2.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 34/172


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov“

[COM(2016) 370 final] [2016/171(COD)]

(2017/C 034/29)

Spravodajca:

Vladimír NOVOTNÝ

Konzultácia

Európsky parlament, 09/06/2016

 

Rada Európskej únie, 22/06/2016

Právny základ

článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

[COM(2016) 370 final] [2016/171(COD)]

 

 

Príslušná sekcia

sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

Dátum schválenia v sekcii

06/10/2016

Dátum schválenia v pléne

19/10/2016

Plenárne zasadnutie č.

520

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržali sa hlasovania)

205/9/15

1.   Závery a odporúčania

1.1.

EHSV sa domnieva, že navrhovaná zmena bude viesť k zlepšeniu bezpečnosti lodnej dopravy, a to najmä pre cestujúcich vo vodách EÚ, a prispeje k zefektívneniu záchranných prác v prípade lodných nešťastí.

1.2.

EHSV podporuje pridanie štátnej príslušnosti medzi registrované informácie, vďaka čomu možno v prípade lodných nešťastí rýchlejšie informovať rodiny o príbuzných, ktorí sa nachádzali na palube, a možno tak zabrániť neistote v súvislosti s ich osudom.

1.3.

EHSV v súlade s výsledkami pracovnej konzultácie Komisie poukazuje na problém malých dopravcov a potrebu ich ochrany pred čoraz väčšou byrokraciou. Výbor zastáva názor, že návrhom sa zabezpečuje, že vo vodách EÚ môže pokračovať hospodárska súťaž za rovnakých podmienok pre všetkých prevádzkovateľov.

1.4.

EHSV oceňuje skutočnosť, že návrh smernice sprevádza plán vykonávania, v ktorom sa uvádzajú činnosti potrebné na vykonanie opatrení na zjednodušenie a sú v ňom určené hlavné technické, právne a časové výzvy spojené so zavádzaním týchto nových postupov.

1.5.

EHSV víta návrh na zmenu smernice Rady 98/41/ES ako významný príspevok k vykonávaniu Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý pripravila Komisia, a programu na zlepšenie regulačného prostredia v EÚ.

2.   Úvod

2.1.

Európska komisia pripravuje na základe kontroly vhodnosti v oblasti bezpečnosti osobných lodí súbor návrhov na zjednodušenie a zefektívnenie existujúceho regulačného rámca pre bezpečnosť osobných lodí v EÚ s cieľom zabrániť možnému prekrývaniu sa povinností a nekonzistentnosti jednotlivých prvkov právnych predpisov, pričom sa právne predpisy EÚ majú zachovať a má sa zabezpečiť ich správne uplatňovanie.

2.2.

Cieľom tohto balíka návrhov, ktorý zahŕňa zmenu smernice 2009/45/ES o technických požiadavkách na osobné lode, návrh smernice, ktorou sa nahradí smernica 1999/35/ES o osobných lodiach poskytujúcich pravidelné služby, a, čo je najdôležitejšie, zmenu smernice 98/45/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodi, je poskytnúť jasný, jednoduchý a aktuálny právny rámec, ktorý sa bude ľahšie používať, monitorovať a presadzovať, čím sa zlepší celková úroveň bezpečnosti v lodnom sektore.

2.3.

Navrhované zmeny sa zakladajú na Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý pripravila Komisia, a prispievajú k realizácii programu na zlepšenie regulačného prostredia v EÚ.

2.4.

Návrhom sa realizuje program lepšej právnej regulácie, ktorý pripravila Komisia, pretože sa ním zabezpečuje, aby boli existujúce právne predpisy jednoduché a jasné, nevytvárali zbytočné zaťaženie a držali krok s meniacim sa politickým, spoločenským a technologickým rozvojom. Jeho cieľom je tiež plniť ciele stratégie v oblasti námornej dopravy do roku 2018, pretože sa ním zabezpečujú kvalitné trajektové služby v pravidelnej osobnej doprave v rámci EÚ.

3.   Dokument Komisie

3.1.

