14.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/8


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2015/C 161/06)

1.   V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), Európska komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať dotknuté opatrenia, dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie dostanú príležitosť doplniť informácie uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Brussels, Belgium (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, avšak najneskôr tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Preglejka z tropického dreva okoumé

Čínska ľudová republika

Antidumpingové clo

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 82/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz preglejky z tropického dreva okoumé s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 1).

3.2.2016


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci v deň uvedený v tomto stĺpci.