT, Peru

2.5.Obchod so službami a priame zahraničné investície (ďalej len „PZI“) 11

Údaje o obchode so službami sa vytvárajú s výrazným oneskorením. V čase písania tejto správy sú k dispozícii len údaje za rok 2013, možno teda vykonať iba obmedzenú analýzu, pokiaľ sa vezme do úvahy, že dohoda s Peru sa uplatňuje od marca 2013 a s Kolumbiou od augusta 2013.

V roku 2013 vývoz služieb z EÚ do Peru predstavoval sumu 1,215 miliardy EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 18 %. Zároveň dovoz služieb z Peru do EÚ predstavoval 839 miliónov EUR, čo predstavuje pokles o 4 % v porovnaní s rokom 2012. V roku 2013 bol objem PZI EÚ v Peru 7,678 miliardy EUR, zatiaľ čo objem PZI Peru v EÚ predstavoval 218 miliónov EUR.

Pokiaľ ide o Kolumbiu, vývoz služieb EÚ v roku 2013 bol vo výške 2,581 miliardy EUR, pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 10 %. Dovoz služieb do EÚ z Kolumbie dosiahol 1,475 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 3 % v porovnaní s rokom 2012. V roku 2013 bol objem PZI EÚ v Kolumbii 15,622 miliardy EUR, pričom objem PZI Kolumbie v EÚ predstavoval 3,839 miliardy EUR.

3.ČINNOSTI ORGÁNOV ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE DOHODY

Podľa dohody sa zriaďuje Výbor pre obchod a osem špecializovaných orgánov pre dohľad nad jej vykonávaním. Druhé kolo stretnutí sa uskutočnilo 11. až 19. júna 2015 v Bogote v Kolumbii, ako je zhrnuté nižšie.

Podvýbor pre technické prekážky obchodu – 10. júna 2015

Stretnutie bolo užitočné v zmysle predložených konkrétnych otázok, ktoré vzbudzujú znepokojenie, a získania vysvetlení od ostatných strán. V prípade Kolumbie EÚ vyjadrila obavy vzhľadom na potrebu certifikácie tretích strán, ktorá sa má vykonať v Kolumbii, a na nadchádzajúce uplatňovanie národného systému kvality. EÚ tiež vyjadrila obavy týkajúce sa národného plánu rozvoja, keďže sa zdá, že stanovovanie cien sa v ňom určuje ako jedna z požiadaviek na vydanie alebo obnovenie povolenia na uvedenie na trh pre lieky a zdravotnícke pomôcky. V prípade Peru EÚ nastolila otázku nevybavenej žiadosti týkajúcej sa statusu „prísneho zdravotného dozoru“ (Alta Vigilancia Sanitaria) pri vývoze farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok.

Podvýbor pre duševné vlastníctvo – 11. júna 2015

Z diskusie o zemepisných označeniach vyplynul presný aktuálny stav ochrany zemepisných označení, identifikovaných kritických oblastí, pokiaľ ide o účinnú ochranu, a bol zaznamenaný tlak Kolumbie a Peru s cieľom začať postup doplňovania nových zemepisných označení na zoznam. Strany sa dohodli, že sa pokúsia zjednodušiť postup doplňovania nových zemepisných označení na zoznam.

Okrem toho Kolumbia a Peru odpovedali na zoznam otázok EÚ na rôzne témy súvisiace s právom duševného vlastníctva. Za zmienku stojí najmä potvrdenie Kolumbie o príležitosti prispieť k nadchádzajúcej verejnej konzultácii o vymedzení celoštátnych krízových udalostí v sektore zdravotníctva a o zorganizovaní stretnutia príslušných zainteresovaných strán o udeľovaní licencií na digitálny materiál.

Podvýbor pre poľnohospodárstvo – 12. júna 2015

Zasadnutie bolo príležitosťou na výmenu štatistických údajov o obchodných tokoch a používaní kvót. Na zasadnutí sa potvrdili predovšetkým ťažkosti Peru a Kolumbie pri plnení záväzkov podľa dohody v oblasti liehovín, v ktorej sa vyskytujú opatrenia narúšajúce obchod v súvislosti s výrobkami z EÚ (a inými dovážanými výrobkami). Ani Peru, ani Kolumbia neboli schopné stanoviť plán riešenia týchto nedostatkov. Zo strany EÚ bolo jasne uvedené, že v súčasnosti sa zvažujú všetky možnosti na riešenie tejto situácie vrátane použitia mechanizmov urovnávania sporov. Okrem iných tém bol na programe aj stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi a žiadosť Kolumbie o rovnocennosť v ekologickom poľnohospodárstve.

Podvýbor pre vládne obstarávanie – 16. júna 2015

Hlavné body predložené v súvislosti s Kolumbiou boli prístup na trh na nižšej ako ústrednej úrovni a uplatňovanie neobvyklých a niekedy veľmi vysokých ukazovateľov zo strany obstarávateľských subjektov na určenie hospodárskej kapacity spoločností uchádzajúcich sa o verejnú zákazku, pričom rokovania o týchto otázkach musia pokračovať. Peru na druhej strane informovalo, že v rámci prebiehajúcej reformy bude nemožné poveriť verejným obstarávaním medzinárodné organizácie, čo je v súčasnosti hlavný problém v tejto oblasti.

Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia – 16. – 17. júna 2015

Pokiaľ ide o Kolumbiu, na zasadnutí sa uviedli výhody jednotného schvaľovacieho postupu pre vývoz živočíšnych produktov z EÚ. Pokiaľ ide o Peru, nebolo možné diskutovať o riešeniach v súvislosti s nedostatočným schvaľovacím postupom zlučiteľným s dohodou a určiť ich, a to z dôvodu neprítomnosti jedného zo zodpovedných subjektov na zasadnutí (t. j. SENASA).

Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj (pozri aj bod 4 nižšie) – 16. – 17. júna 2015

Na druhom stretnutí sa prešlo k zásadnejším otázkam, najmä otázkam týkajúcim sa práce. Zmluvné strany vypracovali zoznam potenciálnych tém pre následné opatrenia, ktoré sa budú musieť podrobnejšie preskúmať a uprednostniť. Uskutočnilo sa verejné zasadnutie s občianskou spoločnosťou (približne 80 účastníkov), na ktorom dve strany zhrnuli obsah rokovaní vo vláde na zasadnutí vlády konajúcom sa predchádzajúci deň. Väčšina podnetov zo strany občianskej spoločnosti na zasadnutí bolo zameraných na vplyv obchodnej dohody na Kolumbiu (pozri aj bod 4 nižšie).

Podvýbor pre uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu a pre pravidlá pôvodu – 17. júna 2015

Stretnutie bolo príležitosťou predstaviť aktuálny vývoj v tejto oblasti a riešiť niektoré súčasné body záujmu. Mimoriadnu pozornosť získal výklad ustanovenia s vymedzením priamej dopravy, ale bez konečnej dohody, a začala sa diskusia o možnosti rozšírenej kumulácie s Čile a Mexikom.

Podvýbor pre prístup na trh – 19. júna 2015

S cieľom zlepšiť hodnotenie fungovania dohody sa zmluvné strany dohodli na pravidelnej výmene štatistiky dovozu. V oblasti prístupu na trh EÚ zdôraznila obavy týkajúce sa politiky demontáže nákladných vozidiel v Kolumbii.

Výbor pre obchod – 19. júna 2015

Výbor pre obchod hodnotil pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom podvýborov, a opakovane zdôraznil niektoré hlavné otázky vrátane pokračujúcej diskriminácie dovážaných liehovín, najmä v Kolumbii, ale aj v Peru, prístupu EÚ na trhy verejného obstarávania na nižšej ako centrálnej úrovni v Kolumbii, ako aj problémov v Peru, pokiaľ ide o certifikáciu vývozu živočíšnych produktov z EÚ.

EÚ ponúkla aktuálne informácie o stave ratifikácie dohody zo strany EÚ. Zasadnutie slúžilo aj na presadenie toho, aby Chorvátsko podpísalo protokol k dohode, čo sa uskutočnilo 30. júna 2015. Pokiaľ ide o protokol o pristúpení Ekvádoru k dohode, dohodlo sa na pokračovaní v rokovaniach s cieľom čo najskôr nájsť riešenie prijateľné pre všetkých, ako aj na to, že Kolumbia a Peru poskytnú podrobnejšie pripomienky.

4. PLNENIE ZÁVÄZKOV V OBLASTI OBCHODU A TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Druhé zasadnutie podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj sa uskutočnilo 16. a 17. júna 2015 v Bogote. Diskusie sa týkali týchto tém:

4.1.Vykonávanie ustanovení týkajúcich sa práce

Kolumbia odkázala na svoj nedávno prijatý národný plán rozvoja, ktorý zahŕňa vnútroštátnu politiku dôstojnej práce, ako aj na úsilie o posilnenie inšpekcií práce, zlepšenie vyberania pokút a riešenie nenáležitého outsourcingu a postupov kolektívneho vyjednávania niektorých spoločností. Dosiahol sa pokrok v oblasti sociálneho dialógu prostredníctvom mechanizmov ako Výbor pre riešenie konfliktov (CETCOIT) a úspešne prebehlo rozsiahle vykonávanie kolektívneho vyjednávania vo verejnom sektore. Zatiaľ čo Kolumbia uznala, že ešte treba veľa urobiť, uviedla, že sa vynaložili zvýšené zdroje na zlepšenie ochrany vedúcich predstaviteľov odborových zväzov, ktorým hrozia násilím, a opakovane zdôraznila svoj záväzok bojovať proti beztrestnosti.

