52014PC0189

Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Rada splnomocnila Európsku komisiu, aby v mene Európskej únie rokovala o obnovení protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Na záver týchto rokovaní bol 19. decembra 2013 vyjednávačmi parafovaný návrh nového protokolu. Nový protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov odo dňa začatia jeho predbežného vykonávania stanoveného v článku 14, a to odo dňa podpisu uvedeného nového protokolu.

Hlavným cieľom protokolu k dohode je poskytnúť rybolovné možnosti plavidlám Európskej únie vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké názory a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) v rámci obmedzení dostupného prebytku. Komisia okrem iného vychádzala z výsledkov hodnotenia ex post predchádzajúceho protokolu, ktoré vykonali externí experti.

Ďalším cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby sa podporila  politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova v záujme oboch strán.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

–          28 plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov,

–          6 plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine.

Komisia na základe uvedených skutočností navrhuje, aby Rada povolila podpis a predbežné vykonávanie tohto nového protokolu.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

V rámci posúdenia protokolu 2011 – 2014 prebehli konzultácie so zainteresovanými stranami. V rámci technických zasadnutí sa uskutočnili aj konzultácie s odborníkmi z členských štátov. Z týchto konzultácií vyplynulo, že by bolo užitočné zachovať protokol o rybolove s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Tento postup sa iniciuje súbežne s postupmi týkajúcimi sa rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje podpis a predbežné vykonávanie samotného protokolu, ako aj nariadenia Rady o rozdelení rybolovných možností medzi členské štáty EÚ.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Ročný finančný príspevok je vo výške 710 000 EUR počas prvých troch rokov a 675 000 vo štvrtom roku, a to na základe a) referenčnej tonáže 7 000 ton pre sumu za prístup do rybolovnej oblasti vo výške 385 000 EUR počas troch rokov a 350 000 EUR vo štvrtom roku a b) podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške 325 000 EUR. Táto podpora je v súlade s cieľmi národnej politiky v oblasti rybolovu a najmä s potrebami Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v oblasti podpory maloobjemového rybolovu a boja proti nezákonnému rybolovu.

2014/0114 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)       Rada 23. júla 2007 prijala nariadenie Rady (ES) č. 894/2007[1] o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „dohoda“).

(2)       Rada 12. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/420/EÚ[2] o uzavretí protokolu[3], ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Tento uzavretý protokol sa vzťahuje na obdobie troch rokov a jeho platnosť sa končí 12. mája 2014.

(3)                   Európska únia prerokovala s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova nový protokol na obdobie štyroch rokov, ktorým sa plavidlám Európskej únie poskytujú rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými má, pokiaľ ide o rybolov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zvrchovanosť alebo súdnu právomoc.

(4)       S cieľom zabezpečiť pokračovanie rybolovných činností plavidiel Európskej únie sa má predbežne vykonávať nový protokol, kým sa nedosiahnu postupy nevyhnutné na jeho uzavretie. Toto predbežné vykonávanie sa začína dňom jeho podpisu, avšak nie pred dátumom skončenia platnosti predchádzajúceho protokolu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje podpis protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou, s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Znenie protokolu je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Generálny sekretariát Rady udelí osobe/osobám, ktorú/ktoré určí vyjednávač protokolu, plnú moc na podpísanie protokolu s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

Protokol sa v súlade s jeho článkom 14 predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu, avšak nie skôr ako od 13. mája 2014, kým sa neukončia postupy potrebné na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

              1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

              1.2.    Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

              1.3.    Druh návrhu/iniciatívy

              1.4.    Ciele

              1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

              1.6.    Trvanie a finančný vplyv

              1.7.    Plánovaný spôsob hospodárenia

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

              2.1.    Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

              2.2.    Systémy riadenia a kontroly

              2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

              3.1.    Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

              3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

              3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

              3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

              3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

              3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

              3.2.5. Príspevky od tretích strán

              3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.        Názov návrhu/iniciatívy

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2.        Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB[4]

11. – Námorné záležitosti a rybárstvo

11.03 – Povinné príspevky regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva (RFMO) a iným medzinárodným organizáciám a dohodám o udržateľnom rybárstve (SFA)

1.3.        Druh návrhu/iniciatívy

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu[5]

X Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

¨ Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.        Ciele

1.4.1.     Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Rokovanie a uzavretie dohôd o rybolove s tretími krajinami je v súlade so všeobecným cieľom, ktorým je umožniť rybárskym plavidlám Európskej únie vstup do rybolovných oblastí, ktoré sa nachádzajú vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) tretích krajín, a nadviazať s týmito krajinami partnerstvo s cieľom posilniť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov mimo vôd EÚ.

Dohodami o partnerstve v sektore rybolovu sa zabezpečuje aj súlad medzi zásadami, ktorými sa riadi spoločná rybárska politika, a záväzkami prijatými v rámci ostatných európskych politík (udržateľné využívanie zdrojov tretích krajín, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, integrácia partnerských krajín do globálnej ekonomiky, ako aj lepšie riadenie rybolovu na politickej a finančnej úrovni).

1.4.2.     Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Konkrétny cieľ č. 1

Prispieť k udržateľnému rybolovu vo vodách mimo Únie, zachovať európsku prítomnosť vo vzdialených rybolovných oblastiach a ochraňovať záujmy európskeho sektora rybárstva a záujmy spotrebiteľov prostredníctvom prerokovania a uzavretia dohôd o partnerstve v sektore rybolovu s pobrežnými štátmi v súlade s ostatnými európskymi politikami.

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Námorné záležitosti a rybárstvo, vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín (SFA) (rozpočtový riadok 11.0301).

1.4.3.     Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Uzavretie protokolu prispieva k udržaniu rybolovných možností pre plavidlá EÚ v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Protokol takisto prispieva k lepšiemu riadeniu rybolovných zdrojov a k ich zachovaniu prostredníctvom finančnej podpory (sektorová pomoc) na realizáciu programov prijatých partnerskou krajinou na vnútroštátnej úrovni a najmä v oblasti kontroly a boja proti nezákonnému rybolovu.

1.4.4.     Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať realizáciu návrhu/iniciatívy.

Miera využívania rybolovných možností (% oprávnení na rybolov použitých v pomere k množstvu ponúknutému podľa protokolu),

zhromažďovanie a analýza údajov o úlovkoch a obchodnej hodnote dohody,

prínos k vytváraniu pracovných miest a k pridanej hodnote v EÚ a k stabilizácii trhu v EÚ (na súhrnnej úrovni s ďalšími dohodami o partnerstve v sektore rybolovu),

počet technických zasadnutí a zasadnutí spoločného výboru.

1.5.        Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.     Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Platnosť protokolu na obdobie 2011 – 2014 uplynie 13. mája 2014. Nový protokol sa má predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu, avšak nie skôr  ako od 13. mája 2014. S cieľom zabezpečiť pokračovanie rybolovných operácií sa súčasne s týmto postupom začal postup týkajúci sa prijatia rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní protokolu.

Nový protokol umožní stanoviť rámec pre rybolovné činnosti európskej flotily v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a vlastníkom plavidiel EÚ udelí oprávnenie žiadať o povolenia na rybolov, ktoré im umožnia loviť ryby vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Novým protokolom sa okrem toho posilňuje spolupráca medzi EÚ a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova s cieľom podporovať rozvoj politiky udržateľného rybolovu. Stanovuje sa ním predovšetkým monitorovanie plavidiel prostredníctvom systému VMS a oznamovanie údajov o úlovkoch elektronickou cestou. Posilnila sa sektorová podpora s cieľom pomôcť Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci jej národnej stratégie v oblasti rybolovu vrátane boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

1.5.2.     Prínos zapojenia Európskej únie

Pokiaľ by EÚ neuzavrela tento nový protokol, začali by sa uzatvárať súkromné dohody, ktoré by nezaručovali udržateľný rybolov. Európska únia takisto dúfa, že Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova bude vďaka protokolu naďalej účinne spolupracovať s EÚ, najmä v oblasti boja proti nezákonnému rybolovu.

1.5.3.     Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

V dôsledku analýzy úlovkov na základe predchádzajúceho protokolu sa strany rozhodli zachovať rovnakú referenčnú tonáž. Sektorová podpora sa posilnila a zohľadňujú sa pri nej priority národnej stratégie v oblasti rybolovu, ako aj potreby v oblasti posilňovania kapacít správnych orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za rybolov.

1.5.4.     Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi

Finančné prostriedky vyplácané na základe dohôd o partnerstve v sektore rybolovu predstavujú v rozpočtoch partnerských tretích krajín zastupiteľné príjmy. Určenie časti týchto prostriedkov na vykonanie akcií v rámci sektorovej politiky krajiny je však podmienkou na uzavretie a kontrolovanie dohôd o partnerstve v sektore rybolovu. Tieto finančné zdroje sú zlučiteľné s ostatnými zdrojmi financovania od medzinárodných poskytovateľov pomoci na realizáciu projektov a/alebo programov realizovaných na vnútroštátnej úrovni v sektore rybolovu.

