52014PC0386

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu /* COM/2014/0386 final - 2014/0197 (COD) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Politika EÚ vo vzťahu ku krajinám západného Balkánu je vymedzená  v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, ktorý začala Európska komisia realizovať v máji 1999. Európska Rada na svojom zasadnutí v Lisabone 23. a 24. marca 2000 dospela k záveru, že dohodám o stabilizácii a pridružení s krajinami západného Balkánu by mala predchádzať asymetrická liberalizácia obchodu. Asymetrická liberalizácia obchodu sa ustanovila prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii. Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa uplatňuje do 31. decembra 2015.

Od začiatku procesu stabilizácie a pridruženia sa uzatvorili dohody o stabilizácii a pridružení medzi Úniou a všetkými dotknutými krajinami západného Balkánu s výnimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova.[1] Bosna a Hercegovina bola v roku 2003 uznaná ako potenciálna kandidátska krajina na pristúpenie k EÚ a v roku 2008 podpísala dohodu o stabilizácii a pridružení, čím vyjadrila súhlas s podmienkami členstva v EÚ. Od uvedeného momentu sa až do skončenia procesu ratifikácie dohody o stabilizácii a pridružení uplatňuje dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou.

Vzhľadom na rozdiely v rozsahu liberalizácie ciel v rámci zmluvných režimov zavedených medzi Úniou a všetkými účastníkmi procesu stabilizácie a pridruženia a vzhľadom na preferencie udelené na základe nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa navrhuje predĺžiť platnosť nariadenia (ES) č. 1215/2009 až do 31. decembra 2020 tak, aby príjemcovia výnimočných obchodných opatrení a Európska únia mali dostatok času na prípadné zosúladenie preferencií udelených na základe nariadenia (ES) č. 1215/2009 s preferenciami stanovenými v dohodách o stabilizácii a pridružení. V nadväznosti na rozšírenie Európskej únie 1. júla 2013 Bosna a Hercegovina zatiaľ neakceptovala úpravu obchodných koncesií udelených na základe dočasnej dohody na účely zohľadnenia preferenčného tradičného obchodu medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou na základe Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). V prípade, že sa Bosna a Hercegovina a Európska únia nedohodnú na úprave obchodných koncesií, preferencie udelené Bosne a Hercegovine na základe nariadenia (ES) č. 1215/2009 by sa mali pozastaviť, a to od 1. januára 2016. Keď Bosna a Hercegovina a Európska únia podpíšu a budú predbežne vykonávať dohodu o úprave obchodných koncesií v dočasnej dohode, preferencie sa opäť zavedú.

V článku 21 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa stanovuje, že činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta vrátane demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a zachovávania ľudskej dôstojnosti. Únia musí rešpektovať a podporovať uvedené zásady aj v rámci svojej vonkajšej činnosti vrátane spoločnej obchodnej politiky. V nariadení (ES) č. 1215/2009 sa nestanovuje žiadna možnosť dočasne pozastaviť udelenie výnimočných obchodných opatrení v prípade vážneho a systematického porušovania základných zásad  ľudských práv, demokracie a právneho štátu ich príjemcami. Je vhodné takúto možnosť zaviesť, aby bolo možné rýchlo konať v prípade, keď by v niektorej z krajín alebo území , ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie alebo sú s týmto procesom spojené, dochádzalo k vážnemu a systematickému porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Súčasťou návrhu je aj technická úprava, ktorá sa týka prístupu Čiernej Hory k dodatočnej celkovej kvóte na dovoz vína.

2.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Právnym základom tohto návrhu je článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.           VPLYV NA ROZPOČET

Navrhovaným nariadením nevznikajú dodatočné náklady hradené z rozpočtu EÚ. V období rokov 2015 až 2020 nedôjde k žiadnym dodatočným stratám colných príjmov, pokiaľ ide o výrobky s pôvodom v krajinách a územiach, ktoré sú v súčasnosti príjemcami. Hypotetické príjmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku budúceho vývozu, sa nepovažujú za stratu colných príjmov.

2014/0197 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)       Nariadením (ES) č. 1215/2009[2] sa zavádza asymetrická liberalizácia obchodu medzi Úniou a dotknutými krajinami a územiami západného Balkánu, v rámci ktorej sa týmto krajinám a územiam udeľuje výnimočný a neobmedzený bezcolný prístup na trh Únie pre takmer všetky ich výrobky, a to do 31. decembra 2015.