Peru predložilo svoju stratégiu a akčný plán na formalizovanie práce a informovalo o pokroku pri vykonávaní politík na boj proti nútenej práci, ako aj pri vykonávaní svojej stratégie na prevenciu a odstránenie detskej práce. Peru predovšetkým informovalo, že režim inšpekcií práce pod dohľadom národného dozorného orgánu pre inšpekciu práce (SUNAFIL) bol posilnený. Okrem toho bol zdôraznený istý pozitívny vývoj sociálneho dialógu a riešenia konfliktov v oblasti práce. Bolo zavedené štátne ocenenie pre spoločnosti s dobrými pracovnými postupmi.

EÚ poskytla aktuálne informácie o ratifikácii dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) svojimi členskými štátmi. Zdôraznila svoj záväzok podporovať dôstojnú prácu a informovala o opatreniach prijatých s cieľom umožniť rýchlu ratifikáciu protokolu MOP o nútenej práci svojimi členskými štátmi. Požiadala o objasnenia týkajúce sa niekoľkých bodov, ktoré boli uvedené v správach expertov MOP o Kolumbii a Peru.

4.2.Vykonávanie ustanovení týkajúcich sa životného prostredia

Kolumbia odkázala na svoj národný plán rozvoja, ktorý zahŕňa prierezovú stratégiu ekologického rastu, svoj národný plán ekologického podnikania a svoju politiku v oblasti udržateľného verejného obstarávania.

Peru predstavilo svoj environmentálny akčný program v oblasti životného prostredia na roky 2015 – 2016 a vyzdvihlo zavedenie národného ocenenia v oblasti životného prostredia ako stimul pre osvedčené postupy.

EÚ poskytla informácie o vývoji novej prierezovej politiky o obehovom hospodárstve, o vývoji týkajúcom sa dohovoru CITES a Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, o plánoch týkajúcich sa akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami a informácie o preskúmaní akčného plánu EÚ na vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT).

4.3.Vnútroštátne konzultácie a zasadnutia podvýboru s občianskou spoločnosťou

Skupina EÚ pre vnútorný mechanizmus konzultácií s občianskou spoločnosťou (ďalej len „vnútorná poradná skupina“) sa stretla niekoľkokrát a dohodla sa na svojom rokovacom poriadku. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zabezpečuje sekretariát, ako aj troch členov skupiny a na svojom webovom sídle vytvoril špecializovanú webovú stránku. Kolumbia a Peru informovali EÚ medzi jednotlivými zasadnutiami, že zamýšľajú využiť existujúce vnútroštátne poradné mechanizmy v oblasti práce a životného prostredia. EÚ a Kolumbia si navzájom a s Peru vymenili údaje o členoch svojich skupín.

V Bogote sa 17. júna 2015 konalo verejné zasadnutie s približne 80 zástupcami kolumbijskej občianskej spoločnosti a niekoľkými členmi vnútornej poradnej skupiny EÚ. Zasadanie bolo zverejnené na webovom sídle kolumbijského ministerstva obchodu, ako aj na iných webových sídlach. Zástupcovia strán informovali občiansku spoločnosť o svojich diskusiách v podvýbore pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom ústnej a písomnej správy. Zástupcovia kolumbijskej občianskej spoločnosti predložili niekoľko všeobecných vyhlásení, hlavne vyjadrili znepokojenie nad celkovým vplyvom dohody. Okrem toho niektorí rečníci vyjadrili problémy spojené s právami odborových zväzov, pracovnými podmienkami, neformálnosťou práce a inšpekciami práce. V spoločnom vyhlásení EÚ a zástupcov Kolumbie sa požadovala väčšia interakcia medzi skupinami.

