52015DC0145

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov /* COM/2015/0145 final - 2015/ () */


1. Úvod

Európska iniciatíva občanov je jednou z hlavných inovácií zavedených Lisabonskou zmluvou[1] a jej cieľom je zapojiť občanov vo väčšej miere do tvorby politického programu na úrovni EÚ. Jeden z hlavných prínosov tohto nástroja spočíva vo vytváraní prepojení s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi naprieč kontinentom, čím sa uľahčia celoeurópske diskusie o témach, ktoré sú nepochybne blízke záujmom občanov.  Odhaduje sa, že organizátori iniciatív občanov, ktoré vznikli z rôznych príčin, už vyzbierali 6 miliónov vyhlásení o podpore, zatiaľ čo v prípade 10 % zaregistrovaných iniciatív sa podarilo dosiahnuť prahovú hodnotu 1 milión.

Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom priamo sa spojiť s inštitúciami EÚ a prerokovať kľúčové otázky na európskej úrovni. Cieľom je ďalej posilňovať demokratickú legitimitu Únie. Komisia prikladá európskej iniciatíve občanov maximálny význam a je plne odhodlaná zabezpečiť fungovanie tohto nástroja, aby mohol v plnej miere dosiahnuť svoj potenciál.

Pravidlá a postupy týkajúce sa iniciatívy občanov sú stanovené v nariadení[2] prijatom Európskym parlamentom a Radou vo februári 2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1. apríla 2012. Všetky členské štáty toto nariadenie vykonávajú[3].  V článku 22 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že do 1. apríla 2015 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Analýza Komisie načrtnutá v tejto správe sa opiera o pretrvávajúcu spätnú väzbu prijímanú od zainteresovaných strán vrátane organizátorov iniciatív občanov[4], či už priamo alebo prostredníctvom prieskumu ombudsmanky z jej vlastnej iniciatívy, štúdie Európskeho parlamentu, rôznych publikácií, konferencií atď. Takisto sú v nej zohľadnené informácie a názory zozbierané od členských štátov[5] prostredníctvom expertnej skupiny Komisie pre iniciatívu občanov[6].

2. Súčasný stav

Postup európskej iniciatívy občanov zahŕňa viacero krokov. Aby sa iniciatíva občanov mohla spustiť, organizátori musia vytvoriť „občiansky výbor“. Predtým, ako môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore od signatárov, musí navrhovanú iniciatívu zaregistrovať Komisia. Po potvrdení registrácie majú organizátori jeden rok na získanie podpory potrebnej na dosiahnutie požadovaných prahových hodnôt.

Od apríla 2012 bolo Komisii doručených 51 žiadostí o registráciu navrhovaných iniciatív občanov. Z nich bolo 31 zaregistrovaných (16 registrácií v roku 2012, deväť v roku 2013, päť v roku 2014 a jedna v roku 2015). V súčasnosti sa zbierajú vyhlásenia o podpore pre tri iniciatívy[7].

V prípade 18 iniciatív sa obdobie zberu ukončilo (ďalších 10[8] bolo vzatých späť pred ukončením obdobia zberu). Spomedzi týchto 18 iniciatív sa v prípade 3 iniciatív zozbieral požadovaný počet vyhlásení o podpore a uvedené iniciatívy boli predložené Komisii. Dvom z nich už bola doručená formálna odpoveď Komisie: „Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!“ (Water is a public good, not a commodity!) [(„Right2Water“ (Právo na vodu)] a „Jeden z nás“ (One of Us). Tretia iniciatíva [„Stop vivisection“ (Stop vivisekcii)] je v štádiu posudzovania Komisiou a odpoveď na ňu bude doručená do 3. júna 2015 (pozri aj bod 3.e).

20 navrhnutých iniciatív nesplnilo kritériá registrácie, a preto ich Komisia nemohla zaregistrovať.

Zaregistrované || Nezaregistrované

Prebieha zber || Vzaté späť organizátormi || Zber ukončený[9] || Ukončené iniciatívy bez potrebnej podpory[10] || Predložené Komisii – čaká sa na odpoveď Komisie || Odpoveď Komisie bola poskytnutá || Registrácia zamietnutá

3 || 10 || 3 || 12 || 1 || 2 || 20

31

Šesť občianskych výborov sa rozhodlo začať konanie na Všeobecnom súde proti rozhodnutiam Komisie o zamietnutí registrácie iniciatív, ktoré navrhli[11]. Organizačný výbor iniciatívy „Jeden z nás“ napadol oznámenie Komisie[12]. Vo všetkých týchto prípadoch ide o prebiehajúce konania.

