18.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 455/4


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Marine Harvest/Morpol (článok 14 ods. 2 proc.)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

V návrhu rozhodnutia podľa článku 14 ods. 2 nariadenia o fúziách (2) sa dospelo k záveru, že podnik Marine Harvest ASA („Marine Harvest“) tým, že vykonal transakciu vo výške nadobudnutia výlučnej kontroly nad podnikom Morpol ASA („Morpol“) pred tým, než to oznámil Európskej komisii, porušil požiadavku predbežného oznámenia a „povinnosť zdržať sa konania“, ktoré vyplývajú z článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1 nariadenia o fúziách.

2.

Podnik Marine Harvest oznámil Komisii nadobudnutie výlučnej kontroly nad podnikom Morpol 9. augusta 2013. Rozhodnutím z 30. septembra 2013 Komisia vyhlásila, že koncentrácia je zlučiteľná so spoločným trhom pod podmienkou ponúknutia záväzkov podnikom Marine Harvest. V uvedenom rozhodnutí sa pripúšťa možnosť samostatného konania týkajúceho sa možného porušenia článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1 nariadenia o fúziách (3).

3.

Komisia listom z 30. januára 2014 informovala podnik Marine Harvest o prebiehajúcom vyšetrovaní týchto prípadných porušení a o otvorení samostatného spisu týkajúceho sa uvedeného vyšetrovania.

4.

Komisia prijala 31. marca 2014 oznámenie námietok (ďalej len „ON“), v ktorom uviedla svoje predbežné stanovisko, že podnik Marine Harvest porušil článok 4 ods. 1 a článok 7 ods. 1 nariadenia o fúziách.

5.

V sprievodnom liste k VN Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (ďalej len „GR pre hospodársku súťaž“) ponúklo podniku Marine Harvest možnosť získať prístup k spisu Komisie.

6.

Na požiadanie podniku Marine Harvest GR pre hospodársku súťaž predĺžilo lehotu na odpoveď na ON z 24. apríla 2014 na 30. apríla 2014. Podnik Marine Harvest odpovedal na ON 30. apríla 2014.

7.

Formálne ústne vypočutie sa konalo 6. mája 2014. Zúčastnil sa na ňom podnik Marine Harvest a jeho právni poradcovia, úradníci z oddelení a útvarov Komisie zainteresovaní na veci a zástupcovia orgánov na ochranu hospodárskej súťaže z ôsmich členských štátov EÚ.

8.

Podľa článku 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som preskúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostal podnik Marine Harvest príležitosť vyjadriť svoje názory. Dospel som k záveru, že to tak je.

9.

Celkovo sa domnievam, že účinný výkon procesných práv sa v priebehu tohto konania dodržal.

V Bruseli 10. júla 2014

Wouter WILS


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1) („nariadenie o fúziách“).

(3)  Rozhodnutie z 30. septembra 2013 vo veci M.6850 Marine Harvest/Morpol, bod 9.