1.6.        Trvanie a finančný vplyv

X Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

– X  Návrh/iniciatíva je v platnosti od dátumu podpisu protokolu a najskôr od 13. mája 2014 na obdobie štyroch rokov.

– X  Finančný vplyv trvá od 2014 do 2017.

¨ Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

– Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

– potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.        Plánovaný spôsob hospodárenia[6]

Z rozpočtu na rok 2014

X Priame hospodárenie na úrovni Komisie

- X jej útvarmi vrátane prostredníctvom jej zamestnancov v zastúpeniach Únie

- ¨ výkonnými agentúrami

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Nepriame hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

- ¨ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

- ¨ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

- ¨ EIB a Európsky investičný fond,

- ¨ subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

- ¨ verejnoprávne subjekty,

- ¨ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ poskytujú dostatočné finančné záruky,

- ¨ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

- ¨ osoby poverené vykonávaním osobitných akcií v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

- V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.        Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Komisia (GR MARE spolu so svojím atašé pre rybolov pôsobiacim v Gabone a Zastúpením Európskej únie v Libreville) zabezpečí pravidelné monitorovanie vykonávania tohto protokolu najmä z hľadiska využívania rybolovných možností hospodárskymi subjektmi a z hľadiska údajov o úlovkoch.

Okrem toho sa v dohode o partnerstve v sektore rybolovu stanovuje, že sa aspoň raz ročne uskutoční zasadnutie spoločného výboru, počas ktorého Komisia a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zhodnotia vykonávanie dohody a jej protokolu a v prípade potreby upravia plánovanie programov a prípadne aj finančný príspevok.

2.2.        Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.     Zistené riziká

Vykonávanie protokolu o rybolove je spojené s istými rizikami, najmä pokiaľ ide o sumy určené na financovanie sektorovej politiky rybolovu (pridelenie pod rámec programu).

2.2.2.     Plánované metódy kontroly

Plánuje sa dialóg zameraný na plánovanie programov a realizáciu sektorovej politiky. Spoločná analýza výsledkov uvedená v odseku 3 takisto tvorí súčasť týchto metód kontroly.

Okrem toho protokol obsahuje osobitné ustanovenia, podľa ktorých možno vykonávanie protokolu za určitých podmienok a určitých okolností pozastaviť.

2.2.3.     Náklady a prínosy kontrol a pravdepodobná miera pochybenia

2.3.        Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Komisia sa zaväzuje, že nadviaže pravidelný politický dialóg a spoluprácu s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby mohla zlepšiť riadenie dohody a zvýšiť prínos EÚ k udržateľnému hospodáreniu so zdrojmi. V každom prípade všetky platby realizované Komisiou v rámci dohody o partnerstve v sektore rybolovu podliehajú bežným rozpočtovým a finančným pravidlám a postupom Komisie. Takýmto spôsobom je možné zistiť najmä úplné informácie o bankových účtoch tretích štátov, na ktoré sa poukazujú sumy finančného príspevku. V prípade predmetného protokolu sa v jeho článku 2 ods. 8 stanovuje, že celý finančný príspevok sa musí uhradiť na jediný bankový účet Štátnej pokladnice Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.        Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

· Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevky

Číslo [Názov………………………...……………] || DRP/NRP [7] || krajín EZVO[8] || kandidátskych krajín[9] || tretích krajín || v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

2 || 11.03 01 Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín (SFA) || DRP || NIE || NIE || ÁNO || NIE

· Požadované nové rozpočtové riadky (neuplatňuje sa)

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevky

Číslo [Názov………………………...……………] || DRP/NRP || krajín EZVO || kandidátskych krajín || tretích krajín || v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

|| [XX.YY.YY.YY] || || ÁNO/NIE || ÁNO/NIE || ÁNO/NIE || ÁNO/NIE

3.2.        Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.     Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca || Číslo 2 || Udržateľný rast: prírodné zdroje

GR MARE || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky || || || || || || || ||

Číslo rozpočtového riadka 11.0301 || Záväzky || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Platby || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Číslo rozpočtového riadka || Záväzky || (1a) || || || || || || || ||

Platby || (2a) || || || || || || || ||

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov[10] || || || || || || || ||

Číslo rozpočtového riadka 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

Rozpočtové prostriedky pre GR MARE SPOLU || Záväzky || = 1 + 1a + 3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Platby || = 2 + 2a + 3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Platby || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 2 viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || = 4 + 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Platby || = 5 + 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy: NEUPLATŇUJE SA

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || || || || || || || ||

Platby || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU || (6) || || || || || || || ||

Rozpočtové prostriedky  OKRUHOV 1 až 4 viacročného finančného rámca SPOLU (referenčná suma) || Záväzky || = 4 + 6 || || || || || || || ||

Platby || = 5 + 6 || || || || || || || ||

Okruh viacročného finančného rámca || 5 || Administratívne výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU

GR: MARE ||

Ÿ Ľudské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Ostatné administratívne výdavky || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

GR MARE SPOLU || Rozpočtové prostriedky || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU || (Záväzky spolu = platby spolu) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 – 5 viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Platby || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

- ¨            Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

- x  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy ò || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU

VÝSTUPY

Druh[11] || Priemerné náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Celkový počet || Náklady spolu

KONKRÉTNY CIEĽ Č. 1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Licencia pre plavidlo || t/ročne || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

– Sektorová pomoc || ročne || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Konkrétny cieľ č. 1 medzisúčet || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

KONKRÉTNY CIEĽ č. 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Realizácia || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Konkrétny cieľ č. 2 medzisúčet || || || || || || || || || || || || || || || ||

NÁKLADY SPOLU || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.  Zhrnutie

- ¨            Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

- x  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU

OKRUH 5 viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

Ľudské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ostatné administratívne výdavky || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Mimo OKRUHU 5[14] viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

Ľudské zdroje || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Ostatné administratívne výdavky || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného  rámca medzisúčet || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

SPOLU || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Potrebné administratívne rozpočtové prostriedky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.2.  Odhadované potreby ľudských zdrojov

- ¨            Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

- x  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

|| || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017

|| Ÿ Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

|| 11 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (delegácie) || || || ||

|| XX 01 05 01 (nepriamy výskum) || || || ||

|| 10 01 05 01 (priamy výskum) || || || ||

Ÿ Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času – FTE)[15] ||

|| XX 01 02 01 (ZZ, DAZ, VNE z celkového finančného krytia) || || || ||

|| XX 01 02 02 (ZZ, DAZ, PED, MZ a VNE v delegáciách) || || || ||

|| 11 01 04 01[16] || – ústredie || || || ||

|| – delegácie || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum) || || || ||

|| XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum) || || || ||

|| Iné rozpočtové riadky (uveďte) || || || ||

|| SPOLU || || || ||

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci || Administratívne a rozpočtové vykonávanie dohody (licencie, monitorovanie úlovkov, platby, sektorová podpora), príprava a účasť na zmiešaných výboroch a rokovaniach o budúcom protokole, príprava a zostavovanie legislatívnych aktov, korešpondencie, technická a vedecká podpora. Referent + finančný asistent + sekretariát + vedúci odboru (alebo zástupca) + vedecká, technická podpora a zber údajov o licenciách a úlovkoch: 0,95 FTE rozdelených na 0,75 vo výške 132 000 EUR/ročne a 0,2 vo výške 70 000 EUR/ročne.

Externí zamestnanci || Monitorovanie vykonávania dohody a realizácia sektorovej podpory. Odhad 0,5 FTE 125 000 EUR/ročne.

3.2.4.     Súlad s platným viacročným finančným rámcom

- x  Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

- ¨            Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

- ¨            Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca[17].

Vysvetlite požadovanú potrebu a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.     Príspevky od tretích strán

- Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

- Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

|| Rok N || Rok N + 1 || Rok N + 2 || Rok N + 3 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt || || || || || || || ||

Spolufinancované prostriedky SPOLU || || || || || || || ||

3.3.        Odhadovaný vplyv na príjmy

- x  Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

- ¨            Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

¨         vplyv na vlastné zdroje

¨         vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov: || Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku || Vplyv návrhu/iniciatívy[18]

Rok N || Rok N + 1 || Rok N + 2 || Rok N + 3 || Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok …………. || || || || || || || ||

V prípade rôznych pripísaných príjmov, na ktoré bude mať návrh/iniciatívy vplyv, uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

[1]               Ú. v. EÚ L č. 205, 7.8.2007, s. 35.

[2]               Ú. v. EÚ L č. 188, 19.7.2011, s. 1.

[3]               Ú. v. EÚ L č. 136, 24.5.2011, s. 5.

[4]               ABM: riadenie podľa činností – ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.

[5]               Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[6]               Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[7]               DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.

[8]               EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

[9]               Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.

[10]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[11]             Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).

[12]             Ako je uvedené v oddiele 1.4.2. „Konkrétne ciele...“.

[13]             Cena za tonu referenčnej tonáže 7 000 ton každý rok: prvé tri roky 55 EUR a posledný rok 50 EUR.

[14]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[15]             ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.

[16]             Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

[17]             Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody (na obdobie rokov 2007 – 2013).

[18]             Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % nákladov na výber.