Európskej ombudsmanke boli doručené dve sťažnosti od organizátorov iniciatív. Jednu z nich už ombudsmanka uzavrela[13] tak, že na strane Komisie nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu. Druhý prípad ombudsmanka ešte analyzuje[14].

3. Vykonávanie postupu európskej iniciatívy občanov

V nasledujúcej časti sú poskytnuté informácie o vykonávaní postupu európskej iniciatívy občanov v jednotlivých po sebe idúcich krokoch životného cyklu iniciatívy. 

a) Občiansky výbor

Európsku iniciatívu občanov musí zorganizovať občiansky výbor zložený najmenej zo siedmich občanov EÚ s pobytom v siedmich rôznych členských štátoch a vo veku, v ktorom sú občania oprávnení voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Len týchto sedem členov, ktorí musia spĺňať túto podmienku, je zaregistrovaných v Komisii.

Štatistiky o členoch občianskeho výboru

— Pobyt a štátna príslušnosť členov výboru pre registrované iniciatívy:

 Pobyt  Štátna príslušnosť

— Vek členov výboru pre registrované iniciatívy:

b) Fáza registrácie

Na účely registrácie musí navrhovaná iniciatíva spĺňať podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia, v ktorých sa vyžaduje, aby bol vytvorený občiansky výbor a aby boli určené kontaktné osoby; aby navrhovaná iniciatíva nebola zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv; aby iniciatíva nepredstavovala zjavné zneužitie práva, nebola zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca; a aby navrhovaná iniciatíva nebola zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Bolo zaregistrovaných 31 navrhnutých iniciatív, ktoré pokrývajú širokú škálu tém počnúc životným prostredím cez mobilitu a vzdelávanie až po rozvojovú spoluprácu a sociálne otázky[15].

20 navrhnutých iniciatív nebolo možné zaregistrovať[16], keďže boli zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv. Všetky rozhodnutia o zamietnutí registrácie sú uverejnené na webovej stránke Európskej iniciatívy občanov. 

c) Fáza zberu

Od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy Komisiou majú organizátori 12 mesiacov na to, aby zozbierali vyhlásenia o podpore.

Všetci občania EÚ vo veku, keď sú oprávnení voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, majú právo poskytnúť podporu iniciatíve. Podľa nariadenia musia signatári na tento účel spĺňať požiadavku, ktorou je mať štátnu príslušnosť alebo pobyt v danom členskom štáte a poskytnúť osobné údaje, čím umožnia tomuto členskému štátu overiť príslušné vyhlásenia o podpore. Tieto požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia[17]. Tieto rozdiely bránia niektorým občanom EÚ v tom, aby mohli podporiť iniciatívu občanov[18]. Organizátori a signatári túto situáciu kritizujú a sú z nej frustrovaní, pričom viacerí z nich sa nazdávajú, že mnohých občanov môžu od vyjadrenia podpory odrádzať rozdiely v zaobchádzaní a veľký objem osobných údajov požadovaných v niektorých členských štátoch, ktoré v niektorých prípadoch zahŕňajú aj osobné identifikačné číslo.

Požiadavky sú stanovené v prílohe III k nariadeniu, ktorú možno meniť delegovaným aktom Komisie na požiadanie príslušného členského štátu. Komisia naďalej vyvíja úsilie a nabáda členské štáty k tomu, aby svoje požiadavky zjednodušili.

Niektoré členské štáty už pozitívne zareagovali na výzvy Komisie týkajúce sa zjednodušenia. Zmena prílohy III, ktorá nadobudla účinnosť 8. októbra 2013, zahŕňa zmeny navrhnuté Španielskom, Írskom, Francúzskom, Luxemburskom, Holandskom a Slovinskom. Najmä Holandsko otvorilo holandským občanom žijúcim v zahraničí možnosť vyjadrovať podporu prostredníctvom holandského formulára, a Španielsko poskytlo možnosť občanom EÚ s pobytom v Španielsku, ktorí nie sú občanmi Španielska, vyjadrovať podporu prostredníctvom španielskeho formulára, čím sa zníži počet občanov, ktorí nemôžu uplatniť svoje právo podporiť iniciatívu. Druhá zmena, ktorú prijala Komisia v marci 2015 a ktorá je v súčasnosti v štádiu preskúmania Európskym parlamentom a Radou[19], ďalej zjednodušuje požiadavky pre Lotyšsko, Maltu a Švédsko.