Smernicou Rady 98/41/ES sa stanovuje počítanie a registrácia všetkých cestujúcich a posádky na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov EÚ. Podľa súčasných požiadaviek musia byť tieto informácie uložené v informačnom systéme spoločnosti a musia byť v každom čase pripravené na odoslanie príslušnému bezpečnostnému orgánu zodpovednému za pátranie a záchranu. Zaznamenané údaje nie vždy obsahujú informácie o štátnej príslušnosti (t. j. okrem mena, veku a pohlavia), čo komplikuje poskytovanie pomoci možným obetiam a ich príbuzným.

3.2.

V dôsledku toho podliehajú prevádzkovatelia, ktorí už prenášajú takéto údaje vnútroštátnemu kontaktnému miestu, režimu dvojitého ohlasovania. V existujúcich pravidlách sa nezohľadňuje vývoj systémov, ako sú SafeSeaNet a vnútroštátne kontaktné miesto, a príslušný vnútroštátny príslušný orgán je podľa nich povinný skontaktovať sa v prípade núdzovej situácie s prepravnou spoločnosťou. Toto úsilie je v úplnom súlade s programom Komisie REFIT a jeho cieľom je využiť digitalizačný potenciál zaznamenávania, prenášania, ochrany údajov a získavania prístupu k nim.

3.3.

Účinná pátracia a záchranná operácia si vyžaduje okamžitý prístup k presným údajom o osobách na palube. Súčasným znením smernice sa to dostatočne nezabezpečuje. Komisia preto navrhuje aktualizovať, vyjasniť a zjednodušiť existujúce požiadavky na počítanie a registráciu cestujúcich a posádky na palube osobných lodí s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti, ktorú zabezpečujú.

3.4.

Navrhovaná požiadavka, že by sa mali zaznamenávať informácie o osobách na palube v existujúcom elektronickom systéme (ktorý v núdzovej situácii umožňuje príslušnému orgánu okamžitý prístup k údajom), sa považuje za krok vpred v porovnaní so súčasnou úrovňou bezpečnosti bez toho, že by prevádzkovateľom alebo vnútroštátnym správam vznikli značné náklady.

3.5.

Európska komisia navrhuje vypustiť požiadavku dvojitého ohlasovania cestujúcich a zosúladiť existujúce ohlasovacie požiadavky pre všetkých prevádzkovateľov tým, že sa umožní zaznamenávať informácie o počte osôb na palube v existujúcom elektronickom systéme. V prípade núdzovej situácie alebo nehody je tak údaje možné okamžite odoslať príslušnému orgánu, namiesto toho, aby sa získavali zo systému spoločnosti, a to pred odplávaním z prístavu EÚ alebo po priplávaní do takéhoto prístavu. Takisto sa tým zabezpečí, že požadované informácie o posádke a cestujúcich – pri každej plavbe dlhšej ako dvadsať námorných míľ – sa pred odplávaním z prístavu EÚ alebo po priplávaní do takéhoto prístavu zaznamenajú v rovnakom elektronickom systéme, a nie v systéme spoločnosti.

3.6.

Takisto sa navrhujú tieto ustanovenia: zamedziť prekrývaniu ustanovení a pri plavbách dlhších ako dvadsať námorných míľ požadovať registráciu štátnej príslušnosti cestujúcich a poskytnutie tohto údaju príslušnému orgánu pomocou tých istých prostriedkov a kritérií, ako sa používajú na zaznamenávanie a prenos údajov o mene, veku atď. (čo sa už vyžaduje); jasnejšie vymedziť požiadavky na registráciu cestujúcich v smernici 98/41/ES, ako je napríklad dĺžka plavby; vypustiť zo smernice 98/41/ES požiadavku na schvaľovanie systémov registrácie cestujúcich; a zracionalizovať mechanizmus ohlasovania výnimiek/ekvivalentov na základe smernice 2009/45/ES a smernice 98/41/ES. Návrhom sa spresňujú príslušné vymedzenia pojmov a požiadavky smernice 98/41/ES.

3.7.

Návrhom sa zabezpečí, že vo vodách EÚ bude môcť pokračovať hospodárska súťaž za rovnakých podmienok pre všetkých prevádzkovateľov.

4.   Všeobecné pripomienky

4.1.