4.4    Následné opatrenia

Kolumbia a Peru v nadväznosti na prezentáciu EÚ vyjadrili záujem dozvedieť sa viac o tom, ako EÚ posudzuje pracovné a environmentálne vplyvy obchodných dohôd – a toto bolo určené ako možná oblasť budúcej spolupráce. Podvýbor identifikoval široké spektrum tém spojených s prácou, v rámci ktorých by sa mohla vytvoriť spolupráca, ako sú osvedčené postupy v oblasti inšpekcie práce, trhu práce, mobilizácie neformálnej práce smerom k formálnej, prevencie a riešenia pracovných konfliktov, ako aj prevencie a odstraňovania detskej a nútenej práce. Pokiaľ ide o životné prostredie, bol vyjadrený záujem spoluprácu v oblasti obchodu a biodiverzity vrátane dohovoru CITES, obchodu s výrobkami lesného hospodárstva, chemickými látkami a nebezpečným odpadom, informačných systémov týkajúcich sa životného prostredia. Sociálna zodpovednosť podnikov bola tiež označená ako téma záujmu a EÚ zdôraznila svoju podporu úsilia OECD vzhľadom na túto otázku, a to najmä s ohľadom na odvetvia textilu a nerastov. Odsúhlasila sa práca medzi zasadnutiami s cieľom usporiadať témy vzhľadom na poradie ich vykonávania.

4.5    Iné činnosti

Komisia sa 5. mája 2015 zúčastnila na schôdzi výboru INTA, monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre dohodu o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru, ktorá bola zameraná na pracovné práva v Kolumbii a Peru.

Delegácia EÚ v Kolumbii, s podporou GR Trade, zorganizovala 18. júna 2015 spolu s bogotskou obchodnou komorou podujatie o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, na ktorom sa zúčastnilo vyše 400 ľudí. V rámci tohto podujatia sa uskutočnili prezentácie o témach ako energia z obnoviteľných zdrojov, zemepisné označenia, uľahčenie obchodu, spravodlivý obchod, ekologická certifikácia. Na podujatí vystavovali v stánkoch svoje výrobky kolumbijské organizácie výrobcov spĺňajúcich pravidlá spravodlivého obchodu a distribútori európskych potravín a nápojov.

5.    UPLATŇOVANIE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 19/2013, KTORÝM SA VYKONÁVA BILATERÁLNA OCHRANNÁ DOLOŽKA A STABILIZAČNÝ MECHANIZMUS V SÚVISLOSTI S BANÁNMI

Nariadením sa stanovuje možnosť začať vyšetrovanie ochranných opatrení alebo zaviesť opatrenia predbežného dohľadu za podmienok stanovených v nariadení. V súlade s článkami 3 a 13 nariadenia Komisia monitorovala vývoj dovozu banánov z Kolumbie a Peru. Do vypracovania tejto správy Komisia nezačala vyšetrovania ochranných opatrení ani neprijala žiadosť o jeho začatie alebo o zavedenie opatrení predbežného dohľadu.

5.1.Vývoj vývozu čerstvých banánov z Kolumbie a Peru do EÚ

Dovoz čerstvých banánov z Peru klesol v roku 2014 (96 136 ton) o 14 % v porovnaní s objemom v roku 2013 (112 396 ton). Peru však opäť dosiahlo svoj spúšťací objem dovozu za rok 2014, ktorý bol zavedený uvedenou dohodou (t. j. 82 500 ton), konkrétne v novembri – pozri graf nižšie. Podľa článku 15 ods. 3 nariadenia Komisia preskúmala vplyv na trh EÚ s banánmi, pričom brala do úvahy okrem iného vplyv na cenovú úroveň, vývoj dovozu z iných zdrojov a celkovú stabilitu trhu Únie.

Vzhľadom na to, že dovoz čerstvých banánov z Peru predstavoval iba 1,9 % celkového dovozu čerstvých banánov do EÚ, že dovoz čerstvých banánov z ostatných tradičných vyvážajúcich krajín zostal vo veľkej miere pod prahovými hodnotami stanovenými v rámci porovnateľných stabilizačných mechanizmov, že priemerná veľkoobchodná cena banánov nezaznamenala výraznejšie zmeny a neexistovali žiadne náznaky negatívneho vplyvu na stabilitu trhu EÚ, na výrobcov EÚ alebo na najvzdialenejšie regióny EÚ, Komisia dospela k záveru, že pozastavenie preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Peru nie je vhodné.

Podobne ako v prípade Peru, aj dovoz čerstvých banánov z Kolumbie v roku 2014 (1 086 096 ton) klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v tomto prípade o 6 % v porovnaní s objemom v roku 2013 (1 150 980 ton). Ako možno vidieť v grafe nižšie, Kolumbia zostala výrazne pod svojím spúšťacím objemom dovozu stanoveným dohodou (bolo dosiahnutých iba 64 % spúšťacieho objemu).

