9.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Spôsobilosť úžitkových automobilov ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (COM(2012)0382 – C7-0188/2012– 2012/0186(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2017/C 378/50)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0382),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0188/2012),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaniu zásad subsidiarity a proporcionality cyperským parlamentom, holandskou druhou komorou, a holandskou prvou komorou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2012 (1),

po porade s Výborom regiónov

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0207/2013),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní (2);

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2012, s. 128.

(2)  Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 2. júla 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/…/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/47/EÚ.)