52014DC0703

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 7. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU a RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKY FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2013 /* COM/2014/0703 final */


Obsah

1............ Rozpočtový postup. 3

1.1......... Návrh rozpočtu na rok 2013. 3

1.2......... Prijatie rozpočtu na rok 2013. 3

1.3......... Prijatie opravných rozpočtov. 4

2............ Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami 4

2.1......... Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami 4

2.1.1...... Operačné programy EPFRV.. 4

2.1.2...... Technická pomoc. 4

2.2......... Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami 4

2.2.1...... Operačné programy EPFRV.. 4

2.2.2...... Technická pomoc. 5

3............ Plnenie rozpočtu EPFRV na rok 2013. 5

3.1......... Úvod. 5

3.2......... Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov. 6

3.2.1...... Operačné programy EPFRV.. 6

3.2.2...... Technická pomoc. 7

3.3......... Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov. 7

3.3.1...... Operačné programy EPFRV.. 7

3.3.2...... Technická pomoc. 11

3.4......... Analýza výdavkov vykázaných podľa osi a opatrenia. 11

3.5......... Plnenie programov EPFRV.. 13

1.               Rozpočtový postup

1.1.           Návrh rozpočtu na rok 2013

Komisia 15. apríla 2012 prijala návrh rozpočtu na rok 2013 a predložila ho rozpočtovému orgánu.

Návrh rozpočtu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) v rámci okruhu 2 finančného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013 dosiahol celkovú výšku 14 803 miliónov EUR vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov a 12 744 miliónov EUR vo forme platobných rozpočtových prostriedkov.

Tabuľka 1

Rozpočtová položka || Viazané rozpočtové prostriedky (v EUR) || Platobné rozpočtové prostriedky (v EUR)

05.040501 (Programy pre rozvoj vidieka) || 14 788 920 797 || 12 735 000 000

05.040502 (Technická pomoc) || 14 535 000 || 8 563 000

Rada prijala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013 dňa 25. júla 2012. Platobné rozpočtové prostriedky na programy EPFRV sa v porovnaní s návrhom rozpočtu vypracovaným Komisiou znížili o 100 miliónov EUR, kým viazané rozpočtové prostriedky zostali nezmenené. Európsky parlament prijal stanovisko 23. októbra 2012, pričom obnovil pôvodný návrh Komisie zvýšením platobných rozpočtových prostriedkov o 100 miliónov EUR. V zmierovacom postupe medzi uvedenými dvoma inštitúciami nedošlo k dohode. Preto bola Komisia požiadaná, aby predložila nový návrh rozpočtu, ktorý bol prijatý 23. novembra 2012.

1.2.           Prijatie rozpočtu na rok 2013

Parlament schválil nový návrh rozpočtu hlasovaním 12. decembra 2012. Schválený rozpočet EPFRV v kapitole 05 04 predstavoval 14 803 miliónov EUR vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov a 12 497 miliónov EUR vo forme platobných rozpočtových prostriedkov.

Tabuľka 2

Rozpočtová položka || Viazané rozpočtové prostriedky (v EUR) || Platobné rozpočtové prostriedky (v EUR)

05.040501 (Programy pre rozvoj vidieka) || 14 788 920 797 || 12 488 675 553

05.040502 (Technická pomoc) || 14 535 000 || 8 463 833

1.3.           Prijatie opravných rozpočtov

Vzhľadom na jasne identifikovaný nedostatok dostupných platobných rozpočtových prostriedkov Komisia prijala v marci 2013 návrh opravného rozpočtu č. 2. Rozpočtový orgán 11. septembra 2013 schválil len časť súm požadovaných v opravnom rozpočte č. 2 na programy EPFRV na obdobie 2007 – 2013. Komisia v návrhu opravného rozpočtu č. 8, ktorý prijala 25. septembra 2013, požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky. V rámci tohto opravného rozpočtu bola časť celkovej požadovanej sumy alokovaná na ukončenie starších programov. Rozpočtový orgán ho schválil 19. novembra 2013. Celková suma vyčlenená v týchto dvoch opravných rozpočtoch na programy EPFRV na obdobie 2007 – 2013 predstavovala 338 miliónov EUR.

