11.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 411/4


Oznámenie o začatí čiastočného priebežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

(2015/C 411/04)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) boli doručené dve žiadosti o čiastočné priebežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosti o preskúmanie

Žiadosť o preskúmanie podala skupina Venus group (ďalej len „Venus“ alebo „Venus group“), ktorá je vyvážajúcim výrobcom z Indie (ďalej len „príslušná krajina“). Skupina Venus group zahŕňa spoločnosti Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd a Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd. Ďalšiu žiadosť o preskúmanie podala spoločnosť Garg Inox Ltd (ďalej len „Garg“), vyvážajúci výrobca z Indie (v prípade oboch spoločností ďalej len „žiadatelia“).

Čiastočné priebežné preskúmanie je rozsahom obmedzené na preskúmanie dumpingu v súvislosti so žiadateľmi.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je vymedzený ako drôty z nehrdzavejúcej ocele obsahujúce v hmotnosti:

2,5 % alebo viac niklu okrem drôtov obsahujúcich v hmotnosti 28 % alebo viac, ale maximálne 31 % niklu a 20 % alebo viac, ale maximálne 22 % chrómu,

menej ako 2,5 % niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 13 % alebo viac, ale maximálne 25 % chrómu a 3,5 % alebo viac, ale maximálne 6 % hliníka,

s pôvodom v Indii, ktorý v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 7223 00 19 a 7223 00 99 (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“).

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1106/2013 (2), naposledy zmeneným vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1483/2015 (3) (ďalej len „existujúce opatrenia“).

4.   Dôvody na čiastočné priebežné preskúmanie

Žiadosti podľa článku 11 ods. 3 sú založené na prima facie dôkazoch poskytnutých žiadateľmi, z ktorých vyplýva, že v ich prípade a pokiaľ ide o dumping, došlo k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia, a že tieto zmeny sú trvalého charakteru.

Zmena okolností trvalého charakteru v skupine Venus sa týka zdokonalenia systému rozdeľovania nákladov, systému riadenia zásob a účtovného softvéru. Vo všetkých týchto elementoch sa v pôvodnom prešetrovaní zistili nedostatky, čo viedlo k uplatneniu článku 18 základného nariadenia. Okrem toho skupina Venus group nedávno investovala do niekoľkých nových vysoko účinných zariadení, čo malo za následok podstatný pozitívny vplyv na efektívnosť výrobných nákladov.

Pokiaľ ide spoločnosť Garg, zmena v okolnostiach trvalého charakteru sa týka reštrukturalizácie výrobných zariadení a kanála predaja v EÚ. Na základe dôkazov prima facie, ktoré poskytla spoločnosť Garg viedla uvedená zmena okolností k zlepšeniu využitia aktív a zvýšeniu efektívnosti.

Žiadateľ ďalej poskytol dôkazy prima facie o tom, že zachovanie uložených opatrení na ich súčasnej úrovni s cieľom zabrániť poškodzujúcemu dumpingu už nie je potrebné. Skupina Venus a spoločnosť Garg porovnali normálnu hodnotu s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri predaji na vývoz do Únie za obdobie od apríla 2014 do decembra 2014 a za obdobie od apríla 2014 do marca 2015. Z týchto porovnaní vyplýva, že v prípade obidvoch spoločností sa ich príslušné dumpingové rozpätia zdajú byť nižšie než súčasná úroveň opatrení.

Žiadatelia preto tvrdia, že zachovanie uložených opatrení na existujúcej úrovni, ktorá vychádzala z úrovne dumpingu stanovenej predtým, sa na vyrovnanie účinkov poškodzujúceho dumpingu, ktorý bol zistený predtým, už ďalej nezdá potrebné.

5.   Postup

Keďže Komisia po informovaní členských štátov dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného priebežného preskúmania obmedzeného na prešetrenie dumpingu, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

V prešetrovaní sa posúdi, či je potrebné zachovať, odstrániť alebo zmeniť existujúce opatrenia v súvislosti s týmito žiadateľmi.

5.1.    Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie sa bude týkať obdobia od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 („obdobie revízneho prešetrovania“).

5.2.    Prešetrovanie vyvážajúceho výrobcu

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na prešetrovanie týkajúce sa žiadateľov, zašle Komisia žiadateľom dotazník.

Pokiaľ nie je určené inak, žiadatelia musia vyplnený dotazník predložiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.3.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je určené inak.

5.4.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.5.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovania na ochranu obchodu sa nevzťahujú autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, od držiteľa autorských práv vyžiadať osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, aby: a) Komisia mohla používať dané informácie a údaje na účely konania na ochranu obchodu a b) sa mohli poskytnúť dané informácie a/alebo údaje stranám zainteresovaným na tomto prešetrovaní tak, aby im bolo umožnené uplatnenie práv na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (4).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili zhrnutie týchto informácií, ktoré nemá dôverný charakter a ktoré bude označené ako „For inspection by interested parties“. Toto zhrnutie musí byť dostatočne podrobné, aby umožnilo primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti predkladali prostredníctvom e-mailu vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení, s výnimkou rozsiahlych odpovedí, ktoré sa predkladajú na nosičoch CD-ROM alebo DVD osobne alebo doporučenou zásielkou. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platiacimi pre elektronické podania, ktoré sú obsiahnuté v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ vyslovene nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami, alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H

Office: CHAR 04/039

1040 Brusselles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k pozitívnym alebo negatívnym zisteniam na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za odmietnutie spolupráce, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu pri konaniach týkajúcich sa obchodu obrátiť na úradníka pre vypočutie. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovanej strany na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie s účasťou strán, na ktorom bude možné predniesť rôzne stanoviská a protiargumenty k otázkam týkajúcim sa okrem iného dumpingu.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie skončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovávanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013 z 5. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1483 z 1. septembra 2015, ktorým sa v nadväznosti na opätovné absorpčné prešetrovanie podľa článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 228, 2.9.2015, s. 1).

(4)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.