V Bruseli16. 12. 2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami

(Text s významom pre EHP)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Pojem „obchodník s komoditami“ zahŕňa široké spektrum aktérov na trhoch s energiou a komoditami: niektorí obchodujú výlučne v zmluvách na komoditné deriváty a z hľadiska funkcií a rizík sa podobajú investičným spoločnostiam, zatiaľ čo pre iných predstavuje obchodovanie s komoditnými derivátmi iba vedľajšiu činnosť popri výrobe komodít. Požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 („nariadenie o kapitálových požiadavkách“ alebo „CRR“) a v smernici 2013/36/EÚ („smernica o kapitálových požiadavkách“ alebo „CRD“) sa vzťahujú na úverové inštitúcie aj na investičné spoločnosti. Prudenciálny režim uplatniteľný na investičné spoločnosti vyplýva z povinností uložených úverovým inštitúciám a prispôsobených ako funkcia investičných služieb, ktoré poskytujú.

Článkom 493 ods. 1 CRR sa obchodníci s komoditami („investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v oddiele C bodoch 5, 6, 7, 9 a 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov“), oslobodzujú od požiadaviek týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti a článkom 498 ods. 1 CRR sa oslobodzujú od požiadaviek vlastných zdrojov.

Platnosť obidvoch výnimiek sa skončí 31. decembra 2017. Táto „doložka o ukončení platnosti“ bola pôvodne zahrnutá v CRR s cieľom poskytnúť regulačným orgánom čas na určenie prudenciálnej regulácie prispôsobenej rizikovému profilu obchodníkov s komoditami 1 . Na tento účel sa v článku 493 ods. 2 a článku 498 ods. 2 CRR Komisia poveruje vypracovaním správ do konca roku 2015. Na základe týchto správ môže Komisia rozhodnúť o predložení návrhov na zmenu CRR. Komisia je v tom istom termíne takisto povinná predložiť správu o vhodnom režime prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vo všeobecnosti. V tomto prípade môže opäť na správu nadväzovať návrh Komisie.

Keďže uvedené správy spolu súvisia, Komisia sa rozhodla uskutočniť jedno preskúmanie (ďalej len „preskúmanie investičných spoločností“) a vypracovať o uvedených témach jednu správu. Tento postup sa považoval za potrebný na zabezpečenie vypracovania koherentného prudenciálneho rámca pre všetky druhy investičných spoločností. Práca na preskúmaní investičných spoločností už prebieha: Komisia požiadala Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby v tejto záležitosti poskytli technické odporúčania. Tie sa očakávajú do konca septembra 2015. Komisia potom použije odporúčania pri vypracovaní svojej správy. Ak by sa Komisia rozhodla zmeniť existujúci prudenciálny rámec pre investičné spoločnosti, správa bude obsahovať podrobnosti o ďalších krokoch preskúmania investičných spoločností a hrubý náčrt zmien, o ktorých uvažuje Komisia.

Preskúmanie investičných spoločností je zložitý projekt, ktorý nebude dokončený do konca tohto roka. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by sa akékoľvek právne predpisy, ktoré môžu vyplynúť z tohto preskúmania, mohli pripraviť, prijať a uplatňovať pred tým, ako uplynie platnosť súčasných výnimiek (t. j. do konca roku 2017). Táto skutočnosť má vplyv na obchodníkov s komoditami: od 1. januára 2018 by mali úplne podliehať požiadavkám CRR/CRD, ak by sa dovtedy nezaviedol žiadny osobitný prudenciálny rámec, ktorý môže byť výsledkom preskúmania investičných spoločností.

Existujú dva problémy týkajúce sa tohto scenára. Po prvé, obchodníci s komoditami by začali úplne podliehať požiadavkám CRR/CRD bez vedomého (a informovaného) rozhodnutia, že takéto zaobchádzanie je pre nich najvhodnejšie. Po druhé, za predpokladu, že výsledkom preskúmania investičných spoločností by bol prispôsobený prudenciálny rámec pre obchodníkov s komoditami, prišli by o stabilný regulačný rámec. Od súčasného zaobchádzania, pri ktorom sú oslobodení od požiadaviek týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti a od požiadaviek vlastných zdrojov, by prešli k dočasnému zaobchádzaniu pozostávajúcemu z úplných požiadaviek CRR/CRD, a prípadne k uvedenému prispôsobenému rámcu, a to vo veľmi krátkej lehote (jeden až dva roky). Toto nie je žiaduci výsledok.