Signatári môžu vyjadriť svoju podporu v papierovej forme alebo online, a to na základe formulárov, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III k nariadeniu. Iniciatívu možno takisto podporiť použitím „zdokonaleného elektronického podpisu“[20]. Použitie „zdokonaleného elektronického podpisu“ zatiaľ nebolo nahlásené.

Približne 55 % vyhlásení o podpore sa v prípade troch iniciatív: „Right 2Water“, „Jeden z nás“ a „Stop vivisection“ zozbieralo online.

Iniciatíva || Vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme || Vyhlásenia o podpore zozbierané online

Right2Water || približne20 % || približne 80 %

Jeden z nás || približne 70 % || približne 30 %

Stop vivisection || približne 40 % || približne 60 %

Po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy môžu organizátori takisto Komisii poskytnúť preklady svojej navrhovanej iniciatívy vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Pred uverejnením Komisia overí, či neexistujú zjavné a vážne rozpory medzi preloženým textom a pôvodným znením, pokiaľ ide o názov, predmet a ciele navrhovanej iniciatívy. Uverejnenie prekladu umožňuje organizátorom použiť túto jazykovú verziu pri opise navrhovanej iniciatívy, ktorý je zahrnutý v oficiálnych formulároch vyhlásenia o podpore. 

Celkovo bolo v registri európskych iniciatív občanov uverejnených viac ako 300 prekladov. V priemere boli navrhnuté iniciatívy preložené do 11 jazykov. V prípade štyroch iniciatív boli poskytnuté preklady do všetkých úradných jazykov EÚ. Približne jednu tretinu prekladov museli organizátori pred ich zverejnením zrevidovať (jedenkrát alebo viackrát).

Online zber

Podľa článku 6 nariadenia musia organizátori vytvoriť svoj online systém zberu a získať preň osvedčenie od príslušného orgánu v členskom štáte[21], v ktorom sa budú zozbierané údaje uchovávať pred začatím online zberu vyhlásení o podpore prostredníctvom tohto systému.

Systémy môžu získať osvedčenia len vtedy, ak je zabezpečené okrem iného aj to, že osobné údaje signatárov sú bezpečne zozbierané a uložené, a to v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

O osvedčenie môžu požiadať organizátori pred registráciou nimi navrhovanej iniciatívy v Komisii alebo po nej. Dátum začiatku obdobia zberu je však vo všetkých prípadoch dátum registrácie navrhovanej iniciatívy v Komisii, a to bez ohľadu na to, či systémy organizátorov už majú osvedčenie alebo nie. Vo väčšine prípadov organizátori nemali pre svoj systém osvedčenie pred registráciou svojej iniciatívy v Komisii. V dôsledku toho, zatiaľ čo mohli začať zbierať podporu v papierovej forme, mali menej ako 12 mesiacov na online zber. Osvedčovanie systémov pred registráciou zodpovedajúcich iniciatív predstavuje pre príslušné orgány členských štátov problematickú záležitosť, pretože musia vykonávať overenie bez toho, aby bolo isté, že príslušná iniciatíva bude zaregistrovaná.

Ako sa stanovuje v nariadení o európskej iniciatíve občanov a v kontexte programu ISA (Interoperability Solutions for Administrations, riešenia interoperability pre správy)[22], Komisia vyvinula voľný softvér online zberu, ktorý je od 22. decembra 2011 bezplatne prístupný. Vyšlo už osem verzií softvéru Komisie, ktoré sa postupne zdokonaľujú, dopĺňajú o nové črty a aktualizujú.

Organizátori môžu využiť softvér Komisie (so zmenami alebo bez zmien) alebo iný softvér podľa vlastného výberu. S cieľom vybudovať kompletný systém musia organizátori na nainštalovanie svojho softvéru nájsť hostiteľské servery (tiež v súlade s technickými špecifikáciami).

Krátko po nadobudnutí účinnosti  nariadenia sa prví organizátori iniciatív sťažovali na to, že je ťažké nájsť vhodných a cenovo dostupných poskytovateľov webhostingu na vybudovanie ich systémov. Vzhľadom na túto prekážku, ktorá bránila organizátorom začať zbierať vyhlásenia o podpore online, Komisia výnimočne ponúkla, nad rámec svojich povinností v zmysle tohto nariadenia, bezplatné umiestnenie online systémov zberu organizátorov na svojich vlastných serveroch.

V prípade všetkých iniciatív zaregistrovaných do 31. októbra 2012 a s cieľom kompenzovať oneskorenia spôsobené týmito logistickými problémami prijala Komisia aj politické rozhodnutie výnimočne akceptovať vyhlásenia o podpore zozbierané do 1. novembra 2013.

