19.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 459/1


STANOVISKO č. 7/2014

(podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku a článku 322 ods. 2 ZFEÚ)

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

(2014/C 459/01)

OBSAH

 

Bod

Strana

ÚVOD

1

2

FINANCOVANIE ROZPOČTU EÚ Z VLASTNÝCH ZDROJOV

2

2

VÝPOČET ZOSTATKOV DPH/HND A ÚPRAV A OPRAVNÉ ROZPOČTY

3 – 6

2

NÁVRH KOMISIE

7 – 9

3

PRIPOMIENKY

10 – 25

3

ZÁVER

26

4

DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 287 ods. 4 druhý pododsek a článok 322 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na žiadosť Rady o stanovisko k tomuto návrhu prijatú Dvorom audítorov dňa 13. novembra 2014,

so zreteľom na predchádzajúce stanoviská Dvora audítorov k systému vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2),

so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 11/2013 (3),

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

Úvod

1.

Dňa 12. novembra 2014 Komisia prijala návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 (4), ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom (5) o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev. Navrhla zmeniť súčasné pravidlá tak, aby členské štáty mali možnosť za konkrétnych okolností sprístupniť po súčasnej lehote sumy vlastných zdrojov vyplývajúce zo zostatkov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND) a úprav.

Financovanie rozpočtu EÚ z vlastných zdrojov

2.

V rámci ročného rozpočtového postupu sa vlastné zdroje založené na DPH a HND vypočítavajú uplatnením jednotných sadzieb na prognózy údajov členských štátov. Tieto zdroje sa sprístupňujú každý mesiac vyplatením „jednej dvanástiny“ (6) a v rozpočte sú zaznamenané v hlave 1 „Vlastné zdroje“. Účelom vlastného zdroja založeného na HND je následné vyrovnávanie rozpočtu EÚ.

Výpočet zostatkov DPH/HND a úprav a opravné rozpočty

3.

Po tom, ako členské štáty každoročne zašlú revidované údaje o DPH a HND 31. júla (7) a 22. septembra (8), Komisia vypočíta zostatky a úpravy (9) v súlade s článkom 10 ods. 4 až 7 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000, podliehajúc stanovisku Výboru pre HND o primeranosti údajov o HND na účely vlastných zdrojov. Toto stanovisko sa zvyčajne vydáva koncom októbra.

4.

Členské štáty by mali sprístupniť výsledné sumy zostatkov DPH a HND a úprav v prvý pracovný deň decembra toho istého roku (10). Táto lehota je záväzná.

5.

Zostatky DPH a HND a úpravy vedú k zmenám na strane príjmov rozpočtu. Suma vyplývajúca z tejto kladnej alebo zápornej zmeny (11) sa môže preniesť do nasledujúceho roka, čím sa znížia alebo zvýšia príspevky členských štátov za rok n + 1.

6.

V súlade s článkom 16 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa celková čistá suma vyplývajúca zo zostatkov DPH a HND a úprav môže kompenzovať znížením alebo zvýšením vlastných zdrojov za bežný rok N prostredníctvom opravného rozpočtu. Opravný rozpočet je bežný postup Komisie s cieľom absorbovať zmeny týchto zostatkov a úprav (12).

Návrh Komisie

7.

V navrhovanom ustanovení, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, sa predpokladá, že za konkrétnych okolností môžu členské štáty sprístupniť sumy vyplývajúce zo zostatkov DPH a HND a úprav, keď sú tieto sumy výnimočne vysoké (13), kedykoľvek medzi prvým pracovným dňom mesiaca decembra bežného roku a prvým pracovným dňom mesiaca septembra nasledujúceho roku.

8.

Členské štáty sú povinné oznámiť Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca decembra svoje rozhodnutie a dátum (alebo dátumy) úhrady svojich splatných súm. Akékoľvek oneskorenie, pokiaľ ide o sprístupnenia týchto zdrojov členskými štátmi, má za následok úhradu úroku za podmienok uvedených v článku 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

9.

Komisia predložila tento návrh, pretože z výpočtu zostatkov DPH a HND a úprav v októbri 2014 vyplynulo, že by sa mohli vyskytnúť situácie, keď sa v rámci súčasného systému vlastných zdrojov musia uhradiť výnimočne vysoké sumy. V roku 2014 to konkrétne bolo výsledkom významnej revízie údajov o HND niektorých členských štátov v dôsledku zmien v zdrojoch a metódach a práce na súčasných výhradách stanovených Komisiou k HND (14), ktoré umožňujú aktualizovať údaje za jednotlivé roky od roku 2002 (15).