Príloha I PROTOKOL, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Článok 1 Obdobie vykonávania a rybolovné možnosti

1. Na obdobie štyroch rokov odo dňa začatia predbežného vykonávania sa stanovujú rybolovné možnosti udelené plavidlám Európskej únie podľa článku 5 dohody o partnerstve v sektore rybolovu, aby sa umožnil výlov druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982), s výnimkou druhov chránených alebo zakázaných komisiou ICCAT.

2. Rybolovné možnosti sa udeľujú:

a)      28 plavidlám so záťahovými sieťami na lov tuniakov;

b)      6 plavidlám s lovnými šnúrami na lov pri hladine.

3. Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 5, 6, 7 a 8 tohto protokolu.

4. Podľa článku 6 dohody môžu rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie vykonávať činnosti rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, iba ak sú držiteľmi oprávnenia na rybolov (licencia na rybolov) vydaného v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 2 Finančný príspevok – podmienky platby

1. Finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na obdobie uvedené v článku 1 stanovuje vo výške 2 805 000 EUR.

2. Finančný príspevok zahŕňa:

a)      ročnú sumu za prístup do výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške 385 000 EUR v prvých troch rokoch a 350 000 EUR vo štvrtom roku, čo zodpovedá referenčnej tonáži 7 000 ton ročne; a

b)      osobitnú sumu 325 000 EUR ročne počas štyroch rokov na podporu vykonávania sektorovej rybárskej politiky Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3. Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 3, 4, 5, 7 a 8 tohto protokolu a článkov 12 a 13 dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

4. Finančný príspevok uvedený v odseku 1 zaplatí Európska únia vo výške 710 000 EUR ročne počas prvých troch rokov a 675 000 EUR vo štvrtom roku, čo zodpovedá ročným sumám uvedeným v odseku 2 písm. a) a b).

5. Ak celkové ročné množstvo úlovkov plavidiel Európskej únie vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prekročí referenčnú tonáž uvedenú v odseku 2, celková výška ročného finančného príspevku sa v prvých troch rokoch zvýši o 55 EUR  a vo štvrtom roku o 50 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma, ktorú Európska únia zaplatí, však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 2 písm. a). Ak množstvá úlovkov plavidiel Európskej únie prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v nasledujúcom roku.

6. Platba sa v prvom roku vykoná najneskôr deväťdesiat (90) dní odo dňa začatia predbežného vykonávania tohto protokolu a v nasledujúcich rokoch najneskôr v deň výročia nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

7. Pridelenie finančného príspevku uvedeného v odseku 2 písm. a) patrí do výlučnej právomoci orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

8. Finančný príspevok uvedený v odseku 2 tohto článku sa uhradí na vyhradený účet štátnej pokladnice otvorený v Centrálnej banke Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pričom finančný príspevok uvedený v odseku 2 písm. b) tohto článku určený na podporu odvetvia je k dispozícii riaditeľstvu pre rybárstvo. Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova každoročne oznamujú Európskej komisii bankové údaje účtu.

Článok 3 Podpora udržateľného a zodpovedného rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1. Strany sa v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu najneskôr tri (3) mesiace po vstupe tohto protokolu do platnosti dohodnú na viacročnom sektorovom programe a na podmienkach jeho vykonávania, a to najmä na:

a)      ročných a viacročných usmerneniach, podľa ktorých sa použije finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

b)      ročných a viacročných cieľoch,, aby sa včas pristúpilo k zavedeniu udržateľného a zodpovedného rybolovu, so zohľadnením priorít, ktoré vyjadrila Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci svojej národnej rybárskej politiky alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú na zavedenie udržateľného a zodpovedného rybolovu alebo ktoré naň majú vplyv, najmä v oblasti podpory maloobjemového rybolovu, dohľadu, kontroly a boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému  rybolovu;

c)      kritériách a postupoch, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť každoročné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

2. Každú navrhovanú úpravu viacročného sektorového programu musia schváliť strany v rámci spoločného výboru.

3. Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu každoročne rozhodnúť o prípadnom pridelení dodatočnej sumy k časti finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) na účely vykonávania viacročného programu. Toto pridelenie sa musí oznámiť Európskej únii najneskôr do dvoch (2) mesiacov pred výročným dátumom tohto protokolu.

4. Obidve strany vykonávajú každý rok vyhodnotenie výsledkov vykonávania viacročného sektorového programu. Európska komisia si v prípade, ak toto vyhodnotenie ukáže, že realizácia cieľov financovaných priamo z finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu nie je postačujúca, vyhradzuje právo znížiť túto časť finančného príspevku s cieľom upraviť sumu pridelenú na vykonávanie programu v súlade s výsledkami.

Článok 4 Vedecká spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu

1. Obe strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova založený na základe zásady nediskriminácie medzi jednotlivými flotilami pôsobiacimi v týchto vodách.

2. Počas obdobia, na ktoré sa tento protokol vzťahuje, sa Európska únia a Demokratická republika Svätý Tomáš a Princov ostrov zaväzujú spolupracovať pri sledovaní stavu rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3. Obidve strany sa zaväzujú, že budú na úrovni stredoafrického regiónu podporovať spoluprácu v oblasti zodpovedného rybolovu. Obidve strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky odporúčania a uznesenia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

4. V súlade s článkom 4 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci ICCAT a vzhľadom na najlepšie dostupné vedecké poznatky strany vzájomne radia v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu s cieľom prijať opatrenia pre udržateľné riadenie rybolovných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol a ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Európskej únie.

Článok 5 Úprava spoločnej dohody o rybolovných možnostiach a technických opatreniach

1. Rybolovné možnosti uvedené v článku 1 sa môžu upraviť na základe spoločnej dohody, ak sa v odporúčaniach a uzneseniach, ktoré prijala komisia ICCAT, potvrdí, že táto úprava zaručuje udržateľné riadenie rybolovných zdrojov uvedených v tomto protokole. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) upraví úmerne a pro rata temporis. Celková ročná suma finančného príspevku uhradená Európskou úniou však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 2 písm. a).

2. Spoločný výbor môže v prípade potreby po vzájomnej dohode prehodnotiť a prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa podmienok vykonávania rybolovu a podrobné pravidlá vykonávania tohto protokolu a jeho prílohy.

Článok 6 Nové rybolovné možnosti

1. Na prevádzku rybolovu, na ktorý sa nevzťahuje tento protokol, môžu orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyzvať Európsku úniu, aby zvážila možnosť takéhoto rybolovu na základe výsledkov vedeckej kampane pri zohľadnení najlepších vedeckých názorov potvrdených vedeckými odborníkmi oboch strán.

2. Na základe týchto výsledkov, a ak Európska únia vyjadrí svoj záujem o takýto rybolov, obidve zmluvné strany začnú vzájomné konzultácie v rámci spoločného výboru pred prípadným vydaním oprávnenia orgánmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípade potreby sa strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných na tieto nové rybolovné možnosti, a ak je to potrebné, zmenia tento protokol a jeho prílohu.

Článok 7 Pozastavenie a prehodnotenie platby finančného príspevku

1. Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) sa môže prehodnotiť alebo pozastaviť, ak sa zistí jedna alebo viacero z týchto podmienok:

a)      nezvyčajné okolnosti, tak ako sú vymedzené v článku 2 písm. h) dohody o partnerstve v sektore rybolovu, bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)      v dôsledku významných zmien vo vymedzení a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, ktoré viedli k uzavretiu tohto protokolu, ktorákoľvek zo strán požiada o revíziu ustanovení protokolu s cieľom vykonať prípadné zmeny;

c)      v prípade, že sa zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody.

2. Európska únia si vyhradzuje právo pozastaviť, čiastočne alebo úplne, platbu osobitného finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu:

a)      keď sa po vyhodnotení, ktoré vykoná spoločný výbor, zistí, že dosiahnuté výsledky nie sú v súlade s plánom;

b)      v prípade nepoukázania tohto finančného príspevku.

3. Platba finančného príspevku sa obnoví po konzultácii oboch strán a po ich súhlase, ihneď po náprave situácie, ktorá predchádzala udalostiam uvedeným v odseku 1, a/alebo keď to odôvodňujú výsledky finančného vykonávania uvedené v odseku 2. Osobitný finančný príspevok stanovený v článku 2 ods. 2 písm. b) sa však musí uhradiť najneskôr do šiestich (6) mesiacov od ukončenia platnosti protokolu.

Článok 8 Pozastavenie vykonávania protokolu

1. Vykonávanie tohto protokolu sa môže pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek z dvoch strán, ak sa skonštatuje jedna alebo viacero podmienok:

a)      nezvyčajné okolnosti, tak ako sú vymedzené v článku 2 písm. h) dohody o partnerstve v sektore rybolovu, bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)      v dôsledku významných zmien vo vymedzení a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, ktoré viedli k uzavretiu tohto protokolu, ktorákoľvek zo strán požiada o revíziu ustanovení protokolu s cieľom vykonať prípadné zmeny;

c)      v prípade, že jedna z dvoch strán zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv a po uplatnení postupu stanoveného v článkoch 8 a 96 uvedenej dohody;

d)      Európska únia nezaplatila finančný príspevok stanovený v článku 2 ods. 2 písm. a) z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v článku 8 tohto protokolu;

e)      medzi týmito dvoma stranami došlo k sporu o uplatnenie alebo výklad tohto protokolu.