Spomedzi zaregistrovaných 31 iniciatív boli pre 21 iniciatív zozbierané vyhlásenia o podpore online. Pri dvoch z nich („Right2Water“ a „30 km/h - making the streets liveable!)“  sa použili súkromné servery a získali sa osvedčenia ich systémov od príslušného orgánu v Nemecku[23]. Pri všetkých ostatných sa využila ponuka Komisie na webhosting opísaná vyššie a získalo sa osvedčenie od príslušného orgánu v Luxembursku[24].

Okrem toho všetci organizátori, ktorí vykonávali online zber, využili softvér sprístupnený Komisiou.

d) Overovanie vyhlásení o podpore

V súlade s článkom 15 nariadenia členské štáty určili príslušné orgány[25] na overovanie vyhlásení o podpore[26].

Orgány všetkých členských štátov boli požiadané, aby overili vyhlásenia o podpore. 26 členských štátov overilo vyhlásenia o podpore pre tri iniciatívy „Right 2Water“, „Jeden z nás“ a „Stop vivisection“, zatiaľ čo dva členské štáty overili len vyhlásenia o podpore pre jednu alebo dve iniciatívy.

Celkovo bolo takmer 90 % vyhlásení o podpore zozbieraných pre tieto tri iniciatívy uznaných príslušnými orgánmi za platné. Podobné výsledky sa zistili pri vyhláseniach o podpore zozbieraných v papierovej forme, ako aj pri vyhláseniach o podpore zozbieraných prostredníctvom online systému zberu.

Pri všetkých troch iniciatívach overila väčšina orgánov viac ako 80 % vyhlásení o podpore, pričom len jeden orgán overil menej ako 60 %.

V 17 členských štátoch sa vykonalo overenie použitím náhodne vybratej vzorky (z toho len v štyroch členských štátoch, pokiaľ ide o vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme, a len v jednom členskom štáte, pokiaľ ide o vyhlásenia o podpore zozbierané online). Nespozorovali sa žiadne významné rozdiely vo výsledkoch medzi členskými štátmi, ktoré použili náhodne vybratú vzorku, a členskými štátmi, ktoré overovali všetky vyhlásenia o podpore.

S cieľom pomôcť členským štátom v procese overovania vytvorila Komisia nástroj na overovanie v rámci programu  ISA[27]. Bol vyvinutý na základe existujúceho nástroja, ktorý už predtým vyvinul nemecký príslušný orgán BSI. Doteraz využilo tento nástroj len niekoľko členských štátov.

e) Predloženie a posúdenie iniciatív, ktoré dosiahli požadovaný počet vyhlásení o podpore

Prvá iniciatíva „Right2Water“ predložená Komisii 20. decembra 2013 vyzýva k „právnym predpisom, ktorými sa zavedie ľudské právo na vodu a sanitáciu tak, ako ho uznáva Organizácia spojených národov, a k podpore zabezpečenia vody a sanitácie ako základnej verejnej služby pre všetkých“.

V súlade s nariadením o európskej iniciatíve občanov boli jej organizátori 17. februára 2014 prijatí podpredsedom Komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a zástupcami príslušných GR. V ten istý deň sa v Európskom parlamente konalo verejné vypočutie.

Dňa 19. marca 2014 bola prijatá odpoveď Komisie. Reaguje kladne na žiadosti, v prípade ktorých má Komisia právomoc konať v zmysle zmlúv, a v prípade ktorých boli dodržané zásady subsidiarity a proporcionality. V nadväznosti na iniciatívu „Right 2Water“ sa Komisia zaviazala prijať sériu opatrení, ktoré sa postupne vykonávajú[28].

Druhá iniciatíva „Jeden z nás“ vyzýva k „zastaveniu financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia“.

Žiadosť bola predložená Komisii 28. februára 2014. Jej organizátori boli 9. apríla 2014 prijatí komisárkou pre výskum, vedu a inováciu a zástupcami príslušných GR. Verejné vypočutie v Parlamente sa konalo 10. apríla 2014.

Dňa 28. mája 2014 Komisia prijala oznámenie s vysvetlením, že nemá v úmysle predložiť legislatívny návrh vzhľadom na to, že platný právny rámec EÚ, ktorý bol nedávno prijatý Európskym parlamentom a Radou, sa považuje za primeraný.

