27.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/3


Závery Rady o posilňovaní medziodvetvovej politickej spolupráce s cieľom účinne riešiť sociálno-ekonomické výzvy, ktorým čelia mladí ľudia

(2015/C 172/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC POLITICKÉ SÚVISLOSTI TEJTO OTÁZKY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PRÍLOHE, A NAJMÄ:

1.

Celkové ciele stratégie Európa 2020 a jednotlivé ciele členských štátov zamerané na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a zvýšenie účasti na terciárnom vzdelávaní sú osobitne dôležité pre mladých ľudí a ich sociálno-ekonomickú situáciu.

2.

V obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2010 – 2018 (1) sa zdôrazňuje potreba prijať iniciatívy, ktoré umožnia medziodvetvový prístup a náležité zohľadnenie otázok súvisiacich s mládežou pri tvorbe, vykonávaní a hodnotení politík a činností v iných oblastiach politiky, ktoré majú významný vplyv na život mladých ľudí.

3.

Jednou z troch hlavných priorít stanovených v súčasnom pracovnom pláne EÚ pre mládež na roky 2014 – 2015 (2) je posilnená spolupráca medzi odvetviami v rámci stratégií EÚ.

4.

V záveroch Rady o maximalizácii potenciálu politiky v oblasti mládeže pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 (3) sa zdôrazňuje, že medzisektorová a medziinštitucionálna koordinácia má kľúčový význam pri vykonávaní účinnej politiky v oblasti mládeže a pri napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020 pre mladých ľudí.

UVEDOMUJÚC SI:

5.

Pokračujúce sociálno-ekonomické výzvy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia v Európskej únii vrátane vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí (4) a ich sociálnych dôsledkov, ktoré si vyžadujú účinné medziodvetvové politické reakcie.

DOMNIEVA SA, ŽE:

6.

Silná a viditeľná, dobre vymedzená a koordinovaná politika v oblasti mládeže má veľký potenciál priniesť pridanú hodnotu pre medziodvetvovú politickú spoluprácu. Môže to zároveň viesť k pozitívnym výsledkom pre mladých ľudí, ktorí budú využívať synergie takejto spolupráce.

7.

Oblasť mládeže môže riešiť problémy takým spôsobom, akým to žiadne iné oblasti nedokážu. Môže ponúknuť poznatky a dôkazy týkajúce sa rôznych otázok ovplyvňujúcich mladých ľudí, zasiahnuť väčší počet mladých ľudí vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí, a môže ponúknuť pružný prístup k riešeniu potrieb mladých ľudí, ktorý je na nich orientovaný, je holistický, inovačný a bez predsudkov.

ZDÔRAZŇUJE, ŽE:

8.

Napriek tomu, že na posilnenie spolupráce medzi odvetviami na všetkých úrovniach by sa mali pripraviť systematické prístupy, je veľmi dôležité sústrediť sa na riešenie konkrétnych a naliehavých sociálno-ekonomických výziev, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia.

9.

Medziodvetvový prístup k politike v oblasti mládeže je dôležitý nielen preto, že má ponúknuť účinnejšie riešenie sociálno-ekonomických výziev, ale aj zabezpečiť politické reakcie, ktorých cieľom je napĺňať potreby všetkých mladých ľudí.

10.

Hodnota a prínos úlohy, ktorú má oblasť mládeže, by sa mali výrazne prezentovať a uznávať, aby sa táto úloha v spolupráci s inými oblasťami maximalizovala.

URČUJE, S NÁLEŽITÝM ZRETEĽOM NA ZÁSADU SUBSIDIARITY, NASLEDUJÚCE PRIORITY S CIEĽOM POSILNIŤ MEDZIODVETVOVÚ POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE NA RIEŠENIE SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VÝZIEV MLADÝCH ĽUDÍ:

I.

Rozvíjať, vykonávať a hodnotiť systémový prístup k medziodvetvovej politike v oblasti mládeže

ČLENSKÉ ŠTÁTY SA VYZÝVAJÚ, ABY:

11.

Posilnili inštitucionálnu spoluprácu vrátane zvýšenej komunikácie a výmeny informácií na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa otázky týkajúce sa mládeže v plnej miere zohľadnili pri tvorbe, vykonávaní a hodnotení politík v iných politických oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanosť, zdravie a dobré životné podmienky, sociálna politika, územné plánovanie, šport a kultúra, ktoré majú vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu mladých ľudí.

12.

Pri príprave politiky v oblasti mládeže na miestnej, regionálnej aj vnútroštátnej úrovni zapojili všetky relevantné odvetvia v horizontálnej aj vertikálnej štruktúre správy.

13.

