52015PC0102

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch /* COM/2015/0102 final - 2015/0057 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           POLITICKÉ A PRÁVNE SÚVISLOSTI

V nariadení Rady (ES) č. 539/2001[1] sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 509/2014[2] sa zmenilo nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 tak, že 19 krajín bolo presunutých do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti. Ide o týchto 19 krajín: Dominika, Grenada, Kiribati, Kolumbia, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Peru, Samoa, Spojené arabské emiráty, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu a Východný Timor. Odkaz na každú z týchto krajín v prílohe II je doplnený poznámkou pod čiarou, v ktorej sa uvádza, že „oslobodenie od vízovej povinnosti sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia platnosti dohody o oslobodení od vízovej povinnosti, ktorá sa uzavrie s Európskou úniou.“

Nariadenie (EÚ) č. 509/2014 bolo prijaté 20. mája 2014 a účinnosť nadobudlo 9. júna 2014. Komisia v júli 2014 predložila Rade odporúčanie, aby ju Rada poverila začať rokovania o dohodách o zrušení vízovej povinnosti s každou z týchto 17 krajín: Dominika, Grenada, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Samoa, Spojené arabské emiráty, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu a Východný Timor[3]. Dňa 9. októbra 2014 Rada vydala smernice na rokovania určené Komisii.

Podľa odôvodnenia 5 nariadenia (EÚ) č. 509/2014 a podľa spoločného vyhlásenia vydaného v čase prijatia uvedeného nariadenia Kolumbia a Peru podliehajú osobitnému postupu, ktorý si vyžaduje ďalšie hodnotenie plnenia príslušných kritérií týmito krajinami pred tým, ako Komisia predloží Rade odporúčania týkajúce sa rozhodnutí o poverení začať rokovania o dohodách o zrušení vízovej povinnosti s týmito dvomi krajinami. Tieto krajiny preto neboli zahrnuté do uvedeného odporúčania Rade. 

Rokovania o dohode o zrušení vízovej povinnosti s Grenadou a štyrmi ďalšími karibskými krajinami sa začali 12. novembra 2014 v Bruseli. Počas tohto zasadnutia sa preskúmalo celé znenie návrhu a dosiahla sa dohoda o väčšine jeho aspektov. Zástupcovia karibských krajín však trvali na objasnení určitých ustanovení v článku 6 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 1 a 4. Po niekoľkých následných neformálnych výmenách informácií Komisia prijala menšie úpravy týchto článkov. Hlavní vyjednávači parafovali dohodu 9. decembra 2014.

Členské štáty o tom boli informované na zasadnutí pracovnej skupiny Rady pre víza, ktoré sa konalo 21. novembra 2014.

Pokiaľ ide o Úniu, právnym základom dohody je článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v spojení s jej článkom 218.

[…] podpísal(-a) dohodu dňa […] v mene Únie. V súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) ZFEÚ Európsky parlament vydal súhlas s uzavretím dohody dňa […].

2.           VÝSLEDOK ROKOVANÍ

Komisia sa domnieva, že ciele stanovené Radou v jej smerniciach na rokovania boli dosiahnuté a návrh dohody o zrušení vízovej povinnosti je pre Úniu prijateľný.

Konečný obsah dohody možno zhrnúť takto:

Účel

Dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Grenady cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ sa do dohody zahrnulo ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že Grenada môže pozastaviť alebo vypovedať dohodu len vo vzťahu ku všetkým členským štátom Európskej únie a rovnako Únia môže pozastaviť alebo vypovedať dohodu len v mene všetkých svojich členských štátov.

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v preambule.

Rozsah pôsobnosti

Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných a špeciálnych pasov) cestujúcich na akékoľvek účely okrem účelov vykonávania platenej činnosti. V prípade kategórie osôb cestujúcich na účely vykonávania platenej činnosti má každý členský štát, ako aj Grenada naďalej možnosť uložiť vízovú povinnosť štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany v súlade s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom. Aby sa zabezpečilo zosúladené vykonávanie, k dohode je pripojené spoločné vyhlásenie týkajúce sa výkladu kategórie osôb cestujúcich na účely vykonávania platenej činnosti.