2. Vykonávanie protokolu sa môže pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek zo strán, ak spor, ktorý rozdeľuje strany, nebol vyriešený v rámci konzultácií vedených v spoločnom výbore.

3. Pozastavenie vykonávania protokolu podlieha písomnému oznámeniu príslušnej strany o jej úmysle najneskôr tri (3) mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia.

4. V prípade pozastavenia budú strany naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmier v príslušnom spore. Keď sa zmier dosiahne, obnoví sa vykonávanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od času, počas ktorého bolo vykonávanie protokolu pozastavené.

Článok 9 Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

1. Činnosti rybárskych plavidiel Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosti rybolovu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia právnymi predpismi platnými v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ak sa v dohode o partnerstve v sektore rybolovu, v tomto protokole a jeho prílohe a dodatkoch neustanovuje inak.

2. Orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú Európsku komisiu o každej zmene alebo o každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na sektor rybolovu.

3. Európska komisia informuje orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o každej zmene alebo o každom novom právnom predpise, ktoré sa vzťahujú na rybolovné činnosti flotily vo vzdialených oblastiach Európskej únie.

Článok 10 Informatizácia výmen informácií

1. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia sa zaväzujú čo možno najskôr zaviesť informačné systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohody.

2. Elektronická forma dokumentu sa v každom ohľade pokladá za rovnocennú jeho papierovej verzii.

3. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia si bezodkladne navzájom oznamujú akúkoľvek poruchu informačného systému. Informácie a dokumenty spojené s vykonávaním dohody sa potom automaticky nahrádzajú papierovou verziou.

Článok 11 Dôvernosť údajov

1. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európska únia sa zaväzujú, že všetky menovité údaje týkajúce sa plavidiel EÚ a ich rybolovných činností, ktoré získajú v rámci dohody, sa budú vždy dôsledne spracovávať v súlade so zásadami dôvernosti a ochrany údajov.

2. Obidve strany dbajú na to, aby sa verejnosti sprístupnili iba súhrnné údaje týkajúce sa rybolovných činností vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s ustanoveniami komisie ICCAT v tejto oblasti. Údaje, ktoré možno považovať za dôverné, musia príslušné orgány používať výlučne na vykonávanie dohody a na účely riadenia rybolovu, kontroly a dohľadu.

Článok 12 Obdobie platnosti

Tento protokol a jeho prílohy sa vykonávajú počas obdobia štyroch rokov od začatia predbežného vykonávania v súlade s článkami 14 a 15, pokiaľ nedôjde k vypovedaniu v súlade s článkom 13.

Článok 13 Vypovedanie

1. V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej šesť (6) mesiacov pred dátumom nadobudnutia platnosti takéhoto vypovedania.

2. Odoslaním oznámenia podľa predchádzajúceho odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

Článok 14 Predbežné vykonávanie

Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu, ale nie skôr ako od 13. mája 2014.

Článok 15 Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a príloha k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si strany vzájomne oznámia dokončenie postupov potrebných na tento účel.

PRÍLOHA K PROTOKOLU

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU PLAVIDLAMI EURÓPSKEJ ÚNIE V RYBOLOVNEJ OBLASTI DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA

Kapitola I – Náležitosti týkajúce sa žiadostí o oprávnenia na rybolov a ich vydávania

Oddiel 1 Oprávnenia na rybolov

Predpokladané podmienky na získanie oprávnenia na rybolov

1. Oprávnenie na rybolov (licenciu na rybolov) v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2. Na to, aby bolo dané plavidlo oprávnené, vlastník plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať rybolovné činnosti v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Musia mať usporiadané vzťahy s úradmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tom zmysle, že si splnili všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností pri pobreží Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohôd o rybolove uzavretých s Európskou úniou. Okrem toho musia splniť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1006/2008[1] o oprávneniach na rybolov.

3. Každé plavidlo Európskej únie, ktoré žiada o oprávnenie na rybolov, musí byť zastúpené agentom, ktorý má bydlisko v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Meno a adresa tohto zástupcu sú uvedené v žiadosti o oprávnenie na rybolov.

Žiadosť o vydanie oprávnenia na rybolov

4. Príslušné orgány Európskej únie elektronickou cestou predložia Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s kópiou Delegácii Európskej únie v Gabone žiadosť za každé plavidlo, ktoré má záujem loviť ryby podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu, minimálne pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti. Originály zašlú príslušné orgány Európskej únii priamo Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova spolu s kópiou Delegácii Európskej únie v Gabone.

5. Žiadosti sa predkladajú ministerstvu rybného hospodárstva v súlade s formulárom, ktorého vzor je uvedený v dodatku 1.

6. Spolu so všetkými žiadosťami o oprávnenie na rybolov sa predkladajú tieto dokumenty:

– doklad o zaplatení paušálneho preddavku na obdobie platnosti,

– aktuálna farebná fotografia plavidla z bočného pohľadu.

7. Zaplatenie povinného poplatku sa uskutoční na účet uvedený orgánmi Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s článkom 2 ods. 8 protokolu.

8. Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných poplatkov a nákladov za poskytovanie služieb.

Vydanie oprávnenia na rybolov

9. Ministerstvo rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydáva oprávnenia pre všetky plavidlá v lehote 15 pracovných dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 6 vlastníkom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone. S cieľom zabrániť oneskoreniu možnosti vykonávať rybolov v tejto oblasti sa zároveň zašle elektronickou cestou aj kópia oprávnenia na rybolov vlastníkom plavidiel. Táto kópia sa môže použiť maximálne počas 60 dní odo dňa vydania licencie. Počas tohto obdobia sa kópia považuje za originál.

10. Každé oprávnenie na rybolov sa vydáva na konkrétne plavidlo a je neprenosné.

11. Na požiadanie Európskej únie a v prípade preukázaného zásahu vyššej moci sa však oprávnenie plavidla na rybolov nahradí novým oprávnením vydaným pre iné plavidlo rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré sa má nahradiť, bez ďalšieho povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte objemu úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celkový súčet úlovkov oboch plavidiel.

12. Vlastník plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené oprávnenie Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone.

13. Dátumom nadobudnutia účinnosti nového oprávnenia na rybolov je deň, keď vlastník plavidla odovzdá zrušené oprávnenie Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Delegácia Európskej únie v Gabone je informovaná o prenose oprávnenia na rybolov.

14. Oprávnenie na rybolov sa musí vždy nachádzať na palube, bez toho, aby bol dotknutý bod 9 tohto oddielu.

Oddiel 2 Podmienky oprávnenia na rybolov – poplatky a preddavky

1.           Platnosť oprávnení na rybolov je jeden rok.

2.           Povinný poplatok pre plavidlá na lov tuniakov záťahovými sieťami a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine je stanovený v eurách za jednu vylovenú tonu v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova takto:

55 EUR v prvom a druhom roku vykonávania,

60 EUR v treťom roku vykonávania,

70 EUR v štvrtom roku vykonávania.

3.           Oprávnenia na rybolov sa vydávajú po úhrade týchto paušálnych poplatkov príslušným vnútroštátnym orgánom:

–        v prípade plavidiel na lov tuniakov záťahovou sieťou:

–           6 930 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 126 ton ročne v prvom a druhom roku vykonávania protokolu,

–           6 960 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 116 ton ročne v treťom roku vykonávania protokolu,

–           7 000 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 100 ton ročne vo štvrtom roku vykonávania protokolu;

–       v prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine:

–           2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 42 ton ročne v prvom a druhom roku vykonávania protokolu,

–           2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 38,5 tony ročne v treťom roku vykonávania protokolu,

–           2 310 EUR na plavidlo, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 33 ton ročne vo štvrtom roku vykonávania protokolu.

4.           Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok „n“ stanoví Európska komisia najneskôr šesťdesiat (60) dní po výročnom dátume nadobudnutia platnosti protokolu roku „n+1“, na základe hlásení o úlovkoch, ktoré vypracujú jednotliví vlastníci plavidiel a ktoré potvrdia príslušné vedecké inštitúty na preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) a IPMA (Instituto Portuguęs do Mar e da Atmosfera) prostredníctvom Delegácie Európskej únie v Gabone.

5.           Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a vlastníkom plavidiel.

6.           Každú prípadnú dodatočnú platbu (za ulovené množstvá nad rámec tonáže uvedenej v odseku 4 tohto oddielu) poukážu vlastníci plavidiel príslušným vnútroštátnym orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr tri (3) mesiace po výročnom dátume nadobudnutia platnosti protokolu roku „n+1“ na účet uvedený v odseku 7 oddielu 1 tejto kapitoly na základe sumy za tonu uvedenej v odseku 2 tohto oddielu (podľa roku buď 55, 60 alebo 70 EUR).

7.           Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku podľa bodu 3 tohto oddielu, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už vlastník plavidla nemôže dostať späť.