S cieľom zabrániť tomu, aby vznikla táto situácia, je preto vhodné predĺžiť platnosť existujúcich výnimiek stanovených v CRR. Pri tomto predĺžení by sa mal zohľadniť čas, ktorý bude potrebný na dokončenie preskúmania investičných spoločností, a mali by sa vypracovať, prijať a uplatňovať akékoľvek právne predpisy, ktoré môžu vyplynúť z tohto preskúmania.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v danej oblasti politiky

Tento návrh je v úplnom súlade s existujúcimi ustanoveniami v CRR (predĺžila by sa ním platnosť existujúcich výnimiek, ktoré sú v ňom obsiahnuté). Návrh je takisto v úplnom súlade so všeobecným zámerom preskúmania investičných spoločností (nájsť vhodný prudenciálny rámec pre investičné spoločnosti) stanoveným v uvedenom nariadení (umožnilo by sa tým zachovanie existujúceho zaobchádzania s obchodníkmi s komoditami až do uzavretia preskúmania a zavedenia akýchkoľvek potenciálnych legislatívnych návrhov, ktoré vyplynú z preskúmania).

Súlad s ostatnými politikami Únie

Tento návrh sa vzťahuje na vykonávacie právne predpisy podľa smernice 2014/65/EÚ („MiFID 2“), v ktorej sa identifikujú tí obchodníci s komoditami, ktorí budú klasifikovaní ako investičné spoločnosti 2 . Súvisí aj s politikami v oblasti trhov s energiou vzhľadom na to, že na týchto trhoch pôsobia obchodníci s komoditami (môžu byť dokonca súčasťou veľkých energetických skupín) 3 .

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Keďže návrhom sa mení CRR, bol zvolený rovnaký právny základ.

Subsidiarita (v prípade iných ako výlučných právomocí)

Súčasné výnimky sú obsiahnuté v právnych predpisoch Únie a predovšetkým v CRR. Keďže v CRR sa členským štátom neudeľuje možnosť predĺžiť platnosť uvedených výnimiek, ich platnosť môže byť predĺžená iba na úrovni Únie.

Proporcionalita

Tento návrh je proporcionálny, pretože sa ním zavádza veľmi obmedzená zmena existujúcich právnych predpisov s cieľom vyriešiť problém opísaný v oddiele 1.

Výber nástrojov

Vybraté bolo nariadenie, pretože predĺženie platnosti vyžaduje zmenu CRR.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Ako sa uvádza vyššie, v súčasnosti sa preskúmava prudenciálny rámec uplatniteľný na investičné spoločnosti (vrátane obchodníkov s komoditami) stanovený v CRR a CRD. Na základe výsledkov tohto preskúmania sa určí vhodné prudenciálne zaobchádzanie s obchodníkmi s komoditami. Účelom tohto návrhu je predĺžiť existujúce zaobchádzanie s obchodníkmi s komoditami až do uzavretia preskúmania investičných spoločností a zavedenia akýchkoľvek potenciálnych zmien existujúceho prudenciálneho rámca, ktoré vyplynú z preskúmania.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

So zainteresovanými stranami sa neuskutočnili žiadne osobitné konzultácie.

Získavanie a využívanie expertízy

Externá expertíza sa nepožadovala ani nevyužila.

Posúdenie vplyvu

Pre tento návrh nie je naplánované žiadne posúdenie vplyvu, pretože tento návrh nebude mať podstatný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv. Významné vplyvy by sa mohli prejaviť skôr v prípade, ak by sa platnosť výnimiek nepredĺžila a obchodníci s komoditami by v dôsledku toho začali podliehať úplným požiadavkám stanoveným v CRR a CRD (bez akejkoľvek analýzy toho, či by takéto zaobchádzanie bolo pre nich primerané).

Vhodnosť právnych predpisov a ich zjednodušenie

Tento návrh nezhŕňa žiadnu zmenu regulačného zaťaženia pre obchodníkov s komoditami v porovnaní so súčasným stavom. Za predpokladu, že výsledkom preskúmania investičných spoločností bude vznik nového prudenciálneho rámca pre obchodníkov s komoditami, je tento návrh zameraný skôr na predchádzanie tomu, aby obchodníci s komoditami začali podliehať úplným požiadavkám v rámci CRR a CRD (s príslušným regulačným zaťažením), než len na to, aby krátko po preskúmaní začali podliehať uvedenému novému rámcu.

Inými slovami, tento návrh sa zameriava na zabránenie dočasnému zvýšeniu regulačného zaťaženia obchodníkov s komoditami.

Základné práva

Návrh nemá dôsledky na ochranu základných práv.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Tento návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet.