Zvážili zavedenie všeobecných stratégií zameraných na mládež, ktoré spájajú relevantné politické opatrenia, ktorými sa riešia otázky, ktorým mladí ľudia čelia, a v prípade potreby konzultovali s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami a zapojili ich do tohto procesu.

14.

Využili existujúce mechanizmy alebo zvážili vytvorenie nových mechanizmov na monitorovanie situácie mladých ľudí a pracovali na politikách založených na dôkazoch a poznatkoch, ktoré integrujú údaje a výsledky výskumu do rozvoja politiky v mnohých odvetviach a to aj pri návrhu konkrétnych politických opatrení.

KOMISIA SA VYZÝVA, ABY:

15.

Pravidelne informovala Radu a jej prípravné orgány o kľúčových politických dokumentoch a iniciatívach na úrovni EÚ, ktoré ovplyvňujú sociálno-ekonomickú situáciu mladých ľudí.

16.

Zvážila, ako by sa pri riešení výziev, ktorým mladí ľudia čelia, a vypracovávaní konkrétnych medziodvetvových opatrení mal efektívne uplatniť nový koordinovaný prístup Komisie založený na združovaní politík.

17.

Zhodnotila prostredníctvom správy EÚ o mládeži alebo iných relevantných nástrojov, ako sa otázky týkajúce sa mládeže zohľadňujú v iných politických oblastiach, ktoré majú významný vplyv na život mladých ľudí.

18.

Ďalej prispievala k rozvoju politiky založenej na dôkazoch tým, že navrhne výskumné projekty v spolupráci s inými relevantnými politickými oblasťami.

ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIA SA VYZÝVAJÚ, ABY:

19.

Plánovali medziodvetvový prístup ako jednu zo zásad vykonávania v rámci budúcej politiky v oblasti mládeže na úrovni EÚ, a to aj v prípadnom budúcom pracovnom pláne EÚ pre mládež, a plánovali konkrétne medziodvetvové opatrenia v rámci pre spoluprácu v oblasti mládeže po roku 2018.

20.

Zintenzívnili medziodvetvovú spoluprácu tým, že v plnej miere využijú možnosti programu Erasmus+ vrátane príležitostí určených na podporu reformy politík.

21.

Zbierali dôkazy získané v rámci expertných skupín ustanovených v pracovnom pláne EÚ pre mládež o tom, ako medziodvetvová politická spolupráca môže viesť k pozitívnym výsledkom a účinkom presahovania do iných oblastí spoločnosti a zároveň využívať synergetické účinky intenzívnejšej spolupráce.

22.

Pri príprave správy EÚ o mládeži podporovali spoluprácu s inými oblasťami politiky, a zohľadnili zistenia uvedené v správe aj pri monitorovaní stratégie Európa 2020.

II.

V prípade projektov, iniciatív alebo programov, ktoré riešia sociálno-ekonomické výzvy, ktorým čelia mladí ľudia, používať medziodvetvové prístupy prispôsobené konkrétnym potrebám

ČLENSKÉ ŠTÁTY SA VYZÝVAJÚ, ABY:

23.

Zintenzívnili partnerské prístupy medzi odvetviami v súvislosti s plnením záruky pre mladých ľudí a iných opatrení a vymieňali si najlepšie postupy, najmä pokiaľ ide o osvetu zameranú na mládež.

24.

Snažili sa dosiahnuť primeranú podporu dlhodobého rozvoja a vykonávania činností, ktoré sa v súčasnosti financujú v rámci iniciatív systému záruk pre mladých ľudí, a tých, do ktorých je zapojená oblasť mládeže.

25.

Zintenzívnili cielenú spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi formálne vzdelávania a poskytovateľmi neformálneho vzdelávania s cieľom riešiť otázku predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporovať holistický rozvoj kompetencií, a to aj využívaním flexibilných prístupov a prístupov orientovaných na mládež.

26.

Podporovali spoluprácu medzi prácou s mládežou a sociálnymi službami tak, aby sa mohla spoločne riešiť otázka sociálneho začlenenia mladých ľudí a aby bolo v prípade potreby možné včas zasiahnuť.

27.

Do plánovania a vykonávania iniciatív zameraných na rozvoj kompetencií mladých ľudí zapojili pracovnú sféru.

28.

Posilňovali v prípade potreby všetky služby, ktoré sú zamerané na mladých ľudí v spolupráci s miestnymi orgánmi, pracovníkmi s mládežou a ostatnými odborníkmi, ktorí pracujú s mladými ľuďmi.

KOMISIA SA VYZÝVA, ABY:

29.

Podporovala vytváranie sietí a výmenu najlepších postupov na európskej úrovni medzi tvorcami politiky v oblasti mládeže a MVO zapojenými do vykonávania záruky pre mladých ľudí.