(2)       V nariadení (ES) č. 1215/2009 sa nestanovuje žiadna možnosť dočasne pozastaviť udelenie výnimočných obchodných opatrení v prípade vážneho a systematického porušovania základných zásad  ľudských práv, demokracie a právneho štátu ich príjemcami. Je vhodné takúto možnosť zaviesť, aby bolo možné rýchlo konať v prípade, keď by v niektorej z krajín alebo území , ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie alebo sú s týmto procesom spojené, dochádzalo k vážnemu a systematickému porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

(3)       Vzhľadom na rozdiely v rozsahu liberalizácie ciel v rámci zmluvných režimov zavedených medzi Úniou a všetkými účastníkmi procesu stabilizácie a pridruženia a vzhľadom na preferencie udelené na základe nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa navrhuje predĺžiť obdobie platnosti nariadenia (ES) č. 1215/2009 až do 31. decembra 2020 tak, aby príjemcovia výnimočných obchodných opatrení a Európska únia mali dostatok času na prípadné zosúladenie preferencií udelených na základe nariadenia (ES) č. 1215/2009 s preferenciami stanovenými v dohodách o stabilizácii a pridružení.

(4)       V nariadení (ES) č. 1215/2009 sa stanovuje celková kvóta pre dovoz vína s číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry (KN) 220421 93 – 220421 98 a 220429 93 – 220429 98 do Únie. K tejto kvóte majú prístup všetky krajiny alebo územia západného Balkánu po vyčerpaní svojich individuálnych kvót na víno stanovených v dohodách o stabilizácii a pridružení s výnimkou Čiernej Hory. Protokol o víne dohodnutý s Čiernou Horou zahŕňa kvótu na víno len pre číselné znaky KN ex220410 a ex220421, ktorú Čierna Hora nebola schopná vyčerpať. To Čiernej Hore fakticky bráni v prístupe k bezcolnej kvóte na víno, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa nevzťahuje jej dohoda o stabilizácii a pridružení. S cieľom zaistiť, aby sa so všetkými dotknutými krajinami a územiami západného Balkánu zaobchádzalo rovnako, je vhodné umožniť aj Čiernej Hore prístup k celkovej kvóte na víno pre výrobky s číselným znakom KN 220429, a to bez toho, aby sa vyžadovalo vyčerpanie individuálnej kvóty.

(5)       Od začiatku procesu stabilizácie a pridruženia sa uzatvorili dohody o stabilizácii a pridružení so všetkými dotknutými krajinami západného Balkánu s výnimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova[3]. V júni 2013 Rada poverila Komisiu začatím rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení s Kosovom.

(6)       Bosna a Hercegovina bola v roku 2003 uznaná ako potenciálna kandidátska krajina na pristúpenie k EÚ a 16. júna 2008 podpísala dohodu o stabilizácii a pridružení (ďalej len „dohoda o stabilizácii a pridružení“, čím vyjadrila súhlas s podmienkami členstva v Únii. Od uvedeného momentu sa až do skončenia procesu ratifikácie dohody o stabilizácii a pridružení uplatňuje dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou[4] (ďalej len „dočasná dohoda“).

(7)       Bosna a Hercegovina však zatiaľ neakceptovala úpravu obchodných koncesií udelených na základe dočasnej dohody na účely zohľadnenia preferenčného tradičného obchodu medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou na základe Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). V prípade, že v čase prijatia tohto nariadenia nebude Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou podpísaná a predbežne vykonávaná dohoda o úprave obchodných koncesií stanovených v dohode o stabilizácii a pridružení a v dočasnej dohode, preferencie udelené Bosne a Hercegovine by sa mali pozastaviť od 1. januára 2016. Keď Bosna a Hercegovina a Európska únia podpíšu a budú predbežne vykonávať dohodu o úprave obchodných koncesií v dočasnej dohode, uvedené preferencie by sa mali opäť zaviesť.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa mení takto:

1.           V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d) povinnosti krajín a území uvedených v článku 1  zdržať sa vážneho a systematického porušovania ľudských práv vrátane základných pracovných práv, základných zásad demokracie a právneho štátu.“

2.           V článku 12 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.“

3.           V prílohe I sa poznámka pod čiarou 5 nahrádza takto:

„(5) Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Čiernej Hore, pokiaľ ide o výrobky s číselným znakom KN 2204 21, podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnej colnej kvóty stanovenej v protokole o víne uzavretom s Čiernou Horou. Uvedená individuálna colná kvóta je otvorená pod poradovým číslom 09.1514.“

Článok 2

Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa pozastavuje s účinnosťou od 1. januára 2016.

Článok 3

1.           Bez ohľadu na článok 2 sa uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, nepozastaví, ak pred 1. januárom 2016 Európska únia a Bosna a Hercegovina podpíšu a budú predbežne vykonávať dohodu o úprave dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii.

2.           V prípade, že sa dohoda uvedená v odseku 1 nepodpíše a nebude sa predbežne vykonávať pred 1. januárom 2016, nariadenie (ES) č. 2115/2009 sa opäť začne uplatňovať, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, odo dňa podpísania a predbežného vykonávania uvedenej dohody.

3.           Po podpísaní dohody uvedenej v odseku 1 Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

[1]               Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

[2]               Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1).

[3]               Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

[4]               Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 233, 30.8.2008, s. 6).