2.               Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami

2.1.           Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami

2.1.1.       Operačné programy EPFRV

V roku 2013 dosahovali dostupné viazané rozpočtové prostriedky na programy EPFRV celkovú výšku 14 789 miliónov EUR. Táto suma bola v priebehu roka viazaná v plnej výške.

Tabuľka 3

Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami v roku 2013 – EPFRV || Rozpočtová položka 05.040501 (sumy v EUR)

Rozpočtové prostriedky na začiatku roka 2013 || 14 788 920 797

Prenos z roka 2012 || –

Rozpočtové prostriedky disponibilné v roku 2013 || 14 788 920 797

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2013 || 14 788 920 797

2.1.2.       Technická pomoc

V článku 69 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa stanovuje, že 0,25 % zdrojov na podporu zo strany Spoločenstva na rozvoj vidieka sa poskytne na technickú pomoc Komisii. V rozpočte na rok 2013 dosahovala počiatočná suma k dispozícii na tento účel výšku 14,5 milióna EUR. Z toho 4,5 milióna EUR sa presunulo do iných rozpočtových položiek. Na konci roka 2013 dosahovala celková viazaná suma 7,6 milióna EUR.

2.2.           Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami

2.2.1.       Operačné programy EPFRV

V roku 2013 dosiahli platobné rozpočtové prostriedky v schválenom rozpočte sumu 12 489 miliónov EUR. Okrem toho pripísané príjmy (vymožené sumy) získané v danom roku predstavovali 212,2 milióna EUR. Z monitorovania plnenia rozpočtu a analýzy prognóz výdavkov, ktoré predložili členské štáty v roku 2013, vyplynula potreba dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 338 miliónov EUR. Táto suma bola sprístupnená v opravných rozpočtoch č. 2 a č. 8.

Celková suma vyplatená členským štátom na programy EPFRV v roku 2013 dosiahla 12 951 miliónov EUR a zaistilo sa tak, že schválené platobné rozpočtové prostriedky disponibilné v danom roku boli plne vyčerpané. Do roka 2014 boli prenesené pripísané príjmy vo výške 80 miliónov EUR.

Tabuľka 4

Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami v roku 2013 – EPFRV || Rozpočtová položka 05.040501 (sumy v EUR)

Rozpočtové prostriedky na začiatku roka 2013 || 12 488 675 553

Presun do starších programov || –7 215 906

Opravný rozpočet č. 2 || 299 147 246

Opravný rozpočet č. 8 || 39 101 515

Vymožené sumy (pripísané príjmy) || 212 191 255

Rozpočtové prostriedky disponibilné v roku 2013 || 13 031 899 663

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2013 || 12 951 405 528

2.2.2.       Technická pomoc

V rozpočte na rok 2013 predstavovali platobné rozpočtové prostriedky 8,5 milióna EUR. Na konci roka dosiahli celkové platby výšku 6,6 milióna EUR, pričom 1,8 milióna EUR sa presunulo do iných rozpočtových položiek, takže nevyužitá zostala len nízka suma.

3.               Plnenie rozpočtu EPFRV na rok 2013

3.1.           Úvod

Posledné záväzky z programového obdobia 2007 – 2013 boli zrealizované v rozpočtovom roku 2013. Pokiaľ ide o platby, vykonávanie programov rozvoja vidieka zaznamenané v roku 2013 si udržalo rýchle tempo, hoci pri úrovniach vykonávania jednotlivých programov možno pozorovať nezanedbateľné rozdiely. V prípade niektorých proces vykonávania trpel pre pretrvávajúci vplyv hospodárskej a finančnej krízy. Treba však poznamenať, že čerpanie v programoch rozvoja vidieka za toto programové obdobie bolo v roku 2013 takmer rovnako vysoké ako v roku 2012, keď bolo zatiaľ najvyššie.

3.2.           Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov

3.2.1.       Operačné programy EPFRV

V tabuľke 5 sa uvádza rozdelenie viazaných prostriedkov podľa členských štátov v roku 2013 a ich pridelenie stanovené rozhodnutím Komisie 2006/636/ES (v roku 2013 ešte bola v účinnosti úprava z apríla 2010).

V roku 2013 viazané rozpočtové prostriedky k dispozícii na programy EPFRV vo výške 14 789 miliónov EUR zodpovedali rozpočtovým prostriedkom prideleným na daný rok, keďže z predchádzajúceho roka sa nepreniesli nijaké sumy. Všetky dostupné rozpočtové prostriedky boli viazané (14 789 miliónov EUR).

Tabuľka 5

Rozhodnutie Komisie 2006/636/ES (účinné znenie) v porovnaní so sumami viazanými ku koncu roka 2013:

Rozpočtová položka: 05.040501 || || (v EUR)

ČŠ || Rozhodnutie Komisie 2006/636/ES – prostriedky EÚ na rok 2013 || Sumy prenesené na pridelenie v roku 2013 || Sumy viazané v rozpočtovom roku 2013

|| (a) || (b) || (c = a + b)

AT || 532 956 948 || – || 532 956 948

BE || 77 776 632 || – || 77 776 632

BG || 395 699 781 || – || 395 699 781

CY || 21 037 942 || – || 21 037 942

CZ || 424 262 250 || – || 424 262 250

DE || 1 429 714 950 || – || 1 429 714 950

DK || 106 488 551 || – || 106 488 551

EE || 113 302 602 || – || 113 302 602

ES || 1 284 264 263 || – || 1 284 264 263

FI || 288 617 053 || – || 288 617 053

FR || 1 278 994 332 || – || 1 278 994 332

GR || 671 747 957 || – || 671 747 957

HU || 584 609 743 || – || 584 609 743

IE || 351 503 589 || – || 351 503 589

IT || 1 441 205 996 || – || 1 441 205 996

LT || 253 898 173 || – || 253 898 173

LU || 13 212 084 || – || 13 212 084

LV || 151 198 432 || – || 151 198 432

MT || 10 663 325 || – || 10 663 325

NL || 102 750 233 || – || 102 750 233

PL || 1 851 146 247 || – || 1 851 146 247

PT || 589 872 156 || – || 589 872 156

RO || 1 356 173 250 || – || 1 356 173 250

SE || 275 759 282 || – || 275 759 282

SI || 113 031 296 || – || 113 031 296

SK || 319 809 578 || – || 319 809 578

UK || 749 224 152 || – || 749 224 152

Spolu || 14 788 920 797 || – || 14 788 920 797

3.2.2.       Technická pomoc

V tabuľke 6 sa uvádza výška viazaných rozpočtových prostriedkov použitých na technickú pomoc v roku 2013. Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Tabuľka 6

Technická pomoc – Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov

Rozpočtová položka: 05.040502 ||  (v EUR)

Opis ||  Viazaná suma

Kontaktné miesto Európskej siete pre rozvoj vidieka (ESRV) || 3 680 715

Expertné skupiny/Koordinačný výbor/Semináre (ESRV) || 993 109

Informačné technológie || 2 234 949

Ochrana symbolov || 120 000

Výbor odborníkov pre hodnotenie programov rozvoja vidieka || 200 000

Publikácie || 332 724

Spolu || 7 561 497

3.3.           Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov

3.3.1.       Operačné programy EPFRV

Vyčerpali sa takmer všetky platobné rozpočtové prostriedky sprístupnené v schválenom rozpočte a opravných rozpočtoch na rok 2013 zvýšené vďaka príjmom pripísaným z vymáhania pohľadávok o 212,2 milióna EUR. Do roka 2014 boli prenesené iba pripísané príjmy vo výške 80 miliónov EUR. Na konci roka 2013 preto celková suma vyplatená na programy EPFRV predstavovala 12 951 miliónov EUR. Platby zrealizované v roku 2013 sa pohybovali iba mierne pod úrovňou platieb v roku 2012 (–1,3 %).

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza rozdelenie platieb zrealizovaných v roku 2013 podľa obdobia, v ktorom boli vykázané:

Tabuľka 7

Platby v roku 2013 – operačné programy EPFRV v miliónoch EUR

Úhrada žiadostí o platbu za 2. štvrťrok 2012 || 1,36

Úhrada žiadostí o platbu za 3. štvrťrok 2012 || 101,41

Úhrada žiadostí o platbu za 4. štvrťrok 2012 || 4 660,86

Úhrada žiadostí o platbu za 1. štvrťrok 2013 || 2 816,76

Úhrada žiadostí o platbu za 2. štvrťrok 2013 || 2 034,25

Úhrada žiadostí o platbu za 3. štvrťrok 2013 || 3 336,77

Spolu za rok 2013 || 12 951,41

Úhrada vyhlásení o výdavkoch za 3. štvrťrok 2013 v prípade niektorých programov EPFRV nebola možná v plnej miere, keďže deklarované platby dosiahli 95 % záväzkov. Išlo o 108,1 milióna EUR.

V grafe uvedenom ďalej je znázornené mesačné čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov počas roka (od januára do decembra 2013). Tempo čerpania prostriedkov súvisí s harmonogramom predkladania štyroch vyhlásení o platbách (31. január, 30. apríl, 31. júl a 10. november v prípade žiadostí o platby zodpovedajúcich 4. štvrťroku 2012, 1. štvrťroku 2013, 2. štvrťroku 2013, resp. 3. štvrťroku 2013) v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

Graf znázorňuje, že obvyklé tempo mesačných platieb bolo ovplyvnené nedostatkom peňažných prostriedkov dostupných na realizáciu platieb. To si vyžiadalo oneskorenie niektorých úhrad v prvej časti roka 2013 (od januára do júna) a na konci roka.

Graf 1

V tabuľke 8 sa uvádza členenie súm vyplatených Komisiou v rozpočtovom roku 2013 podľa členských štátov a obdobia, v ktorom boli vykázané.

Tabuľka 8

Skutočné platby zrealizované medzi 1. januárom 2013 a 31. decembrom 2013 podľa vyhlásení o výdavkoch || (v EUR)

ČŠ || 2. štvrťrok 2012 || 3. štvrťrok 2012 || 4. štvrťrok 2012 || 1. štvrťrok 2013 || 2. štvrťrok 2013 || 3. štvrťrok 2013 || Spolu

