7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 358/13


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie s názvom Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Úvod

1.1.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.

Komisia 6. decembra 2012 prijala oznámenie s názvom Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie (ďalej len „oznámenie“) (1). Tento návrh bol 7. decembra 2012 odoslaný na konzultáciu európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

2.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal pred prijatím oznámenia príležitosť poskytnúť Komisii svoje neformálne pripomienky. Víta skutočnosť, že niektoré z jeho pripomienok boli v tomto oznámení zohľadnené.

1.2.   Ciele a rozsah oznámenia a cieľ stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

3.

Prostredníctvom oznámenia sa vytvára akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020. V akčnom pláne je predstavený názor, že používanie informačných a komunikačných technológii (IKT) v oblasti zdravotnej starostlivosti a telesnej a duševnej pohody môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti, posilniť jednotlivých občanov a otvoriť cestu inováciám na trhoch v oblasti zdravotníctva a telesnej a duševnej pohody.

4.

Na toto stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa treba pozerať z hľadiska rastúceho významu elektronického zdravotníctva v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti a z hľadiska prebiehajúcej politickej rozpravy o elektronickom zdravotníctve v rámci EÚ. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa vo svojom stanovisku zameriava najmä na dôsledky základných práv na ochranu údajov na iniciatívy súvisiace s elektronickým zdravotníctvom. Predkladá pripomienky aj k oblastiam uvedeným v oznámení, v ktorých treba podniknúť ďalšie kroky.

3.   Závery

33.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta, že v návrhu oznámenia sa osobitná pozornosť venuje ochrane údajov, identifikoval však priestor aj na ďalšie zlepšenia.

34.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že pri realizácii iniciatív v oblasti elektronického zdravotníctva by mali zástupcovia priemyslu, členské štáty a Komisia primerane zohľadňovať požiadavky na ochranu údajov. Predovšetkým:

zdôrazňuje, že osobné údaje spracúvané v rámci elektronického zdravotníctva a IKT pre zabezpečenie telesnej a duševnej pohody sa často týkajú údajov o zdravotnom stave, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň ochrany, a zdôrazňuje usmernenia, ktoré už kontrolórom a spracovateľom z tejto oblasti boli poskytnuté,

poznamenáva, že v oznámení sa neodkazuje na súčasný právny rámec týkajúci sa ochrany údajov stanovený v smernici 95/46/ES a smernici 2002/58/ES, ktorý obsahuje príslušné zásady ochrany údajov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, a Komisii pripomína, že tieto zásady treba dodržiavať pri podnikaní všetkých krátkodobých a strednodobých krokov, kým nenadobudne účinnosť navrhované revidované nariadenie o ochrane údajov,

poznamenáva, že význam práv dotknutej osoby na prístup a informácie v kontexte elektronického zdravotníctva nebol v oznámení objasnený, a preto vyzýva Komisiu, aby upozornila kontrolórov pôsobiacich v oblasti elektronického zdravotníctva na potrebu poskytovať jednotlivcom jasné informácie o spracúvaní ich osobných údajov v aplikáciách elektronického zdravotníctva,

poznamenáva, že dostupnosť usmernení týkajúcich sa operácií spracúvania v rámci elektronického zdravotníctva podľa súčasného právneho rámca nebola v oznámení zdôraznená s konkrétnymi odkazmi na príslušné dokumenty, a odporúča, aby Komisia prípravu týchto usmernení konzultovala s pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29, v ktorej sú zastúpené vnútroštátne orgány EÚ na ochranu údajov, a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

odporúča konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov predtým, než Komisia prijme zelenú knihu o rámci EÚ týkajúcom sa mobilného zdravotníctva a mobilných aplikácií pre zdravotnícke služby a zabezpečovanie telesnej a duševnej pohody,

poznamenáva, že v oznámení nie je zdôraznené, že akékoľvek vyťažovanie údajov využívajúce neanonymné zdravotné údaje je prijateľné len za veľmi obmedzených okolností a za predpokladu, že boli úplne zohľadnené zásady ochrany údajov, a vyzýva Komisiu, aby kontrolórov upozornila na tento fakt,

zdôrazňuje, že vytváranie profilu možno vykonávať len za veľmi obmedzených okolností a za predpokladu, že boli splnené prísne požiadavky na ochranu údajov (napr. stanovené v článku 20 navrhovaného nariadenia o ochrane údajov), a vyzýva Komisiu, aby kontrolórom pripomenula túto dôležitú povinnosť,

pripomína Komisii, že akákoľvek budúca činnosť v oblastiach uľahčovania ďalšieho šírenia, podpory zručností a gramotnosti používateľov by sa mala vykonávať v súlade so zásadami ochrany údajov,

odporúča, aby pred podniknutím ďalších krokov Komisia vykonala posúdenie vplyvu ochrany údajov v kontexte rozvoja spoločného európskeho rámca interoperability elektronického zdravotníctva,

nalieha na Komisiu, aby pri skúmaní interoperability zdravotných záznamov preskúmala možné legislatívne iniciatívy na úrovni EÚ, pretože sa domnieva, že takejto interoperabilite by prospel pevný právny základ, ktorý by zahŕňal konkrétne záruky na ochranu údajov.

V Bruseli 27. marca 2013

Giovanni BUTTARELLI

asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


(1)  COM(2012) 736 final.