30.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 209/43


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Výzva na predloženie dôkazov – regulačný rámec EÚ pre finančné služby

[COM(2016) 855 final]

(2017/C 209/07)

Spravodajkyňa:

Milena ANGELOVA

Konzultácia

Komisia, 23.11.2016

Právny základ

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Príslušná sekcia

sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť

Prijaté v sekcii

8.3.2017

Prijaté v pléne

29.3.2017

Plenárne zasadnutie č.

524

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa hlasovania)

226/4/5

1.   Závery a odporúčania

1.1.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta prvé zavedenie výzvy na predloženie dôkazov, ktorá predstavuje inovačný, informatívny a užitočný nástroj na posúdenie vplyvu legislatívnych iniciatív na úrovni EÚ, a dúfa, že v budúcnosti sa stane bežnou praxou.

1.2.

EHSV podporuje záver výzvy na predloženie dôkazov, v ktorom sa zdôrazňuje, že základné zásady najnovších finančných reforiem celkovo nemožno spochybniť a že novými pravidlami sa posilnila stabilita a odolnosť finančného systému. EHSV poukazuje na dôležitosť regulačného rámca EÚ pre finančné služby, pokiaľ ide o urýchlenie dokončenia únie kapitálových trhov (CMU).

1.3.

Z hľadiska proporcionality EHSV víta prístup, podľa ktorého sa reforma vníma v kontexte širšieho zámeru, ktorým je dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi finančnou stabilitou a cieľmi rastu. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri transponovaní pravidiel EÚ nevytvárali zbytočnú záťaž a nestanovovali zbytočné obmedzenia. Pripomína zákonodarcom na európskej aj štátnej úrovni, že by sa mali naplánovať rozumné lehoty na nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania nových právnych predpisov, aby mali všetky zainteresované strany dostatok času sa prispôsobiť.

1.4.

EHSV odporúča, aby sa najmä v súvislosti s regulačným rámcom pre finančné služby pozorne monitorovali tie aspekty transpozície, ktoré patria do diskrečnej právomoci členských štátov, a aby sa zaviedli príslušné kontroly vykonávania, na zaistenie rovnakých podmienok a podporu ďalšieho rozvoja únie kapitálových trhov.

1.5.

EHSV súhlasí s tým, že bankám sa musí venovať osobitná pozornosť, keďže verejnosti poskytujú dôležité služby všeobecného záujmu a pre MSP sú hlavným zdrojom financovania. Finančnému systému EÚ dominujú univerzálne banky, v dôsledku čoho majú zákonodarcovia veľmi náročnú úlohu. Treba totiž veľmi starostlivo vytvoriť rovnováhu medzi slobodou podnikania a riskovaním v tomto sektore a potrebou stability.

1.6.

EHSV preto vyzýva európske subjekty s rozhodovacou právomocou, aby urýchlili štrukturálnu reformu bankového sektora EÚ tým, že vyriešia tento aspekt legislatívneho návrhu Komisie, ktorý sa v súčasnosti v spolurozhodovacom postupe ocitol v slepej uličke (1). EHSV znovu pripomína, že právne predpisy nie sú vždy najvhodnejšou politickou reakciou, a žiada Komisiu, aby vždy, keď je to možné, uprednostnila nelegislatívne riešenia založené na trhu.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1.

EHSV víta snahy Európskej komisie, aby sa ešte pred predložením regulačných návrhov v oblasti finančných služieb uskutočnila výzva na predloženie dôkazov, a odporúča, aby sa tento postup stal v legislatívnom procese bežnou praxou. Ide o úplne prvé použitie tohto prístupu a EHSV sa domnieva, že by sa mal vnímať ako dobrý postup, ktorý by sa mal uplatňovať aj v budúcnosti. EHSV si cení aj to, že aj Európsky parlament dôrazne podporuje tento prístup (2).

2.2.

EHSV oceňuje skutočnosť, že touto výzvou na predloženie dôkazov Komisia posunula svoju regulačnú metodiku na ďalšiu úroveň, keďže má záujem preskúmať celú oblasť regulácie finančných služieb a posúdiť spôsob interakcie jednotlivých právnych predpisov. Vyzýva Komisiu, aby v budúcich legislatívnych iniciatívach zvážila širšie používanie tohto prístupu. Takýto prístup je v súlade s programom REFIT (3) a programom lepšej právnej regulácie (4).

2.3.

