7.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 352/1


Oznámenie v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

2014/C 352/01

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru stráca platnosť odo dňa, keď prestáva byť v súlade s interpretáciou colnej nomenklatúry v dôsledku nasledovných medzinárodnych tarifných opatrení:

Doplnky k vysvetlivkám harmonizovaného systému a ku kompendiu stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu, schválených Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC2004 – správa z 53. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K VYSVETLIVKÁM HS URČENÉ NA ZAPRACOVANIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 8 PROCEDÚRY KONVENCIE HS A STANOVISKÁ K NOMENKLATÚRNEMU ZATRIEDENIU VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(53. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS MAREC 2014)

DOK. NC2004

Doplnky k vysvetlivkám nomenklatúry pripojené ku Konvencii HS

Kapitoly 3, 5 a 16

O/10

07.12

O/1

Kapitola 29

O/8

28.33

O/30

29.34

O/9

30.02

O/7

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

1902.30/1

O/12

2005.80/1

O/13

2008.99/3

O/14

2106.90/29

O/15

3824.90/20

O/16

3913.90/1

O/17

4303.90/1

O/18

5402.20/1

O/19

6204.62/1

O/20

6206.30/1

O/21

6214.90/2

O/22

8473.30/3

O/23

8517.70/1

O/24

8517.70/2

O/25

8537.10/2

O/26

8543.70/6-7

O/27

9018.39/1

O/11

9403.20/2

O/28

9705.00/1-3

O/29

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brusel, Belgicko) alebo na internetovej stránke tohto generálneho riaditeľstva:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm