22.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 430/1


POZÍCIA RADY V PRVOM ČÍTANÍ (EÚ) č. 18/2016

na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov

Prijatá Radou 17. októbra 2016

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 430/01)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91 a 109,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EHS) č. 1192/69 (4) sa umožňuje členským štátom, aby poskytli 40 vymenovaným železničným podnikom kompenzácie za vyplatenie záväzkov, ktoré podniky v rámci iných druhov dopravy nemusia znášať. Výsledkom správneho uplatňovania pravidiel pre normalizáciu je oslobodenie členských štátov od povinností oznamovania štátnej pomoci.

(2)

Bol prijatý súbor právnych aktov Únie, ktorými sa trhy železničnej nákladnej dopravy a medzinárodnej železničnej osobnej dopravy otvorili hospodárskej súťaži a v prípade smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (5) sa zaviedli niektoré základné zásady, ku ktorým patrí to, že: železničné podniky sa majú riadiť podľa zásad, ktoré sa vzťahujú na komerčné spoločnosti; že subjekty, ktoré sú zodpovedné za prideľovanie kapacít a spoplatňovanie železničnej infraštruktúry, majú byť oddelené od subjektov, ktoré poskytujú železničné služby, a že ich účty majú byť oddelené; že všetky železničné podniky s licenciou v súlade s kritériami Únie majú mať prístup k železničnej infraštruktúre za spravodlivých a nediskriminačných podmienok; a že manažéri infraštruktúry môžu využívať financovanie zo strany štátu.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 1192/69 nie je v súlade ani kompatibilné s legislatívnymi opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné. Predovšetkým v prostredí liberalizovaného trhu, kde železničné podniky priamo súťažia s vymenovanými železničnými podnikmi, nie je už viac vhodné zaobchádzať s týmito dvoma skupinami rozdielne.

(4)

S cieľom odstrániť nezrovnalosti v právnom poriadku Únie a aby sa prispelo k zjednodušeniu tým, že sa zruší právny akt, ktorý sa stal obsolétnym, je preto vhodné zrušiť nariadenie (EHS) č. 1192/69.

(5)

Členské štáty môžu vyplácať kompenzácie za náklady súvisiace so železničnými priecestiami podľa článku 8 smernice 2012/34/EÚ. Je však možné, že budú potrebovať čas na zmenu svojho vnútroštátneho práva a správnych predpisov s cieľom zohľadniť zrušenie nariadenia (EHS) č. 1192/69. Preto by toto zrušenie nemalo mať okamžitú účinnosť pre prípady, na ktoré sa vzťahuje príloha IV k nariadeniu (EHS) č. 1192/69,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1192/69 sa zrušuje s výnimkou ustanovení uvedeného nariadenia, ktoré sa uplatňujú na normalizáciu účtovnej závierky v súvislosti s prípadmi triedy IV, na ktoré sa vzťahuje príloha IV k uvedenému nariadeniu. Uvedené ustanovenia sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2017.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 17. októbra 2016. Pozícia Európskeho parlamentu z … (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).