Kapitola II – Rybolovné oblasti

1.           Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova budú môcť vykonávať svoje rybolovné činnosti v prípade plavidiel na lov tuniakov záťahovou sieťou a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine vo vzdialenosti viac ako 12 námorných míľ od základnej čiary.

2.           Súradnice výhradnej hospodárskej zóny Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú súradnice, ktoré boli predmetom oznámenia Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova Organizácii Spojených národov zo 7. mája 1998[2].

3.           Bez výnimky sa zakazuje každá rybolovná činnosť v oblasti určenej na spoločné využívanie Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Nigériou, ohraničenej súradnicami uvedenými v dodatku 3.

Kapitola III – SLEDOVANIE A DOHĽAD

Oddiel 1 Zaznamenávanie úlovkov

1.           Kapitáni všetkých plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú povinní oznámiť svoje úlovky Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby bolo možné vykonať kontrolu ulovených množstiev, ktoré schvaľujú príslušné vedecké inštitúty v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiele 2 bode 4 tejto prílohy. Podrobné pravidlá oznamovania úlovkov sú:

1.1     Plavidlá Európskej únie vykonávajúce rybolovné činnosti na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova musia vyplniť hlásenie o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2 a ktoré vo všetkých ohľadoch odráža informácie zaznamenané v lodnom denníku. Kópia hlásenia sa zasiela, pokiaľ možno, e-mailom každý týždeň stredisku monitorovania rybolovu (FMC) Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a v momente odchodu z rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2     Kapitáni plavidiel zašlú kópie lodného denníka Ministerstvu rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ako aj vedeckým inštitútom uvedeným v kapitole I oddiele 2 bode 4, a to najneskôr 14 dní po skončení vykládky príslušnej plavby.

2.           Kapitán každý deň zapisuje do hlásení o úlovkoch množstvo každého druhu identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom organizácie FAO, uloveného a držaného na palube, vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo v prípade potreby počtom jednotlivých rýb. Pri každom hlavnom druhu uvádza kapitán aj nulové úlovky. Kapitán zapisuje každý deň do hlásenia o úlovkoch množstvá každého druhu vhodené späť do mora, vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo v prípade potreby počtom jednotlivých rýb.

3.           Hlásenia o úlovkoch sa vyplnia čitateľne a podpíše ich kapitán plavidla.

4.           V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly vláda Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova môže pozastaviť oprávnenie príslušného plavidla na rybolov až do splnenia náležitosti a udeliť vlastníkovi plavidla pokutu stanovenú v právnych predpisoch platných v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi Európskej komisii a vlajkovému členskému štátu.

5.           Obidve strany vyjadrujú svoju vôľu zabezpečiť prechod na elektronický systém podávania hlásení o úlovkoch založený na technických špecifikáciách uvedených v dodatku 5. Strany sa dohodli, že spolu vymedzia spôsoby tohto prechodu s cieľom sprevádzkovať tento systém do 1. júla 2015.

Oddiel 2 Oznamovanie úlovkov: vstupy do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a výstupy z nich

1.           Plavidlá Európskej únie vykonávajúce činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, najneskôr šesť (6) hodín vopred, svoj zámer vstúpiť do vôd alebo vystúpiť z vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša alebo Princovho ostrova.

2.           Pri nahlasovaní vstupu do výhradnej hospodárskej zóny Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a výstupu z nej musia plavidlá zároveň hlásiť aj svoju pozíciu, ako aj úlovky, ktoré už majú na palube, označené trojmiestnym alfabetickým kódom FAO, ulovené a nachádzajúce sa na palube, vyjadrené v kilogramoch živej váhy a, ak sa to vyžaduje, počtom jednotlivých rýb, bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia oddielu 2. Tieto hlásenia sa musia vykonať elektronicky alebo faxom na adresy, ktoré oznámia orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.           Plavidlo, ktoré bude pristihnuté pri rybolove a ktoré neinformovalo príslušný orgán Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa bude považovať za plavidlo bez oprávnenia na rybolov a bude znášať dôsledky stanovené vo vnútroštátnom práve.

4.           Elektronická adresa, čísla faxu a telefónu, ako aj údaje o vysielacej frekvencii sa pripoja k oprávneniu na rybolov.

Oddiel 3 Prekládka a vykládka

1            Každé plavidlo Európskej únie, ktoré vykonáva činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a ktoré vykonáva prekládku vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musí túto činnosť vykonať v kotvisku prístavov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Vlastníci týchto plavidiel alebo ich zástupcovia, ktorí chcú vykonať vykládky alebo prekládky, musia príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 24 hodín vopred oznámiť tieto informácie:

názvy rybárskych plavidiel, v prípade ktorých sa bude vykonávať prekládka alebo vykládka,

meno/názov prepravcu nákladu,

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť alebo vyložiť,

dátum prekládky alebo vykládky,

určenie prekladaných alebo nakladaných úlovkov.

2.           Prekládka sa povoľuje len v týchto oblastiach: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Prekládka a vykládka sa považujú za výstup z vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Plavidlá sú povinné odovzdať príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova hlásenia o úlovkoch a oznámiť im svoj záujem buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť vody Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

4.           Každá činnosť prekládky alebo vykládky úlovku, ktorá sa neuvádza v doteraz uvedených bodoch, je vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže viesť k sankciám ustanoveným v platných právnych predpisoch Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Oddiel 4 Satelitný systém monitorovania plavidiel (VMS)

1.         Správy o polohe plavidiel – systém VMS

Keď sa plavidlá EÚ, ktoré majú licenciu na rybolov, nachádzajú v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musia byť vybavené satelitným systémom monitorovania plavidiel (Vessel Monitoring System – VMS), ktorý zabezpečuje automatické a nepretržité oznamovanie ich polohy, každú hodinu, stredisku monitorovania rybolovu (Fisheries Monitoring Center – FMC) ich vlajkového štátu.

Každá správa o polohe musí obsahovať:

a) identifikáciu plavidla;

b) poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 100 metrov a interval spoľahlivosti merania 99 %;

c) dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d) rýchlosť a smerovanie plavidla.

Každá správa sa musí podať vo formáte, ktorý je uvedený v dodatku 4 k tejto prílohe.

Prvá zaznamenaná poloha po vstupe do rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa označí kódom „ENT“. Všetky nasledujúce polohy sa označia kódom „POS“ okrem prvej polohy zaznamenanej po výstupe z rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorá sa označí kódom „EXI“.

Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečuje automatické spracovanie a v prípade potreby elektronický prenos správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať počas troch rokov.

2.         Prenos údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán sa musí neprestajne ubezpečovať, že systém VMS jeho plavidla je plne funkčný a že správy o polohe sa správne odosielajú do strediska FMC vlajkového štátu.

V prípade poruchy sa systém VMS plavidla opraví alebo nahradí do desiatich dní. Po tejto lehote už plavidlo nebude oprávnené vykonávať rybolov v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Plavidlá, ktoré lovia ryby v oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s pokazeným systémom VMS, musia svoje správy o polohe oznamovať elektronickou poštou, rádiom alebo faxom stredisku FMC vlajkového štátu, a to minimálne každé štyri hodiny a s udaním všetkých povinných informácií.

3.         Zabezpečené podávanie správ o polohe určených Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky zasiela správy o polohe príslušných plavidiel stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Strediská FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova si vymenia e-mailové adresy a bezodkladne sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o akomkoľvek prerušení v prijímaní po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla, ktoré má povolenie na rybolov, hoci príslušné plavidlo neoznámilo svoj výstup z oblasti.

4.         Porucha komunikačného systému

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zabezpečí kompatibilitu svojho elektronického vybavenia s vybavením strediska FMC vlajkového štátu a bezodkladne informuje Európsku úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase.

Kapitán sa považuje za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorej cieľom je narušiť jeho fungovanie alebo sfalšovať správy o polohe. Každé porušenie predpisov podlieha sankciám stanoveným v platných právnych predpisoch Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

5.         Prehodnotenie frekvencie správ o polohe

Na základe opodstatnených prvkov poukazujúcich na porušenie predpisov môže stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova požiadať stredisko FMC vlajkového štátu, pričom kópiu žiadosti zašle aj Európskej únii, aby skrátilo interval zasielania správ o polohe plavidla na interval tridsiatich minút počas stanoveného obdobia vyšetrovania. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova musí tieto dôkazové prvky bezodkladne oznámiť stredisku FMC vlajkového štátu a Európskej únii. Stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne zasiela Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova správy o polohe v novom určenom intervale.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o skončení vyšetrovania; informuje ich aj o prípadných následných opatreniach.

Kapitola IV – Najímanie námorníkov

1.           Vlastníci plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine lovnými šnúrami zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT za týchto podmienok a obmedzení:

–       v prípade flotily plavidiel na lov tuniakov záťahovými sieťami musí minimálne 20 % námorníkov nalodených počas sezóny výlovu tuniakov v rybolovnej oblasti tretej krajiny pochádzať z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo prípadne z krajín AKT,

–       v prípade flotily plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine musí pochádzať minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny v rybolovnej oblasti tretej krajiny z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo prípadne z krajín AKT.