Tretia iniciatíva „Stop vivisection“ vyzýva Komisiu, aby „zrušila smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby predložila nový návrh, ktorým sa skončí vykonávanie pokusov na zvieratách a namiesto toho zaviedla v biomedicínskom toxikologickom výskume povinné používanie údajov priamo relevantných pre ľudí.“

Bola predložená 3. marca 2015 a čaká sa na odpoveď Komisie do 3. júna 2015.

Počet a rozdelenie signatárov

„Right2Water“

BE || BG || CZ || DK || DE || EE || IE || EL || ES || FR || HR || IT || СУ || LV || LT

40549 || 1406 || 7575 || 0* || 1236455 || 516 || 2513 || 33220 || 58051 || 0* || 0 || 65223 || 2924 || 393 || 13252

LU || HU || MT || NL || AT || PL || PT || RO || SI || SK || FI || SE || UK || Spolu

5566 || 18245 || 1635 || 21469 || 57643 || 3962 || 13964 || 3176 || 17546 || 20988 || 14589 || 11579 || 7104 || 1659543

* Osvedčenia získané po lehote na predloženie. DK: 3495 FR: 17247

Zelenou farbou: krajiny, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota (13)

„Jeden z nás“

BE || BG || CZ || DK || DE || EE || IE || EL || ES || FR || HR || IT || СУ || LV || LT

5478 || 906 || 11468 || 7563 || 137874 || 2417 || 6679 || 52977 || 144827 || 83503 || 12778 || 623947 || 6407 || 9132 || 11646

LU || HU || MT || NL || AT || PL || PT || RO || SI || SK || FI || SE || UK || Spolu

5469 || 45933 || 23017 || 27271 || 24973 || 235964 || 65564 || 110405 || 3481 || 31951 || 1230 || 2468 || 26298 || 1721626

Zelenou farbou: krajiny, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota (18)

„Stop vivisection“

BE || BG || CZ || DK || DE || EE || IE || EL || ES || FR || HR || IT || СУ || LV || LT

0 || 12598 || 4075 || 4610 || 164304 || 2502 || 3333 || 1952 || 47194 || 61818 || 0 || 690325 || 533 || 3167 || 4737

LU || HU || MT || NL || AT || PL || PT || RO || SI || SK || FI || SE || UK || Spolu

1291 || 26948 || 1662 || 9909 || 9208 || 38824 || 11305 || 1645 || 19507 || 12055 || 12495 || 7661 || 19472 || 1173130

Zelenou farbou: krajiny, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota (9)

Z rozdelenia signatárov vyplýva, že organizátori sa radšej zamerali na určité členské štáty (najmä Nemecko v prípade iniciatívy „Right 2Water“ a Taliansko v prípade iniciatívy „Jeden z nás“ a „Stop vivisection“), aby sa dosiahol cieľ, ktorým je jeden milión signatárov, a zároveň zabezpečilo, že v siedmich členských štátoch je dosiahnutá prahová hodnota.  Doterajšie skúsenosti ukazujú, že organizovanie kampaní vo všetkých členských štátoch EÚ s rovnakou intenzitou predstavuje pre organizátorov európskej iniciatívy občanov osobitnú výzvu.

Predloženie Komisii

V nariadení sa pre organizátorov nestanovuje lehota na predloženie ich iniciatívy Komisii po overení ich vyhlásení o podpore príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V dôsledku toho uplynul v prípade jednej iniciatívy od skončenia obdobia zberu po jej predloženie viac ako jeden rok.

Verejné vypočutia v Európskom parlamente

Na účely vykonávania článku 11 nariadenia a stanovenia potrebných procedurálnych opatrení Európsky parlament zmenil v roku 2012 svoj rokovací poriadok[29].

Európsky parlament preto zorganizoval dve vypočutia, ktoré sú uvedené vyššie[30]. Pri týchto príležitostiach Komisiu zastupoval podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy (v prípade iniciatívy „Right 2Water“) a komisárka pre výskum, vedu a inováciu a komisár pre rozvoj (v prípade iniciatívy „Jeden z nás“).

f) Transparentnosť: financovanie

V súlade s nariadením musia organizátori predložiť informácie o všetkých zdrojoch presahujúcich 500 EUR za rok a od jedného sponzora. Všetky informácie poskytnuté organizátormi možno nájsť v registri európskych iniciatív občanov.

|| Žiadne zdroje financovania || Celková výška financovania a podpory pod 10 000 EUR || Celková výška financovania a podpory nad 10 000 EUR

Počet iniciatív || 14 || 9 || 8

Uvedené tri úspešné iniciatívy patria medzi osem iniciatív, ktoré vykázali  financovanie a podporu vo výške viac ako 10 000 EUR („Right 2Water“: 140 000 EUR – „Jeden z nás“: 159 219 EUR – „Stop vivisection“: 23 651 EUR).

g) Kontaktný bod

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia zriadila Komisia kontaktný bod, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo a ktorý sa nachádza v kontaktnom centre Europe Direct (Europe Direct Contact Centre, EDCC). Poskytuje odpovede na všetky otázky občanov o pravidlách a postupoch európskej iniciatívy občanov vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Od apríla 2012 zodpovedal kontaktný bod vyše 1 080 otázok.

