2.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 34/182


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok“

[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

(2017/C 034/31)

Konzultácia

Rada, 07/09/2016

Právny základ

článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

Príslušná sekcia

sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo

Dátum schválenia v pléne

19/10/2016

Plenárne zasadnutie č.

520

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržali sa)

228/2/5

Keďže výbor usúdil, že návrh je úplne uspokojivý, a vzhľadom na to, že sa už k obsahu návrhu vyjadril vo svojom stanovisku na tému Nové psychoaktívne látky (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA) prijatom 21. januára 2014 (1) na svojom 520. plenárnom zasadnutí 19. a 20. októbra 2016 (schôdza z 19. októbra 2016), rozhodol zaujať k predkladanému textu kladné stanovisko a odkázať na postoj, ktorý zaujal v spomínanom dokumente.

V Bruseli 19. októbra 2016

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Georges DASSIS


(1)  Stanovisko EHSV na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach, COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD) (Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 52 ).