1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/2


Závery Rady o účinnom vedení v oblasti vzdelávania (1)

2014/C 30/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

KEĎŽE:

1.

v záveroch Rady z 26. novembra 2009 o profesijnom rozvoji učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl sa uznalo, že efektívne vedenie škôl je kľúčovým faktorom pri formovaní celkového prostredia pre výučbu a učenie sa tým, že zvyšuje ambície a žiakom, rodičom a zamestnancom poskytuje podporu, a tak podporuje vyššiu úroveň výsledkov vzdelávania, čo má kľúčový význam pre zabezpečenie toho, aby vedúci pracovníci škôl mali schopnosti a vlastnosti potrebné na plnenie zvyšujúceho sa počtu úloh, ktorým čelia, alebo boli schopní ich rozvinúť.

2.

V záveroch Európskej rady z 13. – 14. decembra 2012 sa Rada, členské štáty a Komisia vyzvali, aby zabezpečili rýchle nadviazanie na iniciatívu s názvom „Prehodnotenie vzdelávania“, a v následných záveroch Rady z 15. februára 2013 s názvom „Investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy – reakcie na oznámenie Komisie s názvom Prehodnotenie vzdelávania“ sa členské štáty vyzvali, aby prehodnotili a skvalitnili profesionálny profil učiteľského povolania vrátane vedenia škôl a naplno využívali potenciál spolupráce a partnerského učenia v rámci otvorenej metódy koordinácie.

3.

V stratégii Európa 2020, konkrétne v ročnom prieskume rastu na rok 2013, sa členské štáty vyzývajú, aby si zachovali rastový potenciál tým, že sa budú prioritne zameriavať na vzdelávanie a odbornú prípravu a podľa možnosti posilnia príslušné investície a zároveň zabezpečia efektívnosť takýchto výdavkov.

A VZHĽADOM NA:

konferenciu lotyšského predsedníctva o „vedení v oblasti vzdelávania“, ktorá sa 9. – 10. septembra 2013 konala vo Vilniuse a poskytla platformu pre zástupcov členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a štátov EFTA spolu s Európskou komisiou na príspevky k politickej diskusii o tejto významnej téme

konferenciu v rámci programu Comenius s názvom „Rozvoj vašej školy s podporou programov EÚ, konferencia pre vedúcich pracovníkov škôl“, ktorá sa 11. – 12. októbra 2013 konala vo Vilniuse,

BERIE SO ZÁUJMOM NA VEDOMIE:

oznámenie Komisie s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“ (2), v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby podporovali a rozvíjali inovačné spôsoby vyučovania a učenia sa pre všetkých prostredníctvom primeraného využívania nových technológií a otvorených zdrojov vzdelávania,

ZDÔRAZŇUJE, ŽE:

1.

ako kľúčové hnacie sily rastu, konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti v znalostnej spoločnosti si systém vzdelávania a systém odbornej prípravy v Európe vyžadujú silné a účinné vedenie na všetkých úrovniach. Dnešní vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania čelia rôznym náročným úlohám, nesú zodpovednosť nielen za zvyšovanie kvality vyučovania a zlepšujúce sa výsledky vzdelávania, ale aj za riadenie ľudských a finančných zdrojov.

2.

Vedenie v oblasti vzdelávania potrebuje súbor vysoko rozvinutých kompetencií založených na základných hodnotách. Vyžaduje si pracovné nasadenie, schopnosť motivovať a inšpirovať a zdravé riadiace, pedagogické a komunikačné zručnosti. Dobrí vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania vytvárajú strategickú víziu pre svoje inštitúcie a sú vzorom pre študentov i učiteľov, pričom zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní efektívneho a atraktívneho prostredia, ktoré napomáha učeniu sa. Sú tiež hlavnými aktérmi pri vytváraní účinného prepojenia medzi rôznymi úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy, rodinami, pracovnou sférou a miestnou komunitou so spoločným cieľom, ktorým je zlepšiť výsledky študentov.

3.

Výber, nábor, príprava a udržanie si najkompetentnejších zamestnancov na vedúcich postoch v inštitúciách vzdelávania a zabezpečenie priaznivých podmienok pre ich profesijný rozvoj majú teda zásadný význam a vyžadujú si sústredenú pozornosť osôb, ktoré prijímajú príslušné rozhodnutia.

4.

