2.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 217/23


Oznámenie o žiadosti podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ – Pozastavenie plynutia lehoty

Žiadosť predložená obstarávateľom

(2015/C 217/09)

Komisia dostala 16. januára 2015 žiadosť podľa článku 35 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 19. január 2015.

Uvedená žiadosť bola predložená spoločnosťou Flughafen Wien a týka sa činností súvisiacich s využívaním určitej geografickej oblasti na účely poskytovania letísk alebo iných terminálových zariadení dopravcom v leteckej doprave na území Rakúska. Príslušné oznámenie bolo uverejnené v Ú. v. EÚ C 93 20. marca 2015, s. 22.

Podľa ods. 1 písm. b) prílohy IV k smernici 2014/25/EÚ má Komisia na prijatie rozhodnutia o tejto žiadosti 130 pracovných dní. Pôvodná lehota uplynie 30. júla 2015.

Podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2014/25/EÚ, Komisia môže požiadať členský štát alebo žiadateľa alebo príslušný nezávislý vnútroštátny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný vnútroštátny orgán, aby poskytol všetky potrebné informácie alebo aby doplnil alebo objasnil poskytnuté informácie, a to v primeranej lehote. Komisia požiadala 27. februára 2015 spoločnosť Flughafen Wien, aby do 13. marca 2015 poskytla dodatočné informácie. Komisia požiadala 20. apríla 2015 spoločnosť Flughafen Wien, aby do 18. mája 2015 poskytla dodatočné informácie.

Podľa druhej vety bodu 2 prílohy IV k smernici 2014/25/EÚ v prípade neskorých alebo neúplných odpovedí na žiadosť Komisie o objasnenie alebo dodatočné informácie sa lehota 130 dní, uvedená vyššie, pozastaví na obdobie od uplynutia lehoty stanovenej v žiadosti o informácie do prijatia úplných a správnych informácií.

Konečná lehota teda uplynie po 90 pracovných dňoch od doručenia úplných a správnych informácií.


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.