2.           Vlastníci plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších námorníkov z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.           Vlastníci plavidiel si slobodne vyberajú námorníkov, ktorých vezmú na palubu svojich plavidiel, spomedzi námorníkov uvedených v zozname spôsobilých a kvalifikovaných námorníkov, ktorý majú k dispozícii orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a zástupcovia vlastníkov lodí.

4.           Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova mená miestnych námorníkov, ktorých vezme na palubu príslušného plavidla, a uvedie ich postavenie v posádke.

5.           Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Európskej únie. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

6.           Pracovné zmluvy námorníkov z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorých kópia sa odovzdáva na ministerstvo práce, ministerstvo pre rybné hospodárstvo a signatárom týchto zmlúv, sa vypracujú medzi zástupcom/zástupcami vlastníkov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody systému sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, v súlade s uplatniteľným právnym predpisom, vrátane životného poistenia a zdravotného a úrazového poistenia.

7.           Mzdu námorníkov vyplácajú vlastníci plavidiel. Určí sa po spoločnej dohode medzi vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania námorníkov však nesmú byť menej výhodné ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky ich jednotlivých krajín, a v žiadnom prípade nesmú byť menej výhodné ako stanovujú normy MOP.

8.           Každý námorník najatý plavidlami Európskej únie sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dňu jeho nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, vlastníkovi plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

Kapitola V – Pozorovatelia

1.           Plavidlá Európskej únie vykonávajúce činnosti rybolovu na základe tohto protokolu vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nalodia pozorovateľov určených Ministerstvom rybného hospodárstva Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova za týchto podmienok:

1.1     Na požiadanie príslušných orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova zoberú plavidlá Európskej únie na palubu pozorovateľa určeného príslušným orgánom, ktorého úlohou je overiť skutočné úlovky vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2     Príslušné orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vypracujú zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Európskej komisii sa oznamujú hneď po ich vypracovaní a potom každé tri (3) mesiace, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3     Príslušné orgány Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Delegácii Európskej únie v Gabone a príslušným vlastníkom plavidiel, pokiaľ možno elektronicky, meno pozorovateľa určeného na nalodenie na palubu plavidla v čase vydania oprávnenia na rybolov alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.           Pozorovateľ je prítomný na palube počas jednej plavby. Na výslovnú žiadosť príslušných orgánov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa však toto nalodenie môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb stanovených pre určené plavidlo. Túto žiadosť predloží príslušný orgán pri oznámení mena pozorovateľa určeného na nalodenie na príslušné plavidlo.

3.           Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi vlastníkom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušným orgánom.

4.           Nalodenie a vylodenie pozorovateľa sa uskutočňuje v prístave vybratom vlastníkom lode. Nalodenie sa vykoná na začiatku prvej plavby do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa oznámenia zoznamu určených plavidiel.

5.           Dotknutí vlastníci plavidiel oznámia do dvoch týždňov a s oznámením desať dní vopred dátumy a prístavy v subregióne určené na nalodenie a vylodenie pozorovateľov.

6.           V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, náklady na cestu pozorovateľa zaplatí vlastník plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube pozorovateľa, opustí rybolovnú oblasť Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, musia sa na náklady vlastníka plavidla prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa.

7.           Ak sa pozorovateľ nedostaví k nalodeniu na stanovené miesto do dvanástich hodín po stanovenom čase, bude vlastník plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

8.           K pozorovateľovi sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkovi. Počas výkonu činností plavidla vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonáva tieto úlohy:

8.1     pozoruje rybolovné činnosti plavidiel;

8.2     preveruje polohu plavidiel zapojených do rybolovných činností;

8.3     vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;

8.4     preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v rybolovných vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré sú uvedené v lodnom denníku;

8.5     preveruje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odhodených druhov rýb, s ktorými je možné obchodovať;

8.6     oznamuje akýmkoľvek vhodným spôsobom údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube svojmu príslušnému orgánu.

9.           Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

10          Pozorovateľ disponuje všetkými prostriedkami potrebnými na vykonávanie svojich úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla vrátane lodného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie plnenia jeho úloh.

11.         Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1   prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu, ani aby im nebránili;

11.2   berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, a zachováva dôvernosť všetkých dokumentov prináležiacich k danému plavidlu.

12.         Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnosti, ktorá sa zašle príslušným orgánom Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova spolu s kópiou pre Európsku komisiu. Podpíše ju v prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek pripomienky, ktoré bude považovať za užitočné a ktoré potvrdí svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi pri vylodení pozorovateľa.

13.         Vlastník plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa poskytujú dôstojníkom, v súlade s praktickými možnosťami plavidla.

14.         Mzdu a náklady na sociálne poistenie pozorovateľa hradí Demokratická republika Svätý Tomáš a Princov ostrov.

Kapitola VI – Kontrola a inšpekcia

1.           Európske rybárske plavidlá musia dodržiavať opatrenia a odporúčania prijaté komisiou ICCAT, pokiaľ ide o rybársky výstroj, jeho technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich rybolovné činnosti a úlovky.

2.           Postup inšpekcie:

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré majú licenciu, na mori, v prístave alebo v rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonávajú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorých je možné jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Pred tým, ako vstúpia inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palubu, informujú plavidlo Európskej únie o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori.

Inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho rybolovnú činnosť a náklad.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu oprávniť Európsku úniu, aby sa zúčastnila inšpekcie na mori ako pozorovateľ.

Kapitán plavidla Európskej únie uľahčí nalodenie a prácu inšpektorov Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Na záver každej inšpekcie vypracujú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Podpis správy o inšpekcii kapitánom neovplyvňuje právo vlastníka plavidla na obhajobu v procese riešenia porušenia predpisov. Ak kapitán odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie poznámku „odmietnutie podpisu“. Pred opustením plavidla odovzdajú inšpektori Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Európskej únie. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do siedmich dní po inšpekcii.

KAPITOLA VII – PORUŠENIA PREDPISOV

1. Postup v prípade porušenia predpisov:

Každé porušenie predpisov, ktorého sa dopustilo plavidlo Európskej únie, ktoré má povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, sa musí uviesť v správe o inšpekcii. Táto správa sa zašle Európskej únii a vlajkovému štátu do 24 hodín. Podpis správy o inšpekcii kapitánom neovplyvňuje právo vlastníka plavidla na obhajobu v procese riešenia porušenia predpisov. Kapitán plavidla spolupracuje počas priebehu inšpekcie.

2. Zastavenie plavidla – informačné stretnutie:

Ak to platné právne predpisy Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v prípade odhaleného porušenia predpisov ustanovujú, od každého plavidla Európskej únie, ktoré porušilo predpisy, sa môže požadovať, aby zastavilo svoju rybolovnú činnosť, a ak je plavidlo na mori, aby sa vrátilo do prístavu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi Európskej únii najneskôr do 24 hodín akékoľvek zastavenie plavidla EÚ, ktoré má licenciu na rybolov. K tomuto oznámeniu sú pripojené dôkazy o zistenom porušení predpisov.

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia voči plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na zachovanie dôkazov, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova na žiadosť Európskej únie zorganizuje do jedného pracovného dňa od oznámenia o zastavení plavidla informačné stretnutie na objasnenie faktov, ktoré viedli k zastaveniu plavidla, a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Na tomto informačnom stretnutí sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla.

3. Sankcia za porušenie predpisov – zmierovacie konanie:

Sankciu za zistené porušenie predpisov stanovuje Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Ak si riešenie porušenia predpisov vyžaduje súdne konanie a ak porušenie predpisov nepredstavuje trestný čin, začne sa medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskou úniou pred začatím tohto súdneho konania zmierovacie konanie, aby sa určili podmienky a miera sankcie. Na tomto zmierovacom konaní sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla a Európskej únie. Zmierovacie konanie sa končí najneskôr tri dni po oznámení o zastavení plavidla.

4. Súdne konanie – banková záruka:

Ak zmierovacie konanie zlyhá a porušenie predpisov sa rieši pred príslušným súdom, vlastník plavidla, ktoré porušilo predpisy, zloží v banke určenej Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova bankovú záruku, ktorej výška, stanovená Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, pokrýva náklady spojené so zastavením plavidla, odhadovanú pokutu a prípadné odškodné. Banková záruka je zablokovaná, kým sa súdne konanie neskončí.

Banková záruka sa po vynesení rozsudku bezodkladne uvoľní a vráti vlastníkovi plavidla:

a) v plnej výške, ak nebola udelená žiadna sankcia;

b) vo výške rozdielu, ak sankcia vedie k pokute, ktorá je nižšia ako výška bankovej záruky.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje Európsku úniu o výsledkoch súdneho konania do siedmich dní od vynesenia rozsudku.

5. Uvoľnenie plavidla a posádky:

Plavidlo a jeho posádka môžu opustiť prístav hneď po uhradení sankcie vyplývajúcej zo zmierovacieho konania alebo hneď po zložení bankovej záruky.