EHSV víta snahy Komisie, pokiaľ ide o úlohu zákonodarcov vytvoriť správny základ rozvoja bankového sektora (a všeobecnejšie finančného sektora) tak, aby dokázal vykonávať svoje dôležité a nenahraditeľné funkcie pri podpore udržateľného hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest.

2.4.

EHSV nabáda Komisiu podrobnejšie a hlbšie zanalyzovať zhromaždené príklady nejednotností, prekrývania a nezamýšľaných interakcií medzi rôznymi právnymi predpismi, aby sa dalo účinne budovať na už dosiahnutých úspechoch a nedošlo k spomaleniu procesu.

2.5.

Vzhľadom na naliehavú potrebu obnoviť a podporovať rast v EÚ EHSV nabáda na podniknutie krokov smerom k dosiahnutiu prudenciálnych cieľov spôsobom, ktorý by viac podporoval rast. Keďže bankový úver je pre prevažnú väčšinu podnikov v EÚ, a najmä pre MSP stále hlavným zdrojom financovania, pri vytváraní nových pravidiel by malo byť hlavnou prioritou zabránenie ohrozeniu tokov finančných prostriedkov do hospodárstva.

2.6.

Z hľadiska proporcionality EHSV víta prístup, podľa ktorého sa reforma vníma v kontexte širšieho zámeru, ktorým je dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi finančnou stabilitou a cieľmi rastu. EHSV zdôrazňuje, že treba vyvinúť úsilie o zaistenie dodržiavania tejto zásady aj na úrovni členských štátov a o to, aby členské štáty pri transponovaní pravidiel EÚ nevytvárali zbytočnú záťaž a nestanovovali zbytočné obmedzenia. Táto snaha je v súlade s úsilím o odstránenie záťaže vyplývajúcej zo zdvojenia a nejednotnosti jednotlivých požiadaviek. Potreba harmonizácie by sa mala zosúladiť s potrebou uznávania rozmanitosti, zaistenia primeranej regulácie a podpory primeraného uplatňovania diskrečnej právomoci.

2.7.

EHSV vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní návrhov smerníc zohľadňovala skutočnosť, že členské štáty transponujú smernice rozdielne. Niektoré krajiny ich transponujú príliš presne a doslovne, čím zo smernice odstraňujú zamýšľanú pružnosť a pre domáce odvetvia často samy stanovia prísnejšie podmienky ako iné krajiny. Iné krajiny využijú diskrečnú právomoc a v duchu príslušného právneho predpisu prijmú len málo opatrení. To vedie k rozdielnym podmienkam, a teda to marí jeden z hlavných účelov právneho predpisu. Práve preto EHSV navrhuje veľmi dôkladné monitorovanie rozdielnej transpozície a vhodné kontroly spôsobu vykonávania právnych predpisov.

2.8.

EHSV v zásade podporuje nadväzujúce opatrenia, ktoré Komisia navrhla vo svojom oznámení (5) a vyzýva ju, aby legislatívne akty po ich príprave predložila na širšiu konzultáciu so zainteresovanými stranami v príslušných sektoroch.

2.9.

V rámci svojich ďalších nadväzujúcich činností by Komisia mala zohľadniť aj to, že v mnohých prípadoch sú lehoty na transpozíciu v oblasti finančných služieb prepojené s prijatím rámcových právnych predpisov (prvá úroveň). Na zaistenie riadneho vykonávania sú však potrebné aj špecifiká podrobných vykonávacích opatrení (druhá úroveň). V dôsledku toho sú lehoty na transpozíciu súvisiace s právnymi predpismi prvej úrovne často príliš krátke. Je teda potrebné, aby boli lehoty na transpozíciu prepojené s prijatím konečných podrobných vykonávacích opatrení (druhá úroveň). EHSV víta, že Komisia s členskými štátmi pracuje na návrhu plánu transpozície, a veľmi rád by pozorne sledoval tento vývoj.

3.   Všeobecné pripomienky k nadväzujúcim opatreniam

3.1.    Odstránenie zbytočných regulačných obmedzení týkajúcich sa financovania hospodárstva

3.1.1.

EHSV víta navrhované úpravy v kľúčových oblastiach nariadenia o kapitálových požiadavkách (balík CRR2) s cieľom zaručiť schopnosť bánk financovať hospodárstvo (6).

3.1.1.1.

Ako mimoriadne vhodnú vníma EHSV myšlienku úpravy ukazovateľa finančnej páky tak, aby vyjadrovala rozmanitosť finančného sektora EÚ a zaručila prístup k zúčtovaniu a verejnému financovaniu rozvoja.

