9.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 378/647


P7_TA(2014)0228

Agentúra pre európsky GNSS ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2017/C 378/68)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0040),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172. ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0031/2013),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 2013 (1),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0364/2013),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

zdôrazňuje, že žiadnym rozhodnutím legislatívneho orgánu v prospech viacročného financovania Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) nie sú dotknuté rozhodnutia rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

3.

žiada Komisiu, aby predložila finančný výkaz, v ktorom sa plne zohľadní výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o plnení rozpočtových a personálnych požiadaviek agentúry a prípadne útvarov Komisie;

4.

žiada Komisiu, aby našla uskutočniteľné riešenie problémov, s ktorými by sa agentúra mohla stretnúť v súvislosti s financovaním európskych škôl typu II, pretože to má priamy vplyv na schopnosť agentúry prilákať kvalifikovaných pracovníkov;

5.

žiada Komisiu, aby pri určovaní korekčného koeficientu na úpravu odmeňovania zamestnancov agentúry nezohľadňovala priemer pre Českú republiku, ale prispôsobila jeho hodnotu životným nákladom v metropolitnej oblasti Prahy;

6.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

7.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 198, 10.7.2013, s. 67.


P7_TC1-COD(2013)0022

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 512/2014.)