Žiadosti podľa typu otázky

 Všeobecné alebo procedurálne otázky alebo pripomienky                            Otázky (potenciálnych) signatárov (napr. ako sa zapísať v papierovej forme/online, ako overiť, či už pomoc poskytli, obavy o bezpečnosť webovej lokality)                       Otázky týkajúce sa špecifických iniciatív (napr. ich status, počet signatárov, pripomienky v prospech alebo neprospech)                          Otázky týkajúce sa nástrojov IT (softvér a register) a zriadenie online systémov zberu                                             Rozsah pôsobnosti nástroja (napr. možné typy žiadostí prostredníctvom európskej iniciatívy občanov, otázky týkajúce sa právomocí EÚ)                                  Otázky/sťažnosti občanov, ktorí nemohli vyjadriť podporu (napr. občania vylúčení na základe nariadenia alebo z dôvodu, že nedisponujú  platným požadovaným dokladom totožnosti)    Otázky týkajúce sa komunikácie (novinári, opätovné využívanie informácií a autorské práva)

Prostredníctvom tohto kontaktného bodu Komisia neformálne odpovedá na otázky potenciálnych organizátorov, či môže byť prípadná iniciatíva občanov zaregistrovaná predtým, ako organizátori Komisii oficiálne predložia žiadosť o registráciu. Od apríla 2012 Komisia zodpovedala  približne 15 otázok tohto druhu. Tieto odpovede boli poskytnuté bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek formálna odpoveď Komisie v nadväznosti na eventuálnu žiadosť o registráciu navrhovanej iniciatívy občanov.

Okrem služieb, ktoré poskytuje kontaktné centrum Europe Direct, útvary Komisie poskytujú podporu priamo organizátorom iniciatív. Po zaregistrovaní svojej navrhovanej iniciatívy môžu priamo kontaktovať útvary Komisie prostredníctvom účtu ich organizátora na webovej stránke Komisie (od apríla 2012 bolo zodpovedaných viac ako 85 žiadostí) alebo e-mailom (približne 125 žiadostí). Bola poskytnutá aj technická podpora, pokiaľ ide o softvér online zberu a webhosting online systémov zberu, a to prostredníctvom e-mailu (takmer 300 žiadostí) a prostredníctvom platformy Joinup[31]. Podpora sa vždy v prípade potreby poskytla aj prostredníctvom špecializovaných stretnutí, telefonicky a formou videokonferencie.

4. Hodnotenie vykonávania

Komisia sa domnieva, že európska iniciatíva občanov sa v plnej miere vykonáva.

Skutočnosť, že v prípade dvoch iniciatív sa podarilo dokončiť celý životný cyklus európskej iniciatívy občanov, od registrácie cez úspešné zhromažďovanie požadovanej podpory až po formálnu odpoveď Komisie, že v súčasnosti sa čaká na takúto formálnu odpoveď v súvislosti s treťou iniciatívou a že sa rozbiehajú nadväzné opatrenia súvisiace s iniciatívou „Right 2Water“, potvrdzuje, že sú zavedené potrebné postupy a mechanizmy, ktorými sa zabezpečuje, aby európska iniciatíva občanov bola funkčná.

Komisia si zároveň uvedomuje, že stále existuje priestor na zlepšenie. Za posledné tri roky zainteresované strany identifikovali rôzne výzvy v súvislosti s týmto novým inštitucionálnym a legislatívnym rámcom, ktoré siahajú od viac technických alebo logistických aspektov až po otázky skôr politickej povahy. Komisia by chcela podčiarknuť najmä tieto[32]:

§ Absencia právnej subjektivity občianskych výborov: niekoľko výborov uviedlo obavy týkajúce sa zodpovednosti a prekážky, ako napr. pri získavaní finančných prostriedkov a riadení ochrany údajov, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že majú pobyt najmenej v siedmich rôznych krajinách.