AT || || 836 515 || 331 814 190 || 127 376 837 || 39 750 259 || 27 148 330 || 526 926 131

BE || 1 356 815 || 12 522 568 || 7 950 799 || 7 798 596 || 18 797 420 || 4 294 812 || 52 721 009

BG || || 1 669 350 || 283 363 404 || 23 677 587 || 36 395 710 || 51 535 641 || 396 641 691

CY || || 119 426 || 8 399 421 || 371 423 || 10 335 087 || 3 807 860 || 23 033 218

CZ || || 1 419 545 || 78 076 553 || 190 292 418 || 69 636 922 || 33 650 485 || 373 075 923

DE || || 15 009 317 || 553 463 531 || 166 761 462 || 125 692 227 || 406 432 805 || 1 267 359 343

DK || || 544 800 || 20 819 553 || 11 508 507 || 7 885 609 || 21 761 441 || 62 519 910

EE || || 690 325 || 22 396 132 || 58 167 979 || 23 229 702 || 22 560 634 || 127 044 772

ES || || 5 250 246 || 436 330 470 || 156 449 969 || 172 123 598 || 268 163 498 || 1 038 317 781

FI || || 6 178 408 || 94 976 540 || 23 490 311 || 26 269 035 || 189 316 579 || 340 230 873

FR || || 11 095 350 || 379 275 505 || 156 574 508 || 109 911 877 || 341 945 860 || 998 803 101

GR || || || 34 521 995 || 18 579 197 || 23 489 616 || 149 202 302 || 225 793 111

HU || || 2 738 423 || 155 530 753 || 141 527 471 || 96 526 426 || 94 911 768 || 491 234 841

IE || || || 138 650 958 || 39 835 609 || 33 102 547 || 45 383 475 || 256 972 589

IT || || 10 817 054 || 615 765 572 || 177 179 662 || 201 988 864 || 269 382 496 || 1 275 133 647

LT || || 1 855 015 || 56 882 872 || 91 036 977 || 60 142 448 || 43 010 510 || 252 927 822

LU || || 18 613 || 3 228 406 || 5 102 824 || 772 913 || 972 148 || 10 094 904

LV || || 1 585 282 || 71 590 110 || 44 718 772 || 30 626 181 || 35 512 482 || 184 032 828

MT || || 59 570 || 4 824 853 || 1 069 305 || 1 789 859 || 1 938 604 || 9 682 192

NL || || 898 205 || 26 105 015 || 13 985 390 || 16 642 169 || 41 854 361 || 99 485 140

PL || || 14 777 345 || 525 534 266 || 592 656 005 || 374 453 575 || 313 551 349 || 1 820 972 541

PT || || || 178 295 471 || 88 154 509 || 147 628 609 || 242 371 875 || 656 450 463

RO || || || 211 380 555 || 402 188 251 || 123 832 849 || 454 235 474 || 1 191 637 130

SE || || 4 894 846 || 85 504 587 || 38 310 454 || 25 814 245 || 28 347 423 || 182 871 555

SI || || 544 448 || 52 726 850 || 10 743 015 || 44 473 003 || 18 147 799 || 126 635 115

SK || || 1 956 562 || 100 475 797 || 32 067 414 || 32 127 021 || 30 682 158 || 197 308 952

UK || || 5 932 692 || 182 971 651 || 197 138 808 || 180 808 724 || 196 647 072 || 763 498 948

Spolu || 1 356 815 || 101 413 906 || 4 660 855 810 || 2 816 763 260 || 2 034 246 495 || 3 336 769 243 || 12 951 405 528

Celková suma 12 951 miliónov EUR vyplatená v roku 2013 sa vzťahuje len na úhrady. V roku 2013 neboli vyplatené žiadne preddavky.

Tabuľka 9 obsahuje porovnanie platieb v rámci EPFRV zrealizovaných v roku 2013 s platbami z roku 2012 pre každý členský štát. Celkové platby sa znížili o 1,3 % (12,95 miliardy EUR v porovnaní s 13,12 miliardy EUR).

Tabuľka 9

Platby členským štátom – Porovnanie roka 2013 s rokom 2012 || || || (v EUR) ||

ČŠ || 2012 || 2013 || Rozdiel medzi 2013 a 2012

Priebežné platby || Predb. financovanie || Spolu || Priebežné platby || Predb. financovanie || Spolu || (v EUR) || (v %)