3.1.1.2.

EHSV víta návrh postupne zaviesť a doladiť pomer čistého stabilného financovania s cieľom zaistiť riadne fungovanie činností financovania obchodu, derivátových trhov a trhu v rámci zmlúv o repo transakciách v EÚ.

3.1.2.

MSP v Európe stále považujú bankový úver za svoj primárny zdroj financovania (7). EHSV si cení zámer Komisie rozšíriť uplatňovanie koeficientu na podporu malých a stredných podnikov na úvery vyššie ako 1,5 milióna EUR (8). Zároveň vyzýva Komisiu, aby kládla osobitný dôraz na posúdenie dostatočnosti bankového financovania a podnikla kroky na efektívnejšie zacielenie bankového financovania tak, aby spĺňalo konkrétne potreby MSP v závislosti od ich rôznych rizikových profilov, fáz rozvoja, umiestnenia priemyslu a podobne. EHSV tiež navrhuje, aby Komisia zvážila možnosť uplatnenia koeficientu na podporu malých a stredných podnikov na možné zvýšenie požiadaviek na vlastné financovanie v prípadoch proticyklických alebo systémových rizík, keďže poskytovanie úverov MSP inak môže byť obmedzené.

3.1.3.

EHSV by uvítal podstatné obmedzenie zvýhodňovania dlhu, aby sa zvýšila hospodárska odolnosť a prideľovanie kapitálu, a tým zvýšila atraktívnosť vlastného imania pre emitentov a investorov.

3.1.4.

EHSV zdôrazňuje, že v záujme vytvorenia únie kapitálových trhov by spoločnosti mali mať prístup k rôznym druhom trhov v celej EÚ v závislosti od svojej veľkosti, rozsahu činnosti a osobitných znakov (9).

3.1.5.

Regulačný rámec EÚ pre finančné služby je nevyhnutnou príležitosťou na lepšie riešenie potreby rozmanitosti, pokiaľ ide o možnosti voľby pre investorov a spotrebiteľov, a na vytvorenie prostredia stimulujúceho inovácie finančných produktov.

3.2.    Posilnenie proporcionality pravidiel bez oslabenia prudenciálnych cieľov

3.2.1.

EHSV zdôrazňuje, že je potrebné postupne presadzovať dokončenie bankovej únie a konštatuje, že v tejto súvislosti je potrebné úplné a včasné vykonávanie právnych predpisov.

3.2.2.

EHSV vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o dokončenie nariadenia o štrukturálnej reforme bánk. Výbor zdôrazňuje, že je potrebné zefektívniť obsah a frekvenciu vykazovacích požiadaviek a preskúmať, aké údaje sú skutočne potrebné, zosúladiť vzorové dokumenty, zabezpečiť zjednodušenie a zaistiť výnimky pre MSP vždy, keď je to potrebné.

3.2.3.

EHSV vyzýva Komisiu, aby pri preskúmaní nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) posúdila účinok, ktorý by mohlo mať znížene kvality kolaterálu prijímaného centrálnymi protistranami na ich odolnosť, a aby zvážila, či by niektorí účastníci trhu, napríklad dôchodkové fondy, nemali byť trvalo vyňatí z centrálneho zúčtovania, ak by ich účasť v dôsledku prijímania alternatívneho bezhotovostného kolaterálu znížila celkovú stabilitu finančného systému.

3.2.4.

V súlade so zásadou proporcionality EHSV navrhuje toto:

namiesto jednoduchého zníženia frekvencie požadovaných správ by malo všeobecne platiť, že malé banky a iné malé finančné inštitúcie do určitej hranice nebudú podliehať určitým vykazovacím požiadavkám. Regulačné náklady pre malé inštitúcie inak môžu vyvolávať deformácie trhu a viesť k uprednostňovaniu určitých foriem organizácií a veľkých podnikov;

malé banky a malé finančné inštitúcie vo všeobecnosti by nemali byť nadmerne zaťažené administratívnymi požiadavkami, pokiaľ dodržiavajú určité štandardy. Na tieto štandardy by sa malo prísne dohliadať, inak dôjde k strate dôvery.

3.3.    Zníženie neprimeraného regulačného zaťaženia

3.3.1.