§ Registrácia: je aj naďalej hlavnou výzvou pre organizátorov, keďže veľký počet navrhovaných európskych iniciatív občanov je zjavne mimo rozsahu právomocí Komisie.

§ Požiadavky na signatárov: rozdiely medzi podmienkami a osobnými údajmi požadovanými od signatárov v rôznych členských štátoch naďalej zostávajú problematickou záležitosťou, a to najmä v prípadoch, keď občania v dôsledku toho nemôžu uplatniť svoje právo podporiť iniciatívu. Komisia víta konštruktívny prístup tých členských štátov, ktoré doteraz pozitívne reagovali na výzvy Komisie, aby zjednotili a zjednodušili svoje požiadavky (na údaje), ale potrebné je aj ďalšie úsilie, aby sa nástroj európskej iniciatívy občanov stal dostupnejším. 

§ Harmonogram životného cyklu európskej iniciatívy občanov: organizátori uviedli, že čas potrebný na zavedenie svojho online systému zberu znamená, že vo väčšine prípadov majú menej než 12 mesiacov na zber, a to by sa malo napraviť. Neexistencia konkrétnej lehoty na predloženie úspešnej iniciatívy Komisii je takisto potenciálnym zdrojom zmätku a neistoty, a to tak pre inštitúcie ako aj pre verejnosť.

§ Overovanie prekladov navrhovaných iniciatív, ktoré zabezpečujú ich organizátori, sa ukázalo ako ťažkopádny proces. Organizátori mali ťažkosti so zabezpečením potrebnej presnosti ich prekladov, a to aj na základe pripomienok, ktoré dostali od Komisie k ich prvej(-ým) verzii(-ám).

§ Pokiaľ ide o online zber, vďaka ponuke Komisie na webhosting sa podarilo odstrániť najväčšiu prekážku. Zainteresované strany sú naďalej kritické voči zložitosti súčasného postupu vydávania osvedčení a nie sú v plnej miere spokojné s prvkami, ktoré ponúka softvér Komisie. Okrem toho webhosting Komisie bol ponúknutý ako dočasná a výnimočná služba, keďže sa v nariadení nestanovuje. Príslušné orgány viacerých členských štátov sa nestotožňujú s tým, že organizátori môžu požiadať o vydanie osvedčenia pre svoj systém pred registráciou svojej navrhovanej iniciatívy v Komisii. Dva systémy získali osvedčenie, ale nikdy sa nepoužili vzhľadom na to, že zodpovedajúce iniciatívy nemohli byť v Komisii zaregistrované.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nedávno nechala vypracovať štúdiu o vplyvoch informačných a komunikačných technológií (IKT) v kontexte európskej iniciatívy občanov[33], ktorá poslúži  Komisii pri zvažovaní postupu týkajúceho sa online zberu.

§ Žiadne zúčastnené strany ani experti neboli vyzvaní, aby sa aktívne zúčastnili na dvoch verejných vypočutiach organizovaných Európskym parlamentom, s výnimkou samotných organizátorov európskej iniciatívy občanov.

Mala by sa vyvinúť snaha o zorganizovanie verejného vypočutia takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že budú vypočuté zainteresované strany zastupujúce odlišné názory a perspektívy. Je to o to dôležitejšie, že trojmesačné obdobie stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov na prípravu odpovede Komisie na úspešnú iniciatívu je mimoriadne krátke, a ponecháva málo času na organizáciu formálnej konzultácie zainteresovaných strán.

§ Niektorí organizátori európskej iniciatívy občanov (a ostatné zainteresované strany) sa domnievajú, že dialóg a interakcia s Komisiou v rôznych fázach životného cyklu európskej iniciatívy občanov, a najmä po prijatí oznámenia Komisie o iniciatíve občanov, sú nedostatočné. Boli by radi, keby bol postup posúdenia a nadväzných činností viac štruktúrovaný a keby sa doň mohli zapojiť vo väčšej miere.

5. Záver

Je ešte príliš skoro na to, aby bolo možné posúdiť dlhodobé vplyvy európskej iniciatívy občanov na inštitucionálny a legislatívny proces EÚ. Komisia je odhodlaná pokračovať v monitorovaní a rokovaní o celom rade otázok súvisiacich s európskou iniciatívou občanov, a najmä otázok uvedených v tejto správe, v úzkej spolupráci a koordinácii medzi rôznymi zainteresovanými stranami a inštitúciami a s cieľom zlepšiť nástroj.