6.    ZÁVER

Dva roky po nadobudnutí účinnosti dohody proces jej vykonávania pokračuje, dohoda funguje celkovo dobre a všetky strany sú spokojné. Napriek tomu je zložité ju v niektorých oblastiach hodnotiť, napr. preto, že údaje o obchode so službami a investičných tokoch ešte nie sú dostupné alebo sú dostupné len čiastočne. Spomalenie hospodárstva v Latinskej Amerike a pokles cien komodít na svetovom trhu takisto ovplyvnili obchodné toky medzi EÚ a Kolumbiou a Peru. Od roku 2012 dovoz EÚ z Peru aj vývoz do Peru celkovo vykazujú pokles hodnoty, a to v súlade so všeobecným trendom v obchode Peru. Podiel EÚ na kolumbijskom dovoze od roku 2012 do roku 2014 vzrástol, zatiaľ čo hodnota vývozu z Kolumbie do EÚ v roku 2014 vzrástla po poklese v rokoch 2012 a 2013.

Obchod s výrobkami liberalizovaný v súlade s dohodou naznačuje pozitívny vplyv jej vykonávania. Dovoz výrobkov liberalizovaných v súlade s dohodou do EÚ z Peru a Kolumbie sa zvýšil, v niektorých prípadoch veľmi výrazne. EÚ výrazne zvýšila svoj vývoz výrobkov do Kolumbie aj Peru, ktoré boli liberalizované podľa tejto dohody, a to buď úplne, čiastočne, alebo prostredníctvom preferenčných colných kvót. Z hľadiska diverzifikácie bol od roku 2012 u značného počtu nových colných položiek zaznamenaný dovoz.

Skutočnosť, že 526 kolumbijských a 1 133 peruánskych spoločností prvýkrát uskutočnilo vývoz do EÚ od nadobudnutia účinnosti dohody, je vítaným vývojom, o to viac, že mnohé z nich sú MSP. Rozvojové programy EÚ na podporu vykonávania dohody sú zamerané na ďalšie posilnenie tohto trendu.

Zatiaľ čo proces vykonávania prebieha dobre vo väčšine oblastí, niektoré oblasti sa musia urýchlene riešiť, napríklad vykonávanie povinností zo strany Peru v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a zdaňovania liehovín najmä v Kolumbii, ale aj v Peru. Plnenie záväzkov v oblasti prístupu na trh týkajúcich sa verejného obstarávania na nižšej ako strednej úrovni v Kolumbii tiež vyvoláva obavy.

Mechanizmy na vykonávanie kapitoly dohody o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré odrážajú prioritu EÚ, sú v súčasnosti zavedené s hmatateľným zapojením občianskej spoločnosti. Kolumbia zaznamenala pokrok v oblasti sociálneho dialógu a Peru zdôraznilo svoju stratégiu prevencie a odstraňovania detskej práce, ako aj formalizácie práce.

Pokiaľ ide o stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, priemerná veľkoobchodná cena čerstvých banánov na trhu EÚ nezaznamenala žiadne významné zmeny a neexistovali žiadne náznaky, že stabilitu trhu EÚ alebo situáciu výrobcov z EÚ ovplyvnil nárast peruánskeho vývozu. Komisia preto dospela k záveru, že akékoľvek pozastavenie preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Peru nie je opodstatnené. Dôsledné monitorovanie dovozu banánov a hodnotenie situácie na trhu sa preto ukazuje ako účinné.

Komisia sa bude aj naďalej sústreďovať na opatrenia zamerané na zabezpečenie úplného vykonávania dohody vo všetkých jej aspektoch v prospech vzájomného obchodu a investícií a v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami.

(1)  Ú. v. EÚ L 354, 21.12.2012, s. 3.
(2)  Stav ratifikácie dohody zo strany členských štátov EÚ je dostupný na webovom sídle Rady: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011057.  
(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1).
(4)  Zdroj: Medzinárodné obchodné centrum (ITC)/ databáza Comext (R1).
(5)  Zdroj: Databáza Comext (R1).
(6)  Zdroj: Medzinárodné obchodné centrum (ITC)/databáza Comext (R1).
(7)  Zdroj: Databáza Comext (R1).
(8) Zdroj: PROCOLOMBIA.
(9)  Uvádzajú sa len colné kvóty, ktoré boli využité.
(10)  EÚ stanovila 8 colných kvót pre Kolumbiu a 18 colných kvót pre Peru.
(11)  Zdroj: Eurostat a hlavné ekonomické oddelenie GR Trade.