Dĺžka pobytu

Dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Grenady cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. K dohode je pripojené spoločné vyhlásenie týkajúce sa výkladu uvedeného obdobia 90 dní.

V dohode sa zohľadňuje postavenie členských štátov, ktoré ešte v plnom rozsahu neuplatňujú schengenské acquis. Dovtedy, kým tieto štáty nebudú súčasťou schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, zrušením vízovej povinnosti sa štátnym príslušníkom Grenady udeľuje právo zdržiavať sa 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia na území každého z týchto členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Rumunsko) bez ohľadu na obdobie vypočítané pre celý schengenský priestor.

Územná pôsobnosť

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska by sa zrušením vízovej povinnosti udelilo štátnym príslušníkom Grenady právo zdržiavať sa iba na európskych územiach týchto členských štátov.

Vyhlásenia

K dohode sú pripojené ďalšie spoločné vyhlásenia týkajúce sa:

– úplného šírenia informácií o obsahu a dôsledkoch dohody o zrušení vízovej povinnosti a o súvisiacich záležitostiach, ako sú podmienky vstupu, a

– pridruženia Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

3.           ZÁVERY

Na základe uvedených výsledkov Komisia navrhuje, aby Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu schválila Dohodu medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

2015/0057 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)       Komisia rokovala v mene Európskej únie o dohode s Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (ďalej len „dohoda“).

(2)       Dohoda bola podpísaná v mene Európskej únie dňa …….2015 a od tohto dátumu sa predbežne vykonáva s výhradou jej možného neskoršieho uzavretia v súlade s rozhodnutím Rady……../……/EÚ z [………….].

(3)       Dohoda by sa mala schváliť.

(4)       Touto dohodou sa zriaďuje spoločný výbor pre správu dohody, ktorý prijme svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné zabezpečiť, aby sa pozícia Únie prijala v zjednodušenom konaní.

(5)       V súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a s Protokolom o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie podľa článku 8 ods. 1 dohody[4].

Článok 3

Komisia, ktorej asistujú odborníci z členských štátov, zastupuje Úniu v spoločnom výbore odborníkov zriadenom na základe článku 6 dohody.

Článok 4

Komisia v rámci spoločného výboru odborníkov zaujme pozíciu Únie k prijatiu jeho rokovacieho poriadku podľa požiadavky uvedenej v článku 6 ods. 4 dohody po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

[1]               Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

[2]               Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 509/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 67).

[3]               COM(2014) 467, 17.7.2014.

[4]               Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

DOHODA

medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“, a

GRENADA, ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

S CIEĽOM ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi zmluvnými stranami a želajúc si zjednodušiť cestovanie zabezpečením vstupu a krátkodobého pobytu bez potreby víz pre svojich občanov;

SO ZRETEĽOM na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 509/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, a to okrem iného tak, že 19 tretích krajín vrátane Grenady bolo presunutých do zoznamu tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch v členských štátoch Európskej únie (EÚ);

MAJÚC NA PAMÄTI, že v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 509/2014 sa uvádza, že oslobodenie týchto 19 krajín od vízovej povinnosti sa má uplatňovať od dátumu nadobudnutia platnosti dohody o oslobodení od vízovej povinnosti, ktorú majú uzatvoriť s Európskou úniou;

ŽELAJÚC SI zabezpečiť zásadu rovnakého zaobchádzania so všetkými občanmi EÚ;

ZOHĽADŇUJÚC, že na osoby cestujúce na účely vykonávania platenej činnosti počas ich krátkodobého pobytu sa táto dohoda nevzťahuje, a preto sa na túto kategóriu naďalej vzťahujú príslušné pravidlá práva Únie, vnútroštátneho práva členských štátov a vnútroštátneho práva Grenady týkajúce sa vízovej povinnosti alebo oslobodenia od nej a prístupu k zamestnaniu;