V tomto ohľade vzala Komisia so záujmom na vedomie štúdiu Európskeho parlamentu[34], závery prieskumu európskej ombudsmanky z jej vlastnej iniciatívy[35] a výstupy z „Dní európskej iniciatívy občanov“, ktoré od roku 2012 každoročne organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor a niektorí partneri z občianskej spoločnosti[36].

Zatiaľ čo výsledok prebiehajúcej štúdie Komisie o otázke online zberu bude aj ďalej ovplyvňovať postoj Komisie k tejto dôležitej problematike, Komisia bude naďalej organizátorom bezplatne poskytovať svoju výnimočnú službu webhostingu tak dlho, ako to bude potrebné.

Tieto rôzne postupy prispievajú a budú aj naďalej prispievať k prebiehajúcim úvahám inštitúcií o európskej iniciatíve občanov. Komisia sa teší, že sa zapojí do hlbších diskusií so zákonodarcom a že dostane iniciatívnu správu Európskeho parlamentu, v ktorej budú zohľadnené diskusie počas verejného vypočutia o európskej iniciatíve občanov spoluorganizované Výborom pre ústavné veci a Výborom pre petície vo februári 2015.

[1] Článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článok 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka občianstva Únie.

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65/1, 11.3.2011).

[3] Ustanovenia prijaté niektorými členskými štátmi nastolili otázky súladu, ktoré boli, s výnimkou dvoch členských štátov, vyriešené.

[4] Údaje týkajúce sa zberu vyhlásení o podpore vychádzajú len z troch predložených iniciatív, keďže sú to jediné oficiálne údaje, ktoré mala Komisia a členské štáty k dispozícii.

[5] Vzhľadom na rozdiely v praxi členských štátov sa úroveň podrobnosti dostupných informácií líši. Konkrétne na Chorvátsko sa európska iniciatíva občanov vzťahuje len od jeho pristúpenia k EÚ (júl 2013).

[6] Pozri http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework.

[7] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

[8] Štyri z iniciatív boli vzaté späť, aby sa opätovne zaregistrovali.

[9] Komisia nemá oficiálne žiadne informácie o tom, či sa organizátorom podarilo alebo nepodarilo zozbierať požadovaný počet vyhlásení o podpore.

[10] Komisia nemá oficiálne informácie o presnom počte zozbieraných vyhlásení o podpore pre tieto iniciatívy.

[11] Veci T-754/14, T-361/14, T-44/14, T-529/13, T-450/12, T-646/13

[12] Vec T-561/14

[13] Sťažnosť 2013/2071

[14] Sťažnosť 2014/402

[15] Úplný zoznam je k dispozícii v registri európskych iniciatív občanov: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

[16] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered

[17] Naopak, v pôvodnom návrhu nariadenia, ktorý predložila Komisia, boli pre všetky členské štáty stanovené jednotné požiadavky, ktoré by každému európskemu občanovi, ktorý spĺňa požiadavku týkajúcu sa veku, umožnili podporiť iniciatívu občanov. Výsledok medziinštitucionálnych rokovaní sa však odrazil na konečnom znení nariadenia o európskej iniciatíve občanov, podľa ktorého sa teraz požiadavky v jednotlivých členských štátoch odlišujú.

[18] V súčasnosti sa to týka najmä írskych a britských občanov s pobytom v Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Rakúsku a Portugalsku, ako aj mimo EÚ.

[19] Parlament a Rada majú právo vyjadriť námietky do dvoch mesiacov po prijatí.

[20] V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

[21] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-online-systems

[22] http://ec.europa.eu/isa/

[23] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

[24] Centre des technologies de l'information de l’Etat

[25] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification 

[26] Každý členský štát overuje vyhlásenia o podpore predložené v súlade s článkom 8 nariadenia.

[27] https://joinup.ec.europa.eu/software/vteci/description

[28] Viac informácií možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/citizens_initiative_sk.htm

[29] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-211+DOC+XML+V0//SK&navigationBar=YES

[30] http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140210IPR35552/html/The-'Right2Water'-campaign-EP-hearing-on-first-European-Citizens'-Initiative a http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140407IPR42621/html/European-Parliament-hearing-on-%E2%80%9COne-of-Us%E2%80%9D-European-Citizens%E2%80%99-Initiative

[31] https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home

[32] Otázky sú uvedené v poradí, v akom sa následne uvádzajú v kapitole 2, a odrážajú rôzne kroky životného cyklu európskej iniciatívy občanov.

[33] Štúdie s podporou programu ISA.

[34] „Európska iniciatíva občanov - prvé poznatky z vykonávania“, pozri:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2014)509982

[35] OI/9/2013/TN

[36] http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2014