Dodatky

1 – Žiadosť o oprávnenie na rybolov

2 – Vzor hlásenia o úlovkoch

3 – Súradnice zemepisnej oblasti so zákazom rybolovu

4 – Formát správ o polohe v rámci VMS

5 – Usmernenia na zavádzanie elektronického systému oznamovania údajov týkajúcich sa rybolovných činností (systém ERS)

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MEDZI DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA A EURÓPSKOU ÚNIOU

ŽIADOSŤ O OPRÁVNENIE NA RYBOLOV

I. ŽIADATEĽ

1.      Meno vlastníka plavidla: ............................................................................................................................

2.      Adresa vlastníka plavidla: ........................................................................................................................

2.      Názov združenia alebo meno zástupcu vlastníka plavidla: .....................................................................

3.      Adresa združenia alebo zástupcu vlastníka plavidla: ................................................................

4.      Telefónne číslo:...................................................           Faxové číslo: ................................... E-mail: ……………

5.      Meno kapitána: ......................................... Štátna príslušnosť: ................. E-mail: …………………………

II. PLAVIDLO A JEHO IDENTIFIKÁCIA

1.      Názov plavidla: ...............................................................................................................................................

2.      Vlajkový štát: .......................................................................................................................

3.      Externé registračné číslo plavidla: …………....................................................................................

4.      Domovský prístav: …………………. MMSI: ………….……Číslo IMO:…

5.      Dátum nadobudnutia súčasnej vlajky: ........../........./.............. Predchádzajúci vlajkový štát (ak existoval):………...

6.      Rok a miesto výroby: ....../......./.......... v…………........ Rádiový volací znak: ...............................

7.      Rádiová volacia frekvencia: ………….............. Satelitné tel. č. plavidla: ……………..…………...……

8.      Materiál trupu plavidla:  Oceľ ¨  Drevo ¨ Polyester ¨             Iný ¨ …………………………….

III. TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLAVIDLA A VÝSTROJA

1.      Celková dĺžka: ..................................................            Šírka: .......................................

2.      Hrubá tonáž (vyjadrená v GT): ..................................   Čistá tonáž: ……………….……………

3.      Výkon hlavného motora v kW: .......................Značka: .................................               Typ: ….....................

4.      Typ plavidla: ¨ Plavidlo so záťahovou sieťou na lov tuniakov ¨ Plavidlo s lovnými šnúrami  5.               Rybársky výstroj: ...................................... ……………

6.      Rybolovná oblasť: ………………………………………            Cieľové druhy: ……………………………….

7.      Prístav určený na vykládky: ………………………………….………………………

8.      Celkový počet členov posádky na palube: ....................................................................................................................

9.      Spôsob uchovávania na palube:             Čerstvé ¨       Chladené ¨                             Zmiešané ¨            Mrazené ¨

10.    Celkový mraziaci výkon za 24 hodín (v tonách): .................Kapacita skladovacích priestorov: ...............    Počet: .....

11.           Transpondér VMS:

                Výrobca: …………………… Model: ………………….  Sériové číslo: …………………

                Verzia softvéru: ...........................................................  Satelitný operátor: ………………..

Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a poskytnuté v dobrej viere.

               

V..................................................... dňa...........................................

Podpis žiadateľa...................................................................

Dodatok 2

VZOR HLÁSENIA O ÚLOVKOCH ||

|| || Lovné šnúry Živá návnada Otočná záťahová sieť Vlečná sieť Iné ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Názov plavidla: ……………………………………………………………………. || Hrubá nosnosť:                       …………………………………………………............................. || VYPLÁVANIE plavidla: NÁVRAT plavidla: || Mesiac || Deň || Rok || Prístav || || ||

Vlajkový štát:  ……………………………………………………………………........................... || Kapacita – (maximálne množstvo): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registračné číslo:                   ………………………………………………………………................................... || Kapitán: ……………………………………………………….... || || || ||

Vlastník plavidla: ………………………………………………………….......................... || Počet členov posádky:            ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Dátum správy: ………………………………………………...... || || ||

|| (Auteur du rapport):               ………………………………………………................................. || Počet dní na mori: || || Počet dní rybolovu: Počet záťahov: || || Plavba na účely rybolovu č.: || ||

||

||

|| ||

Dátum || Sektor || Teplota hladiny vody (°C) || Rybolovné úsilie Počet použitých háčikov || Úlovky (Capturas) || Isco usado na pesca (Použitá návnada) ||

Mesiac || Deň || Zemepisná šírka S/J || Zemepisná dĺžka V/Z || Tuniak modroplutvý alebo južný Thunnus thynnus alebo maccoyi || Tuniak žltoplutvý Thunnus albacares || (Tuniak okatý) Thunnus obesus || (Tuniak dlhoplutvý) Thunnus alalunga || (Mečiar veľký) Xiphias gladius || (Kopijonos pruhovaný) (Kopijonos belavý) Tetrapturus audax alebo albidus || (Marlín čierny) Makaira indica || (Plachetníky) Istiophorus albicane alebo platypterus || Tuniak pruhovaný Katsuwonus pelamis || (Zmiešané úlovky) || Celkový denný úlovok (hmotnosť iba v kg) || Sajra zobcová || Kalmáre rodu Loligo || Živá návnada || (Iné) ||

|| || || || || || Počet || Hmotnosť v kg || Počet || kg || Počet || Kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

VYLODENÉ MNOŽSTVÁ (v KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Poznámky || || || || ||

1 – Použite jednu tabuľku na mesiac a jeden riadok na deň. || || 2 – „Deň“ znamená deň natiahnutia lovných šnúr. || 4 – Posledný riadok (vyložené množstvá) sa musí vyplniť až po skončení rybolovnej plavby. Treba uviesť skutočnú hmotnosť v čase vylodenia. || ||

|| || 3 – Sektor rybolovu sa vzťahuje na polohu plavidla. Zaokrúhlite na minúty a zaznamenajte stupeň zemepisnej šírky a dĺžky. Uveďte S/J a V/Z. || || 5 – Všetky uvedené informácie sú prísne dôverné. || || ||

Dodatok 3

Súradnice zemepisnej oblasti so zákazom rybolovu

Zemepisná šírka || || Zemepisná dĺžka ||

Stupne || Minúty || Sekundy || || Stupne || || Minúty || Sekundy

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || V ||

02 || 50 || 00 || S || || 07 || 25 || 52 || V ||

02 || 42 || 38 || S || || 07 || 36 || 25 || V ||

02 || 20 || 59 || S || || 06 || 52 || 45 || V ||

01 || 40 || 12 || S || || 05 || 57 || 54 || V ||

01 || 09 || 17 || S || || 04 || 51 || 38 || V ||

01 || 13 || 15 || S || || 04 || 41 || 27 || V ||

01 || 21 || 29 || S || || 04 || 24 || 14 || V ||

01 || 31 || 39 || S || || 04 || 06 || 55 || V ||

01 || 42 || 50 || S || || 03 || 50 || 23 || V ||

01 || 55 || 18 || S || || 03 || 34 || 33 || V ||

01 || 58 || 53 || S || || 03 || 53 || 40 || V ||

02 || 02 || 59 || S || || 04 || 15 || 11 || V ||

02 || 05 || 10 || S || || 04 || 24 || 56 || V ||

02 || 10 || 44 || S || || 04 || 47 || 58 || V ||

02 || 15 || 53 || S || || 05 || 06 || 03 || V ||

02 || 19 || 30 || S || || 05 || 17 || 11 || V ||

02 || 22 || 49 || S || || 05 || 26 || 57 || V ||

02 || 26 || 21 || S || || 05 || 36 || 20 || V ||

02 || 30 || 08 || S || || 05 || 45 || 22 || V ||

02 || 33 || 37 || S || || 05 || 52 || 58 || V ||

02 || 36 || 38 || S || || 05 || 59 || 00 || V ||

02 || 45 || 18 || S || || 06 || 15 || 57 || V ||

02 || 50 || 18 || S || || 06 || 26 || 41 || V ||

02 || 51 || 29 || S || || 06 || 29 || 27 || V ||

02 || 52 || 23 || S || || 06 || 31 || 46 || V ||

02 || 54 || 46 || S || || 06 || 38 || 07 || V ||

03 || 00 || 24 || S || || 06 || 56 || 58 || V ||

03 || 01 || 19 || S || || 07 || 01 || 07 || V ||

03 || 01 || 27 || S || || 07 || 01 || 46 || V ||

03 || 01 || 44 || S || || 07 || 03 || 07 || V ||

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || V ||

|| || || || || || || ||

Dodatok 4

FORMÁT SPRÁV O POLOHE V RÁMCI VMS

Údaj || Kód || Povinné (P)/nepovinné (N) || Obsah

Začiatok záznamu || SR || P || Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca || AD || P || Detail správy – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Odosielateľ || FR || P || Detail správy – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny (ISO-3166)

Vlajkový štát || FS || P || Detail správy – trojmiestny alfabetický kód vlajkového štátu (ISO-3166)

Typ správy || TM || P || Detail správy – typ správy (ENT, POS, EXI)

Rádiový volací znak (IRCS) || RC || P || Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla (IRCS)

Interné referenčné číslo zmluvnej strany || IR || N || Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany – trojmiestny alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé registračné číslo || XR || P || Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka || LT || P || Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch S/J DD.ddd (WGS84)

Zemepisná dĺžka || LG || P || Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných stupňoch V/Z DD.ddd (WGS84)

Kurz || CO || P || Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť || SP || P || Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum || DA || P || Údaj o polohe plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC (RRRRMMDD)

Hodina || TI || P || Údaj o polohe plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu || ER || P || Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

Použité znaky musia zodpovedať norme ISO 8859.1.