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

Táto dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Grenady cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a) „členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska;

b) „občan Európskej únie“ je štátny príslušník členského štátu vymedzeného v písmene a);

c) „občan Grenady“ je akákoľvek osoba, ktorá má štátne občianstvo Grenady;

d) „schengenský priestor“ je priestor bez vnútorných hraníc zahŕňajúci územia členských štátov vymedzených v písmene a), ktoré v plnom rozsahu uplatňujú schengenské acquis.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Občania Európskej únie, ktorí sú držiteľmi platného bežného, diplomatického, služobného, úradného alebo špeciálneho pasu vydaného členským štátom, môžu vstúpiť na územie a zdržiavať sa na území Grenady bez víz počas obdobia vymedzeného v článku 4 ods. 1.

Občania Grenady, ktorí sú držiteľmi platného bežného, diplomatického, služobného, úradného alebo špeciálneho pasu vydaného Grenadou, môžu vstúpiť na územie a zdržiavať sa na území členských štátov bez víz počas obdobia vymedzeného v článku 4 ods. 2.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na osoby cestujúce na účely vykonávania platenej činnosti.

Každý členský štát sa môže sám rozhodnúť, či v prípade tejto kategórie osôb občanom Grenady uloží vízovú povinnosť alebo ju zruší v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 539/2001.

Grenada sa môže rozhodnúť, či v prípade tejto kategórie osôb občanom jednotlivých členských štátov uloží vízovú povinnosť alebo ju zruší v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

3. Zrušenie vízovej povinnosti stanovené touto dohodou sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy zmluvných strán týkajúce sa podmienok vstupu a krátkodobého pobytu. Členské štáty a Grenada si vyhradzujú právo nepovoliť vstup na svoje územie a krátkodobý pobyt na svojom území v prípade nesplnenia jednej alebo viacerých uvedených podmienok.

4. Zrušenie vízovej povinnosti sa uplatňuje bez ohľadu na spôsob dopravy použitý na prekročenie hraníc zmluvných strán.

5. Záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda, sú upravené právom Únie, vnútroštátnym právom členských štátov a vnútroštátnym právom Grenady.

Článok 4

Dĺžka pobytu

1. Občania Európskej únie sa môžu zdržiavať na území Grenady najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

2. Občania Grenady sa môžu zdržiavať na území členských štátov plne uplatňujúcich schengenské acquis najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Toto obdobie sa vypočíta nezávisle od akéhokoľvek pobytu v členskom štáte, ktorý ešte v plnom rozsahu neuplatňuje schengenské acquis.

Občania Grenady sa môžu zdržiavať na území každého členského štátu, ktorý ešte v plnom rozsahu neuplatňuje schengenské acquis, najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia bez ohľadu na obdobie pobytu vypočítané pre územie členských štátov plne uplatňujúcich schengenské acquis.

3. Táto dohoda nemá vplyv na možnosť Grenady a členských štátov predĺžiť obdobie pobytu na viac ako 90 dní v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie.

Článok 5

Územná pôsobnosť

1. Pokiaľ ide o Francúzsku republiku, ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú iba na európske územie Francúzskej republiky.

2. Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú iba na európske územie Holandského kráľovstva.

Článok 6

Spoločný výbor pre správu dohody

1. Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Európskej únie a Grenady. Úniu zastupuje Európska komisia.

2. Výbor okrem iného plní tieto úlohy:

a) monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b) navrhuje zmeny tejto dohody alebo dodatky k nej;

c) vydáva odporúčania týkajúce sa urovnania sporov vyplývajúcich z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3. Výbor sa schádza vždy, keď je to potrebné, na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Vzťah medzi touto dohodou a existujúcimi dvojstrannými dohodami o zrušení vízovej povinnosti medzi členskými štátmi a Grenadou

Táto dohoda má prednosť pred ustanoveniami akýchkoľvek dvojstranných dohôd alebo dohovorov uzatvorených medzi jednotlivými členskými štátmi a Grenadou, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú na záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti tejto dohody.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými vnútornými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni neskoršieho z oboch oznámení, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Možno ju vypovedať v súlade s odsekom 5 tohto článku.

3. Túto dohodu je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny nadobudnú platnosť potom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných na tieto účely.

4. Každá zmluvná strana môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody, najmä z dôvodov verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia, nelegálneho prisťahovalectva alebo opätovného zavedenia vízovej povinnosti ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zmluvná strana rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie tejto dohody, v prípade pominutia dôvodov pozastavenia o tom okamžite informuje druhú zmluvnú stranu a pozastavenie zruší.

5. Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením, ktoré predloží druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

6. Grenada môže pozastaviť alebo vypovedať túto dohodu len vo vzťahu ku všetkým členským štátom.

7. Únia môže pozastaviť alebo vypovedať túto dohodu len v mene všetkých svojich členských štátov.

V Bruseli v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU, NÓRSKA, ŠVAJČIARSKA A LICHTENŠTAJNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu, Švajčiarska, Lichtenštajnska na jednej strane a Grenady na strane druhej bezodkladne uzatvorili dvojstranné dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch s podobnými podmienkami, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA VÝKLADU KATEGÓRIE OSÔB CESTUJÚCICH NA ÚČELY VYKONÁVANIA PLATENEJ ČINNOSTI, KTORÁ JE UVEDENÁ V ČLÁNKU 3 ODS. 2 TEJTO DOHODY

So želaním zabezpečiť jednotný výklad zmluvné strany súhlasia s tým, že na účely tejto dohody do kategórie osôb vykonávajúcich platenú činnosť patria osoby, ktoré ako zamestnanci alebo poskytovatelia služieb vstupujú na územie druhej zmluvnej strany na účely vykonávania zárobkovej/odplatnej činnosti.

Do tejto kategórie by nemali patriť:

– podnikatelia, t. j. osoby cestujúce na účely obchodného rokovania (bez toho, aby boli zamestnané v krajine druhej zmluvnej strany),

– športovci a umelci vykonávajúci činnosť ad hoc,

– novinári, ktorých vyslali médiá z ich krajiny pobytu a

– vnútropodnikoví stážisti.

Vykonávanie tohto vyhlásenia monitoruje v rámci svojej zodpovednosti podľa článku 6 tejto dohody spoločný výbor, ktorý môže navrhnúť úpravy, ak to na základe skúseností zmluvných strán považuje za nutné.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA VÝKLADU OBDOBIA 90 DNÍ V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK 180-DŇOVÉHO OBDOBIA, KTORÉ JE STANOVENÉ V ČLÁNKU 4 TEJTO DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, že obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, uvedené v článku 4 tejto dohody, znamená buď nepretržitý pobyt, alebo niekoľko za sebou nasledujúcich pobytov, ktoré v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia netrvajú spolu dlhšie ako 90 dní.

Z pojmu „akékoľvek“ vyplýva uplatnenie „pohyblivého“ 180-dňového referenčného obdobia pri spätnej kontrole každého dňa pobytu počas obdobia posledných 180 dní s cieľom overiť, či požiadavka týkajúca sa 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia zostáva splnená. Okrem iného to znamená, že neprítomnosťou počas neprerušeného obdobia 90 dní sa získava nárok na nový pobyt v dĺžke najviac 90 dní.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA OBČANOV O DOHODE O ZRUŠENÍ VÍZOVEJ POVINNOSTI

Uznávajúc význam transparentnosti pre občanov Európskej únie a Grenady, zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia úplné šírenie informácií o obsahu a dôsledkoch dohody o zrušení vízovej povinnosti, ako aj o záležitostiach, ktoré s ňou súvisia, napríklad o podmienkach vstupu.