29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/22


Výzva na predkladanie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry

2014/C 92/02

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto návrhu nariadenia na adresu:

European Commission

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Znenie je dostupné aj na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.htm