30.

Posilňovala vnútornú koordináciu medzi príslušnými útvarmi Komisie v súvislosti s rozvojom iniciatív súvisiacich s mládežou a rokovania o otázkach týkajúcich sa mládeže na úrovni EÚ.

ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIA SA VYZÝVAJÚ, ABY:

31.

Zvážili využitie možností financovania, ktoré ponúkajú európske štrukturálne fondy a program Erasmus+ s cieľom účinne riešiť sociálno-ekonomické výzvy mladých ľudí pomocou konkrétnych medziodvetvových projektov.

32.

Riešili uvedené otázky počas nadchádzajúceho partnerského učenia medzi členskými štátmi, ktoré sa bude týkať posilnenia medziodvetvovej politiky v oblasti mládeže na vnútroštátnej úrovni, ktorá sa organizuje v rámci pracovného plánu EÚ pre mládež.

33.

Prípadne pozvali zainteresované strany zastupujúce iné odvetvia na podujatia, ako sú Európsky týždeň mládeže alebo mládežnícke konferencie EÚ, a podporili spätnú väzbu a rozhovory medzi jednotlivými odvetviami.

III.

Posilňovali zviditeľnenie hodnoty práce s mládežou a iné nástroje politiky v oblasti mládeže a ich doplňujúcu úlohu účinne riešiť výzvy mladých ľudí

ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIA SA VYZÝVAJÚ, ABY:

34.

Zapájali mladých ľudí do kľúčových politických rozhodnutí, ktoré ich ovplyvňujú, tým, že využijú existujúce možnosti alebo vytvoria nové možnosti pre účasť mládeže vrátane procesu štruktúrovaného dialógu.

35.

Ďalej podporovali uznávanie práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a konkrétnych nástrojov, ako napríklad Youthpass v iných oblastiach, ako sú napríklad zamestnanosť, vzdelávanie, odborná príprava a kultúra, a medzi inými relevantnými zainteresovanými stranami.

36.

Ďalej prehlbovali uznávanie práce s mládežou a potvrdzovanie neformálneho a vzdelávania a informálneho učenia prostredníctvom skúmania možností používania osvedčenia Youthpass mimo programu Erasmus+ a používali ho ako prípadný vnútroštátny nástroj uznávania.

37.

Podporovali a pravidelne informovali ostatné odvetvia o tom, čo sa dosiahlo pri profesionálnej aj dobrovoľnej práci s mládežou.

38.

Pripravili iniciatívy na informovanie o dobrovoľníctve, na jeho pochopenie, používanie a uznávanie ako neformálneho procesu vzdelávania.

39.

Podporovali a propagovali vykonávanie iniciatív spolupráce medzi formálnym a neformálnym systémom vzdelávania s možnosťou maximalizovať učebné výsledky.

KOMISIA SA VYZÝVA, ABY:

40.

Vytvorila príležitosti na používanie osvedčenia Youthpass mimo programu Erasmus+ ako prípadného vnútroštátneho nástroja uznávania a podporovala členské štáty v ich využívaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 224, 3.8.2013, s. 2.

(4)  V druhom štvrťroku 2014 bolo na území EÚ-28 nezamestnaných viac ako 5 miliónov mladých ľudí (vo veku do 25 rokov). Toto predstavuje 21,7 % mieru nezamestnanosti, pričom miera NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) bola 13 %. Zdroj: Eurostat


PRÍLOHA

PRIPOMÍNAJÚC POLITICKÉ SÚVISLOSTI TEJTO OTÁZKY

Politické súvislosti

1.

Závery Rady o posilnení sociálneho začlenenia mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní alebo odbornej príprave, v ktorom sa konštatuje, že by sa mal zabezpečiť holistický prístup a medzisektorová spolupráca. Všetky politické nástroje, opatrenia a akcie by sa mali koordinovať na miestnej, regionálnej národnej a európskej úrovni a do návrhu a realizácie opatrení zameraných na sociálne začlenenie mladých ľudí by sa mala zapojiť široká škála zainteresovaných strán (1).

2.

Odporúčania Rady o zavedení systému záruky pre mladých v rámci balíka opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí (2).

3.

Závery Rady s názvom Investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy – reakcia na oznámenie Komisie s názvom „Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov“ a na ročný prieskum rastu na rok 2013 (3).

4.

Odporúčanie Rady o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky (4), v ktorom sa zdôrazňuje, že sú potrebné komplexné medzisektorové politiky na posilnenie prepojenia medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnaním.

5.

Odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (5).

6.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (6).


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 1.2.2014, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 64, 5.3.2013, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ C 191, 1.7.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.