EHSV víta návrh na zmenu smernice Rady 98/41/ES ako významný príspevok k vykonávaniu Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý pripravila Komisia, a programu na zlepšenie regulačného prostredia v EÚ.

4.2.

Výbor sa domnieva, že navrhované využívanie moderných spôsobov elektronickej komunikácie na účely ohlasovania je vhodné a zvýši sa ním účinnosť a efektívnosť systému registrácie a ohlasovania osôb plaviacich sa na palubách osobných lodí.

4.3.

EHSV sa domnieva, že navrhovaná zmena bude viesť k zvýšeniu bezpečnosti lodnej dopravy vo vodách EÚ a prispeje k zefektívneniu záchranných prác v prípade lodných nešťastí.

4.4.

EHSV podporuje návrh pridať štátnu príslušnosť do registrovaných informácií, vďaka čomu možno v prípade lodných nešťastí rýchlejšie informovať rodiny o príbuzných, ktorí sa nachádzali na palube, a možno tak zabrániť neistote v súvislosti s ich osudom.

4.5.

EHSV víta prístup Európskej komisie, ktorá v priebehu prípravy navrhovanej zmeny smernice vykonala cielené konzultácie s odborníkmi pracujúcimi v sektore lodnej dopravy, ako aj so zástupcami cestujúcej verejnosti. Výsledky týchto konzultácií sú zhrnuté a vyhodnotené v pracovnom dokumente Komisie, ktorý je priložený k návrhu na zmenu smernice Rady 98/41/ES. Závery konzultácií sú začlenené do návrhu smernice.

4.6.

EHSV sa domnieva, že je potrebné posilniť ochranu osobných údajov podliehajúcich registrácii, ako aj plne modernizovať smernicu 98/41/ES tak, aby zodpovedala vývoju právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, konkrétne nariadeniu (EÚ) 2016/679.

5.   Konkrétne pripomienky

5.1.

EHSV sa zhodne s Európskou komisiou domnieva, že ochrana osobných údajov by mala byť vyvážená požiadavkami týkajúcimi sa obmedzeného prístupu k týmto údajom, ktoré sa majú na základe žiadosti poskytnúť príslušným vnútroštátnym orgánom (mechanizmom výmeny v núdzovej situácii alebo po nehode je systém SafeSeaNet, ako sa vymedzuje v smernici 2002/59/ES). Rovnako ako vnútroštátne kontaktné miesto aj systém SafeSeaNet vychádza z práva Únie o ochrane osobných údajov a zabezpečuje jasne vymedzené bezpečnostné a prístupové práva. EHSV odporúča, aby sa v návrhu smernice podrobne špecifikovalo obdobie uchovávania údajov.

5.2.

EHSV sa domnieva, že v navrhnutom prenose údajov vnútroštátnemu kontaktnému miestu by sa malo dôkladne zabezpečiť splnenie požiadaviek dôvernosti (ako sa vymedzuje v článku 8 smernice 2010/65/EÚ) a že prenos údajov je v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov.

5.3.

EHSV v súlade s výsledkami pracovnej konzultácie Komisie poukazuje na problém malých dopravcov a potrebu ich ochrany pred čoraz väčšou byrokraciou. EHSV preto podporuje návrh Komisie, ktorým by sa malým prepravcom malo umožniť splniť registračné požiadavky pomocou internetového pripojenia ako lacnejšej a pružnejšej možnosti alebo zvolením možnosti odoslania údaju o počte osôb na palube prostredníctvom automatického informačného systému, čo je námorný vysielací systém založený na prenose rádiového signálu na veľmi vysokej frekvencii. Miestnemu pátraciemu a záchrannému stredisku by sa tak umožnilo kedykoľvek jednoducho zistiť počet osôb na palube bez ohľadu na dostupnosť kontaktnej osoby.

5.4.

EHSV oceňuje skutočnosť, že návrh smernice sprevádza plán vykonávania, v ktorom sa uvádzajú činnosti potrebné na vykonanie opatrení na zjednodušenie a sú v ňom určené hlavné technické, právne a časové výzvy spojené so zavádzaním týchto nových postupov.

V Bruseli 19. októbra 2016

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Georges DASSIS