Pripomienky

10.

Cieľom návrhu Komisie je zabezpečiť väčšiu pružnosť odložením platieb členských štátov, ktoré musia sprístupniť výnimočne vysoké sumy vyplývajúce zo zostatkov DPH a HND a úprav.

11.

Dvor audítorov vo svojich stanoviskách č. 2/2012, č. 2/2008 a č. 2/2006 vyjadril obavy zo zložitosti a nedostatočnej transparentnosti súčasného a budúceho systému vlastných zdrojov na financovanie rozpočtu EÚ.

12.

V osobitnej správe č. 11/2013 Dvor audítorov poukázal na nedostatky pri uplatňovaní súčasného systému vlastných zdrojov, ktoré vedú k rozpočtovej neistote v členských štátoch. Dvor audítorov konkrétne zistil, že dlhý proces overovania údajov a nadmerné využívanie všeobecných výhrad Komisiou znamená, že údaje o HND členských štátov podliehajú korekciám viac než 10 rokov po uplynutí príslušných rokov.

13.

Hoci sa navrhovanou zmenou nerieši problém rozpočtovej neistoty členských štátov, ktorá zostáva rizikom v rámci súčasného systému vlastných zdrojov, Dvor audítorov uznáva, že zostatky DPH a HND a úpravy môžu viesť k výnimočne vysokým sumám, ako to bolo v roku 2014, a berie na vedomie prístup Komisie, ktorý členským štátom umožní odložiť platby zavedením nového odseku 7 písm. a) v článku 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

14.

Dve kritériá stanovené Komisiou v navrhovanej zmene, definujúce podmienky oprávnenosti, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné platby odložiť, sú vhodné, hoci sa čiastočne prekrývajú (16) (pozri bod 7).

15.

Navrhovaná zmena je uplatniteľná v rámci rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov, ktoré je v súčasnosti v účinnosti. 26. mája 2014 Rada prijala stanovisko 2014/335/EÚ, Euratom (17), ktorým sa nahrádza vyššie uvedené stanovisko z roku 2007. Keď nové rozhodnutie nadobudne účinnosť (18), nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 bude zrušené a nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 (19) sa bude uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2014.

16.

Dvor audítorov upozorňuje na skutočnosť, že navrhovaná zmena nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 by mala byť preto prenesená do vyššie uvedeného nariadenia. Je dôležité zabezpečiť, aby navrhovaná zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 už bola prijatá, keď nadobudne účinnosť rozhodnutie 2014/335/EÚ, Euratom.

17.

Hoci si je Dvor audítorov vedomý tesného harmonogramu na prijatie tohto návrhu, zastáva názor, že súčasné ustanovenie Komisie by malo byť doplnené v súlade s pripomienkami Dvora audítorov (pozri body 20, 23 a 25), aby tvoril úplný mechanizmus v kontexte vstupu do účinnosti nového nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014.

18.

Navrhované ustanovenie sa týka len odkladu lehoty na sprístupnenie zdrojov členskými štátmi v prípade, že sú výsledkom „kladných“ zostatkov DPH a HND a úprav značné sumy.

19.

Ak majú členské štáty vysoké „záporné“ zostatky DPH a HND a úpravy, Komisia by mala byť povinná vybrať dodatočné zdroje prostredníctvom opravného rozpočtu (pozri body 5 – 6). To môže vytvoriť situáciu rozpočtovej neistoty podobnú tej, ktorá nastala v októbri 2014.

20.

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článku 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 medzi členskými štátmi by Komisia taktiež mala mať právomoc odložiť úhradu súm, ktoré sú výsledkom takýchto „záporných“ zostatkov a úprav.

21.

Na základe súčasných pravidiel Komisia vypočítava sumy vyplývajúce zo zostatkov DPH a HND a úprav v októbri roku n. Ak je to potrebné, iniciuje postup opravného rozpočtu s cieľom jeho prijatia do konca toho istého roku. V návrhu Komisie sa stanovuje, že tieto sumy sa sprístupňujú od začiatku decembra roku n do konca septembra roku n + 1 za konkrétnych výnimočných okolností (pozri bod 7).

22.

Vzhľadom na to, že členské štáty by mali rozhodnúť o dátume (dátumoch) úhrady odložených platieb do prvého pracovného dňa mesiaca decembra, existuje riziko, že Komisia bude môcť stanoviť konečnú výšku opravného rozpočtu v príliš neskorej fáze tohto postupu.