Vedenie v oblasti vzdelávania môže byť účinné, ak:

sa vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania môžu v prvom rade sústrediť na zlepšovanie kvality vyučovania a učenia sa vo svojich inštitúciách a zároveň zabezpečovať spravodlivosť,

je vedenie založené na jasne vymedzených úlohách,

zaujíma inkluzívny prístup zameraný na spoluprácu,

je schopné rozpoznať silné stránky a kompetencie personálu a prideliť im vedúce úlohy,

má možnosť prideľovať zdroje a preskúmavať inovačné prístupy k vyučovaniu a

je v plnej miere zodpovedné voči nielen vnútroštátnym, ale aj miestnym a regionálnym orgánom a širšej komunite, najmä pri snahe o zavádzanie zmien, a má ich podporu.

NA ZÁKLADE TOHO SÚHLASÍ S TÝM, ŽE:

1.

inovačné prístupy k vedeniu môžu prispieť k prilákaniu a udržaniu si kandidátov najvyšších kvalít a k umožneniu toho, aby prostredie pre učenie sa dokázalo zvládať a naplno využiť potenciál neustálych inovácií, ktoré sa v oblasti vzdelávania rýchlym tempom vynárajú;

2.

je tiež nevyhnutné posilniť a podporovať úlohu vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania a zabezpečiť jej profesionálny charakter najskôr určením potrebných kompetencií, potom vytvorením štruktúrovanejších kariérnych plánov, posúdením osobitných potrieb profesijného rozvoja osôb, ktoré zaujímajú vedúce posty, a zabezpečením príslušných možností odbornej prípravy;

3.

dostatočná pružnosť, autonómnosť a zodpovednosť sú potrebné na to, aby sa vedúcim pracovníkom v oblasti vzdelávania umožnilo rozvíjať inovačné prístupy k vedeniu, ako aj vytvárať podmienky, v ktorých by ďalší členovia personálu boli motivovaní k tomu, aby preberali zodpovednosť v rámci vedúceho postavenia;

4.

zamestnanci, ktorí zastávajú vedúce posty, musia mať, prípadne nadobudnúť a zároveň si pravidelne aktualizovať kompetencie potrebné na tieto posty vrátane tých, ktoré im umožnia účinne využívať nové technológie a techniky riadenia na propagáciu inovačného vyučovania a efektívneho riadenia v ich inštitúciách.

OPÄTOVNE POTVRDZUJE, ŽE:

zatiaľ čo zodpovednosť za organizáciu a obsah rôznych systémov vzdelávania a odbornej prípravy prináleží výlučne jednotlivým členským štátom, spolupráca a výmena najlepších postupov v rámci vedenia v oblasti vzdelávania na európskej úrovni, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie a je založená na efektívnom využívaní programov EÚ, najmä programu Erasmus+, môže užitočným spôsobom prispievať prostredníctvom podpory a doplňujúcich opatrení prijatých na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY:

A.   podľa situácie v konkrétnom členskom štáte a pri náležitom rešpektovaní zásady rovnosti podporovali nové spôsoby posilňovania účinnej a zodpovednej autonómnosti inštitúcií a vedenia v oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom:

1.

podpory autonómnosti inštitúcií a vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania, pokiaľ ide o pedagogické otázky a interné prideľovanie zdrojov, a zároveň prostredníctvom zabezpečenia, aby mali prostriedky a podporu potrebné na prispôsobenie sa osobitným a meniacim sa miestnym podmienkam a účinnú reakciu na ne;

2.

jasného vymedzenia úloh a zodpovedností a zabezpečením, aby sa podporovali a posilnili kompetencie nevyhnutné pre vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania, prostredníctvom rôznych spôsobov profesijného rozvoja vrátane vytvárania sietí medzi takýmito vedúcimi pracovníkmi;

3.

uľahčovania prijímania rozhodnutí založených na informáciách a posilňovania zvýšenej zodpovednosti, napríklad prostredníctvom využívania inteligentných údajov, zabezpečenia mechanizmov zabezpečenia kvality a rozvoja osobitných opatrení pre inštitúcie vzdelávania v znevýhodnených oblastiach;

4.

zhromažďovania dôkazov o účinných a úspešných prístupoch k vedeniu v oblasti vzdelávania v rôznych národných kontextoch, najmä v záujme dosiahnutia optimálnej rovnováhy medzi pružnosťou, autonómnosťou a zodpovednosťou, ako aj zhodnotenia vplyvu inovačných prístupov na kvalitu výsledkov vyučovania a učenia sa;

B.   zatraktívnili vedenie v oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom:

1.

zabezpečenia väčšej profesionality ako spôsobu prilákania najschopnejších kandidátov;

2.

umožnenia vedúcim pracovníkom v oblasti vzdelávania sústrediť sa na zlepšovanie vyučovania a učenia sa v rámci ich inštitúcií, a to aj úsilím o lepšiu rovnováhu medzi čisto administratívnymi úlohami a základnými úlohami týkajúcimi sa vyučovania a učenia sa;

3.

preskúmania a vytvorenia atraktívnych foriem úvodnej odbornej prípravy, včasnej kariérnej podpory a ďalšieho profesijného rozvoja vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom medziodvetvovej spolupráce s ďalšími zainteresovanými stranami, ako napríklad podnikateľskou sférou a sociálnymi partnermi;

4.

podpory tímovej práce a pružného prostredia v oblasti vedenia, napríklad umožnením toho, aby sa v rámci inštitúcií vzdelávania vytvorili ad hoc tímy zamerané na zvládanie osobitných výziev a mimo škôl vytvárali siete zamerané na výmenu skúseností a spoluprácu;

5.

podpory osobitných opatrení, vzájomného učenia sa a výmeny najlepších postupov s cieľom podpory rodovej rovnováhy vo vedení v oblasti vzdelávania;

C.   tam, kde je to vhodné, podporovali inovačné prístupy k účinnému vedeniu v oblasti vzdelávania, najmä prostredníctvom:

1.

zohľadňovania osobitných potrieb inštitúcií vzdelávania a uplatňovania primeraných kritérií zabezpečenia kvality pri výbere vedúcich pracovníkov;

2.

uznania a podpory potenciálu v oblasti vedenia u zamestnancov inštitúcií, najmä formou „rozdeleného vedenia“, a poskytnutia príležitostí pracovať s kolegami v iných inštitúciách a tak, že ich budú v tejto súvislosti povzbudzovať a umožnia im rozvinúť svoj potenciál;

3.

stimulovania vytvárania inovačného prostredia na vyučovanie a učenie sa, a to aj formou primeraného využívania zdrojov v oblasti IKT a otvorených zdrojov vzdelávania ako pedagogických pomôcok i ako nástrojov riadenia;

4.

vytvárania a udržiavania sietí zameraných na začatie a rozvíjanie účinných prístupov k vedeniu v oblasti vzdelávania a stimulovaním a podporou partnerského učenia sa medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti vzdelávania.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY:

1.

naplno využívali otvorenú metódu koordinácie, podporovali najlepšie postupy a rozvoj profesionálneho vedenia v oblasti školstva, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy a podľa potreby na politickej úrovni poskytovali pravidelnú spätnú väzbu;

2.

podporovali spoluprácu a partnerstvo pre účinnú inováciu v oblasti vedenia a pre profesijný rozvoj vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania, a to aj formou medziodvetvovej spolupráce medzi školami, vysokoškolskými inštitúciami a inštitúciami odborného vzdelávania a podnikateľským sektorom s podporou európskeho financovania, napr. aj prostredníctvom programu Erasmus+ a európskych štrukturálnych fondov, najmä Európskeho sociálneho fondu;

3.

podporovali výmenu osvedčených postupov a rozvoj inovačných prístupov k účinnému vedeniu v oblasti vzdelávania napríklad prostredníctvom akcií strategického partnerstva v rámci programu Erasmus+, a to aj nabádaním vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania na spoluprácu s rôznymi zainteresovanými stranami, napr. podnikmi, združeniami občianskej spoločnosti a rôznymi úrovňami vzdelávacích inštitúcií na medzinárodnej úrovni i v rámci miestnej komunity;

4.

ďalej preskúmali možnosti, ktoré na podporu medziodvetvových výmen o inovačnom vedení ponúkajú platformy, ako je napr. internetové partnerstvo („eTwinning“), formou virtuálneho priestoru, v ktorom môžu vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania spolupracovať a šíriť účinné a inovačné postupy;

5.

podporovali ďalší výskum účinného vedenia v oblasti vzdelávania a zabezpečili šírenie jeho výsledkov;

6.

posilnili podporu pre národné a regionálne siete zainteresovaných strán, pokiaľ ide o vedenie v oblasti vzdelávania, a pomohli zabezpečiť riadne šírenie ich práce na európskej úrovni a nadviazanie na ňu, a to aj prostredníctvom Európskej politickej siete pre vedenie škôl a prostredníctvom plného využitia dôkazov zozbieraných v rámci medzinárodnej spolupráce.


(1)  Na účely tohto textu sa pojem „vedenie“ používa výlučne v kontexte škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy a inštitúcií vzdelávania dospelých.

(2)  14116/13