EHSV je pevne presvedčený, že úspešné dokončenie únie kapitálových trhov by európskym spoločnostiam všetkých veľkostí, vo všetkých sektoroch a fázach životného cyklu umožnilo získať prístup na kapitálový trh EÚ spôsobom, ktorý bude jednoduchý pre používateľov, priamočiary a finančne dostupný. EHSV dúfa, že smernicu o prospekte doplní účinný legislatívny akt druhej úrovne, čím sa podporí kótovanie, najmä MSP, a vytvorí sa priaznivejší režim na získavanie finančných prostriedkov.

3.3.2.

EHSV síce uznáva, že štátne orgány dohľadu majú lepšie informácie o charakteristikách miestneho trhu, varuje však, že táto skutočnosť by v žiadnom prípade nemala byť ospravedlnením nadmernej regulácie a že požiadavky na štátnej úrovni by nemali byť prísnejšie ako legislatívne ustanovenia EÚ.

3.3.3.

EHSV vyjadruje svoje obavy z rastúcej zložitosti právnych predpisov, ktorá sa prejavuje vo väčšom počte, väčšej miere podrobnosti a väčšom počte úrovní regulácie a dohľadu na všetkých úrovniach – medzinárodnej úrovni, úrovni EÚ aj štátnej úrovni. Uznáva však, že finančné trhy sú veľmi zložité, a teda si vyžadujú zložitejšiu reguláciu. Varuje však, že by to mohlo negatívne ovplyvniť investície. EHSV sa domnieva, že právne predpisy nie sú vždy najvhodnejšou politickou reakciou, a žiada Komisiu, aby vždy, keď je to možné, uprednostnila nelegislatívne riešenia založené na trhu.

3.4.    Zvýšenie súdržnosti regulačného rámca a jeho orientácie na budúcnosť

3.4.1.

EHSV by uvítal prístup k regulácii založený na riziku, pri ktorom by sa na jeden typ rizika uplatňoval jeden typ pravidiel. V tejto súvislosti poukazuje na prínosy diverzifikácie aktív, a to z hľadiska triedy aj pôvodu aktív, ktorou sa umožňuje lepšia diverzifikácia rizík a zosúlaďovanie s potrebami investorov.

3.4.2.

EHSV poukazuje na to, že je potrebné čo najskôr vykonávať iniciatívy na podporu rozsiahlejšieho a lepšieho finančného vzdelávania na úrovni EÚ, pričom v rámci vzdelávania treba zohľadniť špecifické potreby jednotlivých členských štátov (10). Potrebný je aj osobitný dôraz na MSP vrátane toho, ako sa dajú lepšie využívať príležitosti ponúkané kapitálovými trhmi.

3.4.3.

Pri nasmerovaní finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky, ako aj menej rozvinutých miestnych ekosystémov zohrávajú veľmi dôležitú úlohu sprostredkovatelia, najmä podnikateľské združenia.

3.4.4.

V súlade so závermi z predošlého stanoviska EHSV zdôrazňuje, že konzultácie o retailových finančných službách boli príliš široko zamerané, a pri očakávanom akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb navrhuje sústredenejší prístup, aby sa dosiahli konkrétnejšie výsledky (11). EHSV sa tiež domnieva, že tento akčný plán by sa mal pripraviť s veľkým dôrazom na ochranu spotrebiteľa.

3.4.5.

EHSV v plnej miere podporuje názor, že pri návrhu budúcich pravidiel treba prioritne zohľadniť technologický vývoj. Naliehavo však vyzýva Komisiu, aby pri tejto snahe zároveň postupovala obozretne, pokiaľ ide o hrozby týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Zdôrazňuje, že v integrovanom prístupe k dokončeniu únie kapitálových trhov sa treba sústrediť na rozvoj jednotného digitálneho trhu a prebiehajúce reformy práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností.

3.4.6.

EHSV navrhuje, aby sa do nadväzujúcich opatrení zahrnula aj ďalšia revízia smernice o transparentnosti a aby bola zameraná na oznamovanie veľkých podnikov. Toto oznamovanie sa líši v jednotlivých členských štátoch a niekedy aj medzi jednotlivými kótovanými spoločnosťami. Pre investorov to prestavuje zbytočnú záťaž, ktorej by sa malo zabrániť úplnou harmonizáciou, keďže ide o prekážku rozvoja únie kapitálových trhov.

3.4.7.

Cezhraničným investíciám všeobecnejšie bráni to, že investori musia pri investovaní do kótovaných spoločností, ktoré majú sídlo v jednom z 28 členských štátov, brať do úvahy 28 samostatných regulačných režimov. Dôležitým krokom pri vytváraní únie kapitálových trhov by teda boli namiesto smerníc skôr podrobné nariadenia. Nariadenia by mali byť doplnené o európsky dohľad a presadzovanie práva.