AT || 535 931 653 || – || 535 931 653 || 526 926 131 || – || 526 926 131 || –9 005 523 || –1,68 %

BE || 68 498 081 || – || 68 498 081 || 52 721 009 || – || 52 721 009 || –15 777 072 || –23,03 %

BG || 306 792 409 || – || 306 792 409 || 396 641 691 || – || 396 641 691 || 89 849 282 || 29,29 %

CY || 19 857 677 || – || 19 857 677 || 23 033 218 || – || 23 033 218 || 3 175 541 || 15,99 %

CZ || 418 986 335 || – || 418 986 335 || 373 075 923 || – || 373 075 923 || –45 910 412 || –10,96 %

DE || 1 311 026 530 || – || 1 311 026 530 || 1 267 359 343 || – || 1 267 359 343 || –43 667 188 || –3,33 %

DK || 62 641 099 || – || 62 641 099 || 62 519 910 || – || 62 519 910 || –121 189 || –0,19 %

EE || 129 243 153 || – || 129 243 153 || 127 044 772 || – || 127 044 772 || –2 198 381 || –1,70 %

ES || 821 119 814 || – || 821 119 814 || 1 038 317 781 || – || 1 038 317 781 || 217 197 967 || 26,45 %

FI || 302 322 832 || – || 302 322 832 || 340 230 873 || – || 340 230 873 || 37 908 041 || 12,54 %

FR || 933 171 846 || – || 933 171 846 || 998 803 101 || – || 998 803 101 || 65 631 255 || 7,03 %

GR || 330 814 548 || – || 330 814 548 || 225 793 111 || – || 225 793 111 || –105 021 437 || –31,75 %

HU || 441 382 786 || – || 441 382 786 || 491 234 841 || – || 491 234 841 || 49 852 055 || 11,29 %

IE || 325 682 973 || – || 325 682 973 || 256 972 589 || – || 256 972 589 || –68 710 384 || –21,10 %

IT || 1 307 832 848 || – || 1 307 832 848 || 1 275 133 647 || – || 1 275 133 647 || –32 699 201 || –2,50 %

LT || 235 267 314 || – || 235 267 314 || 252 927 822 || – || 252 927 822 || 17 660 509 || 7,51 %

LU || 10 362 740 || – || 10 362 740 || 10 094 904 || – || 10 094 904 || –267 836 || –2,58 %

LV || 213 228 656 || – || 213 228 656 || 184 032 828 || – || 184 032 828 || –29 195 829 || –13,69 %

MT || 8 942 564 || – || 8 942 564 || 9 682 192 || – || 9 682 192 || 739 628 || 8,27 %

NL || 102 291 084 || – || 102 291 084 || 99 485 140 || – || 99 485 140 || –2 805 944 || –2,74 %

PL || 2 027 038 643 || – || 2 027 038 643 || 1 820 972 541 || – || 1 820 972 541 || –206 066 103 || –10,17 %

PT || 679 279 269 || – || 679 279 269 || 656 450 463 || – || 656 450 463 || –22 828 806 || –3,36 %

RO || 1 101 919 904 || – || 1 101 919 904 || 1 191 637 130 || – || 1 191 637 130 || 89 717 226 || 8,14 %

SE || 293 194 504 || – || 293 194 504 || 182 871 555 || – || 182 871 555 || –110 322 949 || –37,63 %

SI || 122 065 747 || – || 122 065 747 || 126 635 115 || – || 126 635 115 || 4 569 367 || 3,74 %

SK || 272 943 075 || – || 272 943 075 || 197 308 952 || – || 197 308 952 || –75 634 124 || –27,71 %

UK || 734 754 138 || – || 734 754 138 || 763 498 948 || – || 763 498 948 || 28 744 810 || 3,91 %

Spolu || 13 116 592 223 || – || 13 116 592 223 || 12 951 405 528 || – || 12 951 405 528 || –165 186 695 || –1,26 %

3.3.2.       Technická pomoc

V rozpočte na rok 2013 predstavovali platobné rozpočtové prostriedky 6,6 milióna EUR. Tabuľka 10 zobrazuje platby rozdelené podľa hlavných oblastí. Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Tabuľka 10

Technická pomoc – Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov

Rozpočtová položka: 05.040502 || (v EUR)

Opis || Vyplatená suma

Kontaktné miesto Európskej siete pre rozvoj vidieka (ESRV) || 4 587 788

Expertné skupiny/Koordinačný výbor/Semináre (ESRV) || 610 428

Informačné technológie || 983 786

Výbor odborníkov pre hodnotenie programov rozvoja vidieka || 88 323

Ochrana symbolov || 108 000

Publikácie || 177 499

Spolu || 6 555 824

3.4.           Analýza výdavkov vykázaných podľa osi a opatrenia

V tabuľke 11 sa uvádzajú žiadosti o platby, ktoré vykázali členské štáty, podľa osi/opatrenia na rozvoj vidieka v roku 2013 (od 4. štvrťroka 2012 do 3. štvrťroka 2013), súhrnné vykázané výdavky od roka 2007 do roka 2013 (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2013), ako aj finančné plány programov EPFRV (2007 – 2013; krajiny EÚ-27).

V roku 2013 sa výdavky aj naďalej sústreďovali v rámci osi 2 (47,9 %), po nej nasleduje os 1 (29,8 %), os 3 (14,2 %) a os 4 (6,6 %). Toto rozdelenie výdavkov sa však ešte stále do istej miery líši od rozdelenia vo finančných plánoch na programové obdobie rokov 2007 – 2013 (pre osi 1 až 4 boli výdavky vo výške 32,7 %, 45,5 %, 13,5 %, resp. 6,3 %).

Opatrenia osi 2 zahŕňajú najmä ročné platby (napr. agroenvironmentálne opatrenia), zatiaľ čo osi 1 a 3 a do menšej miery aj os 4 súvisia predovšetkým s viacročnými opatreniami, ktoré si vyžadujú dlhšie postupy schvaľovania a plnenia (napr. investičné projekty).