5.OSTATNÉ PRVKY

Plány vykonávania a monitorovanie, hodnotenie a predkladanie správ

Účelom tohto návrhu je predĺžiť obdobie, počas ktorého sú obchodníci s komoditami oslobodení od niektorých požiadaviek stanovených v CRR. Žiadne osobitné vykonávacie plány nie sú potrebné, keďže rozšírenie je priamo uplatniteľné a umožňuje pokračovanie existujúcich postupov. Z rovnakých dôvodov netreba zaviesť žiadne osobitné rámce pre monitorovanie, hodnotenie a predkladanie správ. Uvedené rámce by sa mali zaviesť skôr v kontexte akýchkoľvek zmien prudenciálneho rámca uplatniteľného na obchodníkov s komoditami, ktoré môžu vyplynúť z preskúmania investičných spoločností.

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuplatňuje sa.

Podrobné vysvetlenie osobitných ustanovení návrhu

Ustanovenia návrhu sa týkajú len predĺženia platnosti výnimky pre obchodníkov s komoditami v prípade požiadaviek týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti a požiadaviek vlastných zdrojov stanovených v CRR. V predchádzajúcich oddieloch tejto dôvodovej správy sa už uvádza podrobné vysvetlenie dôvodov a logiky návrhu a jeho ustanovení.

2015/0295 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 4 ,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky 5 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 6 sa investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v oddiele C bodoch 5, 6, 7, 9 a 10 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES 7 a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica Rady 93/22/EHS 8 (ďalej len „obchodníci s komoditami“) oslobodzujú od požiadaviek týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti a od požiadaviek vlastných zdrojov. Uvedené výnimky sa uplatňujú do 31. decembra 2017.

(2)V nariadení (EÚ) č. 575/2013 sa takisto vyžaduje, aby Komisia do 31. decembra 2015 vypracovala správu o vhodnom režime prudenciálneho dohľadu nad obchodníkmi s komoditami. V uvedenom nariadení sa okrem toho vyžaduje, aby Komisia do toho istého dátumu vypracovala správu o vhodnom režime prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vo všeobecnosti. V prípade potreby môžu na uvedené správy nadväzovať legislatívne návrhy.

(3)Preskúmanie prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami („preskúmanie investičných spoločností“) vrátane obchodníkov s komoditami v súčasnosti prebieha, zatiaľ však nebolo dokončené. Dokončenie preskúmania a prijatie nových právnych predpisov, ktoré môžu byť potrebné v kontexte uvedeného preskúmania, bude uzatvorené až po 31. decembri 2017.

(4)V rámci existujúceho režimu po 31. decembri 2017 začnú obchodníci s komoditami podliehať požiadavkám týkajúcim sa veľkej majetkovej angažovanosti a požiadavkám vlastných zdrojov. To by ich mohlo prinútiť, aby výrazne zvýšili objem vlastných zdrojov, ktoré potrebujú na to, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti, čo by mohlo zvýšiť príslušné náklady na vykonávanie uvedených činností.

(5)Rozhodnutie uplatňovať požiadavky týkajúce sa veľkej majetkovej angažovanosti a požiadavky vlastných zdrojov na obchodníkov s komoditami by nemalo byť výsledkom ukončenia platnosti výnimky. Namiesto toho by toto rozhodnutie malo byť podrobne odôvodnené, a to na základe záverov preskúmania investičných spoločností a jasne vyjadrené v právnych predpisoch.

(6)Preto by sa mala stanoviť nový termín, do ktorého sa uplatňujú výnimky. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1. V článku 493 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Táto výnimka platí do 31. decembra 2020 alebo do dátumu nadobudnutia účinnosti akýchkoľvek zmien podľa odseku 2 tohto článku, podľa toho, čo nastane skôr.“;

2. V článku 498 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Táto výnimka platí do 31. decembra 2020 alebo do dátumu nadobudnutia účinnosti akýchkoľvek zmien podľa odsekov 2 a 3, podľa toho, čo nastane skôr.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1) V CRR sa skutočne predĺžili výnimky, ktoré už obsahovala smernica 2006/48/ES, pretože nebol poskytnutý dostatočný čas na vypracovanie vhodného prudenciálneho rámca pre obchodníkov s komoditami.
(2) Prepojenie ide od MiFID 2 k CRR/CRD: ak je obchodník s komoditami zatriedený ako investičná spoločnosť CRR/CRD podľa MiFID 2, podliehal by požiadavkám.
(3) Predĺženie platnosti výnimky zabráni akýmkoľvek potenciálnym narušeniam na uvedených trhoch a poskytne dostatok času na nájdenie vhodného prudenciálneho rámca pre obchodníkov s komoditami.
(4) Ú. v. EÚ C , , s. .
(5) Ú. v. EÚ C , , s. .
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8) Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27).