4.   Ďalšie kroky

4.1.

EHSV navrhuje, aby sa do bankovej únie úplne začlenili aj členské štáty, ktoré nie sú súčasťou eurozóny.

4.2.

V súlade so závermi svojho nedávneho stanoviska EHSV zdôrazňuje, že revízia smernice o prospekte by sa mala sústrediť na zníženie nákladov a zjednodušenie postupov pre MSP a súčasne dosiahnuť rovnováhu z hľadiska ochrany investorov (12). EHSV zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu a analýza nákladov a prínosov by mali zahŕňať dôkladné hodnotenia vplyvu opatrení druhej úrovne, ktoré tvoria významnú časť finančného regulačného rámca EÚ.

4.3.

EHSV vyzýva Komisiu a príslušné orgány dohľadu, aby riešili interakciu medzi medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a prudenciálnymi požiadavkami a kontrolovali vplyv daňového účtovníctva na vlastné zdroje.

4.4.

EHSV by zároveň chcel upozorniť Komisiu na to, že nariadenia sa niekedy menia tak často, že vniká zmätok, v dôsledku čoho je veľmi náročné alebo dokonca nemožné, aby ich inštitúcie a jednotlivci dodržiavali. Na úpravu postupov a formulárov je potrebné správne načasovanie, a preto by Komisia pred zavedením nových zmien mala poskytnúť dostatok času.

4.5.

Komisia musí zaistiť, že sa naplánuje dostatok času na správne vykonanie právnych predpisov na štátnej úrovni aj v prípade, keď sa počas procesu prípravy právnych predpisov úrovne 2 konzultuje s európskym orgánom dohľadu. V opačnom prípade sa lehoty na vykonávanie musia predĺžiť (ako je to aj pri štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení – PRIIP). Inak v najhoršom prípade zostane podnikom a ich zamestnancom príliš málo času na oboznámenie s novými právnymi predpismi predtým, ako ich budú musieť dodržiavať.

4.6.

EHSV je pevne presvedčený, že popri regulačnom úsilí je vo finančnom sektore potrebná aj zmena kultúry a správania, a na tento účel vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa sústavne snažili o lepšie plnenie pravidiel, transparentnejšie riadenie lepšie reagujúce na konkrétne situácie a dlhodobejšiu orientáciu všetkých účastníkov trhu.

4.7.

V záujme stimulovania hospodárskej súťaže na vysoko koncentrovanom trhu by EHSV uvítal podporu ďalších poskytovateľov ratingových služieb. Malo by to pomôcť aj pri znížení nadmerných nákladov, s ktorými sa stretávajú MSP pri získavaní externého úverového ratingu. EHSV tiež vyzýva Komisiu, aby lepšie preskúmala, ako by sa MSP mohli prideľovať ratingy porovnateľnejším a cenovo dostupnejším spôsobom.

4.8.

V záujme zaistenia rýchleho a účinného vykonávania a v súlade s prioritami Komisie podľa jej pracovného programu na rok 2017 EHSV odporúča prijať kroky na zaručenie toho, aby sa členské štáty v plnej miere zaviazali k dodržaniu lehôt na transpozíciu smerníc a zaisteniu ich úplného vykonávania (13).

4.9.

V súlade s iniciatívou lepšej právnej regulácie EHSV vyzýva Komisiu, aby uľahčila včasné zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane expertných skupín a konzultačných orgánov s cieľom zaistiť vyváženú účasť na konzultáciách, ktorá by odrážala rozmanitosť zainteresovaných strán.

V Bruseli 29. marca 2017

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Georges DASSIS


(1)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ, [COM(2014) 43 final].

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0006&language=SK.

(3)  http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_sk.

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ, [COM(2015) 215 final].

(5)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Výzva na predloženie dôkazov – regulačný rámec EÚ pre finančné služby[COM(2016) 855 final].

(6)  COM(2016) 850 final.

(7)  Informačná správa EHSV na tému Prístup k financovaniu pre MSP a podniky so strednou trhovou kapitalizáciou v období rokov 2014 – 2020: príležitosti a výzvy.

(8)  Nariadenie o kapitálových požiadavkách, článok 501 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ C 383, 17.11.2015, s. 64.

(10)  Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 24.

(11)  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 35.

(12)  Ú. v. EÚ C 177, 18.5.2016, s. 9.

(13)  COM(2016) 710 final.