23.

Hoci bol dátum rozhodnutia členských štátov o odklade platieb vyplývajúcich zo zostatkov DPH a HND a úprav stanovený s cieľom uplatňovať nové ustanovenie v prebiehajúcom roku 2014, táto lehota by mala byť od roku 2015 posunutá vpred na začiatok novembra. To si taktiež vyžaduje zmenu referenčného dátumu pre výpočet prahových hodnôt na splnenie kritérií oprávnenosti pre odklad platieb (t. j. pred 15. novembrom).

24.

Dvor audítorov zastáva názor, že návrh Komisie môže zväčšiť zložitosť systému vlastných zdrojov (pozri bod 11) a administratívnu záťaž Komisie pri výbere vlastných zdrojov.

25.

V zmenenom nariadení by sa preto mal stanoviť spoločný, vopred určený harmonogram odložených platieb s cieľom obmedziť neistotu v súvislosti s dátumami, počtom splátok a sumami.

Záver

26.

Dvor audítorov berie na vedomie návrh Komisie na umožnenie odkladu platieb zostatkov DPH a HND a úprav v prípade výnimočných okolností. Upozorňuje na skutočnosť, že toto ustanovenie môže zväčšiť zložitosť systému vlastných zdrojov a rozpočtovú neistotu členských štátov. Dvor audítorov preto zastáva názor, že tento návrh by mal byť doplnený, aby riešil pripomienky vyjadrené Dvorom audítorov v kontexte vstupu do účinnosti nového nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014.

Toto stanovisko prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí 27. novembra 2014.

Za Dvor audítorov

predseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  COM(2014) 704 final z 12. novembra 2014.

(2)  Stanovisko č. 2/2012 (Ú. v. EÚ C 112, 18.4.2012, s. 1), č. 2/2008 (Ú. v. EÚ C 192, 29.7.2008, s. 1), č. 2/2006 (Ú. v. EÚ C 203, 25.8.2006, s. 50), č. 4/2005 (Ú. v. EÚ C 167, 7.7.2005, s. 1) a č. 7/2003 (Ú. v. EÚ C 318, 30.12.2003, s. 1).

(3)  Správne údaje o hrubom národnom dôchodku (HND): štruktúrovanejším a lepšie zameraným prístupom by sa zlepšila účinnosť overenia Komisiou (http://eca.europa.eu).

(4)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1, naposledy zmenené nariadením Rady č. (ES, Euratom) č. 105/2009 z 26. Januára 2009 (Ú. v. EÚ L 36, 5.2.2009, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

(6)  Pozri článok 10 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

(7)  Pozri články 7 ods. 1 a 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Pozri článok 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Tieto zostatky a úpravy vzťahujúce sa na rok n sa vypočítajú porovnaním príspevkov členských štátov založených na DPH a HND, ktoré sprístupnili v roku n – 1, s platbami vypočítanými na základe skutočných a aktualizovaných údajov týchto súhrnov.

(10)  Pozri článok 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

(11)  Od roku 2005 je celkový výsledok týchto zostatkov a úprav kladný s výnimkou rokov 2009, 2010 a 2013.

(12)  Od roku 2005 sa zostatky DPH a HND a úpravy rozpočtovali v poslednom opravnom rozpočte okrem rokov 2010 a 2013.

(13)  Prekročenie dvoch dvanástin celkového príspevku daného členského štátu (individuálna prahová hodnota) alebo polovice dvanástiny celkových príspevkov všetkých členských štátov (globálna prahová hodnota).

(14)  Pravidlá vzťahujúce sa na výpočet vlastných zdrojov poskytujú možnosť upraviť údaje o DPH a HND za príslušný rozpočtový rok do 31. júla a 30. septembra roka n + 4. Táto štvorročná lehota sa môže predĺžiť v prípadoch, keď sa Komisia a/alebo členské štáty domnievajú, že v niektorých bodoch za príslušný rozpočtový rok je potrebné zlepšiť kvalitu údajov.

(15)  S výnimkou jednej konkrétnej výhrady za obdobie rokov 1995 – 2001.

(16)  Na základe hodnotenia Komisie rokov od roku 2002 by boli splnené obidve kritériá v rokoch 2007 a 2014, ak by sa uplatnilo navrhované zmenené ustanovenie.

(17)  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(18)  Po tom, ako ho schvália všetky členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

(19)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39).