Dvojitá lomka (//) a kód „SR“ označujú začiatok správy.

Každý údaj určuje jeho kód a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//).

Jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//) určuje koniec správy.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec správy.

Dodatok 5

Usmernenia na zavádzanie elektronického systému oznamovania údajov týkajúcich sa rybolovných činností (systém ERS)

Všeobecné ustanovenia

1. Každé rybárske plavidlo EÚ musí byť vybavené elektronickým systémom (ďalej len „systém ERS“), ktorý je schopný zaznamenávať a prenášať údaje týkajúce sa rybolovných činností plavidla (ďalej len „údaje ERS“), pokiaľ toto plavidlo loví vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2. Plavidlo EÚ, ktoré nie je vybavené systémom ERS alebo ktorého systém ERS nie je funkčný, nie je oprávnené vstúpiť do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova na účel rybolovných činností.

3. Údaje ERS sa prenášajú v súlade s postupmi vlajkového štátu plavidla, to znamená, že sú v prvom rade posielané stredisku monitorovania rybolovu (ďalej len „FMC“) vlajkového štátu, ktoré zabezpečí ich automatickú dostupnosť stredisku monitorovania rybolovu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

4. Vlajkový štát a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa ubezpečia, že ich strediská FMC sú vybavené informatickým materiálom a softvérmi potrebnými na automatické prenášanie údajov ERS vo formáte XML [dostupné na adrese http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] a že majú k dispozícii ochranný postup, ktorý by bol schopný zaznamenávať a uchovávať údaje ERS vo formáte, ktorý by bol spracovateľný pre počítač, počas obdobia troch rokov.          

5. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia tohto formátu sa bude identifikovať a datovať a bude musieť byť funkčná šesť (6) mesiacov po jej zavedení.

6. Na zasielanie údajov ERS sa musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie spravované Európskou komisiou v mene EÚ a identifikované ako DEH (Data Exchange Highway).

7. Vlajkový štát a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova určia za svoju stranu osobu zodpovednú za ERS, ktorá bude slúžiť ako kontaktné miesto.

a) Osoby zodpovedné za ERS sú vymenované na minimálne obdobie šiestich (6) mesiacov.

b) Strediská FMC vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova si pred tým, ako dodávateľ zavedie ERS, oznámia údaje (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu) osoby zodpovednej za ERS za ich stranu.

c) Každá zmena údajov tejto osoby zodpovednej za ERS sa musí bezodkladne oznámiť.

Vypracovanie a oznámenie údajov ERS

8. Rybárske plavidlo EÚ musí:

a) každodenne oznamovať údaje ERS za každý deň strávený vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b) pri každej rybolovnej činnosti zaznamenať množstvá každého uloveného druhu uchovaného na palube ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok alebo vypusteného;

c) v prípade každého druhu identifikovaného v oprávnení na rybolov vydanom Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa musia vykázať aj nulové úlovky;

d) každý druh musí byť identifikovaný svojím trojmiestnym alfabetickým kódom FAO;

e) množstvá sú vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti, a ak sa to vyžaduje, aj počtom kusov;

f) zaznamenať do údajov ERS pre každý druh preložené a/alebo vylodené množstvá;

g) zaznamenať do údajov ERS pri každom vstupe do vôd Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova (správa COE) a výstupe z nich (správa COX) špecifickú správu obsahujúcu v prípade každého druhu identifikovaného v oprávnení na rybolov vydanom Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova množstvá, ktoré sa uchovali na palube pri každom prechode;

h) každodenne odovzdávať údaje ERS stredisku FMC vlajkového štátu vo formáte uvedenom v odseku 3 najneskôr o 23.59 UTC.

9. Kapitán zodpovedá za presnosť zaznamenaných a zaslaných údajov ERS.

10. Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky a bezodkladne zasiela údaje ERS stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

11. Stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova potvrdí prijatie údajov ERS spätnou správou a spracúva údaje ERS spôsobom, pri ktorom sa zachováva ich dôvernosť.

Porucha systému ERS na palube plavidla a/alebo prenosu údajov ERS medzi plavidlom a FMC vlajkového štátu

12. Vlajkový štát bezodkladne informuje kapitána a/alebo vlastníka plavidla plaviaceho sa pod vlajkou jeho štátu o akejkoľvek technickej poruche systému ERS nainštalovaného na palube plavidla alebo o nefungovaní prenosu údajov ERS medzi plavidlom a FMC vlajkového štátu.

13. Vlajkový štát informuje Demokratickú republiku Svätého Tomáša a Princovho ostrova o zistenej poruche a o prijatých nápravných opatreniach.

14. V prípade poruchy systému ERS na palube plavidla kapitán a/alebo vlastník plavidla zabezpečí/zabezpečia opravu alebo výmenu systému ERS v lehote desiatich dní. Pokiaľ plavidlo uskutoční zastávku v prístave počas tejto lehoty desiatich pracovných dní, plavidlo bude môcť opäť vykonávať rybolovné činnosti vo vodách rybolovnej oblasti Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, až keď bude jeho systém ERS bezchybne fungovať okrem prípadov, keď na to Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydá povolenie.

15. 15.       Rybárske plavidlo smie opustiť prístav po zistenej technickej poruche systému ERS len za týchto podmienok:

a) ak je jeho systém ERS opäť funkčný podľa požiadaviek vlajkového štátu a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo

b) ak na to dostane oprávnenie od vlajkového štátu. V tomto prípade vlajkový štát informuje Demokratickú republiku Svätého Tomáša a Princovho ostrova o svojom rozhodnutí, skôr než plavidlo opustí prístav.

16. Každé plavidlo EÚ, ktoré loví vo vodách Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s nefunkčným systémom ERS, bude musieť každodenne odovzdať najneskôr do 23.59 hod. UTC všetky údaje ERS stredisku FMC vlajkového štátu akýmkoľvek iným dostupným spôsobom elektronickej komunikácie, ku ktorej má FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova prístup.

17. Údaje ERS, ktoré sa Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova nesprístupnili prostredníctvom systému ERS z dôvodu poruchy systému, odovzdá stredisko FMC vlajkového štátu stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova inou elektronickou formou, na ktorej sa vzájomne dohodnú. Takéto alternatívne zaslanie sa bude považovať za prioritné, pričom sa zohľadní, že môže dôjsť k nedodržaniu lehôt na zaslanie, ktoré sa uplatňujú za bežných okolností.

18. Ak stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nedostane údaje ERS plavidla v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, môže Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prikázať plavidlu, aby sa okamžite dostavilo do prístavu určeného Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova na účel vyšetrovania.

Porucha stredísk FMC — neprijatie údajov ERS strediskom FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

19. Pokiaľ jedno zo stredísk FMC nedostane údaje ERS, osoba zodpovedná za ERS o tom bezodkladne informuje osobu zodpovednú za ERS v druhom stredisku FMC, a ak je to potrebné, spolupracuje na vyriešení problému.

20. Stredisko FMC vlajkového štátu a stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa navzájom dohodnú pred sfunkčnením ERS na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré sa budú musieť používať na prenos údajov ERS v prípade poruchy stredísk FMC, a bezodkladne sa informujú o akejkoľvek zmene.

21. Pokiaľ stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi, že nedostalo údaje ERS, stredisko FMC vlajkového štátu identifikuje príčiny problému a prijme vhodné opatrenia na vyriešenie problému. Stredisko FMC vlajkového štátu informuje stredisko FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a EÚ o výsledkoch a prijatých opatreniach do 24 hodín po zistení poruchy.

22. Pokiaľ je na vyriešenie problému potrebných viac ako 24 hodín, stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne odovzdá stredisku FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova chýbajúce údaje ERS s použitím jedného z alternatívnych elektronických médií uvedených v bode 17.

23. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby FMC Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova nepovažovalo plavidlá EÚ za plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS pre poruchu jedného zo stredísk FMC.

Údržba strediska FMC

24. Plánované údržby strediska FMC (program údržby), ktoré by mohli ovplyvniť výmenu údajov ERS, sa musia oznámiť druhému stredisku FMC najmenej 72 hodín vopred, a ak je to možné, treba uviesť dátum a trvanie údržby. V prípade neplánovanej údržby sa tieto informácie oznámia druhému stredisku FMC hneď, ako to bude možné.

25. Počas údržby sa môže zasielanie údajov ERS odložiť, kým systém nebude opäť funkčný. Príslušné údaje ERS sa sprístupnia hneď po skončení údržby.

26. Ak údržba trvá viac ako 24 hodín, údaje ERS sa odovzdajú druhému stredisku FMC s použitím alternatívnych elektronických médií uvedených v bode 17.

27. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby sa plavidlá EÚ nepovažovali za plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS vyplývajúceho z údržby jedného zo stredísk FMC.

[1]               Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf.