52014JC0007

Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 umožňuje uplatnenie rozhodnutia Rady 2010/788/SZBP a stanovujú sa v ňom určité opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike, vrátane zmrazenia ich aktív.

(2) Rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) č. 2136 (2014) z 30. januára 2014 sa zmenili kritériá označovania osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedené v bodoch 9 a 11 rezolúcie BR OSN č. 1807 (2008).

(3) Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na nadobudnutie jeho účinnosti je preto potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.    

(4) Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia by mali navrhnúť, aby sa nariadenie (EÚ) č. 1183/2005 zodpovedajúcim spôsobom zmenilo.

2014/0060 (NLE)

Spoločný návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/788/SZBP z 20. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP[1],

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)       Nariadením Rady (ES) č. 1183/2005[2] sa umožňuje uplatnenie opatrení stanovených v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP. V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)       Rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 2136 (2014) z 30. januára 2014 sa zmenili kritériá označovania osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedené v bodoch 9 a 11 rezolúcie BR OSN č. 1807 (2008).

(3)       Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na nadobudnutie jeho účinnosti je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)       Nariadenie (ES) č. 1183/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1183/2005 sa mení takto:

Článok 2a ods. 1 sa nahrádza takto:

„Článok 2a

1.      Príloha I obsahuje zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sankčný výbor alebo Bezpečnostná rada OSN označili za:

a)       osoby alebo subjekty, ktoré porušujú zbrojné embargo a súvisiace opatrenia uvedené v článku 1 rozhodnutia 2010/788/SZBP a článku 2 nariadenia (ES) č. 889/2005[3];

b)      vedúcich politických a vojenských predstaviteľov cudzích ozbrojených skupín pôsobiacich v Konžskej demokratickej republike (ďalej len „KDR“), ktorí bránia odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov patriacich k týmto skupinám;

c)       vedúcich politických a vojenských predstaviteľov konžských milícií (vrátane tých, ktorí majú podporu zo zahraničia), ktorí bránia účasti svojich bojovníkov v procese odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie;

d)      osoby alebo subjekty pôsobiace v KDR, ktoré verbujú deti alebo ich využívajú v ozbrojených konfliktoch v rozpore s uplatniteľnými medzinárodnými právnymi predpismi;

e)       osoby alebo subjekty pôsobiace v KDR, ktoré plánujú, riadia alebo sa zúčastňujú ozbrojených konfliktov zameraných na deti alebo ženy vrátane zabíjania a mrzačenia, znásilňovania a iného sexuálneho násilia, únosov, násilného vysídľovania a útokov na školy a nemocnice;

f)       osoby alebo subjekty, ktoré bránia distribúcii humanitárnej pomoci alebo prístupu k nej v KDR;

g)      osoby alebo subjekty, ktoré podporujú ozbrojené skupiny v KDR prostredníctvom nedovoleného obchodovania s prírodnými zdrojmi vrátane zlata alebo voľne žijúcich zvierat, ako aj produktov pochádzajúcich z voľne žijúcich zvierat;

h)      osoby alebo subjekty konajúce v mene alebo na príkaz označenej osoby či označeného subjektu, prípadne konajúce v mene alebo na príkaz subjektu, ktorý vlastní alebo riadi označená osoba alebo subjekt;

i)       osoby alebo subjekty, ktoré plánujú, riadia alebo finančne podporujú útoky na príslušníkov jednotiek na udržanie mieru Stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO), prípadne sa na nich zúčastňujú;

j)       osoby alebo subjekty, ktoré poskytujú finančnú, materiálnu alebo technologickú podporu označenej osobe alebo subjektu, prípadne im poskytujú tovar alebo služby.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

[1]               Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 30.

[2]               Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1).

[3]               Nariadenie Rady (ES) č. 889/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike a zrušuje nariadenie (ES) č. 1727/2003 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1).