Tabuľka 11

Vykázané výdavky EPFRV za rok 2013 (od 4. štvrťroka 2012 do 3. štvrťroka 2013) a celkové súhrnné výdavky (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2013) v porovnaní s finančnými plánmi*

|| Vykázané výdavky za rok 2013 (od 4. štvrťroka 2012 do 3. štvrťroka 2013) || Súhrnné vykázané výdavky (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2013) || Finančné plány 2007 – 2013

Os/opatrenie EPFRV ||  (v miliónoch EUR) || (%) ||  (v miliónoch EUR) || (%) ||  (v miliónoch EUR) || (%)

111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity || 132,4 || 1,0 % || 518,6 || 0,8 % || 947,0 || 1,0 %

112 Začatie činnosti mladých poľnohospodárov || 392,0 || 3,0 % || 2 096,2 || 3,2 % || 2 841,2 || 3,0 %

113 Predčasný odchod do dôchodku || 349,3 || 2,7 % || 2 051,9 || 3,1 % || 2 491,0 || 2,6 %

114 Využívanie poradenských služieb || 26,7 || 0,2 % || 89,3 || 0,1 % || 198,0 || 0,2 %

115 Zriaďovanie riadiacich, podporných a... || 5,7 || 0,0 % || 24,8 || 0,0 % || 50,3 || 0,1 %

121 Modernizácia poľnohospodárskeho podniku || 1 470,1 || 11,3 % || 8 203,3 || 12,5 % || 11 636,0 || 12,1 %

122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov || 44,5 || 0,3 % || 211,2 || 0,3 % || 369,4 || 0,4 %

123 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych... || 576,2 || 4,4 % || 2 991,0 || 4,5 % || 5 540,0 || 5,8 %

124 Spolupráca pri vývoji nových produktov || 37,5 || 0,3 % || 113,3 || 0,2 % || 295,4 || 0,3 %

125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom... || 591,3 || 4,5 % || 2 338,4 || 3,6 % || 4 786,7 || 5,0 %

126 Obnova potenciálu poľnohospodárskej... || 78,3 || 0,6 % || 348,6 || 0,5 % || 654,1 || 0,7 %

131 Plnenie noriem založených na právnych... || 3,9 || 0,0 % || 59,5 || 0,1 % || 69,1 || 0,1 %

132 Účasť poľnohospodárov v schémach kvality... || 16,3 || 0,1 % || 65,4 || 0,1 % || 131,1 || 0,1 %

133 Informačné a propagačné činnosti || 20,1 || 0,2 % || 66,8 || 0,1 % || 167,3 || 0,2 %

141 Polosamozásobiteľské poľnohospodárstvo || 73,7 || 0,6 % || 609,7 || 0,9 % || 807,3 || 0,8 %

142 Odbytové organizácie výrobcov || 34,7 || 0,3 % || 153,0 || 0,2 % || 240,7 || 0,3 %

143 Priame platby (BG a RO) || 1,3 || 0,0 % || 7,1 || 0,0 % || 15,8 || 0,0 %

144 Podniky v procese reštrukturalizácie || 14,2 || 0,1 % || 146,9 || 0,2 % || 200,4 || 0,2 %

Os 1 || 3 868,3 || 29,8 % || 20 095,0 || 30,5 % || 31 440,6 || 32,7 %

211 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky... || 1 079,7 || 8,3 % || 6 265,6 || 9,5 % || 6 725,5 || 7,0 %

212 Platby pre poľnohospodárov v oblastiach... || 993,7 || 7,6 % || 6 357,2 || 9,7 % || 7 500,9 || 7,8 %

213 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby... || 40,8 || 0,3 % || 165,9 || 0,3 % || 583,2 || 0,6 %

214 Agroenvironmentálne platby || 3 338,0 || 25,7 % || 18 599,1 || 28,2 % || 22 929,9 || 23,9 %

215 Platby za životné podmienky zvierat || 95,7 || 0,7 % || 399,0 || 0,6 % || 885,1 || 0,9 %

216 Neproduktívne investície || 113,1 || 0,9 % || 328,8 || 0,5 % || 544,2 || 0,6 %

221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy || 194,6 || 1,5 % || 1 225,6 || 1,9 % || 1 710,9 || 1,8 %

222 Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych... || 0,2 || 0,0 % || 0,5 || 0,0 % || 10,7 || 0,0 %

223 Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy || 25,2 || 0,2 % || 116,0 || 0,2 % || 256,6 || 0,3 %

224 Platby v rámci sústavy Natura 2000 || 15,6 || 0,1 % || 33,2 || 0,1 % || 74,9 || 0,1 %

225 Lesnícko-environmentálne platby || 11,4 || 0,1 % || 40,9 || 0,1 % || 134,4 || 0,1 %

226 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a... || 199,1 || 1,5 % || 962,2 || 1,5 % || 1 622,1 || 1,7 %

227 Neproduktívne investície || 120,1 || 0,9 % || 380,4 || 0,6 % || 772,6 || 0,8 %

Os 2 || 6 227,14 || 47,9 % || 34 874,30 || 53,0 % || 43 751,13 || 45,5 %

311 Diverzifikácia smerom k... || 183,9 || 1,4 % || 714,0 || 1,1 % || 1 236,8 || 1,3 %

312 Zriaďovanie a rozvoj podnikov || 249,0 || 1,9 % || 881,3 || 1,3 % || 2 046,0 || 2,1 %

313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu || 140,7 || 1,1 % || 482,8 || 0,7 % || 1 227,0 || 1,3 %

321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke... || 561,7 || 4,3 % || 1 963,2 || 3,0 % || 3 649,8 || 3,8 %

322 Obnova a rozvoj dedín || 503,1 || 3,9 % || 2 299,1 || 3,5 % || 3 338,9 || 3,5 %

323 Zachovanie a skvalitňovanie vidieckeho... || 183,4 || 1,4 % || 682,2 || 1,0 % || 1 201,6 || 1,2 %

331 Vzdelávanie a informovanie || 15,5 || 0,1 % || 58,6 || 0,1 % || 112,7 || 0,1 %

341 Získavanie zručností a oživovanie s cieľom... || 9,7 || 0,1 % || 73,6 || 0,1 % || 121,9 || 0,1 %

Os 3 || 1 847,15 || 14,2 % || 7 154,7 || 10,9 % || 12 934,5 || 13,5 %

411 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja... || 61,5 || 0,5 % || 145,4 || 0,2 % || 530,7 || 0,6 %

412 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja... || 10,5 || 0,1 % || 21,3 || 0,0 % || 152,7 || 0,2 %

413 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja... || 624,0 || 4,8 % || 1 707,6 || 2,6 % || 4 143,7 || 4,3 %

421 Vykonávanie projektov spolupráce || 19,3 || 0,1 % || 47,0 || 0,1 % || 232,3 || 0,2 %

431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie… || 148,4 || 1,1 % || 545,8 || 0,8 % || 973,9 || 1,0 %

Os 4 || 863,6 || 6,6 % || 2 467,1 || 3,7 % || 6 033,4 || 6,3 %

511 Technická pomoc || 191,3 || 1,5 % || 833,5 || 1,3 % || 1 533,2 || 1,6 %

611 Priame platby (BG a RO) || –0,3 || 0,0 % || 437,0 || 0,7 % || 437,8 || 0,5 %

Celkový súčet || 12 997,1 || 100,0 % || 65 861,7 || 100,0 % || 96 130,7 || 100,0 %

*Členské štáty vykazujú výdavky štvrťročne. Vyhlásenia za 4. štvrťrok roka n sa však predkladajú v januári roka n+1. Preto príslušné úhrady Komisie členským štátom za rok n pokrývajú obdobie od 4. štvrťroka roka n–1 do 3. štvrťroka roka n.

3.5.           Plnenie programov EPFRV

Graf 2 znázorňuje mieru finančného plnenia programov rozvoja vidieka podľa členských štátov: platby od začiatku programového obdobia do roka 2013 vrátane 4. štvrťroka 2013 uhradeného v rozpočtovom roku 2014, v porovnaní so záväzkami na obdobie rokov 2007 – 2013 podľa finančného plánu. Keďže rok 2013 bol posledný, v ktorom sa realizovali záväzky, miera plnenia sa rovná miere čerpania (platby uhradené od začiatku programového obdobia v porovnaní s celkovými pridelenými prostriedkami na obdobie 2007 – 2013). Priemerná miera finančného plnenia všetkých programov EPFRV je 80 %.

Z grafu 2 vyplýva, že väčšina členských štátov využila viac než 80 % viazaných rozpočtových prostriedkov na roky 2007 – 2013.

Pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka, v dôsledku uplatňovania pravidla N+2 došlo do konca roka 2013 k zrušeniu viazanosti len v prípade relatívne malého objemu rozpočtových prostriedkov. Tieto prostriedky dosahujú výšku 164,6 milióna EUR a týkajú sa rokov 2008, 2009 a 2010. Viazanosť prostriedkov za rok 2011 sa bude rušiť v roku 2014.